Capitol Malpraxis

advertisement
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/321481671
Fundamente filosofice ale încrederii în medici și medicină
Chapter · October 2017
CITATION
READS
1
18
1 author:
Tudor-Ștefan Rotaru
Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa Iasi
30 PUBLICATIONS 25 CITATIONS SEE PROFILE
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
Trust in the context of IBS View project
All content following this page was uploaded by Tudor-Ștefan Rotaru on 03 December 2017.
The user has requested enhancement of the downloaded file.
40
Iliscul pentru rnalpraxis in actul rnedical
Satisfac{ia
pacientului
4l
t'rrrrr cste sdn[tatea, medicul tiu se ingrijegte ca interesele tale
srr lic protejate. Acest lucru se intdmpld in contextul in care tu
c;iti vr-rlnerabil (3). Cu alte cuvinte, medicul tdu este bineittlt'rrlionat in ceea ce te priveste. Acesta este un prim sens al
hi tt oveo incredere; qtii cI medicul t[u nu intenfioneazd sdi[l
Fundamente filosofice ale increderii
in medici si medicini
Tudor-$tefan Rotaru
Vorbim deseori despre tncredere. Spunem
ii
iLt
llil
c[ avem in-
credere cd medicul nostru chiar intenlioneazd s[ ne ofere cea
mai bund ingrijire ori c6 pacientul nostru ne spune adev[rul.
Sau, putem spune la fel de frecvent c[ avem incredere intr-o
analizi de laborator, o aparatur[ medicala. Folosim expresia
incredere cdnd spunem cd avem incredere c[ o anumitd sutur[
chirurgical[ o sd 1in6 sau nu. Prin urmare, termenul este bogat
in inlelesuri, iar atunci cind spunem c[ avem incredere in doctori sau in medicind, nu ne este foarte clar la ce ne gandim de
fapt.
Pentru a analiza temeiurile filosofice ale increderii in
doctori Ei medicin[ trebuie, mai intdi de toate, s[ ne ingrijim de
termenul pe care il folosim (1). Incepem prin a observa cum
sunt definili termeni paraleli din limba englez[. Trust ca sttb'
stantiv in varianta online a Diclionarelor oxford este definit
drept creclinldJbrmd in a te bizui pe cineva sau cevL, in adevdrrtl ,sau in abilitatea cuiva sau a ceva (2). ObservSm multiplele
inlelesuri: linta increderii noastre poate fi o persoan[, un obiect, un sistem sau o institufie. Actul de a avea incredere poate
sd fac[ trimitere la putin]a cuiva sau a ceva de a realiza lucrul
la care ne aqtept[m, c6t qi intenfia, bund sau rea, ori pur Ei simplu interesul celuilalt de a depune efort in ceva ce conteazd
pentru noi.
SA ai incredere in medicul tdu inseamnd in primul rdnd c[
ai incredere in faptul c6, pentru o mizd important[ pentru tine
lircir riru. o altd nuanfr a increderii este cd medicul i;i da silinlct
lrerrlru sdndtatea ta, cu alte cuvinte, ii pasd ca tu s[ primeEti cea
rruri bun[ ingrijire pe care ti-o poate oferi. cele doud sensuri nu
se suprapun. Ca medic, eu pot s[ nu am nicio rea intenlie in
cccil ce te priveqte pe tine ca pacient dar pe de alt6 parte, pot s6
tttr-rni dau interesul sau s5 nu imi pese in asa mare mdsur[ ca
rngrijirea ta sd fie un succes. Prin urmare, aceste doud sfere
scrrrantice sunt important de separat.
Dar chiar daci ambele condilii de mai sus sunt indeplinile , rrrcdicul trebuie sd, qi poatit in termenii abilitdlilor qi cunoqln{clor sale, sd ofere cea mai bun6 ?ngrijire. prin urmare, pot
ttvcir irrcredere cd medicul este competent. Ntanfa termenului
rrici cste rnai fin[: medicul poate sd nu aibd o competen][ neceriiui'r saLr sd facx o greEeal[ fbrd s[ gtie cr ii lipsesc acele abililnf i. Ori medicul poate sd ascundd faptul cd ii lipseqte o compeIt'tr(i pe care ar trebui si o aibd. Observdm cum sensul tennetrrrlrri se suprapune, aici, cu nuantele mai sus amintite. pot exisIrr, lcrrretic, situa{ii in care medicul nu este bine-intenlionat in a
ric prczenta, implicit sau explicit, ca avind o anumitd compeIt'rrlii, in contextul in care Ei acea competenld a sa tipseqte qi
lrrirr rrrrnare nu poate si ofere cea mai bun6 ingrijire posibil[
('l)
l,imba rom6nI nu oferd suficienti termeni pentru corecta
r'lrt'lrclare a acestor concepte. in faptui c[ te poli bizui pe merltr'. cir ai incredere cd el poate s[ ofere cea mai bund ingrijire,
lrrlrii q;i felul in care tu crezi ir-r aparatura de care dispune, in
cirilcnrrrl, materialele gi instrumentarul pe care il poate folosi,
r ilt ;ii^irr cunoa;terea dobdndit[ pAnd la acel moment de medir ttrfl, lrrsuqi medicul are sall nu incredere in aparatura folositd
42
fuscul pentru malpraxis in actul medical
in ciuda faptului c[ pacientul poate crede in buna-intenfie a medicului, in
dorinla lui de a-;i da interesul ;i in competenfele sale, este cu
putinld ca percepfia despre avansul Etiinfei sau aparaturd s6-l
sau in descoperirile gtiinfifice ale medicinei. Iar
fac6 pe pacient sd fie mai pufin increzdtor.
Argumentul filosofic cel mai invocat in privinla increde-
rii in general este c[ ea este indispensabild funcliondrii societ[fii. Noi nu putem controla absolut toate imprejur[rile interacfiunilor dintre noi ca membri ai comunit[tii. Pentru o maioritate
cov6rqitoare a intereselor noastre suntem pur qi simplu nevoifi
s[ avem incredere (1). Medicii qi medicina nu fac excepfie:
medicina este o ramur[ care acordd o aten{ie special[ profesiei
?nleleasd ca o comunitate a increderii. Pentru ca doctorii s[-qi
fac[ bine treaba, ei au nevoie ca pacienlii lor s[ fie sinceri gi
complianfi (5). Ca pacienfii s[ fie complianfi, ei trebuie sd aibd
?ncredere cd primesc cea mai bun[ ingrijire. Printr-un act de
malpraxis, se pun la indoiald mai multe fundamente ale increderii pe care le-am menlionat anterior: buna intenfie a medicului, competenfa sa, calitatea aparaturii sau simpla eroare uman[. TotuEi, spre deosebire de alte domenii ale viefii noastre, un
act de malpraxis aduce atingere increderii pe care oamenii o au
in profesie. Aceasta, in cascadd, ingreuneaza felul in care ceilalfi doctori i;i pot face treaba: responsabilitatea, un conceptcheie in medicind, este nu doar o responsabilitate fa1d, de pacienfi. Ea este o responsabilitate fafd de profesie, acea entitate
care oferl puteri, privilegii qi cunoa;tere(6). insd, profesict in
sine nu este imun[. Increderea in ea trebuie in special protejatd,
astfel inc0t raliunea de a fi a medicilor qi a medicinei sd nu aibd
de suferit.
Ca qi concluzie general[ putem afirma cd increderea asigur[ insdEi existenfa medicilor gi medicinei.
Satisfaclia pacientului
43
lllhliogalic
L litulkner P, Simpson T, editors. The philosophy of Trust. Oxford:
( )x lirlrl Univcrsity Prcss;
.' ( )xford. Trust (noun) flnternet]. English Oxford Living
l)lctionaries. 2017 lcited20ll Sep 91.
t. McLeod C. Trust [Inter,et]. Zalta EN, editor. The Sta,ford
I'ncyclopedia of Philosophy (Fall20l5 Edition). 2015
'1, l{rtaru T-S, Drug v, oprea. How Doctor-patient Mutual Trust Is
lltrilt in the context of lrritable Bowel Syndrome: A eualitative
Strrtly. Rev Cercet si Intcrv Soc 2016;55:185-203.
l, Oprea L, Braunack-Mayer A, Rogers WA, Stocks N. An ethical
Ittslilication for the chronic care Model (ccM). Heal Expect an Int
I prrblic Particip Heal care Heal policy. 2010 Mar;13(l):55_64.
fi, ltlrodes R. The Priority of professionar Ethics over personal
Mrrrir lity. BMJ. 2006; 332:294.
l)cscricrcr CIP a Bibliotccii Nafionalc t l{orrtiirrlrl
.I'()ADI'IT, ELENA
ILiscul pcntru malpraxis in actul mcdical / lrlcna 'l'oltlcr'(ctl.).
Editor
Elena TOADBR
Iaqi : Editura Gr.T. Popa,2017
Conline bibliografie
ISBN 978-606-544-493 -5
54
Referenfi gtiinfifici:
Prof. univ. dr. Mircea Onofriescu - U.M.F. ,,Grigore T. Popa" Iaqi
Conf. univ. dr. Ioana Maria Costea - Facultatea de Drept,
Universitatea ,,Alexandru loan Cuza" din lagi
RISCUL PENTRU MALPRAXIS
IN ACTUL MEDICAL
Coperta: Marius ATANASIU
Tehnoredactare
6rlrlrrr,rr,,
i9,
co mp
tterizatil: ing. Sorin POPESCU
;iZ-(/r/r,
"
Universitatea de Medicind gi Farn-racie Iagi
Str. Universitdlii nr.
l6
Editura ,,Gr. T. Poltu"este ucredilulri ilc CNCSIS - Consiliul Nali o nul u I C c r t' ctti r i i $ t i i n i.li c t, il i r r i r r t,ri (ti ufi nt u I S up e r io r
1
'l'1y11s
It,;i.
,trur tt
Nici
rt
llvrTtttrril( tt,\ll)t7t ttr't',tlci ltn rttt'i trltttt lirr ttrrlru ilot .yi l',tlitttt'ii ,,( ir'.'l'. l\4ta"
lttrtlt tlitr tnt',,;l vitutt ttrt ltoltt li ( (l,ittl(t ,\'tut tttrtttttit'rt ltt'itt ttit'i ttrt rrtijloc,
ulilrtrii.
'l ipirlrrl ('xr('ulill llr I rpolirrrlrrr I lrrrvllirlrllrt rlr'Nlr'rltr'rtr11
1t l'nttrtrrcic
"(irlgore'l.l'oltt"ltrlr:,lr llllt\'('t',tlnllttt l(',rrll /(lllll1, lr'l {1.'l.l l0l67tl
View publication stats
Editura ,rGr. T. poparr, IJ.M.F. fagi
2017
Download
Related flashcards
Create Flashcards