contoh kertas ujian akuan SPM

advertisement
2
Bahagian A
[60 markah]
Jawab semua soalan
1
(a)
Nyatakan jenis kesilapan bagi situasi berikut:
Situasi
Kesilapan
Bayaran gaji RM2 000 didebitkan ke Akaun Bank dan
dikreditkan ke Akaun Gaji
Alya Belian daripada Perniagaan Arya RM5 100 dicatat
dalam Akaun Perniagaan
[2 markah]
(b)
Maklumat berikut diperoleh daripada Perusahaan Cemerlang:
Inventori awal bahan langsung
Inventori akhir bahan langsung
Pulangan belian
Belian
Duti belian
Hitung kos bahan langsung digunakan
(c)
RM
15 710
19 880
2 460
47 350
4 590
[2 markah]
Nyatakan dua kandungan perlembagaan syarikat berdasarkan Akta Syarikat 2016.
[2 markah]
(d)
Perkongsian Syasya dibubarkan pada 31 Disember 2017 kerana matlamat penubuhan
perkongsian telah tercapai. Pekongsi Syameem bersetuju mengambil alih kenderaan
pada harga RM50 000.
Sediakan Catatan Jurnal Am bagi perkara tersebut
[2 markah]
3756/2
SULIT
3
(e)
Maklumat berikut diperoleh daripada penyata kewangan Amal Enterprise.
Perabot
Inventori
Akaun Belum Terima
Bank
Modal
Akaun Belum Bayar
Pinjaman
Hitung nisbah semasa
3756/2
RM
5 600
2 100
4 750
3 880
8 400
3 990
4 000
[2 markah]
SULIT
4
2
Imbangan Duga Kedai Buku Milenium pada 31 Mei 2018 adalah seperti berikut:
Debit
RM
Modal
Belian
Jualan
Lengkapan(Kos)
Kenderaan (Kos)
Premis (Kos)
Ambilan
Hutang Lapuk
Peruntukan Hutang Ragu
Akaun Belum Terima
Akaun Belum Bayar
Angkutan Masuk
Insurans
Simpanan tetap (3%)
Gaji
Kadarbayaran
Pulangan
Susutnilai terkumpul Kenderaan
Susutnilai terkumpul Lengkapan
Inventori pada 1 Jun 2017
Sewa diterima
Membaiki premis
Bank
Kredit
RM
174 260
159 730
254 079
6 000
37 800
120 000
2 890
1 750
816
57 025
45 830
3 780
3 600
20 000
18 935
4 060
2 200
13 860
600
47 290
1 400
2 095
3 690
490 845
490 845
Maklumat tambahan pada 31 Mei 2018:
(i)
Inventori pada 31 Mei 2018 dinilai pada harga kos RM65 370 dan RM71 240
pada harga pasaran
(ii)
Angkutan keluar RM1 250 tersilap rekod dalam angkutan masuk
(iii)
Nota kredit yang dihantar kepada pelanggan sebanyak RM525 belum
direkodkan
(iv)
Perniagaan menyewakan ruang niaga bermula 1 Januari 2018 dengan sewa
bulanan RM200
3756/2
SULIT
5
(v)
Pemilik telah membaiki premis menggunakan simpanan peribadinya RM1
300. Perkara ini belum direkodkan.
(vi)
Simpanan tetap telah dibuat pada 1 Mac 2018
(vii)
Ambilan alat tulis RM25 setiap bulan untuk kegunaan pejabat
(viii)
Insurans RM1 800 dibayar untuk setengah tahun berakhir 31 Ogos 2018
(ix)
Peruntukan hutang ragu dikekalkan pada 2% atas Akaun Belum Terima
(x)
Susut nilai adalah seperti berikut:-
Kenderaan – 20% mengikut kaedah garis lurus
-
Lengkapan - 10% mengikut kaedah baki berkurangan
Anda dikehendaki menyediakan:
(a)
Catatan Jurnal Am pembetulan kesilapan bagi maklumat tambahan (ii)
(abaikan keterangan)
(b)
[2 markah]
Akaun Perdagangan dan Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Mei 2018
[13 markah]
(c)
3756/2
Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Mei 2018
[10 markah]
SULIT
6
3
Persatuan Penduduk Prihatin Kota Bharu ditubuhkan lima tahun yang lalu mula
menjalankan perniagaan kiosk batik di KB Mall mulai 1 Januari 2017 untuk memperoleh
dana.
Maklumat di bawah diperoleh:
(i)
Baki wang di bank pada 1 Januari 2017 berjumlah RM87 500
(ii)
Penerimaan sehingga 31 Disember 2017 (dibankkan)
Yuran ahli 2016
Yuran ahli 2017
Yuran ahli 2018
Derma
Jualan kiosk
(iii)
RM
1 800
59 400
900
12 000
56 000
Pembayaran sehingga 31 Disember 2017
Gaji pembantu kiosk
Belian kiosk
Sewa kiosk
Kadar bayaran
Akaun Belum Bayar
Belanja van
Sagu hati bencana dan kematian
Bantuan pelajaran
RM
7 700
1 700
13 200
1 980
17 500
3 500
4 000
3 000
Maklumat tambahan pada 31 Disember 2017 :
(i) Sewa kiosk dan gaji pembantu kiosk adalah untuk 11 bulan tidak termasuk bulan
Disember
(ii) Derma dikutip bagi pengubahsuaian surau di premis kelab
(iii) Sejumlah jualan tunai di kiosk tidak dibankkan tetapi digunakan untuk membeli alat
tulis RM120 dan belanja am RM480
(iv) Yuran tahunan 2016 sebanyak RM600 tidak dapat dikutip dihapuskan sebagai yuran
lapuk
3756/2
SULIT
7
(v) Kenderaan disusutnilaikan pada kadar 20% mengikut kaedah baki berkurangan
manakala premis disusutnilaikan pada kadar 3% setahun menggunakan kaedah
garis lurus.
(vi) Baki pada 31 Disember 2017 :
RM
Premis (kos)
500 000
Susut nilai terkumpul premis
45 000
Kenderaan (kos)
40 000
Susut nilai terkumpul kenderaan
19 520
Inventori kiosk
12 500
Yuran belum terima
1 200
Akaun belum bayar kiosk
7 500
Kadar bayaran belum bayar
200
Anda dikehendaki menyediakan:
a) akaun berikut bagi tahun berakhir 31 Disember 2017
(i)
Akaun Yuran Ahli
[6 markah]
(ii)
Akaun Perdagangan Kiosk
[7 markah]
(iii)
Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan
[9 markah]
b) Berapakah baki wang dibank pada 31 Disember 2017?
[2 markah]
c) Mengapa derma tidak dicatat dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan?
[1 markah]
3756/2
SULIT
8
Bahagian B
[40 markah]
Jawab mana-mana dua soalan daripada bahagian ini
4
Afif dan Deva adalah rakan kongsi Perkongsian Minda Jaya yang beroperasi di Bandar Baru
Tunjong Kota Bharu. Berikut adalah Imbangan Duga perniagaan pada 31 Julai 2018
Premis
Kenderaan
Akaun Belum Terima
Akaun Belum Bayar
Inventori pada 31 Julai 2018
Bank
Tunai
Pinjaman dari Afif
Modal (1 Ogos 2017)
Afif
Deva
Akaun Semasa (1 Ogos 2017)
Afif
Deva
Peruntukan hutang ragu
Ambilan:
Afif (31 Jan 2018)
(1 Ogos 2017)
Deva (1 Ogos 2017)
(1 Februari 2018)
Gaji Afif
Gaji Deva
Untung bersih sebelum pelarasan
RM
80 400
50 000
12 500
RM
4800
22 100
3 700
2 000
10 000
60 000
90 000
1 500
2 200
360
10 000
8 000
5 000
10 000
2 000
3 000
210200
42 840
210200
Maklumat tambahan :
(a) Pelarasan yang perlu diambilkira
3756/2
(i)
Insurans prabayar RM1 800
(ii)
Kadar bayaran belum bayar RM2 500
(iii)
Faedah atas pinjaman belum bayar
(iv)
Seorang Akaun Belum Terima didapati muflis dan hutangnya RM500 dihapus kira
SULIT
9
(v)
Sewa belum terima RM250
(vi)
Peruntukan hutang ragu diselaraskan 2% atas baki Akaun Belum Terima
(b) Ikatan Perkongsian telah menetapkan perkara berikut:
(i)
Faedah atas modal 5% setahun
(ii)
Faedah atas ambilan 4% setahun
(iii)
Gaji bulanan pekongsi Afif RM900 dan Deva RM1 000
(iv)
Faedah atas pinjaman 8% setahun
(v)
Untung rugi dibahagi mengikut nisbah modal
Anda dikehendaki:
(a) Menghitung untung bersih selepas mengambil kira pelarasan
[7 markah]
(b) Menyediakan Penyata Pengasingan Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Julai 2018
[5 markah]
(c) Menyediakan Akaun Semasa pekongsi (beruangan)
[6 markah]
(d) Menyediakan Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Julai 2018
(Ekuiti Pemilik sahaja)
3756/2
[2 markah]
SULIT
10
5
(a)
Encik Nabil ialah pemilik Kedai Buku Mutiara di bandar Pasir Puteh, Kelantan. Baki tunai
pada 1 April 2018 ialah RM27 000. Berikut adalah anggaran penerimaan dan
pembayaran tunai bagi tiga bulan berakhir 30 Jun 2018.
(i)
Anggaran jualan pada bulan April dan Mei ialah RM24 000 dan RM26 400,
manakala jualan bulan Jun dijangka meningkat 10% daripada bulan sebelumnya.
(ii)
Peniaga dijangka akan menerima komisen sebanyak 2% daripada jualan bulan
sebelumnya pada bulan Jun.
(iii)
Anggaran belian tunai:
April
Mei
Jun
RM
14 000
19 000
24 000
(iv) Upah pekerja bagi bulan April dan Mei ialah RM1 200 setiap bulan. Pada bulan
Jun, upah pekerja meningkat kepada RM3 200.
(v)
Kadar bayaran bulanan semasa akan dibayar pada bulan berikutnya. Kadar
bayaran pada bulan Mac ialah RM670.
Anda dikehendaki menyediakan Penyata Belanjawan Tunai bagi tiga bulan
berakhir 30 Jun 2018.
3756/2
[11 markah]
SULIT
11
(b)
Puan Fatimah memulakan perniagaan Fatty Enterprise pada 1 Januari 2016 di bandar
Kota Bharu, Kelantan. Rekod perniagaan beliau disimpan tidak mengikut sistem catatan
bergu. Baki berikut diambil daripada buku catatannya.
1 Januari 2017
31 Disember 2017
RM
RM
Alatan pejabat
6 200
6 200
Perabot (kos)
6 500
?
Akaun Belum Bayar
7 600
9 400
-
570
710
1 050
Akaun Belum Terima
1243
2680
Bank
2 850
4 515
Inventori
3 200
4 120
Gaji prabayar
Tunai
Maklumat tambahan:
(i) Pada 1 Mei 2017, pemilik membawa masuk perabot peribadi RM1 200 untuk
kegunaan perniagaannya.
(ii) Kadar susut nilai perabot ditetapkan pada kadar 10 % setahun atas kos.
(iii) Peruntukan hutang ragu diwujudkan sebanyak 5 %.
(iv) Pemilik mengambil barang niaga RM170 sebulan untuk kegunaan peribadi.
Anda dikehendaki menyediakan:
3756/2
(i) Penyata mengira modal pada 31 Disember 2017.
[5 markah]
(ii) Penyata Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2017.
[4 markah]
SULIT
12
6.
Encik Kamarul
adalah pemilik perniagaan Qora Moda Enterprise yang membekal dan
menjual pelbagai jenis beg dan kasut di bandar Machang. Berikut ialah baki-baki yang diambil
daripada buku perniagaannya pada 1 Jun 2018:
RM
Tunai di bank
12 500
Inventori
7 000
Akaun Belum Bayar: Leno (M) Sdn Bhd
4 250
Dokumen berikut pula membuktikan bahawa berlakunya urus niaga sepanjang bulan Jun
2018.
INVOIS
ASAL
No.: 501
LENO (M) SDN. BHD.
No. 13. Jalan Bitara 4/2,
Taman Kota Selangor, Kota Damansara
47810 Petaling Jaya, Selangor
Tel.: 03-61456788
Tarikh: 5 Jun 2018
Kepada:
Qora Moda Enterprise
Lot 730, Jalan Pasar Besar
18500 Machang, Kelantan
BIL
BUTIR
KUANTITI
HARGA SEUNIT JUMLAH
RM
RM
Beg tangan
1
LH78644(Beige + Brown)
15
59.00
885.00
2
LH78582(Dark Brown)
5
45.00
225.00
2
LH78650(Black)
3
40.00
120.00
1230.00
Tolak: Diskaun niaga 20%
246.00
JUMLAH
(Ringgit Malaysia: Sembilan ratus lapan puluh empat sahaja)
Syarat
:
Serahan
:
K. & K. diK.
984.00
5% 7hari
Angkutan dibayar
kamarul
khephon
Pengurus
Penerima
Dokumen 1
3756/2
SULIT
13
INVOIS
SALINAN
No.:110
QORA MODA ENTERPRISE
Lot 730, Jalan Pasar Besar
18500 Machang, Kelantan
Tel.: 09-9751415
Tarikh: 6 Jun 2018
Kepada:
Masalla Enterprise
Lot 25, Jalan Stesen Bas
17500 Tanah Merah, Kelantan
BIL
1
2
3
BUTIR
KUANTITI
Beg tangan
LH78644(Beige + Brown)
LH78582(Dark Brown)
LH78650(Black)
3
2
2
HARGA SEUNIT JUMLAH
RM
RM
130.00
80.00
90.00
390.00
160.00
180.00
730.00
146.00
584.00
Tolak: Diskaun niaga 20%
JUMLAH
(Ringgit Malaysia: Lima ratus lapan puluh empat sahaja)
Syarat
:
5% 7hari
Serahan
:
Angkutan dibayar
K. & K. diK.
kamarul
sarimah
Pengurus
Penerima
Dokumen 2
3756/2
SULIT
14
NOTA KREDIT
ASAL
N/K.:1001
LENO (M) SDN. BHD.
No. 13. Jalan Bitara 4/2,
Taman Kota Selangor, Kota Damansara
47810 Petaling Jaya, Selangor
Tel.: 03-61456788
Kepada:
Qora Moda Enterprise
Lot 730, Jalan Pasar Besar
18500 Machang, Kelantan
Tel.: 09-9751415
Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:
Tarikh: 7 Jun 2018
BIL
BUTIR
KUANTITI
HARGA SEUNIT
RM
1
Beg tangan
LH78644(Beige + Brown)
5
59.00
Tolak: Diskaun niaga 20%
JUMLAH
JUMLAH
RM
295.00
295.00
59.00
236.00
(Ringgit Malaysia: Dua ratus tiga puluh enam sahaja)
khephon
Pengurus
Dokumen 3
MEMO
QORA MODA ENTERPRISE
Lot 730, Jalan Pasar Besar
18500 Machang, Kelantan
Tel.: 09-9751415
Tarikh: 15 Jun 2018
Peringatan:
En. Kamarul mengambil tiga unit beg tangan LH78644(Beige + Brown) berharga RM59
seunit untuk didermakan.
kamarul
Pengurus
Dokumen 4
3756/2
SULIT
15
INVOIS
ASAL
No.: 6110
KASTURI TRADING
310 Jalan Kebun Sultan
15350 Kota Bharu, Kelantan
Tel.: 09-7439848
Tarikh: 17 Jun 2018
Kepada:
Qora Moda Enterprise
Lot 730, Jalan Pasar Besar
18500 Machang, Kelantan
Tel.: 09-9751415
BIL
1
BUTIR
Kasut:
LS35492 1" heel:
Saiz 4/5/6/7/8
KUANTITI
HARGA SEUNIT
RM
10
39.00
Tolak: Diskaun Niaga 30%
JUMLAH
(Ringgit Malaysia: Dua ratus tujuh puluh tiga sahaja)
Syarat
:
5% 10hari
Serahan
:
Angkutan dibayar
K. & K. diK.
kamarul
Penerima
JUMLAH
RM
390.00
390.00
117.00
273.00
kasturi
Pengurus
Dokumen 5
3756/2
SULIT
16
NOTA DEBIT
SALINAN
N/D.: 10
QORA MODA ENTERPRISE
Lot 730, Jalan Pasar Besar
18500 Machang, Kelantan
Tel.: 09-9751415
Tarikh: 25 Jun 2018
Kepada:
Masalla Enterprise
Lot 25, Jalan Stesen Bas
17500 Tanah Merah, Kelantan
NO.
RUJUKAN
Invois
No.110
BUTIR
JUMLAH
RM
Beg Tangan
LH78650(Black)
terkurang caj (2 X RM30.00)
Tolak: Diskaun niaga 20%
JUMLAH
(Ringgit Malaysia: Empat puluh lapan sahaja)
60.00
12.00
48.00
kamarul
Pengurus
Dokumen 6
Tarikh
Penerima
Kerana
Baki akhir
Dimasukkan
Jumlah
Cek ini
Baki
: 26 Jun 2018
: Leno (M) Sdn Bhd.
: Menjelaskan sebahagian
invois No. 501
Ringgit
12 500
12 500
554
11946
110371
KERATAN CEK
sen
00
00
00
00
Dokumen 7
3756/2
SULIT
17
NOTA KREDIT
SALINAN
N/K.:245
QORA MODA ENTERPRISE
Lot 730, Jalan Pasar Besar
18500 Machang, Kelantan
Tel.: 09-9751415
Kepada:
Masalla Enterprise
Lot 25, Jalan Stesen Bas
17500 Tanah Merah, Kelantan
Tarikh: 28 Jun 2018
Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut:
HARGA SEUNIT
BIL
BUTIR
KUANTITI
RM
1
Beg tangan
LH78644(Beige + Brown)
1
130.00
Tolak: Diskaun niaga 20%
JUMLAH
(Ringgit Malaysia:Satu ratus empat sahaja)
JUMLAH
RM
130.00
130.00
26.00
104.00
kamarul
Pengurus
Dokumen 8
3756/2
SULIT
18
RESIT RASMI
SALINAN
No.: 600
QORA MODA ENTERPRISE
Lot 730, Jalan Pasar Besar
18500 Machang, Kelantan
Tel.: 09-9751415
Tarikh: 29 Jun 2018
Diterima daripada:
Masalla Enterprise
Ringgit Malaysia :
Lima ratus sahaja
Bayaran untuk
menjelaskan sebahagian hutangnya
:
RM500
Tunai / No. Cek :
kamarul
Pengurus
Dokumen 9
Anda dikehendaki menyediakan catatan dalam buku catatan pertama berikut:
(i)
Jurnal Am (Keterangan tidak diperlukan)
[5 markah]
(ii)
Jurnal Belian
[3 markah]
(iii)
Jurnal Jualan
[3 markah]
(iv) Jurnal Pulangan Belian
[2 markah]
(v)
[2 markah]
Jurnal Pulangan Jualan
(vi) Buku Tunai
[5 markah]
KERTAS SOALAN TAMAT
3756/2
SULIT
Download
Related flashcards
Create Flashcards