40 hadis nawawi- modul baru 2009

advertisement
Fi Zilal
An-Nawawiyyah
Seiringan di jalan ini bersama
40 Hadis An-Nawawiyyah
(versi beta 0.4 sep 09)
Pengumpulan semula, edit dan tambahan oleh:
Yue Qiu Wai (Dr. PhD) & Ummu Omar Sue Muu
Tentang buku ini:
Terilham dari as-Syaheed
yang telah mengorak langkah menghidupkan balik
rasa rindu untuk bersama memahami nas-nas
dalam naungan amal haraki.
Ketika rasa meluap ingin menghayati kalam as-Rasul saw
dari hati seorang sahabat yang perit jerih membawa Islam
dengan darah dan air mata.
Walaupun kita tidak dianugerahi
kurniaan melihat dan menatap kekasih tertinggi,
namum amal yang kita ceburi
membayangi ‘aura’ zaman itu.
Moga curahan perasaan dan perkongsian ini datang dari
wangian wahyu dan bukan dari ‘al-hawa’.
Rujukan:
Al-Arba'in an-Nawawiyyah dgn Syarahnya
Qawaid wa Fawaid min Arba'in an-Nawawiyyah (Nazim Muhammad Sultan)
Al-Wafi syarh arbain an-Nawawiyyah
Idhoh al-ma’ani al-Khafiyyah fi al-arba’in an-Nawawiyyah
Riyadhussolihin oleh Imam an-Nawawi
2
MUQADDIMAH AL-IMAM AN-NAWAWI
‫ باعث‬،‫ مدبر الخالئق أجمعين‬،‫ قيوم السموات واألرضين‬،‫الحمد هلل رب العالمين‬
‫ بالدالئل‬،‫ لهدايتهم وبيان شرائع الدين‬،‫الرسل صلواته وسالمه عليهم إلى المكلفين‬
.‫ أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه‬،‫القطعية وواضحات البراهين‬
.‫وأشهد أن ال إله إال هللا الواحد القهار الكريم الغفار‬
‫ أفضل المخلوقين المكرم‬،‫وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله‬
‫ وبالسنن المستنيرة‬،‫بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين‬
‫ صلوات هللا وسالمه عليه‬،‫ المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين‬،‫للمسترشدين‬
،‫ أما بعد‬.‫وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين‬
Segala puja-pujian bagi Allah Tuhan Seru Sekelian Alam, Pencipta langit dan bumi, Pentadbir
sekelian makhluk, Pengutus para Rasul SAW kepada orang-orang yang mukallaf, untuk
memberikan hidayah kepada mereka dan menerangkan syari‘at agama, dengan dalil-dalil yang
putus (yang yakin) serta bukti-bukti yang jelas. Saya memuji -Nya atas segala nikmat-Nya dan
saya berdo’a kepada-Nya tambahan kurniaan-Nya dan kemurahan-Nya.
Saya bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Perkasa, Maha
Pemurah lagi Maha Pengampun.
Dan saya bersaksi bahawa Saiyidina Muhammad hamba-Nya dan Rasul Utusan-Nya serta
kekasih-Nya, yang merupakan semulia-mulia makhluk, (Rasul) yang dimuliakan dengan alQur’an al-‘Aziz yang menjadi mukjizat yang berpanjangan di sepanjang zaman, juga (Rasul) yang
dimuliakan dengan Sunan1 yang bercahaya bagi orang-orang yang mencari pedoman, Rasul yang
dikhususkan dengan sifat “jawami‘ al-kalim”2 dan toleransi agama, selawat dan salam Allah ke
atasnya, juga atas sekelian para Nabi dan Rasul, juga atas keluarga masing-masing serta sekelian
orang-orang yang solihin.
Adapun selepas daripada itu; maka sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Ali ibn Abi
Talib, Abdullah ibn Mas‘uud, Mu‘az ibn Jabal, Abu al-Darda’, Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbas, Anas ibn
Malik, Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudrie r.a. daripada berbagai-bagai jalan (sanad) dengan
riwayat yang bermacam-macam bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang menghafal
atas umatku empat puluh hadis daripada (hadis yang) berkenaan dengan agama mereka, nescaya
Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam golongan para fuqaha’ dan ‘ulama.”
Dalam suatu riwayat lain: “Nescaya Allah akan membangkitkannya sebagai seorang faqih dan
‘alim. Dalam riwayat Abu al-Darda’: “dan telah adalah aku (iaitu Rasulullah) pada hari kiamat
menjadi orang yang memberikan syafa‘at dan saksi kepadanya”. Dalam riwayat Ibnu Mas‘uud :
“dikatakan kepadanya (orang yang menghafal 40 hadis) masuklah engkau daripada mana-mana
pintu syurga yang engkau mahu”. Dalam riwayat Ibnu ‘Umar : “nescaya dia ditulis termasuk
dalam golongan ‘ulama’, dan dibangkitkan dalam golongan para syuhada’ ”. Para ‘ulama hadis
telah muafakat bahawa ia adalah hadis dha‘if sekalipun jalan-jalannya banyak. Para ‘ulama r.a.
telah mengarang dalam bab ini (iaitu bab 40 hadis) banyak karangan yang tiada terbilang
banyaknya. Orang yang paling awal mengarangnya setakat pengetahuan saya ialah Abdullah ibn
al-Mubarak, kemudian Muhammad ibn Aslam al-Thusie al-’Alim al-Rabbanie, kemudian al-Hasan
ibn Sufian al-Nasa’ie, Abu Bakar al-Aajirie, Abu Muhammad ibn Ibrahim al-Asfahanie, alDaraquthnie, al-Hakim, Abu Nu‘aim, Abu Abdul Rahman al-Salmie, Abu Sa‘id al-Malinie, Abu
1
2
Sunan jama‘ sunnah. Sunnah ialah iaitu hadis.
Jawami‘ al-Kalim ertinya suatu kata-kata yang pendek tetapi mengandungi erti yang mendalam dan rapi.
3
‘Uthman al-Shabuni, Abdullah ibn Muhammad al-Ansari, Abu Bakar al-Baihaqie1 dan ramai lagi
‘alim ‘ulama yang lain yang tiada terkira banyaknya sama ada daripada kalangan ‘ulama
terdahulu atau terkemudian.
Sesungguhnya saya telah beristikharah kepada Allah Ta‘ala untuk mengumpulkan empat puluh
hadis sebagai mengikuti jejak langkah para Imam tokoh ‘ulama dan para huffaz al-Islam.2 Para
‘ulama telah bermuafakat tentang keharusan beramal dengan hadis dha‘if dalam soal fadhail
a‘maal 3 . Namun demikian, bukanlah pergantungan saya (dalam usaha mengumpulkan 40 hadis
ini) kepada hadis dha‘if, bahkan pergantungan saya ialah kepada sabda Nabi SAW dalam
beberapa hadis sahih :
‫ (ليبلغ للاغد ا للئد)غ‬yang bererti: “Hendaklah orang yang hadir (majlis
Rasulullah dan mendengar pengajaran Nabi SAW) menyampaikan (apa yang didengarinya)
kepada orang yang tidak hadir”, juga sabda Nabi SAW : ‫لرغ ل عغمق رتغدلوع ها د غد‬
‫(نضغ‬
‫ هأدل غد ممغد عغم))د‬yang bererti: “Allah mempercahayakan (wajah) seseorang yang mendengar
kata ucapanku, lalu dia memahaminya, lantas dia menunaikannya4 sebagaimana dia
mendengarnya”. Ada sebahagian ‘ulama yang mengumpulkan 40 perkara mengenai prinsipprinsip agama (usuluddin), manakala sebahagian lain mengenai perkara furu‘ , sebahagian yang
mengenai perkara jihad, sebahagian yang lain mengenai zuhud, sebahagian yang lain mengenai
adab-adab, sebahagian mereka mengenai khutbah.
Semuanya adalah kerja-kerja yang bertujuan baik yang Allah Ta‘ala redhai akan orang-orang yang
melakukannya. Saya bercadang mengumpulkan 40 perkara yang terlebih utama daripada itu
semua, iaitu 40 hadis yang merangkumi semua topik tersebut, yang mana setiap hadis (daripada
40 hadis tersebut) menjadi qaidah 5 yang agung daripada kaedah-kaedah agama, yang mana hadis
itu telah disifatkan oleh para ‘ulama bahawa perligaran Islam bersekitar di lingkungannya, atau
separuh Islam, atau sepertiga Islam atau seumpamanya. Kemudian saya beriltizam dalam
pemilihan 40 hadis ini agar ia merupakan hadis-hadis sahih, dan kebanyakannya adalah terdapat
dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, di mana saya menyebut hadis-hadis tersebut
secara dibuang sanadnya agar ia mudah dihafal, dan supaya manfaatnya lebih tersebar umum
insyaaAllah Ta‘ala, kemudian saya iringi pula hadis-hadis ini dengan suatu bab pada
menghuraikan makna lafaz-lafaz hadis (40 ini) yang tersembunyi.
Sayugialah bagi orang yang mencintai negeri akhirat bahawa dia mengenali hadis-hadis ini justera
kandungannya yang merangkumi perkara-perkara yang penting dan ingatan tentang segala
ketaatan. Yang demikian itu adalah bagi orang-orang yang benar-benar bertadabur. Kepada Allah
jua pergantungan saya, kepada-Nya jua harapan dan sandaran saya, dan segala puja dan nikmat
itu bagi-Nya, dan hanya dengan-Nya jua Taufiq dan ‘Ishmah.6
‫الحــديث األول‬
HADITH PERTAMA
‫با ب للمبدرك ث رحما ب عل للطاعع لل)دل الرباني ثغ الحسنن بغ عغايدا للائغد)ع بغا بكغ لجرغ‬
‫با رحما ب إب ل ي لألصا)دنع للالرقطاع للحدم با ن)ي با بغا للغ نم للئغلمع بغا عغ)يا للمغدلياع‬
.‫با بك للبي)تع‬
‫با ثمدا للصدبانع با ب رحما لألنصدر‬
1
2
Para pendukung Islam, pemelihara Islam, atau para Imam Hafiz hadis.
‫ (هضد)ل لأل مدل‬iaitu fadhilat-fadhilat amalam – kelebihan sesuatu amalan dan pahala atau ganjaran.
Menunaikannya iaitu menyampaikannya kepada orang lain sama ada dengan lafaz yang sama tepat atau
dengan makna kerana harus meriwayatkan hadis Nabi secara makna dengan beberapa syarat tertentu.
Lihat (Syarah Hadis 40 Nawawi) karangan al-Imam Ibnu Daqiq, Maktabah al-Turath al-Islamie,
Kaherah,1987 pada syarah muqadimah ini.
5 Tunggak atau prinsip.
6 ‘Ishmah iaitu pemeliharaan daripada kesalahan. Daripada perkataan ini datangnya pecahan perkataan
“Ma’sum”.
3
4
4
َّ ‫ع َم َر ْب ِن ا ْل َخ‬
َ ُ‫ب َر ِض َي هللا‬
ُ ‫ص‬
ُ‫س ِم ْعت‬
ٍ ‫ع َْن أَ ِم ْي ِر ا ْل ُم ْؤ ِمنِ ْي َن أَ ِب ْي َح ْف‬
َ : ‫ع ْنهُ قَا َل‬
ِ ‫طا‬
‫ام ِر ٍئ‬
ِ ‫ إِنَّ َما اْألَ ْع َما ُل ِبالنِيَّا‬: ‫س ْو َل هللاِ صلى هللا عليه وسلم يَقُ ْو ُل‬
ُ ‫َر‬
ْ ‫ت َوإِنَّ َما ِلك ُِل‬
‫ َو َم ْن‬،‫س ْو ِل ِه‬
ُ ‫س ْو ِل ِه فَ ِه ْج َرت ُهُ إِلَى هللاِ َو َر‬
ُ ‫ فَ َم ْن كَانَتْ ِه ْج َرتُهُ إِلَى هللاِ َو َر‬. ‫َما نَ َوى‬
. ‫ام َرأَ ٍة َي ْن ِك ُح َها فَ ِه ْج َرتُهُ ِإلَى َما َها َج َر ِإلَ ْي ِه‬
ْ ‫كَانَتْ ِه ْج َرتُهُ ِل ُد ْن َيا يُ ِص ْيبُ َها أَ ْو‬
‫لبا للحئي‬
Kosa kata /
‫رحما ب إعمد يل ب إب ل ي ب للمئي ة ب ب دزبة للبخدر‬
]‫للايئدبار هع صحيحي)مد لللذي مد صح للكو للمصااة‬
‫[ر له إردرد للمحاثي با با‬
‫رئل ب للحجدج ب رئل للتاي‬
‫ مفردات‬:
‫لأل مدل (لل)مل‬
‫ناى‬
Arti Hadith /
‫لر‬
‫لر ة‬
: Perbuatan
: (Dia) niatkan
: Seseorang
: seorang wanita
‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Amirul Mu’minin, Abi Hafs Umar bin Al Khottob radiallahuanhu, dia berkata: Saya
mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya.
Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa
yang hijrahnya (1) kerana (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka
hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya kerana
dunia yang dikehendakinya atau kerana wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya
(akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan.
(Riwayat dua Imam hadith, Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al Mughirah
bin Bardizbah Al Bukhori dan Abu Al Husain, Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An
Naishaburi dan kedua kitab Shahih mereka merupakan kitab yang paling shahih yang pernah
dikarang) .
Pokok perbincangan hadis :
1) Sebab wurud Hadis ini - kisah Hijrah Ummu Qais (lihat dalam catatan)– ada
dipertikaikan.
2) Kenapa niat penting :
a. untuk bezakan ibadat dengan adat.
b. untuk tentukan qasad amal - adakah untuk Allah atau lainnya.
3) Hukum melafazkan niat(jahr) –
a. menurut setengah pendapat ia adalah bid’ah munkarah; tidak thabit dalam quran
dan sunnah - (asal ibadah haram kecuali berdalil).
b. Menurut fuqaha’ Syafie : sunnat melafazkan niat untuk membantu hati.
c. haram sekiranya dengan jahr niat boleh mengganggu orang lain (solat).
4) Kesan niat baik pada perkara yang harus :
a. dikira sebagai qurbah (hampir dengan Allah), dan diberi pahala baginya.
b. makan minum- niat nak buat ketaatan/memberi nafkah- (hak anak/isteri)
c. jima’@ bergaul dgn suami/isteri - dikira ibadah (memberi hak).
5) Perkara Harus bertukar menjadi Qurbah dengan beberapa syarat:
1. Hijrah secara bahasa artinya : meninggalkan, sedangkan menurut syariat artinya : meninggalkan negri kafir menuju
negri Islam dengan maksud menyelamatkan agamanya. Yang dimaksud dalam hadits ini adalah perpindahan dari
Mekkah ke Madinah sebelum Fathu Makkah (Penaklukan kota Mekkah th. 8 H).
5
a. Tidak boleh jadikan gambaran luaran perkara harus sebagai qurbah. Cthberdiri di bawah panas matahari …..(hadis nazar seorang lelaki)
b. Perkara yang mubah sebagai wasilah kepada ibadah.
c. Mengambil ia sebagai tasyri’ ilahi - yakin bahawa ianya harus.
d. Tidak melampau/ menepati syariat.
e. Menganggap ianya sebagai juz’ie- tak boleh berpanjangan sehingga
membinasakan diri – spt: tak makan - berdosa.
Catatan :
1. Hadith ini merupakan salah satu dari hadith-hadith yang menjadi inti ajaran Islam.
Imam Ahmad dan Imam syafi’i berkata : Dalam hadith tentang niat ini mencakup
satu pertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan
hati, lisan dan anggota badan, sedangkan niat merupakan salah satu dari
ketiganya. Diriwayatkan dari Imam Syafi’i bahwa dia berkata : Hadith ini
mencakup tujuh puluh bab dalam fiqh. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata:
Hadith ini merupakan sepertiga Islam.
2. Hadith ini ada sebabnya, yaitu: ada seseorang yang hijrah dari Mekkah ke
Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang konon
bernama : “Ummu Qais” bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah. Maka orang
itu kemudian dikenal dengan sebutan “Muhajir Ummi Qais” (Orang yang hijrah
kerana Ummu Qais).
Pelajaran yang terdapat dalam Hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Niat merupakan syarat layak/diterima atau tidaknya amal perbuatan, dan amal
ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat (kerana Allah
ta’ala).
2. Waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati.
3. Ikhlas dan membebaskan niat semata-mata kerana Allah ta’ala dituntut pada
semua amal shaleh dan ibadah.
4. Seorang mu’min akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya.
5. Semua pebuatan yang bermanfaat dan mubah (boleh) jika diiringi niat kerana
mencari keridhoan Allah maka dia akan bernilai ibadah.
6. Yang membedakan antara ibadah dan adat (kebiasaan) adalah niat.
7. Hadith diatas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman kerana dia
merupakan pekerjaan hati, dan iman menurut pemahaman Ahli Sunnah Wal
Jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan
dengan perbuatan.
Fi Zilal an-Nawawiyyah:
1. Betapa pentingnya niat yang baik untuk kita. Kita menjalankan satu kerja yang
tidak mendapat apa-apa habuan di dunia. Keuntungan dan kemenangan dunia
hanyalah secondary bagi seorang mukmin, yang utamanya ialah bagi
melaksanakan tanggungjawab khilafah dan ubudiyyah. Apa yang utama dikejar
ialah keampunan dan syurga (61:12). Pertolongan dan kemenangan hanyalah
bonus yang tidak disedihi jika tak diperolehi pun.(61:13) Perasaan ini menolak
kita untuk bekerja tanpa melihat kepada hasil tetapi lebih menjaga
penyempurnaannya mengikut sunnah.
6
2. Jalan ini mungkin panjang dan kadangkala keinginan untuk melihat hasil
menyebabkan kita kalah. Lalu meninggalkan cara dan manhaj yang dipegang
demi untuk mencapai hasil. Sedangkan apa yang perlu ialah niat dan amalan
dan bukannya hasil dan natijah. (hadis: 1. Jihad dan Niat .. 2. Allah tidak
melihat…..)
3. Para Nabi dan Rasul as tidak ramai yang mencapai kemenangan (dalam erti kata
berjaya mencapai kerajaan dan kuasa) tetapi mereka telah mendapat kejayaan
sebenar (61:12).
4. Niat menjadikan amalan samada lebih besar atau lebih kecil dari bentuk
sebenarnya.
5. Campur aduk niat akan menjadikan amalan tidak berkat dan akan melambatkan
kemenangan. Allah tidak akan menolong pasukan yang mempunyai anggota
yang mempunyai niat yang tidak khulus hanya kepadaNya.
6. Azam dan niat untuk bersama-sama dalam pasukan akan menjadikan kita
mendapat pahala sama seperti orang yang bekerja jika sekiranya kita
mempunyai keuzuran syar’i. Hanya Allah dan kita yang tahu adakah kita benarbenar uzur. (Hadis dari Riyadhussolihin: No 4 – Sesungguhnya di Madinah ada
beberapa orang…)
7. Allah dan kita tahu kemampuan sebenar kita. Walaupun kita boleh memberi
alasan kepada sahabat lain namun Allah akan mengira berdasarkan apa yang
sebenar di dalam hati kita.
Tema-tema hadith / ‫موضوعات الحديث‬
1. Niat dan keikhlasan
: 7 : 29, 98 : 5
2. Hijrah
: 4 : 97, 2 : 218, 3 : 195, 8 : 72
3. Fitnah dunia
: 3 : 145, 4 : 134, 6 : 70, 8 : 67.
‫الحـديث الثاني‬
HADITH KEDUA
‫صلَّى‬
َ ُ‫ع َم َر َر ِض َي هللا‬
ُ ‫ع َْن‬
َ ِ‫س ْو ِل هللا‬
ُ ‫س ِع ْن َد َر‬
ٌ ‫ بَ ْينَ َما نَ ْح ُن ُجلُ ْو‬: ‫ع ْنهُ أَ ْيضا ً قَا َل‬
‫س َوا ِد‬
َ ‫ب‬
َ ‫علَ ْينَا َر ُج ٌل‬
َ ‫سلَّ َم ذَاتَ َي ْو ٍم ِإ ْذ َطلَ َع‬
َ ُ‫هللا‬
ِ ‫اض‬
َ ‫ش ِد ْي ُد‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
ِ ‫ش ِد ْي ُد َب َي‬
ِ ‫الث َيا‬
َ ‫ الَ يُ َرى‬،‫ش ْع ِر‬
َّ ‫ال‬
َّ ‫علَ ْي ِه أَثَ ُر ال‬
َ َ‫ َحتَّى َجل‬،ٌ‫ َوالَ يَ ْع ِرفُهُ ِمنَّا أَ َحد‬،‫سفَ ِر‬
ِ ‫س ِإلَى النَّ ِبي‬
َ ‫سنَ َد ُر ْكبَتَ ْي ِه إِلَى ُر ْكبَتَ ْي ِه َو َو‬
:‫علَى فَ ِخذَ ْي ِه َوقَا َل‬
َ ‫ض َع َكفَّ ْي ِه‬
ْ َ ‫صلى هللا عليه وسلم فَأ‬
‫سالَ ُم‬
ِ ‫ اْ ِإل‬: ‫س ْو ُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم‬
ْ ‫يَا ُم َح َّمد أَ ْخبِ ْر ِني ع َِن اْ ِإل‬
ُ ‫ فَقَا َل َر‬،‫سالَ ِم‬
َ‫الزكاَة‬
َّ ‫صالَةَ َوت ُ ْؤ ِت َي‬
ْ َ‫أَ ْن ت‬
َّ ‫س ْو ُل هللاِ َوت ُ ِق ْي َم ال‬
ُ ‫ش َه َد أَ ْن الَ ِإلَهَ ِإالَّ هللاُ َوأَ َّن ُم َح َّمدًا َر‬
َ َ‫ست‬
ُ‫ فَعَ ِج ْبنَا لَه‬، َ‫ص َد ْقت‬
َ ‫ض‬
َ ‫ص ْو َم َر َم‬
َ : ‫س ِب ْيالً قَا َل‬
ُ َ‫َوت‬
ْ ‫ان َوت َ ُح َّج ا ْلبَيْتَ ِإ ِن ا‬
َ ‫ط ْعتَ ِإلَ ْي ِه‬
‫ أَ ْن ت ُ ْؤ ِم َن ِباهللِ َو َمالَئِ َك ِت ِه‬: ‫ان قَا َل‬
َ ُ‫سأَلُهُ َوي‬
ْ َ‫ي‬
ِ ‫ فَأ َ ْخ ِب ْرنِي ع َِن اْ ِإل ْي َم‬:‫ قَا َل‬،ُ‫ص ِدقُه‬
‫ قَا َل‬، َ‫ص َد ْقت‬
‫س ِل ِه َوا ْل َي ْو ِم‬
َ ‫ قَا َل‬.‫اآلخ ِر َوت ُ ْؤ ِم َن بِا ْلقَد َِر َخ ْي ِر ِه َوش َِر ِه‬
ِ
ُ ‫َو ُكتُبِ ِه َو ُر‬
َ‫ أَ ْن تَ ْعبُ َد هللاَ َكأَنَّكَ تَ َرا ُه فَ ِإ ْن لَ ْم تَك ُْن تَ َرا ُه فَ ِإنَّهُ َي َراك‬:‫ قَا َل‬،‫ان‬
َ ‫فَأ َ ْخ ِب ْر ِني ع َِن اْ ِإل ْح‬
ِ ‫س‬
‫ قَا َل‬.‫سائِ ِل‬
َ ‫سؤ ُْو ُل‬
َ ‫سا‬
ْ ‫ َما ا ْل َم‬:‫ قَا َل‬،‫ع ِة‬
َّ ‫ع ْن َها ِبأ َ ْعلَ َم ِم َن ال‬
َّ ‫ فَأ َ ْخ ِب ْرنِي ع َِن ال‬:‫ قَا َل‬.
7
‫ قَا َل أَ ْن تَ ِل َد اْألَ َمةُ َربَّتَ َها َوأَ ْن تَ َرى ا ْل ُحفَاةَ ا ْلعُ َراةَ ا ْل َعا َل َة‬،‫ارا ِت َها‬
َ ‫فَأ َ ْخ ِب ْر ِني ع َْن أَ َم‬
‫ع َم َر‬
ُ ‫ يَا‬: ‫ ث ُ َّم قَا َل‬،‫ق فَلَ ِبثْتُ َم ِليًّا‬
َ َ‫ ث ُ َّم ا ْن َطل‬،‫ان‬
ِ ‫ِرعَا َء الش‬
َ ‫َّاء يَتَ َط‬
ِ َ‫اولُ ْو َن فِي ا ْلبُ ْني‬
‫ قَا َل فَ ِإنَّهُ ِج ْب ِر ْي ُل أَتـَا ُك ْم يُعَ ِل ُم ُك ْم‬. ‫س ْولُهُ أَ ْعلَ َم‬
َّ ‫أَتَد ِْري َم ِن ال‬
ُ ‫ هللاُ َو َر‬: ُ‫سائِ ِل ؟ قُ ْلت‬
] ‫ [ر له رئل‬. ‫ِد ْينَ ُك ْم‬
Kosa kata /‫ مفردات‬:
‫طلق‬
‫عاا‬
‫ماَّيه (مف‬
: Terbit / datang
: Menyandarkan
: Kedua telapak
tangan
‫هخذيه (هخذ‬
: Kedua pahanya
‫رمبويه (رمبة‬
: Kedua lututnya
‫لل ُحادة (للحدهع‬
: telanjang kaki
‫لل) لة (لل)در‬
‫ر د (رل ع‬
: telanjang
: Penggembala
‫ يوطد لاا‬: saling meninggikan
‫ لنظلق‬: Berangkat / Bertolak
‫ث‬
: Bekas
‫ ردرلت ( ردرة‬: tanda-tanda
Arti hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Umar radhiallahuanhu juga dia berkata : Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah
saw suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat
putih dan berambut sangat hitam, tidak nampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh
dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia
duduk dihadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kepada lututnya
(Rasulullah saw) seraya berkata: “Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam?”, maka
bersabda Rasulullah saw: “ Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah (tuhan
yang disembah) selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau
mendirikan solat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu“.
Kemudian dia berkata: “anda benar“. Kami semua hairan, dia yang bertanya dia pula
yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi: “Beritahukan aku tentang Iman“. Lalu
beliau bersabda: “Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya,
rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun
yang buruk“, kemudian dia berkata: “anda benar“. Kemudian dia berkata lagi:
“Beritahukan aku tentang ihsan “. Lalu beliau bersabda: “Ihsan adalah engkau
mengabdikan diri kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak
melihatnya maka Dia melihat engkau”. Kemudian dia berkata: “Beritahukan aku tentang
hari kiamat (bila kejadiannya)”. Beliau bersabda: “Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang
bertanya “. Dia berkata: “Beritahukan aku tentang tanda-tandanya“. Beliau bersabda:
“Bila seorang hamba melahirkan tuannya dan bila engkau melihat seorang yang berkaki
ayam kaki dan tidak berbaju, miskin dan penggembala kambing, (kemudian) berlumbalumba meninggikan bangunannya“.
Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam beberapa lama. Kemudian beliau
(Rasulullah saw) bertanya: “Wahai Omar, tahukah engkau siapa yang bertanya?”. Aku
menjawab: “Allah dan Rasul-Nya saja yang lebih mengetahui“. Beliau bersabda: “Itu
adalah Jibril yang datang kepada kalian (bermaksud) mengajarkan deen kamu semua“.
(Riwayat Muslim)
Catatan:
a. Hadith ini merupakan hadith yang sangat dalam maknanya, kerana didalamnya
terdapat pokok-pokok ajaran Islam, yaitu Iman, Islam dan Ihsan .
8
b. Hadith ini mengandung makna yang sangat agung kerana berasal dari dua
makhluk Allah yang terpercaya, yaitu: Amiinussamaa’ (kepercayaan makhluk di
langit/Jibril) dan Amiinul Ardh (kepercayaan makhluk di bumi/ Rasulullah saw)
Pokok Perbincangan Hadis :
1) Kedudukan hadis ini - ibu kepada hadis-hadis lain kerana ia mengandungi penjelasan
Deen secara keseluruhannya.
2) Islam - terangkum ibadat badani/ lisani/ maali/ badani wa amaali.
3) Iman - asal iman/ iman dan islam/ qaul - amal juga sebahagian dari iman.
a. hadis Imatotul atza – tolak pendapat Al Murji’ah.
b. Iman kepada qadho’ dan qadar………..
4) Membezakan antara sifat Allah dengan sifat makluk…cth. Ilmu Allah…
5) Tanda-tanda kedatangan hari Qiamat..
6) Sifat-sifat Jibril (Ruh Al-Amiin) : rupa asal - 2 kali ditunjukkan kepada Nabi saw.
- tahun ketiga dilantik menjadi rasul - di langit
- semasa isra’ dan mi’raj - mempunyai enam ratus sayap (Sahih Ibnu Hibban)
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Disunnahkan untuk memperhatikan keadaan pakaian, penampilan dan kebersihan,
khususnya jika menghadapi ulama, orang-orang mulia dan penguasa.
2. Siapa yang menghadiri majlis ilmu dan merasai bahwa orang–orang yang hadir
perlu untuk mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorangpun yang bertanya,
maka patut baginya bertanya tentang hal tersebut meskipun dia mengetahuinya,
agar peserta yang hadir dapat mengambil manfaat darinya.
3. Jika seseorang yang ditanya tentang sesuatu maka tidak ada cela baginya untuk
berkata: “Saya tidak tahu“, dan hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya.
4. Kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia.
5. Termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua
orang tua. Sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana
seorang tuan memperlakukan hambanya.
6. Ada perkara ghaib tidak ada yang mengetahuinya selain Allah ta’ala.
7. Penjelasan tentang adab dan cara duduk dalam majlis ilmu.
Fi Zilal an-Nawawiyyah:
1. Kefahaman terhadap deen perlu difahami dengan betul. Jibril datang untuk
menerangkan kandungan deen yang merangkumi Iman, Islam dan ihsan.
Kadangkala Islam difahami secara terpisah antara iman, islam dan ihsan.
(penjelasan terhadap hal ini diterangkan oleh hadis no. 3).
2. Perkataan iman, islam dan ihsan perlu difahami dengan betul. Iman dan islam jika
bersatu akan memberi erti berbeza tetapi jika dipisahkan, ia memberi erti yang
satu. (contoh ayat 49:14, 23:1-11)
3. Hadis ini dengan jelas datangnya jibril untuk merumuskan erti deen pada akhir
zaman Madinah, kerana kesyumulan kandungan Islam menunjukkannya dengan
jelas.
4. Betapa taarufnya sahabat sesama mereka dan mereka mengenali setiap dari sahabat
yang wujud di Madinah dan di luar Madinah.
5. Tawadhu'nya sahabat di hadapan sahabat dan enggan untuk menjawab suatu yang
mereka rasai tentunya Nabi saw lebih mengetahui dari mereka.
9
6. Keeratan antara murabbi dan mutarabbi diajar oleh jibril dalam cara duduk dan
mengadap ketika berada di depan murabbi.
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Iman
: 2 : 285, 5 : 5, 6 : 82 dll.
2. Islam
: 2 : 112, 4 : 125, 72 : 14, 40 : 66, 3 : 19, 5 : 3
3. Ihsan
: 18 : 30, 28 : 77, 17 : 7, 5 : 93
4. Hari akhir : 7 : 187, 22 : 7, 31 : 34 .
5. Ilmu ghaib hanya Allah yang mengetahui : 2 : 3, 27:65, 6 : 50, 7 : 188
6. Belajar & mengajarkan Islam : 16:43, 21:7, 3:79, 9:122
‫الحـديث الثالث‬
HADITH KETIGA
َّ ‫نن ا ْل َخ‬
ْ ‫عن‬
َ ُ‫ني هللا‬
َ ‫ع ْبن ِد الن َّنر ْح َم ِن‬
َ ‫نن أ َ ِبنني‬
َ
ُ‫سن ِنم ْعت‬
ُ ‫نن‬
َ : ‫ع ْن ُه َمننا قَننا َل‬
ِ ‫طننا‬
ِ ‫ع َمن َنر ْبن‬
ِ ‫ع ْبن ِد هللاِ ْبن‬
َ ‫ب َر ِضن‬
َ ‫سنالَ ُم‬
ٍ ‫علَنى َخ ْم‬
ْ ‫ني اْ ِإل‬
ُ ‫َر‬
ُ‫ شَن َها َدةُ أ َ ْن الَ ِإلَنهَ ِإالَّ هللا‬: ‫نس‬
َ ‫ بُ ِن‬: ‫س ْنو َل هللاِ صنلى هللا وسنلم َيقُ ْنو ُل‬
َّ ‫صالَ ِة َو ِإ ْيتَا ُء‬
َ ‫ض‬
َ ‫ص ْو ُم َر َم‬
.‫ان‬
ِ ‫الزكَا ِة َو َح ُّج ا ْل َب ْي‬
َ ‫ت َو‬
َّ ‫س ْو ُل هللاِ َو ِإقَا ُم ال‬
ُ ‫َوأ َ َّن ُم َح َّمدا ً َر‬
] ‫[رواه الترمذي ومسلم‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
ُ‫ عم)ت‬: (saya) mendengar
‫ع (بَاَى‬
َ ِ‫ بُا‬: Dibangun
Erti hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radiallahu anhuma dia berkata :
Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara; Bersaksi
bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan
Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.
(Riwayat Turmuzi dan Muslim)
Pokok Perbincangan Hadis :
1) Binaan Islam :
a. Diibaratkan sebagai penyelamat manusia yang mengeluarkannya dari
daerah kekufuran dan melayakkannya masuk syurga serta jauh dari
neraka.
b. Struktur binaan yang kemas dan kukuh dengan asas-asas dan cabangcabangnya.
2) Ikatan Antara Rukun-Rukun Islam :
a. Sempurna iman bagi yang menerima sepenuhnya.
b. Bagi yang menolak semuanya - hukumnya kafir
c. Sesiapa yang ingkar salah satu - bukan muslim (ijma’)
d. Sesiapa yang menerima tapi malas melakukannya (kecuali syahadah) fasiq
e. Sesiapa yang melakukan dan iqrar secara pura-pura - munafiq
10
3) Matlamat Ibadat :
a. Syahadah - syarat diterima amalan lain.
b. Solat - penghubung antara hamba dengan tuhannya - pertama dihisab .
c. Zakat - suburkan harta/berkat - sucikan diri.
d. Haji - tidak harus bagi orang yang berkemampuan untuk itu melewatkan
pemergiannya - wajib segerakan.
e. Haji Mabrur merupakan sebaik-baik jihad.
f. Puasa- syahwat dikengkang/maksiat terhindar - sebab kepada ketinggian
darjah di sisi Allah.
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Rasulullah saw menyamakan Islam dengan bangunan yang kukuh dan tegak diatas
tiang-tiang yang mantap.
2. Pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya, membenarkan kenabian
Muhammad saw, merupakan hal yang paling mendasar dibanding rukun-rukun yang
lainnya.
3. Selalu menegakkan solat dan menunaikannya secara sempurna dengan syarat
rukunnya, adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya agar dapat memberikan buahnya
dalam diri seorang muslim yaitu meninggalkan perbuatan keji dan munkar (29:45)
4. Wajib mengeluarkan zakat dari harta orang kaya yang syarat-syarat wajibnya zakat
sudah ada pada mereka lalu memberikannya kepada orang-orang fakir dan yang
memerlukan.
5. Wajibnya menunaikan ibadah haji dan puasa (Ramadhan) bagi setiap muslim.
6. Adanya keterkaitan rukun Islam satu sama lain. Siapa yang mengingkarinya maka dia
bukan seorang muslim berdasarkan ijma’.
7. Nas diatas menunjukkan bahwa rukun Islam ada lima, dan masih banyak lagi perkara
lain yang penting dalam Islam yang tidak ditunjukkan dalam hadith. Rasulullah saw
bersabda:
ً‫ش ْعبَة‬
ْ ‫اإل ْي َما ُن ِب‬
ُ ‫ض ٌع َوست ُ ْو َن‬
ِ
“Iman itu terdapat tujuh puluh lebih cabang“ (Bukhari dan Muslim)
‫ّللا‬
َ ‫ َوأ َ َّما‬،‫سال ُم‬
َّ ‫ فَال‬:ُ‫ع ُمو ُده‬
ِ َ‫سن‬
ْ ‫اإل‬
ِ َّ ‫س ِبي ِل‬
َ ‫ فَا ْل ِج َها ُد فِي‬:‫ام ِه‬
َ ُ‫ َوأ َ َّما ذ ِْر َوة‬،ُ‫صالة‬
ُ ْ‫أ َ َّما َرأ‬
ِ َ‫ ف‬:‫س األ َ ْم ِر‬
Adapun kepala segala urusan adalah Islam, tiangnya solat dan kemuncak tunggaknya adalah jihad
di jalan Allah (Hakim; sahih mengikut syarah Bukhari dan Muslim).
8. Islam adalah aqidah dan amal perbuatan. Tidak bermanfaat amal tanpa iman demikian
juga tidak bermanfaat iman tanpa amal .
Fi Zilal an-Nawawiyyah:
1. Analogi Islam ibarat rumah dengan tiang dan bangunannya sangat berguna dalam
menangkis kefahaman yang silap terhadap Islam. Hadis ini jelas pelengkap kepada
hadis sebelumnya dalam memahami erti Islam yang syumul. Kata-kata 'dibina'
membuang segala silap faham bahawa Islam hanyalah 5 perkara yang disebutkan itu.
2. Kenapa Islam dibina di atas 5 perkara tersebut? Kerana 5 perkara tersebut mewakili 5
asas penting dalam kehidupan manusia. Aqidah pegangan, hubungan dengan Allah,
penjagaan diri dari kurungan nafsu, pencarian kehidupan, kepeduliaan dan bantuan
terhadap orang lain dan terakhirnya hubungan antarabangsa dan pengambiltahuan
sesama muslimin sejagat.
11
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Wala’ dan Bara’ dalam syahadatain
2. Shalat
: 2 : 3, 19 : 31, 20 : 132,
3. Zakat
: 9 : 71, 19 : 55, 73 : 20
4. Haji
: 3 : 97, 2 : 196, 22 : 27
5. Puasa
: 2 : 183, 2 : 185.
: 2 : 256, 16 : 36
‫الحـديث الرابـع‬
HADITH KEEMPAT
‫س ْنو ُل هللاِ صنلى‬
َ ُ‫ني هللا‬
َ ‫الر ْح َم ِن‬
َ ‫ع َْن أ َ ِبي‬
ْ ‫بن َم‬
ُ ‫ َحن َّدثَنَا َر‬: ‫ع ْننهُ قَنا َل‬
َّ ‫ع ْب ِد‬
ِ ِ‫ع ْب ِد هللا‬
َ ‫سعُ ْو ٍد َر ِض‬
‫نن أ ُ ِمن ِه أ َ ْربَ ِعن ْي َن‬
ْ ‫ق ا ْل َم‬
ُ ‫صد ُْو‬
ُ ‫صا ِد‬
َّ ‫هللا عليه وسلم َو ُه َو ال‬
ِ ‫ ِإ َّن أ َ َحن َد ُك ْم يُ ْج َمن ُع َخ ْلقُنهُ فِني بَ ْط‬: ‫ق‬
ْ ‫ ث ُ َّم َيك ُْونُ ُم‬، َ‫علَقَةً ِمثْ َل ذَ ِلك‬
ُ‫سن ُل ِإلَ ْين ِه ا ْل َملَنك‬
َ ُ‫ ث ُ َّم َيك ُْون‬،ً‫َي ْوما ً نُ ْطفَة‬
َ ‫ ثُن َّم يُ ْر‬، َ‫ضنغَةً ِمثْن َل ذَ ِلنك‬
‫ فَ َنو‬.‫سن ِع ْي ٌد‬
َ ‫ع َم ِل ِه َو‬
َ ‫ب ِر ْزقِ ِه َوأ َ َج ِل ِه َو‬
َ ‫ش ِق ٌّي أ َ ْو‬
ِ ْ‫ بِ َكت‬:ٍ‫ َويُ ْؤ َم ُر بِأ َ ْربَ ِع َك ِل َمات‬،َ‫الر ْوح‬
ُّ ‫فَيَ ْنفُ ُخ فِ ْي ِه‬
َ َ‫هللاِ الَّذِي الَ إِلَه‬
َّ‫غ ْي ُرهُ إِ َّن أ َ َحن َد ُك ْم لَيَ ْع َمن ُل بِعَ َمن ِل أ َ ْهن ِل ا ْل َجنَّن ِة َحتَّنى َمنا يَك ُْنو ُن بَ ْينَنهُ َوبَ ْينَ َهنا إِال‬
‫ َوإِ َّن أ َ َحن َد ُك ْم لَيَ ْع َمن ُل ِبعَ َمن ِل أ َ ْهن ِل‬،‫اب فَيَ ْع َم ُل ِبعَ َم ِل أ َ ْه ِل النَّ ِار فَيَ ْد ُخلُ َها‬
َ ‫ق‬
ٌ ‫ذ َِرا‬
ُ ‫س ِب‬
ْ َ‫ع فَي‬
ُ َ ‫علَ ْي ِه ا ْل ِكت‬
‫ناب فَيَ ْع َمن ُل ِبعَ َمن ِل أ َ ْهن ِل ا ْل َجنَّن ِة‬
َ ‫ق‬
ٌ ‫النَّ ِار َحتَّى َما يَك ُْونُ بَ ْينَهُ َوبَ ْينَ َها ِإالَّ ذ َِرا‬
ُ ‫سن ِب‬
ْ َ‫ع فَي‬
ُ َ ‫علَ ْين ِه ا ْل ِكت‬
]‫[رواه البخاري ومسلم‬
. ‫فَيَ ْد ُخلُ َها‬
Kosa kata /
‫ مفردات‬:
‫ نغغغاثاد‬: menyampaikan (kpd ‫ خ َْلته‬: penciptaan(nya)
kami)
‫بط‬
‫لتة‬
َ ‫لل َملَغغ‬
‫رال)كة‬
‫رله‬
‫ع)يا‬
‫يئبق‬
: perut
‫ نطاة‬: setetes mani
: setetes darah
‫ رضئة‬: segumpal daging
ُ ُ‫ َي ْاا‬: Meniup
: kata singular untuk ‫خ‬
‫ شتع‬: Celaka
‫ ذرلع‬: hasta (jarak antara
: kematian (nya)
: bahagia
: mendahului
telapak tangan dan
siku)
Terjemah Hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas’ud radiallahu anhu beliau berkata : Rasulullah saw
menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan:
Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setitis
mani selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setitis darah selama empat
puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari. Kemudian
diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan
untuk menetapkan empat perkara : menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya dan
kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selain-Nya,
sesungguhnya diantara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli syurga hingga jarak
antara dirinya dan syurga tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan,
dia melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah dia ke dalam neraka.
12
Sesungguhnya pula diantara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga
jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya
ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli syurga maka masuklah dia ke dalam syurga.
(Riwayat Bukhari dan Muslim).
Kefahaman Hadis :
1) Peringkat Pertumbuhan Janin Dalam Rahim :
a. Ayat-ayat yang berkaitan dengannya (Al-Haj 22 : 5) (Al- Mu’minun 23 :1214)
b. Hikmat di sebalik kejadian berperingkat-peringkat : Sebagai pengajaran
kepada manusia. Untuk mencapai tahap kesempurnaan ma’nawi mestilah
melalui cara (tadarruj) beransur-ansur tidak gopoh atau gelojoh.
2) Ditiup Ruh :
a. Sepakat ulama’ menyatakan bahawa ruh ditiup pada janin selepas 120
hari disenyawakan.
b. Hikmat bagi perempuan yang kematian suami, baginya iddah selama
empat bulan sepuluh hari. Ini bagi menjamin kesucian rahimnya(tak
mengandung).
3) Menggugurkan Janin :
a. Sepakat ulama’ menyatakan haram (setelah ditiupkan ruh) - dikira
sebagai jenayah dan wajib membayar diat (denda) bila digugurkan,
sekalipun mati selepas itu.
b. Gugurkan sebelum ditiupkan ruh - juga haram pada kebanyakan
pendapat. Ada yang kata boleh tapi pendapat yang dhaif.
4) Keluasan Ilmu Allah
a. Maha mengetahui keadaan-keadaan makhluk sebelum dijadikan samada
iman dan taat atau kufur dan maksiat, bahagia atau derita semua dalam
pengetahuannya.
b. Ilmu Allah tidak menghalang manusia dari berikhtiar (Al- Syams: 7-10).
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Allah ta’ala mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan dan
apa yang akan mereka alami, termasuk masalah kebahagiaan dan kecelakaan.
2. Tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya masuk
syurga atau neraka, akan tetapi amal perbuatan merupakan sebab tanda untuk
memasuki keduanya.
3. Amal perbuatan dinilai di akhirnya. Maka hendaklah manusia tidak terpedaya dengan
keadaannya saat ini, justeru perlu selalu mohon kepada Allah agar diberi keteguhan
dan akhir yang baik (husnul khotimah).
4. Disunnahkan bersumpah untuk mendatangkan kemantapan sebuah perkara dalam
jiwa.
5. Tenang dalam masalah rizki dan qana'ah (puas hati dan tenang dengan ketetapan)
dengan mengambil sebab-sebab serta tidak terlalu mengejar-ngejarnya dan
mencurahkan hatinya kerananya.
6. Kehidupan ada di tangan Allah. Seseorang tidak akan mati kecuali dia telah
menyempurnakan umurnya.
13
7. Sebagian ulama berkata bahwa dijadikannya pertumbuhan janin manusia dalam
kandungan secara beransur-ansur adalah sebagai rasa belas kasih terhadap ibu.
Kerana sesungguhnya Allah mampu menciptakannya sekaligus.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Pengorbanan seorang ibu yang mengandung : 31 : 14
2. Penjelasan peringkat kejadian manusia : 22 : 5, 23 : 14
3. Takdir
: 57 : 22, 64 : 11
4. Husnul khotimah
: 2 : 132, 4 : 18
‫الحـديث الخامس‬
HADITH KELIMA
‫س ْو ُل هللا صلى هللا عليه‬
َ ُ‫ع ْب ِد هللاِ عَائِشَةَ َر ِض َي هللا‬
َ ‫ع َْن أ ُ ِم ا ْل ُم ْؤ ِمنِ ْي َن أ ُ ِم‬
ُ ‫ قَا َل َر‬: ْ‫ع ْن َها قَالَت‬
َ ‫ َم ْن أ َ ْحد‬: ‫وسلم‬
.ٌّ‫س ِم ْنهُ فَ ُه َو َرد‬
َ ‫َث فِي أ َ ْم ِرنَا َهذَا َما لَ ْي‬
] ‫علَ ْي ِه أ َ ْم ُرنَا فَ ُه َو َر ٌّد‬
َ ‫ْس‬
َ ‫ع ِم َل‬
َ ‫ َم ْن‬: ‫[رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم‬
َ ‫ع َمالً لَي‬
Kosa kata /
‫ مفردات‬:
‫ناث‬
: Mengada-ada
‫ رد‬: Tertolak
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Ummul Mu’minin; Ummu Abdillah; Aisyah radhiallahu anha dia berkata : Rasulullah
saw bersabda : Siapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini yang bukan
(berasal) darinya 1, maka dia tertolak. (Riwayat Bukhari dan Muslim).
Dalam riwayat Muslim disebutkan: siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak
mengikut urusan (deen) kami, maka dia tertolak.
Pokok Perbincangan Hadis :
1. Urusan (amr) terbahagi kepada 2 :
a) Urusan Dunia – Cth : kisah sahabat debungakan pokok kurma.
b) Urusan Agama – Cth : Zaman Saidina Omar, para sahabat solat Terawih masingmasing, untuk elakkan pandangan musuh ummat Islam tak bersatu, disuruh
berjemaah.
2. Larangan mengada-adakan dalam urusan agama :
a) Dalam Ibadat :
a. Sesuatu yang dibolehkan melakukannya dalam ibadat tertentu, tidak
semestinya boleh dilakukan dalam ibadah lain pula. (dedah kepala ihram/ berdiri-azan)
1. Yang dimaksud adalah, perbuatan-perbuatan yang dinilai ibadah tetapi tidak bersumber dari ajaran Islam dan tidak
memiliki landasan yang jelas, atau yang lebih dikenal dengan istilah bid’ah.
14
b. Ibadah yang langsung tidak syar’ie (dengan hiburan/tarian) - tidak
diterima Allah bahkan ditutup pintu taubatnya.
c. Menokok tambah dalam ibadat yang disyariatkan. (tambah rakaat dalam
solat fardhu/ wudhu’ empat-empat)
d. Mengurangkan sesuatu dari yang disyariatkan. (kurang rakaat dalam
solat).
b) Dalam Muamalat :
i) ‘Aqad yang dilarang oleh Syara’ :
a. Barang yang hendak di’aqad tidak halal. (nikah dengan
mahram).
b. ‘Aqad pada barang yang diharamkan (arak/ bangkai).
ii) ‘Aqad yang menyebabkan berlaku zalim bagi sebelah pihak. (nikah anak
perempuan tanpa izinnya).
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syar’i ditolak dari pelakunya.
2. Larangan dari perbuatan bid’ah yang buruk berdasarkan syari’at.
3. Islam adalah agama yang berdasarkan ittiba’ (mengikuti berdasarkan dalil) bukan
ibtida’ (mengada-adakan sesuatu tanpa dalil) dan Rasulullah saw telah berusaha
menjaganya dari sikap yang berlebih-lebihan dan mengada-ada.
4. Agama Islam adalah agama yang sempurna tidak ada kurangnya.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Kesempurnaan Islam
: 5 : 3,
2. Bid’ah dan taklid
: 57 : 27, 17 : 36
‫الحــديث السادس‬
HADITH KEENAM
َ ُ‫ني هللا‬
َ ‫ع َْن أ َ ِبي‬
َ ِ‫س ْنو َل هللا‬
َ ‫ع ْن ُه َمنا قَنا َل‬
ُ ‫س ِنم ْعتُ َر‬
ُ‫صنلَّى هللا‬
ِ ‫نان ْب‬
ِ ‫ع ْبن ِد هللاِ النُّ ْع َم‬
َ ‫نن َبشِن ْي ٍر َر ِض‬
َّ ‫ إِ َّن ا ْل َحالَ َل بَيِ ٌن َوإِ َّن ا ْل َح َنرا َم بَنيِ ٌن َوبَ ْينَ ُه َمنا أ ُ ُم ْنو ٌر ُمشْنتَبِ َهاتٌ الَ يَ ْعلَ ُم ُه‬:‫سلَّ َم يَقُ ْو ُل‬
‫نن‬
َ
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
ْ ‫ َو َمن‬،‫س نت َ ْب َرأ َ ِل ِد ْينِ ن ِه َو ِع ْر ِض ن ِه‬
َ ‫َكثِ ْين ٌنر ِمن‬
‫نن َوقَ ن َع فِنني‬
ُّ ‫نن اتَّقَننى ال‬
ِ ‫ش نبُ َها‬
ْ ‫ت فَقَ ن ْد ا‬
ِ ‫نن النَّن‬
ِ ‫ فَ َمن‬،‫ناس‬
‫ أَالَ َوإِ َّن‬،‫شنكُ أ َ ْن يَ ْرتَن َع فِ ْين ِه‬
ُّ ‫ال‬
ِ ‫شبُ َها‬
ِ ‫عنى َح ْنو َل ا ْل ِح َمنى يُ ْو‬
َّ ‫ ك‬،‫ت َوقَن َع فِني ا ْل َح َنر ِام‬
َ ‫َنالرا ِعي يَ ْر‬
ْ ‫سن ِد ُم‬
َ َ‫صنل‬
َ ْ‫صنلَ َحت‬
َ ‫ضنغَةً ِإذَا‬
َ ‫ِلك ُِل َملِكٍ ِح ًمى أَالَ َو ِإ َّن ِح َمى هللاِ َم َح ِار ُمنهُ أَالَ َو ِإ َّن فِني ا ْل َج‬
‫ب‬
َ ‫س َد ا ْل َج‬
َ َ‫سدَتْ ف‬
َ َ‫س ُد ُكلُّهُ َو ِإذَا ف‬
َ ‫ا ْل َج‬
ُ ‫س ُد ُكلُّهُ أَالَ َو ِه َي ا ْلقَ ْل‬
]‫[رواه البخاري ومسلم‬
Kosa kata /
‫ مفردات‬:
‫َب ِي‬
‫راوب)دت‬
َ ‫ل ْعو َ ْب‬
‫قغغغغغغغغغغغغغق‬
: jelas
: samar/syubhat
: Membebaskan
:
terjerumus,
‫ رار ( ر‬: Perkara-perkara
‫لتتى‬
: Menghindar
‫ِ ْ ضه‬
: kehormatan (nya)
‫ لل ل ع‬: penggembala,
15
melakukan
‫ي ى‬
: menggembala
‫ياش‬
: hampir, nyaris
‫رضئة‬
: segumpal daging
‫ هئا(ت‬: rusak
pemimpin
‫للحمى‬
‫صلح(ت‬
: batas, pematang.
: baik, layak,
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Abdillah Nu’man bin Basyir radhiallahu anhuma, dia berkata: Saya mendengar
Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas.
Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak
diketahui oleh kebanyakan orang. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia
telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam
perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana
penggembala yang menggembalakan haiwan gembalaannya disekitar (ladang) yang
dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah
bahwa setiap raja memiliki kawasan larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia
haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik, maka
baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah
bahwa itu adalah hati “.
(Riwayat Bukhori dan Muslim)
Catatan:
 Hadith ini merupakan salah satu landasan pokok dalam syari’at. Abu Daud berkata:
Islam itu berputar dalam empat hadith, kemudian dia menyebutkan hadith ini salah
satunya.
Pokok Perbincangan Hadis :
1) Perkara Halal Jelas, Perkara Haram Jelas :
 Yang telah dinaskan seperti kahwin, makan benda-benda yang baik.
 manakala yang haram sprt. minum arak, judi, zina dan riba.
2) Perkara-perkara Syubhat :
 berlaku dalam ibadah, muamalat dan lainnya.
 yang tidak jelas halal dan haram dan tidak ada nas padanya.
3) Bila berhadapan dengan syubhat :
 tinggalkan perkara tersebut untuk elakkan dosa - redha Allah.
 syubhat pada pandangan orang tapi tidak pada kita - mesti jelaskan supaya
hilang syubhat tersebut - (kisah nabi dgn. Sofiah - dilihat oleh sahabat).
 tinggalkan syubhat - sifat wara’ - sempurna iman.
4) Peranan Hati :
 banyak ayat ditujukan pada hati (hadis - aqal terletak dihati)
 hati berpenyakit - jihadnya dengan mengikut manhaj Allah.
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Termasuk sikap wara’1 adalah meninggalkan syubhat .
2. Banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan
haram.
1
Wara' ialah perbuatan menjaga diri lebih dari apa yang diharamkan.
16
3. Menjauhkan perbuatan dosa kecil kerana hal tersebut dapat mengheret seseorang
kepada perbuatan dosa besar.
4. Memberikan perhatian terhadap masalah hati, kerana padanya terdapat kebaikan
fisikal.
5. Baiknya amal perbuatan anggota badan merupakan petanda baiknya hati.
6. Petanda ketakwaan seseorang jika dia meninggalkan perkara-perkara yang
diperbolehkan kerana khuatir akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan.
7. Menutup pintu terhadap peluang-peluang perbuatan haram serta haramnya cara
ke arah sana.
8. Hati-hati dalam masalah agama dan kehormatan serta tidak melakukan perbuatanperbuatan yang dapat mendatangkan persangkaan buruk.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Penetapan halal dan haram
2. Menghindari syubhat
3. Kedudukan hati
4. Allah Maha Berkuasa (Raja)
: 2 : 275, 16 : 115, 5 : 87
: 49 : 12
: 26 : 89, 16 : 106, 22 : 46
: 5 : 40, 114 : 2
‫الحــديث السابع‬
HADITH KETUJUH
ُ‫الد ْين‬
َ ُ‫صلَّى هللا‬
َ ُ‫ع َْن أَبِي ُرقَيَّةَ ت َ ِم ْيم الد َِّاري َر ِض َي هللا‬
ِ : ‫سلَّ َم قَا َل‬
َ ‫ع ْنهُ أ َ َّن النَّ ِب َّي‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
. ‫س ِل ِم ْي َن َوعَا َّمتِ ِه ْم‬
ْ ‫س ْو ِل ِه َوألَئِ َّم ِة ا ْل ُم‬
ُ ‫ ِ َّّلِلِ َو ِل ِكتَا ِب ِه َو ِل َر‬: ‫ قُ ْلنَا ِل َم ْن ؟ قَا َل‬. ُ‫النَّ ِص ْي َحة‬
]‫[رواه البخاري ومسلم‬
Dari Abu Ruqoyah Tamim Ad Daari radhiallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda :
Agama adalah nasehat, kami berkata : Kepada siapa? beliau bersabda : Kepada Allah,
kitab-Nya, Rasul-Nya dan kepada pemimpan kaum muslimin dan rakyatnya. (Riwayat
Bukhari dan Muslim)
Pokok perbincangan hadis :
1. Nasihah Lillah - mengimaninya/ ikhlaskan ibadah /taatinya serta jauhi
larangannya.
2. Nasihah Likitabihi - yakin ia kalam Allah bukan kalam makhluk - sebagai Manhaj
hidup - sesuai sepanjang zaman -berusaha memperelokkan bacaan dan faham isi
kandungnya.
3. Nasihah Lirasulihi- membenarkan kenabiannya/ ikut ajarannya/ kasih
terhadapnya - agungkan sunnahnya/ kaji sirahnya/ berakhlak dgn. akhlaknya.
4. Nasihah Li aimmati muslimin - membantunya dalam tugasan/ nasihat ketika
lupa/ halang dari berlaku zalim.
5. Nasihah Li ‘ammatihim - membimbing ke arah kebaikan dunia dan akhirat/ ajar
apa yang mereka jahil terhadap agama/galakkan mereka kepada ketaatan.
Pelajaran :
17
1. Agama Islam berdiri tegak diatas upaya saling menasihati, maka harus selalu saling
menasihati diantara masing-masing individu muslim.
2. Nasihat wajib dilakukan sesuai kemampuannya .
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema hadith dan ayat yang terkait dengannya :
1. Da’wah dan Amar Ma’ruf Nahi munkar : 3 : 104, 3: 110, 41 : 33
2. Pentingnya selalu upaya untuk saling mengingatkan : 51 : 55, 87 : 9.
‫الحـديث الثـامن‬
HADITH KEDELAPAN
‫ أ ُ ِم ْنرتُ أ َ ْن‬: ‫صنلَّى هللا علينه وسنلم قَنا َل‬
َ ُ‫ني هللا‬
ُ ‫ع َْن ا ْب ِن‬
َ ِ‫س ْنو َل هللا‬
ُ ‫ع ْن ُه َمنا أ َ َّن َر‬
َ ‫ع َم َر َر ِض‬
َ‫ص نالَة‬
ْ َ‫ناس َحتَّننى ي‬
َّ ‫ َويُ ِق ْي ُمننوا ال‬،ِ‫سن ْنو ُل هللا‬
ُ ‫ش ن َهدُوا أ َ ْن الَ إِلَ نهَ إِالَّ هللاُ َوأ َ َّن ُم َح َّمنندا ً َر‬
َ ‫أُقَاتِ ن َل النَّن‬
َّ ‫َويُ ْؤتُننوا‬
‫س نالَ ِم‬
َ َ‫ فَ ن ِإذَا فَعَلُننوا ذَ ِلننك‬،َ‫الزك ناَة‬
َ ‫ع‬
ْ ‫اإل‬
ِ ‫نق‬
ِ ‫ص ن ُموا ِمنِنني ِد َمننا ُء ُه ْم َوأ َ ْم َوالُننـ ُه ْم إِالَّ بِ َحن‬
‫الى‬
َ ‫سابُ ُه ْم‬
َ ‫َو ِح‬
َ َ‫علَى هللاِ تَع‬
] ‫رئل‬
‫[ر له للبخدر‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
ُ‫ُ ِر ْ ت‬
‫درد‬
: aku diperintahkan
: bentuk jamak dari
‫دم‬
‫ُقَد ِتل‬
‫صمال‬
: (aku) Memerangi
: mereka terlindung
beerti darah
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Ibnu Umar radhiallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Aku
diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah
selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan solat, menunaikan
zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi
kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka terserah pada Allah swt.
(Riwayat Bukhori dan Muslim)
Catatan :
Hadith ini secara praktis dialami zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Shiddiq, sejumlah
rakyatnya ada yang kembali kafir. Maka Abu Bakar bertekad memerangi mereka
termasuk diantaranya mereka yang enggan membayar zakat . Maka Umar bin Khattab
menegurnya seraya berkata: “Bagaimana kamu akan memerangi mereka yang
mengucapkan Laa Ilaaha Illallah sedangkan Rasulullah saw telah bersabda: Aku
diperintahkan…..(seperti
hadith
diatas)”.
Maka
berkatalah
Abu
Bakar:
“Sesungguhnya zakat adalah haknya harta”, hingga akhirnya Umar menerima dan ikut
bersamanya memerangi mereka.
18
Pokok Perbincangan Hadis :
1) Wajibnya perang - difardhukan - tolak tipu daya musuh - naikkan bendera Islam.
2) Terpelihara darah dan harta :
i) orang yang mengucap dua kalimah syahadah.
ii) orang yang mendirikan solat fardhu.
iii) orang yang membayar zakat.
iv) orang yang beriltizam dengan hak-hak Islam.
3) Perjalanan Hukum - hanya pada zahir - batin serah pada Allah.
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Diperbolehkannya membunuh orang yang mengingkari solat dan memerangi
mereka yang menolak membayar zakat.
2. Tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap harta dan darah kaum
muslimin.
3. Diperbolehkannya hukuman mati bagi setiap muslim jika dia melakukan
perbuatan yang menuntut dijatuhkannya hukuman seperti: Berzina bagi orang
yang sudah menikah (muhson), membunuh orang lain dengan sengaja dan
meninggalkan agamanya dan jamaah.
4. Dalam hadith ini terdapat jawaban bagi kalangan murji’ah yang mengira bahwa
iman tidak memerlukan amal perbuatan.
5. Tidak mengkafirkan pelaku bid’ah yang menyatakan keesaan Allah dan
menjalankan syari’atnya.
6. Didalamnya terdapat dalil bahwa diterimanya amal yang zahir dan menghukumi
berdasarkan sesuatu yang zahir sementara yang tersembunyi dilimpahkan kepada
Allah.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Aqidah dan syariat harus ditegakkan : 42 : 13,
2. Perlindungan terhadap nyawa dan harta : 2 : 188, 4 : 93
3. Besarnya kedudukan zakat
: 9 : 34
‫الحــديث التـاسع‬
HADITH KESEMBILAN
َ ُ‫ص ْخر َر ِض َي هللا‬
َ َ‫ع َْن أ َ ِبي ُه َر ْي َرة‬
َ ِ‫س ْو َل هللا‬
َ ‫الر ْح َم ِن ْب ِن‬
َ : ‫ع ْنهُ قَا َل‬
ُ ‫س ِم ْعتُ َر‬
َّ ‫ع ْب ِد‬
ُ‫صلَّى هللا‬
،‫سنت َ َط ْعت ُ ْم‬
َ ‫ َما نَ َه ْينت ُ ُك ْم‬: ‫سلَّ َم يَقُ ْو ُل‬
َ
ْ َ‫ع ْننهُ ف‬
ْ ‫ َو َمنا أ َ َم ْنرت ُ ُك ْم بِن ِه فَنأْتُوا ِم ْننهُ َمنا ا‬،ُ‫ناجتَنِبُ ْوه‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
ْ ‫سائِ ِل ِه ْم َو‬
‫[رواه‬
. ‫علَى أ َ ْن ِبيَائِ ِه ْم‬
َ ‫اختِالَفُ ُه ْم‬
َ ‫فَ ِإنَّ َما أ َ ْهلَكَ الَّ ِذ ْي َن َم ْن قَ ْبلَ ُك ْم َكثْ َرةُ َم‬
]‫البخاري ومسلم‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫نـ َ َ) ْيوُك‬
‫َ َر غ ْ ت ُ ُك‬
: (Aku) larang kalian
: (Aku) perintahkan
kalian
‫ لروابال‬: Mereka menghindari- nya
َ َ‫ َ ْ ل‬: Menghancurkan
19
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiallahuanhu dia berkata : Saya mendengar
Rasulullah saw bersabda : Apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya dan apa
yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian.
Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah kerana banyaknya
pertanyaan mereka (yang tidak berguna) dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi
mereka.
(Bukhari dan Muslim)
Pokok perbincangan hadis:
1) Sebab Hadis - Khutbah Nabi (difardhu Haji ) - penyoal Aqro’ bin Haabis.
2) Jauhi Larangan :
i) sebab haram
- dapat pahala/ buat dapat dosa.
ii) sebab makruh
- dapat pahala / buat tak berdosa.
3) Buat apa yang disuruh :
i) wajib
- dapat pahala/ tinggal dapat dosa.
ii) sunat
- dapat pahala/ tinggal tak berdosa.
4) Larangan banyak bertanya :
a. perkara yang tidak dijelaskan oleh syara’.
b. pada perkara yang tidak mendatangkan faedah/ tidak dihajati.
c. pertanyaan berbentuk mempersendakan/ menghina.
d. masaalah yang tidak berlaku.
Pelajaran :
1. Wajibnya menghindari semua apa yang dilarang oleh Rasulullah saw.
2. Siapa yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara
keseluruhan dan dia hanya mampu sebagiannya saja maka dia hendaklah
melaksanakan apa yang dia mampu laksanakan.
3. Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar
kemampuannya.
4. Perkara yang mudah tidak gugur kerana perkara yang sulit.
5. Menolak keburukan lebih diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan.
6. Larangan untuk saling bertikai dan anjuran untuk bersatu dan bersepakat.
7. Wajib mengikuti Rasulullah saw, ta’at dan menempuh jalan keselamatan dan
kejayaan.
8. Al Hafiz berkata: Dalam hadith ini terdapat isyarat untuk menyibukkan diri
dengan perkara yang lebih penting yang diperlukan ketika itu berbanding perkara
yang ketika itu belum diperlukan.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema hadith dan ayat yang terkait :
1. Patuh kepada Rasulullah saw
: 59 : 7, 8 : 46
2. Bertakwa sebatas kemampuan
: 64 : 16
3. Berdebat yang tak berguna dan bertikai, sumber kehancuran : 40 : 5
20
‫الحـديث العاشر‬
HADITH KESEPULUH
‫ ِإ َّن هللاَ ت َ َعالَى‬: ‫سلَّ َم‬
َ ُ‫صلَّى هللا‬
َ ُ‫ع َْن أَبِي ُه َر ْي َرةَ َر ِض َي هللا‬
َ ِ‫س ْو ُل هللا‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
ُ ‫ قَا َل َر‬: ‫ع ْنهُ قَا َل‬
‫ َيا أَيُّ َها‬: ‫س ِل ْي َن فَقَا َل ت َ َعالَى‬
َ ‫ َو ِإ َّن هللاَ أ َ َم َر ا ْل ُم ْؤ ِمنِ ْي َن ِب َما أ َ َم َر ِب ِه ا ْل ُم ْر‬،ً‫ب الَ َي ْق َب ُل ِإالَّ َطيِبا‬
ٌ ‫َط ِي‬
َّ ‫س ُل ُكلُوا ِم َن ال‬
‫ يَا أَيُّ َها الَّ ِذ ْي َن آ َمنُوا ُكلُوا ِم ْن‬: ‫صا ِلحا ً َوقا َ َل تَعَالَى‬
ِ ‫طيِبَا‬
َ ‫ت َوا ْع َملُوا‬
ُ ‫الر‬
ُّ
َ َ‫شع‬
ْ َ ‫سفَ َر أ‬
‫ب‬
ِ ‫َطيِبَا‬
ِ ‫س َم‬
َّ ‫ث أ َ ْغبَ َر يَ ُم ُّد يَ َد ْي ِه إِلَى ال‬
َّ ‫الر ُج َل يُ ِط ْي ُل ال‬
ِ ‫اء يا َ َر‬
َّ ‫ت َما َر َز ْقنَا ُك ْم ث ُ َّم ذَك ََر‬
ُ ‫سهُ َح َرا ٌم َو‬
. ُ‫اب لَه‬
ْ ُ‫ِي ِبا ْل َح َر ِام فَأَنَّى ي‬
ُ َ‫ب َو َم ْطعَ ُمهُ َح َرا ٌم َو َمش َْربُهُ َح َرا ٌم َو َم ْلب‬
ُ ‫ست َ َج‬
ِ ‫يَا َر‬
َ ‫غذ‬
]‫[رواه مسلم‬
Kosa kata / ‫مفردات‬
‫يتبل‬
‫ش)ث‬
‫يَ ُما‬
: Menerima
‫يطيل‬
: Panjang / jauh
: Kumal
‫غب‬
: Berdebu / dekil
:
Memanjangkan/
‫ هأَنَّى‬: Maka dari mana/
mengangkat
bagaimana
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dia berkata : Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya
Allah ta’ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah
memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasul-Nya dengan
firmannya : Wahai Para Rasul makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan Dia
berfirman : Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami
rezkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan
jauh dalam keadaan berserabut dan berdebu. Dia mengangkatkan kedua tangannya ke
langit seraya berkata : Ya Robb, Ya Robb, padahal makanannya haram, minumannya
haram, pakaiannya haram dan diberikan makanan dari sesuatu yang haram, maka (jika
begitu keadaannya) bagaimana doanya akan dikabulkan?
(Riwayat Muslim).
Pokok perbincangan hadis:
1) Suci Allah dari kekurangan / keaiban / tidak perlu rakan dan anak / tidak zalim dan
tidak tidur.
2) Diterima atau tidak amalan
- bergantung kepada pemakanannya halal/haram.
- sebab kepada diterima atau tidaknya doa/ibadah.
3) Sebab- sebab diperkenankan doa serta beberapa adabnya:
a. perjalanan yang jauh - (hadis - tiga jenis doa yang diperkenankan , doa
orang yg dizalimi, orang dlm musafir dan doa bapa terhadap anaknya)
b. berpakaian lekeh (usang) - sebagaimana disunatkan dlm solat Istisqa’.
c. mengangkat tangan ke langit - hadis nabi berkenaan dengannya.
d. mengulang-ulang nama Allah - (3x) - sebagai tanda sangat berhajat.
e. penjagaan makanan, minuman dan pakaian .
Pelajaran :
21
1. Dalam hadith di atas terdapat pelajaran akan sucinya Allah ta’ala dari segala
kekurangan dan cela.
2. Allah ta’ala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka siapa yang
bersedekah dengan barang haram tidak akan diterima.
3. Sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai baik disisi Allah ta’ala.
4. Berlarut-larut dalam perbuatan haram akan menghalangi seseorang dari
terkabulnya doa.
5. Orang yang maksiat tidak termasuk mereka yang dikabulkan doanya kecuali
mereka yang Allah kehendaki.
6. Makan barang haram dapat merusak amal dan menjadi penghalang diterimanya
amal perbuatan.
7. Anjuran untuk berinfaq dari barang yang halal dan larangan untuk berinfaq dari
sesuatu yang haram.
8. Seorang hamba akan diberi ganjaran jika memakan sesuatu yang baik dengan
maksud agar dirinya diberi kekuatan untuk ta’at kepada Allah.
9. Doa orang yang sedang musafir dan yang hatinya sangat mengharap-harap
menjadi sebab untuk lebih terkabul.
10. Dalam hadith terdapat sebagian dari sebab-sebab dikabulkannya do’a : Perjalanan
jauh, keadaan yang bersahaja dalam pakaian dan penampilan dalam keadaan
berserabut dan berdebu, mengangkat kedua tangan ke langit, meratap dalam
berdoa, keinginan kuat dalam permintaan, menggunakan makanan, minuman dan
pakaian yang halal.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema hadith dan ayat yang terkait :
1. Mempersembahkan yang terbaik kepada Allah : 28 : 77
2. Mengggunakan yang halal : 5 : 88
3. Bersungguh-sungguh dan berharap benar-benar dalam berdoa: 19 : 3, 32 : 16 .
‫الحـديث الحادي عشر‬
PELAJARAN KESEBELAS
‫سنلَّ َم‬
َ ُ‫صنلَّى هللا‬
َ ُ‫سننُ ْبنن‬
َ ِ‫س ْنو ِل هللا‬
ِ ‫ب‬
َ ‫علَ ْين ِه َو‬
َ ‫ع َْن أَبِي ُم َح َّمن ٍد ا ْل َح‬
ُ ‫سن ْب ِْ َر‬
ٍ ‫نن أبِني َطا ِلن‬
ِ ‫ع ِلني ْب‬
ْ ‫ َح ِف ْْنتُ ِم‬: ‫ع ْن ُه َما قَنا َل‬
‫سنلَّ َم؛ َد ْع َمنا‬
َ ُ‫صنلَّى هللا‬
َ ‫َو َر ْي َحانَتِ ِه َر ِض َي هللا‬
َ ِ‫س ْنو ِل هللا‬
َ ‫علَ ْين ِه َو‬
ُ ‫نن َر‬
. َ‫يَ ِر ْيبُكَ إِلَى َما الَ يَ ِر ْيبُك‬
]‫ نايث نئ صحيح‬: ‫قدل‬
‫[ر له للو رذ‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫ناظ(ت‬
: (saya) menghafal/
mengetahui
ْ َ‫د‬
‫ع‬
: tinggalkan
‫ ي ي (ك‬: meragukan-(mu)
Terjemah hadith:
Dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Tolib, cucu Rasulullah saw dan kesayangannya
dia berkata : Saya menghafal dari Rasulullah saw (sabdanya): Tinggalkanlah apa yang
meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.
(Riwayat Turmuzi dan dia berkata: Hadithnya hasan shahih)
22
Pokok pengajaran hadis:
1) Menjauhi perkara syubhaat :
a. menjaga marwah dan diri dari terjatuh kepada yang haram - wara’.
b. langkah bagi menutup pintu was-was syaitan.
2) Wara’ salaf terhadap perkara syubhaat :
a. kisah Abu Bakar makan sesuatu yang syubhaat.
b. kisah Umar Al-Khattab dalam pembahagian harta kepada orang-orang
Muhajirin dan anaknya sendiri.
3) Meninggalkan perkara khilaf bukan semestinya wara’ :
a. dalam perkara-perkara yang ada rukhsah - ikut lebih baik.
b. yakin dalam suci dan syak dalam hadas - hadis (kentut yakin keluar
angin).
4) Wara’ hanya bagi orang yang Istiqomah :
a. yang melakukan perkara yang diwajibkan dan tinggal yang dilarang.
b. mereka yang melakukan dosa besar, tinggal yang wajib tapi berusaha
tinggal perkara syubhat - wara’ sesat namanya - kisah darah
nyamuk - orang Iraq.
Pelajaran:
1. Meninggalkan syubhat dan mengambil yang halal akan melahirkan sikap wara’.
2. Keluar dari khilaf ulama lebih utama kerana hal tersebut lebih terhindar dari
perbuatan syubhat, khususnya jika diantara pendapat mereka tidak ada yang dapat
dikuatkan.
3. Jika keraguan bertentangan dengan keyakinan maka keyakinan yang diambil.
4. Sebuah perkara mesti jelas berdasarkan keyakinan dan ketenangan. Tidak ada
harganya keraguan dan kebimbangan.
5. Berhati-hati dari sikap meremehkan terhadap urusan agama dan masalah bid’ah.
6. Siapa yang membiasakan perkara syubhat maka dia akan berani melakukan
perbuatan yang haram.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema hadith dan ayat yang terkait :
1. Meninggalkan keragu-raguan : 14 : 10, 49 : 15, 2 : 2
‫الحــديث الثاني عشر‬
HADITH KEDUA BELAS
‫ ِم ْن‬:‫س ْو ُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم‬
َ ُ‫ع َْن أَ ِبي ُه َر ْي َرةَ َر ِض َي هللا‬
ُ ‫ قَا َل َر‬: ‫ع ْنهُ قَا َل‬
‫سالَ ِم ا ْل َم ْر ِء تَ ْر ُكهُ َما الَ يَ ْعنِ ْي ِه‬
ْ ِ‫س ِن إ‬
ْ ‫ُح‬
]‫غي ه كذل‬
Kosa kata /‫ مفردات‬:
‫ت ك(ـه‬
‫ي)اع(ـه‬
(dia) meninggalkan
23
: penting (baginya)
‫[نايث نئ ر له للو رذ‬
Terjemah hadith :
Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu dia berkata : Rasulullah saw bersabda : Merupakan tanda
baiknya Islam seseorang, ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak kaitan dengannya.
(Hadith Hasan riwayat Turmuzi dan lainnya)
Pokok perbincangan hadis:
1) Antara tanda Sempurna Islam sesaorang :
a. jaga lidah dari perkataan yang sia-sia (Qaaf : 18)
b. setiap yang baik akan berganda (10x) sehingga 700 gandaan.
2) Langkah bagi meninggalkan perkara yang tidak berkait:
a. tidak mengikut hawa dan runtunan nafsu.
b. silap faham hadis menyebabkan setengah orang banyak meninggalkan
perkara yang wajib dan juga sunat disangkanya perkara yang tak
berkait dengannya.
Pelajaran:
1. Termasuk sifat-sifat orang muslim adalah dia menyibukkan dirinya dengan
perkara-perkara yang mulia serta menjauhkan perkara yang hina dan rendah.
2. Pendidikan bagi diri dan perawatannya dengan meninggalkan apa yang tidak
bermanfaat di dalamnya.
3. Menyibukkkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat adalah kesia-siaan dan
merupakan petanda kelemahan iman.
4. Anjuran untuk memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang manfaatnya kembali
kepada diri sendiri bagi dunia maupun akhirat.
5. Ikut campur terhadap sesuatu yang bukan urusannya dapat mengakibatkan
kepada perpecahan dan pertikaian diantara manusia.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema hadith dan ayat yang terkait :
1. Memaksimakan penggunaan waktu dan potensi : 103 : 1-3, 2 : 148
2. Meninggalkan hidup terlena : 63 : 9, 31 : 6
‫الحـديث الثالث عشر‬
HADITH KETIGA BELAS
‫سنلَّ َم‬
َ ُ‫صنلَّى هللا‬
َ ُ‫ني هللا‬
َ ِ‫س ْنو ِل هللا‬
َ ‫علَ ْين ِه َو‬
ُ ‫ َخنا ِد ُم َر‬،ُ‫ع ْننه‬
ْ َ‫ع َْن أَبِي َح ْم َزةَ أَن‬
ِ ‫س ْب‬
َ ‫نن َمالِنكٍ َر ِض‬
‫نب ِلنَ ْفسِن ِه‬
َ ُ‫صلَّى هللا‬
َ ِ ‫ع َِن النَّ ِبي‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
ُّ ‫نب أل َ ِخ ْين ِه َمنا يُ ِح‬
َّ ‫ الَ يُ ْؤ ِمنُ أ َ َح ُد ُك ْم َحتَّنى يُ ِح‬: ‫سلَّ َم قَا َل‬
]‫[رواه البخاري ومسلم‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫يح‬
‫ (لـ ناس(ـه‬: (untuk) diri-(nya)
: Mencintai
Terjemah hadith :
24
Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radiallahu 'anhu, pembantu Rasulullah saw dari Rasulullah
saw, beliau bersabda: Tidak beriman salah seorang diantara kamu hingga dia mencintai
untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri.
(Riwayat Bukhari dan Muslim)
Pokok perbincangan hadis:
1) Nafi Iman - tidak sempurna iman sesaorang itu (belum capai hakikat iman)
2) Cintakan kebaikan kepada sesaorang muslim lain - cabang iman yang wajib.
3) Kesan hadis ini bagi kehidupan Salaf :
a. kisah Abu Zar
b. Ibnu Abbas - ketika menterjemahkan al-Quran menginginkan agar
manusia semuanya memahami al-Quran sebagaimana beliau faham.
c. Imam Syafi’e - mengharapkan agar orang ramai yang mempelajari
ilmu darinya, mengajarkan pula kepada orang lain - cintakan kebaikan
utk org lain.
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Seorang mu’min dengan mu’min yang lainnya bagaikan satu jiwa, jika dia
mencintai sesuatu untuk dirinya maka hendaklah dia mencintai juga perkara itu
untuk saudaranya.
2. Menjauhkan perbuatan hasad (dengki) dan bahwa hal tersebut bertentangan
dengan kesempurnaan iman.
3. Iman dapat bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang
dengan kemaksiatan.
4. Anjuran untuk menyatukan hati.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Menyakiti saudara sama dengan menyakiti diri sendiri : 49 : 12,
2. Ukhuwwah Islamiah
: 49 : 10, 3 : 103
‫الحــديث الرابع عشر‬
HADITH KEEMPAT BELAS
‫ الَ َي ِح ُّل َد ُم‬: ‫س ْو ُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم‬
َ ُ‫سعُ ْو ٍد َر ِض َي هللا‬
ْ ‫ع َِن ا ْب ِن َم‬
ُ ‫ قَا َل َر‬:‫ع ْنهُ َقا َل‬
َّ ‫ب‬
ٍ َ‫س ْو ُل هللاِ إِالَّ بِ ِإ ْحدَى ثَال‬
ْ َ‫س ِل ٍم ي‬
،‫الزانِي‬
ْ ‫ام ِر ٍئ ُم‬
ُ ‫ش َه ُد أ َ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ هللاُ َوأَنِي َر‬
ُ ِ‫ الثَّي‬: ‫ث‬
ْ
‫[رواه‬
‫ع ِة‬
َ ‫ق ِل ْل َج َما‬
ُ ‫س ِبالنَّ ْف ِس َوالت َّ ِاركُ ِل ِد ْينِ ِه ا ْل ُمفَ ِار‬
ُ ‫َوالنَّ ْف‬
]‫البخاري ومسلم‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫يحل‬
‫للثي‬
‫للودرك‬
: halal
: yang sudah menikah
:
orang
yang
meninggalkan
‫دم‬
: darah
‫ للزلنع‬: orang yang berzina
‫ للمادرق‬: memisahkan dirinya
25
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Ibnu Mas’ud radiallahu 'anhu dia berkata : Rasulullah saw bersabda : Tidak halal darah
seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya
(Rasulullah saw ) adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu dari tiga sebab : Orang
yang pernah berkahwin dan kemudian berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja),
dan orang yang meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaahnya.
(Riwayat Bukhari dan Muslim)
Pokok perbincangan hadis:
1) Terpelihara darah orang Islam :
a. orang yang membunuh orang Islam dengan cara yang tidak benar - Allah
janjikan azab yang pedih.
b. orang yang bunuhnya secara sengaja juga bukan dengan hak - janji
dilaknat oleh Allah dan diazab.
c. Rasulullah menjelaskan - membunuh bukan dengan hak- termasuk dalam
tujuh perkara yang membinasakan.
2) Zina orang yang berkahwin :
a. Ijma’ ulama’ hukumnya direjam sampai mati - kisah Ma’iz dan AlGhamidiyyah - ayatnya telah dinasakhkan - hukumnya masih dipakai.
3) Membunuh dengan sengaja :
a. Ijma’ ulama’ mengatakan hukumnya balas bunuh - qisas (al- Maidah :45).
b. Dikecualikan (gugur qisas):
i) bapa bunuh anak
ii) orang Islam bunuh orang kafir
iii) orang merdeka bunuh hamba.
c. pendapat jumhur Imam Malik, Ahmad dan Syafi’e.
4) Murtad :
a. Hukumnya sama sahaja sama ada lelaki atau perempuan - bunuh.
b. Hadis Nabi kepada Mu’az ketika ke Yaman - Bila murtad - nasihat,
ajak kembali semula kepada Islam - jika enggan - penggal leher.
5) Hukuman Bunuh bagi kesalahan yang tidak disebut dalam hadis ini:
a. Liwat - muslim yang telah berkahwin atau bujang - bunuh.(hadis).
b. Orang yang cuba memecah belahkan ikatan orang Islam. - bunuh.
c. Orang yang membuat kerosakan di atas muka bumi, penyamun.
d. Orang yang meninggalkan solat.
e. Tukang Sihir - apabila sihirnya membawa kekufuran(pendapat Syafi’e).
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Tidak boleh menumpahkan darah kaum muslimin kecuali dengan salah satu dari tiga
sebab, yaitu : zina muhshon (orang yang sudah menikah), membunuh manusia dengan
sengaja dan meninggalkan agamanya (murtad) berpisah dari jamaah kaum muslimin.
2. Islam sangat menjaga kehormatan, nyawa dan agama dengan menjatuhkan hukuman
mati kepada mereka yang mengganggunya seperti dengan melakukan zina,
pembunuhan dan murtad.
3. Sesungguhnya agama yang disepakati adalah yang dipegang oleh jamaah kaum
muslimin, maka wajib dijaga dan tidak boleh keluar darinya.
4. Hukum jenayah dalam Islam sangat keras, hal itu bertujuan untuk mencegah
(preventif) dan melindungi.
26
5. Pendidikan bagi masyarakat untuk takut kepada Allah ta’ala dan selalu merasa
terawasi oleh-Nya dan keadaan tersembunyi atau terbuka sebelum dilaksanakannya
hukuman.
6. Hadith diatas menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian.
7. Dalam hadith tersebut merupakan ancaman bagi siapa yang membunuh manusia yang
diharamkan oleh Allah ta’ala.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Nyawa seorang muslim dilindungi
: 4 : 93
2. Hukuman dalam Islam sebagai bagian dari perlindungan: 2 : 179
‫الحديث الخامس عشر‬
HADITH KELIMA BELAS
َ ‫ َم ْن ك‬: ‫سلَّ َم قَا َل‬
‫َنان يُ ْنؤ ِم ُن‬
َ ُ‫صلَّى هللا‬
َ ُ‫ع َْن أ َ ِبي ُه َر ْي َرةَ َر ِض َي هللا‬
َ ِ‫س ْو َل هللا‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
ُ ‫ع ْنهُ أ َ َّن َر‬
ْ ‫ َو َم‬، ْ‫اآلخ ِر فَ ْليَقُ ْل َخ ْيرا ً أ ً ْو ِليَصْن ُمت‬
َ ‫نن ك‬
‫اآلخ ِنر فَ ْليُك ِْنر ْم‬
ِ ‫َنان يُ ْنؤ ِمنُ ِبناهللِ َواْليَ ْنو ِم‬
ِ ‫ِباهللِ َوا ْليَ ْو ِم‬
َ ‫اآلخ ِر فَ ْليُك ِْر ْم‬
َ ‫ َو َم ْن ك‬،ُ‫اره‬
‫[رواه‬
. ُ‫ض ْيفَه‬
ِ ‫َان يُ ْؤ ِمنُ ِباهللِ َوا ْليَ ْو ِم‬
َ ‫َج‬
]‫البخاري ومسلم‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
ْ ‫ص ُم‬
‫ت‬
ْ َ‫(لغـ ِ ي‬
‫ردر(ه‬
: (hendaklah) dia
diam
: tetangga-(nya)
‫يُ ْك ِ م‬
ُ‫ض ْياَـ(ه‬
َ
: memuliakan
: tamu-(nya)
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Siapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau diam, siapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghormati tetangganya dan
barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia
memuliakan tamunya.
(Riwayat Bukhori dan Muslim)
Pokok perbincangan hadis:
1) Pergaulan yang baik:
a. menyebarkan kasih sayang antara manusia
- mengeratkan lagi ikatan
mahabbah sesama ummat.
2) Menjaga Lidah :
a. berfikir dahulu sebelum mengeluarkan kata-kata, sekiranya perkara itu harus diam lebih baik.
b. perkara kebaikan - bercakap adalah lebih baik.
3) Memuliakan Jiran
:
a. wasiat mengenai jiran - ayat Quran - hadis (wasiat jibril pada nabi sehingga
nabi menyangka jiran boleh mewarisi)
b. Larangan menyakiti jiran - hadis- hadis berkaitan.
27
c. Ihsan pada jiran - hadiah, salam, senyum ketika berjumpa, tolong ketika susah
dll.
d. Martabat jiran :
i)
Jiran Muslim (mempunyai pertalian keluarga) hak jiran, hak Islam
dan hak kerabat.
ii)
Jiran Muslim - hak jiran dan Islam.
iii)
Jiran Bukan Muslim - hak jiran.
4) Memuliakan Tetamu :
a. Hukumnya adalah wajib - tempoh tiga hari.
b. Adab-adab melayani tetamu - rujuk hadis-hadis dan juga kisah nabi Ibrahim.
Pelajaran :
1. Iman terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari.
2. Islam menyerukan kepada sesuatu yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih
sayang dikalangan individu masyarakat muslim.
3. Termasuk kesempurnaan iman adalah perkataan yang baik dan diam dari
selainnya .
4. Berlebih-lebihan dalam pembicaraan dapat menyebabkan kehancuran, sedangkan
menjaga pembicaraan merupakan jalan keselamatan.
5. Islam sangat menjaga agar seorang muslim berbicara apa yang bermanfaat dan
mencegah perkataan yang diharamkan dalam setiap keadaan.
6. Tidak memperbanyak pembicaraan yang diperbolehkan, kerana hal tersebut dapat
menyeret kepada perbuatan yang diharamkan atau yang makruh.
7. Termasuk kesempurnaan iman adalah menghormati tetangganya dan
memperhatikanya serta tidak menyakitinya.
8. Wajib berbicara saat dibutuhkan, khususnya jika bertujuan menerangkan yang haq
dan beramar ma’ruf nahi munkar.
9. Memuliakan tamu termasuk diantara kemuliaan akhlak dan pertanda
komitmennya terhadap syariat Islam.
10. Anjuran untuk mempergauli orang lain dengan baik.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema hadith dan ayat-ayat Al Quran yang terkait :
1. Iman dan pengaruhnya dalam prilaku keseharian
2. Menjaga perkataan : 50 : 18,
3. Hubungan baik dengan tetangga : 4 : 36,
4. Sikap mulia terhadap tamu
: 51 : 24-27
:
‫الحـديث السادس عشر‬
HADITH KEENAM BELAS
: ‫ قَا َل‬،‫ أ َ ْو ِصنِي‬:‫سلَّ َم‬
َ ُ‫صلَّى هللا‬
َ ُ‫ع َْن أ َ ِبي ُه َر ْي َرةَ َر ِض َي هللا‬
َ ِ ‫ع ْنهُ أ َ َّن َر ُجالً قَا َل ِللنَّ ِبي‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
َ ‫ الَ ت َ ْغ‬:‫ قَا َل‬،ً‫ض ْب فَ َر َّد َد ِم َرارا‬
َ ‫الَ ت َ ْغ‬
]‫ب [رواه البخاري‬
ْ ‫ض‬
28
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫صـ(نِع‬
ِ َْ
‫تئض‬
: nasihatilah
(saya)
: (engkau) marah
‫ ال‬: Jangan
‫ ردد‬: mengulanginya
‫ ر لرل‬: berkali-kali
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah
sholallohu ‘alaihi wa sallam : (Ya Rasulullah) nasihatilah saya. Beliau bersabda: Jangan kamu
marah. Beliau menanyakan hal itu berkali-kali. Maka beliau bersabda: Jangan engkau
marah.
(Riwayat Bukhari )
Pokok perbincangan hadis:
1) Marah - pengenalan - punca/ sebab-sebab yang boleh melahirkannya.
2) Marah/murka Allah - thabit sifat ini pada Allah dan tidak boleh dita’wil lagi, (alFath:6) (Thoha : 81) - yakin sifat marahNya tak sama dengan makhluk.
3) Sifat marah yang dicela : Apabila lahirnya diluar kawalan dan mengikut hawa nafsu,
memaki hamun, mencela, memukul dll.
4) Sifat marah yang dipuji: Apabila mempertahankan yang hak, melihat kemungkaran
dan apa yang dibenci oleh Allah. contoh: rujuk hadis-hadis mengenainya, kisah Musa
bersama kaumnya,Yunus bersama kaumnya.
5) Cara untuk menghilangkan sifat marah:
a. Doa - agar dibimbing oleh Allah.
b. Membiasakan diri dengan zikrullah - Quran, tasbih, istighfar dll.
c. Sentiasa ingat peringatan-peringatan yang diceritakan Allah dalam
Quran, pahala orang yang dapat mengawal dirinya - bidadari di
Syurga.
d. Ta’wiz dari syaitan / ambil wudhu’.
e. Ubah kedudukan - berdiri - duduk - baring.
f. Berikan hak badan - tidur , rehat dan tidak memenatkan badan.
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Anjuran bagi setiap muslim untuk memberikan nasihat dan mengenal perbuatanperbuatan kebajikan, menambah wawasan ilmu yang bermanfaat serta
memberikan nasihat yang baik.
2. Larangan marah.
3. Dianjurkan untuk mengulangi pembicaraan hingga pendengar menyadari
pentingnya dan kedudukannya.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
a. Meninggalkan sifat pemarah : 3 : 159, 3 : 134
29
‫الحــديث السابع عشر‬
HADITH KETUJUH BELAS
: ‫سلَّ َم قَا َل‬
َ ُ‫صلَّى هللا‬
َ ُ‫شدَّاد ا ْب ِن أ َ ْو ٍس َر ِض َي هللا‬
َ ‫ع َْن أ َ ِبي يَ ْعلَى‬
َ ِ‫س ْو ِل هللا‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
ُ ‫ع ْنهُ ع َْن َر‬
‫سنُوا‬
َ ‫سا َن‬
ِ ‫سنُوا ا ْل ِقتْلَةَ َوإِذَا ذَبَ ْحت ُ ْم فَأ َ ْح‬
ِ ‫ فَ ِإذَا قَت َ ْلت ُ ْم فَأ َ ْح‬، ٍ‫علَى ك ُِل ش َْيء‬
َ ‫ب اْ ِإل ْح‬
َ َ ‫إِ َّن هللاَ َكت‬
]‫[رواه مسلم‬
. ُ‫ش ْف َرتَهُ َو ْليُ ِرحْ ذَبِ ْي َحتَه‬
َ ‫الذ ْب َحةَ َو ْليُ ِح َّد أ َ َح ُد ُك ْم‬
ِ
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫لإلنئدا‬
‫للتولة‬
‫للذبحة‬
: berlaku baik
: cara membunuh
: cara menyembelih
‫شا تـ(ـه‬
‫ قولـ(ـو‬: (kalian) membunuh
‫ ذبحـ(ـو‬: (kalian) menyembelih
‫يحا‬
: mengasah/
menajamkan
: pisau- (nya) / alat ‫ي ح‬
: senangilah
menyembelih ‫ذبيحوـ(ـه‬: haiwan
sembelihan(nya)
Terjemah hadith / ‫ ترحمة الحديث‬:
Dari Abu Ya’la Syaddad bin Aus radhiallahu 'anhu dari Rasulullah saw bersabda:
Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh
maka ihsanlah dalam bunuhan itu. Jika kalian menyembelih, ihsankanlah dalam hal itu.
Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan rehatkanlah haiwan sembelihannya.
(Riwayat Muslim)
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Syariat Islam menuntut perbuatan ihsan kepada setiap makhluk termasuk
diantaranya adalah haiwan.
2. Tidak boleh menyiksa dan merusak tubuh sebagai sasaran dan tujuan, tidak juga
boleh menyiat-nyiat orang yang dihukum qisas.
3. Termasuk ihsan juga berbuat baik terhadap haiwan ternak dan belas kasih
terhadapnya. Tidak boleh membebaninya di luar kemampuannya serta tidak
menyiksanya ketika menyembelihnya.
Pokok perbincangan hadis:
1. Hukum Ihsan - wajib - mengikut istilah “kitabah” yang digunakan.(al-Baqarah:183)
(al- Nisa’: 103).
2. Ihsan - ((memberi manfaat kepada yang lain)) - ada yang wajib/ ada yang sunat.
3. ((teliti & sungguh-sungguh )) - dalam masaalah melakukan ibadah wajib secara
zahir dan batin (yang paling sempurna).
4. Ihsan dalam hukuman bunuh ;
a.
perelokkan cara tersebut - paling mudah dan paling cepat mati.
b.
tujuannya untuk tidak menyiksa orang yang kena bunuh itu.
c.
cara terbaik untuk manusia - penggal leher.
5. Ihsan pada sembelihan :
Dengan menjaga syarat-syarat, yang wajib dan yang sunat seperti berikut :
30
a. Alat yang digunakan mestilah tajam - (tidak tulang atau kuku).
b. Putus tiga urat (serentak) - halqum, marih dan wudjin.
c. Membaca bismillah (al-An’am: 121)
d. Berkeahlian untuk sembelih - muslim, beraqal, baligh atau ahli kitab.
e. Tidak mengacukan mata pisau atau lainnya di hadapan binatang
tersebut.
f. Tidak memotong mana-mana bahagian binatang itu sehinggalah telah
sempurna matinya - tidak pula melampau (putus kepala).
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Profesionalisme : 28 : 77
2. Berbuat baik hingga kepada seluruh makhluk (ihsan) : 2 : 195
‫الحــديث الثامن عشر‬
HADITH KEDELAPAN BELAS
‫ع ْن ُه َما ع َْن‬
َ ُ‫الر ْح َم ِن ُم َعاذ ْبن َجبَ ٍل َر ِض َي هللا‬
َ ‫ُب ْب ِن ُج َنا َدةَ َوأ َ ِبي‬
ْ ‫ع َْن أ َ ِبي ذَر ُج ْند‬
َّ ‫ع ْب ِد‬
َ‫سنَة‬
َ ُ‫س ْو ِل هللاِ صلَّى هللا‬
َ ‫سيِئ َةَ ا ْل َح‬
َّ ‫ َوأَتْبِعِ ال‬، َ‫ق هللاَ َح ْيث ُ َما ُك ْنت‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
ُ ‫َر‬
ِ َّ ‫ اِت‬: ‫سلَّ َم قَا َل‬
" ‫س ٍن‬
َ ‫ق َح‬
َ َّ‫ق الن‬
ٍ ُ‫اس ِب ُخل‬
ِ ‫ َو َخا ِل‬،‫ت َ ْم ُح َها‬
]‫هع ب)ض للائخ نئ صحيح‬
‫قدل نايث نئ‬
‫[ر له للو رذ‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
(‫ق‬
ِ َّ ‫لت‬
: Bertakwalah (kepada
Allah)
‫تبق‬
: Ikutilah
‫ تمحـ( د‬: menghapus-(nya)
‫ نيثمد‬: Dimana saja
‫ للئيئة‬: keburukan
‫ خدلق‬: pergaulilah
‫ (بـ ُخلُق‬: (dengan) akhlak
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Zar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman, Mu’az bin Jabal radhiallahu
'anhuma dari Rasulullah saw beliau bersabda : Bertakwalah kepada Allah dimana saja
kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan niscaya ia akan menghapuskannya
dan pergauilah manusia dengan akhlak yang baik “
(Riwayat Turmuzi, dia berkata hadithnya hasan, pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih).
Pokok Perbincangan Hadis :
1. Wasiat Allah yang Agong:
a. untuk orang-orang terdahulu & kemudian (an-Nisa’: 131).
b. Nabi memulakan khutbahnya dengan wasiat ini. (Aali Imran : 102). (an-Nisa: 1),
(al-Ahzab:70) .
2. Taqwa
a. Sesuatu yang diletakkan oleh sesaorang hamba di antaranya dengan apa yang
ditakuti dari Allah iaitu murkaNya, dendamNya dan azabNya.
b. juga termasuk dalam taqwa - melakukan perkara wajib/ tinggal yang haram.
3. Kelebihan sifat ini :
31
a. Orang yang mempunyai sifat ini akan mewarisi syurga.
b. Taqwa sebagai penyebab bagi kecintaan Allah terhadap hambaNya.
c. Dibuka semua pintu barakat yang berada di langit dan di bumi.
d. Janji Allah pertolonganNya sentiasa mengiringi orang bertaqwa.
e. Mempermudahkan bagi mereka urusan dunia dan akhirat.
f. Balasan yang baik bagi mereka di dunia dan di akhirat.
4. Taqwa yang dikehendaki :
a. ketika sunyi dan juga terang-terangan - rasa diperhatikan oleh Allah.
b. tidak rasa muraqabah Allah - alamat ada penyakit hati. (an-Nisa’:108).
Maksud perkara yang baik memadamkan yang jahat:
a. Setengah pendapat -“hasanah” bermaksud taubat (an-Nisa’:17).
b. yang dikehendaki ialah “Taubat Nasuha” -jumhur (al-Furqan:69)
c. hanya dosa-dosa kecil sahaja yang dihapuskan dengan amalan yang
baik.
d. dalil terhapus dosa kecil dgn taubat.(an-Nur:31).
Akhlak yang baik sebahagian dari taqwa;
a. tanda sempurna iman/ tidak ada padanya sifat-sifat mazmumah.
b. cara memperelokkan akhlak - mengambil qudwah dari nabi saw.
Mempelajari sirahnya - cara adab dengan Allah, adab dengan sesama
manusia, sesama keluarga dan para sahabat. (al-Ahzab:21).
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Takwa kepada Allah merupakan kewajiban setiap muslim dan dia merupakan asas
diterimanya amal soleh.
2. Bersegera melakukan ketaatan setelah keburukan secara langsung, kerana kebaikan
akan menghapus keburukan.
3. Bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak mulia.
4. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kejayaan, kebahagiaan dan
ketenangan di dunia dan akhirat. Hal tersebut dapat menghilangkan kesan negatif
pergaulan.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Takwa, bekal disetiap tempat dan waktu
2. Akhlak mulia : 68 : 4
: 2 : 197
‫الحــديث التاسع عشر‬
HADITH KESEMBILAN BELAS
َ ُ‫ني هللا‬
َ ‫ع ْب ِد هللاِ ْب ِن‬
َ ‫اس‬
َ ِ ‫نن النَّ ِبني‬
ٍ َّ‫عب‬
ِ َّ‫ع َْن أ َ ِبي ا ْلعَب‬
َ ‫ ُك ْننتُ َخ ْل‬: ‫ع ْن ُه َمنا قَنا َل‬
ُ‫صنلَّى هللا‬
َ ‫اس َر ِض‬
ُ ‫ يَا‬: ‫ فَقَا َل‬،ً ‫سلَّ َم يَ ْوما‬
‫نظ هللاَ ت َ ِجن ْد ُه‬
َ
ْ ، َ‫ اْ ْحفَ ِظ هللاَ يَ ْحفَ ْْنك‬:ٍ‫غالَ ُم ِإنِي أُع َِل ُمكَ َك ِل َمات‬
ِ َ‫احف‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
ْ‫اجت َ َم َعنت‬
ْ ‫ َوا ْعلَن ْم أ َ َّن اْأل ُ َّمنةَ لَ ْنو‬،ِ‫سنت َ ِع ْن ِبناهلل‬
ْ ‫سنت َ َع ْنتَ فَا‬
ْ ‫سنأ َ ِل هللاَ َو ِإذَا ا‬
ْ ‫سنأ َ ْلتَ فَا‬
َ ‫ ِإذَا‬، َ‫ت ُ َجا َهك‬
‫علَنى أ َ ْن‬
َ ‫اجت َ َمعُنوا‬
َ
ْ ‫ َوإِ ِن‬، َ‫َنيءٍ قَن ْد َكتَبَنهُ هللاُ لَنك‬
ْ ‫َنيءٍ لَن ْم يَ ْنفَعُ ْنوكَ إِالَّ بِش‬
ْ ‫علَى أ َ ْن يَ ْنفَعُ ْنوكَ بِش‬
‫ن‬
َ ُ‫يَض ُُّر ْوكَ ِبش َْيءٍ لَ ْم يَض ُُّر ْوكَ إِالَّ ِبش َْيءٍ قَ ْد َكتَبَهُ هللا‬
ِ َّ‫ت اْأل َ ْقالَ ُم َو َجف‬
ِ َ‫ ُرفِع‬، َ‫علَ ْيك‬
ُّ ‫ت ال‬
ِ ‫ص ُح‬
32
‫ف ِإلَى ِ ِهع لل َّ خَد ِ َي ْ) ِ ْه َ ِهع‬
ْ َّ )َ َ‫ ت‬، َ ‫ لنْ اَ ِظ َ ت َِجاْهُ َ َرد َر‬: ‫ نايث نئ صحيح هع ر لية غي للو رذ‬: ‫قدل‬
ْ
ْ
َ‫ب َ َّا‬
َ
َ ‫َ َّا َرد َ ْخ‬
ْ َّ‫ َ ل ْ لَ ْ َ َّا للا‬، َ َ ‫صدبَ َ لَ ْ يَ ُك ْ ِلي ُْخ ِطئ‬
َّ ‫ص َ َر َق لل‬
ِ ْ ‫ َ َّا للاَ َ َج َر َق لل َك‬، ِ ‫ص ْب‬
ِ ‫طأَكَ لَ ْ يَ ُك ْ ِلي‬
َ َ ‫ َ َرد‬، َ َ‫ُص ْيب‬
.]‫ل‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫خلف‬
‫لِنْ َاظ‬
َ‫ل ْعو َ َ) ْاـ(ت‬
:
(saya)
‫[ر له للو‬
‫ َ ل‬،ِ‫للااَّة‬
ِ
‫ئ‬
ِْ ُ)‫َر َق ْلل‬
ajarkan
(engkau)
: Peliharalah /jagalah
: (engkau) minta
pertolongan
‫ياا)ا(ك‬
‫ُ َ ِل ُمغغغـ(ك‬
: dibelakang
‫رذ‬
ْ َ‫ْ ل‬
‫يُ ْئ‬
‫تجد ـ(ك‬
‫لروم)ـ(ت‬
‫يض غ (ك‬
: dihadapan-(mu)
: berkumpul.
: mendatangkan
bahaya (kepadamu)
: memberikan manfaat
(kepadamu)
‫ُرهِ َ)ـ(ت‬
: diangkat
‫َراَّـ(ت‬
: kering
‫لألقغالم‬
: bentuk jamak dari
‫قل‬
‫ للصغحف‬: bentuk jamak dari
‫ صحياة‬yaitu: catatan.
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Al Abbas Abdullah bin Abbas radhiallahu 'anhuma, beliau berkata : Suatu saat
saya berada dibelakang Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam, maka beliau bersabda : Wahai
budak, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara: Jagalah Allah, niscaya dia
akan menjagamu, Jagalah Allah niscaya Dia akan selalu berada dihadapanmu. Jika kamu
meminta, mintalah kepada Allah, jika kamu memohon pertolongan, mohonlah
pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk
mendatangkan manfaat kepadamu sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan
manfaat sedikitpun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu, dan jika mereka
berkumpul untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan
mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah
diangkat dan lembaran telah kering.
(Riwayat Turmuzi dan dia berkata : Hadithnya hasan sahih). Dalam sebuah riwayat selain
Turmuzi dikatakan : Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan-Nya didepanmu.
Kenalilah Allah di waktu senang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah.
Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidaklah akan menimpamu dan apa
yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu, ketahuilah bahwa
kemenangan bersama kesabaran, pelepasan itu datang selepas kesukaran dan kesulitanitu
akan ada bersamanya kemudahan).
Pokok Perbincangan Hadis :
1) Menjaga Hak Allah, Allah akan menjaga kamu:
a. melaksanakan segala suruhan, meninggalkan semua larangan,menjaga
batas-batas dan hak-hak yang ditetapkan oleh Allah. Cth- solat(AlBaqarah : 238) Maruah-(Al-Ahzab: 35). Janji dengan Maghfirah dan pahala
yang besar.
b. Allah akan menjaga kemaslahatan duniawi kesihatan/anak/keluarga/harta.
c. dipelihara din & iman dari syubhat yang menyesatkan/perkara-perkara
haram.
33
2) Pertolongan & bantuan Allah kepada Orang yang bertaqwa:
a. jaga hak Allah pada diri dan keluarganya - menepati Quran dan Sunnah.
b. dalil bantuan/Allah bersama- Kisah nabi Musa dan Harun bersama
Firaun(an-Nahl : 128), Nabi bersama Abu Bakar di Gua Thur (at-Taubah :
40), (al-Mujadalah : 7 ).
3) Meminta pertolongan hanya pada Allah:
a. Memohon pertolongan dalam melakukan ketaatan/ meninggalkan
maksiat adalah wajib ke atas orang muslim. (Al-Fatihah : 5)
b. Meminta hanya kepada Allah (dikira ibadah). Dicop oleh Allah orang
yang tidak meminta darinya sebagai Takabbur(Ghafir : 60).
c. Larangan meminta sedekah(Al-Baqarah : 272), Berhajatnya seorang
hamba hanya layak ditujukan kepada Allah.
d. Bersabar atas takdir/ tetapkan pendirian pada hari bertemu Allah.
4) Beriman kepada Qadho’ dan Qadar :
a. Nabi bersabda : “Sesungguhnya Allah telah menetapkan Taqdir semua
makhluknya 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi”. RM
b. “Makhluk yang pertama diciptakan Allah ialah Qalam kemudian dikatakan
kepadanya : Tulislah..maka ia menulis sejak saat itu sehingga hari Qiamat”.
Riwayat Imam Ahmad.
c. Tidak akan ditimpa sesaorang hamba dari kebaikan atau keburukan kecuali apa
yang telah di takdirkan ke atasnya. Dalilnya (At-Taubah : 51)
d. (Ali Imran : 154).
5) Mengingati Allah ketika senang, Allah akan mengingati kamu ketika susah .
a. Caranya dengan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan ketika
senang, aman, sihat, kaya dan kuat.
b. Memperbanyakkan yang nawafil untuk dekatkan diri padaNya.
c. Allah akan ingat kita ketika bersangatan susah, kesempitan dan sakit.
d. Nabi Muhammad ketika di Gua Thur, Badar, Ahzab d.l.l
e. Nabi Yunus ketika dalam perut ikan hut.
6) Kemenangan bersama kesabaran: (a-Baqarah : 249) (al-Anfal : 66).
a. Allah menjelaskan betapa fiah yang kecil bilangannya dapat mengalahkan fiah
yang besar jumlahnya dengan izin Allah dan Allah bersama orang2 yang sabar.
b. Sabar adalah sifat yang hebat, seorang muslim amat perlu kepada sabar untuk
melaksanakan suruhan Allah.
a. Bala yang menimpa seorang muslim.
b. Mehnah di jalan Dakwah.
c. Untuk meninggalkan syahawaat dan yang haram.
d. Menjaga ketaatan kepada Allah.
c. Semuanya berhajat kepada Sabar, kerananya perlukan mujahadah melawan
kepayahan dan kebencian.
7) Bersama Bala(karb) itu ada jalan keluar(farj) :
a. Akibat dari musibah dan mehnah yang berterusan ke atas orang muslim
menyebabkan dunianya terasa sempit, murun dan sedih. Sekiranya dia muhasabah,
34
sabar dan yakin apa yang menimpanya adalah ketentuan qadho’ dan qadar Allah
serta tidak putus asa dengan Allah nescaya akan datang jalan keluar. ((alBaqarah:214).
b. Saat-saat keperitan memuncak :
a. Anak Adam (Qabil dan Habil).
b. Nabi Nuh dengan bah besar.
c. Nabi Ibrahim semasa dibakar dan saat menyembelih anaknya Ismail.
d. Musa ketika dikejar Firaun dan tenteranya.
8) Bersama kepayahan ada kesenangan (As-Syarh) .
a. Kenapa Allah jadikan bersama kesenangan itu kepayahan?
b. Agar hambanya bergantung harap padaNya. Ikatan akan bertambah erat bila
keperitan makin kuat dan mendesak.
c. Seorang hamba akan bertawajjuh kepada Tuhannya dengan lurus dan ikhlas,
kerana itulah satu2nya jalan untuk menghilangkan kepayahan itu.
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫الفوائد من الحديث‬:
1. Perhatian Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam dalam mengarahkan umatnya serta
menyiapkan generasi mu’min idaman.
2. Termasuk adab pengajaran adalah menarik perhatian pelajar agar timbul
keinginannya terhadap pengetahuan sehingga hal tersebut lebih terkesan dalam
dirinya.
3. Siapa yang berterusan melaksanakan perintah-perintah Allah, nicsaya Allah akan
menjaganya di dunia dan akhirat.
4. Beramal saleh serta melaksanakan perintah Allah dapat menolak bencana dan
mengeluarkan seseorang dari kesulitan.
5. Tidak mengarahkan permintaan apapun (yang tidak dapat dilakukan makhluk) selain
kepada Allah semata.
6. Manusia tidak akan mengalami musibah kecuali berdasarkan ketetapan Allah ta’ala.
7. Menghormati waktu dan menggunakannya kepada sesuatu yang bermanfaat
sebagaimana Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam memanfaatkan waktunya saat
beliau berkendaraan.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Menyiapkan generasi beriman
: 4 : 9, 25 : 74, 46 :15
2. Allah tempat bergantung dan berlindung : 1 : 5, 112 : 2
3. Musibah dan keberuntungan hanya datang dari Allah : 64 : 11, 9 : 51, 7 : 188, 10 : 49.
‫الحــديث العشرون‬
HADITH KEDUA PULUH
َ ‫ص ِاري ا ْل َبد ِْري َر ِض َي هللا‬
ُ ‫سعُ ْو ٍد‬
َ ‫ع ْق َبةَ ِب ْن ع َْم ٍرو األ َ ْن‬
ْ ‫ع َْن أ َ ِبي َم‬
ِ‫س ْنو ُل هللا‬
ُ ‫ قَا َل َر‬: ‫ع ْنهُ قَا َل‬
‫ست َ ِ فَاصْننَ ْع‬
َ ُ‫صلَّى هللا‬
َ
ْ َ ‫ إِذَا لَ ْم ت‬،‫اس ِم ْن َكالَ ِم النُّبُ َّو ِة األ ُ ْولَى‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
ُ َّ‫ إِ َّن ِم َّما أَد َْركَ الن‬: ‫سلَّ َم‬
] ‫[رواه البخاري‬
. َ‫شئْت‬
ِ ‫َما‬
35
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫ درك‬: diketahui, didapatkan
‫ ل‬: huruf nafi, artinya: tidak
‫ (هـ ـدصاق‬: (maka) perbuatlah
‫للاباة‬
: kenabian
‫ تئوح (تئوحع‬: (engkau) malu .
‫ِشئْـ(غـت‬
: (yang engkau)
sukai
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Mas’ud Uqbah bin Amr Al Anshary Al Badry radhiallahu 'anhu dia berkata:
Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda: Antara ungkapan yang telah dikenal
orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah: Jika engkau tidak malu perbuatlah
apa yang engkau suka . (Riwayat Bukhari)
Pokok Perbincangan Hadis :
1) Malu- akhlak para nabi Allah & malaikat (warisan para nabi).
2) Makna suruhan dalam hadis :
a. Suruhan sebagai tahdid (kecaman) - dibayangkan balasan dunia @
akhirat.
b. Suruhan terhadap perkara yang harus - pilihan (buat/tak buat).
c. Suruhan sebagai pilihan - sifat malu sebagai bentengnya.(dlm perkara
maksiat).
3) Malu terbahagi dua :
a. yang boleh diusahakan - mengenal Allah - merasai muraqabah Allah.
b. yang tak boleh diushakan -fitrah yang diberikan Allah kpd sesiapa yg
dikehendaki(kebaikan).
4) Malu yang dicela - yang tidak menepati syarak :
a. malu bertanya tentang agama/ beribadat dalam keadaan jahil.
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Malu merupakan tema yang telah disepakati oleh para nabi dan tidak terhapus
ajarannya.
2. Jika seseorang telah meninggalkan rasa malu, maka jangan harap lagi (kebaikan)
darinya sedikitpun.
3. Malu merupakan landasan akhlak mulia dan selalu bermuara kepada kebaikan. Siapa
yang banyak malunya lebih banyak kebaikannya, dan siapa yang sedikit rasa malunya
semakin sedikit kebaikannya.
4. Rasa malu merupakan perilaku dan dapat dibentuk. Maka setiap orang yang memiliki
tanggungjawab hendaknya memberikan bimbingan terhadap mereka yang di
bawahnya.
5. Tidak ada rasa malu dalam mengajarkan hukum-hukum agama serta menuntut ilmu
dan kebenaran . Allah ta’ala berfirman : “ Dan Allah tidak malu dari kebenaran “ (33 : 53).
6. Diantara manfaat rasa malu adalah ‘Iffah (menjaga diri dari perbuatan tercela) dan
Wafa’ (menepati janji)
7. Rasa malu merupakan cabang iman yang wajib diwujudkan.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Menumbuhkan rasa malu sesuai tempatnya : 33 : 53
36
‫الحــديث الحادي والعشرون‬
HADITH KEDUAPULUH SATU
َ ُ‫ع ْب ِد هللاِ الثَّقَ ِفي َر ِض َي هللا‬
َ ‫س ْفيَانُ ْب ِن‬
ُ‫ قُ ْلنت‬: ‫ع ْننهُ قَنا َل‬
ُ َ‫ أَبِي ع َْم َرة‬: ‫ َوقِ ْي َل‬،‫ع َْن أَبِي ع َْمرو‬
َ ً ‫ع ْنهُ أ َ َحدا‬
‫ قُ ْل آ َم ْنتُ ِباهللِ ث ُ َّم‬: ‫ قَا َل‬. َ‫غ ْي َرك‬
َ ‫سأ َ ُل‬
ْ َ ‫سالَ ِم قَ ْوالً الَ أ‬
ْ ‫س ْو َل هللاِ قُ ْل ِلي فِي اْ ِإل‬
ُ ‫ يَا َر‬:
‫ست َ ِق ْم‬
ْ ‫ا‬
]‫[رواه مسلم‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫ عأل‬: (saya) bertanya
‫لِ ْعغغغغغغو َ ِت‬
:
istiqomah-lah,
berpegang teguhlah.
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Amr, -ada juga yang mengatakan- : Abu ‘Amrah, Sufyan bin Abdillah Ats
Tsaqofi radhiallahuanhu dia berkata, saya berkata : Wahai Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa
sallam, katakan kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan
kepada seorangpun selainmu. Beliau bersabda: Katakanlah: saya beriman kepada Allah,
kemudian berpegang teguhlah .
(Riwayat Muslim).
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Iman kepada Allah ta’ala harus mendahului ketaatan.
2. Amal saleh dapat menjaga keimanan
3. Iman dan amal saleh keduanya harus dilaksanakan.
4. Istiqomah merupakan derajat yang tinggi .
5. Keinginan yang kuat dari para shahabat dalam menjaga agamanya dan merawat
keimanannya.
6. Perintah untuk istiqomah dalam tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah
semata hingga mati.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Bertanya untuk mendapatkan kebaikan : 2 : 149, 2 : 512, 2 : 217, 2 : 219, 2 : 219, 2 :220.
3. Iman dan istiqomah : 41 : 30, 46 : 13, 72 : 16, 15 : 99
37
‫الحـديث الثاني والعشرون‬
HADITH KEDUAPULUH DUA
‫س ْنو َل‬
َ ُ‫ني هللا‬
َ ‫ع ْب ِد هللاِ َجابِ ْر ْب ِن‬
َ ‫ع َْن أَبِي‬
َ ‫ع ْب ِد هللاِ األ َ ْن‬
َ ً‫ أ َ َّن َر ُجنال‬: ‫ع ْن ُه َمنا‬
ُ ‫سنأ َ َل َر‬
ِ ‫ص‬
َ ‫ناري َر ِض‬
َ ‫ض‬
َ ‫ص ْمتُ َر َم‬
َ ُ‫صلَّى هللا‬
ُ‫ َوأ َ ْحلَ ْلنت‬،‫ان‬
َ ‫ أ َ َرأ َ ْيتَ إِذَا‬: ‫سلَّ َم فَقَا َل‬
َ ِ‫هللا‬
ُ ‫ َو‬،ِ‫صلَّيْتُ اْل َم ْكت ُ ْوبَات‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
‫[رواه‬
. ‫ نَعَ ْم‬: ‫ أَأ َ ْد ُخ ُل ا ْل َجنَّةَ ؟ قَا َل‬،ً‫ش ْيئا‬
َ َ‫علَى ذَ ِلك‬
َ ‫ َولَ ْم أ َ ِز ْد‬،‫ َو َح َّر ْمت ا ْل َح َرا َم‬،‫ا ْل َحالَ َل‬
]‫مسلم‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫ للمكوابدت‬: Shalat-shalat fardu
ُ‫ن َّ رغغغغغغغغغغغـ(ت‬
:
(saya)
mengharamkan
ُ‫ نللـ(ت‬: (saya) menghalalkan
/‫ل‬
: Apakah
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah Al Anshary radhiallahuanhuma : Seseorang bertanya
kepada Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam, seraya berkata : Bagaimana pendapatmu
jika saya melaksanakan shalat yang wajib, berpuasa Ramadhan, Menghalalkan yang halal
dan mengharamkan yang haram1) dan saya tidak tambah sedikitpun, apakah saya akan
masuk surga ?. Beliau bersabda : Ya.
(Riwayat Muslim)
Catatan :
* Seseorang yang bertanya dalam riwayat diatas adalah : An Nu’man bin Qauqal.
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫الفوائد من الحديث‬:
1. Setiap muslim dituntut untuk bertanya kepada ulama tentang syariat Islam, tentang
kewajibannya dan apa yang dihalalkan dan diharamkan baginya jika hal tersebut tidak
diketahuinya.
2. Penghalalan dan pengharaman merupan aturan syariat, tidak ada yang berhak
menentukannya kecuali Allah ta’ala.
3. Amal saleh merupakan sebab masuknya seseorang kedalam syurga.
4. Keinginan dan perhatian yang besar dari para shahabat serta kerinduan mereka
terhadap syurga serta upaya mereka dalam mencari jalan untuk sampai kesana.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Evaluasi diri / muhasabah
: 59 : 18
2. Rindu syurga
: 3 : 133, 66 : 11
3. Memperhatikan halal haram dalam kehidupan: 9 : 29, 66 : 1, 7 : 157
1. Maksud mengharamkan yang haram adalah: menghindarinya dan maksud menghalalkan yang halal adalah :
mengerjakannya dengan keyakinan akan kehalalannya .
38
‫الحديث الثالث والعشرون‬
HADITH KEDUAPULUH TIGA
ْ َ ‫َاص ْم اْأل‬
‫صنلَّى‬
َ ُ‫شعَ ِري َر ِض َي هللا‬
َ ِ‫س ْنو ُل هللا‬
ُ ‫ قَنا َل َر‬: ‫ع ْننهُ قَنا َل‬
ِ ‫ع َْن أَبِ ْي َما ِل ْك ا ْل َح ِارثِي ا ْب ِن ع‬
ُّ ‫ ال‬: ‫سلَّ َم‬
َ ‫سن ْب َح‬
‫ان هللاِ َوا ْل َح ْمن ُد‬
َ ‫ط ُه ْو ُر‬
َ ُ‫هللا‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
ُ ‫ َو‬،‫ان‬
ِ ‫ َوا ْل َح ْم ُد هللِ ت َ ْمأل ُ ا ْل ِم ْي َز‬،‫ان‬
ِ ‫ش ْط ُر اْ ِإل ْي َم‬
ٌ ‫صنن َدقَةُ بُ ْر َه‬
،‫ننان‬
َّ ‫ َوال‬،‫ننو ٌر‬
َّ ‫ َوال‬،‫ض‬
ِ ‫سنن َم‬
َّ ‫ننِن – َمننا بَنن ْي َن ال‬
ْ ُ‫صننالَةُ ن‬
ِ ‫اء َواْأل َ ْر‬
ِ ‫هللِ ت َ ْمننأل ُ – أ َ ْو ت َ ْم‬
‫[رواه‬
‫سهُ فَ ُم ْعتِقُ َها أ َ ْو ُم ْو ِبقُ َها‬
َ ‫َوا ْلقُ ْرآنُ ُح َّجةٌ لَكَ أ َ ْو‬
َ ‫اس يَ ْغدُو فَباَئِ ٌع نَ ْف‬
ِ َّ‫ ُك ُّل الن‬. َ‫علَ ْيك‬
]‫مسلم‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫للط)ار‬
: Bersuci
‫ شط‬: Setengah, sebagian
‫ تمأل (تمآلا‬: Memenuhi
‫ ب دا‬: Bukti
‫يئغا‬
: Berangkat (pagi ‫بد)ق‬
: menjual
hari)
‫رابق‬
: Menghancurkan
‫ر)وق‬
: Memerdekakan
‫ غد‬pada kalimat ‫ رابغق‬dan ‫ ر)وغق‬kembali kepada kalimat ‫ناغس‬
(jiwa) .
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Malik Al Haritsy bin ‘Ashim Al ‘Asy’ary radhiallahuanhu dia berkata : Rasulullah
shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda : Bersuci sebagian dari iman, Al Hamdulillah dapat
memenuhi timbangan1), Subhanallah dan Al Hamdulillah dapat memenuhi antara langit dan
bumi, Sholat adalah cahaya2), shadaqah adalah bukti3), Al Quran dapat menjadi saksi yang
meringankanmu atau yang memberatkanmu. Semua manusia berangkat menjual
dirinya4), ada yang membebaskan dirinya (dari kehinaan dan azab) ada juga yang
menghancurkan dirinya .
(Riwayat Muslim).
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Iman merupakan ucapan dan perbuatan, bertambah dengan amal saleh dan keta’atan
dan berkurang dengan maksiat dan dosa.
2. Amal perbuatan akan ditimbang pada hari kiamat dan dia memiliki beratnya.
3. Bersuci merupakan syarat sahnya ibadah, kerana itu harus diperhatikan.
4. Menjaga shalat akan mendatangkan petunjuk dan memperbaiki kondisi seorang
muslim terhadap manusia, membedakannya dengan akhlaknya dan perilakunya,
kewara’annya dan ketakwaannya.
5. Seruan untuk berinfaq pada jalan-jalan kebaikan dan bersegera melakukannya dimana
hal tersebut merupakan pertanda benarnya keimanan.
6. Anjuran untuk bersabar tatkala mengalami musibah, khususnya apa yang dialami
seorang muslim kerana perbuatan amar ma’ruf nahi munkar.
7. Semangat membaca Al Quran dengan pemahaman dan mentadabburi (merenungkan)
ma’nanya, menga-malkan kandungan-kandungannya kerana hal tersebut dapat
memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat.
1. Maksudnya adalah timbangan kebaikan seorang hamba pada hari kiamat.
2. Dikatakan cahaya kerana shalat dapat menunjukkan seseorang kepada perbuatan yang baik.
3. Bukti akan kebenaran keimanannya.
4. Menjual dirinya baik kepada Allah ta’ala dengan menta’ati-Nya atau kepada syetan dengan bermaksiat kepada-Nya.
39
‫‪Seorang muslim harus menggunakan waktunya dan umurnya dalam keta’atan‬‬
‫‪kepada Allah ta’ala serta tidak mengabaikannya kerana kesibukan lainnya.‬‬
‫‪8.‬‬
‫‪Fi Zilal An-Nawawiyyah:‬‬
‫‪ :‬موضوعات الحديث ‪Tema-tema hadith /‬‬
‫‪1. Keutamaan bersuci‬‬
‫‪: 9 : 108, 2 : 222‬‬
‫‪2. Keutamaan dan kekuatan zikir : 8 : 45, 13 : 28‬‬
‫‪3. Shadaqah : 2 : 261, 57 : 18, 33 : 35.‬‬
‫‪4. Interaksi dengan Al Quran‬‬
‫‪: 4 : 82, 7 : 204, 25 : 30‬‬
‫‪5. Perbuatan manusia kembali kepada dirinya : 17 : 7‬‬
‫الحــديث الرابع والعشرون‬
‫‪HADITH KEDUAPULUH EMPAT‬‬
‫سلَّ َم فِ ْي َما يَ ْر ِو ْي ِه ع َْن‬
‫صلَّى هللاُ َ‬
‫ع َْن أَبِي ذَ ٍر ا ْل ِغفَ ِاري َر ِض َي هللاُ َ‬
‫ع ْنهُ‪ ،‬ع َِن النَّبِي ِ َ‬
‫علَ ْي ِه َو َ‬
‫َر ِب ِه ع ََّز َو َج َّل أَنَّهُ قَا َل ‪َ :‬يا ِع َبادِي ِإ ِني َح َّر ْمتُ ال ُّ‬
‫َلى نَ ْفسِي َو َج َع ْلتُهُ بَ ْينَ ُك ْم ُم َح َّرماً‪،‬‬
‫ْ ْل َم ع َ‬
‫فَالَ ت َ َْالَ ُموا ‪ .‬يَا ِعبَادِي ُكلُّ ُك ْم َ‬
‫ست َ ْهد ُْونِي أ َ ْه ِد ُك ْم ‪ .‬يَا ِعبَادِي ُكلُّ ُك ْم‬
‫ضا ٌّل ِإالَّ َم ْن َه َد ْيتُهُ‪ ،‬فَا ْ‬
‫س ْوتُهُ‬
‫َجائِ ٌع إِالَّ َم ْن أ َ ْطعَ ْمتُهُ فَا ْ‬
‫ست َ ْط ِع ُم ْونِي أ َ ْط ِع ْم ُك ْم ‪ .‬يَا ِعبَادِي ُكلُّ ُك ْم ع ٍَار إِالَّ َم ْن َك َ‬
‫ب َج ِم ْيعاً‪،‬‬
‫فَا ْ‬
‫س ْو ِني أ َ ْك ُ‬
‫ست َ ْك ُ‬
‫س ُك ْم ‪َ .‬يا ِع َبادِي إِنَّ ُك ْم ت ُ ْخ ِطئ ُْو َن ِباللَّ ْي ِل َوالنَّ َه ِار َوأَنا َ أ َ ْغ ِف ُر الذُّنُ ْو َ‬
‫ست َ ْغ ِف ُر ْونِي أ َ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم‪ ،‬يَا ِعبَادِي إِنَّ ُك ْم لَ ْن ت َ ْبلُغُوا ض ُِري فَتَض ُُّر ْونِي‪َ ،‬ولَ ْن ت َ ْبلُغُوا نَ ْف ِعي‬
‫فَا ْ‬
‫ب َر ُج ٍل‬
‫س ُك ْم َو ِجنَّ ُك ْم كَانُوا َ‬
‫فَت َ ْنفَعُ ْونِي ‪ .‬يَا ِعبَادِي لَ ْو أ َ َّن أ َ َّولَ ُك ْم َو ِ‬
‫آخ َر ُك ْم َوإِ ْن َ‬
‫علَى أَتْقَى قَ ْل ِ‬
‫س ُك ْم َو ِجنَّ ُك ْم‬
‫اح ٍد ِم ْن ُك ْم َما َزا َد ذَ ِلكَ ِفي ُم ْل ِكي َ‬
‫ش ْيئا ً ‪َ .‬يا ِع َبادِي لَ ْو أ َ َّن أ َ َّولَ ُك ْم َو ِ‬
‫َو ِ‬
‫آخ َر ُك ْم َوإِ ْن َ‬
‫ش ْيئا ً ‪ .‬يَا ِعبَادِي لَ ْو أ َ َّن‬
‫ص ذَ ِلكَ ِم ْن ُم ْل ِكي َ‬
‫كَانُوا َ‬
‫اح ٍد ِم ْن ُك ْم َما نَقَ َ‬
‫ب َر ُج ٍل َو ِ‬
‫علَى أ َ ْف َج ِر قَ ْل ِ‬
‫سأَلَتَهُ‬
‫س ُك ْم َو ِجنَّ ُك ْم قَا ُموا فِي َ‬
‫سأَلُ ْونِي فَأ َ ْع َطيْتُ ُك َّل َو ِ‬
‫ص ِع ْي ٍد َو ِ‬
‫أ َ َّولَ ُك ْم َو ِ‬
‫اح ٍد َم ْ‬
‫اح ٍد فَ َ‬
‫آخ َر ُك ْم َوإِ ْن َ‬
‫ص ا ْل َم ِخ ْي ُ‬
‫ْ ِإذَا أُد ِْخ َل ا ْلبَ ْح َر ‪َ .‬يا ِع َبادِي ِإنَّ َما ِه َي‬
‫َما نَقَ َ‬
‫ص ذَ ِلكَ ِم َّما ِع ْندِي ِإالَّ َك َما َي ْنقُ ُ‬
‫ع َمالُ ُك ْم أ ُ ْح ِص ْي َها لَ ُك ْم ث ُ َّم أ ُ ْوفِ ْي ُك ْم إِيَّا َها فَ َم ْن َو َج َد َخ ْيرا ً فَ ْليَ ْح َم ِد هللاَ َو َم ْن َو َج َد َ‬
‫غ ْي َر ذَ ِلكَ‬
‫أَ َ‬
‫سهُ ‪.‬‬
‫فَالَ يَلُ ْو َم َّن إِالَّ نَ ْف َ‬
‫[ر له رئل ]‬
‫ضدل‬
‫‪: sesat‬‬
‫‪ : Hendaklah kalian‬لعو)ا نع‬
‫‪minta‬‬
‫‪hidayah dariku‬‬
‫‪ : (Aku) berikan‬ط)مـ(تـ (ـه‬
‫‪40‬‬
‫‪: (kalian) saling‬‬
‫‪ :‬مفردات ‪Kosa kata /‬‬
‫تظدلمال‬
‫‪menzalimi‬‬
‫‪ : (aku) berikan‬ايـ(تـ (ـه‬
‫)‪hidayah (kepadanya‬‬
‫رد)ق‬
‫‪: Lapar‬‬
: Mintalah makan
kepada-Ku
‫ مئا(تـ (ـه‬: (Aku) memberi
pakaian (kepadanya)
‫تخطئاا‬
: (kalian)
melakukan
kesalahan
‫تتى‬
: Yang paling
bertaqwa
‫هج‬
: Orang yang paling
durhaka
‫ص)يا‬
: Tempat, bukit.
‫ نصيـ( د‬: (Aku)
menghitung(nya)
‫لعوط)مانع‬
makan (kepadanya)
‫ در‬: Telanjang
‫ لعوكئانع‬: Mintalah pakaian
kepada-Ku.
‫ تبلئال‬: (kalian) sampai, dapat
‫ زلد‬: Menambah
‫ نتص‬: Mengurangi
‫ للمخيط‬: Jarum
‫ هيـ(م‬: (Aku) sempurnakan
(balasannya)(kepada kalian)
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Dzar Al Ghifari radhiallahuanhu dari Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam
sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza Wajalla bahwa Dia berfirman 1): Wahai
hambaku, sesungguhya aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku telah
menetapkan haramnya (kezaliman itu) diantara kalian, maka janganlah kalian saling
berlaku zalim. Wahai hambaku semua kalian adalah sesat kecuali siapa yang Aku beri
hidayah, maka mintalah hidayah kepada-Ku niscaya Aku akan memberikan kalian
hidayah. Wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan kecuali siapa yang aku berikan
kepadanya makanan, maka mintalah makan kepada-Ku niscaya Aku berikan kalian
makanan. Wahai hamba-Ku, kalian semuanya telanjang kecuali siapa yang aku berikan
kepadanya pakaian, maka mintalah pakaian kepada-Ku niscaya Aku berikan kalian
pakaian. Wahai hamba-Ku kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang
hari dan Aku mengampuni dosa semuanya, maka mintalah ampun kepada-Ku niscaya
akan Aku ampuni. Wahai hamba-Ku sesungguhnya tidak ada kemudharatan yang dapat
kalian lakukan kepada-Ku sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan
kepada-Ku. Wahai hambaku seandainya sejak orang pertama diantara kalian sampai
orang terakhir, dari kalangan manusia dan jin semuanya berada dalam keadaan paling
bertakwa diantara kamu, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaan-Ku sedikitpun .
Wahai hamba-Ku seandainya sejak orang pertama diantara kalian sampai orang terakhir,
dari golongan manusia dan jin diantara kalian, semuanya seperti orang yang paling
durhaka diantara kalian, niscaya hal itu mengurangi kerajaan-Ku sedikitpun juga. Wahai
hamba-Ku, seandainya sejak orang pertama diantara kalian sampai orang terakhir
semunya berdiri di sebuah bukit lalu kalian meminta kepada-Ku, lalu setiap orang yang
meminta Aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada pada-Ku kecuali
bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Wahai hamba-Ku,
sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian kemudian
diberikan balasannya, siapa yang banyak mendapatkan kebaikaan maka hendaklah dia
bersyukur kepada Allah dan siapa yang menemukan selain (kebaikan) itu janganlah ada
yang dicela kecuali dirinya.
(Riwayat Muslim)
1. Hadits seperti ini disebut hadits qudsi, yaitu hadits yang maknanya dari Allah dan redaksinya dari Rasulullah j.
41
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫الفوائد من الحديث‬:
1. Menegakkan keadilan diantara manusia serta haramnya kezaliman diantara mereka
merupakan tujuan dari ajaran Islam yang paling penting.
2. Wajib bagi setiap orang untuk memudahkan jalan petunjuk dan memintanya kepada
Allah ta’ala.
3. Semua makhluk sangat tergantung kepada Allah dalam mendatangkan kebaikan dan
menolak keburukan terhadap dirinya baik dalam perkara dunia maupun akhirat.
4. Pentingnya istighfar dari perbuatan dosa dan sesungguhnya Allah ta’ala akan
mengampuninya.
5. Lemahnya makhluk dan ketidakmampuan mereka dalam mendatangkan kecelakaan
dan kemanfaatan.
6. Wajib bagi setiap mu’min untuk bersyukur kepada Allah ta’ala atas ni’mat-Nya dan
taufiq-Nya.
7. Sesungguhnya Allah ta’ala menghitung semua perbuatan seorang hamba dan
membalasnya.
8. Dalam hadith terdapat petunjuk untuk mengevaluasi diri (muhasabah) serta
penyesalan atas dosa-dosa
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema hadith dan ayat-ayat Al Quran yang terkait :
1. Besarnya bahaya kezaliman : 7 : 44, 10 : 13
2. Allah sumber hidayah dan rezeki
: 18 : 17,
3. Kemurahan dan ampunan Allah ta’ala : 39 : 53, 7 : 156
4. Kebaikan dan keburukan akan kembali kepada manusia :
17 : 7, 47 : 38, 7 : 160
‫الحـديث الخامس والعشرون‬
HADITH KEDUAPULUH LIMA
ْ ‫ أ َ َّن َناسنا ً ِم‬: ُ‫ع ْننه‬
‫صنلَّى هللا علينه وسنلم‬
َ ُ‫ني هللا‬
َ ِ‫س ْنو ِل هللا‬
ُ ‫ب َر‬
ِ ‫نن أَصْن َحا‬
َ ‫ع َْن أ َ ِبني ذَ ٍر َر ِض‬
‫صنلُّ ْو َن َك َمنا‬
َ ُ‫صلَّى هللا‬
َ ُ‫نب أ َ ْهن ُل الن ُّدث ُ ْو ِر بِناْأل ُ ُج ْو ِر ي‬
َ ِ ‫قَالُوا ِللنَّبِي‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
ُ ‫سلَّ َم يَا َر‬
َ ‫ ذَ َه‬،ِ‫س ْو َل هللا‬
َ َ ‫ َوت‬،‫ص ْو ُم‬
َ ُ‫ن‬
ُ َ‫ص ْو ُم ْو َن َك َما ن‬
ُ َ‫ َوي‬،‫ص ِلي‬
َ ‫ أ َ َو لَن ْي‬: ‫ص َّدقُ ْو َن ِبفُض ُْو ِل أ َ ْم َنوا ِل ِه ْم قَنا َل‬
ُ‫س قَن ْد َجعَن َل هللا‬
،ً‫صن َدقَة‬
َ ‫ُنل ت َ ْح ِم ْين َد ٍة‬
َ ‫ص َدقَةً َوك ُِل ت َ ْك ِب ْي َنر ٍة‬
َ ‫س ِب ْي َح ٍة‬
َ َ ‫لَ ُك ْم َما يَت‬
ْ َ ‫ إِ َّن لَ ُك ْم ِبك ُِل ت‬: ‫ص َّدقُ ْو َن‬
ِ ‫صن َدقَةً َوك‬
ْ ُ‫صن َدقَةً َوفِني ب‬
‫نع أ َ َحن ِد ُك ْم‬
َ ‫صن َدقَةً َونَ ْهني ٍ عَنن ُم ْنك ٍَنر‬
َ ‫ص‬
َ ‫َوك ُِل ت َ ْه ِل ْيلَ ٍة‬
ِ ‫صن َدقَةً َوأ َ ْم ٍنر ِبنا ْل َم ْع ُر ْو‬
ِ ‫ض‬
‫ أ َ َرأ َ ْينت ُ ْم لَ ْنو‬: ‫ش ْه َوتَهُ َو َيك ُْونُ لَهُ ِف ْي َها أ َ ْج ٌنر ؟ قَنا َل‬
َ ‫س ْو َل هللاِ أ َ َيأ ْ ِتي أ َ َح ُدنَا‬
َ
ُ ‫ َيا َر‬: ‫ص َدقَةً قَالُوا‬
َ ‫ضعَ َها فِي ا ْل َحالَ ِل ك‬
َ ‫علَ ْي ِه ِو ْز ٌر ؟ فَ َكذَ ِلكَ إِذَا َو‬
َ ‫ضعَ َها فِي َح َر ٍام أَك‬
َ ‫َو‬
. ‫َان لَهُ أ َ ْج ٌر‬
َ ‫َان‬
] ‫[ر له رئل‬
42
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫ للغاثار‬bentuk jamak dari ‫ دثغ‬: ‫ لألرغغغار‬: jamak dari
‫لألرغغغ‬:
harta
pahala
yang banyak
‫ زر‬: dosa
‫ هضال‬: sesuatu yang berlebih
‫ بضق‬: kemaluan (maksudnya
adalah: jima’)
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Dzar radhiallahuanhu : Sesungguhnya sejumlah orang dari shahabat Rasulullah
shollallohu ‘alaihi wa sallam 1) berkata kepada Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam: “ Wahai
Rasululullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak,
mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka puasa sebagaimana kami puasa dan
mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka (sedang kami tidak dapat
melakukannya). (Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam) bersabda : Bukankah Allah telah
menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah ? : Sesungguhnya setiap tashbih 2)
merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan
sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma’ruf nahi munkar merupakan sedekah
dan setiap kemaluan kalian3) merupakan sedekah. Mereka bertanya : Ya Rasulullah
masakah dikatakan berpahala seseorang diantara kami yang menyalurkan syahwatnya ?,
beliau bersabda : Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan dijalan
yang haram, bukankah baginya dosa ?, demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan
pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala.
(Riwayat Muslim)
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Sikap bijak dalam menanggapi berbagai kondisi serta mendatangkan kabar gembira
bagi jiwa serta menenangkan perasaan.
2. Para shahabat berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan.
3. Luasnya keutamaan Allah ta’ala serta banyaknya pintu-pintu kebaikan yang dibuka
bagi hamba-Nya.
4. Semua bentuk zikir sesungguhnya merupakan shodaqoh yang dikeluarkan seseorang
untuk dirinya.
5. Kebiasaan-kebiasaan mubah dan penyaluran syahwat yang disyariatkan dapat
menjadi ketaatan dan ibadah jika diiringi dengan niat saleh.
6. Anjuran untuk meminta sesuatu yang dapat bermanfaat bagi seorang muslim dan
yang dapat meningkatkan dirinya ke derajat yang lebih sempurna.
7. Didalam hadith ini terdapat keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang fakir
yang bersabar.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
1. Yang dimaksud dengang mereka adalah para shahabat Rasulullah
kalangan Muhajirin.
2. Tashbih adalah ucapan Shubhanallah.
1. Maksudnya adalah melakukan jima’ dengan istri.
43
shollallohu ‘alaihi wa sallam yang fakir dari
Tema hadith dan ayat-ayat Al Quran yang terkait :
1. Iri terhadap kebaikan orang lain:
2. Pintu-pintu kebaikan terbuka luas
: 2 : 177, 5 : 2
3. Mencari yang halal dan menjauhkan yang haram :
5. Menggunakan sesuatu sesuai yang telah ditetapkan:
‫الحــديث السادس والعشرون‬
HADITH KEDUAPULUH ENAM
‫سنالَ َمى‬
َ ُ‫صلَّى هللا‬
َ ُ‫ع َْن أ َ ِب ْي ُه َر ْي َرةَ َر ِض َي هللا‬
َ ِ‫س ْو ُل هللا‬
َ ‫علَ ْين ِه َو‬
ُ ‫ كُن ُّل‬: ‫سنلَّ َم‬
ُ ‫ قَا َل َر‬: ‫ع ْنهُ قَا َل‬
‫الر ُج َل‬
َ ‫اس‬
َ ‫س ت َ ْع ِد ُل بَ ْي َن اثْنَ ْي ِن‬
َ ‫علَ ْي ِه‬
ِ َّ‫ِم َن الن‬
َّ ‫ َوت ُ ِع ْي ُن‬،ٌ‫ص َدقَة‬
ُ ‫ ُك ُّل يَ ْو ٍم ت َ ْطلُ ُع فِ ْي ِه الش َّْم‬،ٌ‫ص َدقَة‬
َّ ‫صن َدقَةٌ َوا ْل َك ِل َمنةُ ال‬
‫ُنل‬
َ ُ‫علَ ْي َها أ َ ْو ت َ ْرفَ ُع لَه‬
َ ُ‫ِفي دَابَّ ِت ِه فَت َ ْح ِملُه‬
َ ُ‫ط ِي َبنة‬
َ ُ‫علَ ْي َهنا َمتَاعَنه‬
ِ ‫ َو ِبك‬،ٌ‫صن َدقَة‬
َّ ‫ْ اْألَذَى ع َِن ال‬
ُ ‫ص َدقَةٌ َو ت ُ ِم ْي‬
]‫ [رواه البخاري ومسلم‬. ٌ‫ص َدقَة‬
ِ ‫ُخ ْط َو ٍة ت َ ْم‬
َ ‫ق‬
َ ‫صالَ ِة‬
َّ ‫ش ْي َها إِلَى ال‬
ِ ‫ط ِر ْي‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫عغغال َرى‬
: tulang pada
telapak
tangan dan jari-jari (yang
dimaksud adalah semua anggota
tubuh)
‫ت)ي‬
: menolong
‫ رود ـ(ـه‬: harta benda (nya)
Terjemah hadith / ‫الحديث‬
‫ت)غغغال‬
: berlaku adil,
mendamaikan
‫ ت هق‬: mengangkat
‫ خطاة‬: langkah
‫ لألذى‬: gangguan, rintangan
‫تمغغغيط‬
: menyingkirkan,
menghilangkna
‫ ترجمة‬:
Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata : Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam
bersabda : Setiap anggota tubuh manusia wajib disedekahi, setiap hari dimana matahari
terbit lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang (yang bertikai) adalah sedekah, engkau
menolong seseorang yang berkendaraan lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraanya
atau mengangkatkan barangnya adalah sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah, setiap
langkah ketika engkau berjalan menuju shalat adalah sedekah dan menghilangkan
gangguan dari jalan adalah sedekah.
(Riwayat Bukhori dan Muslim)
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Bersyukur kepada Allah ta’ala setiap hari atas kesehatan anggota badan.
2. Allah telah menjadikan -sebagai rasa syukur terhadap ni’mat-Nya- setiap anggota
badan untuk menolong hamba-hamba Allah ta’ala, bersedekah kepada mereka dengan
menggunakannya sesuai kemaslahatannya.
3. Temasuk sedekah adalah : Menahan tangan dan lisan untuk tidak menyakiti orang
lain, justru seharusnya digunakan untuk menunaikan hak-hak setiap muslim.
44
4. Jasad harus dikeluarkan zakatnya sebagaimana harta ada zakatnya. Zakat badan
adalah melakukan perbuatan baik, bersedekah dan pintu-pintunya banyak.
5. Anjuran untuk mendamaikan kedua belah fihak, tolong menolong, mengucapkan
kalimat yang baik, berjalan menuju shalat dan menyingkirkan penghalang dari shalat.
6. Anjuran untuk membersihkan sarana-sarana umum.
7. Anjuran untuk melakukan keadilan, kerana dengan keadilanlah ditegakkan langit dan
bumi.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Menolong sesama manusia
: 5 : 2, 107 : 1-7
2. Menjaga kepentingan bersama :
3. Perkataan yang baik
: 17 : 23, 33 : 32, 4 : 9
‫الحـديث السابع والعشرون‬
HADITH KEDUAPULUH TUJUH
ْ ‫عن‬
َ َ‫سن ْنمع‬
‫ ا ْلبِن ُّنر‬: ‫صنلَّى هللا عليننه وسننلم قَننا َل‬
َ ،ُ‫ع ْننه‬
َ ُ‫ني هللا‬
َ
َ ِ ‫نن النَّبِنني‬
َ ‫نن‬
ِ ‫نن النَّن َّنو‬
ِ ‫عن‬
ِ ‫اس بن‬
َ ‫ان َر ِضن‬
َّ َ‫سكَ َوك َِر ْهتَ أ َ ْن ي‬
. ]‫س ِلم‬
َ ‫ط ِل َع‬
ِ ‫ق َواْ ِإلثْ ُم َما َحاكَ فِي نَ ْف‬
ْ ‫[ر َواهُ ُم‬
ْ ‫ُح‬
َ . ‫اس‬
ُ َّ‫علَ ْي ِه الن‬
ِ ُ‫سنُ ا ْل ُخل‬
: ‫سلَّ َم فَقَا َل‬
َ ُ‫صلَّى هللا‬
َ ُ‫صةَ ْب ِن َم ْعبَد َر ِض َي هللا‬
َ ِ‫س ْو َل هللا‬
َ ‫َوع َْن َوا ِب‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
ُ ‫ أَتَيْتُ َر‬: ‫ع ْنهُ قَا َل‬
‫س َوا ْط َمأ َ َّن‬
ِ ‫ست َ ْف‬
ْ ِ‫ ا‬: ‫ قَا َل‬،‫ نَعَ ْم‬: ُ‫سأ ُل ع َِن ا ْل ِب ِر قُ ْلت‬
ْ َ ‫ِجئْتَ ت‬
ُ ‫ ا ْل ِب ُّر َما ا ْط َمأَنَّتْ ِإلَ ْي ِه النَّ ْف‬، َ‫ت قَ ْلبَك‬
" َ‫اس َوأ َ ْفت َ ْوك‬
َّ ‫ َواْ ِإلثْ ُم َما َحاكَ ِفي النَّ ْف ِس َوت َ َر َّد َد ِفي ال‬،‫ب‬
ُ ‫ِإلَ ْي ِه ا ْلقَ ْل‬
ُ َّ‫ َو ِإ ْن أ َ ْفتَاكَ الن‬،‫صد ِْر‬
] ‫نما ب نابل للالررع بإعادد نئ‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫للبـ‬
: Kebaikan
‫ندك‬
: Mengganggu
‫لإلثـ‬
َّ
‫يط ِلق‬
‫[نايث نئ ر ياده هع رئاا لإلردري‬
: Dosa
: Diketahui, diselidiki
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Nawwas bin Sam’an radhiallahuanhu , dari Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam
beliau bersabda : “Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang terasa
mengaggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia “ Riwayat Muslim. Dan
dari Wabishah bin Ma’bad radhiallahuanhu dia berkata : Saya mendatangi Rasulullah
saw, lalu beliau bersabda : Engkau datang untuk menanyakan kebaikan ?, saya menjwab :
Ya. Beliau bersabda : Mintalah pendapat dari hatimu, kebaikan adalah apa yang jiwa dan
hati tenang kerananya, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan
menimbulkan keragu-raguan dalam dada, meskipun orang-orang memberi fatwa
kepadamu dan mereka membenarkannya.
(Hadith hasan kami riwayatkan dari dua musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad Darimi
dengan sanad yang hasan.
45
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keragu-raguan dalam jiwa dan tidak suka
kalau hal itu diketahui orang lain.
2. Siapa yang ingin melakukan suatu perbuatan maka hendaklah dia menanyakan hal
tersebut pada dirinya .
3. Anjuran untuk berakhlak mulia kerana akhlak yang mulia termasuk unsur kebaikan
yang sangat besar.
4. Hati seorang mu’min akan tenang dengan perbuatan yang halal dan gusar dengan
perbuatan haram.
5. Melihat terlebih dahulu ketetapan hukum sebelum mengambil tindakan. Ambillah
yang paling dekat dengan ketakwaan dan kewara’an dalam agama.
6. Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam ketika menyampaikan sesuatu kepada para
shahabatnya selalu mempertimbangkan kondisi mereka.
7. Perhatian Islam terhadap pendidikan sisi agama yang bersifat internal dalam hati
orang beriman dan meminta keputusannya sebelum mengambil tindakan.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Kebenaran melahirkan ketenangan hati : 8 : 10, 13 : 28
2. Hati-hati dalam memberi fatwa : 17 : 36
3. Hati yang sehat sensitif terhadap keburukan :
‫الحــديث الثامن والعشرون‬
HADITH KEDUAPULUH DELAPAN
َ ‫ع‬
‫لى هللا‬
َ ‫ َو‬: ‫ساريةَ َرضي هللا عنه َقا َل‬
َ ِ‫س ْو ُل هللا‬
َ ‫اض ْب ِن‬
ُ ‫ْ َنا َر‬
ِ ‫ع َْن أَبِي نَ ِج ْي ٍ ا ْل ِع ْر َب‬
َّ ‫ص‬
،ِ‫س ْو َل هللا‬
ُ ‫ يَا َر‬: ‫ فَقُ ْلنَا‬،ُ‫ َوذَ ِرفَتْ ِم ْن َها ا ْلعُيُ ْون‬،‫ب‬
ُ ‫عليه وسلم َم ْو ِع َْةً َو ِجلَتْ ِم ْن َها ا ْلقُلُ ْو‬
َّ ‫س ْم ِع َوال‬
‫ع ِة‬
َ ‫طا‬
َّ ‫ َوال‬،‫ أ ُ ْو ِص ْي ُك ْم بِت َ ْق َوى هللاِ ع ََّز َو َج َّل‬: ‫ قَا َل‬،‫ فَأ َ ْو ِصنَا‬،ٍ‫كَأَنَّ َها َم ْو ِع َْةُ ُم َو ِدع‬
ْ ‫سيَ َرى‬
‫سنَّ ِة‬
َ ‫علَ ْي ُك ْم‬
َ ‫َوإِ ْن تَأ َ َّم َر‬
َ َ‫ش ِم ْن ُك ْم ف‬
ُ ‫سنَّتِي َو‬
ُ ‫ فَعَلَ ْي ُك ْم ِب‬.ً‫اختِالَفا ً ًكثِ ْيرا‬
ْ ‫ فَ ِإنَّهُ َم ْن يَ ِع‬،ٌ‫ع ْبد‬
ُّ ‫ع‬
‫ فَ ِإ َّن ُك َّل‬،‫ت اْأل ُ ُم ْو ِر‬
َ ‫ضوا‬
َ ‫ش ِد ْي َن ا ْل َم ْهد ِِي ْي َن‬
ِ ‫ َو ِإيَّا ُك ْم َو ُم ْح َدثَا‬،ِ‫اجذ‬
ِ َ‫ا ْل ُخلَف‬
ِ ‫الرا‬
َّ ‫اء‬
ِ ‫علَ ْي َها بِالنَّ َو‬
ٌ‫ضالَلَة‬
َ ‫ع ٍة‬
َ ‫ِب ْد‬
]‫ نايث نئ صحيح‬: ‫قدل‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫ظـ(ند‬
‫رلـ(ت‬
‫تأ َ َّر‬
‫ليـ(م‬
‫[ر َ له دل د للو رذ‬
َ
: menasihati (kami)
: takut
: Memerintah
: Kalian harus
Terjemah hadith / ‫الحديث‬
‫ترجمة‬
‫را ظة‬
: Nasihat
‫ للتلاب‬bentuk jamak dari ‫ قل‬:
hati
‫ ي)ش (ي)يش‬: hidup
‫إيد(م‬
: Kalian jangan
:
46
Dari Abu Najih Al Irbadh bin Sariah radhiallahuanhu dia berkata : Rasulullah shollallohu
‘alaihi wa sallam memberikan kami nasehat yang membuat hati kami bergetar dan air mata
kami bercucuran. Maka kami berkata : Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasehat
perpisahan, maka berilah kami wasiat. Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda : “
Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah ta’ala, tunduk dan patuh kepada
pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Kerana
diantara kalian yang hidup (setelah ini) akan menyaksikan banyaknya perselisihan.
Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaurrasyidin yang
mendapatkan petunjuk, gigitlah (genggamlah dengan kuat) dengan geraham. Hendaklah
kalian menghindari perkara yang diada-adakan, kerana semua perkara bid’ah adalah
sesat “
(Riwayat Abu Daud dan Turmuzi, dia berkata : hasan sahih)
Pelajaran:
1. Bekas yang dalam dari nasehat Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam dalam jiwa para
shahabat. Hal tersebut merupakan tauladan bagi para da’i di jalan Allah ta’ala.
2. Taqwa merupakan yang paling penting untuk disampaikan seorang muslim kepada
muslim lainnya, kemudian mendengar dan ta’at kepada pemerintah selama tidak
terdapat didalamnya maksiat.
3. Keharusan untuk berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan sunnah
Khulafaurrasyidin, kerana didalamnya terdapat kemenangan dan kesuksesan,
khususnya tatkala banyak terjadi perbedaan dan perpecahan.
4. Hadith ini menunjukkan tentang sunnahnya memberikan wasiat saat berpisah kerana
didalamnya terdapat kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Larangan untuk melakukan hal yang baru dalam agama (bid’ah) yang tidak memiliki
landasan dalam agama.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Anjuran berwasiat menjelang kematian : 2 :180
2. Berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan menjauhi bid’ah : 59 : 7, 57 : 27
3. Patuh kepada pimpinan : 4 : 59
‫الحــديث التاسع والعشرون‬
HADITH KEDUAPULUH SEMBILAN
َ‫ أ َ ْخبِ ْرنِي بِعَ َم ٍل يُد ِْخلُنِي ا ْل َجنَّة‬،ِ‫س ْو َل هللا‬
َ ُ‫ع َْن ُمعَا ِذ ْب ِن َجبَ ٍل َر ِض َي هللا‬
ُ ‫ قُ ْلتُ يَا َر‬: ‫ع ْنهُ قَا َل‬
‫س َرهُ هللاُ تَعَالَى‬
ِ َ‫ َوإِنَّهُ لَي‬،‫سأ َ ْلتَ ع َْن ع َِْ ْي ٍم‬
َّ َ‫َلى َم ْن ي‬
َ ‫ لَقَ ْد‬: ‫ قَا َل‬،‫َويُبَا ِع ُدنِي ع َِن النَّ ِار‬
َ ‫س ْي ٌر ع‬
َّ ‫ َوت ُ ْؤتِ َي‬،َ‫صالَة‬
َ ‫ض‬
َ ‫ص ْو ُم َر َم‬
،‫ان‬
َ ‫ ت َ ْعبُ ُد هللاَ الَ تُش ِْركُ ِب ِه‬: ‫علَ ْي ِه‬
َ
َّ ‫ َوت ُ ِق ْي ُم ال‬،ً‫ش ْيئا‬
ُ َ ‫ َوت‬،َ‫الزكَاة‬
‫ئ‬
َ َ‫ أَالَ أ َ ُدلُّك‬: ‫ ث ُ َّم قَا َل‬، َ‫َوت َ ُح ُّج ا ْلبَ ْيت‬
َّ ‫ َوال‬،ٌ‫ص ْو ُم ُجنَّة‬
َّ ‫ب ا ْل َخ ْي ِر ؟ ال‬
ُ ‫ص َدقَةُ ت ُ ْط ِف‬
ِ ‫علَى أ َ ْب َوا‬
‫ تَت َ َجافَى‬ : ‫ ث ُ َّم قَا َل‬،‫ص اللَّ ْي ِل‬
َ ‫ َو‬،‫ار‬
ِ ‫الر ُج ِل ِفي َج ْو‬
ُ ‫ا ْل َخ ِط ْيئ َةَ َك َما يُ ْط ِف‬
َّ ُ‫صالَة‬
َ َّ‫ئ ا ْل َما ُء الن‬
َ ‫ُجنُ ْوبُ ُه ْم ع َِن ا ْل َم‬
‫ع ُم ْو ِد ِه‬
َ ‫ أَالَ أ ُ ْخ ِب ُركَ ِب َرأْ ِس األ َ ْم ِر ُو‬: ‫ ُُ ث َّم قَا َل‬‫ َي ْع َملُ ْو َن‬-‫ – َحتَّى َبلَ َغ‬..‫اج ِع‬
ِ ‫ض‬
47
ُ‫صالَة‬
َ ‫سالَ ُم َو‬
َّ ‫ع ُم ْو ُدهُ ال‬
ِ َ‫سن‬
ْ ‫س اْأل َ ْم ِر اْ ِإل‬
َ ‫َوذ ِْر َو ِة‬
ُ ‫ام ِه ؟ قُ ْلتُ بَلَى يَا َر‬
ُ ْ‫ َرأ‬: ‫س ْو َل هللاِ قَا َل‬
. ِ‫س ْو َل هللا‬
ِ َ‫سن‬
َ ُ‫َوذ ِْر َوة‬
ُ ‫لى يَا َر‬
َ َ‫ ب‬: ُ‫ أَالَ أ ُ ْخ ِب ُركَ ِب َمالَ ِك ذَ ِلكَ ك ُِل ِه ؟ فَقُ ْلت‬:‫ ث ُ َّم قَا َل‬.ُ‫ام ِه ا ْل ِج َهاد‬
‫ َو ِإنَّا لَ ُمؤَا َخذُ ْو َن ِب َما نَت َ َكلَّ َم ِب ِه ؟‬،ِ‫ يَا نَ ِب َّي هللا‬: ُ‫ قُ ْلت‬.‫علَ ْيكَ َهذَا‬
َ ‫ُن‬
َ ‫فَأ َ َخذَ ِب ِل‬
َّ ‫ ك‬: ‫سانِ ِه َوقَا ِل‬
– ‫اخ ِر ِه ْم‬
َ ‫اس فِي النَّ ِار‬
ِ َ‫َلى َمن‬
ُ ‫علَى ُو‬
َّ ‫ َو َه ْل َيك‬، َ‫ ث َ ِكلَتْكَ أ ُ ُّمك‬: ‫فَقَا َل‬
ُ َ‫ُب الن‬
َ ‫ ع‬: ‫ج ْو ِه ِه ْم –أ َ ْو قَا َل‬
] ‫ حديث حسن صحي‬: ‫ [رواه الترمذي وقال‬. ‫ه ْم‬
ِ ‫صائِ ُد أ َ ْل‬
َ ‫إِالَّ َح‬
ِ ِ‫سنَت‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫ يئي‬: Mudah
‫تطائ‬
: Memadamkan
‫ توجدهى‬: jauh.
‫ رضغغغدرق‬jamak dari ‫ رضغغغجق‬:
tempat
berbaring, tempat tidur
‫ذر ة‬
: Puncak
‫رالك‬
: kunci semuanya
‫يك‬
: Dimasukkan
‫نصد)ا‬
: jamak dari ‫ نصياة‬:
panen,
buah,
akibat
‫ ُراَّة‬: Tameng, pelindung
‫ راف للليل‬: Pertengahan malam
(‫ راابـ‬: jamak dari ‫ را‬:
Pinggang
‫ماد‬
: tiang
‫عادم‬
: Punuk onta
ُ
‫ف‬
‫م‬
: Tahanlah
َّ
( ‫ رادخ‬: jamak dari ‫ راخ‬:
hidung
‫ لئاة‬jamak dari ‫ لئدا‬:
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Mu’az bin Jabal radhiallahuanhu dia berkata : Saya berkata : Ya Rasulullah,
beritahukan saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam syurga dan
menjauhkan saya dari neraka, beliau bersabda: Engkau telah bertanya tentang sesuatu
yang besar, dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah ta’ala, :
Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikitpun, menegakkan shalat,
menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji. Kemudian beliau (Rasulullah
shollallohu ‘alaihi wa sallam) bersabda: Maukah engkau aku beritahukan tentang pintupintu syurga ?; Puasa adalah benteng, Sodaqoh akan mematikan (menghapus) kesalahan
sebagaimana air mematikan api, dan shalatnya seseorang di tengah malam (qiyamullail),
kemudian beliau membacakan ayat (yang artinya) : “ Lambung mereka jauh dari tempat
tidurnya….”. Kemudian beliau bersabda: Maukah kalian aku beritahukan pokok dari
segala perkara, tiangnya dan puncaknya ?, aku menjawab : Mau ya Nabi Allah. Pokok
perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah Jihad. Kemudian
beliau bersabda : Maukah kalian aku beritahukan sesuatu (yang jika kalian laksanakan)
kalian dapat memiliki semua itu ?, saya berkata : Mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah
memegang lisannya lalu bersabda: Jagalah ini (dari perkataan kotor/buruk). Saya berkata:
Ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum juga atas apa yang kita bicarakan ?, beliau
bersabda: Ah kamu ini, adakah yang menyebabkan seseorang terjungkel wajahnya di
neraka –atau sabda beliau : diatas hidungnya- selain buah dari yang diucapkan oleh lisanlisan mereka .
(Riwayat Turmuzi dan dia berkata: Hadithnya hasan shaheh)
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Perhatian shahabat yang sangat besar untuk mela-kukan amal yang dapat
memasukkan mereka ke syurga.
48
2. Amal perbuatan merupakan sebab masuk syurga jika Allah menerimanya dan hal ini
tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam “Tidak masuk
syurga setiap kalian dengan amalnya ”. Makna hadith tersebut adalah bahwa amal
dengan sendirinya tidak berhak memasukkan seseorang ke syurga selama Allah belum
menerimanya dengan karunia-Nya dan Rahmat-Nya.
3. Mentauhidkan Allah dan menunaikan kewajibannya adalah sebab masuknya
seseorang kedalam syurga.
4. Shalat sunnah setelah shalat fardhu merupakan sebab kecintaan Allah ta’ala kepada
hambanya.
5. Bahaya lisan dan perbuatannya akan dibalas dan bahwa dia dan mencampakkan
seseorang ke neraka kerana ucapannya.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Hakekat keselamatan; masuk syurga dan terhindar dari neraka : 3 : 185
2. Allah memudahkan setiap upaya kebaikan : 2 : 185
3. Qiyamullail
: 17 : 79
4. Keutamaan Jihad : 61 : 11, 9 : 19
5. Menjaga lisan : 50 : 18
‫الحــديث الثالثون‬
HADITH KETIGAPULUH
‫س ْو ِل هللاِ صلى هللا عليه‬
َ ُ‫ش ٍر َر ِض َي هللا‬
َ ‫ع َْن أَبِي ث َ ْعلَبَةَ ا ْل ُخ‬
ِ ‫شنِي ُج ْرث ُ ْو ِم ْب ِن نَا‬
ُ ‫ ع َْن َر‬،ُ‫ع ْنه‬
َ ُ ‫ض فَالَ ت‬
‫ َو َح َّر َم‬،‫ َو َح َّد ُحد ُْودا ً فَالَ ت َ ْعتَد ُْو َها‬،‫ض ِيعُ ْو َها‬
َ ِ‫ض فَ َرائ‬
َ ‫ إِ َّن هللاَ تَعَالَى فَ َر‬: ‫وسلم قَا َل‬
َ ‫شيَا َء َر ْح َمةً لَ ُك ْم‬
ْ َ ‫سكَتَ ع َْن أ‬
ْ َ‫أ‬
.‫ع ْن َها‬
َ ‫ان فَالَ ت َ ْب َحثُوا‬
ْ ِ‫غ ْي َر ن‬
َ ‫ َو‬،‫شيَا َء فَالَ ت َ ْنت َ ِهك ُْو َها‬
ٍ َ‫سي‬
. ]‫[نايث نئ ر له للالرقطاع غي ه‬
Dari Abi Tsa’labah Al Khusyani Jurtsum bin Nasyir radhiallahuanhu, dari Rasulullah
shollallohu ‘alaihi wa sallam dia berkata : Sesungguhnya Allah ta’ala telah menetapkan
kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya, dan telah menetapkan
batasan-batasannya janganlah kalian melampauinya, Dia telah mengharamkan segala
sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya, Dia mendiamkan sesuatu sebagai kasih
sayang buat kalian dan bukan kerana lupa jangan kalian mencari-cari tentangnya .
(Hadith hasan riwayat Daruquthni dan lainnya).
(Hadith ini dikatagorikan sebagai hadith dho’if 1). Lihat Qowa’id wa Fawa’id Minal Arbain An
Nawawiah, karangan Nazim Muhammad Sulthan, hal. 262. Lihat pula Misykatul Mashabih,
takhrij Syekh Al Albani, hadith no. 197, juz 1. Lihat pula Jami’ Al Ulum wal Hikam,oleh Ibnu
Rajab).
1. Hadits dho’if adalah hadits yang lemah kedudukannya dan tidak dapat dijadikan sebagai dalil.
49
‫الحــديث الحادي والثالثون‬
HADITH KETIGAPULUH SATU
‫صلَّى‬
َ ‫سا ِعدِي َر ِض َي هللا‬
َ ِ ‫ َجا َء َر ُج ٌل إِلَى النَّبِي‬: ‫ع ْنهُ قَا َل‬
َّ ‫س ْعد ال‬
َ ‫س ْهل بِ ْن‬
َ ‫ع َْن أَبِي ا ْلعَبَّاس‬
‫ع ِم ْلت ُهُ أ َ َحبَّنِ َي هللاُ َوأ َ َحبَّنِي‬
َ ‫ع َم ٍل إِذَا‬
َ ‫علَى‬
َ ‫س ْو َل هللاِ ُدلَّنِي‬
َ ُ‫هللا‬
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
ُ ‫ يا َ َر‬: ‫سلَّ َم فَقَا َل‬
ْ ‫ َو‬،ُ‫از َه ْد فِي ال ُّد ْنيَا يُ ِحبُّكَ هللا‬
ْ : ‫ فَقَا َل‬،‫اس‬
. ‫اس‬
ِ َّ‫از َه ْد فِ ْي َما ِع ْن َد الن‬
ُ َّ‫اس يُ ِحبُّكَ الن‬
ُ َّ‫الن‬
]‫[نايث نئ ر له لب ردرة غي ه بأعدنيا نئاة‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫ دلـ(نع‬: Tunjukkan
(kepadaku)
‫ نبـ(نع‬: Mencintai(-ku)
‫لز ا‬
: Bersikap zuhud-lah
Terjemah hadith / ‫ترجمة الحديث‬
Dari Abu Abbas Sahl bin Sa’ad Assa’idi radhiallahuanhu dia berkata : Seseorang
mendatangi Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam, maka beliau berkata : Wahai
Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku kerjakan, Allah dan
manusia akan mencintaiku, maka beliau bersabda: Zuhudlah terhadap dunia maka
engkau akan dicintai Allah dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia maka
engkau akan dicintai manusia.
(Hadith hasan riwayat Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad hasan) .
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫الفوائد من الحديث‬:
1. Menuntut kecukupan terhadap dunia adalah perkara wajib, sedang zuhud adalah
tidak adanya keter-gantungan dan terpusatnya perhatian terhadapnya .
2. Bersikap qanaah terhadap rizki yang halal dan ridho terhadapnya serta bersikap ‘iffah
dari perbuatan haram dan hati-hati terhadap syubhat.
3. Jiwa yang merasa cukup dan iffah serta berkorban dengan harta dan jiwa di jalan
Allah merupakan hakekat zuhud.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Zuhud : 18 : 45-46, 29 : 64, 102 : 1-5
2. Menghindari penyakit hasad (dengki) :
‫الحـديث الثاني والثالثون‬
HADITH KETIGAPULUH DUA
ْ ‫عن‬
‫صنلَّى هللا عليننه‬
َ ُ‫ني هللا‬
َ
َ ِ‫سن ْنو َل هللا‬
ِ ‫نن‬
َ ‫نن أ َ ِبنني‬
ُ ‫ع ْننهُ أ َ َّن َر‬
ِ َ‫سنن‬
ِ ‫سن ِع ْي ٍد سن ْع ُد ْبن‬
َ ‫ان ا ْل ُخند ِْري َر ِضن‬
َ َ‫ ال‬: ‫وسلَّ َم قَا َل‬
‫ار‬
َ ‫ض َر َر َوالَ ِض َر‬
ِ ‫بْغ ِ يَحْ يَغى َ غ ْ َ ِبيْغ ِه َ غ ِ للاَّ ِبغع‬
ْ ُ‫َّلرق‬
َّ ‫ َ َر َ لهُ َرد ِل هِع ْلل ُم َا‬،‫طاِع َ َغ ْي ُ ُ َمد ُر ْئاَال‬
‫عال َ ْ َ ْمغ‬
ُ ‫ئ َر َ لهُ ل ْب ُ َرد َره َ للا‬
َ ْ ‫طأ ُر‬
َ ‫[ َن ِايْث َن‬
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
]‫ض َ)د بَ ْ)ضد‬
ُ )ْ َ‫ع ِ) ْي ٍا َ لهُ ط ُ ق يُت ِا ب‬
َ ‫عل َ هأ ْعتط بَد‬
َ َ ‫صلَّى ُ َ ل ْي ِه‬
َ
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫ ض ر‬:membahayakan diri
‫ ض غ لر‬:menimbulkan bahaya
terhadap orang lain
50
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah saw
bersabda : “ Tidak boleh melakukan perbuatan(mudharat) yang mencelakakan diri sendiri
dan orang lain “
(Hadith hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan snad yang
bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho’ secara mursal dari Amr bin
Yahya dari bapaknya dari Rasulul-lah saw, dia tidak menyebutkan Abu Sa’id. Akan tetapi dia
memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain).
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫الفوائد من الحديث‬:
1.
Larangan melakukan sesuatau yang berbahaya.
2.
termasuk sesuatu yang diharamkan adalah sesuatu yang berbahaya seperti rokok,
mengendarai kendaraan dengan ceroboh
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
‫ا ْل َحدِيث الثالث والثالثون‬
HADITH KETIGA PULUH TIGA
‫اس‬
َ ُ‫اس َر ِض َي هللا‬
َ ‫ع َْن ا ْب ِن‬
َ ِ‫س ْو َل هللا‬
ٍ َّ‫عب‬
ُ ‫ أ َ َّن َر‬،‫ع ْن ُه َما‬
ُ َّ‫ لَ ْو يُ ْع َطى الن‬: ‫صلَّى هللا عليه وسلم‬
‫علَى َم ْن‬
َ ‫علَى ا ْل ُم َّد ِع ْي َوا ْليَ ِم ْي َن‬
َ َ‫ لَ ِك َّن ا ْلبَيِنَة‬،‫ الَ َّدعَى ِر َجا ٌل أ َ ْم َوا َل قَ ْو ٍم َو ِد َما َء ُه ْم‬،‫بِ َدع َْوا ُه ْم‬
. )) ‫أ َ ْنك ََر‬
] ‫ ب)ضه هع للصحيحي‬،‫[نايث نئ ر له للبي)تع غي ه كذل‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
َ )ُ‫ ي‬: Diberikan
‫طى‬
‫للبياة‬
: Bukti
ِ
‫لليمي‬
: Sumpah
‫لد ى‬
: Menuduh
‫للمغغا ع‬
: Orang yang
menuduh
‫لنك‬
: Mengingkari
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Ibnu Abbas radhiallahuanhuma, sesungguhnya Rasulullah saw : Seandainya setiap
pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum
dan darah mereka, kerana itu (agar tidak terjadi hal tersebut) maka bagi pendakwa agar
mendatangkn bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya“ .
(Hadith hasan riwayat Baihaqi dan lainnya yang sebagiannya terdapat dalam As Sahihain)
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Seorang hakim harus meminta dari kedua orang yang bersengketa sesuatu yang dapat
menguatkan pengakuan mereka.
2. Seorang hakim tidak boleh memutuskan sebuah perkara dengan menghalalkan yang
haram dan mengharamkan yang halal.
3. Pada dasarnya seseorang bebas dari tuduhan hingga terbukti perbuatan jahatnya.
4. Seorang hakim harus berusaha keras untuk mengetahui permasalahan sebenarnya dan
menjelaskan hukumnya berdasarkan apa yang tampak baginya.
51
5. Bersumpah hanya diperbolehkan atas nama Allah.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Hukum harus ditegakkan : 4 : 65, 24 : 51
2. Penegakkan hukum harus berdasarkan prinsip yang jelas : 24 : 4, 24 : 23
‫الحديث الرابع والثالثون‬
HADITH KETIGA PULUH EMPAT
‫س ْنو َل هللاِ صنلى هللا علينه وسنلم‬
َ ُ‫ني هللا‬
َ : ‫ع ْننهُ قَنا َل‬
َ ‫ع َْن أَبِي‬
ُ ‫س ِنم ْعتُ َر‬
َ ‫سن ِع ْيد ا ْل ُخند ِْري َر ِض‬
ْ ‫ َمن‬: ‫يَقُن ْنو ُل‬
‫سنت َ ِط ْع‬
ْ َ‫ فَن ِإ ْن لَن ْم ي‬،‫سننانِ ِه‬
ْ َ‫ فَن ِإ ْن لَن ْم ي‬،‫نن َرأَى ِمن ْن ُك ْم ُم ْن َكننرا ً فَ ْليُغَ ِين ْنرهُ ِبيَن ِد ِه‬
َ ‫سنت َ ِط ْع فَ ِب ِل‬
ْ َ ‫فَ ِبقَ ْل ِب ِه َوذَ ِلكَ أ‬
]‫ان [رواه مسلم‬
ُ َ‫ضع‬
ِ ‫ن اْ ِإل ْي َم‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
ِ‫ يئَيـ‬: Merubah
‫ ض)ف‬: Yang paling lemah
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Sa’id Al Khudri radiallahuanhu berkata : Saya mendengar Rasulullah
shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda : Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah
dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu
maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman.
(Riwayat Muslim)
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Menentang pelaku kebatilan dan menolak kemunkaran adalah kewajiban yang
dituntut dalam ajaran Islam atas setiap muslim sesuai kemampuan dan kekuatannya.
2. Ridho terhadap kemaksiatan termasuk diantara dosa-dosa besar.
3. Sabar menanggung kesulitan dan amar ma’ruf nahi munkar.
4. Amal merupakan buah dari iman, maka menyingkirkan kemunkaran juga merupakan
buahnya keimanan.
5. Mengingkari dengan hati diwajibkan kepada setiap muslim, sedangkan pengingkaran
dengan tangan dan lisan berdasarkan kemampuannya.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Keutamaan mengatasi kemunkaran : 5 : 78, 7 : 165
2. Realisasi iman : 2 : 278, 3 : 139, 5 : 23,
3. Tingkatan iman : 8 : 2
52
‫الحـديث الخامس والثالثون‬
HADITH KETIGAPULUH LIMA
‫سندُوا‬
َ ُ‫ع َْن أَبِي ُه َر ْي َرةَ َر ِض َي هللا‬
َ ‫ الَ ت َ َحا‬: ‫س ْو ُل هللاِ صلى هللا عليه وسنلم‬
ُ ‫ قَا َل َر‬: ‫ع ْنهُ قَا َل‬
َ ‫َوالَ تَنَا َجشُوا َوالَ تَبَا‬
ُ ‫غضُوا َوالَ تَدَابَ ُروا َوالَ يَبِ ْع بَ ْع‬
َ ‫ض ُك ْم‬
ٍ ‫علَى بَ ْي ِع بَ ْع‬
ِ‫ض َوك ُْونُنوا ِعبَنا َد هللا‬
– ‫ الت َّ ْق َنوى َه ُهنَنا‬. ُ‫س ِل ِم الَ يَ ْْ ِل ُمهُ َوالَ يَ ْخذُلُهُ َوالَ يَ ْك ِذبُهُ َوالَ يَ ْح ِق ُره‬
ْ ‫س ِل ُم أ َ ُخو ا ْل ُم‬
ْ ‫ ا ْل ُم‬. ً ‫إِ ْخ َوانا‬
َ َ‫صند ِْر ِه ثَنال‬
َ ‫ام ِنر ٍئ ِم‬
ٍ ‫ث َم َّنرا‬
‫ كُن ُّل‬،‫سن ِل َم‬
ِ ُ‫َوي‬
َ ‫ش ْي ُر إِلَنى‬
ْ ‫نن الش َِّنر أ َ ْن يَ ْح ِق َنر أ َ َخناهُ ا ْل ُم‬
َ ‫ت – ِب َح‬
ْ ‫ب‬
ِ ‫سن‬
ُ‫ضه‬
ُ ‫س ِل ِم َح َرا ٌم َد ُمهُ َو َمالُهُ َو ِع ْر‬
]‫[رواه مسلم‬
َ ‫س ِل ِم‬
ْ ‫علَى ا ْل ُم‬
ْ ‫ا ْل ُم‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫ تحدعا ل‬: (kalian) saling dengki ‫ تادراغغغغغال‬: (kalian) saling
menipu
‫ تبدغضغغغغال‬: (kalian) saling ‫ تغالب ل‬: (kalian) saling memumembenci
tuskan hubungan
‫ يبق (يبيق‬: menjual
‫ يخذلـ(ـه‬: Merendahkan-(nya)
‫ يحت (ه‬: Menghina-(nya)
‫ صار(ه‬: dada (nya)
‫ بحئ‬: Cukup
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu dia berkata : Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam
bersabda : Janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah dan saling
memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada
orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. . Seorang muslim adalah
saudara bagi muslim yang lainnya, (dia) tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak
mendustakannya dan tidak menghinanya. Taqwa itu disini (seraya menunjuk dadanya
sebanyak tiga kali-). Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina
saudaranya yang muslim . Setiap muslim atas muslim yang lain; haram darahnya,
hartanya dan kehormatannya “ (Riwayat Muslim)
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫ الفوائد من الحديث‬:
1. Larangan untuk saling dengki .
2. Larangan untuk berbuat keji dan menipu dalam urusan jual beli.
3. Diharamkan untuk memutuskan hubungan terhadap muslim. Sebaliknya harus dijaga
persaudaraan dan hak-haknya kerana Allah ta’ala.
4. Islam bukan hanya aqidah dan ibadah saja, tetapi juga didalamnya terdapat urusan
akhlak dan muamalah.
5. Hati merupakan sumber rasa takut kepada Allah ta’ala.
6. Taqwa merupakan barometer keutamaan dan timbangan seseorang.
7. Islam memerangi semua akhlak tercela kerana hal tersebut berpengaruh negatif dalam
masyarakat Islam.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Menciptakan pergaulan yang baik dan harmonis : 49 : 10
53
2. Realisasi ukhuwah Islamiyah : 9 : 71
3. Barometer kehidupan; Taqwa : 49 : 13
4. Dihormatinya hak dan martabat seorang muslim: 5 : 32, 22 : 30
‫الحديث السادس والثالثون‬
HADITH KETIGAPULUH ENAM
‫س ع َْن‬
َ ُ‫صلَّى هللا‬
َ ُ‫ع َْن أَبِي ُه َر ْي َرةَ َر ِضي هللا‬
َ ِ ‫ ع َِن النَّبِي‬،ُ‫ع ْنه‬
َ ‫ع َل ْي ِه َو‬
َ َّ‫ َم ْن نَف‬: ‫سلَّ َم قَا َل‬
‫علَى‬
َ ‫س َر‬
َ ُ‫س هللا‬
َّ ‫ َو َم ْن َي‬،‫ب َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة‬
ِ ‫ع ْنهُ ك ُْر َبةً ِم ْن ك َُر‬
ِ ‫ُم ْؤ ِم ٍن ك ُْر َبةً ِم ْن ك َُر‬
َ َّ‫ب ال ُّد ْن َيا نَف‬
‫اآلخ َر ِة‬
َ ُ‫س َر هللا‬
ِ ‫ست َ َرهُ هللاُ فِي ال ُّد ْنيَا َو‬
ِ ‫علَ ْي ِه فِي ال ُّد ْنيَا َو‬
ْ ‫ست َ َر ُم‬
َ ً ‫س ِلما‬
َ ‫ َو َم ْن‬،‫اآلخ َر ِة‬
َّ َ‫ُم ْعس ٍِر ي‬
ً ‫س فِ ْي ِه ِع ْلما‬
َ ‫ َو َم ْن‬.‫َوهللاُ فِي ع َْو ِن ا ْلعَ ْب ِد َما كا َ َن ا ْلعَ ْب ُد فِي ع َْو ِن أ َ ِخ ْي ِه‬
ُ ‫سلَكَ َط ِر ْيقا ً يَ ْلت َ ِم‬
ٍ ‫اجت َ َم َع قَ ْو ٌم فِي بَ ْي‬
ِ ‫ت ِم ْن بُيُ ْو‬
ْ ‫ َو َما‬،‫س َّه َل هللاُ ِب ِه َط ِر ْيقا ً إِلَى ا ْل َجنَّ ِة‬
ِ‫اب هللا‬
َ
َ َ ‫ت هللاِ يَتْلُ ْو َن ِكت‬
َ ‫س ِك ْينَةُ َو‬
،ُ‫ َو َحفَّتْ ُه ُم ا ْل َمالَئِ َكة‬،ُ‫الر ْح َمة‬
َ ْ‫س ْونَهُ بَ ْينَ ُه ْم إِالَّ نَ َزلَت‬
ِ ‫غ‬
َّ ‫علَ ْي ِه ْم ال‬
ُ ‫َار‬
َّ ‫شيَتْ ُه ُم‬
َ ‫َويَتَد‬
َ ‫ َو َم ْن بَ َطأ‬،‫َوذَك ََر ُه ُم هللاُ ِف ْي َم ْن ِع ْن َد ُه‬
. ُ‫سبُه‬
َ ‫ِفي‬
ْ ُ‫ع َم ِل ِه لَ ْم ي‬
َ َ‫س ِر ْع ِب ِه ن‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫ناَّس‬
: Meringankan atau
menghilangkan
َّ ‫ي‬
َ‫ئ‬
َ َ‫عو‬
‫عل‬
‫لرومق‬
‫للئكياة‬
: Memudahkan
: Menutupi
: Menempuh
: Berkumpul
: Ketenangan
‫ م بة (م ب‬: Cobaan berat
‫ُر ْ)ئِغ‬
: Orang yang
kesulitan
‫اا‬
: Pertolongan
‫ع)ل‬
: Memudahkan
‫ يوالرعانـ(ـه‬: (Mereka) saling
mempelajari(nya)
(‫غايوـ‬
(‫ناوغغغغغغغـ‬
:
(mereka)
‫ يئ ع‬: Segera
mengelilingi
: Liputi, curahkan
(kepada mereka)
‫ بطأ‬: Lambat
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah saw bersabda : Siapa yang
menyelesaikan kesulitan seorang mu’min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya
Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat. Dan siapa yang
memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya akan Allah mudahkan baginya di
dunia dan akhirat dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim Allah akan tutupkan
aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya
menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah
mudahkan baginya jalan ke syurga. Sebuah kaum yang berkumpul di salah satu rumah
Allah membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya diantara mereka, niscaya akan
diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan
mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk disisi-Nya.
Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya.
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫الحديث‬
54
‫الفوائد من‬
:
1. Siapa yang membantu seorang muslim dalam menyelesaikan kesulitannya, maka akan
dia dapatkan pada hari kiamat sebagai tabungannya yang akan memudahkan
kesulitannya di hari yang sangat sulit tersebut.
2. Sesungguhnya pembalasan disisi Allah ta’ala sesuai dengan jenis perbuatannya.
3. Berbuat baik kepada makhluk merupan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah
ta’ala.
4. Membenarkan niat dalam rangka mencari ilmu dan ikhlas didalamnya agar tidak
menggugurkan pahala sehingga amalnya dan kesungguhannya sia-sia.
5. Memohon pertolongan kepada Allah ta’ala dan kemudahan dari-Nya, kerana ketaatan
tidak akan terlaksana kecuali kerana kemudahan dan kasih sayang-Nya.
6. Selalu membaca Al Quran, memahaminya dan mengamalkannya.
7. Keutamaan duduk di rumah Allah untuk mengkaji ilmu.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Menumbuhkan kepekaan sosial : 107 : 1-7, 70 : 24
2. Menjaga nama baik seseorang : 49 : 11
3. Menumbuhkan tradisi ilmiah : 96 : 1, 170 : 36.
4. Berinteraksi terhadap Al Quran : 73 : 4, 47 : 24, 33 : 36
‫الحديث السابع والثالثون‬
Hadith ketigapuluh tujuh
‫صلى هللا عليه وسلم فِ ْي َما يَ ْر ِو ْي ِه ع َْن‬
َ ُ‫اس َر ِض َي هللا‬
َ ‫ع َْن ا ْب ِن‬
َ ِ‫س ْو ِل هللا‬
ُ ‫ ع َْن َر‬،‫ع ْن ُه َما‬
ِ َّ‫عب‬
‫سنَ ٍة فَلَ ْم‬
ِ ‫سنَا‬
َ ‫ فَ َم ْن َه َّم ِب َح‬: َ‫ ث ُ َّم بَيَّ َن ذَ ِلك‬،ِ‫س ِيئ َات‬
َّ ‫ت َوال‬
َ ‫ب ا ْل َح‬
َ َ ‫ إِ َّن هللاَ َكت‬: ‫اركَ َوتَعَالَى‬
َ َ‫َر ِب ِه تَب‬
ٍ ‫سنَا‬
‫ت ِإلَى‬
َ ُ‫ َو ِإ ْن َه َّم بِ َها فَعَ ِملَ َها َكتَبَ َها هللاُ ِع ْن َده‬،ً‫َاملَة‬
ِ ‫سنَةً ك‬
َ ‫عش َْرةَ َح‬
َ ‫يَ ْع َم ْل َها َكتَبَ َها ِع ْن َدهُ َح‬
ً‫سنَة‬
ْ َ ‫ن ِإلَى أ‬
ٍ ‫ض َع‬
ٍ ‫س ْب ِع ِمائ َ ِة ِض ْع‬
َ ‫س ِيئ َ ٍة فَلَ ْم يَ ْع َم ْل َها َكتَبَ َها هللاُ ِع ْن َدهُ َح‬
َ ‫ َو ِإ ْن َه َّم ِب‬،‫اص َكثِ ْي َر ٍة‬
َ
ً
ً
" ً‫اح َدة‬
ِ ‫س ِيئ َة َو‬
ِ ‫ك‬
َ ُ‫ َو ِإ ْن َه َّم ِب َها فَعَ ِملَ َها َكت َ َب َها هللا‬،‫َاملَة‬
]‫رئل هع صحيح)مد ب)ذه للح ف‬
‫[ر له للبخدر‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫ بيَّـ‬: Menjelaskan
‫ ض)ف ( ض)دف‬: Kelipatan
َّ : Menjelaskan
‫ عئية‬: Keburukan
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Ibnu Abbas radhiallahuanhuma, dari Rasulullah saw sebagaimana dia riwayatkan
dari Rabbnya Yang Maha Suci dan Maha Tinggi : Sesungguhnya Allah telah menetapkan
kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut : Siapa yang ingin
melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat disisi-Nya
sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukannya dan kemudian
melaksanakannya maka Allah akan mencatatnya sebagai sepuluh kebaikan hingga tujuh
ratus kali lipat bahkan hingga kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat melaksanakan
keburukan kemudian dia tidak melaksanakannya maka baginya satu kebaikan penuh,
55
sedangkan jika dia berniat kemudian dia melaksanakannya Allah mencatatnya sebagai
satu keburukan.
(Riwayat Bukhori dan Muslim dalam kedua sahihnya dengan redaksi ini).
Pelajaran.
1. Kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya yang beriman sangat luas dan ampunannya
menyeluruh sedang pemberian-Nya tidak terbatas.
2. Sesungguhnya apa yang tidak kuasa oleh manusia, dia tidak diperhitungkan dan
dipaksa menunaikannya.
3. Allah tidak menghitung keinginan hati dan kehendak perbuatan manusia kecuali jika
kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan dan praktek.
4. Seorang muslim hendaklah meniatkan perbuatan baik selalu dan membuktikannya,
diharapkan dengan begitu akan ditulis pahalanya dan ganjarannya dan dirinya telah
siap untuk melaksanakannya jika sebabnya telah tersedia.
5. Semakin besar tingkat keikhlasan semakin berlipat-lipat pahala dan ganjaran.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
Anjuran berlomba-lomba untuk kebaikan : 2 : 148, 23 : 61
‫الحديث الثامن والثالثون‬
Hadith Ketigapuluh delapan
‫ ِإ َّن هللاَ تَعَالَى‬: ‫س ْو ُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم‬
َ ُ‫ع َْن أ َ ِبي ُه َر ْي َرةَ َر ِض َي هللا‬
ُ ‫ قَا َل َر‬: ‫ع ْنهُ قَا َل‬
‫ني ِم َّمنا‬
َ ‫ب ِإلَ َّي‬
َ ‫ َم ْن‬: ‫قَا َل‬
َّ ‫ع ْبدِي ِبش َْيءٍ أ َ َح‬
َ ‫ َو َما تَقَ َّر‬،‫ب‬
ِ ‫عادَى ِلي َو ِليًّا فَقَ ْد آذَ ْنتُهُ ِبا ْل َح ْر‬
َّ َ‫نب ِإل‬
ُ‫س ْنم َعه‬
ْ ‫ْافت َ َر‬
َ ‫ َوالَ َي َزا ُل‬،‫علَ ْي ِه‬
َ ُ‫ضتُه‬
َ ُ‫ فَ ِإذَا أ َ ْح َب ْبتُهُ ُك ْنت‬،ُ‫ب ِإلَ َّي ِبالنَّ َوا ِف ِل َحتَّى أ ُ ِحبَّه‬
ُ ‫ع ْبدِي َيتَقَ َّر‬
،‫ َو ِر ْجلَهُ الَّتِي يَ ْمشِني بِ َهنا‬،‫ش بِ َها‬
َ َ‫س َم ُع بِ ِه َوب‬
ْ َ‫الَّذِي ي‬
ُ ‫ َويَ َدهُ الَّتِي يَ ْب ِط‬،‫ص َرهُ الَّذِي يُ ْب ِص ُر بِ ِه‬
ُ‫ستَعَاذَنِي أل ُ ِع ْيذَنَّه‬
]‫[رواه البخاري‬
ْ ‫ َولَئِ ِن ا‬،ُ‫سأَلَنِي ألُع ِْطيَنَّه‬
َ ‫َولَئِ ْن‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫ ددى‬: Memusuhi
‫ آذنـ(تـ (ـه‬: (Aku) izinkan,
‫ تتغغغ ب‬: Mendekatkan diri,
umumkan (kepadanya)
beribadah
‫ للاالهل‬jamak dari ‫( ندهلة‬perkara- ‫ لهو ضـ(تـ (ـه‬: (Aku) wajibkan
perkara sunnah)
(padanya)
‫لعغغغغغغغغغغو)دذ(نع‬
:
Minta ‫ يبطش‬: Memukul, menampar.
perlindungan
(kepada-Ku)
‫ يذنـ(ـه‬: (Aku) lindungi (dia)
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu berkata : Rasulullah saw bersabda : Sesungguhya
Allah ta’ala berfirman : Siapa yang memusuhi waliku maka Aku telah mengumumkan
perang dengannya. Tidak ada taqarrubnya seorang hamba kepada-Ku yang lebih aku
56
cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah Aku wajibkan kepadanya. Dan
hambaku yang selalu mendekatkan diri kepada-Ku dengan nawafil (perkara-perkara
sunnah diluar yang fardhu) maka Aku akan mencintainya dan jika Aku telah
mencintainya maka Aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar,
penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk
memukul dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku
niscaya akan aku berikan dan jika dia minta perlindungan dari-Ku niscaya akan Aku
lindungi “ Riwayat Bukhori.
Pelajaran yang dapat diambil dari hadith/‫الفوائد من الحديث‬:
1. Besarnya kedudukan seorang wali, kerana dirinya diarahkan dan dibela oleh Allah
ta’ala.
2. Perbuatan-Perbuatan fardhu merupakan perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah
ta’ala .
3. Siapa yang kontinyu melaksanakan sunnah dan menghindar dari perbuatan maksiat
maka dia akan meraih kecintaan Allah ta’ala .
4. Jika Allah ta’ala telah mencintai seseorang maka dia akan mengabulkan doanya.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Pemahaman yang benar tentang wali : 10 : 62-64
2. Keutamaan ibadah nawafil (sunnah) : 35 : 32
3. Kekuatan dari Allah : 22 : 40, 18 : 39,
‫الحديث التاسع والثالثون‬
HADITH KETIGAPULUH SEMBILAN
َ‫َ ت َ َجد َ ز‬
‫ إِ َّا‬: ‫ليه عل قَد َل‬
‫[نايث نئ ر له لب‬
‫صلَّى‬
ُ ‫ َ َّا َر‬: ‫ع ُ َ ْا ُ) َمد‬
ِ ‫َ ِ ل ْب ِ َبَّدس َر‬
َ ِ ‫ع ْا َل‬
َ ‫ض‬
َ ‫ ْلل َخ‬: ‫ِل ْع َ ْ ُ َّروِع‬
ُ َ‫طأ ُ َ للاِ ْئي‬
‫دا َ َرد ل ْعو ُ ْك ِ ُال َلَ ْي ِه‬
]‫ردرة للبي)تع غي مد‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫ تجد ز‬: Melewatkan,
memaafkan
‫ لعوك ال‬: (Mereka) dipaksa
‫ للائيدا‬: Lupa
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Ibnu Abbas radiallahuanhuma : Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda :
Sesungguhnya Allah ta’ala memafkan umatku kerana aku (disebabkan beberapa hal) :
Kesalahan, lupa dan segala sesuatu yang dipaksa “
(Hadith hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan lainnya)
57
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫الفوائد من الحديث‬:
1. Allah ta’ala mengutamakan umat ini dengan menghilangkan berbagai kesulitan dan
memaafkan dosa kesalahan dan lupa.
2. Sesungguhnya Allah ta’ala tidak menghukum seseorang kecuali jika dia sengaja
berbuat maksiat dan hatinya telah berniat untuk melakukan penyimpangan dan
meninggalkan kewajiban dengan sukarela .
3. Manfaat adanya kewajiban adalah untuk mengetahui siapa yang ta’at dan siapa yang
membangkang.
4. Ada beberapa perkara yang tidak begitu saja dimaafkan. Misalnya seseorang melihat
najis di bajunya akan tetapi dia mengabaikan untuk menghilangkannya segera,
kemudian dia shalat dengannya kerana lupa, maka wajib baginya mengqhada shalat
tersebut. Contoh seperti itu banyak terdapat dalam kitab-kitab fiqh.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Toleransi hukum Islam : 22 : 78, 2 : 196
2. Manusiawi dalam penerapan hukum : 64 : 16
‫الحديث األربعون‬
Hadith Keempat Puluh
‫س ْو ُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم بِ َم ْن ِكبَ َّي فَقَا َل‬
َ ‫ع َم ْر رضي هللا‬
ُ ‫ع َْن ا ْب ِن‬
ُ ‫ أ َ َخذَ َر‬: ‫ع ْن ُه َما قَا َل‬
َ َ‫ ك ُْن فِي ال ُّد ْنيَا كَأَنَّك‬:
‫ إِذَا‬: ‫ع ْن ُه َما يَقُ ْو ُل‬
َ ُ‫ع َم َر َر ِض َي هللا‬
ُ ُ‫ َوكا َ َن ا ْبن‬. ‫سبِ ْي ٍل‬
َ ‫ب أ َ ْو عَابِ ُر‬
ٌ ‫غ ِر ْي‬
، َ‫ َو ُخ ْذ ِم ْن ِص َّحتِكَ ِل َم َر ِضك‬،‫سا َء‬
ْ َ ‫ َوإِذَا أ‬،َ‫صبَاح‬
َّ ‫س ْيتَ فَالَ ت َ ْنت َ ِْ ِر ال‬
َ ‫صبَ ْحتَ فَالَ ت َ ْنت َ ِْ ِر ا ْل َم‬
َ ‫أ َ ْم‬
]‫[رواه البخاري‬
. َ‫َو ِم ْن َحيَاتِكَ ِل َم ْوتِك‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫ غ ي‬: Orang asing
‫ رئيـ(ـت‬: (engkau berada) di
sore hari
(‫ راكبـ‬: (kedua) pundak (ku)
‫ دب عبيل‬: Pengembara
‫ صبحـ(ـت‬: (Engkau berada) di
pagi hari.
Terjemah hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Ibnu Umar radhiallahuanhuma berkata : Rasulullah saw memegang pundak kedua
pundak saya seraya bersabda : Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau
pengembara “, Ibnu Umar berkata : Jika kamu berada di sore hari jangan tunggu pagi hari,
dan jika kamu berada di pagi hari jangan tunggu sore hari, gunakanlah kesehatanmu
untuk (persiapan saat) sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu “ (Riwayat
Bukhori)
Pelajaran :
1. Bersegera mengerjakan pekerjaan baik dan memperbanyak ketaatan, tidak lalai dan
menunda-nunda kerana dia tidak tahu kapan datang ajalnya.
2. Menggunakan berbagai kesempatan dan momentum sebelum hilangnya berlalu .
58
3. Zuhud di dunia berarti tidak bergantung kepadanya hingga mengabaikan ibadah
kepada Allah ta’ala untuk kehidupan akhirat.
4. Hati-hati dan khawatir dari azab Allah adalah sikap seorang musafir yang
bersungguh-sungguh dan hati –hati agar tidak tersesat.
5. Waspada dari teman yang buruk hingga tidak terhalang dari tujuannya.
6. Pekerjaan dunia dituntut untuk menjaga jiwa dan mendatangkan manfaat, seorang
muslim hendaknya menggunakan semua itu untuk tujuan akhirat.
7. Bersungguh-sungguh menjaga waktu dan mempersiapkan diri untuk kematian dan
bersegera bertaubat dan beramal shaleh.
8. Rasulullah memegang kedua pundak Abdullah bin Umar, adalah agar beliau
memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan. Menunjukkan bahwa seorang
pelajar harus diajarkan tentang perhatian gurunya kepadanya dan kesungguhannya
untuk menyampaikan ilmu kedalam jiwanya. Hal ini dapat menyebabkan
masuknya ilmu, sebagaimana hal itu juga menunjukkan kecintaan Rasulullah
kepada Abdullah bin Umar, kerana hal tersebut pada umumnya dilakukan oleh
seseorang kepada siapa yang dicintainya.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Hakikat kehidupan : 3 : 185, 10 : 24
2. Optimalisasi setiap kesempatan : 103 : 1-3, 94 : 7.
‫الحديث الحادي واألربعون‬
َ ُ‫اص َر ِض َي هللا‬
َ ‫ع ْب ِد هللاِ ْب ِن‬
َ ‫ع َْن أَبِي ُم َح َّم ٍد‬
ِ‫س ْو ُل هللا‬
ُ ‫ قَا َل َر‬: ‫ع ْن ُه َما قَا َل‬
ِ ‫ع ْمرو ْب ِن ا ْل َع‬
ٌ ‫ه )) [ح‬
ٌ‫سن‬
َ ‫َديث َح‬
ِ ِ‫ الَ يُ ْؤ ِم ُن أ َ َح ُد ُك ْم َحتَّى يَك ُْو َن َه َواهُ تَبَعا ً ِل َما ِجئْتُ ب‬: ‫صلى هللا عليه وسلم‬
] ٍ ‫ب ا ْل ُحجَّة بإسنا ٍد صحي‬
ِ ‫ص َِح ْي ٌ َو َر َو ْي َنا ُه فِي ِكتَا‬
Dari Abu Muhammad Abdillah bin Amr bin ‘Ash radhiallahuanhuma dia berkata :
Rasulullah saw bersabda : Tidak beriman salah seorang diantara kalian hingga hawa
nafsunya mengikuti apa yang aku bawa “ Hadith hasan sahih dan kami riwayatkan dari
kitab Al Hujjah dengan sanad yang sahih.
(Hadith ini tergolong dho’if. Lihat Qowa’id Wa Fawa’id minal Arba’in An-Nawawiyah, karangan
Nazim Muhammad Sulthan hal. 355, Misykatul Mashabih takhrij Syekh Al Albani, hadith no. 167,
juz 1, Jami’ Al Ulum wal Hikam oleh Ibn Rajab)
‫الحديث الثاني واألربعون‬
HADITH KEEMPATPULUH DUA
59
َ ُ‫ع َْن أَنَ ٍس َر ِض َي هللا‬
َ ِ‫س ْو َل هللا‬
َ : ‫ع ْنهُ قَا َل‬
ُ ‫س ِم ْعتُ َر‬
ُ‫ قَا َل هللا‬: ‫صلَّى هللا عليه وسلم يَقُ ْو ُل‬
َ ‫ إِنَّكَ َما َدع َْوتَنِي َو َر َج ْوتَنِي‬،‫ يَا ا ْب َن آ َد َم‬: ‫تَعَالَى‬
َ ‫علَى َماك‬
‫ يَا‬،‫َان ِم ْنكَ َوالَ أُبَا ِلي‬
َ َ‫غفَ ْرتُ لَك‬
َ ‫ست َ ْغفَ ْرتَنِي‬
َ َ‫عن‬
‫ إِنَّكَ لَ ْو‬،‫ يَا ا ْب َن آ َد َم‬، َ‫غفَ ْرتُ لَك‬
َ َ‫ا ْب َن آ َد َم لَ ْو بَلَغَتْ ذُنُ ْوبُك‬
ْ ‫سما َ ِء ث ُ َّم ا‬
َّ ‫ان ال‬
ً‫ش ْيئا ً ألَت َ ْيت ُكَ بِقُ َرا ِب َها َم ْغ ِف َرة‬
َ ‫ض َخطاَيا َ ث ُ َّم لَ ِق ْيت َ ِني الَ تُش ِْر ْك ِبي‬
ِ ‫ب اْأل َ ْر‬
ِ ‫أَت َ ْيت َ ِني بِقُ َرا‬
] ‫قدل نايث نئ صحيح‬
‫[ر له للو رذ‬
Kosa kata / ‫ مفردات‬:
‫ د ا(تـ (نع‬: (engkau) berdoa,
memohon (kepada-Ku)
‫ بدلع‬: (aku) pedulikan
‫ ق لب‬: Sepenuh
‫ َتَيْـ(تَـ (نِع‬: (engkau)
mendatangi-(Ku)
‫ ررا(تـ (نع‬: (engkau)
mengharap (kepada-Ku)
‫ ادا‬: awan (yang dimaksud
adalah banyaknya)
‫ خطديد‬bentuk jamak dari ‫خطأ‬
(kesalahan)
‫ لَ ِتيْـ(ت َـ (نِع‬: (engkau) menemui(Ku)
Terjemah Hadith / ‫ ترجمة الحديث‬:
Dari Anas Radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda:
Allah ta’ala berfirman: Wahai anak Adam, sesungguhnya Engkau berdoa kepada-Ku dan
memohon kepada-Ku, maka akan aku ampuni engkau, Aku tidak peduli (berapapun
banyaknya dan besarnya dosamu). Wahai anak Adam seandainya dosa-dosamu
(sebanyak) awan di langit kemudian engkau minta ampun kepada-Ku niscaya akan Aku
ampuni engkau. Wahai anak Adam sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan
kesalahan sepenuh bumi kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan Aku
sedikitpun maka akan Aku temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan “
(Riwayat Turmuzi dan dia berkata : hadithnya hasan shaheh).
Pelajaran yang terdapat dalam hadith / ‫الفوائد من الحديث‬:
1. Berdoa diperintahkan dan dijanjikan untuk dikabul-kan.
2. Maaf Allah dan ampunannya lebih luas dan lebih besar dari dosa seorang hamba jika
dia minta ampun dan bertaubat.
3. Berbaik sangka kepada Allah ta’ala, Dialah semata Yang Maha Pengampun bagi orang
yang bertaubat dan istighfar.
4. Tauhid adalah pokok ampunan dan sebab satu-satunya untuk meraihnya.
5. Membuka pintu harapan bagi ahli maksiat untuk segera bertaubat dan menyesal
betapapun banyak dosanya.
Fi Zilal An-Nawawiyyah:
Tema-tema hadith / ‫ موضوعات الحديث‬:
1. Kemurahan Allah ta’ala : 23 : 118, 6 : 133, 7 : 56
2. Tidak putus asa untuk bertaubat : 39 : 53, 5 : 74, 3 : 135
60
Download