Intro to PBL

advertisement
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
Project Based Learning: PBL
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานเป็นฐาน หรือ PBL เป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรูท
้ ี่มุ่งให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงประสบการณ์จากชีวิตจริงสู่การเรียนรู้ เพื่อ
ค้นหาคําตอบด้วยการลงมือทํา การค้นคว้า การปฏิบัติจริง หลายคนอาจจะคุ้นกับ
การเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน แต่การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ไม่ใช่ การทดลองในห้องปฏิบัติการ แต่เป็นการเรียนรู้ซึ่งเน้น
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนเหมือนกับการทํางานในชีวิตจริงอย่าง
เป็นระบบ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานจะช่วยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์ตรง เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา ได้ทําการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่างๆ ผ่าน
การวางแผน การทํางานเป็นทีม และการคิดเชิงวิพากษ์อย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้
สามารถบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ มาใช้ในการทําโครงการนั้นๆ ได้
1
ทําไมต้องใช้ PBL ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
• นักเรียนสามารถเข้าใจแนวคิดและความรู้พื้นฐานซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการ
ทําโครงงาน
• การทําโครงงานช่วยสร้างทักษะและนิสัยรักการเรียนรู้
• นักเรียนสามารถเรียนรูแ
้ ละฝึกฝนทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 ได้ตลอดทั้ง
กระบวนการเรียนรูไ้ ม่ว่าจะเป็นความร่วมมือ (Collaboration) การสื่อสาร
(Communication) การมีวิธีคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) จากการ
เรียนรูป
้ ัญหาชุมชน การสํารวจอาชีพที่ตนเองสนใจ และการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใหญ่ทม
ี่ าช่วยให้คําแนะนํา
• นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าความรูก
้ ารนําเสนองานให้กับ
ผู้ฟงั อื่นๆ นอกเหนือครูและเพื่อจากในห้องเรียน
• สามารถช่วยกระตุ้นนักเรียนให้ใส่ใจการเรียนแทนที่จะมองว่า โรงเรียนเป็นที่
ที่น่าเบื่อหรือไม่มีความหมายสําหรับเขา
คุณลักษณะหลัก 5 ประการ ที่ทําให้เกิดการเรียนรู้แบบ PBL
1. การเชื่อมโยงกับชีวิตจริง (Real-World Connection)
2. มีสาระหลักเชื่อมสู่การเรียนรู้ (Core to Learning)
3. การสร้างความร่วมมือในเชิงโครงสร้าง (Structured Collaboration)
4. พลังขับเคลื่อนของนักเรียน (Student Driven)
5. มีการประเมินผลที่หลากหลาย (Multifaceted Assessment)
2
เริ$ มต้ นผ่านการ
กระตุ้นให้ เกิด
การตัง& คําถาม
อยากรู้ อะไร
แก้ ปัญหาเรื$ องอะไร
แบบไหน
นําเสนอผลงาน
สูส่ าธารณะ
PBL
ฟั งเสียงผู้เรี ยน
ให้ เขาเป็ น
ผู้ออกแบบการ
เรี ยนรู้
สะท้ อนการ
เรี ยนรู้ และ
ปรั บปรุ งโครงงาน
ค้ นหาคําตอบด้ วย
การลงมือ
ค้ นคว้ า และ
ปฏิบตั จิ ริง
บทบาทของครู
ครูทําหน้าที่เป็นผู้แนะนําและกระตุ้นการเรียนรู้ (Teacher as a Coach)
บทบาทของนักเรียน
นักเรียนเป็นผู้ออกแบบ (Designer) และฝึกปฏิบัติ (Practice) รวมถึงสะท้อน
และประเมินผลการเรียนรู้ (Reflection)
Download