ESP Q4 Week 5 d1-5 (1)

advertisement
Layunin:Naipakikita ang ibat ibang
paraan ng pasasalamat sa Diyos
(EsP5PD - IVe-i - 15)
Unang Araw
Balik-aral:
Ano-ano ang dahilan ng
iyong ipinagpapasalamat
sa Diyos?
Magpakita ng isang imahe ng
Diyos
Paano mo maipakikita ang
pagmamahal o
pasasalamat sa Dakilang
Lumikha?
Paglalahat:
Sa iyong palagay, ano
ang pinakamahalagang
regalo sa iyo ng
Pagtataya:
Pagtatanong ng mga
sumusunod?
1.Ano ano ang mga biyayang
handog ng Diyos sa mga batang
katulad ninyo?
2.Paano natin pinahahalagahan
ang buhay na bigay ng Diyos?
Pangalawang Araw
Isagawa Natin
Sino ang nagkaloob sa iyo ng
buhay?
Pagganyak:
Paawitin ang mga mag-aaral ng awit
na aawit na tumatalakay sa mga
bahagi ng katawan na dapat
pangalagaan upang humaba ang ating
buhay.
Papangkatin ang mag aaral sa
apat. Bawat pangkat ay
magsasagawa ng slogan,tungkol
sa mga paraan ng pangangalaga
sa sarili upang ipakita an g
pagpapahalaga sa buhay na
kaloob ng Diyos
Paglalahat:
Ang bawat baagi ng ating
katawan ay nilikha ng Diyos para
sa atin upang ito’y magamit ng
tama. Kaya ito ay mahalaga at
dapat nating ingatan.
Lagyang ng angkop na salita o lipon ng
mga saliya ang bawat patlang na
nagpapakita ng pangangalaga sa
bawat bahagi ng katawan at ang
kahalagahan nito.Pillin ang sagot sa
loon ng kahon
1. May mga mata tayo upoang
_______________ dahil dito dapat
kong__________________.
2. May mga tainga ako
upang_________________ at
_____________________.
3. May puso ako
para__________________ at itoy dapat
gamitin _____________________.
4. May mga kamay ako
upang_________ at higit sa
lahat_________________.
5. May bibig ako upang__________
Pangatlong
Araw
Isapuso Natin
Bakit mahalaga ang bawat
bahagi ng ating katawan?
Pagaganyak:
Magpakita ng isang larawan ng
kilalang tao at ordinaryong tao na
may kapansanan o kakulangan ng
bahagi ng katawan.
Ano kaya ang iyong mararamdaman
kung ikaw ang nasa ganitong
sitwasyon?
Dapat ba natin kutyain o pagtawanan
ang mga taong may kapansanan o
kakulangan ng bahagi ng katawan?
Paano mo maipapakita ang
paggalang sa mga taong may
kapansanan?
Ano ang iyong dapat na gawin
upang mapangalagaan ang
bawat bahagi ng iyong katawan?
Tandaan Natin
Tandaaan natin na any buhay ay
regalong kaloob ng Diyos kayat
dapat
nating
pangalagaan.Ang
kalusugan ay kayaman
Paglalahat:
Paano mo mapapangalagaan ang
bawat bahagi ng iyong katawan?
Sagutin kung anong bahagi ng katawan ang
ginagamit sa bawat pangungusap.
1.Kumain ng masustansyang
pagkain,magsabi ng nakasasakit na salita
sa kapuwa
2.Mahawakan ang mga bagay ,mag-aboy
ng tulong sa iba
3. Huminga, sa pagmamahal sa kapwa
lalolao na ang mga nalulumbay
4. Gamitin sa pandinig ng mga
makabuluhang bagay at makinig sa hinaing
o opinyon ng iba
5. Makita ang kagandahan ng paligid, at
Ikaapat na
Araw
Isabuhay Natin
Ano ang iyong gagawin
kung ikaw ay may
kapansan o kakulangan
ng bahagi ng katawan?
Magpakita ng larawan na nagpapakita ng mabuti sa
kapwa at ang isang lawaran ay walang ginawang
mabuti.
Ano ang dapat mong
gawin kung ikaw ang nasa
larawan?
Gagawin mo din ba ang
katulad ng ginawa ng nasa
larawan?
Paano mo maipapakita ang
iyong mabuting kalooban sa
kapwa?
Paglalahat:
Ang aral ng Diyos ay gumawa ka
ng mabuti sa iyong kapwa. Tulad
ng sinabi, “Ang ginagawa mo sa
iyong kapwa ay para mo na rin
itong ginawa sa Diyos.
Isabuhay Natin
Gawain 1
Paanomo maipapakita na ikaw ay
isang nilikhang may mapayapang
kalooban?
Paano mo maipakikita na ikaw
ay isang nilikhang may
mapayapang kalooban? Ilagay
ang iyong sagot sa pamamagitan
ng graphic organizr na hugis tao?
Ikalimang Araw
Paano mo masasabi na ikaw ay
may mapayapang kalooban?
Magpanood ng maikiling kuwento “
Ang Kuwento ni Pepe at Susan”
https://www.youtube.com/watch?v=E
oQdyyTfcQE
Tama ba ang ginagawang
pangangalaga sa sarili ng
magkapatid na Susan at Pepe?
Magtala ng wastong pangangalaga
sa katawan at buhay.
Ang ating buhay at katawan ay
dapat nating pangalagaan. Dapat
sundin ang wastong
pangangalaga sa ating katawan.
Subukin Natin
Ayusin ang mga letra sa ibaba upang
mabuo ang salita o lipon ng mga salita
na nagsasaad ng tamanag
pangangalaga sa ating katawan
1.sawtong saro gn gaplogtu
2. gkaapin gn sotaw
3. mmaaaphngia
4. gaplliigban
5. gapsawi as id matansygnsus
gapinak
Download