กิจกรรม Battle of the Beaks

advertisement
ชื่อ ....................................................................................
เลขที่.............. ชั้น...............
กิจกรรม Battle of the Beaks ชื่อ.....................................................................................
ลขที่...............
วัตถุประสงค์ อธิบายความหมายและกลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
วัสดุอป
ุ กรณ์ 1. อุปกรณ์แทนจงอยปาก เช่น ส้อม แหนบ คลิปหนีบ
ไม้หนีบผ้า
2. วัสดุแทนอาหารของนก เช่น คลิปหนีบกระดาษ ไม้จม
ิ้ ฟัน มาร์ชเมลโลว
ถั่วเขียว ถัว
่ แดง
3. แก้วน้้า
4. นาฬิกาจับเวลา
ขัน
้ ตอนการท้ากิจกรรม
1. เ ลื อ ก อุ ป ก ร ณ์ แ ท น จ ง อ ย ป า ก ข อ ง ก ลุ่ ม ต น เ อ ง
รับแก้วน้้าซึ่งแทนกระเพาะอาหารของนก
2. ใช้มือข้างหนึ่งจับอุปกรณ์แทนจงอยปากของตนเอง มืออีกข้างจับแก้ว
3. ใ ช้ จ ง อ ย ป า ก ห ยิ บ อ า ห า ร ม า เ ก็ บ ไ ว้ ใ น แ ก้ ว
(กิ น อ า ห า ร ม า เ ก็ บ ไ ว้ ใ น ก ร ะ เ พ า ะ อ า ห า ร )
โ ด ย จ ะ จั บ อ า ห า ร ขึ้ น ม า ไ ด้ แ ค่ ค รั้ ง ล ะ 1 ชิ้ น เ ท่ า นั้ น
จะต้องเก็บอาหารให้ได้มากที่สุดภายในเวลา 30 วินาที
4. อ ภิ ป ร า ย ผ ล กั บ ก ลุ่ ม ที่ ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ อื่ น ๆ
บันทึกประเภทและจ้านวนของอาหารที่เก็บมาได้ลงในตาราง
ตาราง 1 :
ถัว
่ แดง
ถัว
่ เขียว
คลิปหนีบกระดาษ
ไม้จม
ิ้ ฟัน
มาร์ชเมลโลว
ส้อม
แหนบ
คลิปหนีบ
ไม้หนีบผ้า
ค้าถาม
1. กลุ่มของนักเรียนใช้อป
ุ กรณ์ใดแทนจงอยปาก
จงอยปากของนักเรียนกินอาหารประเภทใดได้ดีที่สุด
________________________________________________________________
___________________________
© 2015 Science Rocks
2. นกที่มีจงอยปากแบบใดกินอาหารแบบเดียวกับนักเรียนบ้าง
________________________________________________________________
___________________________
3. ถ้าเกิดภาวะภัยแล้ง ท้าให้ถั่วเขียวไม่สามารถเติบโตได้และค่อยๆ ตายลง
จะมีผลกับประชากรนกกลุ่มใดมากที่สุด
________________________________________________________________
___________________________
4. ถ้านกทั้งหมดนีย
้ ้ายไปอยู่บนเกาะที่ไม่เคยมีนกอยู่มาก่อน
เกาะแห่งนี้มีอาหารเพียงอย่างเดียวคือคลิปหนีบกระดาษ
นกชนิดใดมีโอกาสอยูร่ อดและด้ารงเผ่าพันธุบ
์ นเกาะนี้ได้มากที่สุด
และนกชนิดใดมีอาการอยู่รอดและด้ารงเผ่าพันธุ์ได้น้อยที่สุด
________________________________________________________________
___________________________
________________________________________________________________
___________________________
© 2015 Science Rocks
Download
Random flashcards

Arab people

– Cards

Nomads

– Cards

Ethnology

– Cards

Create flashcards