Uploaded by tomaz.sajovic

HyperCADs osnovno modeliranje

advertisement
Vadnica za osnovno modeliranje
Avtor:
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
Lovro Babič
1/23
Ukazi, ki so predstavljeni v tej vadnici:
Edit:


Features:
Move/Copy
Mirror
Drafting:






Points abs./delta
Sketch
Rectangle
Arc/circle
2D fillet
2D chamfer
Curves:

Offset
Bounded plane
Linear sweep
Fillet
Chamfer
Create solid
Linear protrusion
Linear slot
Rotational slot
Hole
Pattern
Modify:


Automatic trim
Trim curve
View:

Shapes:










Clipping plane
Analysis:


Entity properties
Two entities info
Prepričajmo se, da imamo koordinatni sistem prikazan (Workplane  on world ali W) in pogled na
njem (View  View on workplane ali ctrl+1).
Narišemo pravokotnik (Drafting  Rectangle ali R) kot črte (As lines) dimenzij x = 90mm in y = 150mm.
Vstavimo posnetje (Drafting  2D Chamfer) pod kotom 45°.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
2/23
Profil želimo ekstrudirati za 30mm. Obstajata dva načina prvotnega ekstrudiranja:
1. Način
Izberemo ukaz Shapes  Linear Sweep. Kot krivulje (Curves) izberemo narisan profil.
Obkljukamo With bases in Solid ter določimo višino (Height). Dvojni klik na gumb za višino
spremeni smer.
2. Način
Izberemo ukaz Shapes  Bounded plane. Kot krivulje (Curves) izberemo narisan profil in tako
dobimo površino. Izberemo ukaz Linear protrusion in kot krivulje izberemo narisan profil ter
za površino (Faces) izberemo pravkar narejeno površino. Določimo višino 30mm. Model ni
zaprt s spodnje površine, zato obrnemo pogled in izberemo ukaz Shapes  Bounded plane.
Zapremo spodnjo površino in nato izberemo ukaz Shapes  Create solid.
Nasvet: Z ukazom Select  Chain (C) lahko izberemo več krivulj naenkrat.
Želimo narediti utor, kot je prikazan na sliki.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
3/23
V ukazu Drafting  Rectangle ali R izberemo Centre and size in določimo dimenzije x = 35 in y = 30.
Pravokotnik postavimo na sredino krajšega roba modela.
Pravokotnik lahko odrežemo z dvema različnima ukazoma. Prvi način je, da z ukazom Modify 
Automatic trim kliknemo na krivulje, ki jih ne želimo imeti.
Z ukazom Modify  Trim curve kot Boundary izberemo krajši rob obstoječega modela, kot krivulje
(Curves) pa izberemo del pravokotnika, ki ga želimo obdržati. Ostalo krivuljo lahko izbrišemo z tipko
Delete.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
4/23
Pri obeh načinih je potrebno dodati črto, ki bo zapolnila pravokotnik. Izberemo ukaz Drafting 
Sketch. Potrebno je dodati še zaokrožitve radija 5mm z ukazom Drafting  2D fillet. Naj bo Automatic
trim obkljukan.
Utor globine 10mm naredimo z ukazom Features  Linear slot. Kot krivulje izberemo pravokotnik.
Površine (Faces) v katere bomo naredili utor nam ukaz samodejno izbere, v nasprotnem primeru pa
ročno izberemo zgornjo površino obstoječega modela. Prepričajmo se, da nismo obkljukali through all.
Želimo napraviti skoznji utor kot je prikazan na sliki.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
5/23
V ukazu Rectangle v podmeniju Reference plane kliknemo na Entity in izberemo površino na katero
želimo risati. V našem primeru je ta površina kot je prikazano na sliki.
Pravokotnik dimenzij x = 12mm in y = 16mm v načinu Centre and size postavimo v središčno točko
zunanjega in krajšega robu obstoječega modela. Z ukazom Sketch v središčni točki narišemo dve
pravokotni črti dolžine 3mm kot je prikazano na sliki. Prepričajmo se, da smo v podmeniju Reference
plane za gumb Entity ponovno izbrali površino na kateri želimo risati.
Z ukazom Edit  Move/Copy ali M za Entities izberemo pravokotni črti dolžine 3mm. Pod Start
izberemo zgornjo točko kot prikazano na prvi sliki. Z miško kliknemo in povlečemo modro »palčko« v
desni zgornji kot (točko) pravokotnika ter miško spustimo. Dobimo rezultat kor je prikazan na zadnji
sliki.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
6/23
Z ukazom Edit  Mirror lahko preslikamo dve pravokotni črti na drugo stran pravokotnika. Za Entities
izberemo dve pravokotni črti in izberemo direction + origin. Za smer (Direction) izberemo 2 points in
kliknemo na središčno točko zunanjega roba ter vrhnjo točko modela. Za Origin izberemo središčno
točko zunanjega roba.
Z ukazom Automatic trim ali Trim curve odrežemo del pravokotnika tako, da dobimo željen profil. Z
ukazom Sketch zapolnimo odprti predel profila. Profil mora izgledati kot na sliki.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
7/23
Z ukazom Features  Linear slot naredimo skoznji utor. Za Curves izberemo profil, za Faces izberemo
površino katero želimo rezati in obkljukamo Through all.
Z ukazom Rectangle narišemo pravokotnik dimenzij x = 50 in y = 80 tipa Centre and size. Središče
pravokotnika postavimo na središčno točko daljšega zunanjega roba modela.
Z ukazom Edit  Move/Copy izberemo pravokotnik ter mu za Start točko določimo središčno točko
krajše stranice (prva slika). Nato z miško kliknemo in povlečemo rdečo »palčko« ter miško postavimo
na središčno točko krajše stranice obstoječega modela (druga slika). Tako smo dobili pravokotnik na
sredino zgornje stranice modela.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
8/23
Z ukazom 2D Fillet pravokotniku napravimo zaokrožitve radija 10mm. Z ukazom Features  Linear
protrusion ekstrudiramo profil za 20mm. Za Curves izberemo profil, za Faces pa izberemo površino od
katere želimo ekstrudirati.
Z ukazom Curves  Offset lahko obliko profila zamaknemo na zunanjo ali notranjo stran profila. Pod
Curve izberemo zunanji rob pravkar ekstrudiranega pravokotnika in za razdaljo vpišemo 10mm. Smer
zamika spreminjamo z kljukico na Invert all. Profil želimo zamakniti na notranjo stran.
Na novonastalem pravokotniku ponovno uporabimo ukaz Offset pri čemer pravokotnik zamaknemo
za 3mm na zunanjo stran. Kot način tranzicije (Transitions) izberemo Sharp. Iz novonastalega
pravokotnika ponovno uporabimo Offset in pravokotnik zamaknemo za 2mm na zunanjo stran ter za
tranzicijo izberemo Sharp.
Za vse pravokotnike uporabimo ukaz 2D Fillet. Notranji pravokotnik naj ima radij zaokrožitev 10mm,
srednji naj ima radij 5,5mm, zunanji pa 7,5mm.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
9/23
Notranji pravokotnik ugreznemo za 35mm z ukazom Linear slot. Območje med zunanjima
pravokotnikoma ugreznemo za 1,5mm z enakim ukazom.
Z ukazom Drafting  Arc/Circle je potrebno narisati krožnico polmera 9mm. V ukazu izberemo način
»C.+R.« (Centre + radius) in v Shape option podmeniju izberemo Circle. Za referenčno ravnino
(Reference plane) izberemo dno sredinskega žepa. Krožnico postavimo na sredinsko točko daljše
stranice žepa.
Z ukazom Move/Copy pod Entities izberemo krožnico in za Start točko izberemo središče krožnice
(prva slika). Kliknemo in povlečemo rdečo »palčko« ter miško postavimo na središčno točko zgornje
stranice žepa (druga slika). Krožnica je sedaj poravnana na sredino.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
10/23
Krožnico ekstrudiramo za 16mm z ukazom Linear protrusion. Z ukazom Features  Chamfer
napravimo 45° posnetje z višino 1mm.
Želimo napraviti posnetje na robu, ki ga prikazuje slika
To storimo z ukazom Features  Chamfer. Kliknemo na rob in določimo kot posnetja 45° z dolžino
10mm.
Želimo napraviti utor kakršen je prikazan na desni bočni strani modela na sliki.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
11/23
V ukazu Rectangle izberemo za referenčno ravnino desno stran modela. Vnesemo dimenzije
pravokotnika x = 80mm in y = 16mm ter ga postavimo na središčno točko spodnjega roba modela.
Z ukazom Move/Copy določimo Start točko kot središčno točko krajše stranice pravokotnika. Modro
»palčko« kliknemo in povlečemo tako, da miško postavimo na središčno točko vertikalne stranice
obstoječega modela. Pravokotnik imamo sedaj poravnan na sredini. Stranice pravokotnika zaokrožimo
z 3mm radijem.
Naredimo utor s globino 10mm s ukazom Linear slot.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
12/23
Iz središčne točke levega robu utora narišemo črto dolžine 10mm. Preverimo, da smo pravilno izbrali
referenčno ravnino. Uporabimo ukaz Move/Copy. Za Start točko izberemo središče krajše stranice
žepa (ali začetno točko črte) in v okence Delta Z vpišemo 4mm.
V končni točki črte narišemo novo črto dolžine 8mm navzdol v z smeri. Narišemo novo črto dolžine
10mm in s ponovno črto zapremo profil (tako dobimo pravokotnik 10x8mm). Profilu dodamo radij
zaokrožitve 4mm.
Z ukazom Edit  Mirror lahko obliko profila prezrcalimo na drugo stran žepa. Pod Entities izberemo
profil, pod Direction izberemo 2 points ter kliknemo na središčno točko dolgega roba modela in na
točko kjer se začne posnetje obstoječega modela (zrcalna ravnina mora sekati sredino obstoječega
utora).
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
13/23
Z ukazom Linear slot napravimo utor obeh profilov globine 3mm. V oba utora želimo napraviti izvrtine.
Z ukazom Arc/Circle izberemo referenčno ravnino (ravnina utorov ali bočna ravnina modela) in
narišemo krožnici premera 3,3mm.
Z ukazom Linear slot napravimo izvrtine globine 8mm (11mm, če smo za referenčno ravnino izbrali
bočno stranico modela). Za Curves izberemo krožnico in za Faces površino v katero želimo napraviti
izvrtino.
Želimo napraviti izvrtine na drugem bočnem utoru. Izvrtine bomo napravili z drugačnim ukazom. Z
ukazom Drafting  Points abs./delta določimo izhodišče (Origin) točke na robu utora. Izberemo Delta
način. Za vrednost Delta x in Delta y vnesemo 7,5mm. Tako dobimo točko na eni strani utora, zato
postopek ponovimo še za drugo stran.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
14/23
Za izvedbo izvrtin uporabimo ukaz Features  Hole in za Face izberemo površino utora. V meniju
Centre position izberemo način Snap in izberemo eno izmed dveh točk. Pojavi se nam predogled
izvrtine. Kliknemo na zavihek Definition, kjer lahko definiramo dimenzije izvrtine. Izvrtina naj ima
premer 4,2mm in globino 12mm. Dimenzije lahko spreminjamo tako, da kliknemo na dimenzijo v
predogledu luknje ali pa kliknemo na + znak pri Hole tako, da odpremo seznam. Kliknemo na Appy in
izberemo še drugo točko.
Z ukazom Points abs./delta določimo izhodišče točke, kot je prikazano na sliki ter za x in y vrednost
vpišemo 13mm.
Z ukazom Hole izberemo točko in površino ter definiramo izvrtino. Number of sink določimo kot 1 in
odpremo seznam Sink 1. Vnesemo premer 11mm in globino 6,5mm. Razširimo seznam Hole in
definiramo premer 5,5mm ter globino 23,5mm.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
15/23
Sedaj imamo izvrtino, ki jo bomo razmnožili z ukazom Features  Pattern. Prepričajmo se, da imamo
izbrano First set in Linear način ter Y WP za smer (Direction). Za Entities izberemo izvrtino, ki smo jo
pravkar naredili. Razdaljo (Distance) določimo kot 124mm. Ukaza še ne potrdimo, ampak Izberemo
Second set in število kopij (Count) zvišamo na 2. Izberemo Linear način in X WP smer ter razdaljo
določimo na 64mm. Preden potrdimo ukaz mora model izgledati kot na sliki.
Z ukazom Points abs./delta izberemo izhodišče točke kot je prikazano na sliki in točko
premaknemo za 2,5mm v x smeri.
Z ukazom Hole izberemo točko in površino ter definiramo izvrtino. Izvrtina naj nima nobenih
poglobitev (Sink), naj pa ima premer 2mm in globino 7,7mm. Želimo imeti posnetje, zato za
Front edge izberemo Chamfer. Odpremo seznam Chamfer in za globino vnesemo 0,3mm. Ukaz
potrdimo.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
16/23
Z ukazom Pattern bomo razmnožili izvrtine vzdolž ozkega utora. Želimo razmnoževati samo v eni smeri,
zato v zavihku Second set izberemo Count kot 1. Vrnemo se v First set in izberemo Linear ter Y WP
smer. Razdalja naj bo 17,3mm. Kliknemo Apply. Za Entities izberemo novonastalo izvrtino in razdaljo
določimo kot 12,5mm. Za Count izberemo 3. Izberemo zadnjo izvrtino, določimo Count kot 2 in
določimo razdaljo 17,3mm.
Ponovno izberemo ukaz Pattern in izberemo vse izvrtine. Določimo X WP smer, razdaljo 45mm in
število kopij 2. Po portditvi ukaza dobimo tako, kot na sliki.
Ponovno izberemo ukaz Pattern in izberemo prvotno izvrtino, ki smo jo napravili z ukazom Hole. Tokrat
izberemo Angular način in za Origin določimo središčno točko zunanje zaokrožitve (z miško se
pomaknemo blizu roba zunanje zaokrožitve – glej sliko).
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
17/23
Kot določimo kot 90°.
Ponovno uporabimo ukaz Pattern in za First set izberemo Linear način, X WP smer, 3 kopije (Count)
ter razdaljo 14,8mm. Za Second set izberemo 2 kopije, Linear način, smer Y WP in razdaljo 75mm.
Z ukazom Points abs./delta izberemo izhodišče točke kot je prikazano na sliki in x smer določimo
45mm ter y smer 17,5mm.
Z ukazom Hole na mestu točke napravimo izvrtino premera 20mm globine 20mm. Odstranimo
posnetje, zato za Front edge izberemo Sharp.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
18/23
Z ponovnim ukazom Points abs./delta izberemo izhodišče na robu modela, kot je prikazano na sliki in
določimo Delta koordinate x = 45 in z = -10.
Na mestu točke z ukazom Hole napravimo skoznjo izvrtino (izvrtina se seka s prejšnjo izvrtino) premera
4,2mm in globino posnetja 0,5mm.
Želimo dodati še preostali izvrtini kot sta prikazani na sliki.
Z ukazom Arc/Circle narišemo krožnico premera 9,5mm na mesto, ki je prikazano na sliki. Prepričajmo
se, da smo pravilno izbrali referenčno ravnino.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
19/23
Z ukazom Move/Copy izberemo krožnico in jo premaknemo za 6mm v z smeri (Delta z). Z ukazom
Linear slot napravimo izvrtino, ki sega skozi steno.
Želimo napraviti zadnjo izvrtino, ki ima notranji utor. Z ukazom Sketch izberemo referenčno ravnino
na kateri leži 16 izvrtin in narišemo črto dolžine 5mm iz središčne točke stranice kot je prikazano na
sliki.
Z novo črto se pomaknemo za 4mm navzgor.
Z novo črto se pomaknemo za 1,5mm v desno in nato za 2mm navzgor.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
20/23
Obliko zaključimo.
Z ukazom Move/Copy celotno obliko premaknemo navzdol po z osi za 10mm.
Ukaz potrdimo in medtem, ko imamo še izbrano obliko, kliknemo na ukaz Features  Rotational slot.
Origin točko določimo kot začetno točko izbranih krivulj.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
21/23
Tako smo dobili celotni model.
Merjenje
Za merjenje dimenzij modela lahko uporabimo ukaza Analysis  Entity properties in Analysis  Two
entities info. Z Entity properties merimo samo eno entiteto naenkrat (površina, krivulja, točka, ...), z
Two entities info pa pomerimo razdaljo med dvema entitetama.
Za vajo pomerimo gabaritne dimenzije modela in razdaljo med štirimi izvrtinami na modelu.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
22/23
Prerezna ravnina
V meniju View  Clipping plane so razvrščeni ukazi za manipuliranje s prerezno ravnino.
Ker prerezne ravnine še nimamo definirane, kliknemo na ukaz Define in za entity izberemo površino,
ki je na sliki označena s rumeno barvo. Pogled obrnemo na nasprotno stran zaradi lažjega izbiranja
točk. Kliknemo na »zeleni pravokotnik«, ki se pojavi ob prerezni ravnini in povlecimo z miško do
središčne točke izvrtine oz. do poljubne točke.
V ukazu Define lahko obkljukamo Model geometry in tako prikažemo polnost modela z barvo. Ukaz
potrdimo.
Prerezno ravnino lahko prikažemo ali skrijemo z ukazom Toogle on/off, kakor lahko tudi zamenjamo
prikazno stran prerezne ravnine z ukazom Invert. Trenutni prerezni ravnini lahko spreminjamo
nastavitve z ukazom Edit.
HyperCAD-S 2018.1
Osnovno modeliranje
www.3way.si
23/23
Download