เคมี

advertisement
สารโคเวเลนต์ที่ศึกษามาแล้วมีโครงส
ร้างโมเลกุลขนาดเล็ก มีจุดหลอมเหลวและ
จุดเดือดต่่า แต่มีสารโคเวเลนต์บางชนิดมีจุ
ดเดือดจุดหลอมเหลวจะสูงมาก โครงสร้าง
โมเลกุลขนาดใหญ่ เพราะเกาะกันแบบโค
รงร่างตาข่าย เรียกว่า
สารโครงผลึกร่างตาข่าย เช่น
เพชร (Diamond)
แกรไฟต์ (Graphi
ซิลค
ิ อนไดออกไซด์
เพชร
te)
(SO2) หรือซิลก
ิ า
เป็นอัญรูปหนึง่ ของค
าร์บอนและเป็นผลึก
ร่างตาข่าย
โครงสร้างของเพชร
ประกอบด้วยอะตอม
แกรไฟต์
เป็นผลึกโคเวเลนต์แ
ละเป็นอีกรูปหนึง่ ขอ
งคาร์บอนแต่มโี ครง
ซิลค
ิ อนไดออกไซด์เ
ป็นผลึกโคเวเลนต์ที่
มีโครงสร้างเป็นผลึก
ร่างตาข่าย
อะตอมของซิลิคอนจั
ของคาร์บอน ซึง่ คา
สร้างต่างจากเพชร
ร์บอนแต่ละอะตอมใ
คือ อะตอมคาร์บอนจ
บอนในผลึกเพชร
ะสร้างพันธะ โคเวเล
แต่มีออกซิเจนคัน
่ อยู่
ช้เวเลนซ์อเิ ล็กตรอน
ทั้งหมดสร้างพันธะแ
บบโคเวเลนต์กบ
ั อะต
อมคาร์บอน
นต์ต่อกันเป็นวง
วงละ 6 อะตอมต่อเนื่
ไม่น่าไฟฟ้า
องกันอยู่ภายในระน
เพราะว่าคาร์บอนสร้
เครื่องประดั
างพัท่นาธะไปทุ
กทิศทุบก
าบเดียวกัน ซึง่ การ
ิ งตั
สอ
สารหล่อลืน
่
จัดไส้
เรีดยน
วแบบโครง
ทางแก้ว
ผลึกร่างตาข่ายนี้ทา่
ท่าให้เพชรมีความแ
ให้แกรไฟต์มจ
ี ด
ุ เดือ
ข็งมากกว่าอัญรูปอืน
่
ดจุดหลอมเหลวสูง แ
ๆ ของคาร์บอน
ละสามารถน่าไฟฟ้า
ได้
ดเรียงตัวเหมือนคาร์
ระหว่างอะตอมของ
ซิลค
ิ อนแต่ละคู่
ผลึกซิลค
ิ อนไดออก
ไซด์จงึ มีจด
ุ หลอมเห
ลวสูง
และมีความแข็งสูง
Download
Related flashcards
Create Flashcards