Poe, Edgar Allan - The Raven

advertisement
+JMGX'RRGT 6UK
:.+8'<+4
:USGIYQG
,KHX[GX_
VlXJ[I
5TIK[VUTGSOJTOMNZJXKGX_]NORK/VUTJKXKJ]KGQGTJ]KGX_
5\KXSGT_GW[GOTZGTJI[XOU[Y\UR[SKULLUXMUZZKTRUXK
=NORK/TUJJKJTKGXR_TGVVOTMY[JJKTR_ZNKXKIGSKGZGVVOTM
'YULYUSKUTKMKTZR_XGVVOTMXGVVOTMGZS_INGSHKXJUUX
:OYYUSK\OYOZUX/S[ZZKXKJZGVVOTMGZS_INGSHKXJUUX
5TR_ZNOYGTJTUZNOTMSUXK
'NJOYZOTIZR_/XKSKSHKXOZ]GYOTZNKHRKGQ*KIKSHKX
'TJKGINYKVGXGZKJ_OTMKSHKX]XU[MNZOZYMNUYZ[VUTZNKLRUUX
+GMKXR_/]OYNKJZNKSUXXU]!\GOTR_/NGJYU[MNZZUHUXXU]
,XUSS_HUUQYY[XIKGYKULYUXXU]YUXXU]LUXZNKRUYZ2KTUXK
,UXZNKXGXKGTJXGJOGTZSGOJKT]NUSZNKGTMKRYTGSK2KTUXK
4GSKRKYYNKXKLUXK\KXSUXK
'TJZNKYORQKTYGJ[TIKXZGOTX[YZROTMULKGINV[XVRKI[XZGOT
:NXORRKJSKLORRKJSK]OZNLGTZGYZOIZKXXUXYTK\KXLKRZHKLUXK!
9UZNGZTU]ZUYZORRZNKHKGZOTMULS_NKGXZ/YZUUJXKVKGZOTM
:OYYUSK\OYOZUXKTZXKGZOTMKTZXGTIKGZS_INGSHKXJUUX
9USKRGZK\OYOZUXKTZXKGZOTMKTZXGTIKGZS_INGSHKXJUUX!
:NOYOZOYGTJTUZNOTMSUXK
6XKYKTZR_S_YU[RMXK]YZXUTMKX!NKYOZGZOTMZNKTTURUTMKX
9OXYGOJ/UX3GJGSZX[R__U[XLUXMO\KTKYY/OSVRUXK!
([ZZNKLGIZOY/]GYTGVVOTMGTJYUMKTZR__U[IGSKXGVVOTM
'TJYULGOTZR__U[IGSKZGVVOTMZGVVOTMGZS_INGSHKXJUUX
:NGZ/YIGXIK]GYY[XK/NKGXJ_U[NKXK/UVKTKJ]OJKZNKJUUX!
*GXQTKYYZNKXKGTJTUZNOTMSUXK
*KKVOTZUZNGZJGXQTKYYVKKXOTMRUTM/YZUUJZNKXK]UTJKXOTMLKGXOTM
*U[HZOTMJXKGSOTMJXKGSYTUSUXZGRYK\KXJGXKJZUJXKGSHKLUXK!
([ZZNKYORKTIK]GY[THXUQKTGTJZNKYZORRTKYYMG\KTUZUQKT
'TJZNKUTR_]UXJZNKXKYVUQKT]GYZNK]NOYVKXKJ]UXJ2KTUXK
:NOY/]NOYVKXKJGTJGTKINUS[XS[XKJHGIQZNK]UXJ2KTUXK
3KXKR_ZNOYGTJTUZNOTMSUXK
(GIQOTZUZNKINGSHKXZ[XTOTMGRRS_YU[R]OZNOTSKH[XTOTM
9UUTGMGOT/NKGXJGZGVVOTMYUSK]NGZRU[JKXZNGTHKLUXK
9[XKR_YGOJ/Y[XKR_ZNGZOYYUSKZNOTMGZS_]OTJU]RGZZOIK
2KZSKYKKZNKT]NGZZNKXKGZOYGTJZNOYS_YZKX_K^VRUXK
2KZS_NKGXZHKYZORRGSUSKTZGTJZNOYS_YZKX_K^VRUXK!
:OYZNK]OTJGTJTUZNOTMSUXK
5VKTNKXK/LR[TMZNKYN[ZZKX]NKT]OZNSGT_GLROXZGTJLR[ZZKX
/TZNKXKYZKVVKJGYZGZKR_XG\KTULZNKYGOTZR_JG_YUL_UXK!
4UZZNKRKGYZUHKOYGTIKSGJKNK!TUZGSOT[ZKYZUVVKJUXYZG_KJNK!
([Z]OZNSOKTULRUXJUXRGJ_VKXINKJGHU\KS_INGSHKXJUUX
6KXINKJ[VUTGH[YZUL 6GRRGYP[YZGHU\KS_INGSHKXJUUX
6KXINKJGTJYGZGTJTUZNOTMSUXK
:NKTZNOYKHUT_HOXJHKM[OROTMS_YGJLGTI_OTZUYSOROTM
(_ZNKMXG\KGTJYZKXTJKIUX[SULZNKIU[TZKTGTIKOZ]UXK
:NU[MNZN_IXKYZHKYNUXTGTJYNG\KTZNU[/YGOJGXZY[XKTUIXG\KT
-NGYZR_MXOSGTJGTIOKTZXG\KT]GTJKXOTMLXUSZNK4OMNZR_YNUXK
:KRRSK]NGZZN_RUXJR_TGSKOYUTZNK4OMNZY6R[ZUTOGTYNUXK
7[UZNZNK8G\KT4K\KXSUXK
3[IN/ SGX\KRRKJZNOY[TMGOTR_LU]RZUNKGXJOYIU[XYKYUVRGOTR_
:NU[MNOZYGTY]KXROZZRKSKGTOTMROZZRKXKRK\GTI_HUXK!
,UX]KIGTTUZNKRVGMXKKOTMZNGZTURO\OTMN[SGTHKOTM
+\KX_KZ]GYHRKYZ]OZNYKKOTMHOXJGHU\KNOYINGSHKXJUUX
(OXJUXHKGYZ[VUTZNKYI[RVZ[XKJH[YZGHU\KNOYINGSHKXJUUX
=OZNY[INTGSKGY4K\KXSUXK
([ZZNKXG\KTYOZZOTMRUTKR_UTZNKVRGIOJH[YZYVUQKUTR_
:NGZUTK]UXJGYOLNOYYU[ROTZNGZUTK]UXJNKJOJU[ZVU[X
4UZNOTML[XZNKXZNKTNK[ZZKXKJTUZGLKGZNKXZNKTNKLR[ZZKXKJ
:ORR/YIGXIKR_SUXKZNGTS[ZZKXKJUZNKXLXOKTJYNG\KLRU]THKLUXK
5TZNKSUXXU]NK]ORRRKG\KSKGYS_NUVKYNG\KLRU]THKLUXK
:NKTZNKHOXJYGOJ4K\KXSUXK
9ZGXZRKJGZZNKYZORRTKYYHXUQKTH_XKVR_YUGVZR_YVUQKT
*U[HZRKYYYGOJ/]NGZOZ[ZZKXYOYOZYUTR_YZUIQGTJYZUXK
)G[MNZLXUSYUSK[TNGVV_SGYZKX]NUS[TSKXIOL[R*OYGYZKX
,URRU]KJLGYZGTJLURRU]KJLGYZKXZORRNOYYUTMYUTKH[XJKTHUXK
:ORRZNKJOXMKYULNOY.UVKZNGZSKRGTINUR_H[XJKTHUXK
5L4K\KXTK\KXSUXK
([ZZNK8G\KTYZORRHKM[OROTMGRRS_LGTI_OTZUYSOROTM
9ZXGOMNZ/]NKKRKJGI[YNOUTKJYKGZOTLXUTZULHOXJGTJH[YZGTJJUUX!
:NKT[VUTZNK\KR\KZYOTQOTM/HKZUUQS_YKRLZUROTQOTM
,GTI_[TZULGTI_ZNOTQOTM]NGZZNOYUSOTU[YHOXJUL_UXK
=NGZZNOYMXOS[TMGOTR_MNGYZR_MG[TZGTJUSOTU[YHOXJUL_UXK
3KGTZOTIXUGQOTM4K\KXSUXK
:NOY/YGZKTMGMKJOTM[KYYOTMH[ZTUY_RRGHRKK^VXKYYOTM
:UZNKLU]R]NUYKLOKX_K_KYTU]H[XTKJOTZUS_HUYUSYIUXK!
:NOYGTJSUXK/YGZJO\OTOTM]OZNS_NKGJGZKGYKXKIROTOTM
5TZNKI[YNOUTY\KR\KZROTOTMZNGZZNKRGSVROMNZMRUGZKJUKX
([Z]NUYK\KR\KZ\OURKZROTOTM]OZNZNKRGSVROMNZMRUGZOTMUKX
9NKYNGRRVXKYYGNTK\KXSUXK
:NKT SKZNU[MNZZNKGOXMXK]JKTYKXVKXL[SKJLXUSGT[TYKKTIKTYKX
9][TMH_9KXGVNOS]NUYKLUUZLGRRYZOTQRKJUTZNKZ[LZKJLRUUX
=XKZIN/IXOKJZN_-UJNGZNRKTZZNKKH_ZNKYKGTMKRYNKNGZNYKTZZNKK
8KYVOZKXKYVOZKGTJTKVKTZNKLXUSZN_SKSUXOKYUL2KTUXK
7[GLLUNW[GLLZNOYQOTJTKVKTZNKGTJLUXMKZZNOYRUYZ2KTUXK
7[UZNZNK8G\KT4K\KXSUXK
6XUVNKZYGOJ/ZNOTMULK\ORVXUVNKZYZORROLHOXJUXJK\OR
=NKZNKX:KSVZKXYKTZUX]NKZNKXZKSVKYZZUYYKJZNKKNKXKGYNUXK
*KYURGZK_KZGRR[TJG[TZKJUTZNOYJKYKXZRGTJKTINGTZKJ
5TZNOYNUSKH_NUXXUXNG[TZKJZKRRSKZX[R_/OSVRUXK
/YZNKXKOYZNKXKHGRSOT -ORKGJ%ZKRRSKZKRRSK/OSVRUXK
7[UZNZNK8G\KT4K\KXSUXK
6XUVNKZYGOJ/ZNOTMULK\ORVXUVNKZYZORROLHOXJUXJK\OR
(_ZNGZ.KG\KTZNGZHKTJYGHU\K[YH_ZNGZ-UJ]KHUZNGJUXK
:KRRZNOYYU[R]OZNYUXXU]RGJKTOL]OZNOTZNKJOYZGTZ'OJKTT
/ZYNGRRIRGYVGYGOTZKJSGOJKT]NUSZNKGTMKRYTGSK2KTUXK
)RGYVGXGXKGTJXGJOGTZSGOJKT]NUSZNKGTMKRYTGSK2KTUXK
7[UZNZNK8G\KT4K\KXSUXK
(KZNGZ]UXJU[XYOMTOTVGXZOTMHOXJUXLOKTJ/YNXOKQKJ[VYZGXZOTM
-KZZNKKHGIQOTZUZNKZKSVKYZGTJZNK4OMNZY6R[ZUTOGTYNUXK
2KG\KTUHRGIQVR[SKGYGZUQKTULZNGZROKZN_YU[RNGZNYVUQKT
2KG\KS_RUTKROTKYY[THXUQKTW[OZZNKH[YZGHU\KS_JUUX
:GQKZN_HKGQLXUSU[ZS_NKGXZGTJZGQKZN_LUXSLXUSULLS_JUUX
7[UZNZNK8G\KT4K\KXSUXK
'TJZNK8G\KTTK\KXLROZZOTMYZORROYYOZZOTMYZORROYYOZZOTM
5TZNKVGRROJH[YZUL 6GRRGYP[YZGHU\KS_INGSHKXJUUX!
'TJNOYK_KYNG\KGRRZNKYKKSOTMULGJKSUTYZNGZOYJXKGSOTM
'TJZNKRGSVROMNZUKXNOSYZXKGSOTMZNXU]YNOYYNGJU]UTZNKLRUUX!
'TJS_YU[RLXUSU[ZZNGZYNGJU]ZNGZROKYLRUGZOTMUTZNKLRUUX
9NGRRHKROLZKJTK\KXSUXK
Download
Related flashcards
Create Flashcards