Uploaded by Koray Celik

Mevlana Exchange Programme Application Form

advertisement
PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI
PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU*
1.
PROJE ADI/NAME OF PROJECT
2.PROJE YÜRÜTÜCÜSÜYÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER/ INFORMATION ABOUT
THE INSTITUTION OF THE PROJECT EXECUTIVE INSTITUTION (Ankara University)
Yükseköğretim Kurumunun Adı
Name of University
Telefon / Faks
Telephone/Fax
e-posta
e-mail
Projeyle ilgili bağlantı kurulacak kişi
(Ad/Soyad/Tel/e-posta)
Contact person (Name / Surname / Tel / email)
Proje Kapsamında Değişime Katılacak
Öğretim Elemanı Sayısı
Number of Faculty Members to
Participate in the Project
Proje Kapsamında Değişime Katılacak
Öğrenci Sayısı
Number of Students to Participate in the
Project
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Akademik Değişim, Destek ve Lisans Tamamlama Birimi
Mevlana Değişim Programı [email protected]
Sayfa 1 / 5
PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI
PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU*
3.PROJENİN ORTAK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA İLİŞKİN
BİLGİLER / INFORMATION ON THE INSTITUTION OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Yükseköğretim Kurumunun Adı
Name of University
Ülke
Country
Telefon / Faks
Telephone/Fax
e-posta
e-mail
Projeyle ilgili bağlantı kurulacak kişi
(Ad/Soyad/Tel/e-posta)
Contact person (Name / Surname / Tel / email)
Proje Kapsamında Değişime Katılacak
Öğretim Elemanı Sayısı
Number of Faculty Members to Participate
in the Project
Proje Kapsamında Değişime Katılacak
Öğrenci Sayısı
Number of Students to Participate in the
Project
4.PROJE ÖNERİSİNİN TANITIMI/ DESCRIPTION OF THE PROJECT PROPOSAL
i.Proje Alan Adı ve Kodu/ Project Name and Code
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Akademik Değişim, Destek ve Lisans Tamamlama Birimi
Mevlana Değişim Programı [email protected]
Sayfa 2 / 5
PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI
PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU*
ii. Proje Konusunun Kısa Tanıtımı, Proje Yönetimi, projenin amaç ve hedefleri, yöntem (Projede uygulanacak
yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) belirgin ve tutarlı bir şekilde
ayrıntılı olarak açıklanmalı ve bu yöntem ve tekniklerin projede öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli
olduğu ortaya konulmalıdır.), alanla ilgili literatür (İlgili bilim/teknoloji alan(lar)ındaki literatür taraması ve
değerlendirilmesi yapılarak proje konusunun literatürdeki önemi açık ve net bir şekilde ortaya
konulmalıdır.)yaygın etki (Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde projeden elde edilmesi öngörülen/beklenen
yaygın etkilerin (bilimsel/akademik, ekonomik/ticari/sosyal, araştırmacı yetiştirilmesi ve yeni projeler
oluşturulması) ve araştırma olanakları, Çağrı Kapsamındaki Alan Konuları ile İlişkisi ve Özgün Değeri./ Brief
introduction of the project, Project Management, aims and objectives of the project, method (including the
methods and research techniques (including data collection tools and analysis methods) to be applied in the
project should be explained clearly and consistently The literature on the field (literature review and evaluation
in the relevant science / technology field (s) should be clearly and clearly revealed the importance of the project
subject in the literature.) common effect common impacts (scientific / academic, economic / commercial / social,
researcher training and the creation of new projects) and research opportunities, the relationship between the
scope of the subject and the original value.
iii. Projenin Amaç ve Hedefleri Kapsamında İşbirliği Yapılacak Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu
Ülkenin ve Üniversitenin Seçilme Nedeni/ The Reasons of Selection of the Country and the University in which
the Higher Education Institution is to be Collaborated within the Scope of the Objectives and Objectives of the
Project
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Akademik Değişim, Destek ve Lisans Tamamlama Birimi
Mevlana Değişim Programı [email protected]
Sayfa 3 / 5
PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI
PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU*
iv. Projenin Süresi / Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri/ Duration of the Project / Start and End Dates of the
Project
v. Proje Kapsamında Ulaşılmak İstenen Hedefler ve Beklenilen Çıktılar ile Projenin Üniversitenin Stratejik
Hedefleri ve Uluslararasılaşması SüreçlerineNeGibi Katkılarda Bulunabileceği/ The Project aims to reach the
goals and expected outputs and the project's contributions to the strategic objectives and internationalization
processes of the University.
5. PROJE YAPISI VE YÖNETİMİ/ PROJECT STRUCTURE AND MANAGEMENT
i.
Unvan
Title
Proje Kapsamında Gidecek Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgiler/ Information about Instructors
Ad/Soyad
Name/Surname
Fakülte/Bölüm
Faculty/Department
Değişim
Süresi**
Exchange**
Duration
Faaliyet Alanı (Ders,
Seminer/Konferans
Verme, vb)
Field of Activity
(Lectures, Seminars /
Conferences, etc.)
1.
2.
3.
4.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Akademik Değişim, Destek ve Lisans Tamamlama Birimi
Mevlana Değişim Programı [email protected]
Sayfa 4 / 5
PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI
PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU*
**Öğretim elemanlarının değişim süreleri, Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmeliğin “Madde 24-(2) (Değişik:RG-4/8/201529435) Öğretim elemanı hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az iki hafta, en çok üç
ay olabilir.” hükmüne göre düzenlenecektir. The period of change of the instructors, the duration of the teaching staff mobility
of the Regulation on Mevlana Exchange Program, can be at least two weeks and a maximum of three months in one academic
year.
i.
Proje Kapsamında Gelecek Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgiler/ Information Incoming Academic Staff
Unvan
Title
Fakülte/Bölüm
Faculty/Department
Ad/Soyad
Name/Surname
Değişim
Süresi**
Exchange**
Duration
Faaliyet Alanı (Ders,
Seminer/Konferans
Verme, vb)
Field of Activity
(Lectures, Seminars /
Conferences, etc.)
1.
2.
3.
4.
ii.
Proje Kapsamında Gidecek Öğrencilere İlişkin Bilgiler/ Information about the incoming Students
Ad/Soyad
Name/Surname
Öğrenim
Düzeyi
Education
Level
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Akademik Değişim, Destek ve Lisans Tamamlama Birimi
Mevlana Değişim Programı [email protected]
Sınıfı
Grade
Fakülte/Bölüm
Faculty/Department
Değişim
Süresi***
Exchange
Duration***
Sayfa 5 / 5
PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI
PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU*
iii.
Proje Kapsamında Gelecek Öğrencilere İlişkin Bilgiler/ Information on outgoing Students
Ad/Soyad
Name/Surname
Öğrenim
Düzeyi
Education
Level
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
Sınıfı
Grade
Fakülte/Bölüm
Faculty/Department
Değişim
Süresi***
Exchange
Duration*
**
***Öğrencilerin değişim süreleri, Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmeliğin “Madde 9 – (1) Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci
değişimine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, yükseköğretim kurumunda kayıtlı
öğrencinin öğreniminin bir bölümünü Mevlana Değişim Programı Protokolüne taraf eğitim veren başka bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini
içerir. Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsar. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değiştirilebilir. Ancak değişimin
toplam süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.” hükmüne göre düzenlenecektir. Within the scope of Mevlana Exchange Program, students
enrolled in formal education programs can participate in student exchange in higher education institutions. The change
involves the enrollment of a student enrolled in a higher education institution at another higher education institution providing
training to the Mevlana Exchange Program Protocol. Student exchange period covers at least one, maximum two semesters.
The term calculation can be changed by considering the education system. However, the total duration of the change will be
regulated in accordance with the provisions of a training year.
iv.
Hareketliliğe Katılan Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Varsa Diğer Yükümlülükleri
(Projenin niteliğine göre; Raporlama, Anket, Yerinde İnceleme, Laboratuvar Çalışması, Araştırma) /Other
Obligations of Students and Academic Staff Participating in Mobility (According to the nature of the project,
Reporting, Survey, On-Site Review, Laboratory Study, Research)
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Akademik Değişim, Destek ve Lisans Tamamlama Birimi
Mevlana Değişim Programı [email protected]
Sayfa 6 / 5
PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI
PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU*
5.
PROJE BÜTÇESİ ÖNGÖRÜSÜ/PROJECT BUDGET PREDICTION
i.Proje için Öngörülen Bütçe Kalemleri/ Projected Budget Items
Projenin sadece değişim kalemi için kaynak aktarımı yapılacaktır.
Projenin diğer bütçe kalemlerine ait (makine, teknik donanım, sarf malzemesi, hizmet alımı vb. diğer
harcama)giderler için kaynak aktarımı gerçekleştirilmeyecektir. A resource transfer will only be made for the
change item of the project. No resource transfer will be made for other budget items of the project (machinery,
technical equipment, consumables, services, etc.).
Değişim
Exchange
Toplam Sayısı
Total Number
Toplam Süresi
Total Time
Toplam Bütçe
Total Budget
Gelen Öğrenci/ Incoming Students
Giden Öğrenci/ Outgoing Students
Gelen Öğretim Elemanı/ Incoming
Teaching Staff
Giden Öğretim Elemanı//
Outgoing Teaching Staff
Genel Toplam/ Grand Total
*Başvuru formunun Times New Roman yazı tipinde, 10 punto ile yazılması ve toplamda 8 sayfayı geçmemesi
gerekmektedir. The application form must be written in Times New Roman font (10 font size) and should not
exceed 8 pages in total.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Akademik Değişim, Destek ve Lisans Tamamlama Birimi
Mevlana Değişim Programı [email protected]
Sayfa 7 / 5
Download
Random flashcards
Marketing

46 Cards

History of Europe

27 Cards

Create flashcards