The role and the place of marketing audit in the m

advertisement
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/227382771
The role and the place of marketing audit in the marketing strategic planning
Article · December 2010
Source: RePEc
CITATIONS
READS
0
633
3 authors, including:
Cetinã Iuliana
Violeta Radulescu
Bucharest Academy of Economic Studies
Bucharest Academy of Economic Studies
48 PUBLICATIONS 110 CITATIONS 23 PUBLICATIONS 49 CITATIONS SEE PROFILE
All content following this page was uploaded by Cetinã Iuliana on 15 April 2015.
The user has requested enhancement of the downloaded file.
SEE PROFILE
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010
LOCUL ŞI ROLUL AUDITULUI DE
MARKETING ÎN PROCESUL
PLANIFICĂRII STRATEGICE DE
MARKETING
THE ROLE AND THE PLACE OF
MARKETING AUDIT
IN THE MARKETING STRATEGIC
PLANNING
Prof.univ.dr. Iuliana CETINĂ
Conf.univ.dr. Ionel DUNITRU
Lect.univ.dr Violeta RĂDULESCU
Academia de Studii Economice Bucureşti
Professor PhD Iuliana CETINĂ
Associate Professor Ionel DUNITRU
Lecturer PhD Violeta RĂDULESCU
Academy of Economic Studies, Bucharest
Rezumat:
În cadrul planificării strategice a
activităţii, o etapă deosebit de importantă o
reprezintă desfăşurarea auditului intern şi
extern. Auditul de marketing nu este un
proces izolat în interiorul organizaţiei, ci este
o componentă a auditului de management,
care examinează impactul factorilor de
mediu asupra ansamblului activităţilor
organizaţiei.
Deşi, auditul de marketing este
considerat de mulţi autori doar o analiză a
mediului intern şi extern a organizaţiei,
pentru
fundamentarea
strategiei
de
marketing, amplasarea sa în cadrul
procesului
planificării
strategice
de
marketing, arată că este in acelaşi timp un
instrument de evaluare şi control a modului
de elaborarea şi implementare a acestei
strategii.
Abstract:
During the strategic planning activity
process, a very important step is to conduct
internal and external audit. Marketing audit
is not an isolated process within the
organization; it is a component of the
management audit assessing the impact of
environmental factors on all activities of the
organization.
Marketing Audit is considered by
many authors only an analysis of internal and
external environment of the organization. In
the development and substantiation of
marketing strategy, marketing audit is set in
the strategic marketing planning, which
shows that it is an assessment tool and
control and, at the same time, a way of the
strategy implementation. The audit marketing
is therefore part of the organization's
strategic marketing plan.
Cuvinte cheie: planificare strategică de Key Words: marketing strategic planning,
marketing, audit de marketing, control şi marketing audit, control and evaluation.
evaluare
Market-oriented planning represents
Planificarea strategică orientată către the managerial process of establishing and
piaţă, reprezintă procesul managerial de maintaining a viable relationship between
stabilire şi menţinere a unei relaţii viabile objectives, personnel training and resources
între obiectivele, pregătirea personalului şi of a certain organization on the one hand, and
resursele unei organizaţii, pe de o parte şi market situation on the other hand.
Strategic planning from senior
conjunctura pieţei, pe de altă parte.1
Planificarea strategică de la nivelul management level involves mission defining,
managementului superior implică definirea setting goals consistent with the mission and
misiunii, stabilirea unor obiective conforme the operating field, and activities' organizing,
cu misiunea, a domeniului de operare şi so that the risk factors specific to the current
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
113
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010
organizarea activităţilor, astfel încât să se
elimine elementele de risc caracteristice
perioadei actuale, iar organizaţia să-şi atingă
obiectivele propuse.
După analiza planificării strategice la
nivelul conducerii, etapa următoare este cea
de planificare strategică la nivelul unităţilor
strategice de activitate şi planificarea de
marketing, care presupune stabilirea misiunii
unităţii, auditul de marketing, formularea
obiectivelor şi stabilirea strategiei.
Comparativ cu planificarea efectuată
la nivelul organizaţional superior, cea
realizată la nivelul unităţii strategice de
activitate, nu vizează întreaga organizaţie în
ansamblul, ci doar o parte a acesteia. La acest
nivel, managerii urmăresc identificarea şi
exploatarea avantajului competitiv pentru
asigurarea viabilităţii unităţii strategice de
activitate.
Despre auditul de marketing se poate
vorbi cu anul 1967, când Philip Kotler dedică
un întreg capitol auditului de marketing în
lucrarea sa Marketing Management: Analysis,
Planning, and Control. Zece ani mai târziu în
1977, Kotler, Gregor and Rogers publică
articolul „The Marketing Audit comes of
Age”, ce reprezintă un punct de cotitură în
dezvoltarea auditului de marketing. 2
Definiţia şi caracteristicile auditului
de marketing formulate de Kotler, Gregor and
Rogers în 1977 au fost ulterior preluate de o
serie de autori: Brownlie în 1993 şi în
lucrarea sa „The Marketing Audit: A
Metrology of Explanation” iar apoi în 1996
când consideră că „în practică există confuzii
cu privire la modul în care trebuie condus
auditul de marketing”.3
Aubrey Wilson în 1982 în lucrarea sa
„The marketing Audit Handbook – tools,
techniques & checklists” şi revizuite apoi în
1993, 1996, 2002 consideră că auditorul
trebuie să utilizeze o serie de liste de pentru a
colecta datele şi apoi a compara rezultatele cu
un set de puncte de referinţă (standarde) care
au fost dezvoltate în cadrul industriei sau
firmei.4
Bruno Camus în 1982 în lucrarea
„Audit marketing” consideră auditul ca o
period should be eliminated and the
organization should reach the intended
objectives.
After the strategic planning analysis
by the management, the next stage is that of
strategic planning at the level of the strategic
units of activity, and marketing planning
which implies the unit's mission setting,
marketing audit, objectives' drafting and
strategy setting up.
By comparison with the planning
carried out at higher organizational level, the
one carried out at the level of the strategic
unit of activity does not imply the whole
organization, but only part of it. At this level,
managers aim at identifying and turning to
good account the competitive advantage in
order to ensure the viability of the strategic
unit of activity.
We can talk about marketing audit
starting with the year 1967, when Philip
Kotler dedicates an entire chapter to
marketing audit in his work Marketing
Management: Analysis, Planning, and
Control. Ten years later, in 1977, Kotler,
Gregor and Rogers publish the article „The
Marketing Audit comes of Age” which
represents a turning point in the development
of the marketing audit.
Marketing audit definition and
characteristics put forward by Kotler, Gregor
and Rogers in 1977 were subsequently taken
up by other authors: Brownlie in 1993 and
also in his work „The Marketing Audit: A
Metrology of Explanation” and then in 1996,
when he considers that "in actual practice
there is confusion on how marketing audit
should be conducted."
In 1982, Aubrey Wilson, in his work
„The marketing Audit Handbook – tools,
techniques & checklists” and its revisions in
1993, 1996 and 2002, considers that auditors
should use a number of lists to collect data
and then to compare the results with a set of
reference points (standards) that have been
developed within the concerned industry or
company.
In 1982, Bruno Camus, in his work
„Audit marketing”, considers audit as a
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
114
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010
metodă de control strategic şi introduce
termenii de auditul gestiunii, auditul pieţei şi
auditul strategic( adică a rezultatelor
comerciale şi de marketing).5
Aşa cum se observă, auditul de
marketing
face obiectul preocupărilor
diverşilor specialişti, care prin definiţiile pe
care le formulează încearcă să explice şi locul
şi rolul acestuia în cadrul planificării
strategice de marketing.
Astfel, auditul de marketing „constă
în specificarea, culegerea, măsurarea, analiza
şi interpretarea datelor şi informaţiilor
referitoare la mediul intern şi extern al
organizaţiei, cu scopul de a identifica
punctele forte şi slabe ale sale, oportunităţile
şi riscurile specifice mediului extern”6, opinie
potrivit căreia auditul de marketing stă la
baza fundamentării strategiei de marketing a
organizaţiei.
Într-o altă abordare, acesta reprezintă
„analiza extensivă a productivităţii, un proces
prin intermediul căruia se poate aprecia
eficienţa cu care sunt utilizate resursele în
cadrul departamentului de marketing. În acest
context, termenul are o conotaţie contabilă;
denotă o analiză menită să-i permită
auditorului să aprecieze calitatea actului
managerial în marketing”, accentul fiind pus
după cum se observă pe evaluarea activităţii
de marketing, a eficienţei acesteia în raport cu
obiectivele propuse.7
În aceeaşi lucrare, se clarifică şi locul
acestuia în cadrul planificării strategice de
marketing, auditul de marketing reprezentând
unul dintre cele mai importante stadii în
procesul de planificare, prin care se evaluează
atât situaţia existentă, cât şi potenţialul
companiei în ceea ce priveşte marketingul.8
David Parmerlee, unul dintre autorii
care au tratat pe larga problema auditului de
marketing, atât din punct de vedere teoretic,
cât şi practic, consideră auditul de marketing
„un instrument prin care se măsoară valoarea,
riscul şi eficienţa eforturilor de marketing.
Considerat a fi diferit de cercetarea surselor
primare şi secundare de date, auditul de
marketing sporeşte eforturile de obţinere a
datelor ce vizează performanţa organizaţiei şi
strategic control method and he brings in the
terms of management audit, market audit and
strategic audit (that is, commercial and
marketing results' auditing).
As it may be seen, marketing audit is
subject to studies of various experts' who,
through the definitions they are wording, are
trying to explain also its place and role in the
marketing strategic planning.
Thus, marketing audit "consists in
specifying, collecting, measuring, analyzing
and interpreting data and information
concerning the internal and external
environment of the organization for the
purpose of identifying its strengths and
weaknesses, opportunities and risks specific
to the external environment", opinion
according to which the marketing audit is the
basis of the organization's marketing strategy
substantiation.
According to another approach, it
represents "the extensive analysis of the
productivity, a process through which the
efficiency of resources utilization within the
marketing department may be assessed. In
this context, the term has an accounting
connotation; it stands for an analysis meant to
enable the auditor to evaluate the quality of
the
managerial
act
in
marketing",
emphasizing – as it can be seen – the
assessment of marketing activity, of its
efficiency in relation to the proposed
objectives.
In the same work, marketing audit's
place within the marketing strategic planning
is also clarified, as it represents one of the
most important stages in the planning process
through which the current situation, as well as
the company's potential as far as marketing is
concerned are evaluated.
David Parmerlee, one of the authors
who have treated in detail the marketing audit
subject from theoretical, as well as practical
point of view, considers the marketing audit
as "an instrument through which marketing
efforts' value, risk and efficiency are
measured. Considered to be different from
the investigation of the primary and
secondary sources of data, marketing audit
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
115
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010
perspectiva viitorului prin prisma trecutului şi
prezentului.9
David Parmerlee introduce termenul
de auditul managementului de marketing
considerându-l o etapă în cadrul planificării
de marketing şi având rolul de a răspundă la
trei probleme fundamentale:
9 Viziunea organizaţiei şi abordarea
organizaţiei asupra pieţei pe care
acţionează;
9 Valoarea produselor oferite;
9 Eficienţa acţiunilor întreprinse pe
piaţa produselor sale.
Aubrey Wilson defineşte auditul de
marketing
ca
fiind
„
o
metodă
autoadministrată de identificare şi realizare a
modului de utilizare a resursele de
marketing”10, acesta având rolul de analiză a
mediului
intern
şi
extern
pentru
fundamentarea strategiei de marketing, cât şi
pe cel de revizuire şi control a eficienţei
activităţii desfăşurate.
Bruno Camus defineşte auditul de
marketing ca „examinarea profesională
precisă şi exactă a unei situaţii” şi
menţionează că acesta „constituie un ajutor în
fundamentarea deciziilor pe baza unui studiu
exploratoriu şi explicativ a trecutului şi
prezentului, util pentru viitor”.11
Camus, face o delimitare mult mai
clară a rolului auditului de maraketing în
cadrul procesului de planificare strategice de
marketing
prin
precizarea
funcţiilor
acestuia:12
- oferă
recomandări prealabile
punerii în aplicare a politicii de
marketing a întreprinderii;
- pune la dispoziţie mijloace de
control şi urmărire a modului de
implementare a politicii de
marketing;
- permite elaborarea de strategii de
consolidare sau de repliere.
Mc Donald13 scoate mult mai bine în
evidenţă atât rolul planificării de marketing în
cadrul strategice la nivel corporativ, cât şi pe
cel al auditului de marketing în cadrul
procesului de planificare strategică, aşa cum
este redat mai jos:
amplifies the efforts for obtaining such data
which aim at the organization's performance
and at the prospective of the future from the
past and present time angle.
David Parmerlee brings in the term of
marketing management audit, considering it
as a stage of the marketing planning that has
the role to answer three fundamental issues:
9 Organization's vision and its approach
in respect of the market on which it
operates;
9 Value of offered products;
9 Efficiency of actions taken on the
market of its products.
Aubrey Wilson defines the marketing
audit as "a self-administered method of
identification and accomplishment of the
manner of utilization of the marketing
resources", having the role to analyze the
internal and external environment in order to
substantiate the marketing strategy, as well as
the role to revise and control the efficiency of
the activity.
Bruno Camus defines the marketing
audit as "the accurate and exact professional
examination of a situation" and states that it
"represents an aid in decisions' substantiation
on the basis of an exploratory and
explanatory study of the past and present time
that is useful for the future."
Camus provides a much more clear
delineation of the marketing audit role within
the marketing strategic planning process, by
specifying its functions:
- it offers recommendations prior to
the implementation of the
company's marketing policy;
- it makes available the means of
control and tracking of the manner
of
marketing
policy
implementation;
- it enables the drafting of
consolidation or yield strategies.
Mc Donald highlights much better the
role of the marketing planning within the
strategic plan at corporate level, as well as the
role of the marketing audit within the
strategic planning process, as it is shown
herein below:
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
116
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010
Table 1. Marketing Planning and
Tabelul 1Planificarea de marketing şi locul Its Place within the Strategic Planning
său în cadrul planificării strategice
Sursa: McDonald, M. – Marketing plans,
Sixth Edition: How to prepare them, how to
use them, Elsevier, 2007, pag. 43
Michael Baker tratează problema
auditului planificării strategice de marketing,
„auditul fiind considerat o metodă de
evaluare a modului în care s-a desfăşurat
procesul planificării strategice de marketing,
având rolul de a propune o serie de
recomandări ca urmare a concluziilor
desprinse”14.
După cum se observă din tabelul
prezentat, auditul de marketing este o
componentă a planului de marketing al
organizaţiei, fiind subordonat alături de
celelalte planuri – de distribuţie, operaţional,
financiar, personal planului la nivel
corporativ.
Referitor la rolul auditului de
marketing în cadrul planificării strategice de
marketing, Mc Donald, plasează auditul de
marketing ca o etapă în cadrul procesului, ce
stă la baza stabilirii obiectivelor şi strategiilor
de marketing, urmând ca după implementarea
acestora să se urmărească modul în care au
fost atinse obiectivele organizaţiei, iar în
cazul schimbării condiţiilor din mediul de
marketing, sau nerealizării acestora conform
aşteptărilor procesul să fie reluat.
După analiza planificării strategice la
nivelul conducerii, etapa următoare este cea
de planificare strategică la nivelul unităţilor
strategice de activitate, care, conform lui
Philip Kotler, cuprinde următoarele etape:
definirea misiunii, analiza SWOT pe baza
analizei mediului extern şi intern al
Source: McDonald, M. – Marketing Plans,
Sixth Edition: How to prepare them, how to
use them, Elsevier, 2007, p. 43.
Michael Baker treats the marketing
strategic planning audit issue, "audit being
regarded as a method of assessment of the
manner of conducting the marketing strategic
planning process which has the role to
propose a series of recommendations further
to the conclusions that have been drawn."18
As it may be seen in the above table,
marketing audit is a component of the
organization's marketing plan and is
subordinated together with the other plans –
of distribution, operational, financial, of
personnel – to the plan at corporate level.
In respect of the marketing audit role
within the marketing strategic planning,
McDonald places the marketing audit as a
stage of the process which is the basis for
setting up marketing objectives and
strategies; further to the implementation of
such objectives and strategies, the manner of
achieving the company's targets would be
assessed and, in case of changes in the
marketing
environment
or
of
non
achievement of such targets as expected, the
process should be repeated.
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
117
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010
companiei, formularea obiectivelor, stabilirea
strategiei,
stabilirea
programului
de
marketing, implementarea, feed-back şi
control.15
Kotler apreciază astfel, că „fiecare
companie trebuie ca periodic să-şi revizuiască
abordarea strategică prin intermediul unor
instrumente de control cum ar fi auditul de
marketing”16.
Figure 1. Marketing Strategic Planning
Process
Source: Malcom McDonald – Marketing
Plans, Sixth Edition: How to prepare them,
how to use them, Elsevier, 2007, p. 49.
Figura 1Procesul planificării strategice de
marketing
Sursa: Malcom McDonald – Marketing
Plans, Sixth Edition: How to prepare them,
how to use them, Elsevier, 2007, pag. 49
În opinia lui, „auditul de marketing
reprezintă o analiză periodică comprehensivă,
sistematică, independentă a mediului de
marketing al unităţilor strategice ale
companiei, ale obiectivelor, strategiilor şi
acţiunilor concrete ale acestora cu scopul de a
determina oportunităţile şi ameninţările şi a
recomanda un plan de acţiune pentru a
îmbunătăţi
performanţele
companiei”17,
opinie ce precizează mult mai clară rolul
aduditului de marketing pe parcursul
întregului proces de planificare strategică.
Ca urmare a definiţiei prezentate, Kotler
identifică şi cele patru caracteristici ale
auditului, acestea având meritul de a întări
rolul auditul de marketing în cadrul
planificării strategice:
Comprehensiv - auditul de marketing
trebuie să acopere toate activităţile majore ale
întreprinderii, nu doar pe cele care creează
probleme. Deşi auditul parţial - al forţelor de
vânzare, al preţului sau a altor activităţi de
marketing - s-ar dovedi funcţional, el nu ar
contribui întotdeauna la cele mai bune decizii
de management. De exemplu un venit redus
Further to the strategic planning at
management level, the next stage is that of
strategic planning at strategic units of activity
level which, according to Philip Kotler,
consists in the following stages: mission
defining, SWOT analysis based on the
company's external and internal environment
analysis, objectives' drafting, strategy setting
up,
marketing
program
establishing,
implementation, feed-back and control.19
In this respect, Kotler considers that
"every company must revise periodically its
strategic approach by certain control
instruments such as the marketing audit".20
In his opinion, "marketing audit
represents a periodical, comprehensive,
systematic and independent analysis of the
marketing environment of the company's
strategic units, of the objectives, strategies
and actual actions thereof in order to
ascertain opportunities and threats and to
recommend a plan of action for the
improvement
of
the
company's
performance"21, opinion that specifies much
more clearer the marketing audit role
throughout the entire process of strategic
planning.
Further to the specified definition,
Kotler identifies also the four audit
characteristics which have the function to
enforce the marketing audit role within the
strategic planning:
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
118
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010
rezultat din activitatea forţelor de vânzare, ar
putea fi o cauză nu a pregătirii deficitare a
forţelor de vânzare sau al recompensării, ci şi
al calităţii mai slabe a produselor sau al
promovării.
Sistematic – auditul de marketing
este o examinare a micro şi macromediului
organizaţiei, a obiectivelor şi strategiilor de
marketing, a sistemelor de marketing şi a
activităţilor
specifice.
Auditul
indică
direcţiile de acţiune viitoare, încorporate în
planuri corective pe termen lscurt şi lung în
scopul creşterii eficienţei activităţii de
ansamblu a organizaţiei.
Independent – Auditul de marketing
poate fi realizat fie de către personal din
interiorul firmei, fie din afara acesteia.
Conform specialiştilor cel mai bun audit este
cel realizat de consultanţi din afara firmei
deoarece au o obiectivitate mai mare, o mai
vastă experienţă în cât mai multe domenii şi
de asemenea o nedivizare a timpului şi
atenţiei.
Periodic – Organizaţiile iniţiază în
mod frecvent auditul de marketing doar după
ce vânzările au început să scadă şi companiile
traversează perioade de criză, acest fapt
datorându-se în mare parte faptului că nu şiau revizuit periodic strategiile şi activităţile
de marketing. De aceea este important ca anul
să se realizeze auditul de marketing pentru a
putea corecta disfuncţionalităţile apărute pe
parcurs în obiectivele stabilite şi strategiile
adoptate.
În concluzie, ca o sinteză a
diverselor puncte de vedere, auditul de
marketing este un instrument prin care se
verifică periodic abordarea strategică de
marketing a companiei, este un instrument
de evaluare şi control a performanţei de
marketing.
BIBLIOGRAFIE:
1. Kotler, Ph. – Managementul
Comprehensive – marketing audit
must cover all the major activities of the
company, not only those that generate
problems. Although partial audit – of sales
forces, price or other marketing activities –
would prove functional, it wouldn't always
contribute to the best management decisions.
For instance, a low income resulting from the
sales forces might be a cause not only of poor
training of sales forces or of rewarding, but
also of inadequate quality of products or
promotion.
Sistematic – marketing audit is an
examination of the organization's micro- and
macro-environment, marketing objectives and
strategies, marketing systems and specific
activities. Audit indicates the future course of
action integrated in short term corrective
(strategic or operational) plans meant to
improve the company's overall business
efficiency.
Independent – Marketing audit may
be conducted by staff within the company or
from outside it. According to experts, the best
audit is that carried out by consultants from
outside the company, as they are more
objective, and they have a larger experience
in many fields of activity; also, they need not
share out time and attention.
Periodical – Organizations frequently
initiate the marketing audit only after sales
begin to drop and companies go through
crisis periods, mostly due to the fact that they
did not revise periodically their marketing
strategies and activities. This is why it is
important to carry out the marketing audit
yearly, in order to be able to correct the
malfunctions occurred in the established
targets and adopted strategies, as in the
current context of the main markets evolution
the traditional strategic plan set up for a 3year period is considered outdated and
worthless.22
Consequently, as a synthesis of the
various opinions, marketing audit is an
instrument through which companies
periodically
assess
their
strategic
marketing approach, an instrument of
evaluation and control of the marketing
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
119
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Economie, Nr. 4/2010
marketingului, editura Teora,
performance.
Bucureşti, 1998
2. Kotler, Ph., Gregor, W., Rodgers III,
W. - The Marketing Audit Comes of
BIBLIOGRAPHY:
1. Kotler, Ph. – Managementul
Age,
marketingului, editura Teora,
http://academics.eckerd.edu/instructor
Bucureşti, 1998
/trasorrj/MN%20373/The%20Marketi
2. Kotler, Ph., Gregor, W., Rodgers III,
ng%20Audit%20Comes%20of%20Ag
W. - The Marketing Audit Comes of
e.pdf
Age,
3. Taghian, M., Shaw, R. - the marketing
http://academics.eckerd.edu/instructor
audit and business performance: a
/trasorrj/MN%20373/The%20Marketi
review and research agenda ,
ng%20Audit%20Comes%20of%20Ag
http://smib.vuw.ac.nz:8081/www/AN
e.pdf
ZMAC1998/Cd_rom/Taghian64.pdf
4. Camus, B. - Audit marketing, Les
3. Taghian, M., Shaw, R. - the marketing
edition d’organisation, 1988;
audit and business performance: a
review and research agenda,
5. Balaure, V. (coordonator) http://smib.vuw.ac.nz:8081/www/AN
Marketing, Editura Uranus, Bucureşti,
2002;
ZMAC1998/Cd_rom/Taghian64.pdf
6. ***Marketing, Ghid propus de The
4. Camus, B. - Audit marketing, Les
Economist, Editura Nemira,
editions d’organisation, 1988;
Bucureşti, 1997
5. Balaure, V. (coordinator) - Marketing,
7. Parmerlee, D. – Auditing Markets,
Editura Uranus, Bucureşti, 2002;
Products, and Marketing Plans, NTC
6. ***Marketing, Ghid propus de The
Business Books, Chicago, 2000;
Economist, Editura Nemira,
8. Wilson, A. – The marketing Audit
Bucureşti, 1997
Handbook – tools, techniques &
7. Parmerlee, D. – Auditing Markets,
checklists, Kogan Page, london, 2002;
Products, and Marketing Plans, NTC
9. McDonald, M. – Marketing plans,
Business Books, Chicago, 2000;
Sixth Edition: How to prepare them,
8. Wilson, A. – The marketing Audit
how to use them, Elsevier, 2007;
Handbook – tools, techniques &
10. Baker, M. - The Strategic Marketing
checklists, Kogan Page, London,
Plan Audit, Cambridge Strategy
2002;
Publication Ltd., 2008;
9. McDonald, M. – Marketing plans,
11. Kotler, Ph., Keller, K. L – Marketing
Sixth Edition: How to prepare them,
Management, !3th edition, Pearson
how to use them, Elsevier, 2007;
International Edition, 2009;
10. Baker, M. - The Strategic Marketing
Plan Audit, Cambridge Strategy
Publication Ltd., 2008;
11. Kotler, Ph., Keller, K. L – Marketing
Management, 13th edition, Pearson
International Edition, 2009;
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2010
120
View publication stats
Download