VIRUS TIN HỌC

advertisement
VIRUS TIN HỌC
irus tin học là gì ? Víu tin học
là một chương trình máy tính
do các lập trình viên suất sắc,
V
am hiểu về hệ thông máy tính và….vô
công rỗi nghề viết ra nhằm mục đích
đùa nghịch và phá hoại. Có một vài
hãng sản xuất phần mềm có bảo vệ
bản quyền cho sản phẩm của mình
bằng một dạng chương trình tương tự
như Virus, nhưng không hoàn toàn
giống ( Trojan horse)
o Virus tin học thực chất là
một chương trình có khả
năng tự sao chép bản thân
trên các máy tính và đĩa từ, nên nó
D
được gọi là Virus. Vì Virus tin học là
chương trình nên nó chỉ có thể lây lan
vào lúc máy tính đang chạy và trong
hệ thống đang có Virus mà thôi. Xét
theo vị trí trú ngụ của Virus trên đĩa
từ, và theo cơ chế lây lan thì có thể
chia Virus ra làm 2 nhóm chính: Boot
Virus và File Virus
iải thích theo cách nhìn của
G
người sử dụng (user) thì Boot
Virus nằm ở vùng hệ thống
của đĩa ( Boot sector, FAT,
Root) và sẽ chui vào máy khi đĩa
nhiễm Virus được dùng để khởi động
máy. Còn File Virus nằm trong các
tập tin khả thi (*,BAT,*,COM,*,EXE)
và sẽ lây lan khi các tập tin này được
thi hành.
Cách phòng chống
iểm tra Virus
bằng các
chương trình
ghi trên đĩa phần mềm
trước khi sử dụng bằng
K
Tải các chương trình
trong File, trong mạng
cục bộ hoặc Internet từ
các địa chỉ tin cậy, và
khi tải về nơi chọn chế
các chương trình mới
nhất và kết hợp nhiều
chương trình diệt
Virus. Tắt chế độ cho
phép khởi động từ đĩa
mềm và đặt chế độ
“Virus Protection”
trong BIOS.
độ lưu trên điac cứng,
không chọn chế độ
thực hiện ngay.
Dùng các chương trình
phát hiện và diệt Virus
mới nhất để kiểm tra
Virus định kỳ. Các
chương trình chống
Virus của nước ngoài
như
Scan của MC Afree,
Nên kết hợp sử dụng
(NAVC) là chương
Norton Antivirus….,
nhiều chương trình
trình chống virus duy
trong nước D2, BKAV
được người dùng ưa
chuộng hơn cả.
phòng chống Virus
nhất hiện nay có khả
năng tìm và diệt
Win95.CH
Phần mềm Norton
Antivirus Scanner
Virus lan truyền qua Email
rước
đay
T
gây ảnh hưởng
lớn vì Virus
Macro nhắm
vào các tập tin
Virus
mát tính cần
phải có các
dữ liệu, nên sự
lan truyền trở
nên mạnh mẽ
chương trình
hay đĩa mềm
hơn rất nhiều.
Ngày nay
làm “phương
người ta gởi
tiện giao
thông” để lan
truyền, nhưng
nay không đòi
văn bản Word
và bảng biểu
Excel bằng
Email nên Víu
hỏi “các thủ
tục” như thế
nữa. Sự reo rắc
Virus trở nên
quá bình
thường, khi
Virus có thể
truyền đi khắp
Macro lan
truyền cùng
bức thư, thậm
chí cả khi
không có một
đĩa mềm nào
được trao đổi.
Ngoài Email,
thế giới chỉ qua
sau một lần
bấm chuột máy
tính
Web cũng đóng
vai trò nhất
định đối với
việc lan truyền
Virus. Khi ta
vào mạng thì
chắc không chỉ
nội dung đi vào
Đầu tiên, Virus
Macro nổi lên
thành vấn đề
Virus số một
thế giới và đã
văn bản mà
một loại
Virus “Mã di
dữ liệu hệ
động” sẽ được
thống, khi đó
kéo vào hoạt
động trong máy
tính khi ta đọc
phần mềm
chống Virus sẽ
không thể tìm
lướt qua nộ
dung văn bản.
Tát cả các phần
được Virus
trong dữ liệu
nên không thể
mềm chống
tiêu diệt được
Virus thông
chúng
thường ở đây
trở nên bất lực,
Vậy chúng ta
thậm chí Virus
có thể hoạt
động ngay
trong khi đang
chạy phần mềm
chống Virus
Hậu quả của
việc lan truyền
Virus đến cộng
đồng máy tính
?
Khi Virus lan
truyền qua
Email,chúng
được lưu giữ
thành một phần
cơ sở
phải giải quyết
vấn đề này
như thế nào ?
Phải ngăn chặn
Virus trước khi
nó vào được
hộp thư Email
thông qua một
phần mềm đặc
biệt nào đó.
Phần mềm này
sẽ quét hộp thư
nhằm phát hiện
và đối phó với
Virus trước khi
chúng vào
mạng.
Download