ANG PAGDIRIWANG SA WORLD TEACHERS DAY 2018

advertisement
“ANG PAGDIRIWANG SA WORLD TEACHERS DAY 2018”
Magandang araw sa ating lahat, noong October 5, 2018 ito yong ka-arawan sa
pagdiwang sa lahat ng mga guro dito sa ating mundo at nangya-yari ito kada taon. Ipagdiwang ito dahil ito yong ka-arawan at pagkakaisa sa lahat ng mga guro ditto sa ating
paaralan o sa ating bansa.
Ang mga pangyayaring naganap sa nakaraang palatuntunan ay ang ka unaunahang pag-sasalita sa ating mahala punong guro, at sumunod naman dito ang
pamimigay ng kanilang mgta certificate bilang isang katunayan na sila ay nakatapos sa
kanilang kurso na kinuha.
Ang masasabi ko sa ating mga guro dito sa MSU-MSAT ay napakabuti,
napakatalinto, napakahusay, napakabait at napakaganda nila kaya nila isinagawa ang
pagdiwang sa world teachers day, upang mapa kita ang kanilang mga kaalaman sa
kanilang buhay at sila yung mga taong binigyan ng kalaaman sa ating panginoon upang
makatulong sa ating mga kapwa Pilipino at sila rin ang ipinamigay dito sa mundo upang
maging mabuting guro at isang mabuting Ina dito sa ating paaralan.
Nagpapasalamat ako dahil may mabuting guro pa na handang tumulong at tuturo
sa amin. Sana hindi sila pababayaan sa ating Panginoon dahil mahirap ang isang
mabuting guro dahil isa lang siya at marami tayong estudyante, at dapat tayong mag-aral
ng mabuti dahil ito ay para sa ating ikabubuti bilang isang mag-aaral.
IPINASA NI : JISON M. CAPARIDA Jr.
Download
Related flashcards
Create Flashcards