E`K ºJ ¶ E`” µ… ‹ ‹¹Ž ‹¹Ž ½‚ † ‹·‰ ¸ƒ ¹ˆ šµƒ Ç -Žµ” ‡ ‚ :†` ŸAµ

advertisement
Sefer Aleph Qorintim (1 Corinthians)
Chapter 8
hPnm[ hPRCI [email protected] IGAF XAf-LRE 1Cor8:1
:DP]dD @ID [email protected] AL gIdBx ZRfD ZRC hPL-[I
E’´KºJ¶ E’¸”µ…´‹ ‹¹Ž‹¹Ž½‚´† ‹·‰¸ƒ¹ˆ šµƒ¸C-Žµ”¸‡ ‚
:†´’ŸAµ† ‚‹¹† †´ƒ¼†µ‚´†¸‡ ƒ·Ž µD‹¹A¸„µU œµ”µCµ† œµ”´… E’´Ž-¶‹
1. w’`al-d’bar zib’chey ha’eliyliym yada`’nu shekulanu yesh-lanu da`ath hada`ath tag’biyah leb
w’ha’ahabah hiy’ habonah.
Now concerning things sacrificed to idols, we know that we all have knowledge.
Knowledge puffs up, but love edifies.
1Cor8:1
‹8:1› Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων, οἴδαµεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχοµεν.
ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδοµεῖ·
1 Peri de tn eidlothytn, oidamen hoti pantes gnsin echomen.
h gnsis physioi, h de agap oikodomei;
____________________________________________________________________________________________________________
:]L [email protected] X[@m [email protected] hpC]R XAf RCI @hD[ [email protected]
2
:ŸŽ ‹E‚´š š¶¼‚µJ ”µ…´‹-‚¾Ž EM¶…Ÿ” š´ƒ´C µ”·…¾‹ ‚E†¶ š·÷¾‚´† ƒ
2. ha’omer shehu’ yode`a dabar `odenu lo’-yada` ka’asher ra’uy lo.
1Cor8:2
If anyone supposes that he knows anything, he has not yet known as he ought to know;
‹2› εἴ τις δοκεῖ ἐγνωκέναι τι, οὔπω ἔγνω καθὼς δεῖ γνῶναι·
2 ei tis dokei egnkenai ti, oup egn kaths dei gnnai;
____________________________________________________________________________________________________________
:]L RC]P @hD [email protected]@ [email protected] [email protected]
3
:ŸŽ ”µ…Ÿ’ ‚E† ‹¹†¾Ž½‚´†-œ¶‚ ƒ·†¾‚´† Ž´ƒ¼‚ „
3. ‘abal ha’oheb ‘eth-ha’Elohim hu’ noda` lo.
1Cor8:3
but if anyone loves the Elohim, this one is known by Him.
‹3› εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν θεόν, οὗτος ἔγνωσται ὑπ’ αὐτοῦ.
3 ei de tis agapa ton theon, houtos egnstai hypí autou.
____________________________________________________________________________________________________________
hPRCI [email protected] IGAF [email protected] XAf-LRE 4
:[email protected] IxLd [email protected] [email protected] ML]Rd [email protected] [email protected]
E’¸”µ…´‹ ‹¹Ž‹¹Ž½‚´† ‹·‰¸ƒ¹ˆ œµŽ‹¹¼‚ šµƒ¸C-Žµ”¸‡ …
:…´‰¶‚ ‹¹U¸Ž¹A ‹¹†¾Ž½‚ ‘‹·‚¸‡ ´ŽŸ”´A Ž‹¹Ž½‚ ‘‹·‚-‹¹J
4. w’`al-d’bar ‘akiylath zib’chey ha’eeliyliym yada`’nu
kiy-‘eyn ‘eliyl ba`olam w’eyn ‘Elohim bil’tiy ‘echad.
Therefore concerning the eating of things sacrificed to idols,
we know that there is no such thing as an idol in the world, and that there is no Elohim but one.
1Cor8:4
‹4› Περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων, οἴδαµεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσµῳ
καὶ ὅτι οὐδεὶς θεὸς εἰ µὴ εἷς.
4 Peri ts brses oun tn eidlothytn, oidamen hoti ouden eidlon en kosmŸ,
kai hoti oudeis theos ei m heis.
____________________________________________________________________________________________________________
[email protected] MINyd-OId [email protected] [email protected][ IN [I-Im [email protected] 5
:MIdX [email protected] MIdX [email protected] [I X[@m
—¶š´‚´A-‘‹·A ¹‹µ÷´VµA-‘‹·A ‹¹†¾Ž½‚ ‹¹‚´š¸™¹M¶ ‹¹÷ ·‹-‹¹J •µ‚¸‡ †
:‹¹Aµš ‹¹’¾…¼‚µ‡ ‹¹Aµš ‹¹†¾Ž½‚ ·‹ š¶¼‚µJ
5. w’aph kiy-yesh miy sheniq’ra’iym ‘elohim beyn-bashamayim beyn-ba’arets
ka’asher yesh ‘elohim rabbiym wa’adoniym rabbiym .
For even if there are so-called deities whether in heaven or on earth,
as indeed there are many deities and many masters,
1Cor8:5
‹5› καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν λεγόµενοι θεοὶ εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ γῆς,
ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί,
5 kai gar eiper eisin legomenoi theoi eite en ouranŸ eite epi gs, hsper eisin theoi polloi kai kyrioi polloi,
____________________________________________________________________________________________________________
[email protected] [email protected] hpoN LmD X[@ [email protected] [email protected] [email protected] hPL [email protected] 6
:]CI-LR [email protected] ]CI-LR LmD X[@ GI[oD R[hgI [email protected] O][email protected]
‡‹´Ž·‚ E’¸‰µ’¼‚µ‡ EM¶L¹÷ Ž¾Jµ† š¶¼‚ ƒ´‚´† …´‰¶‚ Ž·‚-™µš E’´Ž ´’¸÷´‚ ‡
:Ÿ…´‹-Žµ” E’¸‰µ’¼‚µ‡ Ÿ…´‹-Žµ” Ž¾Jµ† š¶¼‚ µ‰‹¹´Lµ† µ”ºE†´‹ …´‰¶‚ ‘Ÿ…´‚¸‡
6. ‘am’nam lanu raq-‘El ‘echad ha’Ab ‘asher hakol mimenu wa’anach’nu ‘elayu w’Adon ‘echad
Yahushuà haMashiyach ‘asher hakol `al-yado wa’anach’nu `al-yado.
but to us there is but one El, the Father, from whom are all things and we exist for Him;
and one Master, Yahushua the Mashiyach, by whom are all things, and we exist through Him.
1Cor8:6
‹6› ἀλλ’ ἡµῖν εἷς θεὸς ὁ πατὴρ ἐξ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡµεῖς εἰς αὐτόν,
καὶ εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς δι’ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡµεῖς δι’ αὐτοῦ.
6 allí hmin heis theos ho patr ex hou ta panta kai hmeis eis auton,
kai heis kyrios Isous Christos dií hou ta panta kai hmeis dií autou.
____________________________________________________________________________________________________________
[email protected]@ C]R MIXKF [I Im ZRfD MnKA @L `@ 7
:[email protected] [hLGD MdLE [email protected] GAF [email protected] [email protected]
Ž‹¹Ž½‚´†-œ¶‚ …Ÿ” ‹¹š¸¾ˆ ·‹ ‹¹J œµ”´Cµ† ´Kº¸ƒ ‚¾Ž ¢µ‚ ˆ
:Ž´‚´B¸œ¹‹ EŽ´‰¶† ´A¹Ž¸‡ Ž‹¹Ž½‚ ‰µƒ¶ˆ Ž¾½‚¶J ‹¹Ž¸¾‚¸‡
7. ‘a’k lo’ b’kulam hada`ath kiy yesh zok’riym `od ‘eth-ha’eliyl w’ok’liym ke’ekol zebach ‘eliyl
w’libam hechalush yith’ga’al.
However not in every man have this knowledge;
but some, being accustomed to the idol until now, eat food as if it were sacrificed to an idol;
and their conscience being weak is defiled.
1Cor8:7
‹7› Ἀλλ’ οὐκ ἐν πᾶσιν ἡ γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνηθείᾳ ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου ὡς εἰδωλόθυτον
ἐσθίουσιν, καὶ ἡ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα µολύνεται.
7 Allí ouk en pasin h gnsis; tines de tÿ syntheia hes arti tou eidlou hs eidlothyton esthiousin,
kai h syneidsis autn asthens ousa molynetai.
____________________________________________________________________________________________________________
[email protected] [email protected] AXWI @L [email protected] 8
:RXeP @L [email protected] @[email protected] O]XZI [email protected] [email protected]@ Im
‹¹†¾Ž‚·Ž E’´œ¾‚ ƒ·š´™¸‹ ‚¾Ž Ž´¼‚µLµ†¸‡ ‰
:µ”·š´B¹’ ‚¾Ž Žµ‚¾’ ‚¾Ž-¹‚¸‡ ‘Ÿš¸œ¹‹ E’´Ž-‘‹·‚ Žµ‚¾’-¹‚ ‹¹J
8. w’hama’akal lo’ y’qareb ‘othanu l’Elohim
kiy ‘im-no’kal ‘eyn-lanu yith’ron w’im-lo’ no’kal lo’ nigare`a.
But food shall not commend us to Elohim;
we are neither the worse if we do not eat, nor the better if we do eat.
1Cor8:8
‹8› βρῶµα δὲ ἡµᾶς οὐ παραστήσει τῷ θεῷ·
οὔτε ἐὰν µὴ φάγωµεν ὑστερούµεθα, οὔτε ἐὰν φάγωµεν περισσεύοµεν.
8 brma de hmas ou parastsei tŸ theŸ;
oute ean m phagmen hysteroumetha, oute ean phagmen perisseuomen.
____________________________________________________________________________________________________________
:MI[nGL L[KNL MKn[ O]I[XD ][email protected] DIDI-Os hXDiD [email protected]
9
:‹¹´Kµ‰µŽ Ž¾¸¹÷¸Ž ¶´K¶ ‘Ÿ‹¸¹š´† Ÿœ¾‚ †¶‹¸†¹‹-‘¶P Eš·†´F¹† Ž´ƒ¼‚ Š
9. ‘abal hizaheru pen-yih’yeh ‘otho harish’yon shelakem l’mik’shol lachalashiym.
1Cor8:9
But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to the weak.
‹9› βλέπετε δὲ µή πως ἡ ἐξουσία ὑµῶν αὕτη πρόσκοµµα γένηται τοῖς ἀσθενέσιν.
9 blepete de m ps h exousia hymn haut proskomma gentai tois asthenesin.
____________________________________________________________________________________________________________
[email protected] ZIAd AQN ZRfD _L X[@ [email protected] [email protected] Im 10
:[email protected] IGAiN [email protected] ]GhXd FRI [nGD @LD
‹¹Ž‹¹Ž½‚ œ‹·ƒ¸A ƒ·“·÷ œµ”µCµ† ¡¸Ž š¶¼‚ ¡¸œ¾‚ †¶‚¾š´† ‹¹J ‹
:‹¹Ž‹¹Ž½‚ ‹·‰¸ƒ¹F¹÷ Ž¾½‚¶Ž Ÿ‰Eš¸A ˆ¾”‹´ ´Kµ‰µ† ‚¾Ž¼†
10. kiy haro’eh ‘oth’ak ‘asher l’ak hada`ath meseb b’beyth ‘eliyliym
halo’ hachalash ya`oz b’rucho le’ekol mizib’chey ‘eliyliym.
For if any one sees you, who have knowledge, dining in an idol’s temple,
shall not his conscience, if he is weak, be strengthened to eat things sacrificed to idols?
1Cor8:10
‹10› ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σὲ τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ κατακείµενον,
οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδοµηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν;
10 ean gar tis idÿ se ton echonta gnsin en eidleiŸ katakeimenon,
ouchi h syneidsis autou asthenous ontos oikodomthsetai eis to ta eidlothyta esthiein?
____________________________________________________________________________________________________________
:GI[oD ZN ]PRNL X[@ [nGD [email protected] _xRC ICI-LR [email protected]
11
:µ‰‹¹´Lµ† œ·÷ Ÿ’¼”µ÷¸Ž š¶¼‚ ´Kµ‰µ† ¡‹¹‰´‚ ¡¸U¸”µ… ‹·…¸‹-Žµ” …µƒ‚¾‹¸‡ ‚‹
11. w’yo’bad `al-y’dey da`’t’ak ‘achiyak hachalash ‘asher l’ma`ano meth haMashiyach.
1Cor8:11
For through your knowledge shall the weak brother perish, for whom the Mashiyach died.
‹11› ἀπόλλυται γὰρ ὁ ἀσθενῶν ἐν τῇ σῇ γνώσει, ὁ ἀδελφὸς δι’ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν.
11 apollytai gar ho asthenn en tÿ sÿ gnsei, ho adelphos dií hon Christos apethanen.
____________________________________________________________________________________________________________
[hLGD [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 12
:[email protected] [email protected] GI[oL
EŽ´‰¶† ´‰Eš-œ¶‚ Eƒ‹¹‚¸µœ¸‡ ¶‹·‰¼‚µŽ E‚¸Š¶‰¶U †´´J-¹‚¸‡ ƒ‹
:‹¹‚¸Š¾‰ ¶U‚
µ µ‰‹¹´LµŽ
12. w’im-kakah techet’u la’acheykem w’thak’iybu ‘eth-ruachm hechalush
laMashiyach ‘atem chot’iym.
But when you sin so against the brethren and wounding their conscience when it is weak,
you sin against the Mashiyach.
1Cor8:12
‹12› οὕτως δὲ ἁµαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς
καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁµαρτάνετε.
12 houts de hamartanontes eis tous adelphous
kai typtontes autn tn syneidsin asthenousan eis Christon hamartanete.
____________________________________________________________________________________________________________
X\d [email protected]@L [email protected]@ LI[KN [email protected]@ Om-LR 13
:[email protected]@ LI[[email protected] ML]RL
š´ā´A Žµ¾‚-‚¾Ž ‹¹‰´‚-œ¶‚ Ž‹¹¸µ÷ ‹¹Ž´¼‚µ÷-¹‚ ‘·J-Žµ” „‹
:‹¹‰´‚-œ¶‚ Ž‹¹¸µ‚-‘¶P ´ŽŸ”¸Ž
13. `al-ken ‘im-ma’akaliy mak’shiyl ‘eth-‘achiy lo’-‘okal basar l’`olam pen-‘ak’shiyl ‘eth-‘achiy.
Therefore, if food causes my brother to stumble, I shall never eat meat again,
lest I shall cause my brother to stumble.
1Cor8:13
‹13› διόπερ εἰ βρῶµα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν µου, οὐ µὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα,
ἵνα µὴ τὸν ἀδελφόν µου σκανδαλίσω.
13 dioper ei brma skandalizei ton adelphon mou, ou m phag krea eis ton aina,
hina m ton adelphon mou skandalis.
Download