S.Reza Jazayeri's Proposal44

advertisement
‫دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز‬
‫حوزه معاونت پژوهش و فن آوري‬
‫درخواست تصويب موضوع پايان نامه‬
‫کارشناسي ارشد‬
‫عنوان پايان نامه ‪:‬‬
‫شبیه سازی عددی فرآیند هایدرو تست به منظور به حداقل رساندن نوسانات فشار در حین اجرای‬
‫عملیات آزمایش فشار سطحی رشته تکمیلی‬
‫نام و نام خانوادگي دانشجو‪ :‬سید رضا جزايري‬
‫شماره دانشجويي‪599952559 :‬‬
‫رشته تحصیلي‪ :‬مهندسي مکانیک‬
‫گرايش‪ :‬تبديل انرژي‬
‫دانشکده‪ :‬فني و مهندسي‬
‫نیمسال اخذ پايان نامه‪ :‬نیمسال اول ‪57 - 58‬‬
‫نام ونام خانوادگي استادراهنما‪ :‬اشکان غفوري‬
‫نام ونام خانوادگي استادمشاور(‪:)1‬‬
‫امضاء دانشجو‪:‬‬
‫امضاء استادراهنما‪:‬‬
‫امضاء مديرگروه‪:‬‬
‫بسمه تعالي‬
‫شماره ‪........................ :‬‬
‫تاريخ درخواست ‪........................ :‬‬
‫فرم درخواست تصويب موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد‬
‫عنوان پايان نامه‪:‬‬
‫شبیه سازی عددی فرآیند هایدرو تست به منظور به حداقل رساندن نوسانات فشار در حین اجرای‬
‫عملیات آزمایش فشار سطحی رشته تکمیلی‬
‫‪ -1‬اطالعات مربوط به دانشجو‬
‫نام و نام خانوادگي ‪ :‬سید رضا جزایری‬
‫رشته تحصیلي ‪ :‬مهندسی مکانیک‬
‫شماره دانشجوئي ‪599952559 :‬‬
‫مقطع ‪ :‬کارشناسی ارشد‬
‫دانشکده ‪ :‬فنی و مهندسی‬
‫تاريخ و سال ورود ‪ :‬بهمن ‪9315‬‬
‫آدرس پستي‬
‫اهواز – زیتون کارمندی‪-‬خیابان خاقانی‪-‬بین خیابان زهره و خیابان زیتون‪-‬پالک ‪-42‬طبقه ‪2‬‬
‫تلفن ‪31338889393 :‬‬
‫آدرس پست الکترونیک‪[email protected] :‬‬
‫‪ -9‬اطالعات مربوط به استاد راهنما ‪:‬‬
‫نام و نام خانوادگي ‪ :‬اشکان غفوری‬
‫تخصص اصلي ‪ :‬مکانیک سیاالت – انتقال حرارت‬
‫تخصص جنبي ‪ :‬مدل سازی نانوسیاالت‬
‫آخرين مدرک تحصیلي دانشگاهي‪ :‬دکترای مهندسی مکانیک‬
‫رتبه دانشگاهي ‪ :‬استادیار‬
‫شغل و سمت فعلي ‪ :‬عضو هیاُت علمی گروه مکانیک‬
‫آدرس پستي ‪:‬دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز – دانشکده ی فنی و مهندسی‬
‫تلفن ‪ 31983338379 :‬آدرس پست الکترونیکي‪[email protected] :‬‬
‫‪ -3‬اطالعات مربوط به اساتید مشاور ‪:‬‬
‫نام و نام خانوادگي‬
‫تخصص‬
‫اصلي‬
‫رتبه دانشگاهي‬
‫درجه‬
‫يا‬
‫شغل و محل خدمت‬
‫پست الکترونیک‬
‫آدرس‬
‫تحصیلي‬
‫‪ -4‬اطالعات مربوط به پايان نامه ‪:‬‬
‫الف ‪ -‬عنوان پايان نامه ‪:‬‬
‫‪ -1‬فارسي ‪ :‬شبیه سازی عددی فرآیند هایدرو تست به منظور به حداقل رساندن نوسانات فشار در‬
‫حین اجرای عملیات آزمایش فشار سطحی رشته تکمیلی‬
‫‪ -9‬انگلیسي ‪:‬‬
‫‪Numerical Simulation of the Hydro Test Process in order to minimize the pressure‬‬
‫‪fluctuations during the execution of the Completion String Surface Pressure test‬‬
‫ب‪ -‬نوع کار تحقیقاتي ‪:‬‬
‫بنیادي‬
‫ج‪ -‬تعداد واحد پايان نامه ‪ 2 :‬واحد‬
‫نظري‬
‫کاربردي‬
‫عملي‬
‫د‪ -‬سئوال اصلي تحقیق ‪( :‬مساله تحقیق)‬
‫تعیین عوامل ایجاد نوسانات فشار در خط لوله هایدرو تست تجهیزات سرچاهی و ارائه راهکارهای پیش گیری از‬
‫نوسانات فشار وابسته به عوامل محیطی نظیر تغییرات دما‬
‫هـ ‪ -‬بیان مساله ( شامل تشريح ابعاد ‪ ,‬حدود مساله ‪ ,‬معرفي دقیق آن ‪ ,‬بیان جنبه هاي مجهول و مبهم ‪,‬‬
‫متغیرهاي مربوطه سئواالت تحقیق ‪ ,‬منظور تحقیق ) ‪.‬‬
‫به مجموعه ای از اتصاالت‪،‬شیرها‪ ،‬سر لوله جداری و سرلوله مغزی که بر روی سطح چاه قرار داده شده و کنترل کننده‬
‫جریان منبع می باشند‪ ،‬اصطالحا تجهیزات سرچاهی می گویند‪ .‬از این تجهیزات برای آب بندی چاه های نفت وگاز ‪،‬‬
‫کنترل عملکرد و فشار چاه ‪ ،‬تنظیم نرخ سیالن نفت و گاز از چاه و غیره استفاده می شود‪.‬‬
‫این تجهیزات شامل دو دسته ی حامل فشار ( بروز هرگونه اشکال در عملکرد آن موجب آزاد شدن سیال درون قطعه‬
‫می شود‪ .‬از جمله این قطعات می توان به بدنه ها ‪ ،‬کالهکها و ساقه ها اشاره نمود ) و کنترل کننده فشار ( جهت‬
‫کنترل و تنظیم حرکت سیاالت تحت فشار طراحی می گردد نظیر مکانیزمهای اب بندی حفره شیر ‪ ،‬اجزای تشکیل‬
‫دهنده شیرهای چوک ) می شوند‪.‬‬
‫با توجه به توضیحات فوق ا ین تجهیزات بسیار حساس هستند‪ ،‬فلذا برای طراحی و ساخت آن ها از استانداردهای‬
‫‪ ASME1‬و ‪ API4‬استفاده می گردد‪ .‬در میادین نفت و یا گاز که نیاز به استفاده از این تجهیزات است قبل از‬
‫بکارگیری این قطعات الزم است که تست فشار گرفته شود تا در صورت وجود مشکل از به کار گیری آن جلوگیری‬
‫شود‪ ،‬چرا که تعمیر و یا تعویض تجهیزات معیوبی که در مدار قرار گرفته اند کاری بسیار دشوار است که زیان های‬
‫مالی و یا حتی جانی را به دنبال دارد‪.‬‬
‫دراین پژوهش کاربردی و صنعتی که بنا به نیاز شرکت ملی حفاری ایران تعریف شده است هدف ارایه علت یا علل‬
‫احت مالی نوسانات فشار در طی آزمایش هیدرو تست تجهیزات سر چاهی می باشد و بعد از آن ارایه راهکارهای عملی‬
‫و حتی االمکان ساده برای پیش گیری از نوسانات فشاری که به عوامل محیطی (نظیر تغییرات دما در شبانه روز) وابسته‬
‫است‪ ،‬می باشد‪ .‬در این خصوص ذکر این نکته الزم است که در اصطالح تجهیزات سرچاهی الزم است قبل از بهره‬
‫برداری مورد آزمایش هیدرو تست قرار بگیرند به این علت که تعمیر ورفع عیب آن ها در صورتی که در حال‬
‫بهره برداری باشند امری بسیار دشوارتر و با هزینه ی فراوان است‪ ،‬لیکن قبل از بهره برداری از این تجهیزات آزمایش‬
‫به عمل می آید ‪ ،‬بدین صورت که از یک رابط برای این کار استفاده می شود‪ .‬از یک سوی این رابط تجهیز سر چاهی‬
‫متصل می گردد که به وسیله ی یک شیر دروازه ای عبور سیال به سمت آن کنترل می شود ودر سمت دیگر این رابط‬
‫پمپ تراک برای تامین فشار و یک گیج اندازه گیری فشار نصب می گردد‪.‬‬
‫‪1- American Society Of Mechanic Engineers‬‬
‫‪2- American Petroleum Institude‬‬
‫الزم به ذکر است که یک گیج اندازه گیری فشار ثابت نیز در یک سمت لوله رابط پیش بینی شده است و دو عدد شیر‬
‫هواگیری به وسیله ی دو لوله در طی رابط برای تخلیه هوا قرار گرفته است‪ .‬همچنین شیر هواگیری یا ایرونت به‬
‫صورت دستی یا اتوماتیک اقدام به خارج کردن هوای موجود در لوله ها و کلکتورها و ‪ ...‬می نماید‪ .‬هوای بوجود آمده‬
‫در سیستم لوله کشی به دالیل مختلفی بوجود می آید‪ .‬وجود این هوا اختالالتی بوجود خواهد آورد لذا جهت‬
‫جلوگیری از بروز این اختالالت‪ ،‬به کمک شیر هواگیری هوا از داخل لوله های خارج می شود‪ .‬محل نصب شیر‬
‫هواگیری باید بگونه ای باشد که نزدیک به محل تجمع هوا باشد‪ .‬زیرا که هوای موجود در لوله ها به دلیل سبکی تمایل‬
‫دارد تا باالیی ترین نقطه یک سیستم قرار گیرد‪ .‬تولید نفت و گاز از طریق لوله جداری یا لوله مغزی یا هر دو صورت‬
‫میگیرد‪ .‬معموال اگر نفت فاقد ‪ H2S‬و مواد خورنده دیگر باشد از طریق لوله جداری تولید صورت میگیرد‪.‬‬
‫در چاه های گازی یا مناطق نفتی حاوی مواد خورنده برای جلوگیری از خوردگی و پوسیدگی لوله جداری از طریق‬
‫لوله مغزی (رشته تکمیلی )تولید انجام می گیرد چرا که در صورت پوسیده شدن و خوردگی ‪،‬رشته تکمیلی قابل‬
‫تعویض است اما اگر لوله جداری تولید دچار خوردگی و پوسیدگی شد به دلیل سیمان شدن پشت آن قادر به تعویض‬
‫آن نیستیم و در نتیجه عملیات تعمیری پر هزینه را به دنبال خواهد داشت‪ .‬متغیرهایی که در این پژوهش می توان مورد‬
‫بررسی قرارداد عبارتند از سیستم عایق بندی حرارتی‪ ،‬سیستم ارتباطی مناسب شامل لوله با قطر مناسب‪ ،‬سیستم کنترل‬
‫شرایط محیطی تست و نوع سیال تست است‪.‬‬
‫و – سوابق مربوطه ‪ ( :‬بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع و نتايج تحصیل شده در‬
‫داخل و خارج و نظريات علمي موجود در رابطه با مسئله ) ‪.‬‬
‫در زمینه افت فشار و کاهش نوسانات فشار تحقیقات گسترده ای انجام شده است‪،‬با این حال در مورد مجموعه‬
‫لوله رابط تجهیزات سرچاهی تاکنون تحقیق جامعی انجام نشده است که در ادامه پیشینه تحقیقات انجام شده پیرامون‬
‫افت فشار ارائه می شود‪.‬‬
‫استابلفیلد و همکاران ]‪ [1‬در مورد هدر رفت انرژی در طول یک لوله عایق تحقیقاتی را به صورت تجربی انجام دادند‪.‬‬
‫آنها دو عایق فایبرگالس و کلسیم سیلیکات را مورد آزمایش قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که یکی از راه های‬
‫مناسب برای کاهش هدررفت انرژی افزایش ضخامت عایق تا حد بحرانی است‪.‬راه دوم برای کاهش مقاومت تماسی‬
‫استفاده از یک فاصله هوایی است که برای کاهش افت انرژی بسیار موثر است‪.‬‬
‫وتکویاک و پوپیل]‪ [4‬تحقیق خود پیرامون افت فشار در لوله را به دو قسمت جریان آدیاباتیک و غیرآدیاباتیک تقسیم‬
‫کردند و برای هر بخش به صورت جداگانه تغییرات ضریب اصطکاک را در برابر تغییرات عدد رینولدز بررسی نمودند‬
‫و به این نتیجه رسیدند که ضریب اصطکاک برای جریان غیرآدیاباتیک به صورت واضحی از ضریب اصطکاک برای‬
‫جریان آدیاباتیک بیشتر است و همچنین تاثیر انتقال گرما بر ضریب اصطکاک هنگامی که عدد دین کوچک است قوی‬
‫تر می باشد‪ .‬برای نمونه در عدد دین ‪ ، 151‬ضریب اصطکاک حدود ‪ %51‬بیشتر است و در زمانی که عدد دین برابر‬
‫‪ 0111‬است ‪ ،‬ضزیب اصطکاک تنها حدود ‪ %11‬بیشتر است‪.‬‬
‫جولیوس گیمبان و همکاران]‪ [0‬در پژوهش عددی خود به ارتباط بین میزان افت فشار و میزان دما پی بردند و نتایج‬
‫آن ها حاصل از کار عددی تطابق خوبی با کار تجربی شفرد و همکاران و همچنین دیرگو وهمکاران نشان داد‪.‬‬
‫پیت و همکاران ]‪ [2‬در تحقیق خود برای کاهش افت فشار در خطوط لوله به این نتیجه رسیدند که با اضافه کردن‬
‫سطوح سازه ای به دیواره ی لوله ها می توان میزان افت فشار را کاهش داد که این گونه می توان در هزینه ها نیز‬
‫صرفه جویی کرد‪ .‬تحقیقات قبل از این نشان داد که با استفاده از سازه های دو بعدی می توان تا ‪ %11‬میزان افت فشار‬
‫را کاهش داد‪ .‬پیت در تحقیق خود نشان داد که با اضافه کردن نوعی خاص از سازه های سه بعدی به دیواره های لوله‬
‫می توان ‪ %5-%6‬از هزینه ها کاست‪.‬‬
‫کرزیستف داتکوفسکی] ‪ [5‬در پژوهش تجربی خود افت فشار ناشی از یک جریان دو فازی شامل آب و هوا در یک‬
‫مینی کانال را بررسی نمود‪.‬‬
‫شاشی منون ] ‪ [6‬در کتاب خود توصیه هایی برای ساخت مناسب خطوط لوله ی انتقال نفت و یا گاز آورده است و‬
‫تمامی شرایط دخیل در کیفیت کار مانند ضریب اصطکاک ‪ ،‬دمای کاری ومیزان افت فشار را آورده است‪.‬بخش ویژه ای‬
‫در این کتاب درمورد هایدروتستینگ و چگونگی انجام آن به تفصیل توضیح داده شده است که این امر کتاب را به‬
‫عنوان یک منبع بسیارمناسب برای طراحی و ساخت لوله تبدیل کرده است‪.‬‬
‫یانگ ونگ کنگ و همکاران] ‪ [7‬ایجاد شکاف در خطوط لوله در حین هایدرو تست به علت نوسانات فشار را بررسی‬
‫کردند ‪.‬‬
‫رامش سینگ]‪ [8‬با توجه به نتایج پژوهش های خود بیان نمود که تست فشار در ساده ترین شکل خود به وسیله ی‬
‫افزایش تدریجی فشار و ایجاد یک اختالف فشار انجام می شود که این کار به سیال درون لوله اجازه جاری شدن از‬
‫جاهای باز احتمالی می دهد و اینگونه مکان هر گونه نشتی شناسایی می شود‪ .‬در مواردی که از رنگ فلورسنت استفاده‬
‫می گردد‪ ،‬شناسایی هرگونه نشتی باید در محیط تاریک و با حضور نور ماورالبنفش انجام گیرد‪ .‬این نوع تست محدود‬
‫به وسایل کوچک است و یک آرایش خاص می طلبد‪ .‬این روش همچنین دارای محدودیت های خاصی است‪ .‬اگر‬
‫وسیله ی آزمایش هوا یا گاز باشد ‪ ،‬نشتی های احتمالی به وسیله نگریستن برای حباب های در حال رشد از سطح لوله‬
‫انجام می گردد که برای این کار باید محلول کف آلود از آب و صابون به سطح بیرونی لوله ی مورد آزمایش زده شود‪.‬‬
‫رامش سینگ همچنین مطالبی در تشریح وسیله ی آزمایش‪ ،‬حساسیت آزمایش‪ ،‬صحت سنجی آزمایش‪ ،‬کاربرد عملی‬
‫هیدرو استاتیک تست و فشار برگشت آورده است‪.‬‬
‫نییر و همکاران]‪ [9‬تحقیقی تجربی پیرامون افت فشار و انتقال حرارت جریان دوفازی کربن دی اکسید در یک لوله ی‬
‫افقی به قطر ‪ 1.2‬میلی متر را انجام دادند‪ ،‬به این صورت که در یک مدار شامل مبدل حرارتی‪ ،‬دبی سنج ‪ ،‬پمپ ‪،‬‬
‫اواپراتور و کندانسور‪ ،‬چرخه ی دی اکسید کربن را تشکیل داده و مشاهدات را ثبت کردند‪ .‬در حین آزمایش دمای اتاق‬
‫بین ‪ 41-40‬درجه سانتی گراد و تعداد ‪ 56‬دفعه اندازه گیری نمودند که نتایج حاصل نشان داد که شار جرمی و شار‬
‫‪kW‬‬
‫‪Kg‬‬
‫حرارتی به ترتیب از ‪1111‬تا ‪ 2 2211‬و ‪ 11911‬تا ‪99719‬‬
‫‪2‬‬
‫‪m‬‬
‫‪ms‬‬
‫افزایش یافتند‪ .‬در طی آرمایش فشار اشباع‬
‫‪61bar‬که منجر به دمای اشباع ‪ 44.1 0c‬می شود نگاه داشته شد‪ .‬در نهایت کمینه و بیشینه گرمای از دست رفته توسط‬
‫جابجایی طبیعی عبارتند از‪:‬‬
‫‪kW‬‬
‫‪kW‬‬
‫‪ 0110 2‬و‬
‫‪2‬‬
‫‪m‬‬
‫‪m‬‬
‫‪ . 0122‬در نهایت با استفاده از کار سایر دانشمندان در این زمینه و‬
‫بدست آوردن مقدار بیش بینی برای هدر رفت ها دریافتند که افت فشار راه مناسب و جذابی برای وا داشتن جریان‬
‫های دو فازی به جاری شدن درون کانال ها است که این امر به افزایش ضریب انتقال حرارت منتهی می شود‪.‬‬
‫جف بارکر]‪ [11‬در کتاب خود که راهنمایی مناسب برای طراحی خطوط لوله وآرایش مناسب توسط مهندسین است‬
‫در مورد سایز لوله و محاسبات مناسب برای پیش بینی افت فشار توضیحاتی ارایه می دهد‪.‬‬
‫الدوس و ون روهر]‪ [11‬افت فشار یک جریان دو فازی را در یک میکرو کانال بررسی کردند‪.‬‬
‫لی روی و هانژونگ تاو]‪ [14‬در پژوهش عددی خود به مطالعه انتقال حرارت و نوسانات فشار در یک لوله ثابت‬
‫پرداختند‪.‬‬
‫اورتز و میر]‪ [10‬رابطه ی بین افت فشار و انتقال حرارت را در یک لوله ی افقی مورد بررسی قرار دادند‪ ،‬آن ها‬
‫روابطی را برای پیش بینی مقدار ضریب اصطکاک متوسط به صورت تابعی از عدد ناسلت متوسط حاصل کردند‪.‬‬
‫ر– فرضیهها (هر فرضیه به صورت يک جملة خبري نوشته شود‪).‬‬
‫‪ -1‬شرایط مرزی دما به صورت تابعی از زمان در مرز لحاظ شده و تحلیل گذرا انجام خواهد شد‪.‬‬
‫‪ -4‬جریان تراکم پذیر در نظر گرفته می شود‪.‬‬
‫‪ -0‬جریان درون لوله یک باربه صورت تک فاز و یک بار به صورت دوفاز در نظر گرفته می شود‪.‬‬
‫‪ -2‬لوله های مورد بررسی به صورت نو و عاری از هرگونه آسیب مانند خوردگی و زنگ زدگی در نظر گرفته‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪ -5‬با توجه به دبی سیال و محدوده دمای سیال‪ ،‬پدیده جوشش رخ نمی دهد‪.‬‬
‫ز – اهداف تحقیق ( شامل اهداف علمي ‪ ,‬کاربردي و ضرورتهاي خاص انجام تحقیق )‬
‫بررسی میزان انتقال حرارت با توجه به تغییرات دما در شبانه روز یکی از مهم ترین اهداف این پروژه می باشد‪.‬‬
‫یکی دیگر از اهداف مهم این پروژه بررسی میزان نوسانات فشار در طول شبانه روز با توجه به میزان انتقال‬
‫حرارت است‪ .‬موضوع دیگری که در این پروژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تأثیرنوع سیال عامل بر نوسانات‬
‫فشار در شبانه روز است بدین گونه که با تغییر نوع سیال عامل میزان انتقال حرارت تغییر خواهد کرد‪.‬‬
‫هدف بعدی در این پروژه بررسی تاثیر میزان نوسانات دما در شبانه روز بر میزان فشار نشان داده شده مجموعه‬
‫رابط هایدرو تست است‪ .‬بررسی تاثیر پارامتر های فیزیکی مانند طول و قطر لوله بر میزان نوسانات فشار در شبانه‬
‫روز یکی دیگر از اهداف این پژوهش است و در آخر راهکارهای پیش گیری از نوسانات فشار وابسته به محیط‬
‫مورد بررسی قرار می گیرد و راهکارهای عملی برای این کار ارائه می گردد‪.‬‬
‫ح – در صورت داشتن هدف کاربردي بیان نام بهره وران ( اعم از مؤسسات آموزشي و پژوهشي و‬
‫دستگاههاي اجرائي و غیره )‬
‫‪ -1‬شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‬
‫‪ -4‬قابل استفاده در دکل های حفاری‬
‫‪ -0‬قابل استفاده در شرکت های تولیدکننده تجهیزات سرچاهی‬
‫ط – جنبه جديد بودن و نوآوري طرح ‪:‬‬
‫در این پژوهش اثر عوامل محیطی ‪ ،‬نوع سیال عامل و تغییر پارامتر های هندسی بر نوسانات فشار لوله ی رابط‬
‫تجهیزات سر چاهی و راهکارهای عملی برای پیش گیری از نوسانات فشار وابسته به این عوامل مورد ارزیابی قرار می‬
‫گیرد که تاکنون انجام نشده است‪.‬‬
‫‪ -9‬روش کار‬
‫الف – نوع روش تحقیق ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫بررسی و مطالعه پیشینه تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققین در سایر مقاالت‬
‫‪-4‬‬
‫طراحی و تولید هندسه مجموعه لوله رابط و ایجاد وضعیت های هندسی متفاوت‬
‫‪-0‬‬
‫حل عددی مسئله در نرم افزار فلوئنت ‪Ansys Fluent‬‬
‫‪-2‬‬
‫مقایسه وصحت سنجی نتایج‬
‫‪-5‬‬
‫بررسی پارامتر های مورد نظر شامل پارامتر های فیزیکی‪،‬پارامتر های جریان و نوع سیال مورد استفاده‬
‫‪-8‬‬
‫تفسیر نتایج و ارایه راهکارهای عملی‬
‫‪-3‬‬
‫نتیجه گیری وپیشنهادات‬
‫ب – ابزارهاي گردآوري اطالعات (پرسشنامه ‪ ,‬کارت مصاحبه ‪ ,‬کارت مشاهده ‪ ,‬کارت آزمون ‪ ,‬فیش ‪ ,‬جدول و غیره)‪4‬‬
‫‪-1‬‬
‫استفاده از منابع علمی کتابخانه ای‬
‫‪-4‬‬
‫استفاده از مقاالت از طریق سایتهای علمی معتبر نظیر‪ .‬ساینس دایرکت‪ .‬الزویر وسایر منابع‬
‫‪-0‬‬
‫استفاده از مشاهدات میدانی‬
‫‪-2‬‬
‫استفاده از خروجی نرم افزارهای تجاری‬
‫ج – روش هاي تجزيه و تحلیل اطالعات‬
‫در این پژوهش پارامتر های متغییر شامل دمای محیط پیرامون ‪ ،‬نوع سیال عامل ‪ ،‬پارامتر های هندسی شامل طول و‬
‫قطر لوله می باشد‪ .‬برای این منظور از نرم افزار ‪ Ansys Fluent‬استفاده می شود‪ .‬هدف در این پژوهش مطالعه ی‬
‫میزان نوسانات فشار در شبانه روز‪،‬تغییرات دمای محیط‪ ،‬تاثیر سیال عامل ومیزان انتقال حرارت و چگونگی پیش گیری‬
‫از نوسانات شدید فشار انجام می گردد ‪ .‬اثر تک تک پارامتر های فوق بر این متغیر های وابسته بررسی می شود ‪ .‬در‬
‫پایان چند سناریو جهت رفع مشکل و ایجاد شرایط تثبیت فشار ارائه خواهد شد ‪.‬‬
‫‪ -2‬زمان انجام تحقیق ‪:‬‬
‫الف‪ -‬طول مدت اجراي تحقیق ‪ :‬شش ماه‬
‫ب‪ -‬تاريخ شروع ‪ :‬بعد از تصویب‬
‫‪ -1‬فهرست منابع و مآخذ (فارسي و غیر فارسي) مورد استفاده در پايان نامه به شرح زير‪:‬‬
‫کتاب‪ :‬نام خانوادگی‪ ،‬نام‪ ،‬سال نشر‪ ،‬عنوان کتاب‪ ،‬مولف یا مترجم‪ ،‬نام انتشارات‪ ،‬محل انتشار‪ ،‬جلد‬
‫مقاله‪ :‬نام خانوادگی‪ ،‬نام‪ ،‬سال نشر‪ ،‬عنوان مقاله‪ ،‬عنوان نشریه‪ ،‬دوره‪ ،‬شماره‪ ،‬صفحه‬
‫‪Michael A. Stubblefield, Su-Seng Pang and Vic A. Cundyt. “Heat Loss in‬‬
‫‪Insulated Pipe – The Influence of Thermal Contact Resistance”(1996) pp85-93.‬‬
‫]‪[1‬‬
‫‪J. Wojtkowiak and C.O. Popiel. “Effect of Cooling on Pressure Losses in U‬‬‫‪type Wavy Pipe Flow”. Applied International Communications in Heat and‬‬
‫‪Mass Transfer.Vol 27,No 2. (2000) pp169-177.‬‬
‫]‪[2‬‬
[3]
Jolius Gimbun, T.G. Chuah, A. Fakhru’l-Razi, Thomas S.Y. Choong “The
influence of temperature and inlet velocity on cyclone pressure drop: a CFD
study”, Chemical Engineering and Processing 44 (2005) 7–12.
[4]
Y. Peet a, P. Sagaut a, Y. Charron. “Pressure loss reduction in hydrogen pipelines
by surface restructuring”. International Journal of Hydrogen Energy.
34.(2009) pp 8964-8973.
[5]
Vol
Krzysztof Dutkowski. “Two-phase pressure drop of air–water in minichannels”.
International Journal of Heat and Mass Transfer. Vol 52 (2009) 5185-5192.
[6]
E. Shashi Menon . “ Pipeline Planning and Construction Field Manual” , Gulf
Professional Publishing.USA (2011).
[7]
Yongwang Kang, Weixing Chen, Richard Kania, Gregory Van Boven, Robert
Worthingham, “Simulation of crack growth during hydrostatic testing of pipeline
Steel in Near-Neutral PH Environment” , Corrosion Science , Vol 53 Issue 3
,(2011) pp 968-975.
[8]
Ramesh
Singh.“Pipeline
Integrity
Publishing.Second Edition. USA(2017).
[9]
A. Kneer , M. Wirtz , T. Laufer , B. Nestler, S. Barbe . “Experimental
investigations on pressure loss and heat transfer of twophase carbon dioxide
flow
in
a
horizontal
circular
pipe
of
0.4mm
diameter”, International Journal of Heat and Mass Transfer 119 (2018) 828–
840.
[10]
Geoff Barker, “The Engineer's Guide to Plant Layout and Piping Design for the
Oil and Gas Industries”, Gulf Professional Publishing.Chapter 18. USA(2018)
[11]
A. Ładosz, P.R. von Rohr, Pressure drop of two-phase liquid-liquid slug flow in square
microchannels, Chemical Engineering Science (2018),
Handbook”,
Gulf
Professional
doi: https://doi.org/10.1016/j.ces.2018.06.057.
[12] Lei Rui, Hanzhong Tao. “Numerical Investigation Of Heat Transfer And Flow
Inner Tube With Periodically Cosine Oscillation”. International Journal of Heat
and Mass Transfer. Vol 127, Part A.(2018) pp 1082-1091.
[13] M. Everts, J.P. Meyer. “Relationship Between Pressure Drop and Heat transfer
of Developing and fully developed Flow in Smooth horizontal circular tubes in
the laminar,transitional,quasi-turbulant and turbulant flow regimes”.
International Journal of Heat and Mass Transfer. Vol 117.(2018) pp 1231-1250
:‫حمایت مالی پایان نامه‬-3
:‫آیا این پایان نامه نیازمند حمایت مالی می باشد‬
‫خیر‬.‫ب‬
‫آری‬.‫الف‬
‫شرح مختصر در خصوص دلیل نیازمندی پروپوزال به حمایت مالی ‪:‬‬
‫حمایت مالی و معنوی شرکت ملی حفاری ایران با توجه به این که پژوهش بر مبنای نیاز عملیاتی آن مجموعه صورت‬
‫می پذیرد‪.‬‬
‫تأيیدات ‪ :‬الف‪-‬‬
‫نام و نام خانوادگي دانشجو ‪ :‬سید رضا جزایری‬
‫امضاء ‪:‬‬
‫تاريخ ‪:‬‬
‫مشخصات استاد راهنما و مشاور‬
‫ردیف‬
‫نام و نام خانوادگی‬
‫‪9‬‬
‫اشکان غفوری‬
‫مدرک تحصیلی‬
‫دکترای مهندسی‬
‫مکانیک‬
‫مرتبه علمی‬
‫سمت در پایان نامه‬
‫استادیار‬
‫استاد راهنما‬
‫‪9‬‬
‫استاد مشاور ‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫استاد مشاور ‪9‬‬
‫امضا‬
‫جدول برآورد هزینه خرید مواد اولیه آزمایشگاهی ‪ ،‬پرداخت هزینه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی جدول برآورد هزینه خرید مواد اولیه‬
‫آزمایشگاهی ‪ ،‬پرداخت هزینه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی‬
‫ردیف‬
‫قیمت هر واحد (ریال)‬
‫نوع ماده یا هزینه آزمایشگاهی‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫جمع کل‪:‬‬
‫ریال‬
‫کل هزینه (ریال)‬
‫جدول برآورد هزینه عملیات صحرایی (مزرعه ‪ ،‬جنگل ‪ ،‬غواصی و ‪...‬‬
‫ردیف‬
‫قیمت هر واحد (ریال)‬
‫نوع عملیات انجام شده‬
‫کل هزینه (ریال)‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫ریال‬
‫جمع کل‪:‬‬
‫جدول برآورد هزینه خرید کتاب یا مجله‬
‫ردیف‬
‫قیمت هر واحد (ریال)‬
‫عنوان مجله یا کتاب خریداری شده‬
‫کل هزینه (ریال)‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫ریال‬
‫جمع کل‪:‬‬
‫جدول برآورد هزینه های پستی ارسال نمونه های تحقیقاتی به خارج یا داخل کشور‬
‫نوع مرسوله ومقصد‬
‫ردیف‬
‫قیمت هر واحد (ریال) و تعداد مرسوله‬
‫کل هزینه (ریال)‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫جمع کل‪:‬‬
‫ریال‬
‫تذکر ‪ :‬پرداخت کلیه هزینه ها منوط به ارائه مستندات و فاکتورهای مربوطه به حوزه معاونت پژوهشی پس از تایید مدیر گروه و استاد راهنما می باشد‪.‬‬
‫« صورتجلسه »‬
‫شوراي گروه تخصصي مکانیک در تاريخ ‪ .................................‬در محل سالن جلسات دانشکده ی فنی و مهندسی با‬
‫حضور اعضاء مربوطه تشکیل و موضوع پايان نامه آقاي سید رضا جزایری با عنوان شبیه سازي عددي‬
‫فرآيند هايدرو تست به منظور به حداقل رساندن نوسانات فشار در حین اجراي عملیات آزمايش فشار‬
‫سطحي رشته تکمیلي به تصويب رسید‪.‬‬
‫نام و نام خانوادگي اعضاي شورا‬
‫سمت و تخصص‬
‫امضاء‬
‫‪-1‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪-4‬‬
‫‪-9‬‬
‫‪-2‬‬
‫نام و نام خانوادگي مدير گروه ‪:‬‬
‫زهرا مهردوست‬
‫امضاء ‪:‬‬
‫نام و نام خانوادگي رئیس دانشکده ‪ :‬سید محسن سید موسوي‬
‫امضاء ‪:‬‬
‫معاون پژوهش و فن آوري دانشگاه ‪ :‬حسن براتي‬
‫امضاء‪:‬‬
Download
Related flashcards
Create Flashcards