KAJIAN IMPAK PENYEDIAAN KEMUDAHAN ASAS DAN KEMUDAH

advertisement
2.0 KAJIAN LITERATUR
Pelancongan didefinisikan sebagai satu kegiatan multidimensi dan pelbagai yang
menyentuh dalam aspek kehidupan dan aktiviti ekonomi. Pelancongan tidak semuanya
bertujuan untuk keseronokan atau berhibur malah ia juga merangkumi pelancongan
perniagaan, pelancongan kesihatan, pelancongan sukan dan lain-lain. Menurut Hunziker
(1995 ) pula, beliau mendefinisikan pelancongan sebagai satu fenomena yang mempunyai
hubungan dengan perjalanan seseorang yang tidak kekal dan tidak terlibat dengan aktiviti
atau kegiatan yang produktif.
Pengenalan konsep destinasi pelancongan yang mesra di bandaraya pelancongan
amat diperlukan. Ini adalah pelancong konsep pelanggan yang berorientasikan, di
mana pelancong memilih aktiviti, produk dan ruang mereka sendiri jika mereka
memenuhi permintaan dan pengalaman yang dikehendaki (Anuar et al., 2012a).
Keperluan untuk menerapkan konsep mesra pelancong destinasi di bandar adalah
disebabkan oleh pembangunan pusat tarikan dan promosi (Undang-undang, 2002).
Pada dasarnya, konsep seperti ini diperlukan untuk memastikan bahawa apa yang
ditawarkan di destinasi pelancongan sentiasa memenuhi permintaan dan pengalaman
yang dikehendaki oleh pelancong.
Destinasi mesra pelancong adalah pendekatan untuk menangani konsep
berorientasikan pelanggan. Ini bermakna pelancong akan memilih destinasi apabila
dipandu oleh keinginan untuk belajar, untuk meneroka baru pengalaman, dan
mengembangkan makna hidup mereka melalui pengalaman perjalanan( Lipman G,
2007). Oleh itu, konsep ini adalah untuk memastikan bekalan dalam pelancongan
destinasi sentiasa memenuhi permintaan yang dikehendaki oleh pelancong. Kozak
( 1999 )dan Smeral ( 2009 ) menyatakan bahawa pelancong akan memilih
pelancongan destinasi yang boleh memenuhi jangkaan dan permintaan. Menurut
Swarbrooke J ( 1995 ), pelancong suka memberi respon dengan baik pelancong mesra,
di mana perkhidmatan ini mudah digunakan dan tanpa gangguan.
Destinasi mesra pelancong dapat dilihat sebagai salah satu strategi yang boleh
menggalakkan pelancongan di peringkat dunia. Perkara ini juga dianggap sebagai
usaha membangunkan industri pelancongan negara. Walau bagaimanapun, dalam
amalan semasa menunjukkan bahawa pelancongan memberi penekanan kepada
peruntukan kemudahan fizikal berbanding kemudahan dan perkhidmatan yang
memenuhi
dan
memuaskan
keperluan
pelancong.
Oleh
itu,
usaha
untuk
membangunkan destinasi pelancongan yang mesra konsep dalam pelancongan bandar
perlu dinilai berdasarkan kepada pelancong perspektif, terutamanya dari perspektif
pelancong domestik.
Destinasi mesra pelancong adalah konsep yang dapat memberikan kepuasan
untuk memenuhi permintaan dan penawaran pelancong melalui hubungan dan
penggunaan maksimum aktiviti, produk dan ruang tanpa sebarang gangguan atau
masalah (Anuar et al., 2013). Konsep ini bukan sahaja berfungsi untuk pelancong,
juga pihak yang berkepentingan melalui pakej pelancongan yang menawarkan
kemudahan, harga yang berpatutan, penggunaan pembangunan infrastruktur,
penginapan, pengangkutan, penggunaan internet, untuk memenuhi harapan pelancong;
dan akhirnya membagikan pendapatan sasaran untuk menyasarkan kumpulan
pengendali, penduduk setempat dan pihak berkepentingan (Anuar et al., 2012c).
Konsep destinasi pelancongan pelancongan berlaku kerana terdapat lima faktor:
perubahan dalam konsep pelancongan, keupayaan pelancong untuk perjalanan, pilihan
pelancongan & destinasi untuk memotivasi pelancong, perubahan selera pelancong,
dan penglibatan sektor awam dan swasta (Anuar et al., 2012c). Oleh itu, faktor-faktor
ini mempengaruhi pembangunan konsep destinasi mesra pelancongan melalui
penyediaan tiga dimensi: aktiviti, produk, dan ruang dalam sistem pelancongan.
Sistem pelancongan terdiri daripada tiga unsur yang penting dan saling berkaitan; iaitu
elemen aktiviti (Jenkins, 1980; Mill & Morrison, 1985), ruang (Urry, 2002; Clarke,
2005) dan produk (Clarke, 2005). Ia juga disebut oleh Walsh-Heron & Stevens (1990),
yang mengatakan bahawa destinasi pelancongan harus mempunyai tiga elemen seperti
tempat, aktiviti, dan produk, untuk mewujudkan destinasi pelancongan yang dapat
memberikan banyak pilihan dan menghasilkan imej yang baik. Oleh itu, mana-mana
destinasi akan dipengaruhi oleh sistem pelancongan di mana setiap elemen saling
berkaitan. Dalam mewujudkan konsep destinasi pelancongan yang mesra, pendekatan
yang berorientasikan pelanggan harus digunakan dalam elemen sistem pelancongan,
yang terdiri daripada aktiviti, produk, dan ruang, untuk mewujudkan pengalaman dan
kepuasan baru kepada pelancong.
Dalam menjelaskan hubungan antara peranan ruang di destinasi pelancongan
yang mesra, jelasnya elemen ruang mempengaruhi pembangunan destinasi
pelancongan terutamanya destinasi pelancongan yang mesra. Kebanyakannya sarjana
pelancongan telah bersetuju untuk menentukan destinasi pelancongan sebagai
sebahagian daripada segmen angkasa atau dikenali sebagai pelancong zon destinasi
atau kawasan destinasi pelancongan (Vukonic, 1997). Menurut Hitrec (1995),
destinasi sebagai tempat tarikan yang difasilitasi oleh ruang yang memenuhi keperluan
pelancong, sedangkan Kaiser & Helber (1978) menyatakan bahawa ruang harus
memenuhi motivasi utama wisatawan yang membuat mereka merasa puas dan akan
membelanjakannya lebih banyak masa di destinasi pelancongan itu.
Uniknya di destinasi pelancongan ini, bangunan dibina bukan sahaja untuk tarikan
pelancong tetapi sebenarnya, telah berada di sana selama bertahun-tahun dan
bangunan yang lebih lama telah membina lebih ramai pelancong akan tiba (Vukonic,
1997). Malah, Vukonic (1997) menyatakan bahawa lebih banyak ruang akan
digunakan, ia akan meningkat kepuasan dan kehadiran pelancong ke destinasi
pelancongan. Di samping itu, Hudson (1998) menyatakan bahawa ruang, yang
dilengkapi dengan kemudahan dan prasarana yang diperlukan oleh pelancong dalam
destinasi pelancongan, khususnya dalam konsep destinasi pelancongan yang mesra
(penjenamaan berorientasikan pelanggan). Malah, Hudson (1998) juga menegaskan
bahawa kemudahan dan perkhidmatan, yang memenuhi keperluan dan keinginan
pelancong seperti makanan dan penginapan, sangat penting memanjangkan
peninggalan pelancong di destinasi pelancongan. Ia menunjukkan bahawa ruang, yang
dilengkapi dengan infrastruktur, kemudahan, penginapan, tarikan dan lain-lain, adalah
penting untuk memastikan destinasi pelancongan yang mesra memenuhi bekalan dan
permintaan pelancong.
Walaupun terdapat banyak kajian yang memberi tumpuan kepada elemen ruang
melalui perspektif pelbagai disiplin seperti ekonomi politik (Asworth & Voogd, 1990),
pembangunan strategik perspektif (Bradley et al., 2002), geografi (Hagget, 2001) dan
pemasaran strategik (Kotler et al., 1999), tetapi ruang bukan sahaja dilihat sebagai
perspektif negara, negeri atau daerah, tetapi dapat dilihat dari perspektif yang lebih
kecil (Asworth & Voogd, 1994) seperti kompleks membeli-belah, zoo, muzium,
taman tema atau taman permainan yang dimiliki oleh memiliki pemangku kepentingan
yang berlainan; sektor kerajaan dan sektor swasta. Dalam pembangunan pelancongan
mesra destinasi, setiap ruang memiliki barangnya sama ada oleh kerajaan, sektor
swasta atau bahkan oleh pihak tempatan komuniti. Pelancong dan masyarakat
setempat menjangkakan destinasi mesra pelancongan boleh termasuk komponen
mesra ruang awam dan penggunaan maksimum ruang yang boleh digunakan oleh
mereka dalam destinasi pelancongan.
Download