Lá Phiếu Mẫu của Đảng Cộng Hòa

advertisement
SAMPLE BALLOT
BOLETA DE MUESTRA LÁ PHIẾU MẪU
䚨⾘⁓ᵜ
Republican Party Primary Election
Harris County, Texas
March 1, 2016
Eleccion Primaria del Partido
Republicano
Condado de Harris, Texas
01 de Marzo de 2016
Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Ðảng Cộng
Hoà
Quận Harris, Texas
Ngày 01 Tháng 03, 2016
‫઼ޡ‬唘ࡍ䚨
TO VOTE: Mark the ballot by placing
an "X" in the square beside the
candidate or proposition of your choice.
To vote for a write-in candidate place
an "X" in the square beside the write-in
choice and print the name of the writein candidate of your choice.
PARA VOTAR: Indica tú preferencia
marcando la boleta con una equis “X”
en el cuadro al lado del candidato o
proposición que prefieres. Para votar
por un candidato en escrito, coloca una
“X” en el cuadro al lado de la opcion
‘voto escrito’ y escribe el nombre del
candidato de tú preferencia en letra de
molde.
BỎ PHIẾU: Điền lá phiếu bằng cách
đánh dấu "X" vào ô vuông bên cạnh tên
ứng cử viên hoặc dự luật mà quý vị lựa
chọn. Để bỏ phiếu cho một ứng cử viên
ghi thêm đánh dấu “X” vào trong ô
vuông bên cạnh lựa chọn ghi thêm và
ghi vào tên của ứng cử viên mà quý vị
muốn bầu chọn.
㫁䍸㰱: 㘱䭚䍸㉾ ᛘ㪝㠸㨖䉼㍧䭚㋇㪉
㨖䉼㍧䭚㋇
Rep - President
Rep - Presidente
Cộng Hòa - Tổng Thống
㐇㕙佫 - 䕒䓺
Rep - United States Representative, District 8
m. 8
Rep - Representante de los Estados Unidos, Distrito Núm.
Cộng Hòa - Dân Biểu Hoa Kỳ, Khu vực số 8
㐇㕙佫 - 䖫㘨䋆䧕㕶,䐤 8 㓆
Steve Toth
Craig McMichael
Michael T. McCaul
Mic
Ben Carson
TB
Chris Christie
Jeb Bush
BA
LL
O
Mike Huckabee
MP
LE
Uncommitted
Rep - United States Representative, District 18
Rep - Representante de los Estados Unidos, Distrito Núm. 18
Re
Cộng Hòa - Dân Biểu Hoa Kỳ, Khu vực số 18
Cộ
㐇㕙佫 - 䖫㘨䋆䧕㕶,䐤 18 㓆
Re
Rep
ep - United
Uni
States Representative, District 36
Rep - Representante
Re
R
de los Estados Unidos, Distrito Núm. 36
Cộng Hòa
H - Dân Biểu Hoa Kỳ, Khu vực số 36
㐇㕙佫 - 䖫㘨䋆䧕㕶,䐤 36 㓆
㐇㕙
Brian Babin
Rep - Railroad Commissioner
Rep - Comisionado de Ferrocarriles
Cộng Hòa - Ủy Viên Ngành Hỏa Xa
㐇㕙佫 - 㢦㺦㹤⽖㤟䲖
Lance N. Christian
Doug Jeffrey
John Greytok
Gary Gates
Weston Martinez
Wayne Christian
Ron Hale
Rep - Justice, Supreme Court, Place 3
Rep - Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 3
Cộng Hòa - Chánh Án, Tối Cao Pháp Viện, Vị Trí số 3
㐇㕙佫 - 㺸㟒,㲓乲㺸䳞,䐤 3 㣇㋿
Debra Lehrmann
Michael Massengale
Reggie Gonzales
Lori Bartley
Sharon Joy Fisher
Ava Pate
Rep - Justice, Supreme Court, Place 5
Rep - Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 5
Cộng Hòa - Chánh Án, Tối Cao Pháp Viện, Vị Trí số 5
㐇㕙佫 - 㺸㟒,㲓乲㺸䳞,䐤 5 㣇㋿
Paul Green
Rick Green
Rep - United States Representative, District 22
Rep - Representante de los Estados Unidos, Distrito Núm. 22
Cộng Hòa - Dân Biểu Hoa Kỳ, Khu vực số 22
Rep - Justice, Supreme Court, Place 9
㐇㕙佫 - 䖫㘨䋆䧕㕶,䐤 22 㓆
Rep - Juez, Corte Suprema, Lugar Núm. 9
Cộng Hòa - Chánh Án, Tối Cao Pháp Viện, Vị Trí số 9
㐇㕙佫 - 㺸㟒,㲓乲㺸䳞,䐤 9 㣇㋿
Pete Olson
Eva Guzman
SA
Rep - United States Represen
Representative, District 2
Rep - Representante
e de los
lo Estados Unidos, Distrito Núm. 2
Cộng Hòa - Dân Biểu
ểu Hoa Kỳ, Khu vực số 2
㐇㕙佫 - 䖫㘨䋆䧕㕶,䐤
䧕㕶,䐤 2 㓆
Rep - United States Repre
Representative, District 29
Rep - Representante
e de los Estados Unidos, Distrito Núm. 29
Cộng Hòa - Dân
n Biểu Hoa Kỳ,
K Khu vực số 29
㐇㕙佫 - 䖫㘨䋆䧕㕶,䐤
䧕㕶,䐤 29 㓆
U
OL
ET
A
Rick Santorum
㠸㨖䉼䚕ປ ㍧䭚㋇㜯㔧೵
䭚㋇㜯㔧
PH
I
L
A
Andre Dean
Rep - United
d States Representative, District 10
ntant de los Estados Unidos, Distrito Núm. 10
Rep - Representante
Cộng Hòa
òa - Dân Biểu Hoa Kỳ, Khu vực số 10
㐇㕙佫
10 㓆
佫 - 䖫㘨䋆䧕㕶,䐤
䖫㘨䋆䧕
Carly Fiorina
Rand Paul
Kevin Brady
DE
Donald J. Trump
Elizabeth Gray
James Lloyd
Jeff Martin
n
Ted Cruz
㍧䭚㋇䭚䶏㯲䉼㯮㴒㏿㶽䍞
㯮㴒㏿㶽䍞 ㊉ປ㟿ᛘ㪝
Robert S
Schafranek
MU
Lindsey Graham
Marco Rubio
Maria Espinoza
Rep - United States Representative,
sentative District 9
Rep - Representante de los Estados
stados Unidos, Distrito Núm. 9
Cộng Hòa - Dân Biểu Hoa
oa Kỳ, Khu vực số 9
㐇㕙佫 - 䖫㘨䋆䧕㕶,䐤 9 㓆
John R. Kasich
㍧䭚㋇㋜
㮈೵䤊㫁䍸㊪䚕ປ㍧䭚㋇㋜"X"
㘱䚕ປ
Julio Garza
ES
TR
Rep - Preference for Presidential Nominee: You may vote for
one presidential candidate whose name appears on the ballot
or you may vote as uncommitted by choosing "Uncommitted".
Make only one choice.
Preferencia por Candidato Presidencial: Se puede votar por un
candidato presidencial cuyo nombre aparece en la boleta o puede
votar como no comprometido eligiendo “Uncommitted”. Elija solo
uno.
Quyền Ưu Tiên Đề Cử cho Ứng Cử Viên Tổng Thống: Quý vị có thể
bỏ phiếu cho một ứng cử viên tổng thống có tên trong lá phiếu hoặc
quý vị có thể bỏ phiếu tự do bằng cách chọn “Uncommitted”. Chỉ
được chọn một.
䭚㮈䕒䓺㍧䭚㋇: 䦍㶽䭚ᛘ㪝㠸㨖䉼䕒䓺㍧䭚㋇.䜁ᛘ䁝㨖䭚㮈㐉㊋㋤
㌆㉸㋿䕒䓺㍧䭚㋇,䦍㶽䭚“Uncommitted”೵ᛘ㔑䘸㌌㉸㍟䭚㮈.
John Culberson
普
選
與
特
別
選
Rep - United States Representative, District 7
Rep - Representante de los Estados Unidos, Distrito Núm. 7
Cộng Hòa - Dân Biểu Hoa Kỳ, Khu vực số 7
㐇㕙佫 - 䖫㘨䋆䧕㕶,䐤 7 㓆
X"㋜㋚䢴ᛘ
䧕㴚㯲䉼㯮㴒㏿㶽䍞"X"㋜㋚䢴ᛘ䉼䭚
M
U
"I am a Republican and understand that I am ineligible to
vote or participate in another political party's primary
election or convention during this voting year."
"Yo soy Republicano y comprendo que soy inelegible para
votar o participar en la elección primaria o la convención de
algún otro partido politico durante este año electoral."
"Tôi là Người thuộc Đảng Cộng Hòa và tôi hiểu rằng mình
không hội đủ điều kiện bỏ phiếu hoặc tham gia cuộc bầu cử
sơ bộ hoặc hội nghị của chính đảng khác trong năm bầu cử
này."
೻㪅㰧㐇㕙佫㕶,㪅㊩䤨㘱㲨䭚㠹㣥㣺㲡䲡,㪅㊀㥩㓽㒆㐉㋒㮼佫
䉼㑋䭚㪉㐉㋚䢴㛩㲔೵೼
+DUULV㑓7H[DV
ᒤᴸᰕ
Ted Poe
Po
Joe Pool
Page: 1
Ray Wheless
Dan Huberty
Chris Oldner
Mitchell Bosworth
Mary Lou Keel
Rep - Judge, Court of Criminal Appeals, Place 5
Rep - Juez, Corte de Apelaciones Criminales, Lugar Núm. 5
Cộng Hòa - Chánh Án, Tòa Kháng Án Hình Sự, Vị Trí số 5
㐇㕙佫 - 㺸㟒,㑇㊫㉾䥈㺸㣽,䐤 5 㣇㋿
Rep - State Representative, District 144
Rep - Representante Estatal, Distrito Núm. 144
Cộng Hòa - Dân Biểu Tiểu Bang, Khu Vực số 144
㐇㕙佫 - 㢦䋆䧕㕶,䐤 144 㓆
Gilbert Pena
Rep - State Representative, District 147
Rep - Representante Estatal, Distrito Núm. 147
Cộng Hòa - Dân Biểu Tiểu Bang, Khu Vực
ực số 147
㐇㕙佫 - 㢦䋆䧕㕶,䐤 147 㓆
Rep - State Representative, District 128
Rep - Representante Estatal, Distrito Núm. 128
Cộng Hòa - Dân Biểu Tiểu Bang, Khu Vực số 128
㐇㕙佫 - 㢦䋆䧕㕶,䐤 128 㓆
Matt Murphy
Briscoe Cain
Scott Walker
Melody McDaniel
Steve Smith
Wayne Smith
普
選
與
特
別
選
Rep - State Representative, District 127
Rep - Representante Estatal, Distrito Núm. 127
Cộng Hòa - Dân Biểu Tiểu Bang, Khu Vực số 127
㐇㕙佫 - 㢦䋆䧕㕶,䐤 127 㓆
Rep - State Representative,
e, District 149
1
Rep - Representante Estatal,
al, Distrito Núm. 149
Cộng Hòa - Dân Biểu Tiểu
Khu Vực số 149
ểu Bang, Kh
㐇㕙佫 - 㢦䋆䧕㕶,䐤 149 㓆
M
U
Rep - Judge, Court of Criminal Appeals, Place 2
Rep - Juez, Corte de Apelaciones Criminales, Lugar Núm. 2
Cộng Hòa - Chánh Án, Tòa Kháng Án Hình Sự, Vị Trí số 2
㐇㕙佫 - 㺸㟒,㑇㊫㉾䥈㺸㣽,䐤 2 㣇㋿
Bryan Chu
u
Brent Webster
Rep - State Representative, District 129
Rep - Representante Estatal, Distrito Núm. 129
Cộng Hòa - Dân Biểu Tiểu Bang, Khu Vực số 129
㐇㕙佫 - 㢦䋆䧕㕶,䐤 129 㓆
Richard Davis
U
Rep - Judge, Court of Criminal Appeals, Place 6
Rep - Juez, Corte de Apelaciones Criminales, Lugar Núm. 6
Cộng Hòa - Chánh Án, Tòa Kháng Án Hình Sự, Vị Trí số 6
㐇㕙佫 - 㺸㟒,㑇㊫㉾䥈㺸㣽,䐤 6 㣇㋿
Dennis Paul
Theresa Hearn-Haynes
There
Rep - State Representative, District 130
Rep - Representante Estatal, Distrito Núm. 130
Cộng Hòa - Dân Biểu Tiểu Bang, Khu Vực số 130
㐇㕙佫 - 㢦䋆䧕㕶,䐤 130 㓆
Tom Oliverson
RA
Kay Smith
L
Michael E. Keasler
Rep - State Representative, District 132
32
Rep - Representante Estatal, Distrito Núm. 132
Cộng Hòa - Dân Biểu Tiểu Bang, Khu
u Vực số 132
㐇㕙佫 - 㢦䋆䧕㕶,䐤 132 㓆
MU
ES
T
Rep - Member, State Board of Education, District 6
Rep - Miembro de la Junta Estatal de Instrucción Pública,
Distrito Núm. 6
Cộng Hòa - Hội Viên, Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục Tiểu
Bang, Khu Vực số 6
㐇㕙佫 - 㜰㕶,㢦ᮉ䘟㜰㕶㲔,䐤 6 㓆
Donna Bahorich
Mike Schofield
Rep - State Representative,
ative, District
Dist
133
tatal, Dis
Rep - Representante Estatal,
Distrito Núm. 133
Cộng Hòa - Dân Biểu
u Tiểu Bang,
Ban Khu Vực số 133
㐇㕙佫 - 㢦䋆䧕㕶,䐤 133
33 㓆
DE
Rep - Member, State Board of Education, District 8
Rep - Miembro de la Junta Estatal de Instrucción Pública,
Distrito Núm. 8
Cộng Hòa - Hội Viên, Hội Đồng Quản Trị Giáo Dục Tiểu
Bang, Khu Vực số 8
㐇㕙佫 - 㜰㕶,㢦ᮉ䘟㜰㕶㲔,䐤 8 㓆
Jim Murphy
rphy
Barbara Cargill
Rep - State
tate Representative,
Rep
District 134
Represent
Rep - Representante
Estatal, Distrito Núm. 134
Cộng
g Hòa - Dân
D Biểu Tiểu Bang, Khu Vực số 134
㐇㕙佫
134 㓆
㕙佫 - 㢦䋆䧕㕶,䐤
㢦䋆
BO
LE
TA
Rep - State Senator, District 4
Rep - Senador Estatal, Distrito Núm. 4
Cộng Hòa - Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, Khu Vực 4
㐇㕙佫 - 㢦㓽䧕㕶,䐤 4 㓆
Rep - State Representative,
presen
n
District 150
esentante Estatal, Distrito Núm. 150
Rep - Representante
Cộng Hòa
Tiểu Bang, Khu Vực số 150
a - Dân Biểu
B
㐇㕙佫 - 㢦䋆䧕㕶,䐤
150 㓆
㢦䋆䧕
PH
I
Sid Harle
Al Zolli
A
Debbie Riddle
Valoree Swanson
Rep - Chief Justice, 1st Court of Appeals
Rep - Juez Presidente, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. 1
Cộng Hòa - Chánh Thẩm, Tòa Kháng Án Khu Vực thứ 1
㐇㕙佫 - 下㣇㺸㟒,䐤1㉾䥈㺸㣽
Sherry Radack
Rep - Justice, 1st Court of Appeals District, Place 4
Rep - Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. 1, Lugar
Núm. 4
Cộng Hòa - Chánh Án, Tòa Kháng Cáo Khu Vực thứ 1, Vị Trí
số 4
㐇㕙佫 - 㺸㟒,䐤 1 ㉾䥈㺸㣽,䐤 4 㣇㋿
Evelyn Keyes
Rep - Justice, 14th Court of Appeals District, Place 2
Rep - Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. 14, Lugar
Núm. 2
Cộng Hòa - Chánh Án, Tòa Kháng Cáo Khu Vực thứ 14, Vị
Trí số 2
㐇㕙佫 - 㺸㟒,䐤 14 ㉾䥈㺸㣽,䐤 2 㣇㋿
David
D
a
L. Palmer
Brandon Creighton
Kevin Jewell
Sarah Davis
Larry Taylor
LL
OT
Rep - State Senator, District 11
Rep - Senador Estatal, Distrito Núm. 11
Cộng Hòa - Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, Khu Vực 11
㐇㕙佫 - 㢦㓽䧕㕶,䐤 11 㓆
BA
Rep - State Senator, District 18
Rep - Senador Estatal, Distrito Núm.. 18
Cộng Hòa - Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang,
ang, Khu Vực 18
㐇㕙佫 - 㢦㓽䧕㕶,䐤 18 㓆
MP
LE
Lois W. Kolkhorst
SA
Rep - State Representative,
ntative, District
D
126
Rep - Representante
e Estatal, Distrito Núm. 126
Cộng Hòa - Dân Biểu
ểu Tiểu Bang, Khu Vực số 126
㐇㕙佫 - 㢦䋆䧕㕶,䐤
㕶,䐤 126 㓆
Kevin Roberts
oberts
Bud Wiesedeppe
Rep - State Representative, District 135
Rep - Representante Estatal, Distrito Núm. 135
Cộng Hòa - Dân Biểu Tiểu Bang, Khu Vực số 135
㐇㕙佫 - 㢦䋆䧕㕶,䐤 135 㓆
Gary Elkins
Rep - State Representative, District 137
Rep - Representante Estatal, Distrito Núm. 137
Cộng Hòa - Dân Biểu Tiểu Bang, Khu Vực số 137
㐇㕙佫 - 㢦䋆䧕㕶,䐤 137 㓆
Kendall L. Baker
Rep - State Representative, District 138
Rep - Representante Estatal, Distrito Núm. 138
Cộng Hòa - Dân Biểu Tiểu Bang, Khu Vực số 138
㐇㕙佫 - 㢦䋆䧕㕶,䐤 138 㓆
Dwayne Bohac
Page: 2
Rep - Justice, 14th Court of Appeals District, Place 9
Rep - Juez, Corte de Apelaciones, Distrito Núm. 14, Lugar
Núm. 9
Cộng Hòa - Chánh Án, Tòa Kháng Cáo Khu Vực thứ 14, Vị
Trí số 9
㐇㕙佫 - 㺸㟒,䐤 14 ㉾䥈㺸㣽,䐤 9 㣇㋿
Tracy Elizabeth Christopher
Rep - District Judge, 11th Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judicial Núm. 11
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 11
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 11 㔞㺸䫙㓆
Kevin Fulton
Rep - District Judge, 80th Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judicial Núm. 80
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 80
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 80 㔞㺸䫙㓆
Will Archer
Rep - District Judge, 125th Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judicial Núm. 125
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 125
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 125 㔞㺸䫙㓆
L.A. Olson
Rep - District Judge, 177th Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judicial Núm. 177
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 177
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 177 㔞㺸䫙㓆
Ryan Patrick
Rep - District Judge, 178th Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judicial Núm. 178
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 178
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 178 㔞㺸䫙㓆
Rep - District Judge, 127th Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judicial Núm. 127
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 127
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 127 㔞㺸䫙㓆
Phil Gommels
Nile Bailey Copeland
Bash Sharma
Rep - District Judge, 179th Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judicial Núm.. 179
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 179
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 179 㔞㺸䫙㓆
Cindy Bennett Smith
Jeff Hastings
Aaron Gabriel Adams
BA
LL
OT
B
Rep - District Judge, 152nd Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judicial Núm. 152
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 152
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 152 㔞㺸䫙㓆
Rep - District Judge, 164th Judicial Districtt
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judicial Núm. 164
64
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 164
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 164 㔞㺸䫙㓆
MP
L
E
Rep - District Judge, 165th
h Jud
Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito
trito Judicial
Judic Núm. 165
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu
K Vực Tòa Án số 165
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 165
65 㔞㺸䫙㓆
㔞㺸䫙
Fred Shuchart
a
Rep - District
ct Judge, 333rd
3
Judicial District
Rep - Juez del Distrito,
Distrit Distrito Judicial Núm. 333
Cộng Hòa - Chánh
ánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 333
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤
333 㔞㺸䫙㓆
㘵㓆㺸㟒
Joseph
sep "Tad" Halbach
Rep - District Judge, 334th Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judicial Núm. 334
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 334
Cộ
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 334 㔞㺸䫙㓆
㐇
Grant Dorfman
Mark Kent Ellis
Rep - District Attorney
Rep - Procurador del Distrito
Dis
Cộng Hòa - Luật Sư Khu
Vực
u Vự
㐇㕙佫 - 㘵㓆㷩㟶䲖
㟶䲖
Devon Anderson
Anderrso
Rep - Judge,
dge, County Civil Court at Law No. 1 (Unexpired
Term)
Rep - Juez,
Corte Civil de Ley del Condado Núm. 1,
ez, Co
Duración
uració Restante del Cargo
Cộng
ộng Hòa - Chánh Án, Tòa Án Quận Số 1, (Nhiệm Kỳ Vô
Hạn)
Thời H
Hạn
㐇㕙佫 - 㺸㟒,䐤1䠢㣽䕇㹡㊫㺸㣽 (㲦㟌㪄䉼㋤㲡)
Gloria Cantu Minnick
Rep - County Attorney
Rep - Procurador del Condado
Cộng Hòa - Luật Sư Quận
㐇㕙佫 - 䕇㷩㟶䲖
Chris Carmona
Jim Leitner
Rep - Sheriff
Rep - Sherife del Condado
Cộng Hòa - Cảnh Sát Quận
㐇㕙佫 - 䧑䲖
Ron Hickman
Carl Pittman
Paul Day
Rep - County Tax Assessor-Collector
Rep - Asesor-Colector de Impuestos del Condado
Cộng Hòa - Nhân Viên Định Thuế - Thu Thuế Quận
㐇㕙佫 - 䕇䎰㒚㟒
Don Sumners
Mike Sullivan
Rep - District Judge, 337th Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judicial Núm. 337
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 337
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 337 㔞㺸䫙㓆
Renee Magee
Rep - District Judge, 338th Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judicial Núm. 338
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 338
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 338 㔞㺸䫙㓆
Rep - County School Trustee, Position 1, Precinct 2
Rep - Regente Escolar del Condado, Posición Núm. 1,
Precinto Núm. 2
Cộng Hòa - Ủy Viên Quản Trị Học Chánh Quận, Vị Trí số 1,
Phân Khu 2
㐇㕙佫 - 䕇㟀㓆䅯㊫,䐤 2 䭚㓆,䐤 1 㣇㋿
George Moore
Marvin Morris
Brock Thomas
SA
Debra Ibarra
a Mayfield
Mayfi
Rep - District Judge, 215th Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito
rito Judicial
Judicia Núm. 215
Cộng Hòa - Chánh Án Khu
Khu Vực Tòa Án số 215
u Vực, Kh
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 215
5 㔞㺸䫙㓆
OL
ET
A
Rep - District Judge, 151st Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judicial Núm. 151
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 151
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 151 㔞㺸䫙㓆
Kristin M. Guiney
MU
Rep - District Judge, 133rd Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judicial Núm. 133
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 133
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 133 㔞㺸䫙㓆
DE
Sophia Mafrige
ES
TR
A
Rep - District Judge, 129th Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judicial Núm. 129
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 129
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 129 㔞㺸䫙㓆
Rep - District Judge, 351st Judicial District
strict
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judiciall Núm. 351
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu
u Vực Tòa Án số 351
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 351 㔞㺸䫙㓆
㓆
Clyde Raymond Leuchtag
L
Sarahjane Swanson
Xavier Alfaro
Antonio Benavides
PH
I
Sharon Hemphill
Bruce Bain
Rep - District Judge, 176th Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judicial Núm. 176
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 176
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 176 㔞㺸䫙㓆
Stacey W. Bond
Ken Shortreed
Don Self
Mary McFaden
普
選
與
特
別
選
Katherine McDaniel
Rep - District Judge, 339th Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judicial Núm. 339
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 339
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 339 㔞㺸䫙㓆
M
U
Erin Elizabeth Lunceford
Rep - District Judge, 174th Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judicial Núm. 174
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 174
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 174 㔞㺸䫙㓆
U
Rep - District Judge, 61st Judicial District
Rep - Juez del Distrito, Distrito Judicial Núm. 61
Cộng Hòa - Chánh Án Khu Vực, Khu Vực Tòa Án số 61
㐇㕙佫 - 㘵㓆㺸㟒,䐤 61 㔞㺸䫙㓆
Page: 3
Rep - Constable, Precinct 3
Rep - Alguacil, Precincto 3
Cộng Hòa - Nhân Viên Cảnh Sát, Phân Khu 3
㐇㕙佫 - 䕇㑂㓆䧑䲖,䐤 3 䭚㓆
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0189
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0189
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0189
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0189
Dan Webb
Heath Whitaker
Eric Dick
Patricia (Pat) Phillips
Rep - Constable, Precinct 4
Rep - Alguacil, Precincto 4
Cộng Hòa - Nhân Viên Cảnh Sát, Phân Khu 4
㐇㕙佫 - 䕇㑂㓆䧑䲖,䐤 4 䭚㓆
Danell Fields
Rep - County Commissioner, Precinct 3
Rep - Comisionado del Condado, Precinto Núm. 3
Cộng Hòa - Ủy Viên Quận, Phân Khu 3
㐇㕙佫 - 䕇㓆䲖,䐤 3 䭚㓆
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0199
99
o 0199
Rep - Presidente del Precinto, Precinto
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân
ân Khu 0199
019
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0199
Rolf Nelson
Mark Herman
Louis "Butch" Davis
Steve Radack
Kenrick Lamascus
us
Rep - Precinct Chairman,
airman, P
Precinct 0227
Rep - Presidente
e del Precinto,
Precin Precinto 0227
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân
Phâ Khu, Phân Khu 0227
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇,
㊑㣇, 䭚㓆
䭚 0227
Ted Heap
Al Hoang
Jim Bartley
U
Rep - Justice of the Peace, Precinct 1, Place 1
Rep - Juez de Paz, Precinto Núm. 2, Lugar Núm. 1
Cộng Hòa - Chánh Án Hòa Giải, Phân Khu 1, Vị Trí số 1
㐇㕙佫 - 䕇㑂㓆㣽䲖,䐤 1 䭚㓆,䐤 1 㣇㋿
M
U
Rep - Constable, Precinct 5
Rep - Alguacil, Precincto 5
Cộng Hòa - Nhân Viên Cảnh Sát, Phân Khu 5
㐇㕙佫 - 䕇㑂㓆䧑䲖,䐤 5 䭚㓆
Sam "Tejas" Texas
SaraJane Milligan
Harold Norris
Richard "Rick" Gonzales
L
Robert Lozano
Rep - Justice of the Peace, Precinct 3, Place 1
Rep - Juez de Paz, Precinto Núm. 3, Lugar Núm. 1
Cộng Hòa - Chánh Án Hòa Giải, Phân Khu 3, Vị Trí số 1
㐇㕙佫 - 䕇㑂㓆㣽䲖,䐤 3 䭚㓆,䐤 1 㣇㋿
Rich L
R
Langenstein
PH
I
Rep - Constable, Precinct 6
Rep - Alguacil, Precincto 6
Cộng Hòa - Nhân Viên Cảnh Sát, Phân Khu 6
㐇㕙佫 - 䕇㑂㓆䧑䲖,䐤 6 䭚㓆
Jerry Wayne Dugat
Rep - Justice of the Peace, Precinct 4, Place 1
Rep - Juez de Paz, Precinto Núm. 4, Lugar Núm. 1
Cộng Hòa - Chánh Án Hòa Giải, Phân Khu 4, Vị Trí số 1
㐇㕙佫 - 䕇㑂㓆㣽䲖,䐤 4 䭚㓆,䐤 1 㣇㋿
ES
TR
A
Rep - Constable, Precinct 8
Rep - Alguacil, Precincto 8
Cộng Hòa - Nhân Viên Cảnh Sát, Phân Khu
hu 8
㐇㕙佫 - 䕇㑂㓆䧑䲖,䐤 8 䭚㓆
Tom Zakes
Phil Sandlin
Rep - Harris County Republican
ican Par
Party Chairman
Rep - Condado de Harris Miembro
embro de la mesa directiva
Republicana
Cộng Hòa - Chủ Tịch Đảng
ảng Cộng Hòa Quận Harris
㐇㕙佫 - 䕇㐇㕙佫㊑㣇
MU
Dan Garcia
Rep - Justice of the Peace, Precinct 5, Place 1
Rep - Juez de Paz, Precinto Núm. 5, Lugar Núm. 1
Cộng Hòa - Chánh Án Hòa Giải, Phân Khu 5, Vị Trí số 1
㐇㕙佫 - 䕇㑂㓆㣽䲖,䐤 5 䭚㓆,䐤 1 㣇㋿
Tex Christopher
topher
DE
Lincoln Goodwin
普
選
與
特
別
選
Rep - County School Trustee, Position 2, Precinct 4
Rep - Regente Escolar del Condado, Posición Núm. 2,
Precinto Núm. 4
Cộng Hòa - Ủy Viên Quản Trị Học Chánh Quận, Vị Trí số 2,
Phân Khu 4
㐇㕙佫 - 䕇㟀㓆䅯㊫,䐤 4 䭚㓆,䐤 2 㣇㋿
Rep - P
Precinct Chairman, Precinct 0270
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0270
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0270
Cộn
㐇㕙佫
㕙 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0270
Mike Stanart
Fred Ward
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0272
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0272
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0272
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0272
Charles Lyons
Anthony Leatherman
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0314
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0314
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0314
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0314
Rick Ramos
Charly Varughese
OL
ET
A
Paul
ul Simpson
Simp
Russ Ridgway
TB
Rep - Justice of the Peace, Precinct 8, Place 1
Rep - Juez de Paz, Precinto Núm. 8, Lugar Núm. 1
Cộng Hòa - Chánh Án Hòa Giải, Phân Khu 8, Vị Trí số 1
㐇㕙佫 - 䕇㑂㓆㣽䲖,䐤 8 䭚㓆,䐤 1 㣇㋿
Holly Williamson
Joe Danna
BA
LL
O
Rep - Constable, Precinct 1
Rep - Alguacil, Precincto 1
Cộng Hòa - Nhân Viên Cảnh Sát, Phân Khu 1
㐇㕙佫 - 䕇㑂㓆䧑䲖,䐤 1 䭚㓆
MP
L
Daniel Vela
Rob Fisher
George W. Flugrad
Amy Peck
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0120
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0120
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0120
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0120
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0339
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0339
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0339
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0339
Jason Edward Miller
Ted Bowles
James B "Jim" Stimson
Sam Herrera
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0182
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0182
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0182
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0182
Joe Alanis
is
SA
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0330
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0330
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0330
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0330
Lynn Robertson
E
Rep - Constable, Precinct 2
Rep - Alguacil, Precincto 2
Cộng Hòa - Nhân Viên Cảnh
Khu 2
nh Sát, Phân
P
㐇㕙佫 - 䕇㑂㓆䧑䲖,䐤 2 䭚㓆
Thomas B. Andrews
Rep - P
Precinct Chairman, Precinct 0071
Rep - Presidente
Pre
del Precinto, Precinto 0071
Cộng
g Hòa
H - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0071
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0071
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0420
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0420
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0420
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0420
Cindy Siegel
Karen N. Sebesta
Michael L White
Jarrod Keeling
Page: 4
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0596
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0596
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0596
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0596
Michael L. Sher
Raquel Lewis
Syed Rizvi
Rudy Fonseca
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0626
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0626
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0626
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0626
Jeff Newberry
Al Jameson
Craig Hagedorn
Helen F. Bledsoe
NO NO KHÔNG 㔃㠒
Rep - Proposition 3
Rep - Propuesta 3
Cộng Hòa - Kế Hoạch
ch Ðề Nghị
Ng 3
㐇㕙佫 - 㬺㴚 3
Chuck Maricle
Matthew Howerton
Jim McDonald
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0670
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0670
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0670
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0670
Brent Monteleone
Bruce Campbell
Stephen Kusner
RA
Eric Charles Waligura
L
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0463
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0463
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0463
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0463
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0688
88
o 0688
Rep - Presidente del Precinto, Precinto
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân
ân Khu 0688
06
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0688
Jarrod Compton
Norma Ovalle
Cody Roberts
MU
E
Blanche Aguilar
ST
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0483
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0483
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0483
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0483
Rep - Precinct Chairman,
man, Pr
Precinct 0923
Rep - Presidente del Precinto,
Precin Precinto 0923
Cộng Hòa - Chủ
ủ Tịch Phân
Phâ Khu, Phân Khu 0923
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇,
㊑㣇, 䭚㓆 0923
DE
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0487
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0487
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0487
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0487
David M. Wilson
Wi
Jorge Villarreal
OL
ET
A
Chris Perkins
LL
OT
B
Donnie Berkheimer-Lubeck
MP
LE
BA
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0548
8
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0548
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0548
054
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0548
Edith A. Gibson
YES SÍ CÓ 䨾㪄
Y
NO NO KHÔNG 㔃㠒
Rep - Proposition 4
Rep - Propuesta 4
Cộng Hòa - Kế Hoạch Ðề Nghị 4
㐇㕙佫 - 㬺㴚 4
Texas and its citizens should strongly assert 10th Amendment
Rights guaranteed by the U. S. Constitution which states "The
powers not delegated to the United States by the Constitution, nor
prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively,
or to the people."
Texas y sus ciudadanos deben afirmar los derechos garantizados
por la décima enmienda a la Constitución de los EUA “Los poderes
que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los
Estados, quedan reservados respectivamente a los Estados o al
pueblo.”
Tiểu Bang Texas và công dân của tiểu bang nên khẳng định mạnh
mẽ Quyền Tu Chính thứ 10 được bảo đảm bởi Hiến Pháp Hoa Kỳ
nêu rằng “Các quyền hạn không được ủy thác cho Liên Bang Hoa
Kỳ bằng Hiến Pháp, cũng không nghiêm cấm đối với các Tiểu Bang,
đều thuộc về các Tiểu Bang, hoặc các người dân.”
Texas㢦㕙㐉㐄㹡㩪䥦㙻㺇㊑㤽䖫㘨㩟㺸䐤㓇㍏㸤㴚ヤ䥦㩟㺸䤑㟔೻㩟
㺸㲦㬞㸂㊪䖫㘨ヤ㊞㲦䍾㸣㔡㢦䢧㌝䉼㸂㒄ヤ䇪㔡㢦㔡䚕㍊䇺ヤ㪉䇪
㋇㹡㍊䇺೵೼
YES SÍ CÓ 䨾㪄
NO NO KHÔNG 㔃㠒
Write-in
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0529
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0529
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0529
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0529
Texas should prohibit
hibit govern
governmental entities from collecting dues for
labor unions through
deductions from public employee paychecks.
ough ded
Texas debe prohibir
bir que
e llas entidades gubernamentales recauden
cuotas beneficiosas
ciosas para las uniones laborales por medio de
os ch
deducciones a los
cheques de pago de empleados públicos.
Tiểu Bang Texas nên nghiêm cấm các cơ quan chính phủ trong việc
hí cho các công đoàn lao động thông qua các khoản khấu trừ
thu lệ phí
ương của công chức.
từ tiền lương
exas
Texas㢦㩪䍾㸣㮼㣸㷖㶡⛪㢩㲔䇪䬧䬿㮼㣸‫ܡ‬㕶䉼䟰㹧㊋㪭䳠㮵㔅㲔
䨚೵
U
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0654
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0654
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0654
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0654
Laura Diane Sears
Marc Cowart
YES SÍ CÓ 䨾㪄
PH
I
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0442
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0442
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0442
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0442
Barbara Tague
Texas cities and counties should be required to comply with federal
immigration laws or be penalized by loss of state funds.
os a cumplir
Las ciudades y condados de Texas deben ser requeridos
con las leyes federales de migración o ser penalizados con la
pérdida de fondos estatales.
xas nên yêu cầu
Các thành phố và các quận hạt trong Tiểu Bang Texas
phải tuân thủ với luật di trú liên bang hoặc bị phạt
ạt vì làm thất thoát
t
nguồn quỹ của tiểu bang.
䇪㢦䨤䯒䉼㭍
Texas㢦䉼䕇䚣㢸㩪㥿䶑䭗㟈䗽䭱䎬㹡㺸ヤ㪉䇪㢦䨤䯒䉼㭍㛱㊪㋜䠞
䖛೵
M
U
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0438
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0438
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0438
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0438
Rep - Proposition 2
Rep - Propuesta 2
Cộng Hòa - Kế Hoạch Ðề Nghị 2
㐇㕙佫 - 㬺㴚 2
普
選
與
特
別
選
Rep - Precinct Chairman, Precinct 0428
Rep - Presidente del Precinto, Precinto 0428
Cộng Hòa - Chủ Tịch Phân Khu, Phân Khu 0428
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇, 䭚㓆 0428
______________________________
__
Re - Proposition 1
Rep
R
Rep - Propuesta 1
Cộng Hòa - Kế Hoạch Ðề Nghị 1
㐇㕙佫 - 㬺㴚 1
Texas should replace the property tax system with an alternative
other than an income tax and require voter approval to increase the
overall tax burden.
Texas debe reemplazar el Sistema de impuestos sobre propiedades
con una alternativa diferente a los impuestos sobre los ingresos, y
requerir la aprobación de los votantes para incrementar la carga
fiscal.
Tiểu Bang Texas nên thay thế hệ thống thuế bất động sản với một
sự thay đổi khác hơn so với thuế thu nhập và yêu cầu cử tri chấp
thuận gia tăng gánh nặng thuế chung.
Texas㢦㩪㲋㬽䃛㵿䎰䒿䓺ヤ㮵㏾䎰䉼㉸㍟㲒㋚㯮㴚ヤ㊉䴬䤊䭚㹡䉼
䨾㔦㌡㚶㒆䕒乯䎰䨈೵
YES SÍ CÓ 䨾㪄
NO NO KHÔNG 㔃㠒
SA
Rep - Precinct Chairman,
irman Precinct 0589
Rep - Presidente del
el Precinto,
Precin Precinto 0589
Cộng Hòa - Chủ
ủ Tịch Phân
Phâ Khu, Phân Khu 0589
㐇㕙佫 - 䭚㓆㊑㣇,
㣇 䭚㓆 0589
Baron
on O'Neal
O'Ne
Jack Ulrey
Page: 5
Download