Totaliter ve Otoriter Rejim Arasındaki Fark

advertisement
Totaliter ve Otoriter Rejim
Arasındaki Fark
Totaliter ve otoriter rejim arasındaki fark; otoriter rejimde tek bir
kanun koyucu kişi, grup ya da komite vardır ve totaliter rejimden
daha radikaldir.
Demokrasi bir ulustaki halkın seçme özgürlüğü anlamına gelir.
İnsanların tüm ulus üzerinde bir gücü vardır. Bir ülkenin kaderini o
ülkede yaşayan çoğunluk belirler. Bunun tam tersi otoriter ve
totaliter yönetim şeklidir. Bu tür yönetimde tüm ulusu yöneten
sadece bir kişi veya bir grup vardır. Totaliter ve otoriter rejim
diktatörlük gibidir fakat bazı farklılıkları vardır.
Otoriter rejimde gücü elde tutan tek bir kişi (diktatör) veya grup
(cunta) vardır. Bu tür hükumette güç tek bir siyasi güçte toplanır.
Otoriterlik toplumdan ziyade hükumet üzerindedir.
Öte yandan totaliterlik ya da totalitarizm ise otoriterliğin aşırı radikal
türüdür. Milletin sosyal ve ekonomik yapısı hükumetin kontrolü
altında değildir.
Totaliter ve otoriter rejim arasındaki fark sadece bu değildir. İki rejim
arasındaki farkı anlayabilmek için her iki rejimi de derinlemesine
bilmek gerekir.
Totalitarizm
Totaliter rejimlerde diktatör ya da gücü elinde bulunduran kişinin
insanlar üzerinde etkisi ve karizması vardır. İnsanlar bu kişinin
peygamberane liderliğine derinden bağlıdır ve söylediği her şeyi
koşulsuz yapma eğilimindedirler. Sovyetler Birliği’nden Joseph
Stalin, İtalya’dan Mussolini ve Almanya’dan Hitler totaliter liderlere
örnek olarak gösterilebilir. Lider ile tüm bir ulus arasında bir tür bağ
vardır. Bu bağdan dolayı diktatör ülkeyi istediği gibi yönetebilir.
Totaliter liderin toplumla arasında ortak bir ideoloji bağı vardır ve
bu bağdan ötürü insanlar onu takip eder. Bu da gücü elinde
bulunduran lideri normal bir birey olmaktan çıkarır ve dini bir tiran
figürü haline getirir. Zamanla ilahi bir varlık olarak görüldüğü bile
olur.
Otoriteryanizm
Otoriteryanizm ya da otoriter rejim ise daha çok statu quo odaklıdır
ve kontrollüdür. Otoriter liderlere örnek Uganda’da İdi Amin,
Irak’ta Saddam Hüseyin, Filipinler’de Ferdinand Marcos
gösterilebilir. Kendilerini normal bir birey olarak görmeleri
diktatörlüğe olan eğilimlerindendir. Korku ve sadakat empoze
ederek kanunlar koyarlar. Kendileri ile işbirliği yapanları
ödüllendirerek sadakat kazanırlar. Otoriter hükumetlerde güç
merkezidir ve bir kişide toplanmıştır. Halkın ve muhaliflerin
düşüncelerini ifade etme özgürlüğü baskı altındadır. Amaçlarına
ulaşabilmek için siyasi partileri ve toplu kalabalıkları kullanır ve
insanlara yaptırmak istediği şeyleri yaptırır.
Totaliter ve Otoriter Rejim
Arasındaki Fark
1 Otoriter rejimde tek bir kanun koyucu kişi, grup ya da komite
vardır ve totaliter rejimden daha radikaldir.
2 Totaliter liderin insanlar üzerinde karizmatik bir etkisi vardır.
Otoriter rejimde ise insanlar korku ile yönetilir. Otoriter
rejimde muhalifler cezalandırılır, işbirlikçiler
mükafatlandırılır.
3 Totaliter lider ulusu kurtaracak ilahi bir varlık veya figür olarak
görülür. Otoriter lider ise daha çok statu quo ve kontrole
odaklıdır.
4 Totaliter lider peygamberane liderlik karizmasını kullanarak
insanlara istediğini yaptırır. Otoriter lider ise siyasi partileri,
toplu kalabalıkları veya propaganda yöntemlerini
kullanarak istediğini yaptırır.
Başlık
Sayfa 2/3
Karizma
Rol
Gücün Etkisi
Yolsuzluk
Resmi İdeoloji
Sınırlı Çoğulculuk
Meşruluk
Başlık
Totaliter Rejim
Yüksek
Fonksiyonel Lider
Halk
Düşük
Evet
Hayır
Evet
Otoriter Rejim
Düşük
Bireysel Lider
Özel
Yüksek
Hayır
Evet
Hayır
Sayfa 3/3
Download
Related flashcards
Create flashcards