UML

advertisement
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học: Phân tích và thiết kế hướng đối tượng dùng UML
Object Oriented Analysis and Design with UML
2. Số tín chỉ: 3 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành
3. Trình độ: cho sinh viên đã vào chuyên ngành
4. Phân bổ thời gian
- Lên lớp: 45 tiết
- Thực tập phòng máy: 30 tiết
5. Điều kiện tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, Lập trình hướng đối tượng
6. Mục tiêu của môn học: cung cấp cho sinh viên phương pháp phân tích hệ thống
thông tin theo hướng đối tượng dùng ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất UML :
 Phân biệt giữa phương pháp phân tích hệ thống hướng chức năng và
phương pháp phân tích hệ thống hướng đối tượng.
 Nắm được các khái niệm căn bản và phương pháp phân tích hệ thống thông
tin hướng đối tượng.
 Kỹ năng sử dụng công cụ Rational Rose để thể hiện mô hình hệ thống
thông tin cần phân tích.
7. Mô tả vắn tắt nội dung môn học:
Môn học nhằm cung cấp cho các sinh viên kiến thức chuyên sâu liên quan đến
các đối tượng chính yếu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm hướng đối tượng
(qui trình công nghệ, phương pháp kỹ thuật thực hiện, công cụ và môi trường
triển khai phần mềm, …). Ngôn ngữ dùng để minh họa là ngôn ngữ mô hình
hóa hợp nhất UML.
8. Nhiệm vụ của Sinh viên
- Dự lớp: đầy đủ
- Bài tập: đồ án môn học (làm việc nhóm, từ 4 đến 5 sinh viên một nhóm)
- Dụng cụ học tập: Rational Rose
9. Tài liệu học tập
- Sách tham khảo
1. Applying UML and Patterns, Larman ISBN 0-13-092569-1
2. The Unified Modeling Language User Guide, Booch, Rumbaugh,
Jacobson ISBN 0-201-57168-4
10. Tiêu chuẩn đánh giá Sinh viên
- Thảo luận: 10% điểm
- Thi giữa học kỳ (lý thuyết): 20% điểm
- Thi cuối học kỳ (lý thuyết): 40% điểm
- Đồ án môn học: 30% điểm
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết môn học :
1. Chương 1 : Giới thiệu Rational Unified Process
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.1. Mô tả Unified Modeling Language (UML)
1.2. Định nghĩa qui trình phát triển phần mềm
1.3. Mô tả Rational Unified Process
1.3.1. 4 phase của RUP
1.3.2. Định nghĩa vòng lặp (iteration) và quan hệ của chúng với các phase
1.3.3. Diễn tả quan hệ giữa các model và các workflow; các phase,
iteration và workflow
1.3.4. Định nghĩa artifact, worker và activity
1.4. Tầm quan trọng của sự hỗ trợ bởi các công cụ (tool) tự động
Chương 2 : Giới thiệu về hướng đối tượng
2.1. Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của hướng đối tượng (object orientation OO)
2.2. Tìm hiểu các khái niệm cơ bản và các thuật ngữ của hướng đối tượng kết
hợp với hệ thống ký hiệu của UML
2.3. Đánh giá chính xác sức mạnh của OO
2.4. Tìm hiểu một số cơ chế mô hình hóa cơ bản của UML
Chương 3 : Tổng quan về xác định yêu cầu người dùng
3.1. Giới thiệu
3.2. Các khái niệm chính
3.3. Phát biểu bài toán
3.4. Bảng chú giải
3.5. Use-Case Model
3.6. Các đặc tả bổ sung
Chương 4 : Phân tích kiến trúc
4.1. Các khái niệm then chốt
4.2. Các qui ước trong mô hình hóa
4.3. Các cơ chế phân tích
4.4. Các trừu tượng hóa chính
4.5. Các tầng kiến trúc ban đầu
Chương 5 : Phân tích Use-Case
5.1. Tổng quan
5.2. Các bước thực hiện trong phân tích Use-Case
5.2.1. Bổ sung mô tả Use-Case
5.2.2. Tìm các class từ Use-Case Behavior
5.2.3. Mô tả các Attribute và các Association
5.2.4. Hợp nhất các Analysis Class
Chương 6 : Thiết kế kiến trúc
6.1. Các khái niệm then chốt
6.2. Các cơ chế thiết kế và cài đặt
6.3. Các Design Class và Subsystem
6.4. Các khả năng tái sử dụng
6.5. Tổ chức mô hình thiết kế
Chương 7 : Thiết kế Use-Case
7.1. Mô tả tương tác giữa các Design Object
7.2. Đơn giản hóa các Interaction Diagram nhờ vào các Subsystem
7.3. Mô tả các hành vi liên quan đến tính Persistence
7.4. Tinh chỉnh mô tả về các Flow of Events
7.5. Hợp nhất các Class và các Subsystem
8. Chương 8 : Thiết kế Class
8.1. Tổng quan về Class
8.2. Các bước thiết kế Class
8.2.1. Tạo các Design Class ban đầu
8.2.2. Xác định các Persistent Class
8.2.3. Định nghĩa các Operation
8.2.4. Định nghĩa các Class Visibility
8.2.5. Định nghĩa các Method
8.2.6. Định nghĩa các trạng thái
8.2.7. Định nghĩa các thuộc tính
8.2.8. Định nghĩa các phụ thuộc
8.2.9. Định nghĩa các mối kết hợp
8.2.10.Định nghĩa các quan hệ tổng quát hóa
8.2.11.Giải quyết đụng độ giữa các Use-Case
8.2.12.Xử lý các yêu cầu phi chức năng nói chung
Download
Related flashcards
Create Flashcards