Take-Home-Act-KOMFIL

advertisement
ITURO MO BEYBE Gawain
AB Political Science 1A
Pangalan: ________________________________________
Petsa: _________________
I.
TAMA o MALI
Isulat ang letrang ‘T’ kung Tama ang pahayag sa bawat bilang. Kung ito’y mali,
salungguhitan ang salitang nagpapamali sa pahayag at isulat ang tama o dapat na
salitang makakapagbuo at makakapagpatama dito.
_____________1. Sa Istruktura ng Improbisasyon sa Pagtuturo, ang proseso ng
application ay ang balidasyon ng konsepto sa pamamagitan ng isang gawain na
makapagpapatunay sa kanilang natukoy na kaalaman at pagsubok nito sa ibang larangan
upang mapatunayan kung naunawaan ang paksang tinalakay.
_____________2. Ang release ay kadalasang mga gawain na nagbubukas ng paksa o
saloobin ng mga estudyante ukol paksa.
_____________3. Sa konsepto ng pedagohiya o pedagogy sa pagtuturo, ang mga magaaral ay kinikilala bilang mga may sapat na kakayahan sa pagkilatis ng mga ideya, kung
kaya’t nasa posisyon na na ring mapag-iba ng mga ideyang aplikable o di aplikable.
Kinikilala din ito sa tawag na adult education.
II.
PAG-ISA ISA
Magbigay ng apat na mahahalagang salik na maaaring isama sa balangkas ng structured
learning experience na maaring sundin ng guro para sa epektibong pagtuturo ng
talakayin.




III.
PAGGAWA ng SANAYSAY
Bakit kailangan pag-aralan ang paglikha ng mga lapit sa pagtuturo? (10 puntos)
IV.
PAGGUHIT
Iguhit ang kung ano sa palagay mo ang epektibong teaching approach/ teaching
strategy/ teaching aid para sayo. Sa ibaba ng guhit, tukuyin kung ano ito at magsulat
ng maiksing sanaysay o paliwanag na tumatalakay kung bakit ito epektibo para sayo.
(Pagguhit- 3 puntos, Paliwanag- 3 puntos)
Download
Related flashcards
Create Flashcards