you-have-diabetes-tagalog

advertisement
Ano ang diyabetis?
Ang diyabetis ay isang sakit na ginagawang mahirap para sa iyong
katawan na gawing lakas ang pagkain. Kapag kumakain ka, ang
pagkain ay pinipiraso-raso para maging asukal. Ang asukal na ito
ay kailangang makapasok sa mga selula ng iyong katawan upang
magbigay ng lakas. Ang insulin ay ginagawa ng katawan at
hinahayaang pumasok ang asukal sa mga selula.
Ikaw ay may diyabetis dahil:
Kaunti lamang o walang insulin na nagagawa ang iyong
kaatawan.
o
Hindi magamit ng iyong katawan ang insulin na ginagawa
nito.
Ito ay maaaring mangahulugan na
1. Kapag kakaunti ang insulin, ang asukal ay dumarami sa
daluyan ng dugo sa halip na pumunta sa mga selula ng
katawan. Ito ay nagiging sanhi ng mataas na asukal sa dugo.
2. Dahil hindi nakukuha ng mga selula ang asukal, maaari mong
maramdaman na:
♦ nauuhaw ka, gaano man karami ang iyong ininom
♦ napapagod ka
♦ kailangan mong alisan ng laman ang iyong pantog nang
madalas
♦ Malabo ang iyong paningin.
Ang Diyabetis ay isang seryosong sakit. Kapag hindi
ginamot, ito ay maaaring humantong sa…
P
P
P
P
P
P
sakit sa puso
sakit sa bato
pagkabulag
pinsala sa nerbiyos
pagkaputol ng binti o paa
kamatayan
Alagaan ang iyong sarili.
Ang magandang balita ay puwede kang magkaroon ng malusog na
pamumuhay kahit na mayroon kang diyabetis. Narito ang
magagawa mo:
1. Kumain ng malusog na pagkain.
2. Pamahalaan ang iyong timbang.
3. Magkaroon ng maraming pisikal na gawain. Igalaw
ang iyong katawan!
4. Alamin ang asukal sa iyong dugo.
5. Maglagay ng insulin o uminom ng mga pildoras kung
inireseta.
6. Palagiang magpatingin sa iyong doktor.
Kami ay nakahandang turuan at tulungan kang matuto kung paano
pamamahalaan ang iyong kalusugan. Handa ka na ba?
Tandaan:
•
Ang diyabetis ay isang seryosong sakit na maaaring
humantong sa mga seryosong problema sa kalusugan.
•
Ikaw ang namamahala. Puwede kang magkaroon ng malusog
na pamumuhay sa pamamagitan ng pag-alaga sa iyong sarili.
•
Puwede kang matutong manatiling malusog sa pamamagitan
ng:
- angkop na pagkain
- pag-eehersisyo
- paglalagay ng insulin o pag-inom ng mga pildoras
kung inireseta
- pag-alam sa asukal sa iyong dugo
- pakikipagtulungan sa iyong doktor at mga tagapagturo
ng tungkol sa diyabetis
Ikaw ay May
Diyabetis
Ito’y nasa iyo!
Para sa karagdagang impormasyon
Makipag-alam sa:
1. Ang tagapagturo ng tungkol sa diyabetis sa
inyong lokal na ospital
2. American Diabetes Association,
1-800-DIABETES
Ang pagbuo ng pamplet ay sinuportahan ng Maine Statewide AHEC System, ng University of New
England, at ng Bingham Program sa pakikipagtulungan sa Maine Diabetes Control Project at sa
Kennebec Valley Medical Center, Health Education Services, Hunyo 1993.
Ang salin ng polyetong ito ay pinondohan ng Care1st Health Plan.
04 Tagalog
Puwede kang magkaroon ng
malusog na pamumuhay sa
pamamagitan ng pag-alam sa mga
katotohanan at pamamahala sa
iyong kalusugan.
Download