2018-3-Konkurss-nolikums

advertisement
APSTIPRINĀTS
VKKF padomes 2004. gada 25. marta sēdē
(protokols Nr. 6 (146)).
Ar grozījumiem, kas apstiprināti līdz
VKKF padomes 2018. gada 23. augusta sēdei
(protokols Nr. 8 (368)).
Valsts kultūrkapitāla fonda
kultūras projektu konkursu
NOLIKUMS
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
Projektu konkursa organizētājs – Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF).
Valsts kultūrkapitāla fonds ir publisko tiesību juridiskā persona, kas darbojas saskaņā ar Valsts kultūrkapitāla fonda
likumu, nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.
VKKF biroja adrese: K. Valdemāra ielā 20 (1. stāvā), Rīga, LV-1010 (tālr. 67503177).
VKKF mērķis ir veicināt līdzsvarotu visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma
saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām.
Viens no VKKF uzdevumiem ir izsludināt un organizēt kultūras projektu konkursus finansējuma saņemšanai.
VKKF padome var noteikt prioritātes kultūras projektu konkursiem.
Projektu konkursu mērķi.
Projektu konkursu mērķi ir:
veicināt kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu;
finansēt fizisko un juridisko personu jaunrades un pētniecības projektus kultūras jomā;
sekmēt izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu kultūras jomā;
veicināt starptautisku sakaru attīstību, Latvijas mākslas un kultūras popularizēšanu pasaulē;
sekmēt jaunradīto kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai.
Projektu konkursi, iesniedzēji, ierobežojumi projektu iesniegšanai.
Lai sasniegtu VKKF mērķi un pildītu uzdevumus, VKKF trīs reizes gadā organizē projektu konkursus.
Projektu konkursos var piedalīties fiziskas un juridiskas personas.
Juridiskas personas ir personas, kas reģistrētas Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā patstāvīgas
vienības ar nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru.
2018. gada projektu konkursiem tiek noteikts šāds ierobežojums:
3.3.1. finansējumu nevar pieprasīt valsts iestādes, kuras VKKF finansējumu saņem tikai ar finansēšanas plānu
grozījumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumiem Nr. 1220 „Asignējumu
piešķiršanas un izpildes kārtība”, tādu uzdevumu veikšanai, kā arī tādu preču un pakalpojumu iegādei, kam
jau piešķirts valsts budžeta finansējums;
3.3.2. saskaņā ar mērķprogrammas „Latvijai - 100” nolikuma 2.5. punktu, 2. un 3. projektu konkursā nevar iesniegt
projektus, kas saņēmuši atbalstu mērķprogrammas “Latvijai – 100” 2018. gada projektu konkursā;
3.3.3. pamatojoties uz VKKF padomes apstiprināto 2018. gada VKKF projektu konkursu grafiku, 3. konkursā nevar
piedalīties valsts iestādes, kuras VKKF finansējumu saņem tikai ar finansēšanas plānu grozījumiem saskaņā
ar Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumiem Nr. 1220 „Asignējumu piešķiršanas un izpildes
kārtība”;
3.3.4. pamatojoties uz VKKF un Kultūras ministrijas vienošanos, projektu konkursos nevar iesniegt projektus, kas
saistīti ar valsts nozīmes gada balvu piešķiršanu (“Spēlmaņu nakts”, “Lielā mūzikas balva”, “Lielais Kristaps”,
Latvijas Literatūras gada balva, Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva bērnu literatūrā un grāmatu mākslā, “Purvīša balva”,
KM balva par mūzikas un mākslas skolu audzēkņu sasniegumiem starptautiskajos konkursos, izstādēs, skatēs, Latvijas
Nacionālā kultūras centra Cimzes balva pedagogiem, Kultūras mantojuma gada balva, Latvijas Arhitektūras gada balva,
Gada balva dizainā, mūzikas ierakstu gada balva “Zelta mikrofons”, grāmatu mākslas konkurss “Zelta ābele”, “Dejas
balva”);
3.4.
3.5.
3.3.5. pamatojoties uz VKKF un Kultūras ministrijas vienošanos, projektu konkursos nevar iesniegt projektus, kas
saistīti ar Latvijas pārstāvniecību Venēcijas mākslas vai arhitektūras biennālēs;
3.3.6. pamatojoties uz VKKF un Kultūras ministrijas vienošanos, projektu konkursos nevar iesniegt projektus, kas
saistīti ar nacionālā muzeja krājuma papildināšanu akreditētajiem Kultūras ministrijas padotībā esošajiem
valsts muzejiem;
3.3.7. saskaņā ar mērķprogrammas “Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas
vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos” nolikuma 2.3. punktu, projektu konkursos nevar
piedalīties mērķprogrammas nolikuma 2.2. punktā minētās organizācijas;
Fiziskas un juridiskas personas VKKF projektu konkursos var piedalīties ar neierobežotu projektu pieteikumu skaitu
jebkurā VKKF nozarē. Vienu un to pašu projekta pieteikumu var iesniegt tikai vienā nozarē.
Fiziskas un juridiskas personas VKKF projektu konkursos var pretendēt arī uz finansējumu radošam braucienam ciklisku un/vai savlaicīgi plānotu pasākumu apmeklēšanai (konferences, meistarklases, festivāli, grāmatu un filmu
tirgi, biennāles u.tml.).
VKKF projektu konkursa nolikuma 1. lapa no 17 lapām (ar grozījumiem, kas apstiprināti 23.08.2018. VKKF padomes sēdē)
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
Fiziska persona, iesniedzot individuālu projekta pieteikumu, var pretendēt tikai uz:
 mācību stipendiju;
 stipendiju radošam darbam;
 mācību vai radošo stipendiju radošam braucienam.
Radošā darba stipendiju var pieprasīt jaunu mākslas darbu radīšanai, jaunrades procesa veicināšanai, aktuālu
pētījumu sekmēšanai sociālajās un humanitārajās zinātnēs, nozīmīgu kultūras un mākslas pasākumu radošo
koncepciju teorētiskai un praktiskai izstrādei, kā arī pētniecisko rakstu sagatavošanai kultūras medijiem; radošo
stipendiju var pieprasīt laika periodam līdz vienam gadam, tās apmērs nav ierobežots.
Mācību stipendiju var pieprasīt visu izdevumu segšanai, kas saistīti ar kultūrizglītības iegūšanu; mācību stipendiju
var pieprasīt laika periodam līdz vienam gadam:
3.8.1. mācību stipendijas apmērs, kas neietver mācību maksu (tās piešķiramo apmēru nosaka, izvērtējot katru
iesniegto projektu), Dizaina un arhitektūras nozarē ir ne lielāks par 200 EUR mēnesī;
3.8.2. Filmu mākslas nozarē piešķirtās mācību stipendijas apmērs vienam stipendiātam vienam studiju līmenim
nevar būt lielāks par 7 000 EUR.
Juridiska persona nevar pieprasīt finansējumu ne mācību, ne radošā darba stipendijai.
Projektu pieteikumu iesniegšana.
Projekta pieteikums savlaicīgi jāiesniedz personīgi VKKF birojā (Rīgā, K. Valdemāra ielā 20 (1. stāvā)) vai jānosūta
pa pastu pēc kārtējā konkursa izsludināšanas atbilstoši VKKF padomes apstiprinātajam projektu konkursu grafikam
(1.pielikums). Grafikā ir norādīts laiks, līdz kuram var iesniegt attiecīgā konkursa projektu pieteikumus.
Filmu mākslas nozarē projekta pieteikums konkursam noteiktajos termiņos jānosūta arī elektroniski (PDF formātā
vienā failā) uz [email protected], e-pastā obligāti norādot iesniedzēju un projekta nosaukumu.
Projektu pieteikumu noformējums un saturs.
Projekta pieteikums iesniedzams papīra formā uz A4 formāta lapām vienā eksemplārā, latviešu valodā.
Lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem:
1) tekstam jābūt skaidri salasāmam;
2) projekta pieteikums jāiesniedz caurauklots vai sakniedēts ar kniedētāja skavu;
3) visām projekta pieteikuma lapām jābūt secīgi sanumurētām, ņemot vērā, ka pirmā lapa ir pieteikuma veidlapa.
Lapas nedrīkst būt ieliktas atsevišķos plastikāta vāciņos, projektu noformēšanai nedrīkst izmantot iesiešanu ar
spirāli, brošēšanu, laminēšanu un termoiesiešanu.
Visiem dokumentiem, kas nav latviešu valodā, obligāti jāpievieno tulkojums (var būt bez notariālā apliecinājuma).
Projekta pieteikumā jāietver:
5.2.1. pieteikuma veidlapa (juridiskām personām – uz 2 lapām (2. pielikums); fiziskām personām – uz 1 lapas
(3.pielikums));
5.2.2. projekta apraksts; ja projekts turpinās, tad projekta aprakstā jāiekļauj arī rakstiska atskaite par VKKF agrāk
piešķirtā finansējuma apjomu, pozīcijām un izlietojumu.
Projekta aprakstu nosaka projekta specifika, tajā obligāti jāietver:
5.2.2.1. projekta nepieciešamības pamatojums;
5.2.2.2. informācija par projekta mērķiem un uzdevumiem (projekta ilgtermiņa, īstermiņa mērķu
formulējums);
5.2.2.3. darbības programma;
5.2.2.4. informācija par paredzamajiem rezultātiem, ko plānots sasniegt, īstenojot projektu;
5.2.2.5. informācija par projekta īstenotājiem (īstenošanā iesaistītās personas un organizācijas);
►mācību stipendijas pretendentiem pilna laika studijām projekta aprakstā papildus jāsniedz šāda informācija:
5.2.2.6. augstskolas izvēles pamatojums;
5.2.2.7. individuālais studiju plāns;
5.2.2.8. izvēlētā studiju tēma, tās aktualitāte un saistība ar Latviju;
5.2.2.9. karjeras plāns un izvēlēto studiju nozīme tajā;
5.2.2.10. pretendējot uz izdevumiem mācību maksas segšanai, pieteikumā atsevišķi jānorāda pieprasītais
finansējuma apjoms mācību maksas segšanai;
5.2.3. radošās vai mācību stipendijas pretendentiem jāsniedz pamatojums pieprasītā finansējuma apjomam;
VKKF projektu konkursa nolikuma 2. lapa no 17 lapām (ar grozījumiem, kas apstiprināti 23.08.2018. VKKF padomes sēdē)
5.2.4. juridiskām personām jāiesniedz kopējā tāme (sastādīta atbilstoši Latvijas Republikas nodokļu likumdošanai) un tās
pamatojums. Tāmē atsevišķi jānorāda VKKF prasītā summa un tās sadalījums pa pozīcijām (var tikt iekļautas tikai
tādas pozīcijas, kuru apmaksa nav veikta līdz projektu konkursa rezultātu apstiprināšanai (skat. konkursu grafiku
1.pielikumā)), jānorāda citi iespējamie finanšu avoti, projekta realizācijai jau esošie finanšu resursi, nepieciešamais
un jau piesaistītais līdzfinansējums un tā apmērs; tāmē nedrīkst iekļaut tādas tāmes pozīcijas (piemēram, „Citi
izdevumi”, „Neparedzētie izdevumi” u.tml.), kurās nav norādīts konkrēts izdevumu veids.
Tāmes izveides paraugs (juridiskām personām)
Nr.
p.k.
Izmaksu
pozīcijas
nosaukums
Skaidrojums
(aizpildāms, ja
attiecināms,
uzrādot
summas
aprēķinu)
Kopējā
projekta
summa
EUR
Pašfinansējums Līdzfinansējums Līdzfinansējuma
EUR
EUR
avots
(papildus
norādīt –
plānots vai
apstiprināts)
Iepriekš
projektam
piešķirtais
VKKF
finansējums
EUR
Līguma
ar VKKF
Nr.
Pieprasīts
VKKF
projektu
konkursā
EUR
5.2.5. juridiskām personām jāsniedz informācija par iespējamiem ieņēmumiem no projekta īstenošanas (biļešu
tirdzniecības u.tml.), ja tādi tiek plānoti;
5.2.6. projekta vadītāja autobiogrāfija (CV);
5.2.7. mācību vai radošās stipendijas pretendenta autobiogrāfija (CV);
5.2.8. mācību stipendijas pretendentiem – atestāta un/vai sekmju izraksta kopija par iepriekšējo mācību periodu, mācību
iestādes apliecinājums par pretendenta uzņemšanu pretendenta izvēlētajā mācību iestādē un mācību iestādes
apliecinājums par pretendentam noteikto mācību maksu, ja tiek pieprasīts finansējums mācību maksas segšanai;
5.2.9. iesniedzot ar izdevējdarbību saistītus projektu pieteikumus (tāmes paraugs – 4. pielikums), jāpievieno:
5.2.9.1. manuskripts vai tā daļa (vēlams iesūtīt elektroniski pdf. formātā uz [email protected], obligāti norādot
nozari, iesniedzēju un projekta nosaukumu);
5.2.9.2. nodomu protokola vai līguma starp izdevniecību un autoru/ sastādītāju/ tulkotāju kopija;
5.2.9.3. tipogrāfijas priekškalkulācija;
5.2.9.4. tulkojuma izdošanai – līguma starp izdevēju un darba autortiesību turētāju kopija;
5.2.10. iesniedzot ar kultūras periodikas izdošanu saistītus projektu pieteikumus (tāmes paraugs – 4. pielikums), jāpievieno:
5.2.10.1. izdevuma koncepcija;
5.2.10.2. izdevuma finanšu darbības plāns (t. sk., plānotā tirāža, plānotie ieņēmumi, realizācijas stratēģija,
iespējamie sponsori, līdzfinansējums utt.), atsevišķi norādot VKKF prasīto summu;
5.2.10.3. ja izdevums saņēmis atbalstu iepriekš, jāiesniedz pārskats par līdzšinējo finanšu darbības plāna izpildi;
5.2.10.4. tipogrāfijas priekškalkulācija.
5.2.11. iesniedzot projektu pieteikumus, kas paredz semināru, darbnīcu vai meistarklašu organizēšanu, jānorāda dalībnieku
skaits un to atlases kritēriji;
5.2.12. iesniedzot ar interneta mājaslapas izveidi vai pārveidošanu saistītus projektu pieteikumus, jāpievieno detalizēts
mājaslapas struktūras apraksts un informācija par iespējamo apjomu;
5.2.13. iesniedzot radošās stipendijas pieteikumu zinātniski pētnieciskajam darbam, jāpievieno izvērsts pētījuma struktūras
un darbības plāna apraksts, ieteicams pievienot manuskripta fragmentu (līdz 10 lpp.);
5.2.14.iesniedzot radošās stipendijas pieteikumu literāru un zinātniski pētniecisku darbu tulkošanai jebkurā nozarē,
jāpievieno nodomu protokols ar izdevēju par tulkotā darba izdošanu un autortiesību turētāja atļauja darba tulkošanai.
Projekta pieteikumā obligāti papildus jāsniedz šāda informācija:
5.2.15. Literatūras nozarē:
5.2.15.1. iesniedzot pieteikumu autora pirmās grāmatas izdošanai, jāpievieno manuskripts pilnā apjomā (vēlams iesūtīt
elektroniski PDF formātā e-pastu [email protected], obligāti norādot nozari, iesniedzēju un projekta
nosaukumu);
5.2.15.2. iesniedzot radošās stipendijas pieteikumu jaunu literāru darbu radīšanai (izņemot tulkojumu projektiem),
jāpievieno iesāktā darba fragments (no 10 līdz 30 lpp.) un plāns turpmākajam darbam. Ja stipendijas pretendents
pēdējo divu gadu laikā saņēmis VKKF Radošā darba stipendiju, tad jāsniedz pārskats par paveikto (kas
uzrakstīts, kas izdots u.tml.). Radošā stipendija paredzēta vienam projektam, un finansējumu tā īstenošanai
piešķir laika periodam līdz vienam gadam, tās apmērs nav ierobežots. Radošo stipendiju citam projektam var
piešķirt, ja ir iesniegta atskaite par iepriekš saņemto stipendiju. Atkārtoti viens un tas pats projekts netiks
finansēts, bet apjomīga projekta gadījumā ekspertu komisija var lemt par projekta sadalīšanu posmos;
5.2.15.3. iesniedzot radošās stipendijas pieteikumu literāra darba tulkošanai no latviešu valodas uz svešvalodu, jāpievieno
nodomu protokols vai līgums ar ārvalstu izdevēju par grāmatas izdošanu un autortiesību turētāja atļauja darba
izdošanai;
5.2.15.4. iesniedzot pieteikumu pasākumam, kurā plānota tikšanās ar literāra darba autoru, jāpievieno rakstisks autora
apliecinājums (piemēram, e-pasta vēstules izdruka) par autora piekrišanu dalībai projektā.
VKKF projektu konkursa nolikuma 3. lapa no 17 lapām (ar grozījumiem, kas apstiprināti 23.08.2018. VKKF padomes sēdē)
5.2.16.
5.2.16.1.
5.2.16.2.
5.2.16.3.
5.2.16.4.
Teātra mākslas nozarē (nozare izskata skatuves mākslas – dramatiskā teātra, laikmetīgās dejas un cirka
projektus):
izrāde jāpiesaka kā vienots projekts bez pieteikumiem radošajām stipendijām projekta ietvaros, un projekta
pieteikums jāiesniedz juridiskai personai;
iesniedzot projektus, kas saistīti ar izrāžu iestudēšanu, jāpievieno:
 izrādes režisora vai horeogrāfa ieceres raksturojums – izrādes ideja, estētika un iecerētie izteiksmes līdzekļi,
 informācija par māksliniecisko ansambli (režisors, horeogrāfs, scenogrāfs, komponists, kostīmu mākslinieks,
aktieri, dejotāji u.c.),
 informācija par pilnu konkrētā iestudējuma budžetu, iekļaujot procentuālo VKKF atbalstu (atbilstoši
5.pielikumā pievienotajai tāmes veidlapai);
 izmantojot iestudējumam jaunradītu dramaturģisko materiālu, jāpievieno tā fragmenti vai satura izklāsts.
pieprasot finansējumu iestudējuma (teātra, dejas, cirka u.c.) scenogrāfijai vai kostīmiem, jāpievieno vizuālais
materiāls (tērpu, scenogrāfijas skices);
pieprasot radošo stipendiju dramaturģiskā materiāla (lugas, libreta, dramatizējuma u.c.) sagatavošanai vai
tulkošanai, jāpievieno manuskripta fragments (3 lpp.).
5.2.17. Mūzikas un dejas nozarē:
5.2.16.1. iesniedzot pieteikumu koncerta rīkošanai vai CD izdošanai, jānorāda programmā iekļautie skaņdarbi un izpildītāju
sastāvs.
5.2.18. Filmu mākslas nozarē:
5.2.18.1. iesniedzot radošās stipendijas pieteikumu scenārija rakstīšanai, jāpievieno iesāktā darba fragments (līdz 10lpp.)
un līguma vai nodomu protokola kopija starp autoru un filmu studiju par iecerētā projekta realizāciju;
5.2.18.2. iesniedzot filmu attīstīšanas un ražošanas projektus, jāpievieno projekta kopējā tāme un finansēšanas plāns;
tāmē atsevišķi jānorāda VKKF prasītā summa un tās sadalījums pa pozīcijām, kā arī citi iespējamie finanšu avoti
un iespējamie ieņēmumi, projekta realizācijai jau esošie finanšu un materiālie resursi, kā arī informācija par
nepieciešamo un par jau piesaistīto līdzfinansējumu un tā apmēru;
5.2.18.3. iesniedzot filmu attīstīšanas un ražošanas projektus, jāpievieno vizuālais materiāls (fotogrāfijas, video rullīši),
projekta pieteikumā jānorāda interneta adrese (piemēram, www.vimeo.com), kurā izvietots ar paroli aizsargāts
publiski pieejams vizuālais materiāls;
5.2.18.4. iesniedzot filmu attīstīšanas un ražošanas projektus atkārtoti, obligāti jāpievieno vizuālais materiāls, kas
atspoguļo filmēšanas procesā paveikto, projekta pieteikumā jānorāda interneta adrese (piemēram,
www.vimeo.com), kurā izvietots ar paroli aizsargāts publiski pieejams vizuālais materiāls;
5.2.18.5. iesniedzot projektu, kas paredz dalību kādā pasākumā ar filmu, projekta pieteikumā jānorāda interneta adrese
(piemēram, www.vimeo.com) un parole, ja tāda nepieciešama, kurā izvietots publiski pieejams filmas vizuālais
materiāls);
5.2.18.6. VKKF iesniegtajam vizuālajam materiālam jābūt pieejamam līdz konkursa rezultātu paziņošanai (skat. konkursu
grafiku 1. pielikumā).
5.2.19. Vizuālās mākslas nozarē:
5.2.19.1. jāpievieno vizuālā informācija (darbu skices vai fotogrāfijas), kas raksturo projekta ieceri vai projekta iesniedzēja
līdzšinējo radošo darbību. Zinātniski pētnieciskiem projektiem jāpievieno satura plāns vai topošā manuskripta
fragments;
5.2.19.2. ja radošās vai mācību stipendijas pretendents ir students, projekta pieteikumā ir jāapliecina, ka stipendija netiek
pieprasīta mācību darba un/vai diplomdarba izstrādei un/vai eksponēšanai, kā arī, ka projekta ietvaros radītais
darbs netiks vērtēts mācību procesā (skatēs /starpskatēs u.tml.).
5.2.20. Dizaina un arhitektūras nozarē:
5.2.20.1. iesniedzot mācību stipendijas pieteikumus, jāpievieno pretendenta portfolio (vizuālais materiāls par iesniedzēja
līdzšinējo radošo darbību);
5.2.20.2. iesniedzot pieteikumus, kas saistīti ar izstādes organizēšanu, jāpievieno izstādes koncepcija (ekspozīcijas
mērķis, tēmas utt.) un struktūras apraksts (ekspozīcijas daļas, objekti utt.).
5.2.21. Tradicionālās kultūras nozarē:
5.2.21.1. iesniedzot projektus, kas paredz semināru, darbnīcu, meistarklašu vai citu izglītojošu pasākumu organizēšanu,
jāpievieno lektoru / pasniedzēju autobiogrāfijas (CV).
5.2.22. Kultūras mantojuma nozarē:
5.2.22.1. ar restaurāciju saistītos projektos jāiekļauj veicamo darbu apraksts un metodika, kā arī jāpievieno attēli, kuros
skaidri saskatāmi restaurējamā objekta bojājumi.
5.2.23.
Nozaru ekspertu komisijas var pieprasīt papildus iesniegt arī citu informāciju par projektu.
5.3. Projekta pieteikumam var pievienot arī citus papildmateriālus pēc iesniedzēja ieskata (t.sk., rekomendācijas).
VKKF projektu konkursa nolikuma 4. lapa no 17 lapām (ar grozījumiem, kas apstiprināti 23.08.2018. VKKF padomes sēdē)
5.4. Šīs prasības attiecas uz visiem iesniedzamajiem projektiem, tai skaitā arī uz projektiem, kas tiek iesniegti atkārtoti, pa
posmiem (daļām) vai ar turpinājumiem.
6. Projektu vērtēšanas administratīvie kritēriji:
6.1. iesniedzamajiem projektiem tiek noteikti šādi administratīvie kritēriji:
6.1.1. projekta pieteikums ir iesniegts projektu konkursu grafikā noteiktajā termiņā (skat. 1.pielikumu);
6.1.2. projekts nav realizēts līdz projektu konkursa noslēgumam (skat. 1.pielikumu);
6.1.3. projekta pieteikuma iesniedzējs ir savlaicīgi nokārtojis līdzšinējās saistības ar VKKF;
6.1.4. projekta pieteikuma noformējums un saturs atbilst šā nolikuma 5.2. punktā noteiktajām prasībām;
6.1.5. projekts nav saistīts ar politisko partiju aktivitātēm.
6.2. projektu pieteikumi, kas neatbilst kādam no administratīvajiem kritērijiem, netiek izvērtēti un atbalstīti.
7. Projektu vērtēšanas kvalitatīvie kritēriji.
7.1. Iesniedzamajiem projektiem ir noteikti šādi vērtēšanas kritēriji:
7.1.1. projekta aktualitāte (projekta ieceres unikalitāte iesniegto projektu kontekstā);
7.1.2. projekta atbilstība attiecīgajā nozarē noteiktajām prioritātēm un nozares definīcijai (saskaņā ar nolikuma
6.pielikumu);
7.1.3. projekta pieteikuma aprakstā skaidri formulēta ideja, mērķis, uzdevumi, mērķauditorija, strukturēti izklāstīta
realizācijas gaita un sasniedzamie rezultāti;
7.1.4. projekta ieguldījums kultūrvides attīstībā un saglabāšanā;
7.1.5. projekta paredzamais rezultāts (pārliecina projekta ideja; projekta apraksts liecina par kvalitatīvu iecerētā
realizāciju - ir pārliecība, ka projektu iespējams īstenot tādā formā, kā izklāstīts aprakstā);
7.1.6. projekta tāmes precizitāte un pamatotība (balstīta uz reālām izmaksām; tāmē nav iekļautas nepamatotas
izmaksas, izmaksas nav mākslīgi paaugstinātas un atbilst vidējām izmaksām konkrētajā nozarē; tāme atbilst
projekta mērķos un uzdevumos paredzētā veikšanai; VKKF iepriekš piešķirtais finansējums norādīts precīzi;
7.1.7. pieprasītā finansējuma atbilstība VKKF finansiālajām iespējām (pieprasītais finansējums nepārsniedz nozarei
pieejamo sadalāmo finansējumu konkrētajā konkursā par vairāk nekā 50% no konkursā sadalāmajiem
līdzekļiem);
7.1.8 projekta vadītāja izglītība, līdzšinējā darbības pieredze un kompetence;
7.1.9. projektā iesaistīto personu izglītība, līdzšinējā darbības pieredze un kompetence;
7.1.10. projekta pieteikums pārliecina par projekta kvalitatīvu realizāciju (projekta apraksts ir skaidri saprotams;
apraksts un aktivitāšu plāns liecina par pārdomātu īstenošanas stratēģiju, paredzot visus potenciālos riskus un
to risinājuma veidus);
7.1.11. saskaņas veicināšana starp dažādām sabiedrības grupām un to konsolidēšana;
7.1.12. sabiedrības ieinteresētība projekta īstenošanā;
7.1.13. projekta pamatmērķis nav gūt peļņu (projektam nav komerciāls raksturs, paredzamie ienākumi no
saimnieciskās darbības (biļešu ienākumi, maksas pakalpojumi u.c. pašu ieņēmumi), nesedz projekta
īstenošanai kopējās nepieciešamās izmaksas un nenesīs peļņu);
7.1.14. līdzfinansējuma nepieciešamības gadījumā projekta pieteicēja spēja piesaistīt līdzfinansējumu (projekta
pieteikums un tāme sniedz skaidru priekšstatu par nepieciešamo līdzekļu piesaisti un līdzfinansējuma avotiem).
7.2. VKKF var noteikt un publiskot atsevišķas kultūrpolitikas prioritātes.
8. Projektu pieteikumu izskatīšanas kārtība.
8.1. Iesniegtos projektu pieteikumus izskata atbilstoši VKKF padomes apstiprinātajam projektu konkursu grafikam (skat.
1.pielikumu).
8.2. Projektus, kuri atbilst konkursa mērķiem un nolikuma 6. punktā noteiktajām prasībām, vērtē saskaņā ar projektu
kvalitatīvajiem kritērijiem.
8.3. Nozares ekspertu komisija, izvērtējot katru iesniegto projekta pieteikumu, sniedz atzinumu VKKF padomei par līdzekļu
piešķiršanu. Ja projektam rekomendēts piešķirt mazāk nekā 50% no pieprasītā finansējuma, ekspertu komisija
protokolā sniedz rakstisku lēmuma pamatojumu.
8.4. VKKF padome pieņem lēmumu par fonda līdzekļu sadali kultūras projektu īstenošanai.
9. Projekta pieteicēja tiesības un pienākumi.
9.1. Projekta pieteicējs pirms projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām var veikt izmaiņas iesniegtajā projektu
pieteikumā, papildināt iesniegto projekta pieteikumu vai to izņemt. Pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām
iesniegtajā projekta pieteikumā nevar tikt veiktas izmaiņas.
9.2. Ja iesniegtais projekts saņem VKKF finansējumu, projekta pieteicējam ir pienākums pēc VKKF darbinieku
pieprasījuma sniegt visu ar projekta īstenošanu saistīto informāciju, lai VKKF varētu novērtēt projekta realizācijas
kvalitāti un finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti un lietderību.
9.3. Persona, kura iesniedz projekta pieteikumu finanšu līdzekļu saņemšanai, ir iepazinusies ar šo Nolikumu un piekrīt
visiem projektu konkursa noteikumiem, apņemas ievērot tos pilnībā, uzņemas atbildību par Nolikumā minēto prasību
izpildi, kā arī ir atbildīga par projekta pieteikumā norādīto ziņu patiesumu.
VKKF projektu konkursa nolikuma 5. lapa no 17 lapām (ar grozījumiem, kas apstiprināti 23.08.2018. VKKF padomes sēdē)
10. Konkursa rezultāti.
10.1. Atbildi par konkursa rezultātiem projekta pieteicējam nosūta pa pastu uz projekta pieteikumā norādīto adresi pēc
konkursa noslēguma.
10.2. Finansēto projektu saraksti tiek publicēti Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, ar tiem var
iepazīties arī VKKF interneta mājaslapā www.vkkf.lv.
10.3. Nefinansēto projektu dokumentāciju VKKF uzglabā vienu gadu pēc konkursa termiņa beigām, pēc tam projektu
dokumentācija tiek iznīcināta.
10.4. Finansējuma saņēmējam ir jānoslēdz finansējuma līgums par VKKF padomes piešķirtā finansējuma saņemšanu
(juridiskai personai – par materiālo izmaksu segšanu, fiziskai personai – par mācību vai radošās stipendijas
saņemšanu). Finansējuma saņēmējs – juridiska persona, slēdzot līgumu ar VKKF, iesniedz precizētu projekta
finansēšanas tāmi. Tāmē drīkst būt uzrādītas tikai projekta pieteikumā norādītās pozīcijas ne lielākā apmērā par
projekta pieteikumā pieprasīto finansējuma apjomu, ja VKKF nozares ekspertu komisija, izskatot projektu, nav
norādījusi piešķīrumu konkrētām tāmes pozīcijām.
10.5. Piešķirto finansējumu juridiskai personai VKKF ieskaita organizācijas Valsts kases kontā. Atsevišķos gadījumos
finansējums var tikt pārskaitīts vairākos maksājumos, nākamos maksājumus veicot pēc starpatskaites saņemšanas
par pārskaitītajiem līdzekļiem, par ko tiek noformēta vienošanās, slēdzot finansēšanas līgumu.
10.6. Finansējuma saņēmējam līgums ar VKKF par finansējuma piešķiršanu jānoslēdz VKKF padomes apstiprinātajos
termiņos. Ja līgums netiek noslēgts, VKKF padome var lemt par piešķirtā finansējuma anulēšanu (skat. 1.pielikumu).
10.7. Finansējuma saņēmējam par piešķirtā finansējuma izlietojumu viena mēneša laikā pēc līgumā noteiktā projekta
īstenošanas beigu termiņa ir jāiesniedz VKKF atskaite, kas sagatavota atbilstoši VKKF noteiktajiem paraugiem.
VKKF projektu konkursa nolikuma 6. lapa no 17 lapām (ar grozījumiem, kas apstiprināti 23.08.2018. VKKF padomes sēdē)
1. pielikums
Valsts kultūrkapitāla fonda
kultūras projektu konkursu nolikumam
VKKF konkursu grafiks 2018. gadā
Projektu pieteikumus pieņem
Projektu pieteikumus
var sūtīt pa pastu
Konkursa
rezultāti
Līgumi par piešķirto
finansējumu jānoslēdz
1. konkurss
no 2. janvāra
līdz 26. janvārim plkst. 12:00
līdz 22. janvārim
(pasta zīmogs)
pēc
2. marta
līdz
30. martam
2. konkurss
no 26. marta
līdz 20. aprīlim plkst. 12:00
līdz 16. aprīlim
(pasta zīmogs)
pēc
25. maija
līdz
22. jūnijam
3. konkurss
no 27. augusta
līdz 21. septembrim plkst. 12:00
līdz 17. septembrim
(pasta zīmogs)
pēc
26. oktobra
līdz
23. novembrim
Projektu nodošanas pēdējā dienā – 26. janvārī, 20. aprīlī un 21. septembrī – nozaru kuratori konsultācijas nesniedz.
VKKF projektu konkursa nolikuma 7. lapa no 17 lapām (ar grozījumiem, kas apstiprināti 23.08.2018. VKKF padomes sēdē)
2. pielikums
Valsts kultūrkapitāla fonda
kultūras projektu konkursu nolikumam
VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA
PROJEKTU KONKURSA
PIETEIKUMA VEIDLAPA
juridiskai personai
PROJEKTA NOSAUKUMS
NOZARE (atzīmēt tikai vienu nozari ar x)
Literatūra
Mūzika
un deja
Filmu
māksla
Vizuālā
māksla
Teātra
māksla
Kultūras
mantojums
Tradicionālā
kultūra
Dizains un
arhitektūra
Starpdisciplinārs
projekts
PROJEKTA PIETEICĒJS (juridiska persona)
ORGANIZĀCIJAS
NOSAUKUMS
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
ORGANIZĀCIJAS VADĪTĀJS (vārds, uzvārds)
amats
ORGANIZĀCIJAS
ADRESE
ORGANIZĀCIJAS
FAKTISKĀ ADRESE
LVLV-
aizpildīt tikai, ja adrese
atšķiras no reģistrētās
organizācijas adreses
Tālrunis
E-pasts
Mājaslapas adrese
Projekta pieteicēja organizācijas
z.v.
Projekta pieteicēja organizācijas vadītāja paraksts
Datums
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS TERMIŅI
PIEPRASĪTAIS FINANSĒJUMS
PROJEKTS
IESNIEGTS
(atzīmēt ar X)
PIRMO REIZI
ATKĀRTOTI
Mēnesis
Gads
no
Datums
Mēnesis
Gads
līdz
EUR
JA PROJEKTS IEPRIEKŠ SAŅĒMIS VKKF FINANSĒJUMU,
NORĀDĪT PROJEKTA FINANSĒŠANAS LĪGUMA(-U) Nr.
PROJEKTA VADĪTĀJS (vārds, uzvārds)
Tālrunis
E-pasts
Faktiskā adrese
Ar savu parakstu apliecinu, ka:
1) piekrītu visām projektu konkursa nolikumā noteiktajām prasībām;
2) ir ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu (t.sk., Autortiesību likuma) prasības;
3) projekta pieteikumā norādītās ziņas ir patiesas;
4) no projekta īstenošanā iesaistītajām personām ir saņemta piekrišana CV iesniegšanai.
Ja pieteikumam pievienots papildmateriāls, lūdzu norādīt:
Datums
Mēnesis
Gads
LV-
Projekta vadītāja paraksts
VKKF projektu konkursa nolikuma 8. lapa no 17 lapām (ar grozījumiem, kas apstiprināti 23.08.2018. VKKF padomes sēdē)
VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA
PROJEKTU KONKURSA
PIETEIKUMA VEIDLAPA
juridiskai personai
PROJEKTA ĪSS KOPSAVILKUMS (norādot mērķi un paredzamo rezultātu; ne vairāk kā 500 zīmes)
ĪSTENOŠANAS VIETA (tikai pasākumiem; atzīmēt ar X)
Rīga
Kurzeme
Vidzeme
Latgale
Zemgale
Visa Latvija
Ārvalstis (norādīt valsti)
Projekta mērķauditorijas raksturojums
Mērķauditorija skaitliski (atzīmēt atbilstošo)
Līdz 100
No 100
līdz 500
No 500
līdz 1000
No 1000
līdz 2000
No 2000
līdz 5000
No 5000
līdz 10 000
Cits
(norādīt skaitu)
Ja projekts ir specifiski orientēts uz kādu no zemāk norādītajām mērķauditorijām, atzīmēt atbilstošo
(iespējamas vairākas atbildes).
bērni un jaunieši
seniori
mazākumtautības
tautieši ārvalstīs
Datums
Mēnesis
Gads
Projekta vadītāja paraksts
VKKF projektu konkursa nolikuma 9. lapa no 17 lapām (ar grozījumiem, kas apstiprināti 23.08.2018. VKKF padomes sēdē)
3.pielikums
Valsts kultūrkapitāla fonda
kultūras projektu konkursu nolikumam
VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA
PROJEKTU KONKURSA
PIETEIKUMA VEIDLAPA
fiziskai personai
1. PROJEKTA NOSAUKUMS
2. NOZARE (atzīmēt tikai vienu nozari ar x)
Literatūra
Mūzika
un deja
Filmu
māksla
Vizuālā
māksla
Teātra
māksla
Kultūras
mantojums
Tradicionālā
kultūra
Dizains un
arhitektūra
Starpdisciplinārs
projekts
3. PROJEKTA PIETEICĒJS (fiziska persona)
Vārds, uzvārds
Faktiskā adrese vai adrese, kur saņemt atbildi par konkursa rezultātiem
LVTālrunis:
E-pasts:
LŪDZU PIEŠĶIRT FINANSĒJUMU
(atzīmēt attiecīgo stipendijas veidu)
radošajai stipendijai
Datums
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS TERMIŅI no
PIEPRASĪTAIS FINANSĒJUMS
PROJEKTS
IESNIEGTS
(atzīmēt ar X)
PIRMO REIZI
ATKĀRTOTI
Mēnesis
mācību stipendijai
Gads
Datums
Mēnesis
Gads
līdz
EUR
JA PROJEKTS IEPRIEKŠ SAŅĒMIS VKKF FINANSĒJUMU,
NORĀDĪT PROJEKTA FINANSĒŠANAS LĪGUMA(-U) Nr.
4. Ar savu parakstu apliecinu, ka:
1) piekrītu visām projektu konkursa nolikumā noteiktajām prasībām;
2) ir ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu (t.sk., Autortiesību likuma) prasības;
3) projekta pieteikumā norādītās ziņas ir patiesas.
5. Ja projektam pievienots papildmateriāls, lūdzu, norādīt:
Datums
Mēnesis
Gads
Projekta pieteicēja paraksts
VKKF projektu konkursa nolikuma 10. lapa no 17 lapām (ar grozījumiem, kas apstiprināti 23.08.2018. VKKF padomes sēdē)
4. pielikums
Valsts kultūrkapitāla fonda
kultūras projektu konkursu nolikumam
Izdevējdarbības projektu izdevumu tāmes paraugs
Autors:
Nosaukums:
Formāts:
Apjoms:
Izmantotie materiāli (priekšlapām, iekšlapām, vākiem u.c.)
Krāsas:
Metiens:
Sējums:
Nr.
p.k.
1
Izdevumu uzskaitījums
(norādot mērvienību,
daudzumu, darba
samaksas veidu)
3
4
5
Autortiesību maksājums
(teksts, ilustrācijas)
Atlīdzība grāmatas
autoram/sastādītājam
Tulkošana
Redaktūra
Zinātniskā redaktūra
6
Korektūra
2
Skaidrojums
(aizpildāms, ja
attiecināms,
uzrādot
summas
aprēķinu)
Kopējā
projekta
summa
EUR
Pašfinansējums
EUR
Līdzfinansējums
EUR
Līdzfinansējuma
avots
(papildus
norādīt –
plānots vai
apstiprināts)
Iepriekš
Līguma Pieprasīts
projektam ar VKKF
VKKF
piešķirtais
Nr.
projektu
VKKF
konkursā
finansējums
EUR
EUR
7
Atlīdzība grāmatas
māksliniekam
8 Izdevumu maketa izstrāde,
tehniskais makets
9 Materiālu iegāde un
tipogrāfijas pakalpojumi
10 Projekta administrēšana
(redakcijas izmaksas)
11 Citi izdevumi (uzskaitīt)
Pavisam kopā
Kopējās projekta izmaksas EUR:
1 eks. pašizmaksa (EUR):
1 eks. vairumtirdzniecības cena (EUR):
1 eks. pašizmaksa pēc piešķīruma (EUR):
1 eks. vairumtirdzniecības cena pēc piešķīruma (EUR):
Projekta vadītājs (vārds uzvārds, paraksts)
VKKF projektu konkursa nolikuma 11. lapa no 17 lapām (ar grozījumiem, kas apstiprināti 23.08.2018. VKKF padomes sēdē)
5. pielikums
Valsts kultūrkapitāla fonda
kultūras projektu konkursu nolikumam
IZRĀDES TĀME Teātra mākslas nozarē
Projekta iesniedzējs:
Projekta nosaukums:
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
Pozīcija*
Skaidrojums
(aizpildāms, ja
attiecināms,
uzrādot
summas
aprēķinu)
Kopējā Pašfinansējums LīdzfinanLīdzfinanIepriekš
projekta (t.sk.ieņēmumi sējums
sējuma avots projektam
summa
no projekta
EUR
(papildus
piešķirtais
EUR
realizācijas,
norādīt –
VKKF
biļetes utt.)
plānots vai
finansējums
EUR
apstiprināts)
EUR
Līguma
ar VKKF
Nr.
Pieprasīts
VKKF
projektu
konkursā
EUR
Mākslinieku atlīdzība
(algas, autoratlīdzības,
autortiesības)
Aktieri
Režisors
Scenogrāfs
...
Kopā
Materiālās izmaksas
Scenogrāfijas materiāli
Kostīmu materiāli / iegāde
...
Kopā
Telpu īre un tehniskās
izmaksas
Telpu īre
Skaņas tehnikas īre
Gaismas tehnikas īre
...
Kopā
Publicitātes un
producēšanas izmaksas
Publicitātes materiālu
dizains (norādot samaksas
veidu (atlīdzība vai
pakalpojums))
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
Tipogrāfijas izdevumi
Reklāmas laukumi
Producenta atalgojums
Sakaru un biroja izdevumi
...
Kopā
PAVISAM KOPĀ
* Pozīcijas apakšpunktos minētas kā piemēri, tās pielāgojamas
reālajām izrādes vajadzībām.
** Aizpildāms, ja attiecināms, uzrādot summas aprēķinu.
VKKF projektu konkursa nolikuma 12. lapa no 17 lapām (ar grozījumiem, kas apstiprināti 23.08.2018. VKKF padomes sēdē)
6. pielikums
Valsts kultūrkapitāla fonda
kultūras projektu konkursu nolikumam
Valsts kultūrkapitāla fonda nozaru definējums un prioritātes
LITERATŪRAS NOZARE
Nozare izskata projektus, kas saistīti ar:
• oriģinālliteratūras darbu tapšanu un izdošanu;
Nozares prioritātes:
• Latvijas literatūras tulkojumiem;
• literatūras procesu fiksēšanu, izpēti, dokumentēšanu un izdošanu periodisko izdevumu formā un interneta
 oriģinālliteratūras tapšana un vidē;
izdošana;
• Latvijas literatūras paraugu tulkojumiem un to izdošanu svešvalodās;
• cittautu daiļliteratūras tulkojumiem un to izdošanu latviešu valodā;
 literāru pasākumu norise
• zinātnisku pētījumu sagatavošanu publicēšanai un publicēšanu (t.sk., konferences, semināri u.c.);
reģionos.
• literāru pasākumu organizēšanu;
• Latvijas grāmatniecības popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs;
• filozofisku un kulturoloģisku tekstu tulkošanu;
• bibliotēku darbību;
• valodniecību.
Finansējums netiek piešķirts:
• projektiem, kas saistīti ar oriģināldramaturģijas darbu tapšanu un izdošanu, kā arī oriģināldramaturģijas
darbu tulkošanu un izdošanu svešvalodās (šos projektus izskata Teātra mākslas nozare);
• radošo stipendiju projektiem pirmo oriģinālliteratūras darbu un tulkojumu tapšanai;
• izdevumu atkārtotai publicēšanai.
MŪZIKAS UN DEJAS
MĀKSLAS NOZARE
Nozares prioritāte:
 Latvijas profesionālās
mūzikas koncertdarbības
un baleta mākslas
pieejamības
nodrošināšana Latvijā
VIZUĀLĀS MĀKSLAS
NOZARE
Nozares prioritātes:
 Latvijas mākslinieku un
mākslas speciālistu
kvalitatīva radošā darbība
un dalība nozīmīgos
vizuālās mākslas projektos
Latvijā un ārvalstīs;
 profesionālās mākslas
pieejamība reģionos.
Nozare izskata projektus, kas saistīti ar:
• Latvijas profesionālās mūzikas koncertdarbības un dejas mākslas (izņemot laikmetīgo deju) pieejamības
nodrošināšanu Latvijā;
• profesionālās mūzikas un baleta festivālu un konkursu organizēšanu un norisi;
• baleta izrāžu radīšanu;
• mūzikas un dejas mākslas periodikas izdošanu (t.sk. interneta vidē);
• mūzikas un dejas mākslas procesu fiksēšanu, izpēti, dokumentēšanu un izdošanu, izmantojot visus
pieejamos fiziskos un digitālos formātus (t.sk. periodisko izdevumu formā un interneta vidē);
• mūzikas un baleta profesionālās izglītības un tālākizglītības veicināšanu (semināri, konferences,
darbnīcas, meistarklases utt.);
• citām aktivitātēm, kas veicina Latvijas profesionālās mūzikas un baleta mākslinieciskā līmeņa izaugsmi,
popularizēšanu pasaulē un eksportspējas attīstību;
• dažādu žanru un stilu latviešu oriģinālmūzikas radīšanu.
Finansējums netiek piešķirts:
Laikmetīgās dejas projektiem (tie jāiesniedz Teātra mākslas nozarē);
2018. gadā pieteikumi oriģināldarbu tapšanai netiks atbalstīti regulārajos kultūras projektu konkursos.
Tos finansēs VKKF mērķprogrammas „Latviešu oriģinālmūzika” konkursā, ko izsludinās divas reizes gadā.
Nozare izskata projektus, kas saistīti ar:
• vizuālās mākslas autoru, pētnieku, kritiķu un kuratoru radošo darbību, kas paredz profesionālu, kvalitatīvu,
mākslas darbu radīšanu, mākslas procesu dokumentēšanu, zinātnisku pētījumu veikšanu;
• mākslas darbu tapšanu, nodrošinot nepieciešamos materiālus;
• vizuālās mākslas izstāžu un festivālu rīkošanu;
• lekciju, konferenču, semināru, izglītības programmu un diskusiju organizēšanu;
• radošo darbnīcu un rezidenču norisi;
• profesionālās izglītības papildināšanu vai specializēšanos ārvalstīs;
• vizuālās mākslas centru, galeriju, izstāžu zāļu, mākslas augstskolu un vidusskolu nekomerciālo darbību;
• mākslas albumu, žurnālu un grāmatu sagatavošanu un izdošanu;
• vizuālās mākslas autoru, pētnieku, kritiķu un kuratoru dalību starptautiskos mākslas pasākumos;
Finansējums netiek piešķirts:
• stipendijām mākslinieku un mākslas speciālistu individuālo mājaslapu izveidei internetā;
• stipendijām studentu mācību darbu un diplomdarbu izstrādei un eksponēšanai;
• bakalaura studijām vizuālās mākslas jomā.
VKKF projektu konkursa nolikuma 13. lapa no 17 lapām (ar grozījumiem, kas apstiprināti 23.08.2018. VKKF padomes sēdē)
FILMU MĀKSLAS NOZARE
Nozares prioritāte:
 mākslinieciski novatorisku
augstvērtīgu filmu projektu
attīstīšana un ražošana.
Nozare izskata projektus, kas saistīti ar:
Animācijas filmām:
• animācijas filmu scenāriju rakstīšanu;
• animācijas filmu projektu attīstīšanu*;
• īsmetrāžas animācijas filmu ražošanu, ja projekts nav saņēmis NKC atbalstu filmas ražošanai;
Dokumentālajām filmām:
• dokumentālo filmu scenāriju rakstīšanu;
• dokumentālo filmu projektu attīstīšanu*;
• dokumentālo filmu ražošanu, ja projekts nav saņēmis NKC atbalstu filmas ražošanai;
Pilnmetrāžas spēlfilmām:
• spēlfilmu scenāriju rakstīšanu;
• pilnmetrāžas spēlfilmu projektu attīstīšanu*;
Spēles īsfilmām un filmām, kas tiek veidotas mācību procesā:
• filmu scenāriju rakstīšanu;
• spēles īsfilmu un filmu, kas tiek veidotas mācību procesā, attīstīšanu un ražošanu;
Citiem projektiem:
• Latvijas filmu dalību un filmu projektu prezentāciju starptautiskos festivālos, filmu tirgos;
• kino nozares popularizēšanas pasākumiem (festivāli, filmu dienas, lektoriji, u.c.);
• maģistrantūras un doktorantūras studijām filmu augstskolās;
• kino zinātnes pētījumiem;
• kino nozares atspoguļojumu dažādos medijos.
Finansējums netiek piešķirts:
• pilnmetrāžas spēlfilmu un pilnmetrāžas animācijas filmu ražošanai;
• dokumentālo filmu un animācijas īsfilmu ražošanai, ja filmas projekts ir saņēmis NKC atbalstu filmas
ražošanai;
• reklāmas un korporatīvām filmām;
• bakalaura studijām kino jomā;
• jomām, kurās NKC ir izsludināts projektu konkurss, t.sk.:
1) jaunāko Latvijas filmu mārketinga aktivitātes profesionālai filmu demonstrēšanai (DCP formātā) kino
izrādīšanas vietās visā Latvijā;
2) Latvijas filmu, kas atlasītas konkursa kārtībā, mārketinga aktivitātes to dalībai nozīmīgos starptautiskos
filmu mākslas pasākumos***;
3) Latvijas filmu projektu, kas atlasīti konkursa kārtībā, mārketinga aktivitātes to dalībai ES kultūras
atbalsta programmas “Radošā Eiropa” audiovizuālās jomas apakšprogrammas (turpmāk – MEDIA)
atbalstītajos filmu projektu tirgos ārvalstīs,;
4) Latvijas filmu nozares profesionāļu dalība MEDIA atbalstītajos tālākizglītības kursos un semināros
ārvalstīs;
5) tālākizglītības kursu un semināru rīkošana Latvijas filmu nozares profesionāļiem Latvijā;
6) industrijas pasākumu rīkošana starptautisku filmu festivālu ietvaros Latvijā.
* Filmas attīstīšana šī nolikuma izpratnē ietver:
- scenāriju vairāku versiju radīšanu;
- scenāriju konsultantu, režisora, operatora, mākslinieka u.c. piesaistīšanu scenārija slīpēšanas procesā;
- aktieru atlasi;
- tāmēšanu;
- projekta demo izgatavošanu.
** Īsmetrāžas filma šī nolikuma izpratnē ir filma līdz 65 min.
*** skat. nolikuma pielikumu Nr. 7 - Nozīmīgi starptautiski filmu mākslas pasākumi (kinofestivāli un
nominācijas).
VKKF projektu konkursa nolikuma 14. lapa no 17 lapām (ar grozījumiem, kas apstiprināti 23.08.2018. VKKF padomes sēdē)
KULTŪRAS MANTOJUMA
NOZARE
Nozares prioritātes:
 uz rezultātu un plašu
pieejamību orientēta kultūras
mantojuma zinātniskā izpēte;
 zināšanu un prasmju
saglabāšana un nodošana,
apgūšana;
 kultūras mantojuma
restaurācija ar mērķi saglabāt
oriģinālsubstanci,
autentiskumu un
kultūrvēsturisko vērtību
kopuma radīto noskaņu;
prioritāte - sabiedrībai plaši
pieejamiem un īpašnieku
līdzfinansētiem projektiem;
 sabiedrības, īpaši bērnu un
jauniešu, izpratnes un
līdzdalības veicināšana.
Kultūras mantojums sastāv no uzkrātu resursu kopuma, kas saņemti mantojumā no pagātnes un kas,
neatkarīgi no piederības, indivīdu un sabiedrības uztverē tiek uzskatīti par vērtību, pārliecības,
zināšanu, tradīciju atspoguļotājiem un paudējiem un ietver vidi, kas izveidojusies cilvēku un vietu
mijiedarbībā, laikam ejot. Kultūras mantojuma nozīmīgākā un vistiešāk uztveramā daļa ir kultūras
pieminekļi – nekustami vai kustami, ko iedala šādās tipoloģiskās grupās: arheoloģiskie, arhitektūras,
pilsētbūvniecības, mākslas, industriālie pieminekļi un vēsturisko notikumu vietas.
Nozare izskata projektus, kas saistīti ar:
• zinātniskiem pētījumiem un to maksimālas pieejamības veicināšanu;
• kultūras mantojuma objektu izpēti;
• kultūras mantojuma objektu augsti kvalitatīvu restaurāciju;
• kultūras mantojuma apzināšanas, izpētes, restaurācijas un amatniecības zināšanu un prasmju
saglabāšanu un iegūšanu;
• nacionālā muzeju krājuma saglabāšanu un papildināšanu;
• ar nozari saistītu izstāžu nodrošināšanu muzejos un atmiņas institūcijās;
• kultūrizglītības pakalpojumu pieejamību kultūras mantojuma jomā;
• inovatīviem risinājumiem kultūras mantojuma izmantošanā, izpratnes un pieejamības veicināšanā;
• vietējo kopienu līdzdalību kultūras mantojuma saglabāšanā;
• studijām ārvalstīs jomās, ko Latvijā nav iespējams apgūt, ja pētījuma tēma sniedz tiešu ieguldījumu
Latvijas kultūras mantojuma nozares attīstībā.
Finansējums netiek piešķirts:
• iekārtu un aparatūras īrei sabiedriskiem pasākumiem;
• iestāžu materiālu tehniskās bāzes pilnveidošanai;
• remontiem, kas nav saistīti ar restaurāciju;
• inženierkomunikāciju remontiem un nomaiņai;
• bukletu, ielūgumu, pastkaršu u.tml. izdošanai;
• audiogidu tehniskajam aprīkojumam;
• vēsturisko kopiju izgatavošanai;
• mājaslapu un datu bāzu veidošanai;
• neatliekamiem valsts nozīmes kultūras pieminekļu avārijas stāvokļa novēršanas darbiem;
• Nacionālā muzeja krājuma papildināšana akreditētajiem Kultūras ministrijas pakļautībā esošajiem
valsts muzejiem.
2018. gadā pieteikumi Nacionālā muzeja krājuma papildināšanai akreditētajiem valsts, pašvaldību, autonomajiem
un privātajiem muzejiem netiks atbalstīti regulārajos kultūras projektu konkursos. Tos finansēs VKKF
mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma un muzejisko priekšmetu iepirkumu programma”. Saskaņā
ar vienošanos starp VKKF un Kultūras ministriju, šajā programmā nefinansēs Kultūras ministrijas padotībā esošo
muzeju (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs; Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs; Rundāles pils muzejs;
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs; Memoriālo muzeju apvienība; Latvijas Nacionālais vēstures muzejs;
Rakstniecības un mūzikas muzejs; Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts) krājumu
papildināšanu.
TEĀTRA MĀKSLAS NOZARE
Nozares prioritātes:
 jaunrade, kas veicina
daudzveidīgu satura, formas
un izteiksmes līdzekļu
attīstību skatuves mākslas
vidē;
 augstvērtīgu iestudējumu
veidošana bērnu un jauniešu
auditorijai;
 profesionālās laikmetīgās
dejas iestudējumi;
 tālākizglītība skatuves
mākslā;
 20.gs. otrās puses – 21. gs.
sākuma skatuves mākslas
teorētiskās literatūras darbu
tulkošana un izdošana.
Nozare izskata projektus, kas saistīti ar:
• SKATUVES MĀKSLU – DRAMATISKO TEĀTRI, LAIKMETĪGO DEJU UN CIRKU;
• visu žanru (izņemot operetes, operas un baleta) izrāžu radīšanu;
• oriģināldramaturģijas radīšanu un izdošanu;
• oriģināldramaturģijas darbu tulkošanu un izdošanu svešvalodās;
• dramaturģijas darbu tulkošanu no svešvalodām Latvijas teātru vajadzībām;
• pētījumu par skatuves mākslu tapšanu un izdošanu (t.sk. periodisko izdevumu formā un interneta vidē);
• skatuves mākslas kritikas darbu (t.sk. periodisko izdevumu formā un interneta vidē);
• pasākumu organizēšanu skatuves mākslā (festivāli, konkursi utt.)
• starptautisku skatuves mākslas pasākumu organizēšanu;
• visu skatuves mākslas profesiju (t.sk. dramaturgu) izglītības un tālākizglītošanās formu veicināšanu
(semināri, konferences, darbnīcas, meistarklases utt.);
• ar amatierteātru nozares attīstību saistītus projektus;
• projektus, kas paredz valsts un nevaldības sektora sadarbību (īpaši profesionālās laikmetīgās dejas
jomā);
• citām aktivitātēm, kas veicina Latvijas skatuves mākslas mākslinieciskā līmeņa izaugsmi
vai popularizēšanu valstī un ārpus tās;
Finansējums netiek piešķirts:
• studijām Latvijā;
• pirmā līmeņa augstākās izglītības un bakalaura vai tam pielīdzināma līmeņa studijām ārzemēs, ja
līdzīga studiju programma ir pieejama Latvijas augstskolās;
2018.gadā projekti, kas saistīti ar viesizrādēm Latvijā, netiks izskatīti regulārajos kultūras projektu konkursos. Tos
izskatīs VKKF mērķprogrammas „Viesizrādes Latvijā” konkursos, ko izsludinās divas reizes gadā.
VKKF projektu konkursa nolikuma 15. lapa no 17 lapām (ar grozījumiem, kas apstiprināti 23.08.2018. VKKF padomes sēdē)
DIZAINA UN ARHITEKTŪRAS
NOZARE
Nozares prioritātes:
 dizaina un arhitektūras
nozares jaunrade, izpēte,
popularizēšana un
eksportspējas veicināšana;
 profesionālās mākslas
pieejamība reģionos.
TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS
NOZARE
Nozares prioritātes:
 nemateriālā kultūras
mantojuma kvalitatīva
dokumentēšana un izpēte;
 nemateriālā kultūras
mantojuma lietpratēju
zināšanu un prasmju
tālāknodošana.
Nozare izskata projektus, kas saistīti ar:
• dizaina un arhitektūras eksporta spējas veicināšanu (dalību starptautiskajās izstādēs, forumos, ceļojošu
izstāžu veidošanu);
• dizaina un arhitektūras nozares izglītības kvalitātes uzlabošanu;
• dizaina un arhitektūras nozares jaunrades procesu sekmēšanu un rezultātu popularizēšanu lokāli un
starptautiski;
• dizaina un arhitektūras nozares materiālo un nemateriālo produktu kvalitātes uzlabošanu, procesu
vadību un producēšanu;
• izpratnes veidošanu par dizaina un arhitektūras nozari, izglītojošo pasākumu un diskusiju attīstību,
dialoga sekmēšanu sabiedrībā, valsts un pašvaldību institūciju starpā un uzņēmējdarbības vidē;
• dizaina un arhitektūras pētījumu veikšanu, procesu analīzi, dokumentēšanu un publiskošanu;
• studijām ārzemēs dizaina un arhitektūras jomā, ja līdzvērtīga izglītība Latvijā nav pieejama.
Finansējums netiek piešķirts:
• bakalaura līmeņa studijām un studentu mācību darbu radīšanai.
Nozare izskata projektus, kas saistīti ar:
• sistemātisku latviešu un Latvijas mazākumtautību nemateriālā kultūras mantojuma popularizējošu un
izglītojošu materiālu veidošanu un publicēšanu;
• izpētē vai neformālu zināšanu tālāknodošanā balstītiem latviešu un Latvijas mazākumtautību
nemateriālo kultūras mantojumu popularizējošiem pasākumiem (darbnīcas, semināri, nometnes, festivāli,
tradicionālo amatu prasmju un zināšanu pārmantošanas pasākumi u.c.);
• nemateriālā kultūras mantojuma prakses kvalitatīvu dokumentēšanu, izpēti, publicēšanu un
tālāknodošanu (lauka pētījumi, dzīvesstāsti, novadpētniecība);
• atbalstu nemateriālā kultūras mantojuma izglītības programmu integrācijai vispārējā, interešu, kultūras
un mūžizglītībā.
 aktuālo kultūras un
kultūrpolitikas procesu
pētniecība;
Finansējums netiek piešķirts:
• infrastruktūras uzlabojumiem un iekārtu, aprīkojuma, tērpu iegādei kolektīviem;
• pašdarbības kolektīvu pamatdarbībai.
Starpdisciplināri kultūras projekti ir projekti, kas dažādu kultūras nozaru mijiedarbībā rada
jaunas kultūras vērtības.
Nozare izskata projektus, kas saistīti ar:
• aktuālo kultūras un kultūrpolitikas procesu pētniecībai;
• starpdisciplināru kultūras periodikas izdošanu;
• pētījumu tapšanu un izdošanu par Latvijas vēsturi un sociālo atmiņu;
• profesionālās izglītības un tālākizglītības veicināšanu (semināri, konferences, darbnīcas, meistarklases
utt.) kultūras menedžmenta, kultūrpolitikas, kultūrekonomikas u.tml. jomās;
 starpdisciplināru
profesionālās mākslas
projektu norise reģionos.
Finansējums netiek piešķirts:
Projektiem, kuru realizācija skar vairākas mākslas nozares, bet tās ir pakārtotas vienai primārajai.
STARPDISCIPLINĀRI
PROJEKTI
Nozares prioritātes:
VKKF projektu konkursa nolikuma 16. lapa no 17 lapām (ar grozījumiem, kas apstiprināti 23.08.2018. VKKF padomes sēdē)
7. pielikums
Valsts kultūrkapitāla fonda
kultūras projektu konkursu nolikumam
Nozīmīgi starptautiski filmu mākslas pasākumi (kinofestivāli un nominācijas (alfabētiski):
Amerikas filmu institūta dokumentālo filmu festivāls (AFI Docs)
Amsterdamas starptautiskais dokumentālo filmu festivāls (International Documentary Festival Amsterdam)
Anesī starptautiskais animācijas filmu festivāls (Festival international du film d'animation à Annecy)
Anima Mundi (Anima Mundi: International Animation Festival of Brazil)
Berlīnes starptautiskais filmu festivāls (Internationale Filmfestspiele Berlin)
Bilbao starptautiskais dokumentālo un īsfilmu festivāls (International Festival of Documentary and Short Film of Bilbao)
Čikāgas starptautiskais bērnu filmu festivāls (Chicago International Children’s Film Festival)
Eiropas Kino akadēmijas nominācija/balva (European Film Academy Awards)
Gēteborgas starptautiskais filmu festivāls (Goeteborg International Film Festival)
Goas Indijas starptautiskais filmu festivāls (International Film Festival of India, Goa)
Hirosimas starptautiskais animācijas filmu festivāls (Hiroshima International Animation Festival)
Hollandes animācijas filmu festivāls (Holland Animation Film Festival)
Hot Docs (Hot Docs: Toronto International Documentary Film Festival)
Jamagatas starptautiskais dokumentālo filmu festivāls (Yamagata International Documentary Film Festival)
Kairas starptautiskais filmu festivāls (Cairo International Film Festival)
Kannu starptautiskais filmu festivāls (Festival de Cannes)
Karlovivaru starptautiskais filmu festivāls (Karlovy Vary International Film Festival)
Klermonferānas starptautiskais īsfilmu festivāls (Festival du Court-Métrage de Clermont-Ferrand)
Krakovas filmu festivāls (Krakow Film Festival)
Leipcigas starptautiskais dokumentālo un animācijas filmu festivāls (International Leipzig Festival for Documentary and Animated Film)
Lībekas filmu dienas (Nordic Filmdays Lübeck)
Lokarno starptautiskais filmu festivāls (Locarno International Film Festival)
Londonas filmu festivāls (BFI London Film Festival)
Mar del Plata starptautiskais filmu festivāls (Festival Internacional de cine Mar del Plata)
Maskavas starptautiskais filmu festivāls (Moscow International Film Festival)
Monreālas filmu festivāls (Festival du film de Montreal)
Nionas starptautiskais filmu festivāls Visions de Reel (Vision de Reel - Festival international de cinema)
Oberhauzenas starptautiskais īsfilmu festivāls (Internationale Kurzfilmtage Oberhausen)
Otavas starptautiskais animācijas filmu festivāls (Ottawa International Animation Festival)
Romas starptautiskais filmu festivāls (Festival Internacionale del Film di Roma)
Roterdamas starptautiskais filmu festivāls (International Film Festival Rotterdam)
Sandensas filmu festivāls (Sundance Film Festival)
Sanktpēterburgas starptautiskais filmu festivāls (Message To Man International Film Festival)
Sansebastianas starptautiskais filmu festivāls (Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastian)
Šefīldas dokumentālo filmu festivāls (Sheffield Doc/Fest)
Seulas animācijas filmu festivāls (SICAF Int. Cartoon & Animation Festival)
Šanhajas starptautiskais filmu un televīzijas festivāls (Shanghai International Film & TV Festival)
Štutgartes animācijas filmu festivāls (Internationales Trickfilm Festival Stuttgart)
Tamperes starptautiskais īsfilmu festivāls (Tampere International Short Film Festival)
Tallinas starptautiskais filmu festivāls (Tallinn Black Nights Film Festival)
Tokijas starptautiskais filmu festivāls (Tokyo International Film Festival)
Toronto starptautiskais filmu festivāls (Toronto International Film Festival)
Varšavas starptautiskais filmu festivāls (Warsaw International Film Festival)
Venēcijas starptautiskais filmu festivāls (la Biennale di Venezia, Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica)
Viļņas starptautiskais filmu festivāls Kino pavasaris (Vilnius International Film Festival Kino Pavasaris)
Viennale - Vīnes starptautiskais filmu festivāls (Viennale, Vienna International Film Festival)
Zagrebas pasaules animācijas filmu festivāls (Zagreb World Festival of Animated Films)
VKKF projektu konkursa nolikuma 17. lapa no 17 lapām (ar grozījumiem, kas apstiprināti 23.08.2018. VKKF padomes sēdē)
Download