Uploaded by Joanna Bongadillo

METODOLOHIYA

advertisement
METODOLOHIYA
Sa bahaging ito nakapaloob ang mahahalagang impormasyon patungkol sa pagkakabuo
at pagkakagawa ng plano sa pananaliksik. Dito makikita ang mga paraan at hakbang sa
pagsasagawa ng masistemang pangangalap ng datos.
Upang maisakatuparan ang mga layuning nabanggit ay nangangailangan ito ng
mabusising kaparaanan o pagsisiyasat ng mga ebidensya. Ang mga datos na makakalap ay ang
magpapatotoo at sasagot sa mga tanong na nais sagutin ng papel.
Ang mga mananaliksik ay magkakaroon ng sarbey sa paaralan ng Legazpi City Science High
School. Ang limampung katugon sa pagsasagawa ng sarbey ay magmmumula sa ika labing-isang
baiting ng STEM at hihingin ang kanilang pananaw. Ito ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng
pagbibigay ng talatanungan sa mga napiling katugon. Ang mga datos naman na nakalap sa sarbey
ay susuriin sa pamamagitan ng pagkukumpara ng mga kasagutan ng mga tumugon, at pagtukoy
sa kaadalasang persepsyon ng mga magaaral sa paraang pagbibilang ng pinakamaraming
magkakaparehang sagot.
Download
Random flashcards
Radiobiology

39 Cards

Pastoralists

20 Cards

Marketing

46 Cards

African nomads

18 Cards

Create flashcards