Math

advertisement
September 3, 2018
MONDAY
Banghay Aralin sa Matematika
Unang Markahan
Ikatlong Linggo
(Unang Araw)
I. Mga layunin
Nakababasa at nakasusulat ng halaga ng pera sa
salita at simbulo.
2. Gawain:
Magkaroon ng pagsasanay sa pagsulat at pagbasa
ng mga halaga ng pera sa salita at simbulo:
Basahin: (Salita)
Simbulo
Dalawampung piso
P35
Isang daang piso
P50
Limampung piso
P25
Limampung sentimos
P75
3. Paglalapat
Pangkatang Gawain:
Gamit ang show-me-board, isusulat ng mga bata
ang ididiktang halaga ng pera ng guro sa salita at
simbulo.
II. Paksa
A. Aralin: Pagbasa at Pagsulat ng Halaga ng Pera sa
Salita at Simbulo
B. Sanggunian:
Gabay sa Pagtuturo pah.
Lesson Guide in Mathematics I pp.109-111
Curriculum Guide p. 10
C. Kagamitan: coins
D. Pangunang Konsepto at Kakayahan:
Nahihinuhang konsepto:
Nababasa at naisusulat ang halaga ng pera sa salita at
simbulo.
Pagpapahalaga: Pagiging matipid.
IV. Pagtataya:
A. Isulat sa simbulo.(Basahin ng guro)
1. Labinglimang piso_______
2. Dalawampu’t limang piso_____
3. Pitumpu’t limang sentimos____
4. Labing isang piso______
5. Isang Daang piso______
A. Itambal sa tamang salita.
1. P40
a. sampung piso
2. P15
b. labinglimang piso
3. 25c
c. apatnapumng piso
4. P10
d. anim na piso
5. P6
e. dalawampu’t limang sentimos
III. Pamaraan
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay:
Itambal ang bagay sa tamang halaga nito.
Hal. Bola
P10 P20 P50
P10
2. Balik-aral:
Sabihin ang halaga ng set ng perang papel.
P20 P10 = _______
P 50 P50 = _______
3. Pagganyak:
Magdaos ng isang laro sa pabilisan ng pagbibigay
halaga sa set ng coins at perang papel.
B. Pagsasagawa ng Gawain:
1. Paglalahad
V. Takdang Aralin
Magdala ng ng mga kahon ng mga bagay na nabibili
sa grocery.
Salita:
Dalawampu’t limang
sentimos
Simbulo:
25c
sampung piso
P10
isangdaan piso
P100
Paano isinusulat ang sampung piso sa simbulo?
Puna:
____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang
bilang na ____ang nagpakita ng ___na bahagdan ng
pagkatuto ng aralin
1. Hayaang paghambingin ng mga bata ang pera
nina Ana at Bea gamit ang mga katagang mas
kaunti o mas marami o kapareho.
Ang P10.50 ay mas kaunti kaysa P15.00.
September 4, 2018
TUESDAY
Banghay Aralin sa Matematika
Unang Markahan
Ikatlong Linggo
(Ikalawang Araw)
I. Mga layunin
Nakapaghahambing ng halaga ng perang barya
gamit ang: mas kaunti, mas marami o kapareho
II. Paksa
A. Aralin: Paghahambing ng mga Halaga ng Perang
Barya
B. Sanggunian:
Gabay sa Pagtuturo pah.
Lesson Guide in Mathematics I pp.112
Curriculum Guide p. 10
C. Kagamitan: coins
D. Pangunang Konsepto at Kakayahan:
Nahihinuhang konsepto:
Napaghahambing ang halaga ng perang barya.
Pagpapahalaga: Pagiging matipid.
III. Pamaraan
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay:
Sabihin ang halaga ng bawat baryang ipapakita.
25c
50c 75 c. 10c 5c
2. Balik-aral:
Itambal ang halaga sa tamang simbulo.
Halaga
Simbulo
Dalawampung piso
P3.50
Tatlong piso at
P20.00
limapung sentimo
3. Pagganyak:
Laro: Gamit ang perang barya, tumbasan ng kaparehong
halaga ang ipapakitang perang papel ng guro.
Hal. P10 = sampung piso
B. Panlinang na Gawain:
1. Paglalahad
Nag-ipon ng pera ang magkapatid na Ana at Bea.
P10.50 ang perang naipon ni Ana samanatalang P15
ang naipon ni Bea mula sa baon niya. Sino sa dalawang
bata ang mas marami ang naipong pera?
Ana
Bea
Sampung piso
isang sampung piso at
at 2 25c
limang baryang piso
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Paano natin malalaman kung alin ang mas marami
sa perang barya?
Anu-anong kataga ang maari nating gamitin sa
paghahambing?
1. Paglalapat
Paghambingin. Isulat ang mas kaunti, mas
marami o kapareho.
25c 25c _____50c
P3.25 _____P2.50
P12.00 _____P10+ 1.00+1.00
IV. Pagtataya:
Paghambingin ang mga perang barya.
Isulat ang mas kaunti, mas marami o kapareho sa guhit.
1. P10.00 ____P1.00
2. P1.25 ____P1.50
3. P5.00 ____P1.00+P1.00+P1.00
4. P5.00+P5.00 ___P10.00
5. P3.00 _____P5.00
V. Takdang Aralin
Isulat ang nawawalang halaga upang maging
wasto ang paghahambing.
1. Ang P5.00 ay mas marami kaysa_____.
2. Ang P8.00 ay mas kaunti kaysa______.
3. Ang P2.00 ay kapareho ng P___+P____.
Puna:
____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang
bilang na ____ang nagpakita ng ___na bahagdan ng
pagkatuto ng aralin
Ang dalampung piso ay mas kaunti kaysa limampung
piso.
September 5, 2018
WEDNESDAY
Banghay Aralin sa Matematika
Unang Markahan
Ikatlong Linggo
(Ikalawang Araw)
I. Mga layunin
Nakapaghahambing ng halaga ng perang papel
gamit ang: mas kaunti, mas marami o kapareho
II. Paksa
A. Aralin: Paghahambing ng mga Halaga ng Perang
Papel
B. Sanggunian:
Gabay sa Pagtuturo pah.
Lesson Guide in Mathematics I pp.112
Curriculum Guide p. 10
C. Kagamitan: coins
D. Pangunang Konsepto at Kakayahan:
Nahihinuhang konsepto:
Napaghahambing ang halaga ng perang papel.
Pagpapahalaga: Pagiging matipid.
III. Pamaraan
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay:
Isulat nang wasto ang ididiktang halaga.
P1.25
P5.50
P4.75
P10.00
2. Pagganyak:
Laro: Tindahan ni Aling Sepa
Hayaang bumili ang mga bata ng bagay na nais
nilang bilin. Kailangang magbayad sila ng ayon
sa halaga ng bawat bagay.
B. Panlinang na Gawain:
1. Paglalahad
Dumating galing sa Amerika ang dalawang Tita
ni Allan. Bingyan sila ng kapatid niyang si Alex ng
pera.
Allan= P20.00
Alex = P50.00
Sino sa dalawang bata ang mas maraming natanggap
na pera.
Paano mo nalaman?
Mas kaunti ang natanggap na pera ni Allan kaysa kay
Alex.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Paano natin malalaman kung alin ang mas marami
sa perang papel.?
Anu-anong kataga ang maari nating gamitin sa
paghahambing?
2. Paglalapat
Paghambingin. Isulat ang mas kaunti, mas
marami o kapareho.
P20.00+P10.00 ____P50.00
P.100 _____P100.00
IV. Pagtataya:
Paghambingin ang mga perang papel.
Isulat ang mas kaunti, mas marami o kapareho sa guhit.
1. P50.00_____P100.00
2. P50.00 ____P20.00
3. P100.00 ___P50.00+P50.00
4. P20.00 ___P10.00+P20.00
5. P20.00+P20.00
___P10.00+P10.00+P10.00+P10.00
V. Takdang Aralin
Isulat ang nawawalang halaga upang maging
wasto ang paghahambing.
1. Ang P70 ay mas marami kaysa_____.
2. Ang P45 ay mas kaunti kaysa______.
3. Ang P22 ay kapareho ng P___+P____.
Puna:
____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang
bilang na ____ang nagpakita ng ___na bahagdan ng
pagkatuto ng aralin
September 6, 2018
THURSDAY
Banghay Aralin sa Matematika
Unang Markahan
Ikatlong Linggo
(Ikatlong Araw)
I. Mga layunin
Nakapaghahambing ng halaga ng perang barya
gamit ang simbulong: <, >, =
II. Paksa
A. Aralin: Paghahambing ng mga Halaga ng Perang
Barya
B. Sanggunian:
Gabay sa Pagtuturo pah.
Lesson Guide in Mathematics I pp.112
Curriculum Guide p. 10
C. Kagamitan: coins
D. Pangunang Konsepto at Kakayahan:
Nahihinuhang konsepto:
Napaghahambing ang halaga ng perang barya.
Pagpapahalaga: Pagiging matipid.
III. Pamaraan
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay:
Pagsulat nang padikta sa mga perang barya.
2. Balik-aral:
Punan ng mas kaunti, mas marami o kapareho
ang patlang.
Ang 25c ay ____kaysa 50c
Ang P1.00 ay ____ng 50c +50c
3. Pagganyak:
Awit: How Much is that Doggie?
B. Panlinang na Gawain:
1. Paglalahad
Bumili sa kantina ng merienda si Kim.
Isang supot na tinapay ay P3.00 at isang bote ng C2
na P10.00.
Alin sa dalawang bagay na binili ni Kim ang mas mahal?
Paano mo nalaman?
1. Hayaang paghambingin ng mga bata ang perang
ibinayad ni Kim sa kanyang merienda.
Tinapay = P3.00
C2 = P10.00
P3.00 < P10.00
Ang tatlong piso ay mas kaunti kaysa sampung piso.
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Anu-anong simbulo ang ginagamit sa
paghahambing ng perang barya.
2.Paglalapat
Gamit ang show-me-board, paghambingin ang
dalawang bilang na ipapakita ko. Gamitin ang <,>,o =
P4.50 ____P5.00
P7.00 ____P2.00
IV. Pagtataya:
Paghambingin ang mga perang barya.
Isulat ang < , > , o = sa guhit.
1. P1.25____P2.50
2. P5.00 ___P10.00
3. P3.00 ___P1.00+P1.00+P1.00
4. P15.00 ___P1.50
5. P2.75 ___P5.25
V. Takdang Aralin
Isulat ang nawawalang halaga upang maging
wasto ang paghahambing.
1. P2.75 > ____
2. P4.50 <_____
3. P 2.50=______
Puna:
____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang
bilang na ____ang nagpakita ng ___na bahagdan ng
pagkatuto ng aralin
Ang isang daang piso ay mas marami kaysa P50.00.
September 7, 2018
FRIDAY
Banghay Aralin sa Matematika
Unang Markahan
Ikatlong Linggo
(Ika-apat na Araw)
I. Mga layunin
Nakapaghahambing ng halaga ng perang papel
gamit angmga simbulong < , > , =
II. Paksa
A. Aralin: Paghahambing ng mga Halaga ng Perang
Papel
B. Sanggunian:
Gabay sa Pagtuturo pah.
Lesson Guide in Mathematics I pp.112
Curriculum Guide p. 10
C. Kagamitan: coins
D. Pangunang Konsepto at Kakayahan:
Nahihinuhang konsepto:
Napaghahambing ang halaga ng perang papel.
Pagpapahalaga: Pagiging matipid.
III. Pamaraan
A. Panimulang Gawain:
1. Pagsasanay:
Isulat nang wasto ang ididktang halaga.
P50.00
P100.00
P55.00
P38.00
2. Pagganyak:
Ano ang tawag sa perang inyong natatanggap
kung Pasko?
Paano ninyo ginagasta ang mga perang inyong
natatanggap?
B. Panlinang na Gawain:
1. Paglalahad
Araw ng Pasko. Namasko sina Bing At Ding sa
kanilang ninong at ninang. Binigyan si Bing ng P100.00
Ng kanyang ninang Azon. Binigyan naman si Ding ng
P50.00 ng kanyang ninag Jenny.
2. Pagtalakay:
Sino sa dalawang bata ang mas marami ang natanggap
na aginaldo? Bakit?
Paghambingin natin ang halaga gamit ang simbulong:
P100.00 > P50.00
C. Pangwakas na Gawain:
1. Paglalahat:
Paano natin malalaman kung alin ang mas marami
sa perang papel.?
Anu-anong simbulo ang maari nating gamitin sa
paghahambing?
2. Paglalapat
Paghambingin. Isulat ang < , > , o = sa guhit.
P35.00 _____P40.00
P25.00 ____P50.00
P100.00 ___P50.00+P50.00
IV. Pagtataya:
Paghambingin ang mga perang papel.
Isulat ang < , > , = sa guhit.
1. P50.00 ____P25.00
2. P10.00 ____P100.00
3. P40.00 ____P20.00+P20.00
4. P10.00 ___P50.00+P20.00
5. P20.00 ___P20.00
V. Takdang Aralin
Isulat ang nawawalang halaga upang maging
wasto ang paghahambing.
1. Ang P50.00 > ____
2. Ang P25.00< _____
3. P100.00 = P_____+P____
Puna:
____na bilang ng mga mag-aaral mula sa kabuuang
bilang na ____ang nagpakita ng ___na bahagdan ng
pagkatuto ng aralin
Download