JUAN LUNA

advertisement
Division of City Schools
Usab High School
Usab, Masbate City
Pagsusulit sa Ikaapat na Markahan
Filipino-9
PANGKALAHATANG PANUTO: BASAHIN AT UNAWAING MABUTI ANG BAWAT AYTEM. PILIIN ANG TAMANG SAGOT.
I. Piliin ang tamang sagot sa bawat bilang.
1. Ang Noli Me Tangere ay halimbawang ng Nobelang:
a. pampolitika
b. Panrelihiyon
c. panlipunan
d. pampamilya
2. Ano ang ibig sabihin ng ng Noli Me Tangere?
a. huwag mo akong alipinin
b. huwah mo akong kutyain
c. huwag mo akong salingin
d. lahat ng nabanngit
3. Ang sagisag panulat ni Rizal ay:
a. Laong-laan
b. Lola Basyang
c. Basang sisiw
d. Pepeng Agimat
c. Pamilya
d. Inang Bayan
4. Ang Noli Me Tangere ay inalay sa:
a. kasintahan
b. Gomburza
5. Ang nagpahiram ng pera kay Rizal para mailimbag ang Nobelang Noli Me Tangere.
a. Paciano Rizal
b. Ferdinand Blumentrit
c. Maximo Viola
d. Valentin Ventura
6. Naging inspirasyon ni Rizal sa pagsulat ng Nobelang Noli Me Tangere.
a. The Roots
b. Iliad and Odyssey
c. Ebony and Ivory
d. Uncle’s Tom Cabin
7. Sakit ng lipunan na tinutukoy ni Rizal sa Nobelang Noli Me Tangere.
a. HIV
b. Kanser
c. Dengue
d. Tuberculosis
8. Ang salitang panlibak ng mga Espanyol sa mga Filipino ay:
a. mangmang
b. tamad
c. erehe
d. indiyo
9. Tulang naisulat ni Dr. Jose Rizal sa edad na walong taong gulang.
a. Inang wika
b. Sa aking mga kababata
c. Ang pag-ibig
d. Ang batang gamugamo
10. Saan natapos ni Dr. Jose Rizal ang Nobelang Noli Me Tangere?
a. Paris
b. Madrid
c. Alemanya
d. Pilipinas
II. Tukuyin kung sinong sumusunod na tauhan ng Nobelang Noli Me Tangere. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot.
Titik nalang ang isulat sa nakalaang patlang bawat bilang.
a. Pilosopo Tasyo
b. Don Saturnino
c. Tiya Isabel
d. Tenyente Guevarra
e. Alperes
f. Balat
g. Padre Damaso
h. Donya Victorina
i. Lucas
j. Padre Salvi
k. Don Filipo
l. Don Rafael
m. Donya Pia Alba
n. Elias
o. Narcisa
p. Padre Sibyla
________ 11. Tinyente mayor ng San Diego.
________ 12. Nag-aruga kay Maria Clara.
________ 13. Tulisang anak ng nuno ni Elias.
________ 14. Matalik na kaagaw ng kura sa kapangyarihan sa bayan ng San Diego.
________ 15. Ama ni Crisostomo; nakainngitan ng labis ni Padre Damaso dahilan sa yaman kaya nataguriang ereha.
________ 16. Siya ang tunay na ama ni Maria Clara.
_______ 17. Kapatid ng taong madilaw.
_______ 18. Isang masintahing Ina, na ang tanging naging kasalanan ang magkaroon ng malupit na asawa.
_______ 19. Kadalasang tinatawag na baliw dahil sa kanyang angking katalinuhan.
_______ 20. Lolo ni Crisostomo; naging dahilan ng kasawian ng nuno ni Elias.
III. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari. Isulat ang titik A – I.
______ 21. Sinabi ng lalaki na siya ay mahina at mamamatay siya bago magbukang liwayway.
______ 22. Nakilala niya ang anak, niyakap at pinaghahakan ang walang malay na anak.
______ 23. Tumayo si Elias, humarap sa Silangan, tinitigan ang langit at bumulong na waring nagdarasal.
______ 24. Isang Taong sugatan ang nagmasid sa mag-ina.
______ 25. Sinabi pa kung walang darating ay maghukay sa paanan ng puno at ang kayamanang makukuhaay gagamitin
sa pag-aaral.
_____ 26. Nakarating ang naghahabulang mag-iina sa gubat ng mga Ibarra.
_____ 27. Umakyat si Basilio sa puno at patihulog sa libingan.
_____ 28. Inutusan si Basilio na sunugin ang kanilang bangkay ni Sisa.
_____ 29. Niyakap at pinaghahagkan ng ina at siya’y nawalan ng malay.
_____ 30. Namatay din ang lalaki.
IV. Kilalanin kung sino ang nagsabi ng mga sumusunod. Bilugan ang letra tamang sagot.
31. “Mamamatay akong hindi man lamang namasdan ang ningning na pasikat ng araw sa aking bayan.”
a. Ibarra
b. Elias
c. Lucas
d. Guevarra
32. “Diyos ko ako’y iyong parusahan ngunit iligtas mo a ng aking anak.”
a. Tiyago
b. Pare Damaso
c. Basilio
d. Sisa
33. “Hindi ako nangailangan ng gamut kundi kayong na ngasi.”
a. Ibarra
b. Tayo
c. Elias
d. Pari Salvi
c. Maria Clara
d. Victoria
34. “Ang kumbento o ang kamatayan.”
a. Sinang
b. Andeng
35. “Ang guwardiya Sibil ay hindi nakakagunita sa mga api.”
a. Sisa
b. Pia Alba
c. Kapitana Tichang
d. Tiya Isabel
36. “Naniniwala ako na ang bata ay hindi nakapag-isip kung nakikita ang suplina.”
a. Ibarra
b. Pari Damaso
c. Guro
d. Tinyente
37. “Pinakamagaling kong dangal ang isang mabuting tao habang buhay kaysa patay na.”
a. Kapitan-Heneral
b. Tenyente Guevarra c. Elias
d. Alperes
V. Ipaliwanag sa tatlo o apat na pangnungusap ang kaisipang nakapaloob sa sumusunod na pahayag.
41-45. “ Hindi lahat ay natutulog sa dilim ng gabi.”
46-50. “Iniibig ko ang aking bayan sapagkat utang ko sa kanya ang aking kasawian.”
Download
Random flashcards
State Flags

50 Cards Education

Countries of Europe

44 Cards Education

Art History

20 Cards StudyJedi

Sign language alphabet

26 Cards StudyJedi

Create flashcards