IPK the presentation

advertisement
IPK
ISK- dah ingat semua?



Video Kegemilangan Islam
Video 1924
Video Umat Islam hari ini
Analisa dari ISK
Zaman
Jahiliya
h
tamadun
khalifah
Dakwah
individu
Mekah
Madinah
Khulafa
Umawi
Abasi
Uthmani
Kini
Sejarah Tajdid


Apa itu tajdid?
Tajdid Istilah Islam
ُ َ‫َّللا يَ ْبع‬
‫علَى َرأْ ِس ك ُِل‬
َ ‫ث ِل َه ِذ ِه ْاْل ُ َّم ِة‬
َ َّ ‫ ِإ َّن‬
)A.D( ‫سنَ ٍة َم ْن يُ َج ِد ُد لَ َها ِدينَ َها‬
َ ‫ِمائ َ ِة‬


Maksud ‘man’
Maksud tajdid deen
Mujaddid Setiap Zaman


Siapa? senarai
Apa yang dilakukan?
Apa kerja penting setiap zaman?


Amal qawiyy dan amal dha’if
Kenapa amal qawiyy dan amal
dha’if
Kajian Semula ISK



Kenapa ISK
Apa yang anda dapat setelah
mengikuti ISK
Apa yang baru pada ISK
Kenapa Dakwah, Daulah dan
Tamaddun





Apa kaitan dakwah, daulah dan
tamaddun
Apakah ianya saling perlu antara
satu lain
Apa matlamat dari setiap satu
darinya.
Mana yang lebih penting?
Bagaimana pelaksanaan pada setiap
satu darinya?
Kita di fasa mana?



Dakwah, daulah atau tamaddun
Kenapa?
Apa implikasinya ?
Apa tanggungjawab terpenting kita?




Tanggungjawab hanya satu, cara
pelbagai.
Islam adalah waqi’iyyah harakiyyah
Semua bergantung antara satu
sama lain.
Apa cara yang dituntut dari kita
sekarang?
Studi vs. Dakwah

Mana lebih penting?
Dakwah mengikut definisi kita




Erti dakwah
Erti dakwah dari ISK
Beza erti bawa kepada beza amal
Apa yang perlu dibuat untuk
dakwah dalam erti yang kita faham
Usrah vs dakwah

Mana lebih penting? Usrah atau
dakwah?
Langkah-langkah praktik dakwah kita

Bagaimana?
Lampiran : senarai mujaddid














FIRST CENTURY : Sayyiduna Imam Umar bin Abdul Aziz
SECOND CENTURY : Imam Abdullah bin Idrees Shafi'i Imam Maalik
bin Anas
THIRD CENTURY : Abu Hasan Asy'ari Imam Ahmad bin Hanbal
FORTH CENTURY : Abu Bakr Muhammad bin At-Tayyab AlBaqilani .Imam Al Baihaqi
FIFTH CENTURY : Imam Abu Naeem Isfahani ,Imam Muhammad bin
Muhammad Ghazzali
SIXTH CENTURY : Allamah Imam Umar Nasfi ,Imam Fakhr Ad-Din
Razi
SEVENTH CENTURY: Ibn Taimiyyah Kwaja Muhi'yuddeen Chishti
Ajmeri Imam Sheikh Akbar Muhi'yuddeen Muhammad ibn Arabi Ibn
Daqiqi
EIGHT CENTURY : Ibn Hajar 'Asqalani ,Al Balqini
NINTH CENTURY : Imam Hafiz Jallaluddeen Abu Bakr Abdur
Rahmaan Suyuti Imam Nooruddeen bin Ahmad Misri
,
TENTH CENTURY : Imam Shahabuddeen Abu Bakr Ahmad bin
Muhammad Khatib Qistalaani ,Imam Muhammad Sharbini Imam
Muhammad Ar Ramli
ELEVENTH CENTURY : Imam Sheikh Ahmad Sarhindi Mujaddid-e-Alf
Thaani Abdullah Salim Al Basri
TWENTIETH CENTURY : Imam Abdul Ghani Taablisi, Ad Dardir
THIRTEENTH CENTURY : Allamah Imam Ahmad bin Ismaeel
Tahtaawi ,Allamah Shah Abdul Azeez Muhaddith-e-Delhwi( radi
Allahu anhuma )As Syarqawi )
Abad 14?
Download
Related flashcards
Create Flashcards