Uploaded by Utku Karadağ

Coğrafi Konumun Etkisi

advertisement
COĞRAFİ KONUMUN ETKİSİ
Utku Karadağ 10/A-53
Devletler kurulurken devletin kurulma aşamasına etki eden birçok faktör vardır. Bunlardan
bazıları; devletin coğrafi konumu, bölgenin siyasi ve kültürel yapısıdır. Bir devletin suya kıyısı
olması veya verimli topraklara sahip olması veya barışçıl bir halka sahip olması, olumlu
etkilerdendir. Fakat çöllük bir alandaysa, halk arasında çatışmalar varsa devlet, konumdan ve
kültürel yapıdan olumsuz etkilenmiş olur. Bu faktörler sayesinde bir devlet, büyüyüp gelişebilir
veya bu faktörlerin olumsuzluğu yüzünden daha kurulma aşamasındayken yıkılabilir. Osmanlı
Devleti’nin kuruluş aşaması da bu faktörlerin olumlu olmasıyla sağlanan bir süreçtir. Osmanlı
Beyliği’nin kendisinden büyük diğer beyliklerin arasından sıyrılmasını ve üç kıtaya yayılan bir
imparatorluk olmasını sağlayan da coğrafi konum ve bölgenin siyasi, kültürel yapısıdır. Osmanlı
Beyliği, bir uç beyliğiydi. Dolayısıyla, Avrupa’ya açılan bir konumdaydı. Aynı zamanda,
beyliğin konumu dönemin önemli ticaret yollarının üzerindeydi. Bu da, Osmanlı Beyliği’nin
ekonomik olarak gelişmesini sağlamıştı. Coğrafi konumun devlet kuruluşuna etkisinin en iyi
örneklerinden biri, budur. Sonuç olarak, coğrafi konum ve bölgenin siyasi, kültürel yapısı;
devletin geleceğinde önemli pay sahibidir.
Download