Uploaded by quốc tài

Mẫu-Hợp-Đồng-Dịch-Vụ-Cung-Cấp-Giải-Pháp-Bán-Hàng-Trên-Amazon

advertisement
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----o0o---Hợp đồng dịch vụ giải pháp bán hàng trên amazon
Số: 18/2007/HĐTV- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày
14/06/2005;
- Căn cứ nhu cầu và năng lực của các Bên tham gia hợp đồng;
- Căn cứ vào luật luật sư;
Hôm nay, ngày .... tháng ... năm ......., tại ..........................., các bên gồm:
1. Bên cung cấp dịch vụ (Bên A):
 Địa chỉ: Phòng 1108, tầng 11 toàn nhà Ellipes, 110 Trần Phú, Hà Đông,
Hà Nội
 Điện thoại: 0346931098
 Đại diện bởi: Vương Văn Dũng
CMND số: 145418025
cấp ngày : 25/5/2006
Nơi cấp: Công
an tỉnh Hưng Yên
Đại diện bên cung cấp giải pháp bán hàng trên amazon
2. Bên thuê dịch vụ (Bên B):
 Địa chỉ: Lai Cách, Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội
 Điện thoại: 0364401075
 Đại diện bởi: Nguyễn Bá Lợi
CMND số: 001087025321 cấp ngày : 29/06/2018 Nơi cấp: Cục
truongr cục cảnh sát Đkql cư trú và DlQG về dân cư
Là chủ sở hữu của …. Account amazon ( ít nhất 5 account )
Stt
Shopname
Market ID
Gmail
(Tài khoản được xác định theo Market ID)
Sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên nhất trí ký kết hợp đồng dịch vụ giải
pháp bán hàng trên amazon (sau đây gọi là “hợp đồng”) với các điều khoản
sau:
Điều 1: Nội dung dịch vụ giải pháp bán hàng trên amazon
Bên A cung cấp dịch vụ tư bán hàng cho Bên B, bao gồm các gói dịch vụ
sau :
Option 1:
Bao gồm các dịch vụ :
1. Cung cấp dịch vụ list hàng theo yêu cầu của Bên B (chọn ngách, đặt
giá ...)
2. Sử dụng hệ thống xử lí tập trung các đơn hàng, bao gồm ( lấy thống
tin đơn hàng , lấy tracking, add tracking , quản lí thông tin )
Option 2:
Bao gồm các dịch vụ:
1. Tất cả các dịch vụ từ Option 1
2. Tư vấn chăm sóc khách hàng, xử các trường hợp hàng đặc biệt khi bán
hàng , cả trên amazon, lẫn bên aliexpress.
3. Bảo hiểm khi account bị suspend, cụ thể :
Nếu account chưa có buybox : Bên A bồi thường cho bên B: 200usd
Nếu account có Buybox : Bên A bồi thường cho bên B: 400usd
4. Trong trường hợp rủi ro account bị suspend mà không đòi được tiền,
bên B sẽ được bên A bồi thường 1 khoản tiền bằng ½ tổng số tiền bên
A đã nhận ( số tiền đó không lớn ¼ số tiền trong Balance tại thời điểm
account đó bị suspend)
5. Bảo hiểm sẽ được tính trong trường hợp account bị suspend do lỗi bên
A list sản phẩm bị dính Patent hoặc Trademark
Điều 2: Thời hạn hợp đồng
2.1. Thời hạn thực hiện hợp đồng là 24 (Hai mươi tư) tháng (sau đây gọi là
“thời hạn hợp đồng”).
2.2. Thời hạn hợp đồng sẽ mặc nhiên được gia hạn sau khi hết hạn trừ một
Bên gửi ý kiến bằng văn bản cho Bên kia về việc không gia hạn thời hạn hợp
đồng trong thời hạn 15 ngày trước ngày hợp đồng hết hiệu lực.
Điều 3: Phí dịch vụ, thời gian cung cấp dịch vụ và phương thức thanh
toán
3.1. Phí dịch vụ, thời gian cung cấp dịch vụ
Phí dịch vụ tư vấn được tính tương ứng với các option về điều khoản hợp
đồng bên B chọn . Cụ thể như sau:
Option 1: 30% Lợi nhuận ròng tháng trước
Option 2: 35% Lợi nhuận ròng tháng trước
Sau khi xem xét Bên B quyết định hợp tác theo các điều khoản của
Option : …….
3.2. Phương thức thanh toán
Bên B sẽ thanh toán cho Bên A trực tiếp bằng tiền USD qua cổng thanh toán
Payoneer với số tiền bằng …… tiền lãi suất ròng trong tháng trước, chậm
nhất là ngày 05 hàng tháng.
Điều 4: Quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng
4.1 Bên A
 Cung cấp đầy đủ và đúng hạn các dịch vụ đã được thỏa thuận trong
hợp đồng
 Thường xuyên báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện hợp đồng cho Bên
B
 Giữ bí mật đối với các thông tin liên quan đến tài khoản bên B
 Được Bên B cung cấp đầy đủ các quyên truy cập vào tài khoản để
thuận tiện cho việc làm việc
 Thông báo chi tiết bằng văn bản cho Bên B về lộ trình list hàng chậm
nhất là ngày 02 hàng tháng .
 Được Bên B thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn phí dịch vụ như đã
thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng.
4.2. Bên B
 Được cung cấp đầy đủ và kịp thời dịch vụ liên quan đến các công việc
được thỏa thuận tại Điều 1 của Hợp đồng
 Chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo mật các thông tin cung cấp về
kĩ thuật list hàng, xử lí hàng đơn hàng của hệ thống
 Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn phí dịch vụ tư vấn như đã thỏa
thuận tại Điều 3 của hợp đồng
 Hợp tác, tương tác thường xuyên với bên A trong quá trình thực hiện
hợp đồng.
Điều 5: Chấm dứt hợp đồng
5.1. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, một trong hai Bên có thể chấm dứt hợp
đồng và yêu cầu bên vi phạm Hợp đồng bồi thường theo luật định trong
những trường hợp sau:
5.1.1. Nếu một Bên vi phạm một trong các điều khoản của hợp đồng, nhưng
không sửa chữa lỗi trong vòng 15 ngày từ ngày nhận được thông báo về vi
phạm bằng văn bản của bên kia.
5.1.2. Nếu Bên A chuyển giao việc thực hiện hợp đồng này cho một bên thứ
3 mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Bên B.
5.2. Trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày hợp đồng chấm dứt, hai
Bên phải tiến hành thanh lý hợp đồng theo thỏa thuận và các điều khoản đã
xác thực ở trên.
Điều 6: Giải quyết tranh chấp
Mọi tranh chấp phát sinh giữa hai bên liên quan đến việc thực hiện hợp đồng
bao gồm cả thời hạn và phương thức thanh toán của hợp đồng sẽ được giải
quyết trước hết dựa trên thương lượng và hoà giải giữa hai Bên. Nếu việc
thương lượng và hòa giải này là không thành, mọi tranh chấp nảy sinh sẽ
được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp
luật.
Điều 7: Các thỏa thuận khác
7.1. Không một điều khoản nào trong hợp đồng được coi là bị từ bỏ hoặc
đương nhiên mất hiệu lực trừ khi việc từ bỏ hoặc mất hiệu lực đó được các
Bên thống nhất bằng văn bản.
7.2. Mọi sửa đổi, bổ sung các nội dung của hợp đồng này phải trên cơ sở
thỏa thuận đồng ý bằng văn bản của cả hai Bên
7.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
7.4. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi
Bên giữ 01 bản, làm cơ sở thực hiện.
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
Download
Random flashcards
Arab people

15 Cards

Pastoralists

20 Cards

Radioactivity

30 Cards

Marketing

46 Cards

Create flashcards