แนวทางการวัดและประเมินผลโครงงาน

advertisement
โครงงานเมื*อทําการศึกษา และปฏิบตั ิเรี ยบร้อยแล้วต้องมีการวัดและประเมินผล โดยต้องวัดให้ครอบคลุมกิจกรรม
การทํางาน ตัFงแต่การเตรี ยมก่อนลงมือทํากิจกรรม กระบวนการทํางานตามแผนที*วางไว้และผลสําเร็ จของผลงานที*อาจอยูใ่ น
รู ปชิFนงาน หรื อทฤษฎีกไ็ ด้ เพื*อหาข้อบกพร่ อง ปัญหาและอุปสรรคที*เกิดขึFนในระหว่างทํางาน จนถึงสิF นสุ ดการปฏิบตั ิงาน
การประเมินผลมักจะประเมินตามจุดประสงค์และการปฏิบตั ิงาน จะต้องทําอย่างต่อเนื*อง สมํ*าเสมอและมีผลย้อนกลับต่อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานคือ นําผลประเมินไปปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป ซึ*งกิจกรรมเหล่านีFถือเป็ นพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ที*ตอ้ งการให้
ผูเ้ รี ยนเปลี*ยนแปลง คือ พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ทF งั V ด้าน คือ
1. พุทธพิสยั คือ การเปลี*ยนแปลงด้านความคิด
2. จิตพิสยั คือ การเปลี*ยนแปลงด้านเจตคติหรื อจิตใจ
3. ทักษะพิสยั คือ การเปลี*ยนแปลงทางด้านการทํางาน
องค์ ประกอบของเกณฑ์ การประเมินผลงาน
1. การวางแผนการทําโครงงาน
2. วิธีการดําเนินงานโครงงาน
3. สรุ ปผลการดําเนินโครงงาน
4. การนําเสนอโครงงาน
แนวทางประเมินโครงงาน
1. ประเมินในหัวข้อต่างๆ เช่น การแสดงออก ความรู ้ ความคิด ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
กระบวนการเรี ยนรู ้ กระบวนการทํางาน ผลผลิต แฟ้มสะสมงาน ผลงานการทดสอบ
2. ประเมินผลโดยให้ผสู ้ อน ผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง เพื*อน ฯลฯ เป็ นผูป้ ระเมิน
3. ระยะเวลาในการประเมิน อาจประเมินเป็ นระยะๆ เช่น ก่อนการทําโครงงาน(ขัFนเตรี ยมการ) ระหว่างทําโครงงาน
หลังทําโครงงาน โดยใช้วธิ ีการต่างๆประเมิน เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจรายงาน ตรวจผลงาน ทดสอบ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานฯลฯ
แบบประเมินโครงงาน
d.ชื+อโครงงาน..................................................................................... e. กลุ่มที+.....................
ชื+อ .............................................................................................................................................
การประเมินโครงงาน มีหลักเกณฑ์การประเมินดังนีF
รายการประเมิน
1. รายงานโครงงาน
1.1 รู ปเล่มรายงานมีส่วนประกอบ ครบถ้วน
1.2 เสร็ จตามเวลาที+กาํ หนด
2. ความสํ าคัญของโครงงาน
2.1 ความน่าสนใจ
2.2 ประโยชน์ การนําไปใช้
3. การดําเนินการ
3.1 การวางแผน/เตรี ยมการ
3.2 สอดคล้องกับบทเรี ยน
3.3 เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
3.4 สอดคล้องกับจุดประสงค์โครงงาน
3.5 ความร่ วมมือของสมาชิกในกลุ่ม
4. เนืMอหา
4.1 การรวบรวมข้อมูล
4.2 การสรุ ปข้อมูลเป็ นองค์ความรู ้
5. การนําเสนอ
5.1 การใช้ภาษาในการนําเสนอ
5.2 การสื+ อความหมายให้เข้าใจ
รวม
คะแนนเต็ม
(5)
3
2
(5)
2
3
(10)
2
2
2
2
2
(10)
5
5
(5)
5
5
40
คะแนนทีไ@ ด้
หมายเหตุ
…………….
……………
……………
……………
……………..
……………
……………..
………………………….
…………..
……………
…………..
……………
…………..
ลงชื+อ................................................ผูป้ ระเมิน
(............................................................................)
วันที+.............เดือน...........................พ.ศ........................
แบบประเมินตนเองในการปฏิบัตโิ ครงงาน
คําชีMแจง ให้นกั เรี ยนอ่านข้อความแล้วพิจารณาว่ามีความรู ้สึกตรงกับคําตอบใด แล้วเขียนเครื+ องหมาย / ลงในช่องนัFน
เกณฑ์ การประเมิน
5 หมายถึง ดีมาก
4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง ควรปรับปรุ ง
1 หมายถึง ไม่ปฏิบตั ิ
รายการประเมิน
ระดับการปฏิบตั ิ
5 4 3 2
หมายเหตุ
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
นักเรี ยนได้ฝึกทักษะในการทํางาน
ปรึ กษางานกับเพื+อนอย่างมีเหตุผล
กระตือรื อร้นในการทํากิจกรรมโครงงาน
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื+นอย่างมีความสุ ข
ช่วยเหลือทํางานอย่างสมํ+าเสมอ
ได้รับความรู ้ความเข้าใจเกี+ยวกับการทํา
โครงงาน
7. ฝึ กฝนค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ยวิธีการที+
หลากหลาย
8. ทํางานที+กลุ่มมอบหมายให้ทาํ จนเสร็ จทันเวลา
9. ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื+อน
10. พึงพอใจกับผลงานกลุ่มของตนเอง
รวม
ลงชื+อ................................................ผูป้ ระเมิน
(............................................................................)
วันที+.............เดือน...........................พ.ศ........................
ตัวอย่ างแบบการประเมินผลโครงงาน
รู ปแบบการประเมินผลโครงงาน อาจจัดทําได้อย่างหลากหลาย ขึFนอยูก่ บั วิธีการและความสะดวกของผูป้ ระเมินที+จะ
แปลข้อมูล ขอเสนอตัวอย่างดังนีF
d.ชื+อโครงงาน ......................................................................................................................
e.ชื+อผูร้ ับผิดชอบโครงงาน
2.1 .........................................................................................................................
2.2 .........................................................................................................................
2.3 .........................................................................................................................
จุดมุ่งหมายของโครงงาน
1.........................................
...........................................
2.........................................
...........................................
3.........................................
...........................................
ขัFนตอนการปฏิบตั ิ
1.........................................
2.........................................
3.........................................
4.........................................
5.........................................
ข้อสังเกตระหว่างปฏิบตั ิงาน
1.ความเหมาะสมของระยะเวลา
.................................................
.................................................
2. การปฏิบตั ิ
ได้............................................
ไม่ได้........................................
3. ผลการปฏิบตั ิ
ตรงตามจุดมุ่งหมาย.................
ไม่ตรง......................................
4.ข้อบกพร่ อง............................
.................................................
5. จุดเด่น...................................
...............................................
ลงชื+อ................................................ผูป้ ระเมิน
(............................................................................)
วันที+.............เดือน...........................พ.ศ........................
ตัวอย่ างแบบการประเมินผลโครงงาน
d.ชื+อโครงงาน .....................................................................................................................
e.ชื+อผูร้ ับผิดชอบโครงงาน
2.1 .........................................................................................................................
2.2 .........................................................................................................................
2.3 .........................................................................................................................
เกณฑ์ การประเมิน
5 หมายถึง ดีมาก
4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง ควรปรับปรุ ง
1 หมายถึง ไม่ปฏิบตั ิ
ที+
กิจกรรม
ระดับความคิดเห็น
5
4
3
2
1
1.
การวางแผนการทํากิจกรรม
d.การเตรี ยมร่ างโครงงานอย่างรวดเร็ ว
e. ความคิดริ เริ+ มสร้างสรรค์ทนั สมัยและเป็ นไปได้
V.กําหนดขัFนตอนปฏิบตั ิงานชัดเจน
2. กระบวนการทํางาน
d.ทําตามแผน
e.ขยันเอาใจใส่
V.ทุกคนมีส่วนร่ วม
3. ผลสําเร็ จของงาน
d.ทําเสร็ จตามเวลา
e.เป็ นประโยชน์
V.เหมาะสม
กิจกรรมที+จะวัด ครู ผสู ้ อนจะเป็ นผูก้ าํ หนด หรื อร่ วมกันกับผูเ้ รี ยนที+ทาํ กิจกรรมโครงงานนัFนๆก็ได้
ชื+อ................................................ผูป้ ระเมิน
(............................................................................)
วันที+.............เดือน...........................พ.ศ........................
ตัวอย่ างแบบประเมินการพูดรายงาน
d.ชื+อโครงงาน ......................................................................................................................
e.ชื+อผูร้ ับผิดชอบโครงงาน
2.1 .........................................................................................................................
2.2 .........................................................................................................................
2.3 .........................................................................................................................
3. ชื+อผูส้ งั เกต .......................................................................................................................
คําชีMแจง
1. ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นเกี+ยวกับการรายงานโครงงาน
2. ให้ทาํ เครื+ องหมาย / ลงในช่องการปฏิบตั ิงานให้ตรงกับความเป็ นจริ ง
เกณฑ์การประเมิน
1. ลีลาท่าทาง อารมณ์ นํFาเสี ยง
2. การเรี ยบเรี ยงข้อความ
3. เนืFอหาสาระถูกต้อง
4. พูดมีวรรคตอน
5. การแสดงความคิดเห็น
6. การใช้ถอ้ ยคํา
7. ความตัFงใจในการพูด
8. ความชัดเจนในการใช้ภาษา
9. กลวิธีการนําเสนอ
10. มารยาทในการพูด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ลงชื+อ................................................ผูป้ ระเมิน
(............................................................................)
วันที+.............เดือน...........................พ.ศ........................
ปรับปรุ ง
แบบประเมินการจัดทําโครงงาน
โรงเรี ยน.......................................................ภาคเรี ยนที+...................ปี การศึกษา........................................
d.ชื+อโครงงาน..............................................................................................................................................
2.ชื+อผูท้ าํ โครงงาน
2.1 ................................................................... ชัFน......................... เลขที+.............................
2.2 ................................................................... ชัFน......................... เลขที+.............................
2.3 ................................................................... ชัFน......................... เลขที+.............................
ความหมายระดับความคิดเห็น
5 ดีมาก 4 ดี 3 พอใช้ 2 ต้องปรับปรุ ง 1 ไม่ผา่ น
ที+
หัวข้อประเมิน
1
โครงงาน
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 ความชัดเจนของจุดประสงค์
1.3 ความชัดเจนของเป้าหมาย
1.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน
1.5 แผนปฏิบตั ิงานกําหนดขัFนตอนชัดเจน
1.6 การติดตามและประเมินผล
1.7 ความคิดริ เริ+ มสร้างสรรค์
รวมคะแนน
กระบวนการทํางาน
2.1 การดําเนินงานเป็ นไปตามแผนที+วางไว้
2.2 ความก้าวหน้าของโครงงานมีความ
สมํ+าเสมอ
2.3 มีการประเมินผลเป็ นระยะๆ
2.4 ความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ของสมาชิก
กลุ่ม
2.5 ความสามารถดําเนินงานแต่ละกิจกรรม
2.6 บันทึกผลการปฏิบตั ิงานอย่างสมํ+าเสมอ
รวมคะแนน
2
ระดับความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเพื+อ
5 4 3 2 1 ปรับปรุ งแก้ไข
ที+
หัวข้อประเมิน
3
ผลสําเร็ จของงาน
3.1 ดําเนินงานตรงเวลาตามที+กาํ หนด
3.2 ความสมบูรณ์ครบถ้วนของ
เอกสารรายงาน
3.3 ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ที+ใช้
3.4 ความสมบูรณ์ของผลงานหรื อชิFนงาน
3.5 คุณภาพของผลงานหรื อชิFนงาน
3.6 ความคิดริ เริ+ มสร้างสรรค์
3.7 ความมานะพยายาม
3.8 ใช้งบประมาณเหมาะสม
3.9 การนําเสนอผลงานด้วยโครงงานด้วยแผง
โครงงาน
3.10 การนําเสนอโครงงานด้วยวาจา
รวมคะแนน
รวมทัFงหมด
ระดับความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเพื+อ
ปรับปรุ งแก้ไข
ลงชื+อ................................................ผูป้ ระเมิน
(............................................................................)
วันที+.............เดือน...........................พ.ศ........................
หมายเหตุ 1.รายการกิจกรรมที+จะวัด ครู ผสู ้ อนควรร่ วมกับนักเรี ยนในการกําหนด
2. การให้คะแนนสรุ ป ให้รวมคะแนนทัFงสามส่ วนแล้วนํามาเทียบสัดส่ วนกับคะแนนเต็มตามที+กาํ หนดไว้
ตัวอย่ างแบบสรุปผลการสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน
ชื+อนักเรี ยน.........................................................................ห้อง..................................................................
ผลการสังเกตตัFงแต่............./............................../................ถึง................./................................./...............
ครู ผสู ้ อน.................................................................................
เกณฑ์การประเมิน
+ หมายถึง กระทําเป็ นประจํา O หมายถึง กระทําเป็ นบางครัFง - หมายถึง ไม่เคยกระทํา
พฤติกรรมทีแ@ สดงออก
รายชื@ อนักเรียน
1. การยินดีเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิงาน
1.1 ตัFงใจฟังคุณครู
1.2 ยอมรับฟังคําแนะนําของเพื+อน
1.3 รับฟังคําวิจารณ์ของเพื+อน
1.4 ทํางานที+ตนรับผิดชอบ
1.5 ขอคําแนะนําจากครู หรื อผูร้ ู ้
1.6 ปฏิบตั ิงานตามขัFนตอนอย่างเคร่ งครัด
1.7 ตัFงคําถามในชัFนเรี ยน
1.8 ให้คาํ แนะนําเพื+อน
1.9 อาสาคุณครู ในการปฏิบตั ิงาน
2. การตัFงใจทํางานจนสําเร็ จ
2.1 ทํางานเสร็ จทันตามเวลา
2.2 มีการปรับปรุ งงาน
2.3 มีความพยายามทํางานให้เกิดผลดีที+สุด
2.4 ผลงานสําเร็ จตามจุดประสงค์
2.5 ส่ งผลงานครบถ้วน
ลงชื+อ................................................ผูป้ ระเมิน
(............................................................................)
วันที+.............เดือน...........................พ.ศ........................
ตัวอย่ างแบบสรุปผลการสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน
ชื+อนักเรี ยน.........................................................................ห้อง..................................................................
ผลการสังเกตตัFงแต่............./.................................../................ถึง................./............................/...............
ครู ผสู ้ อน........................................................................
คุณภาพการปฏิบตั ิงาน
รายการพฤติกรรม
ไม่ปฏิบตั ิ
ดีมาก ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุ ง
1.มีการทําความเข้าใจเกี+ยวกับงานที+ปฏิบตั ิก่อนทําจริ ง
2.มีการเตรี ยมพร้อมทัFงวัสดุ อุปกรณ์ และ
ผูร้ ับผิดชอบก่อนปฏิบตั ิงาน
3.มีการวางแผนกําหนดขัFนตอนการปฏิบตั ิงานได้
สอดคล้องกับความพร้อม
4.ขัFนตอนที+วางแผนไว้สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
5.ปฏิบตั ิงานตามขัFนตอนอย่างเคร่ งครัด
6.ผลงานสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
ลงชื+อ................................................ผูป้ ระเมิน
(............................................................................)
วันที+.............เดือน...........................พ.ศ........................
ตัวอย่ างแบบสรุปผลการสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน
ชื+อนักเรี ยน.........................................................................ห้อง..................................................................
ผลการสังเกตตัFงแต่............./.................................../................ถึง................./............................/...............
ครู ผสู ้ อน........................................................................
เกณฑ์ การประเมิน
5 หมายถึง ดีมาก
4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง ควรปรับปรุ ง
1 หมายถึง ไม่ปฏิบตั ิ
รายชื+อนักเรี ยน
พฤติกรรมที+แสดงออก
1. รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื+น
2. มีการซักถาม
3. มีการแสดงความคิดเห็น
4. ให้ความร่ วมมือในการทํากิจกรรมกลุ่ม
5. มีความสามัคคี
6. เป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที+ดี
รวมคะแนน
ลงชื+อ................................................ผูป้ ระเมิน
(............................................................................)
วันที+.............เดือน...........................พ.ศ........................
ตัวอย่ างแบบสรุปผลการสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัตงิ านกลุ่ม
d.กลุ่มที+.....................................................................................................
2.ชื+อผูท้ าํ โครงงาน
2.1 .................................................................ชัFน............................เลขที+.................................
2.2 .................................................................ชัFน............................เลขที+.................................
2.3 .................................................................ชัFน............................เลขที+.................................
เกณฑ์ การประเมิน
5 หมายถึง ดีมาก
4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง ควรปรับปรุ ง
1 หมายถึง ไม่ปฏิบตั ิ
พฤติกรรมที+แสดงออก
1.ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่ม
2.มีความตัFงใจในการทํางาน
3.มีการรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื+น
4. ทํางานเสร็ จตามเวลาที+กาํ หนด
5.มีความรับผิดชอบในงานที+รับมอบหมาย
รวมคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
5 4 3 2
1
รวม
ลงชื+อ................................................ผูป้ ระเมิน
(............................................................................)
วันที+.............เดือน...........................พ.ศ.......................
ตัวอย่ างแบบประเมินผลการรายงาน
d.กลุ่มที+.....................................................................................................
2.ชื+อผูท้ าํ โครงงาน
2.1 .................................................................ชัFน............................เลขที+.................................
2.2 .................................................................ชัFน............................เลขที+.................................
2.3 .................................................................ชัFน............................เลขที+................................
เกณฑ์ การประเมิน
5 หมายถึง ดีมาก
4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง ควรปรับปรุ ง
1 หมายถึง ไม่ปฏิบตั ิ
รายการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
5 4 3 2
1
รวม
1. เนืFอหาถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
2. มีความคิดริ เริ+ มสร้างสรรค์
3. จัดทําปก รู ปเล่มได้เหมาะสม
4. ใช้ภาษาเขียนรายงานได้ถูกต้องสมบูรณ์
5. มีการทํางานตามทักษะกระบวนการ
6. รายงานมีขอ้ มูล ภาพประกอบ
7. รู ปเล่มรายงานสะอาด เรี ยบร้อย สวยงาม ประณี ต
8. ทํางานเสร็ จ ส่ งตามเวลา
9. จัดเรี ยงหัวข้อได้ถูกต้อง
10.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงาน
รวมคะแนน
ลงชื+อ................................................ผูป้ ระเมิน
(............................................................................)
วันที+.............เดือน...........................พ.ศ.......................
Download