Uploaded by qjtwittermans

Artikel David en Batsheba

advertisement
The secret of King David
King David en de legerleiding hebben bevestigd dat Uriah the Hittite afgelopen
zondag op 20 jarige leeftijd om het leven is gekomen tijdens een gevecht aan
de grens van Israel tegen de Ammonites. Een recent opgedoken brief laat
echter een heel ander licht schijnen op zijn fatale noodlot en de mogelijke rol
van King David daarin.
Door Quinten Wittermans
Alhoewel King David zijn oprechte medeleven betuigde aan de familie van Uriah the
Hittite zijn er ook gegronde verdenkingen tegen hem gerezen. Een paar dagen
voordat het noodlot toesloeg is, zo staat in een brief aan de legerleiding, is van hoger
hand bevolen om Uriah in de frontlinie te plaatsen. Een beslissing die hem fataal is
geworden.
Waarom deze overplaatsing geschiedde is niet duidelijk, maar alles wijst erop dat
King David hierbij direct betrokken was en daarmee een geheime romance wilde
verdoezelen. Al enige tijd is de vrouw van Uriah, Batsheba, de minnares van de
koning en zij zou op het moment van de dood van haar man zwanger zijn van de
King.
Koning David en Batsheba zouden het zogenaamde ongeluk hebben beraamd om zo
hun geheime relatie romance te kunnen bezegelen met een huwelijk en een kind.
De voorlichtingendienst van de Koning ontkend alles net als Batsheba. Ook geeft zij
aan, dat er geen sprake zou zijn van een affaire of problemen in haar huwelijk met
Uriah. Inmiddels zeggen de twee wel gevoelens voor elkaar te hebben en wellicht in
de toekomst trouwplannen te hebben.
Een en ander zal onderzocht worden. Mochten de Koning en Batsheba zich schuldig
hebben bevonden aan een dergelijke vergrijp, dan wacht hen een zeer hoge straf en
zal aftreding volgen.
The secret of King David
King David and the army command have confirmed that Uriah the Hittite died last
Sunday at 20 years of age during a battle at the border of Israel against the
Ammonites. A recently turned up letter, however, shines a completely different light
on his fatal fate and the possible role of King David in it.
By Quinten Wittermans
Although King David expressed his sincere condolences to the Uriah the Hittite
family, there were also well-founded suspicions against him. A few days before fate
struck, it is written in a letter to the army command, is ordered from above to place
Uriah in the front line. A decision that has become fatal.
Why this transfer was made is not clear, but everything indicates that King David was
directly involved and wanted to cover up a secret romance. For some time the wife of
Uriah, Batsheba, was the mistress of the king and she would be pregnant with the
King at the time of her husband's death.
King David and Batsheba would have planned the so-called misfortune in order to
seal their secret relationship romance with a marriage and a child.
The King's information service denied everything just like Batsheba did. She also
indicates that there would not be an affair or problems in her marriage to Uriah.
Meanwhile, the two say they have feelings for each other and may have wedding
plans in the future.
This will be investigated. If the King and Batsheba were found guilty of such an
offense, then a very high punishment awaits them and will resign.
Alhoewel David en Batsheba voor het ongeluk regelmatig samen zijn gezien, zijn de
verdenkingen pas zeer recent. Aanleiding zou een brief zijn geweest van de koning
aan de generaal met het verzoek om overplaastsing van Ulriah.
Een mogelike affaire die vergaande consequenties kan hebben voor zowel David als
Batsheba. Zeker nu er ook gespeculeerd wordt, dat Batsheba in verwachting zou zijn
van David.
Urial wuift tot nu toe alles aan de kant en zegt onomstotelijk vertrouwen te hebben in
zijn mooie vrouw Batsheba. Maar of dat terecht is, nu hij al zo veel maanden van huis
is? Het moge duidelijk zijn, dat het laatste woord hier nog niet over is gezegd.
Download