PMPI SLIDE

advertisement
NAMA
NOM MATRIK
TAN SUGUNAH
GA03317
KAVILASINI A/P
SUBRAMANIAM
GA03387
RANJANI A/P JODIDEVAN
GA03306
SHAHRUN BIN JAAPAR
GA03309
MARINA CRUZ A/P NELSON
CRUZ
GA03268
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=GT
7TAX2NKXQ
 Dalam Islam terdapat suatu kaedah pembahagian harta pusaka yang
dinamakan dengan faraid sebagaimana yang diputuskan di dalam AlQuran. Ia diperoleh daripada seseorang yang meninggal dunia dan
meninggalkan waris yang layak menerima harta pusaka mengikut
Hukum Syarak setelah diuruskan jenazah si mati, dibayar hutang
piutangnya dan dilaksanakan wasiatnya (sekiranya ada).
 Ia dibahagikan mengikut kadar yang telah ditetapkan ataupun secara
permuafakatan.Pembahagian tersebut tertakluk kepada sebab dan
syarat-syarat tertentu dan tiada yang menghalang ahli waris daripada
menerima harta pusaka.
 Perkara utama dalam pembahagian harta pusaka ialah membuat
wasiat. Suruhan membuat wasiat telah difirmankan oleh Allah S.W.T
dalam surah al Baqarah ayat (2:180).



Islam telah menyediakan cara yang terbaik untuk mengurus dan
mentadbir harta secara lebih bijaksana, namun ruang dan peluang
berkenaan tidak digunakan sepenuhnya.
Seperti yang dilaporkan 10 Julai 2007, nilai hartanah dan jumlah
wang yang tidak dituntut disebabkan isu pewaris yang tidak dapat
diselesaikan, terdiri daripada semua kaum di negara ini, mencecah
RM40 bilion sehingga kini dan daripada jumlah ini, sebanyak
RM38 bilion terdiri adalah hartanah kaum Melayu”.
Masalah ini berbangkit adalah akibat daripada perbalahan
sesama keluarga, kurangnya kesedaran mengenai harta pusaka
dan waris sendiri tidak mengetahui wujudnya harta terbabit
mengakibatkan ia tidak dituntut.
Hibah
Faraid
Instrument
Pengurusan
dan
Perancangan
Harta Pusaka
Wasiat
Wakaf
Amanah
 Hibah adalah satu perkataan arab yang membawa maksud
Hadiah. Menurut Hukum Syarak, Hibah adalah Merupakan
salah satu instrument pengurusan harta yang penting di dalam
pengurusan dan perancangan Harta Pusaka Islam
 Secara ringkasnya hibah merujuk kepada aqad pemberian
(kontrak) memindah milik samaada harta alih atau tak alih
daripada satu pihak kepada pihak lain tanpa sebarang
balasan dan dilakukan semasa hayat orang yang memberi
hibah tersebut secara sukarela.
 Wakaf secara literal membawa maksud penahanan atau
larangan
WAKAF AM
Wakaf yang boleh
dimanfaatkan kepada
masyarakat dalam bentuk
umum dan ditadbir oleh
Pentadbir Wakaf Tunggal
(Majlis Agama Islam
Negeri-Negeri)
WAKAF
WAKAF KHAS
Wakaf yang boleh
dimanfaatkan untuk tujuan
tertentu atau fungsi-fungsi
tertentu atau kepada
penerima-penerima manfaat
terhad dan ditadbir oleh
pentadbir khusus yang
dilantik bersama Pentadbir
Wakaf Tunggal.
 Amanah
adalah
satu
dokumentasi
bertulis
yang
mengamanahkan Harta Benda tertentu dipegang oleh individu
tertentu untuk diserahkan dan dimanfaatkan oleh Benefisari
yang ditentukan apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan
telah dipenuhi. Instrumen ini boleh dibuat berasingan atau
bersekali dengan instrumen-instrumen yang lain.
 Wasiat adalah merupakan Dokumentasi Hasrat Pemberi Wasiat untuk
memberikan Harta Bendanya yang tidak melebihi daripada nilaian 1/3
(Satu Pertiga) daripada keseluruhan Harta kepada benefesiaribenefesiari tertentu selain daripada waris-waris yang berkelayakan
untuk mewarisi harta benda secara Hukum Faraid
 Terdapat juga dalam sesetengah hal keadaan, Pemberi Wasiat
mendokumentasikan hasrat serta keinginan untuk menentukan cara
pembahagian atau memberi amanat terakhir yang akan disampaikan
oleh
Pentadbir
Wasiat
kepada
waris-waris
yang
lain.
Walaubagaimanapun, wasiat seumpama ini tidaklah mengikat dan
sebaliknya hanya menjadi panduan serta terpulang kepada wariswaris untuk melaksanakannya atau tidak.
 Wasiat adalah satu amalan yang berasaskan kepada al-quran, Allah
s.w.t berfirman mengenai hal ehwal pembahagian harta pusaka
 Selain itu, kaum lelaki iaitu abang bertanggungjawab kepada adik
perempuan dan bapa saudara kepada anak saudara perempuannya yang
sudah menjadi anak yatim.Hikmah disyariatkan Faraid dapat kita lihat
melalui hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sa’ad bin Abi Waqas.
Rasulullah SAW bersabda:
 Faraid merujuk kepada satu bentuk pengurusan dan pengagihan
Harta Pusaka kepada waris-waris yang berhak setelah segala syaratsyarat yang ditentukan oleh Hukum Faraid dipenuhi.
Antara tujuan dan hikmah Faraid ialah:
 Memastikan keadilan terlaksana dan kehidupan keluarga si mati
dapat diteruskan seperti biasa dan tidak berlaku kezaliman selepas
itu.
 Dalam keadaan tertentu, waris lelaki menerima lebih daripada waris
perempuan disebabkan oleh tanggungjawab mereka dalam memberi
nafkah dan lainnya. Hak diberi seiring dengan tanggungjawab. Suami
kepada isteri. Bapa kepada anak-anak. Anak lelaki kepada ibu bapa.
Datuk kepada cucu. Begitulah peraturan Allah SWT.
Membiayai
pengurusan
jenazah
•Pengurusan jenazah melibatkan perkara-perkara seperti memandikan,
mengkafankan, menyembahyangkan dan mengebumikan si mati, dan
semua ini memerlukan kos yang agak tinggi
•Waris-waris bolehlah menggunakan wang tunai yang ditinggalkan si
mati, atau mengeluarkan wang daripada akaun simpanan si mati
menerusi mesin ATM atau perbankan internet (sebelum akaun tersebut
dibekukan pihak bank) untuk menampung kos pengurusan jenazah si
mati
Menyelesaikan
hutang si mati
• Oleh itu, pentadbir harta pusaka atau waris-waris perlulah
mengenalpasti hutang-hutang si mati dan berusaha untuk
menyelesaikan hutang-hutang tersebut menggunakan harta pusaka
yang ditinggalkan si mati.
Menyelesaikan
tuntutan harta
sepencarian dan
hibah
•Selepas hutang-hutang si mati diselesaikan, harta pusaka si mati
hendaklah disempurnakan dahulu tuntutan harta sepencarian dan
pemberian hibah ke atasnya.Harta sepencarian melibatkan hak
pasangan yang sah, manakala hibah adalah pemberian yang
dilakukan si mati kepada pihak lain yang dibuat semasa masih hidup.
Melaksanakan
wasiat yang
ditinggalkan
• Wasiat adalah amanat pemberian kepada
bukan waris dengan syarat jumlahnya tidak
melebihi satu pertiga daripada jumlah
keseluruhan harta pusaka yang ditinggalkan.
Jika si mati ada meninggalkan wasiat yang
sah, maka jumlah yang diperuntukkan untuk
wasiat tersebut hendaklah dilaksanakan
terlebih dahulu
Pembahagian
harta pusaka
secara faraid
• Selepas dilaksanakan semua perkara #1
hingga #4 di atas, barulah baki harta pusaka
yang tinggal dibahagikan kepada waris-waris
yang layak mengikut kiraan faraid yang
ditetapkan. Pembahagian harta pusaka
secara faraid adalah adil dan memberi
jaminan bahawa setiap waris yang layak
akan menerima bahagian masing-masing.

Masalah perundangan dan pentadbiran harta
Pusaka Islam merupakan masalah yang
“berbagai hala”. Bagaimanapun realiti elektronik
iaitu adanya sistem internet yang memudah dan
mempercepat penerimaan sesuatu dokumen
kepada institusi-institusi berkaitan dan institusi
itu boleh melaksanakan “multi-tasking” seperti
e-syariah dan e-court telah menyelesaikan
beberapa masalah jalanan isu ini.

Bagi menambahbaik sistem pentadbiran wasiat
orang Islam, Mahkamah Syariah mestilah
diberikan bidang kuasa untuk mengeluarkan
surat probet yang sekarang ini di bawah
Mahkamah Sivil. Untuk itu, Mahkamah Syariah
mesti mempunyai undang-undang probetnya
sendiri. Akta Probet dan Pentadbiran 1959 (Akta
97) mestilah dipinda bagi mengecualikan orang
Islam mendapatkan probet daripada Mahkamah
Sivil kepada Mahkamah Syariah dalam urusan
wasiat mereka.
Download