chapter13 grammar

advertisement
Lesson 13 Asking Directions
Grammar
1. Direction and Location Words
(shàng/xià/
qián/hòu/zu�/yòu/d�ng/nán/x�/b�i/l�/wài/páng)
(bi�n),
面 (miàn)
(tóu)
(bi�n),
面 (miàn)
(tóu) are all
(bi�n) in
(pángbi�n)
面
shàngbian/mian/tou
面
面
(qiánbian/mian/tou)
hòubian/mian/tou
面
xiàbian/mian/tou
面
l�bian/mian/tou
面
wàibian/mian/tou
67
68
Integrated Chinese Level 1 Part 2 Textbook
中
zh�ngji�n
面
面
zu�bian/mian
yòubian/mian
pángbi�n
面
b�ibian/mian
面
面
d�ngbian/mian
x�bian/mian
面
nánbian/mian
Lesson 13 Asking Directions
(l�
(shàng
(zhu�zi shang
(y�fu
(sh� shang
shang
(xuéxiào
(bàng�ngshì li
li
(jiàoshì li,
(diànshì li
(l�
生
Xuéxiào li y�u h�n du� xuésheng.
生
B�ij�ng y�u h�n du� xuésheng.
*B�ij�ng li y�u h�n du� xuésheng.
(bi�n
(的
pángbi�n
(的
面 (jiàoshì
面 (miàn
(tóu
(的
(túsh�gu�n
面 (xuéxiào
de l�mian
(的
(zhu�zi de shàngtou
(的
de wàimian
(chéngshì de
的 (de)
b�ibian
2. Comparative Sentences with 没
(méi{y�u})
没
(b�)
没
(méi y�u )
么
(méiy�u)
么 (nàme)
(nàme)
u
de
没
高
W� dìdi méiy�u w� g�o.
69
70
Integrated Chinese Level 1 Part 2 Textbook
没
v
海
B�ij�ng méiy�u Sh�ngh�i rè.
没
w
么
T� ji�jie méiy�u t� mèimei nàme x�huan m�i d�ngxi.
没
x
么
W� méiy�u t� nàme x�huan shu� k�.
A没
(méiy�u)
没
another,
B… vs. A
(bù b�)
B…
(méiy�u)
(bù b�)
no more
y
A:
J�nti�n b� zuóti�n rè ma?
B:
J�nti�n bù b� zuóti�n rè.
C:
没
J�nti�n méiy�u zuóti�n rè.
Lesson 13 Asking Directions
z
文
A:
文
Zhè pi�n kèwén b� nà pi�n kèwén du�n ma?
文
B:
文
Zhè pi�n kèwén bù b� nà pi�n kèwén du�n, li�ng pi�n yíyàng cháng.)
文没
C:
Shì ma? W� juéde zhè pi�n kèwén méiy�u nà pi�n cháng.
A Quick Summary of Comparative Sentences
A
A
A没
(b�)
(bù b�)
(méiy�u)
B大
B大
B大
A>B
A≤B
A<B
(dà)
(dà)
(dà)
么 (nàme) Indicating Degree
3.
么 (nàme)
(x�huan),
么
u
(xi�ng),
(huì),
(néng)
(x�wàng)
写
写
N� nàme bù x�huan xi� rìjì, jiù bié xi� le ba.
没
么
v
没
(méiy�u… nàme…)
么
Dìdi méiy�u g�ge nàme shuài, nàme kù.
么
71
72
Integrated Chinese Level 1 Part 2 Textbook
没
w
么
Zuò dìti� méiy�u zuò g�nggòng qìch� nàme máfan.
没
x
说的
么
Zhè ge yàngzi méiy�u n� shu� de nàme héshì.
没
y
么
Zhè zh�ng dìtú méiy�u nà zh�ng dìtú nàme x�n.
么
4.
(dào)
+ Place +
(qù)
+ Action
(dào)
中
u
W� yào dào diànn�o zh�ngx�n qù shàng w�ng.
v
朋友的
T� dào péngyou de sùshè qù liáo ti�nr le.
w
李小
W�men dào f�ij�ch�ng qù sòng L� xi�oji�.
(qù)
Download