countries in chinese

advertisement
America
美国
měiguó
Italy
意大利
yìdàlì
England
英国
Yīng guó
Japan
日本
rìběn
Canada
加拿大
Jiānádà
China
中国
zhōngguó
India
印度
yìndù
Spain
西班牙
xībānyá
France
法国
fǎguó
Weekdays 星期 xing qi
星期一 xīng qī yī
星期二 xīng qī èr
星期三 xīng qī sān
星期四 xīng qī sì
星期五 xīng qī wǔ 明天
星期六 xīng qī liù
星期天 xīng qī tiān
e.g. 今天是星期一。
Jīn tiān shì xīng qī yi.
明天是星期二。 Mīng tiān shì xīng qī èr.
昨天是星期天。 Zuo tiān shì xīng qī tiān.
Q:
今天是星期几? Jīn tiān shì xīng qī ji?
明天是星期几? Mīng tiān shì xīng qī ji?
昨天是星期几? Zuo tiān shì xīng qī ji?
Q:
今天是星期几? Jīn tiān shì xīng qī ji?
明天是星期几? Mīng tiān shì xīng qī ji?
昨天是星期几? Zuo tiān shì xīng qī ji?
Q:
今天是星期几? Jīn tiān shì xīng qī ji?
明天是星期几? Mīng tiān shì xīng qī ji?
昨天是星期几? Zuo tiān shì xīng qī ji?
Download