TYPE MANUFACTURER MODEL DESCRIPTION VOLTAGE LAMP

LIGHTING FIXTURE SCHEDULE
DESCRIPTION
VOLTAGE
LAMP
REMARKS
120v
(2) 28w T5
Less maintenance cost simple lamp replacement/cost of
ballast & lamps same as T8 led
LS4 40L * 10V EB14
WET LOCATION SEALED LINEAR FIXTURE
WALL MOUNTED WRAPED LENS FIXTURE
WITH EMERGENCY BALLAST
120v
LED
TCL
TCLBPZ220/18T8RL/A3 ULB
Self driven LED T8
70 92V
T8 18 A LED
W2
W3
LITHONIA
COOPER LIGHTING
WL2 12L D13 LP835 NX
ENC B01 LED E1 BL3 *
W3e
COOPER LIGHTING
W4
W5
TYPE
MANUFACTURER
MODEL
W1
LITHONIA
DMW 2 28T5 MVOLT
W2e
CREE
Replace with T8
$250 per Cree Pack
Standard Flourescent Fixture with self driven T8
Lamps
ENC B01 LED E1 BL3 * BBB
SURFACE MOUNTED MOUNTED WRAPED
LENS FIXTURE
120v
EXTERIOR LED AREA FLOOD LIGHT
EXTERIOR LED AREA FLOOD LIGHT WITH
EMERGENCY BACK UP
120v
LED
LUMARK
MODERN FORMS
XTOR1A N *
WS 2818 *
EXTERIOR FAÇADE WALL SCONCE
EXTERIOR FAÇADE WALL SCONCE
120v
120v
LED
LED
EX1
LITHONIA
LQC 1 R ELN
DIE CASE ALUMINUM LED EXIT SIGN
120v
LED
EX2
LITHONIA
LQC 2 R ELN
120v
LED
EM
LITHONIA
ELM2 LED
DIE CASE ALUMINUM LED EXIT SIGN
2 HEADED EMERGENCY LIGHTING WALL
PACK
120v
LED
$175 per concealed
pack fixture versus a dedicated
circuit and $20 for each exposed
require a drain of the
every 45 days,
adding to
Exposed
packs and
dedicated circuit will not require this.
S1
LITHONIA
2EJA 2 28T5 MVOLT GWB10PS
SUSPENDED LINEAR STRIP FIXTURE
120V
(2) 282 t5
Less maintenance cost simple lamp replacement/cost of
ballast & lamps same as T8 led
C1
Replace with T8
FOCAL POINT
TCL
FTRL AC LL1 30K 1C 120 XF WH 5'
TCLBPZ220/18T8RL/A3 ULB
COVE/PERIMETER STYLE FIXTURE
Self driven LED T8
120v
70 92V
LED
T8 18 A LED
R1
COOPER LIGHTING
14EN LD1 47 UNV * 1
120v
LED
R1e
Replace with
COOPER LIGHTING
TCL
14EN LD1 47 UNV EL14 * 1
TCLPB LED50RLAWH/01
RECESSED VOLUMETRIC FIXTURE
RECESSED VOLUMETRIC FIXTURE WITH
EMERGENCY BALLAST
LED side of panels
120v
110v 277v
LED
LED
R3
LITHONIA
2SP5 G 3 28T5 A12 MVOLT 1/3 GEB10PS
RECESSED LENSED 3 LAMP LAYIN 2x4
120V
(3) 28w T5
Industry standard 2x4 layin consider
lamps ,using self driven LED T8
Replace with T8
TCL
TCLBPZ220/18T8RL/A3 ULB
Self driven LED T8
70 92V
T8 18 A LED
Less maintenance cost simple lamp replacement/cost of
ballast &lamps same as LEDT8
P1a
CORELITE
DSI WS 2 1 X 120 A C 48 *8 *
SUSPENEDED LINEAR LED PEDANT
120v
LED
P1b
CORELITE
DSI WS 2 1 X 120 A C 48 *4 *
SUSPENEDED LINEAR LED PEDANT
120v
LED
Replace with T8
TCL
TCLBPZ220/18T8RL/A3 ULB
Self driven LED T8
70 92V
T8 18 A LED
120v
LED
LED
See EX1, EX2, EM
Simplify Cove with Linear T8, Self driven LED T8. Change to
cost
New basic R1 save 50%
Same lumen output std LED flat panel cost $125 ea 41w
4100 lumens em back up. 1x4 flat panel 62 units ~$35
each. LED Flat Panel can illuminate ceiling from wall
mount to proivde more even lighting than a ceiling
fixture in these applications.
Ballast &
(Standard Architectural linear fluorescent with self driven
LEDT8). Replace with fluorescent direct / indirect w LED
cost
T8's save 50%
Less maintenance cost simple lamp replacement/cost of
ballast &lamps same as LEDT8
SEMI RECESSED PEDANT
P2
D1
HALO
PD6 12 0ED010 PDM6 * 61V WB
D1e
Replace with
HALO
TCL
PD6 12 0ED010 REM PDM6 * 61V WB
TCLMD LED5018RDQWH/N11812502700
LED 6" DOWNLIGHT
LED 6" DOWNLIGHT WITH EMERGENCY
BACKUP
>80Square6.5x4.5
120v
LED
110v 277v LED
Instead of LED engine & driver for 1500 lumens. Consider
standard 6”downlite with LED BR40 easy maintenance
Notes:
Basement & first floor ( not shown ). 20 4' 2 lamp strips * Change to 10 8' fixtures save ~$500 per floor
self driven LED T8's ( fixture cost increase 10% )reduce energy by 30% ( 50w 36w= ) Add second circuit plus
according to
averages.
occupancy sensors ( $65 x 3 each floor) circuit cost. Savings electric 50% @ 40% of the
fixture
cost increase 10% but savings are 30% ( original 50w 36w)
Stairs: replace with self driven T8 in Vapor
D2 bathroom & lobby total 12 changeto basic incandescent fixture with LED BR4017w save 50%
cost
Green denotes substitute (when available) and Orange denotes fixtures originally specified by 4080.
*
DENOTES
SELECTION
BY
ARCHITECT
RECOMMENDED: T8
TCL
TCLBPZ220/18T8RL/A3-ULB
Self-driven LED T8
70-92VT8 18-A LED
Replaces:
W1 LITHONIA DMW-2-28T5-MVOLT WET LOCATION SEALED LINEAR FIXTURE 120v (2) 28w T5
More economical to replace the bulb than the entire fixture.
Easy to replace and maintain by any facility management.
Allows for new bulb technology to be employed later instead of
Approximate costs to LED bulb strategy:
8’ 4lp unit : $139.00
Original: W2e CREE LS4-40L-*-10V-EB14 WALL MOUNTED WRAPED LENS FIXTURE WITH
EMERGENCY BALLAST 120v LED
S1
LITHONIA
120V (2) 282 t5
2EJA-2-28T5-MVOLT-GWB10PS SUSPENDED LINEAR STRIP FIXTURE
PROVIDE DEDUCT ALTERNATIVE FOR T8 LAMPING
4' (1219mm) LED Surface Ambient Luminaire
FEATURES & SPECIFICATIONS
i pQ∑
QD=ENONVããF=i ba=pì
~ÅÉ=^ãÄáÉåí
êÑ
=i ì ãáå~áê
É
The LS4™ LED surface ambient luminaire delivers 90 lumens per watt of Cree TrueWhite®
Technology 92 CRI illumination. The 4' (1219mm) luminaire is available with 4000 lumens in
3500K, 4000K and 5000K color temperatures. The LS Series' sleek and compact architectural
design with flexible lumen packages, color temperatures and standard 0–10V dimming make
it ideal for surface ambient applications in both new construction and upgrade applications.
The LS Series' flexible mounting allows for individual mount or continuous row applications for
surface mount, suspended mount, pendant mount and cove installations.
` obb=qor bt ef qbÕ=qb` ekl
i l dv
i pQJ QM
Ji QMh=_^
pba=l k=` bp
qi =obml oq=qb
pq=@W=mi MPPRPJ MMN
^=êÉîçäì í áçå~êó=
ï ~ó=í ç=ÖÉå É
ê ~í É=Üá ÖÜJ è ì ~ä á í ó=ï
É=äÜáí
á ÖÜí ÉÉ=q
I =` êêì Ét ÜáíÉÕ=
qÉÅÜå ç ä çÖó=á ë =~=é
í Éåícáñí
~ÉÇ= ìÉ=é
ê ÜççãÉí
í
êó=Ü~ë=ÄÉÉå=
ÅçåÇì ÅíÉÇ=Äó=~=ks i ^m=~Å
ÅêÉÇáÉ
í Ç=í Éëí áåÖ=ä~Äç
ê~í çêó=áå=~Å
ÅçêÇ~åÅÉ=ï áí Ü=f bpk^
=
~ééêç~ÅÜ=í Ü~í =ÇÉäá
î Éêë=~å=
ÉñÅä ì ëî áÉ=Å
ç ãÄáå~í áçå=çÑ=VMH=` of I =ÄÉ~ì í áÑì ~Åí
ä=äáÖÜí
Éê á ë í =ÅÜ~ê
áÅë =~å
Éäçå
Ç=äÖ=
áÑ
mê
Delivered Light Output
pvpqbj
Å
Åçã Ñç ê í ~Ää É=~é é ~å
É~ê
ÅÉ=ï Üá ä É=Éä á ã á å ~í ñÉ
á åäÖ=é
~í ááç å =~åçÇ=Å
ä ç ê =Ñê á å Öá å Ö
: 44 watts
ORS
RNO
≥ =` ç ã é ç å Éå í ë =ïç ê â =í
ç ÖÉí ÜÉêí =ç=ç é í á ãòÉ
á =Çá ë í ê á Äì í á ç å I =Ä~ä ~å Åá å Ö=í
Éê ó=ç
ÜÉ=ÇÉä
Ñ=Üáá ÖÜ=á
î
ä ä ìÅÉ
ã=
á å ~å
ä ÉîÉä ë =ç å =Üç
òçå
ê áí ~ä =ë ì êÉë
Ñ~Å
=ï á í Ü=~å =á ÇÉ~ä =~ã ç ì å í =ç Ñ=ä~ä
á ÖÜí
ä ë =~å
=ç åÉê
Ç=î
=ïí á Å~ä =ë ìÉë
ê Ñ~Å
K=qÜá ë =
á å Åê
É~ë Éë =í ÜÉ=é
êÅ
Éé
É í á ç å =ç Ñ=ë é ~Åá ç ì ë å Éë ë
90 LPW
CRI : 92 CRI
TSU
bi b` qof ` ^ipvpqbj
=
≥ =mçï Éê c=~Åí ç=Z=M
ê WKV=å ç ã á å ~ä
CCT : 3500K, 4000K, 5000K
: 120–277 VAC, 60Hz
≥ =f å é ì ísç=ä í ~ÖÉW
=NOMO
¥ TT=
s ^ ` I =SMe ò
Designed to last 50,000 hours
VM
≥ =qÉã é Éê~í ì É
ê =o~í á å ÖW
†: 10 years
≥ =qç í ~ä =e ~ê ã ç å á Å=a
ç êáíë=Y=OM
áí ç å WB
Dimensions : L 48.0" (1219mm) x W 2.5" (64mm) x H 3.0" (77mm)
` l k qol i p
≥ =` ç å í á å ì ç ì ë =Çá ã ã á åí Ö=
ç=RB=ï á í Ü=M
NM
¥s =a ` Åçå
= í êç ä =éçêíç Åç ä G
48.0"
(1219mm)
Weight : 5 lbs. (2.3kg)
Dimming : 0–10V dimming to 5%*
≥ =pì á í ~ÄäçÑêÉ=
=Ç~ã é =ä ç Å~í á ç å ë
≥ =r i VOQ=Eb_=ç é í á ç å F
Adjustable Cable Support Kits for T-Bar Applications
Adjustable Cable Support Kits w/ Power Feeds
AC5-48-Q14B-TB
AC5-12/3-48-Q14B-JB
- Includes 5.0" (127mm) Canopy, 48.0" (1219mm) Adjustable Cable,
- Non-dimming applications
Q14B Gripper and T-Bar Clip
- Includes 5.0" (127mm) Cable Canopy, 48" (1219mm) #12/3 SJT
Cord,Q14B Gripper and J-Box Strap
Continuous Row Through Wiring Kit
AC5-18/5-48-Q14B-JB
LS4TWK
- Includes (3) #12AWG 54.0" (1372mm) Wires for Line (black), - Dimming applications
Neutral (white), Ground (green), (2) #18AWG 54.0" (1372mm) Includes 5.0" (127mm) Cable Canopy, 48.0" (1219mm) #18/5 SJT
Wires for 0–10V dimming (purple, gray) and (10) Wire Nuts Cord, Q14B Gripper and J-Box Strap
AC5-18/2-48-Q14B-JB
- For use with AC5-12/3-48-Q14B-JB for selective luminaire dimming
control in row mounted luminaires
- Includes 5.0" (127mm) Cable Canopy, 48.0" (1219mm) #18/2
SVT Cord, Q14B Gripper and J-Box Strap
≥ =a Éë á Öå ÉÇ=
çÑ
ê =á å Çç ç ê =ì ë É
G=oÉÑÉ
ê Éå ÅÉ=ï ï ï KÅê ÉÉKÅç ã Lä á ÖÜí á å Ö=Ñç ê =ê ÉÅç ã ã Éå ÇÉÇ=Çá ã ã á å Ö=Åç å í ê ç äÇá
ë =~å
~ÖêÇ=ï
~ã ëá ê á å Ö=
=
Ordering Information
Example: LS4-40L-35K-10V
LS4
40L
10V
Product
Lumen Output
Color Temperature
Dimming
Voltage
Options
LS4
40L
44W, 4000 lumens - 90 LPW
35K
3500 Kelvin
40K
4000 Kelvin
50K
5000 Kelvin
10V*
0–10V dimming to 5%
Blank
120–277 Volt
EB14
1400 lumen emergency backup
NMQ
PM
NNS
VU
NM
NNS
NNS
VP
UU
O
VP
UQ
TS
P
UR
TP
SQ
RT
Q
TT
SQ
RR
QU
R
TN
RT
QU
QN
S
SR
RN
QO
PR
T
SM
QS
PT
PN
U
RS
QO
TM
PQ
RO
PV
PM
OR
QV
PS
OU
OO
RR˚
M˚
QR˚
VM˚
PMMV
PRQR
QMQR
ORUU
PQPQ
QNOV
SR˚
ONNP
PQMP
QPOO
TR˚
NRRO
PRSO
QTUT
TRQ
QPST
SNVS
wçå É
i ì ã Éå ë
LISTINGS — UL Listed for 25˚C ambient temperatures and damp locations. UL Listed to US and Canadian
safety standards. Optional: Mexico NOM.
l g q i k pl g q i k lp g q i k p
b p ch l
b p ch l
b p ch l
1B
T5/T8
2', 3', 4' or 8' length
1, 2, 3, or 4 lamps
Wide Body
INSTALLATION — For unit or row installation, surface or suspended mounting. Channel connector
furnished standard.
éå
WARRANTY — 1-year limited warranty. Complete warranty terms located at
www.acuitybrands.com/CustomerResources/Terms_and_conditions.aspx
Lamp and Ballast warranties provided through the component manufacturers.
m g nk i
b r ch m
Length: 24 (61.0)
36 (91.4)
RJ RLU
ENQKOF
48 (121.9)
96 (243.8)
Ä
Width: 16 (40.6)
k L^
OMKQ
B
M¥QM
NPMUKV
kL^
PPK
SB
M¥SM
OPTRKP
kL^
SMKVB
M¥VM
PQQSKU
kL^
UUK
QB
M¥NUM
PUVTK
S
k L^
NMMB
ORDERING INFORMATION
n g nk i
b kjhr c
EJ
2EJ
EJA
2EJA
Number of Lamps Lamp Type
Wide width 9” body
1 or 2 lamps in 9” wide body
Wide width
1 or 2 lamps in 9” wide body.
Approximately 5% uplight
For tandem double-length unit, add
11
21
3
4
Not included.
TEJ
=
ORh=Üê =m
ç àêÉÅ
í O=
ÉÇ
ij c
P==
RMh=Üê =` ~ä ÅìÉÇ
äi ~í
jc
TRh=Üê =` ~ä ÅìP==iä j~íc ÉÇ
NMMh=Üê` ~ä
= Åì ä P=
~í=i jÉÇ
c
NK
MR
MK
VV
MK
VQ
MVM
MKU
R
NK
MQ
MK
VU
MKVP
MKUV
MK
UR
NK
MP
MK
VT
MKVP
MK
UU
MK
UQ
NK
MO
MK
VS
MK
VO
MKUT
17
25
28T5
32
48T8HO
54T5HO
96T8
96T8HO
Voltage
17W T8 (24”)
25W T8 (36”)
28W T5 (46”)
32W T8 (48”)
44W T8HO (48”)
54W T5HO (46”)
59W T8 (96”)
86W T8HO 380mA (96”)
n g nk i
b kjhr c
ks
b n r h mc
l n
b p khjc
ks
b n r h mc
Example: EJ 4 32 MVOLT GEB10IS
Lead times will vary depending on options selected. Consult with your sales representative.
Series
Å~
~
}
NS
EQMKSF
i ì ã á å ~áê É
TVRK
R
nr
b kl khs c
p
b kohl c
All dimensions are inches (centimeters) unless otherwise noted.
B=i ~ã é
M¥PM
Options
Energy (Calculated in accordance with NEMA standard LE-5)
120
277
347
MVOLT
GEB10IS
GEB10RS
GEB10PS
GLR
GMF
PLR_
T8 electronic ballast, <10% THD, instant start
T8 electronic ballast, <10% THD, rapid start 2
Electronic ballast, program start
Internal fast-blow fusing 3
Internal slow-blow fusing 3
Plug-in wiring; specify 1, 2 or 3 branch circuits and hot wires
(A=black, B=red, C=blue, AB or AC)
Tandem in-line wiring 4
TILW
NOM
LER.FW
87.1
ANNUAL
ENERGY COST*
$2.75
LAMP
DESCRIPTION
(2) F32T8
LAMP
LUMENS
2850
BALLAST
FACTOR
.885
WATTS
5
*Calculate d in accordance with NEMA Standards LE-5.
MK
UP
NK
MN
MKVR
MK
VN
MK
US
MKUO
NK
MM
MK
VQ
MK
VM
MK
US
MK
UN
MK
VV
MKVP
MKUV
MK
UR
MK
UN
MK
VU
MK
VO
MK
UU
MK
UQ
MK
UM
N=
f å =~
ÅÅçêÇ~åÅÉ=ï á í Ü=f bpk^=qj
ONJNNI
J =m
ç êà ÉÅíÉÇ=s~ä ì ÉëÉé
=êêÉë Éå í =áÉê
å íé ç ä ~í
ÉÇ=î~ä ì É=Ä~ë ÉÇ=ç å =í á ãê~
É=Çì
í á ç å ë =í Ü~íÉ=ï
=~ê
á í Üá å =ëãáÉë
ñ=í=ESuF=í
á
ÜÉ=f bpk^=i j J UM
ç í J~ä
M
íU=í
=Éë í =Çìê~í á ç å =Eá å =Üç
F=Ñç
ì ê ë ê =í ÜÉ=ÇÉ
î áÅ
É=ì å ÇÉêí =
Éë í á å Ö=EEa r qF=á KÉK=í ÜÉ=é ~Åâ ~ÖÉÇ=
==i ba =ÅÜá
éF
f å =~
ÅÅçêÇ~åÅÉ=ï á í Ü=f bpk^=qj
ONJNNI
J =` ~ä ÅìÉÇ=s
ä ~í ~ä ì ÉëÉé
=êêÉë Éå í =í á ã É=Çì
ê~í á ç å ë =í Ü~í
ÉñÅÉÉÇ=ë
=
á ñ=í á ã Éë =ESuF=í ÜÉ=f bpk^=i
í çí~ä
j J UM
í=ÉëJíM
=Çì
U=ê~í á ç å =Eá å =Üç
F=Ñç
ì ê ë ê =í ÜÉ=ÇÉ
î áÅÉ=ì å ÇÉêí =Éë í á å Ö=EEa r qF=á KÉK=í ÜÉ=é ~Åâ ~ÖÉÇ=i
é F ba =ÅÜá
O=
P=
«=OMNQ=` êÉÉI f=åÅK
=~åÇLçê=ç åÉ=çÑ=áíë =ëì ÄëáÇá~êáÉë
K^=ää=
ê áÖÜ
í ë=êÉëÉê îÉÇKc=çê=á åÑçêã~í
áçå~ä=
é ì êéçëÉë
=çåäóK`=çåíÉåí =á ë=
ëì ÄàÉ
Åí=í ç=ÅÜ~åÖÉK=p ÉÉ=ï ï ï KÅêÉÉKÅçã
Lé~íÉåí ë=Ñçê=é~í Éåíë=í Ü~í= Å
ç î Éê=í ÜÉëÉ=éêç Çì Åíë =
K` êÉÉÕI í=ÜÉ=` êÉÉ=äçÖçI =
qêì Ét ÜáíÉÕI`=êÉÉ=qêì Ét ÜáíÉÕI~åÇ
= =í ÜÉ=` êÉÉ=qêì Ét ÜáíÉ=qÉÅÜåçäçÖó
=äçÖç=~êÉ=êÉÖáëíÉêÉÇ=í ê~ÇÉã~êâëI ~åÇ
= =i pQ∑=áë=~=
í ê~ÇÉã~êâ=
ç Ñ=` êÉÉIf=åÅK
=~åÇLçê=
çåÉ=ç Ñ=áíë ë=ì ÄëáÇá~êáÉë
KqÜ
= É=r i =äçÖç=áë=~=
ê ÉÖáëíÉêÉÇ=í ê~ÇÉã~êâ=
ç Ñ=r i =i i` K
=a ÉëáÖåi áÖÜ
í ë=
Rev. Date: 04/10/2014
r KpKW=ïï K
ïÅêÉÉKÅ
ç ãLäáÖÜí áåÖ======q=EUMMF=OPSJ SUMM=====c=EOSOF=RM
NR================================`
QJ RQ ï ï ï KÅ
ê ÉÉKÅçãL
Å~å~Ç~=====q=EUM
~å~Ç~W= QTPJNOPQ=====c=EUM
MF=
TR
MF=UVM
MT= J
Accessories: Order as separate catalog number.
SQ_
1B
TH2UN
WG2EJ
Notes
Swivel stem hanger (specify length in 2” increments)
Ceiling spacer (1-1/2” to 2-1/2” from ceiling)
Tong Hanger for 9” channel
Wire guard, 4’ white 5
1.
2.
3.
4.
5.
One and two lamp avaiable on 2EJ.
347V.
Specify voltage.
Z
f k a r pqof= ^ i
ÄÖ
Z
Ñ â ~é êèç ZÑ ät{ áž Ë Z á úł ¼
í −Z ¸ZÐ} žÐÇ
ł ž{Z
úm
¼ZZjjË kl
ýã ¸ÞÐf ž jZrËj gt Z
kmoZg sZ
npm Å ³ú qt Zqj gs rk gZ rs k ¹ ¹ ¹ h Ž łZ − š…Z
¸ Ð lž j łj núg hl‰
¼
jÐkZ−n|Z ý{ ú‰þž Ê
ł Þ Z á ł ˆ ¸ − ł ž ˆ×f ËZÊÑh Z
žj çs‰
ihËokZ×ik{hnŽZ Ž Z ý ł ˆ ¸ − Þ Z ý Ë Þ Ë ý
bg=
Canada: www.cree.com/canada T (800) 473-1234 F (800) 890-7507
FTRL-AC-LL1-30K-1C-120-XF-WH-5'
COVE/PERIMETER STYLE FIXTURE
project:
ORDERING
Luminaire Series
Trace
inside corner
sliding sleeve (
SS )
Shielding
Frosted Acrylic Di user
i ba
3"min/6"max
6" max
sliding sleeve pair (
outside
corner
SSB
LED System
S ta nda rd O utput
)
4"
4"
Recommended to finish incremental lengths 6" or more.
Ex. 12'-8" opening with two 4" sliding sleeves.
3"min/6"max
notes: Luminaires must be installed prior to ceiling.
Corners and sliding sleeves do not integrate.
feed locations
8'
4'
12' Example. Each LED module requires an individual feed.
indicates feed location.
Color Temperature
3000K
3500K
Circuits
Single Circuit
Voltage
120 Volt
277 Volt
Driver
0-10V Dimming
Mounting
Grid
Drywall
SPECIFICATIONS
LED System
Proprietary linear LED module incorporates premium LEDs on a solid-core platform to
achieve excellent thermal management. Module is available in 3000K, 3500K or 4000K with
CRI > 80. 0-10V dimming driver standard. LED module and driver are replaceable from
below.
One piece .07” thick LED module housing of extruded aluminum. 20 Ga. steel outer
internal bulkheads. 20 Ga. steel sliding sleeves and corners. 4’ unit weight: 26 lbs.
dê á Ç=` Éá ä á å Ö=pÜç
ïå
Optic
c b^qr obp
Continuous illumination enabled by linear LED modules shielded by ribbed extruded
i ç ï =ï ~í í ~ÖÉ=i ba =ë ä ç îí á=é
ÇÉë
ê =Öä ç ï á å Ö=í ê ~å ë á í á ç å =ÄÉí ï ÉÉå =
ï ~ä ä =~å Ç=ÅÉá ä á å ÖK
to illuminated lens.
c êç ë í ÉÇ=ä Éå ë =ï á í Ü=ä á åêÉ~ê
ç=é=ã
ê ááëÅ
ã =é ~íåí=ç
ÉêÄë ÅìÉë
ê =î á ë á Äá ä á í ó=
í ç =i baë ∞
=~å Ç=é
ç îê á ÇÉë =Åç å í á å ì ç ì ë I =ë Ü~Çç
ÉÉ=á
ï J äÑê
ä ì ã á å ~í á ç å K
é ä ~í Ñçã =í
ê ç =~ÅÜá Éî É=ÉñÅÉä ä Éåã í~ä=í=ãÜÉê
~å ~ÖÉã Éå í =~å Ç=
êÉä á ~Ää É=ç é Éê ~í á ç å K
Luminaire Length
Specify luminaire/row
length in 1’ increments
Electrical
1C
WH
OPt =é Éê =QD
RP
pa ` j W=
P
Standard 120-277V driver includes 0-10V analog dimming. Power factor > .9.
Labels
Finish
Polyester powder coat applied over a 5-stage pre–treatment.
Lumen Maintenance
Q∞
=i ì ã á å ~á ê É
a Éä á î Éê ÉÇ=i ì ã Éå ë W=NOMTä ã
qç í ~ä =póë í Éã~í
=tí ë W=OOKVt
dêá Ç=
a êóï ~ä ä
c ç Å~äm=ç á å íi =i ` =öQ
=NQN=
p K=
mì ä ~ë âoÇI
á = `=Üá Å~Öç fI i=SM
= SPO=
ö
T
=TPKOQTKVQVQ=
ö=Ñç Å~ä é ç á å í ä á ÖÜí ë KÅç
=ö=
] Ñç
ã Å~ä é ç á å í ä á ÖÜí
Focal Point LLC reserves the right to change
mÜç í ç ã Éí ê áéÅ=
ÉêÑç êã ~å ÅÉ=á ëã=É~ë ì êÉÇ=á å~=ÅÅç Ç
ê ~å ÅÉ=
ï á í Ü=
f bpk^=
i j J TVK=
s á ë áÑç
í =Å~ä é ç á å í ä á ÖÜí ë KÅç
=Ñç êÅç
ã= ã é ä Éí É=
é Üç í ç ã Éí ê áÇ~í
Å= ~K
=
^ì Öì ë í OM
= NQ=
g
for product improvement without
22.9W
LPW:
53
Vertical
Angle
-20 ° -10 °
0°
10°
20°
30°
0˚
0°
601
Horizontal Angle
22.5°
45°
67.5°
601
601
601
90°
Zonal
Lumens
601
Zone
0-30˚
Lumens
475
%
Fixture
39.4
5˚
629
619
608
614
616
59
0-40˚
717
59.4
15˚
645
629
594
607
588
173
0-60˚
1054
87.3
25˚
572
581
521
502
378
243
35˚
311
499
459
331
170
242
45˚
153
258
347
146
95
194
55˚
111
133
245
86
90
143
65˚
71
95
157
77
71
88
40°
90°
45°
0°
75˚
31
46
73
46
38
48
85˚
5
11
15
16
11
16
90˚
0
0
0
0
0
95˚
0
0
0
0
0
0-90˚
Total
Luminaire 0-180˚
1207
100
1207
100
0
105˚
0
0
0
0
0
0
115˚
0
0
0
0
0
0
125˚
0
0
0
0
0
0
135˚
0
0
0
0
0
0
145˚
0
0
0
0
0
0
155˚
0
0
0
0
0
0
165˚
0
0
0
0
0
0
175˚
0
0
0
0
0
0
180˚
0
0
0
0
0
Go to www.focalpointlights.com for additional photometric data.
FTRL-IC90
FTRL-OC90
i ì ã Éå =
i TM=] ==
j ~á å í Éå ~å ÅÉW
= RMI MMMÜê ë
NRLNS? =ç ê =VLNS? =c
qÉÉ=
ä ~í =
` Éáäáå Ö=ã ç ì å í ë =ÄÉä ç ï =Üç ìKë=á å Ö
ã ~ áå=
ê ì å åÉê=ê Éè ì á ê ÉÇ=~í =ÉÇÖÉK
System Watts:
16610.0
XX’
i ì ã Éå =l ì í é ì í W
== NOMTä ã
i mt W==
0°
45°
90°
WH
mol a r ` q=l s bos f bt =
t ~í í ~ÖÉW
=
-30 °
LD1
mboc l oj ^k` b
j ç ì å í á å Ö=aíÉ~á ä ë
1207lm
FTRLLL1L30G.IES
Test #:
70°
50°
G
XF
Warranty
NMNKSã ã LNNMKTã ã
Lumens:
Filename:
80°
60°
120
277
LED system rated for operation in ambient environments up to 25°C. 5 year limited warranty.
QKMM?ã=á å=L=QKPS? =ã ~ñ
FTRL-AC-LL1-L30-1C-120-LD1-G-WH-4’
LUMEN SUMMARY
90°
1C
OKNO?
RPKUã ã
PKRM?ã=áå =L=PKUR? =ã ~ñ
UUKVã ã LVTKUã ã
CANDELPOWER DISTRIBUTION
LL1
(2’ minimum)
Corner Options
90-degree Inside Corner
90-degree Outside Corner
®™
LED
30K
35K
L70 at 50,000 hours.
i TM=~í =RMI MMM=Üç ì ê ë
SKQU?
NSQKRã ã
PKTR?
VRKPã ã
LL1
UL and cUL listed. Suitable for Dry or Damp Locations, indoor use only. Suitable for wood
ceiling applications.
e ç ì ë á å Ö=Åê
É~í Éë =P≤=~ê
ÅÜá í ÉÅí ì ê ~ä =ë ä ç í K=
TKPM?
NURKQã ã
AC
Factory Options
Chicago Plenum
CP
Emergency Circuit * EC
Flanged Ends
FL
HLR/GLR Fuse
FU
Sliding Sleeve
SS
Sliding Sleeve Pair
SSB
Finish
Matte White Housing
Trace
AC
(3’ minimum length)
Construction
a f j bkpf l k^i =a ^q^
FTRL
FTRL
645
qê ~ÅÉ
DETAILS
∑
516
FOCAL POINT
347
C1
258
Replace with: T8 TCL TCLBPZ220/18T8RL/A3-ULB Self-driven LED T8 70-92V T8 18-A LED
129
T (800) 236-6800 F (262) 504-5415
AWM, TFN or THHN wire used throughout, rated for required temperatures.
m grq i
b s ch r
ng oi kp
b kkhjc
k g mi k p
b mch j
Height: 5-5/8 (14.2)
† See www.cree.com/lighting/products/warranty for warranty terms
* Reference www.cree.com/lighting for recommended dimming controls and wiring diagrams
U.S.: www.cree.com/lighting
ELECTRICAL —
Energy saving and electronic ballasts are sound rated A.
N
åf á í á==i~ä
j c
s
b l l hs c
C = 7/8 (2.2) Dia. K.O.
D = 11/16 (1.7) Dia. K.O.
E = 2 (5.1) Dia. K.O.
F = 1-5/8 (4.1) Dia. K. O.
TH2UN Hangers — Minimum two per channel (unit and row).
See ACCESSORIES below for hanging devices.
EJ
OU
V
NM
=
=
=
i pQ∑=i ì ãÉå=j ~áåí
Éå~åÅÉ
2.5"
(64mm)
N
RM
oÉÑÉê ÉåïÅÉ=
ï ï KÅêÉÉKÅ
ç ã Lä á ÖÜí=Ñç
á åêÖ=ÇÉí ~á ä ÉÇ=
é Üç í çã Éí ê á Å=Ç~í ~K
=
^ã Äá Éåí
QR˚
UR˚
=
3.0 "
(77mm)
NNS
Fixtures assembled with snap and screwed together components. Available in a variety of lengths and
wç å ~ä =i ì ã Éå =pì ã ã ~ê
ó
e ç ê áò çåí ~ä =^åÉÖä
≥ =a i
Accessories
TM
Sturdy channel cover secured by quarter-turn latch for tool-less access to wireway. Screw-on endplates.
Finish: Five-stage iron-phosphate pretreatment ensures superior paint adhesion and rust resistance.
Finish is high-gloss baked white polyester.
UM
ot =BW
o` oW
=M
Row installation — One hanger per channel plus one per row required.
Heavy-Duty Strip
=OMB
^î Éê~ÖÉ=i ì ã á å ~å
ÅÉ=q~Ää É=
EÅ
ÇLã OF
obdr i ^ql o v=C=
s l i r kq^ov=nr^i f cf `qf
^ l kp
≥ =År i ì ë =ä
í ÉÇ
áë
Accessories
Type
CONSTRUCTION — Heavy-duty, 20-guage channel, cold-rolled steel.
0
Limited Warranty
NMOQ
≥ =f å é ì ím
ç=ï Éê=pí
W~óë =
Åçå ë í ~å íçî=Éê =äÉá Ñ
s Éê í á Å~ä =^å
É Öä
Input Voltage
o` =BW
M
^
Utilizes Cree TrueWhite® Technology
: 4000 lumens
=
wç å ~ä =`î~á í ó=j Éí Ç
Üç
` l kpqor ` qf l k=C=j q^bof ^i p
` ç å ë í ê ì Åí
ÉÇ=ç Ñ=Çì~Ää
ê É=OO=Ö~ì ÖÉ=ë
ÉÉä í
DIMENSIONS
Inches (centimeters). Subject to change without notice.
Unit installation — Minimum of two hangers required.
INTENDED USE — Ideal where high brightness and high illumination levels are required such as retail,
industrial and warehouse applications.
mÜçíçãÉí êó
Performance Summary
Input Power
MOUNTING DATA
Notes
Product Description
Lifetime:
EJ - T5/T8
Catalog
Number
LS4™
*For more information visit focalpointlights.com /reference or consult factory.
R3 LITHONIA 2SP5-G-3-28T5-A12-MVOLT-1/3-GEB10PS
RECESSED LENSED 3 LAMP LAYIN 2x4
120V
(3) 28w T5
PROVIDE DEDUCT ALTERNATIVE FOR T8 LAMPING
Catalog
Number
FEATURES & SPECIFICATIONS
Notes
INTENDED USE
tion for recessed applications; ideal for restricted plenum spaces. Certain airborne contaminants can diminish
integrity of acrylic. Click here for Acrylic Environmental Compatibility table for suitable uses.
Type
CONSTRUCTION
SP5 2'X4'
.156" thick). Powder-painted, steel latches provide easy, secure door closure.
ing formed from cold-rolled steel. Acrylic shielding material 100% UV stabilized. No asbestos is used in this product.
US PATENTS: 6,210,025; 6,231,213; 6,213,625; 2,288,471.
á å Åä ì ÇÉ=~=Åç ã é ä Éí É=Ñ~ã á ä ó=ç Ñ=ê ÉÅÉë ë ÉÇI =ë ì ë é Éå ÇÉÇI~ä=ëä ì=ê Ñ~ÅÉI =~å Ç=ï
T5 or T5HO Lamps
2, 3 or 4 lamps
ELECTRICAL — Standard ballast is electronic programmed rapid start, thermally protected, resetting, Class
P, HPF, nonLuminaire is suitable for damp locations. AWM, TFN or THHN wire used throughout, rated for required
temperatures.
LISTING — Standard: UL. Optional: Canada — CSA or cUL; Mexico — NOM.
ing formed from cold-rolled steel. Acrylic shielding material 100% UV stabilized. No asbestos is used in this product.
T5 or T5HO Lamps
2, 3 or 4 lamps
OPTICS — A12 lens features reverse apex technology for superior lamp obscuration and improved visual
comfort.
Luminaire is suitable for damp locations. AWM, TFN or THHN wire used throughout, rated for required
temperatures.
Length: 48 (121.8)
LISTING — Standard: UL. Optional: Canada — CSA or cUL; Mexico — NOM.
Depth: 3-11/16 (9.4)
Weight: 22 lbs (9.9 kg)
All dimensions are inches (centimeters).
All dimensions are inches (centimeters).
Example: 2SP5 G 2 28T5 A12 MVOLT GEB95
bolded options.
Length: 48 (121.8)
Width: 24 (61.0)
WARRANTY — Guaranteed for one year against mechanical defects in manufacture.
Depth: 3-11/16 (9.4)
Weight: 22 lbs (9.9 kg)
ORDERING INFORMATION
SP5 2'X4'
.156" thick). Powder-painted, steel latches provide easy, secure door closure.
ELECTRICAL — Standard ballast is electronic programmed rapid start, thermally protected, resetting, Class
P, HPF, non-
Width: 24 (61.0)
WARRANTY — Guaranteed for one year against mechanical defects in manufacture.
2SP5
Example: 2SP5 G 2 28T5 A12 MVOLT GEB95
bolded options.
ORDERING INFORMATION
2SP5
Trim Type
2SP5
G
F
Grid
Overlapping
Number
of lamps
2
3
4
Lamp type
Door frame
28T5
28W T5 (46")
54T5HO 54W T5HO (46")1
(blank)
FN
FM
FW
RN
RM
RW
Voltage
Flush steel, white
Flush aluminum, natural
Flush aluminum,matte black
Flush aluminum, white
Regressed aluminum, natural
Regressed aluminum, matte black
Regressed aluminum, white
A12
RA125
A12125
A19
#12 pattern acrylic, reverse apex
#12 pattern acrylic, reverse apex 0.125" thick
#12 pattern acrylic 0.125" thick
#19 pattern acrylic 0.156" thick
Series
MVOLT2
120
277
3473
others available
Trim Type
2SP5
G
F
qÉë í =o
Éé çêí
NI UVM
mêç à ÉÅí
å Éï =ä Éî Éä =ï á í Ü=Ñì å Åí á ç å ~ä ä ó=Éå Öá å ÉÉê ÉÇ=ÑÉ~í ì ê Éë =Ñç ê =é ê ~Åí á Å~ä =ì ë ÉK=e á ÖÜ=
é Éê Ñç ê ã á å^ÅÅì
Ö= J ^á ã ∑=ç é í á Åë =~ä ä ç ï =Ñç ê =ã ~ñá ã ì ã =Éå Éê Öó=ë ~î á å Öë =ï Üá ä É=
~ÅÜá Éî á å Ö=ÇÉë á ê ÉÇ=ä á ÖÜíqÜÉ=`
=ä Éî Éä
ç êëÉä
K=á í É=a f s f a b=ë Éê á Éë =á ë =á ÇÉ~ä =Ñç ê =ç é Éå =` ç ã ã Éå í ë
Standard steel door frame has superior structural integrity with premium extruded appearance and precision
Finish: Five-stage iron-phosphate pretreatment ensures superior paint adhesion and rust resistance. Painted
OPTICS — A12 lens features reverse apex technology for superior lamp obscuration and improved visual
comfort.
Series
` ~í ~ä ç Ö=
@
US PATENTS: 6,210,025; 6,231,213; 6,213,625; 2,288,471.
Finish: Five-stage iron-phosphate pretreatment ensures superior paint adhesion and rust resistance. Painted
Grid
Overlapping
Number
of lamps
2
3
4
Lamp type
(blank)
FN
FM
FW
RN
RM
RW
Flush steel, white
Flush aluminum, natural
Flush aluminum,matte black
Flush aluminum, white
Regressed aluminum, natural
Regressed aluminum, matte black
Regressed aluminum, white
A12
RA125
A12125
A19
#12 pattern acrylic, reverse apex
#12 pattern acrylic, reverse apex 0.125" thick
#12 pattern acrylic 0.125" thick
#19 pattern acrylic 0.156" thick
~å Ç=ÉÇì Å~í á ç å ~ä =Ñ~Åá ä á í á Éë K
a~í É
mêÉé ~êÉÇ=Äó
pmb` f c f `qf
^ l k=c b^
qr obp
i ba =pó ë íÉã
j çì åí áåÖ
=Å~Ää É=ã ç ì å í ë =ç å =QDJ M? =~å Ç=
cáñí ì êÉ=Éèì áééÉÇ=ï áí Ü=éêçéêáÉí
=
~êó ^á ê Åêí~Ñ
UDJ M? =ÅÉåëíK=c
Éê á ñí ì ê É=á ë =Ä~ä ~å ÅÉÇ=í ç =
ÖÉ~ê =í ê ~ó=Åç å ë í ê ì Åí ÉÇ=Ñê ç ã =
` ç ç é Éê =ÉÇÖÉä á í =i ba =ã çÇì
ë= äÉ
~ä ä ç ï =Ñç ê =ã á å á ã ~ä =ä Éî Éä á å Ö=~å Ç=ë á ã é ä É=
Éñí ê ì ÇÉÇ=
^ä ì ã á å ì ã =~å Ç=Çá ÉJ
~î ~áä~Ää É=áå
MM
=PM
I =PR
MMI =çê=QM
MMh=
Ñç ê ã ÉÇ=OM~ì
=ÖÖÉ=Åç ä Ç=ê ç ä ä ÉÇ=ë
= í ÉÉä K
á å ë í ~ä ä ~í á ÉÑÉê
ç å K=o
=í ç =á å ë í ~ä ä ~í á ç å =
j ~ñá ã ì ã =S=ä ÄL
ÑíK
å çã á å ~ä K=i ba =ã ç Çì äÉë =~ê É=éó=
êÉÅá ë Éä á å ë í ê ì Åí á ç å ë =Ñç ê =î ~ê á ç ì ë =ÅÉá ä á å Ö=
á å í Éê Ñ~ÅÉ=ÇÉí ~á ä ë K=
Åçì éäÉÇ=ï áí Ü=~ÅêóäáÅ=äÉåë=Ñçê=çéí
ä=
áã~
bå Ç=` ~é ë
é Éê Ñç ê ã ~å ÅÉK=_áå åm
áå
ÉêÖW
^=kpf
= I =PJ ëí= Éé
mê ÉÅá ë Éä ó=Éå Öá å ÉÉê ÉÇ=O=é á ÉÅÉ=Çá É=
j ~Å^Ç~ã =bä ä á é ë ÉK=i ba =ã ç Çì É=
ä Éë =~ê
Å~ë í =ã ~Öå Éë á ì ã =~ä ä ç ó=Éå Ç=Å~é ë =
a ì ëí =`îçÉê=Ea` F=çéí áçå=áë=~=ÅäÉ~ê=ÑçêãÉÇ
=
~íí ~ÅÜ=ã ÉÅÜ~å á Å~ä ä ó=í ç =í ÜÉ=Éå Ç=
é ç ä óÅ~ê Äç å ~í É=Ñçêê
êó=ï=ÑêÉÉ=ÅäÉ~åáåÖ
ç
=
Ñç ê =á ÇÉ~ä =í ÜÉê ã~ä =ã ~å ~ÖÉãÇ=
Éå í =~å
~åÇ=éêçí ÉÅí áçåK=c
ê ç ë í ÉÇ=`î Éê=Ec`
ç
=F
=äá ÑÉ
Ñ~ë í ÉåêÉë=î á ë á Ää É=Ñê ç ã =í ÜÉ=ÄÉä ç ï = áå Åê É~ë ÉÇ=é ê ç Çì ÅíK=
çéí áçå=áë=~=Ñêçëí ÉÇ=ÑçêãÉÇ=éçäóÅ~êÄçå~í
=
É
Ñçê=ï çê
êó=ÑêÉÉ=ÅäÉ~åáåÖI =êÉÇì ÅÉÇ=ì
I = éäáÖÜí
bä ÉÅíá êÅ~ä
~åÇ=éêçí ÉÅí áçåK=p
çäáÇ=`î çÉê =â á í =Ep`
= F
i ba =ã ç Çì ä Éë =~ê É=Çê
î Éå =ì
á ë á å Ö=~=
i Éå ë
ì å áî Éêë ~ä =Åç å ë í ~å íê=Åì
Éå íê=i ba =Çê
î Éêá=
i Éå ë =á ë =~å =ç é í á Å~ä =Öê ~ÇÉ=~Åê óä á Å=
é ç ï ÇÉê =Åç ~í =é ~á å í ÉÇ=ë í ÉÉä K
Éã ÄÉÇÇÉÇ=ï á í Ü=é ~í Éå í ÉÇ=
^ÅÅì J ^á ã ∑=ã á Åê ç J ç é í á Åë =Ñç ê =
i áÑÉ=~å Ç=
t ~ êê~å í ó
ç é í á ã ~ä =Çá ë í ê á Äì í á ç å I =ä ç ï =Öä ~ê ÉIa=~ã é =i ç Å~í á ç å =ë í ~å Ç~ê Çë =~å Ç=f ` = i ba =ë óë í Éã =ê ~í ÉÇ=Ñç ê =~=ã á å=á ã ì ã =ç Ñ
~å Ç=Üá ÖÜ=é Éê Ñç ê ã ~å ÅÉK
o~í ÉÇK=M
M
JsN
=Çá ã ã á å Ö=Åç å í ê ç ä =á ë =
i TM=] =RMM
I M=Üç ì ëê =Ei á ÖÜí
i Éî=Éä =RFK=
c áî ÉJ óÉ~ê
ï ~=êê ~å í K=
ó
ë í ~å Ç~ê ÇK=f å í ÉÖêí ~ä
Ü=i=cááÖÜí
Ñ ^i=af =
Çê áî Éêë =~ê É=~î ~á ä ~Ää É=Ñç ê =~ë =~å =
ç é í á ç å =Ñç ê =Åç ã é ä Éí É=Çá Öá í ~ä =Éå Éê Öó=
ã ~å ~ÖÉã Éå í K
é ~á å í ÉÇ=ë í ÉÉä K
` ç å ë í ìêÅí á ç å
a f s f ab
pì ë é Éå ÇÉÇ
i ba
MVOLT2
120
277
3473
others available
GEB95
GEB10PS
GEB95S
GEB115
GEB115S
S5
Options
0.95 ballast factor4,5
1.00 ballast factor
0.95 ballast factor, step-dimming4,5
1.15 ballast factor4,5
1.15 ballast factor, step dimming 4,5
0.95 ballast-factor, SIMPLY5 system5,6
1/3
1/4
EL14
GLR
GMF
LP835
LPM835P
Ballast
One three-lamp ballast (T5HO only)
One four-lamp ballast (T5HO only)
Emergency battery pack9
Internal fast-blow fuse7
Internal slow-blow fuse7
3500K
Premiere 3500K 5
LP841
PWS1836
PWS1846
JP
CSA
NOM
4100K
6' prewire, 3/8" dia., 18-gauge, 3 wires
6' prewire, 3/8" dia., 18-gauge, 4 wires8
Palletized and stretch-wrapped without individual cartons
GEB95
GEB10PS
GEB95S
GEB115
GEB115S
S5
1/3
1/4
EL14
GLR
GMF
LP835
LPM835P
c i r l obp` bkq
pmRJ OñQ
NNP
M
NQP
NOM
NTN
NTP
NPQ
NSP
NNR
NUS
NRO
NRT
NOM
NUN
NSM
NRQ
VM˚
RM˚
OM˚
TOT
M˚
RMB
PMB
NMB
RM PM NM
RM PM NM
MB
M
VT
UQ
TP
SP
RS
RM
QR
QM
PT
PP
PN
UU
TS
SS
RT
RN
QR
QN
PT
PP
PN
OU
TV
SV
RV
RO
QS
QN
PT
PP
PM
OU
OS
TR
SN
RM
QN
PR
PM
OR
OO
OM
NT
NS
VT
UN
SU
RT
QV
QP
PU
PP
PM
OT
OQ
VT
TU
SP
RO
QQ
PT
PO
OU
OR
OO
OM
QRJ a ÉÖ
NMVR
NMVV
NNMP
NNMS
NNMS
NNMO
NMUV
NMSQ
NMOT
VTN
VMO
UNR
TNS
SMQ
QUP
PRN
OOQ
NNP
RP
VM
NST
OPM
OTV
PMM
OVO
VMJ a ÉÖ
NMVR
NMVQ
NNMO
NNNQ
NNOS
NNPN
NNOQ
NNMN
NMSN
NMMO
VOR
UPN
TOM
RVV
QTS
PQU
OOU
NPU
VR
NPV
NUN
NVQ
ONS
OQQ
ORU
NVO
ORM
OTS
OSP
ORP
OQU
UU
TQ
SO
RO
QR
PV
PR
PN
OU
OR
OP
UU
TN
RU
QU
QN
PR
PM
OS
OP
ON
NV
TV
ST
RS
QU
QN
PS
PO
OU
OS
OP
ON
TV
SR
RP
QQ
PU
PO
OU
OR
OO
OM
NU
êÅ
êï
o` o
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
NM
UMB
TMB
NOM˚
VM˚
UM˚
OVQ
TM˚
UUN
NNTQ
Location:
OM˚
M˚
NM̊
RMB
PMB
NMB
RM PM NM
RM PM NM
RM PM NM
MB
M
VT
UQ
TP
SP
RS
RM
QR
QM
PT
PP
PN
UU
TS
SS
RT
RN
QR
QN
PT
PP
PN
OU
TV
SV
RV
RO
QS
QN
PT
PP
PM
OU
OS
TR
SN
RM
QN
PR
PM
OR
OO
OM
NT
NS
NMU
UR
SV
RS
QT
QM
PR
PM
OT
OQ
ON
Project:
QM˚
PM˚
TM RM PM NM
NMU NMU
VP UV
UM TQ
TM SO
SN RP
RR QS
QV QN
QQ PS
QM PO
PS OV
PP OS
Catalog Number:
RM˚
NMU
VT
UU
TV
TO
SS
SN
RS
RO
QV
QR
NNP
UV
TN
RU
QV
QN
PS
PN
OT
OQ
OO
Fixture Type:
SM˚
RUT
TM RM PM NM
NNP
VP
TT
SR
RS
QU
QO
PT
PP
PM
OT
LED Outdoor Sconce Luminiare
NMM˚
NNP
NMO
VP
UQ
TS
TM
SQ
RV
RR
RN
QU
NNP
VT
UQ
TP
SQ
RT
RN
QS
QO
PU
PR
JEDI – model: WS-2818
NNM˚
M
NM̊
RM PM NM
NMU NMU
UV UR
TQ SV
SO RS
RP QT
QS QM
QN PR
PS PM
PO OT
OV OQ
OS ON
MJ a ÉÖ
NMVR
NMVU
NMVV
NMVU
NMVR
NMUU
NMTQ
NMRM
NMNR
VSR
VMM
UOM
TOQ
SNQ
QVO
PRU
OOP
NMP
ON
VR
NMM
NMR
NNM
NNR
NOM
QM˚
PM˚
TMB
NNP
UV
TN
RU
QV
QN
PS
PN
OT
OQ
OO
qÉë í =o
Éé çêí
NI UVS
PSP
TM RM PM NM
NNP
VP
TT
SR
RS
QU
QO
PT
PP
PM
OT
^å Öä É
M
R
NM
NR
OM
OR
PM
PR
QM
QR
RM
RR
SM
SR
TM
TR
UM
UR
VM
SM˚
NMU NMU
VT VP
UU UM
TV TM
TO SN
SS RR
SN QV
RS QQ
RO QM
QV PS
QR PP
NNP
VT
UQ
TP
SQ
RT
RN
QS
QO
PU
PR
RRTS= i ì ã Éå ë
RSKU= t ~ í íë
VUKO= i mt
TM˚
RQR
NUM˚ NTM˚ NSM˚ NRM˚ NQM˚ NPM˚
a pf J t pJ Pi PRJ ` ~å ÇÉä~
N` J r ksJQ
UM˚
NUO
NRR
NMR
NNM
UMB
NMM˚
VT
UN
SU
RT
QV
QP
PU
PP
PM
OT
OQ
VT
TU
SP
RO
QQ
PT
PO
OU
OR
OO
OM
UU
TQ
SO
RO
QR
PV
PR
PN
OU
OR
OP
UU
TN
RU
QU
QN
PR
PM
OS
OP
ON
NV
TV
ST
RS
QU
QN
PS
PO
OU
OS
OP
ON
TV
SR
RP
QQ
PU
PO
OU
OR
OO
OM
NU
16"
NKTM? =xQPã ã z
PRODUC T DESCRIP TION
wç å ~ä =i ì ã Éå =pì ã ã ~ê ó
i ì ã Éå ë
B=c á ñí
ì êÉ
RUS
NMNN
NVPQ
OSMU
QSU
wç å É
NSKV
OVK
O
RRK
V
TRK
Q
NPKR
i ì ã Éå ë
MJ PM
MJ QM
MJ SM
MJ VM
VMJ NOM
VQR
NSPM
PNNU
QOMQ
TRR
A commanding luminaire engineered for punch. With high-tech single spot multi-chip LED light sources, the Jedi sconce provides ambient light while a hidden
down light projects a narrow beam of light down the wall for design accent and safety. A cutting-edge solution for upscale homes and challenging hospitality and
medical applications.
B=c á ñí
ì êÉ
NSKV
OVK
O
RRK
V
TRK
Q
NPKR
QD=a á î á ÇÉ=pì ë é Éå ÇÉÇ=~å Ç=pì ê Ñ~ÅÉ=i ba =i á ÖÜí =ië Éî Éä =l ì í é ì í
i á ÖÜí=
i Éî Éä
N
O
P
Q
R
t ~í í ~ÖÉ
PNKU
QRKQ
RSKV
TQKQ
VQKQ
LP841
PWS1836
PWS1846
JP
CSA
NOM
4100K
6' prewire, 3/8" dia., 18-gauge, 3 wires
6' prewire, 3/8" dia., 18-gauge, 4 wires8
Palletized and stretch-wrapped without individual cartons
18"
4"
4"
i ì ã Éå ë=
EÇÉä á î Éê ÉÇF
POVM
QSOO
RRTS
TNRT
UTPN
NMP
NMO
VU
VS
VO
c ä ì ç ê Éë ÅÉå
=í
bè ì á î ~ä Éå í
NqRe l
OqR
OqRe l
PqR
PqRe l
bå Éê Öó=
p~î á å Öë
G
QSB
OVB
RNB
OOB
QSB
l o a b o f k d =f k c l o j^qf l k
=
One three-lamp ballast (T5HO only)
One four-lamp ballast (T5HO only)
Emergency battery pack9
Internal fast-blow fuse7
Internal slow-blow fuse7
3500K
Premiere 3500K 5
FEATURES
SPECIFIC ATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Construction: Aluminum with mouth blown etched opal glass.
ETL & cETL listed for wet locations
Power: Integral driver in luminaire. 120V input.
Sconce light and down light
Twist lock glass for easy removal
Replaceable LED module
120˚ beam angle
50,000 hour potential life
Color Temp: 3000K
CRI: 90
Light Source: High output LED.
Dimming: Dims to 10% with an electronic low voltage (ELV) dimmer.
Mounting: Mounts directly to junction box.
Finish: Brushed Aluminum (AL), Bronze (BZ).
Standards: ETL & cETL listed. ADA compliant.
p~ã é ä É=kì ã ÄÉêW
a=pf J t pJ Oi PRJ Na J rsJ^
k ` QUJ qNQJiRq
a pf
¥ t p
pÉê á Éë
a pf Z===a= áî áÇÉ=
pì ë é Éå ÇÉÇ=
f å í ÉÖê ~ä =
a ê á î êÉ
NOTES:
1 For T5HO applications, use GEB10PS.
2 MVOLT (120-277 volts), 50-60HZ.
3 For 347V, use GEB95S or GEB10PS.
4
5 28T5 lamps only.
6 SIMPLY5 system includes 13' S5 RELOC wiring system. Specify voltage unless HW (hardwire)
or PWS1836 is ordered. For two-lamp 28T5 only.
7 Must specify voltage: 120V or 277V.
8 Use with GEB95S or GEB115S.
9
c i r l obp` bkq
NOM˚
NOKMM? =xPMRã ãz
i bkdqe p
¥
¥ N
i á ÖÜí =i Éî Éä
N=Z==i=áÖÜí=i Éî Éä=N
O=Z==i=áÖÜí=i Éî Éä=O
P=Z==i=áÖÜí=i Éî Éä=P
Q=Z==i=áÖÜí=i Éî Éä=Q
R=Z==i=áÖÜí=i Éî Éä=R
l é í á Åë
t p=Z==t= ~î ÉëíêÉ~ã
NOTES:
1 For T5HO applications, use GEB10PS.
2 MVOLT (120-277 volts), 50-60HZ.
3 For 347V, use GEB95S or GEB10PS.
4
5 28T5 lamps only.
6 SIMPLY5 system includes 13' S5 RELOC wiring system. Specify voltage unless HW (hardwire)
or PWS1836 is ordered. For two-lamp 28T5 only.
7 Must specify voltage: 120V or 277V.
8 Use with GEB95S or GEB115S.
9
NMQ
VMJ a ÉÖ
STV
STV
SUQ
SVN
SVU
TMN
SVT
SUP
SRU
SOO
RTQ
RNS
QQT
PTO
OVR
ONS
NQN
UR
RV
NNV
TM RM PM NM
MJ PM
MJ QM
MJ SM
MJ VM
VMJ NOM
ROKON? =xNPOSã ã z
Options
0.95 ballast factor4,5
1.00 ballast factor
0.95 ballast factor, step-dimming4,5
1.15 ballast factor4,5
1.15 ballast factor, step dimming 4,5
0.95 ballast-factor, SIMPLY5 system5,6
NMM
QRJ a ÉÖ
STV
SUO
SUQ
SUS
SUS
SUP
STS
SSM
SPT
SMP
RRV
RMR
QQQ
PTR
PMM
ONU
NPV
TM
PP
US
NNP
NMO
VP
UQ
TS
TM
SQ
RV
RR
RN
QU
wç å É
Éä ÉÅí ê ç ë í ~í á Å~ä ä ó=~é é ä á ÉÇ=é ç ä óÉë í Éê =
é ç ï ÇÉê =Åç ~í =é ~á å í K=ol e p=
` ç ã é ä á ~å í K
MJ a ÉÖ
STV
SUN
SUO
SUN
STV
STR
SSS
SRO
SOV
RVV
RRU
RMU
QQV
PUN
PMR
OOO
NPU
SQ
NP
RS
wç å ~ä =i ì ã Éå =pì ã ã ~ê ó
NMMKNN? =xORQPã ã z
Ballast
êÅ
êï
o` o
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
NM
NPM˚
NNM˚
^å Öä É
M
R
NM
NR
OM
OR
PM
PR
QM
QR
RM
RR
SM
SR
TM
TR
UM
UR
VM
VR
QD
I UDI
= =` ç å í á å ì ç ì ë
cáåáëÜ
c á ñí ì ê É=Üç ì ë á å Öë =~ê É=Üá ÖÜ=
Voltage
Door frame
28T5
28W T5 (46")
54T5HO 54W T5HO (46")1
PQRV= i ì ã Éå ë
POKM= t ~ í íë
NMU=
i mt
qóé É
` ç ê Éä á í É=Ü~ë î=êÉåÉáí ÉÇ=á
å
í ë Éä Ñ=ï á í Ü=í ÜÉ=á å í ê ç Çì Åí á ç å =ç Ñ=í ÜÉ=a f s f a b=ë Éê á Éë =
Type
NUM˚ NTM˚ NSM˚ NRM˚ NQM˚
a pf J t pJ Ni QMJ ` ~å ÇÉä~
N` J r ksJQ
a bp` of mqf l k
CONSTRUCTION
Standard steel door frame has superior structural integrity with premium extruded appearance and precision
W5MODERN FORMSWS-2818-*EXTERIOR
FAÇADE WALL SCONCE120v LED
me l ql j bqof ` p
Catalog
Number
FEATURES & SPECIFICATIONS
Notes
INTENDED USE
tion for recessed applications; ideal for restricted plenum spaces. Certain airborne contaminants can diminish
integrity of acrylic. Click here for Acrylic Environmental Compatibility table for suitable uses.
P1a CORELITE DSI-WS-2-1-X-120-A-C-48-*8- * SUSPENEDED LINEAR LED PEDANT
120v LED
P1b CORELITE DSI-WS-2-1-X-120-A-C-48-*4- * SUSPENEDED LINEAR LED PEDANT 120v LED
P2 SEMI RECESSED PEDANT
kì ã ÄÉê =ç Ñ=
` á ê Åì á í ë
==` áêÅì áí
N=Z==N
¥
¥ ^
f å é ì í =s
ç ä í ~ÖÉ
=OMs
NOMZ===N
Z
==O
=TTs
OTT=
r ks =Z==r= å áî Éêë~ä=
ENOMsJ OTTsPF=
Z
PQT=
==P
=QTs =Q
t áêáåÖ
` ç ä ç ê =q
Éã é Éê ~í ì ê É a =Z==a= áã ã áå Ö=N
i PMZ===i=ba I=PMMMh
_=Z==_
= ~ííÉêó=_ ~Åâì é =O
Z
==i=ba I=PRMMh
i PR=
q=Z==k
= áÖÜíäáÖÜí
i QMZ===i=ba I=QMMMh
v=Z==a= ~óäáÖÜí
=ã ÉêÖÉå Åó=` áêÅì áí
b=Z==b
¥
¥
pì ë é Éå ë á ç å = i Éå Öí Ü
f åí ÉÖê~ä=` çåí êçä=lë éí áçå
cáåáëÜ
i Éå Öí Ü
=D
Q=Z==Q
_ä ~å â=Z==t ÜáÉí
ap=Z==a=~óJp Éå ëÉ=
Z
==Q
=U?
QU=
f åí ÉÖê ~ä =pÉå=T ë ç ê p=Z=pá ä î Éê
=D
U=Z==U
NOMZ===N
=OM?
Op=Z==O
=p Éå ëÉ=få íÉÖê~ä=
uu=Z==p
` ` =Z==`=ì ëíç ã =
=é ÉÅáÑó=
R
=QM?
OQMZ===O
pÉåëçê=U
i Éå Öí Ü=
` ç ä çê
=MM?
PMMZ===P
_ä ~å âZ==k
= çåÉ
=SM?
PSMZ===P
a ê á î Éê =l é í á ç å ë
V
qçé=` çî Éê=l éí áçåë=
Z
==c=áÑíÜäáÖÜí=a êáî Éê
Riq=
Z
Z
S
a`
=
==a
ì
ë
í =` çêî É
i r q===i ì í ê ç å =a ê á î Éê =
` Éá ä á å Ö=q
óé É
c` =Z==cêçëí ÉÇ=`êçî É
_ä ~å âZ==p
=í~å Ç~êÇ=
Z
==N
=?=q=_ ~ê
qN=
Z
=ç äáÇ=t ÜáíÉ=` ç î Éê
p` ===p
MJ NMs =a ê á î Éê
Z
qV=
==V
=LNS?=q=_ ~ê
Z
==k
= ç =` ç î Éê
_ä~åâ=
=äç ííÉÇ=q=_ ~ê
qp=Z==p
pq=Z==p
=íêì Åíì êÉ
Z
=?=l Åí~Öç å ~ä=gJ_ ç ñ
g_===Q
mç ï Éê =c ÉÉÇ
=íê~áÖÜí=
` =Z==p
` çêÇ
h=Z==`=ì êäó=
` çêÇ
pì ë é Éå ë á ç å
^=Z==^= áêÅê~Ñí=` ~ÄäÉ
kç í Éë=W
Model W
WS-2818
P= qÜá ë =ç é í á ç å =~ÅÅç ã ã ç Ç~íOM
ÉëLOOM
=N LOQMLOTTs =~í =SMe òK
Q= PQTs =á ë =~Å
Üá Éî ÉÇ=ì ë á å Ö=~=ê Éã ç í É=ã ç ì å í ÉÇ=í ê ~å
êKë Ñç ê ã É
att#
of LEDs
13W
1
LED
Lumens
835
Model F
RPL-GLA-2818
FINISHES
Height Finish
AL Brushed Aluminum
18"
BZ Bronze
WS-2818
AL
BZ
WS-2818 –
REPLACEMENT GLASS
^a b NPNVON
ï ï ï KÅç ç é Éê ä á ÖÜí á å ÖKÅç ã
Example: WS-2818-BZ
ixture
WS-2818
^a b NPNVON
NLOLO
MNQ
Modern Forms – A WAC Lighting Company
www.modernforms.com
Phone (800) 526.2588 • Fax (800) 526.2585
Headquarters/Eastern Distribution Center
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY 11050
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050
Western Distribution Center
1750 Archibald Avenue • Ontario, CA 91760
Phone (800) 526.2588 • Fax (800) 526.2585
WAC Lighting retains the right to modify the design of our products at any time as part of the company's continuous improvement program. JUN 2014
W4LUMARK
XTOR1A-N-*EXTERIOR FAÇADE WALL SCONCE 120vLED
á Ä~ Zá Ñ ÇÉ
Ç è Ñâ
i ba =i f de qf kd
} ý ÐÞÞ− Ðþ ý è à í ZáúŽŽZãú‰
Ä~ Z ŠZé Ëý
Þ łË
T8 TCL TCLBPZ220/18T8RL/A3-ULB Self-driven LED T8 70-92V T8 18-A LED
Model
Photometric
Lumens
205
S= i ì í ê ç å =aîêÉê
á =å ç í =~î ~á ä ~Ää É=á å =i á ÖÜí =i Éî=Éä ë =Q=~å Ç=RK
T= pÉå ë ç ê =ã ì ë í =ÄÉ=Åç ã Äá å ÉÇ=ï áM
í sÜ=M
=ÇáJ ãNã á å Ö=Çê
á îÉêK
U= pÉå ë ç ê =ã ì ë í =ÄÉ=Åç ã Äá å ÉÇ=ï áM
í sÜ=M
=ÇáJ ãNã á å Ö=Çê
á îÉêK
V= qç é =Åçî Éê =ç é í á ç å ë =Å~å å ç í =ÄÉ=Åç ã Äá å ÉÇ=ï
ó=çá í Ü=~å
ÜÉê =í ç éî =Åç
Éê =ç é í á çKå ë
pmRJ OñQ
Replace with:
ORDER NUMBER
FIXTURE PERFORMANCE
` ê ç ë ë í ç ì ê qj =i ba~ä
=t ä =m~Åâ =pÉê á Éë
Part Number:
72,000
120-277 VAC
734
72,000
LED Wall Pack 10W with 120v Photocontrol
120-277 VAC
10
67
734
72,000
120-277 VAC
XTOR2A-N
LED Wall Pack 20W
20
65
1323
72,000
120-277 VAC
XTOR2A
LED Wall Pack 20W
20
65
1432
72,000
120-277 VAC
XTOR2A-N-PC1
LED Wall Pack 20W with 120v Photocontrol
20
65
1323
72,000
120-277 VAC
LED Wall Pack 20W with 120v Photocontrol
20
65
1432
72,000
120-277 VAC
XTOR3A-N
LED Wall Pack 30W
30
65
2273
72,000
120-277 VAC
XTOR3A
LED Wall Pack 30W
30
65
2649
72,000
120-277 VAC
LED Wall Pack 30W
ife Hours:
Length
10
67
734
72,000
5.75” x 3.625” x 6.75”
20
65
1323
72,000
5.75” x 3.625” x 6.75”
50W
30
65
2273
72,000
5.75” x 3.625” x 6.75”
XTOR5A-N
250W
50
68
3532
72,000
6.625” x 4” x 8”
90
68
5456
72,000
6.625” x 4” x 8”
400W
Voltage:1
734
67
XTOR3A-N-PC1
XTOR3A-PC1
LED Wall Pack 30W with 120v Photocontrol
LED Wall Pack 30W with 120v Photocontrol
30
65
2273
72,000
120-277 VAC
30
65
2649
72,000
120-277 VAC
3532
72,000
120-277 VAC
72,000
120-277 VAC
W
LED W
XTOR5A-N
LED Wall Pack 50W
50
XTOR5A
LED Wall Pack 50W
XTOR5A-N-PC1
LED Wall Pack 50W with 120v Photocontrol
50
6
XTOR5A-PC1
LED Wall Pack 50W with 120v Photocontrol
50
6
XTOR5ARL-N
LED Wall Pack 50W
50
50
72,000
120-277 VAC
72,000
120-277 VAC
72,000
XTOR5ARL
LED Wall Pack 50W
50
XTOR5ARL-N-PC1
LED Wall Pack 50W with 120v Photocontrol
50
6
XTOR5ARL-PC1
LED Wall Pack 50W with 120v Photocontrol
50
6
LED W
3532
4553
4553
72,000
120-277 VAC
120-277 VAC
72,000
120-277 VAC
72,000
120-277 VAC
W
XTOR9A-N
XTOR9A
LED Wall Pack 90W
90
LED Wall Pack 90W
5456
120-277 VAC
Operating
Temperature:
Color
Temperature(CCTK):I
72,000
ndoor/Outdoor:
Required:
XTOR9A-N-PC1
LED Wall Pack 90W with 120v Photocontrol
90
6
192
72,000
120-277 VAC
120-277 VAC
50/60 Hz
-40ºC to 40ºC
5000K
Both
Yes
XTOR9A-PC1
LED Wall Pack 90W with 120v Photocontrol
90
6
5456
72,000
120-277 VAC
-30ºC to 40ºC
3500K
XTOR9A-N-PC2
LED Wall Pack 90W with
277v Photocontrol
90
6
192
72,000
120-277 VAC
LED Wall Pack 90W with
277v Photocontrol
6
5456
m n {q }Z ëZ p j É ½ Z Ëš
Ð Ê Ë Ž Þ Z ú ×
ú ł
Ž ú „ Ž
XTOR9A-PC2
XTOR9ARL-N
Applications
• Residential
•
• Retail
• Restaurant
• School
• Hospital
• Hotel/Motel
90
72,000
Operating
Frequency:
5456
Voltage:1
LED Wall Pack 90W
90
90
7192
72,000
72,000
120-277 VAC
120-277 VAC
120-277 VAC
XTOR9ARL
LED Wall Pack 90W
XTOR9ARL-N-PC1
LED Wall Pack 90W with 120v Photocontrol
90
6
416
72,000
120-277 VAC
XTOR9ARL-PC1
LED Wall Pack 90W with 120v Photocontrol
90
6
702
72,000
120-277 VAC
XTOR9ARL-N-PC2
LED Wall Pack 90W with
277v Photocontrol
90
6
416
72,000
120-277 VAC
XTOR9ARL-PC2
LED Wall Pack 90W with
277v Photocontrol
90
6
702
72,000
120-277 VAC
90
5702
72,000
OUTDOOR
00W
umens:L
Life Hours:
67
10
XTOR2A-PC1
XTOR3A-N1
XTOR9A-N
k
70W
CRI:L
Lumens:
10
LED Wall Pack 10W with 120v Photocontrol
A
CrosstourTM
LED Wall Pack Series
XTOR2A-N1
attage:
Description:
LED Wall Pack 20W
OUTDOOR
XTOR1A
eplaces:W
CRI:
LED Wall Pack 10W
XTOR1A-N-PC1
XTOR1A-PC1
A
CrosstourTM
LED Wall Pack Series
Part Number:R
Wattage:
XTOR1A
LED Wall Pack 10W
• Architectural style with super bright, energy
LEDs
rugged die-cast aluminum
construction with universal back box
• Stainless steel hardware along with a sealed and
gasketed optical compartment (IP66 rated)
• Ideal for wall/surface, inverted mount for façade/
canopy illumination, post/bollard, site lighting,
and low level pathway illumination
including stairs
• Typical applications include building entrances,
multi-use facilities, apartment buildings,
institutions, schools, stairways and loading docks
• Available in carbon bronze or summit white
powder coat paint
• 5 year warranty*
•
120-277 VAC
XT
XT
TRN
PQT=s^ ` =SMe ò=ã ç ÇÉä ë =~î ~á ä ~Ää É
N
RoHS, ETL Listed
jkjk
è úý ž Þ g á þ ³ Z Ä ž ËZý ˆ ¼ Z } Ð ý Ý Ð ý ú − ł Ð ž
mj j Z â Z Ä Ž ł ½ ú „ Ë − ¸ Z é − Z Z é þ ł − Ë Z p k j ‰
} ¸ ł ‰úZˆÑÐáf ZZ
qZ p j p j
r j j h o o s h r ≥ZkZs¹ q¹¹ èhúý ž Þ g á þZ ³ h ‰Ð š
MNMN
qê ~å ë J i ì ñ=bå Éê Öó=` ç ê=é ç ê ~í á ç å
PMM=k=bä á ò~ÄÉí Ü=pí ==pì=á í É=SNMÅ
` Üá Å~Öç=fI i ==SM
=
TSM
≥=ï ï ï K
qê ~å ë J i ì ñKÅç
ã=
UMMKRRVKUNVT=
Original Specified Fixtures:
Recommended Fixtures:
Originals:
R1
COOPER LIGHTING14EN-LD1-47-UNV-*-1
RECESSED VOLUMETRIC FIXTURE
120v LED
R1e COOPER LIGHTING14EN-LD1-47-UNV-EL14-*-1
RECESSED VOLUMETRIC FIXTURE WITH
EMERGENCY BALLAST 120v LED
P HOTOME TRICS
Pr oject
design delivers an unparalleled combination of optimal light uniformity for
Encounter is compatible with all of today's popular ceiling systems and
600
Pr epar ed by
Ef
101.8 LPW
Te st Re por t:
14EN-LD1 -25-UNV L835-CD 1-U .IES
spaces, schools, hospitals, retail and other indoor ambient applications.
S P E C I F I CA T I O N FEA T UR ES
Co n s tr uc t i on
Electrica l
C o m p l i anc e
Shallow 3-1/16" deep housing is
extruded aluminum frame and
injected molded composite end
plates. End plates are securely
attached with screws for strength
and rigidity and the elimination of
gaps. End plates have accessory
grid-lock feature for safety and
convenience. Four auxiliary
Long-life LED system coupled with
electrical driver to deliver optimal
performance. LED’s available in
3000K, 3500K or 4000K with a
Components are UL recognized.
Indoor luminaires are cULus listed
for 25˚ C ambient environments,
RoHS compliant, and comply with
IESNA LM-79. LEDs comply with
LM-80 standards. DesignLights™
Driver Acces s
provided. Large access plate for
supply connection.
Drivers can be accessed via
plenum.
Co n tr o ls
Finis h
The Encounter LED is Powered by
Fifth Light, with standard a 0-10V
continuous dimming driver that
works with any 0-10V control/
dimmer. Or, go digital with the
Digital Addressable Lighting
Interface (DALI) drivers, dimmable
down to 1% using the HD option.
Combine with energy-saving
products like occupancy sensors,
daylighting controls, and lighting
relay panels from Cooper Controls
(www.coopercontrol.com) to
maximize energy savings.
14EN
LED
W ar r anty
Five-year warranty.
80%
70 50 30 10
119
108
98
89
82
75
69
64
60
56
52
119
103
90
79
69
62
56
50
46
42
39
119
99
83
70
60
53
47
41
37
34
31
119
95
77
64
54
46
40
35
31
28
25
70
1' X 4' TROFFER
LED MODULE
Optics
Precision formed optical assembly
with positively retained high
optical grade acrylic lenses provide
a directed optical distribution using
WaveStream technology.
116
106
96
87
79
73
67
62
58
54
51
Zone
0-3 0
0-4 0
0-6 0
0-9 0
0-180
Lumen s
665
1095
1969
2546
2546
116
101
88
77
68
61
55
50
45
41
38
116
97
81
69
60
52
46
41
37
34
31
10
116
93
76
63
53
46
40
35
31
28
25
75
600
60
1200
3-1/16"
[78mm]
45
50
111
97
84
74
66
59
53
48
44
40
37
111
94
79
67
58
51
45
40
36
33
30
50
111
90
74
62
52
45
39
35
31
28
25
106
93
81
71
63
57
51
47
43
39
36
15
11-3/4" [298mm]
Angle
in Deg
45
55
65
75
85
14EN-LD1-51-UNV
L835-CD1- U
Electronic Dri ver
-
LM79/LM80 Compliant
ROHS Compliant
47-3/4" [1 213mm]
*See Drywall Frame Kit Accessory in
Ordering Information section.
**Fixture construction is suitable for
F
Dry wa ll Fr ame
Ki t
Ceiling
Type
Trim
Type
Exposed Gri d
Concealed T
Slot Grid
Flange
G
G or T
G or T
*
75
use in Air-handling and plenum rated
spaces in accordance with Section
300.22 (C) of the National Electrical
Code, Section 4.3.11.2.6.5 of NFPA
90A and Section 602.2.1.4 of ICC.
Safe and convenient means of
disconnecting power
ADF131739
2014-05-12 08:04:07
Linear LED 3500K
Spacing criterion :
(II) 1. 3 x mountin g
height, ( ) 1. 3 x
mounting height
400 0
60
800 0
45
Lumens: 3322
Input Wa tts: 33.3W
120 0
15
LPW
Ef
Te st Re por t:
14EN-LD1 -33-UN VL835-CD 1-U. IE S
Along II
1109
1108
1095
1074
1044
10 06
960
908
847
783
712
632
547
454
355
255
150
58
0
45˚
1109
1102
1089
1066
1035
996
949
893
833
764
692
611
522
428
335
235
137
75
0
A cros s
1109
1110
1097
1072
1040
998
949
892
826
757
685
603
516
429
312
205
154
72
0
Ambient
Temper at ure
TM-21 Lumen
Maint enance
(60, 000 hours)
Theor etical
L70
(Hours)
St ock or
MT O*
MT O
25˚C
> 79%
> 101, 000
MT O
10%
30 10
50
106
88
72
61
52
45
39
35
31
28
25
102
89
78
69
61
55
50
45
41
38
35
102
87
74
64
56
49
43
39
35
32
29
0%
0
102
85
71
60
51
44
39
34
31
28
25
10 0
83
69
57
49
42
37
32
29
26
23
rc
rw
RCR
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
80%
70 50 30 10
119
108
98
89
82
75
69
64
60
56
52
119
103
90
79
69
62
56
50
46
42
39
119
99
83
70
60
53
47
41
37
34
31
119
95
77
64
54
46
40
35
31
28
25
20%
7 0%
50 30
70
116
106
96
87
79
73
67
62
58
54
51
116
101
88
77
68
61
55
50
45
41
38
Zonal L umen S ummary
Data
Average
45-Deg
cd/s m
2229
2195
2081
1850
1759
Average
90-Deg
c d/sm
2206
2162
2081
1642
1698
Zone
0-30
0-40
0-60
0-90
0-18 0
Lumens
868
1429
2570
3322
3322
%Fixture
26. 1
43.0
77.3
10 0. 0
10 0. 0
116
97
81
69
60
52
46
41
37
34
31
10
116
93
76
63
53
46
40
35
31
28
25
50
111
97
84
74
66
59
53
48
44
40
37
50%
30 10
111
94
79
67
58
51
45
40
36
33
30
50
111
90
74
62
52
45
39
35
31
28
25
106
93
81
71
63
57
51
47
43
39
36
L uminance
Angle
in De g
45
55
65
75
85
3 0%
30 10
106
90
76
65
57
50
44
40
36
33
30
106
88
72
61
52
45
39
35
31
28
25
50
102
89
78
69
61
55
50
45
41
38
35
10%
30 10
102
87
74
64
56
49
43
39
35
32
29
0%
0
102
85
71
60
51
44
39
34
31
28
25
10 0
83
69
57
49
42
37
32
29
26
23
Data
Average
0-De g
c d/sm
2979
2964
2890
2650
1790
Average
45-Deg
cd/s m
2906
2866
2724
2442
2315
Average
90-Deg
c d/s m
2880
2828
2731
2131
2222
Linear LED 350 0K
Spacing criterion:
(II) 1. 3 x mounting
height, ( ) 1. 3 x
mounting height
Along II
1726
1722
1702
1668
1622
1562
1491
1409
1319
1215
1105
983
849
707
551
391
232
91
0
cavity
80%
70 50 30 10
70
119
108
98
89
82
75
69
64
60
56
52
116
106
96
87
79
73
67
62
58
54
51
119
103
90
79
69
62
56
50
46
42
39
119
99
83
70
60
53
47
41
37
34
31
119
95
77
64
54
46
40
35
31
28
25
45˚
1726
1716
1695
1659
1610
1548
1475
1390
1294
1188
1075
950
812
666
520
362
216
116
0
Acros s
1726
1726
1704
1668
1617
1553
1475
1386
1283
1178
1061
934
802
664
482
316
240
114
0
116
97
81
69
60
52
46
41
37
34
31
10
50
50%
30 10
50
3 0%
30 10
50
10%
30 10
0%
0
116
93
76
63
53
46
40
35
31
28
25
111
97
84
74
66
59
53
48
44
40
37
111
94
79
67
58
51
45
40
36
33
30
106
93
81
71
63
57
51
47
43
39
36
106
90
76
65
57
50
44
40
36
33
30
102
89
78
69
61
55
50
45
41
38
35
102
87
74
64
56
49
43
39
35
32
29
10 0
83
69
57
49
42
37
32
29
26
23
111
90
74
62
52
45
39
35
31
28
25
Zonal L umen Summar y
L uminance
Zone
0-3 0
0-4 0
0-6 0
0-9 0
0-180
Angle
in Deg
45
55
65
75
85
Lumen s
1350
2223
3996
5165
5165
% Fixture
26.1
43.0
77.4
10 0. 0
10 0. 0
106
88
72
61
52
45
39
35
31
28
25
SAMPLE
102
85
71
60
51
44
39
34
31
28
25
NUMBER:
1 4EN-LD1-33-UNV-L835-CD1-
Rating
Blank =Standard
ATW-SW 4=Chicago
R ated (8)
Series (10)
14EN =1' x 4' Encounter
S eries
1826
18.3
10 0
14EN-LD1 -18-UNV -L835-CD 1-U
1867
18.3
102
106
14EN-LD1 -18-UNV -L840-CD 1-U
1933
18.3
MT O
14EN-LD1 -25-UNV -L830-CD 1-U
2491
25.0
99
MT O
14EN-LD1 -25-UNV -L835-CD 1-U
2546
25.0
102
MT O
14EN-LD1 -25-UNV -L840-CD 1-U
2637
25.0
105
MT O
14EN-LD1 -28-UNV -L830-CD 1-U
2826
28.6
Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com
14EN-LD1 -28-UNV -L835-CD 1-U
2889
28.6
101
14EN-LD1 -28-UNV -L840-CD 1-U
2992
28.6
105
MT O
14EN-LD1 -33-UNV -L830-CD 1-U
3250
33.4
MT O
14EN-LD1 -33-UNV -L835-CD 1-U
3322
33.4
99
MT O
14EN-LD1 -33-UNV -L840-CD 1-U
3440
33.4
103
MT O
14EN-LD1 -38-UNV -L830-CD 1-U
3789
40.8
93
MT O
14EN-LD1 -38-UNV -L835-CD 1-U
3874
40.8
95
MT O
14EN-LD1 -38-UNV -L840-CD 1-U
4011
40.8
98
MT O
14EN-LD1 -43-UNV -L830-CD 1-U
4269
46.7
91
MT O
14EN-LD1 -43-UNV -L835-CD 1-U
4364
47.0
93
MT O
14EN-LD1 -43-UNV -L840-CD 1-U
4519
46.8
97
MT O
14EN-LD1 -47-UNV -L830-CD 1-U
4599
50.5
91
MT O
14EN-LD1 -47-UNV -L835-CD 1-U
4702
50.5
93
MT O
14EN-LD1 -47-UNV -L840-CD 1-U
4869
50.5
96
MT O
14EN-LD1 -51-UNV -L830-CD 1-U
5052
56.3
90
MT O
14EN-LD1 -51-UNV -L835-CD 1-U
5165
56.3
92
MT O
14EN-LD1 -51-UNV -L840-CD 1-U
5348
56.3
95
O) requires a four week lead time
Optics
Blank =Standard
MTO Lumen Outputs
18=1800 Lumens
25=2500 Lumens
28=2800 Lumens
33=3300 Lumens
38=3800 Lumens
43=4300 Lumens
47=4700 Lumens
51=5100 Lumens
(7)
97
.
Options
Emergency
EL =Emergency Installe d , 70 0 Lumens (4)
EL14 =Emergency Installed , 1400 Lumens
EL10 W =Emergency Installed , 10 Watts (9)
Packagin g
U =Unit Pa ck
PALC =J ob
Pa ck, in car ton
Driver Type
CD =0-10V Dimming Driver (Standard)
SD =Step-dim Driver (2), (5 )
5LTD =Fi fth Light DALI Dri ver
(3), (5 )
(10% - 100% Dimming)
Voltage (1)
347V =347 Volt (6)
UNV =Uni ver sal Voltage 120-277
(1)
5LTHD =Fi fth Light DALI Dri ver
(2), (3 )
(1% - 100% Dimming)
Number of Driver s
1=1 Dri ve r
(4)
ACCESSORIES
T3A END E.Q. BRACKET PARTS BAG (Standard with
DF-14-W =1' x 4' Drywall Frame Kit
MS-SR-14 =1' x 4' Surface Mount Kit
Av ailable
(2)
NOTES:
Products also available in non-US voltages and frequencies for international markets.
complete listing of Fifth Light Technology products and other solutions from Cooper Controls, visit www.coopercontrol.com.
(5)
and option requires standard switch box.
1800, 2500 and 2800 lumen packages not available with Step-dim or 5LTD option.
(8)
(9)
Made-to-order (MTO) requites four week lead time.
Chicago rated version does not allow for row mounting.
(10 )
and multiply by 10 watts (100 lp/W x 10 = 1000 lumens delivered).
DesignLights TM
Products List under Family Models for details.
Average
90-Deg
c d/sm
4481
4380
4226
3284
3519
Eaton’s Cooper Lighting Business
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com
99
MT O
MT O
(7)
Average
45-Deg
cd/s m
4519
4455
4239
3762
3580
Ef
(LPW)
U
Lamp Type
LD1 =LED 1. 0
(3)
(4)
(6)
Test switch and light must be remote mounted
347V emergency option not available.
For a
SHIPPING DAT A
dimensions subject to
change without notice.
ADF131739
2014-05-12 08:04:07
Replace with:
TLC TCLPB-LED50RLAWH/01
14EN-LD1 -18-UNV -L830-CD 1-U
MT O
CCT
L830 =3000 K
L835 =350 0K
L840 =4000 K
Flex
Multiple
Data
Average
0-De g
cd/sm
4622
4610
4500
4064
2809
Wa tt s
ORDERING INFORM ATION
20%
7 0%
50 30
116
101
88
77
68
61
55
50
45
41
38
Deliv ered
Lumens
Catalog Logic
*Made to order (MT
of Utilization
rc
rw
RCR
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ENERGY AND PERFORM AN C E DA TA BY C A TA L OG N UMBER
Candlepower
Angle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Candlepower
M O U N T I NG D A TA
CERTIFICATION DATA
106
90
76
65
57
50
44
40
36
33
30
Angle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
.7 LPW
Ef
Te st Re por t:
14EN-LD1 -51-UNV L835-CD 1-U .IES
cULus - 1598 and 2043**
Damp Location Listed
IC Rated
3 0%
30 10
Average
0-De g
cd/sm
2283
2275
2221
2016
1420
Lumens: 5165
Input Wa tts: 56.3W
1800
G
Grid/Lay -in
Standard
90
cavity
50%
30 10
L uminance
% Fixture
26. 1
43.0
77.3
10 0. 0
10 0. 0
90
CEI LI NG CO M P ATIBILITY
Acros s
850
850
840
822
796
765
727
682
632
580
525
461
396
327
241
158
118
55
0
20%
7 0%
50 30
Zonal L umen Summar y
11-3/4"
[299mm]
45˚
850
845
835
817
793
763
727
685
638
586
530
468
399
327
257
178
105
57
0
of Utilization
cavity
Products List under Family Models
for details.
for luminous uniformity.
Along II
850
849
839
822
799
770
735
695
650
60 0
545
485
420
349
273
194
116
46
0
of Utilization
rc
rw
RCR
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14EN-LD1-33-UNVL835-CD1-U
Electronic Dr iv er
Candlepower
Angle
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Lumens: 2546
Input Wa tts: 25.0W
900
15
60,000 hours at 79% lumen output.
Electronic drivers are available for
120-277V applications.
-
Linear LED 350 0K
Spacing criterion:
(II) 1. 3 x mounting
height, ( ) 1. 3 x
mounting height
300
Da te
Comments
14E N LE D 1' X 4'
L U M EN M AINTENANCE
14EN-LD1-25-UNV
L835-CD1- U
Electronic Dri ver
Type
Catalog #
blend modern contemporary styling with the innovative WaveStream™
technology to deliver exceptional performance and superior energy
14EN LED 1' X 4'
®
COOPER LIGHTING - METALUX
DESCRIPTION
LED side of panels110v-277v LED
Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com
Eaton’s Cooper Lighting Business
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com
Catalog No.
14EN-LD1-33
dimensions subject to
change without notice.
Wt.
15 lbs.
ADF131739
2014-05-12 08:04:07
Original Specified Fixtures:
D1 HALO PD6-12-0ED010-PDM6-*-61V-WB LED 6" DOWNLIGHT 120v LED
D1e HALO PD6-12-0ED010-REM-PDM6-*-61V-WB LED 6" DOWNLIGHT WITH EMERGENCY BACKUP 120v LED
HALO Commercial
DESCRIPTION
Recessed 6-inch LED lens downlight is available in various
distributions, lumen and CRI/CCT options. Suitable for commercial
construction and can be used for both new or renovation work.
Insulation must be kept 3” from top and sides of housing. Use for
required.
HALO Commercial
PD612/PD618
PDM6
61V
SAMPLE NUMBER:
Date
Prepared by
Mounting Brackets
Bar hanger receivers adjusts 2”
vertically from above the ceiling
or thru the aperture. Use with
No Fuss™ bar hangers or with
½” EMT. Removable to facilitate
installation from below the ceiling.
No Fuss™ Bar Hangers
Captive preinstalled bar hanger
locks to tee grid with a screwdriver
or pliers. Centering mechanism
allows consistent positioning of
OPTICAL
LED Module
Proximity phosphors over chip
on board LEDs provide a uniform
pixilation. Available in 80 or 90 CRI
minimum, accuracy within
3 SDCM provides color uniformity.
See ordering information for
available CRI / CCT options.
Passive thermal management
achieves L70 at 50,000 hours
in non IC applications. Integral
shielding. Integral connector
allows quick connection to
One piece parabolic aluminum
a visually comfortable optic.
Attaches to LED module with (3)
speed clamps minimizing light
with an optional white painted
Trim Retention
surface.
ELECTRICAL
Junction Box
(6) ½” and (2) ¾” trade size pry
outs positioned to allow straight
conduit runs. Listed for (12)
#12 AWG (six in, six out) 90˚C
conductors and feed thru branch
wiring.
Driver
Integral UNV 120 - 277V 50/60 Hz
constant current driver provides
noise free operation. For 347V
input use Halo transformer H347
free dimming from 100% to 10%
with leading or trailing edge
phase cut at 120V or 0 -10V analog
control.
Emergency Option
Provides 90 minutes of standby
lighting meeting most life safety
codes for egress lighting. Available
with both integral or remote
charge indicator and test switch.
Compliance
- cULus listed for wet location
- cCSAus listed for wet location
- IP66 Ingress Protection Rated
- Insulation must be kept 3” from
top and sides.
- Airtight per ASTM-E283.
- Optional City of Chicago
environmental air (CCEA)
marking for plenum applications.
- EMI/RFI emissions per FCC 47CFR
Part 18 non-consumer limits.
- Contains no mercury or lead and
RoHS compliant.
- Photometric testing in
accordance with IES LM-79-08.
- Lumen maintenance projections
in accordance with IES LM-80-08
and TM-21-11.
- Can be used to comply with
CaliforniaTitle 24 Non-Residential
Lighting Controls requirements
as a LED Luminaire.
Lumens
Driver
Options
LED Module
CRI/CCT
PD6 = 6" aperture LED downlight
PD6CP = 6" aperture LED
downlight, CCEA listed
for City of Chicago
plenum requirements
12 = 1,200 lumens (nominal)
18 = 1,800 lumens (nominal)
ED010 = 120-277V
50/60Hz,
0-10V and LE/
TE phase cut
dimming
REM = Emergency
operation with
remote indicator
and test switch
IEM = Emergency
operation with
integral indicator
and test switch,
60 Hz only
(REM and IEM
options not available
with PD6CP
housing)
PDM6 = Downlight LED
module for PD6
housing, provides
1,200 or 1,800
lumens (nominal)
depending
on connected
housing type
827
927
830
930
835
935
840
940
= 80 CRI, 2700K CCT
= 90 CRI, 2700K CCT
= 80 CRI, 3000K CCT
= 90 CRI, 3000K CCT
= 80 CRI, 3500K CCT
= 90 CRI, 3500K CCT
= 80 CRI, 4000K CCT
= 90 CRI, 4000K CCT
PD612ED010 - PDM6827
PD612ED010 - PDM6830
PD612ED010 - PDM6835
PD612ED010 - PDM6840
LUMENS
LPW
LUMENS
LPW
LUMENS
LPW
LUMENS
LPW
61VC
1528
66
1589
69
1644
71
1673
73
61VCWF
1538
67
1600
70
1655
72
1684
73
61VG
1519
66
1580
69
1635
71
1663
72
61VGWF
1483
64
1542
67
1596
69
1623
71
61VH
1410
61VHWF
61
1467
64
1518
66
1544
67
1412
61
1469
64
1520
66
1546
67
61VW
1397
61
1453
63
1503
65
1530
67
Finish Option
Flange Option
Accessories
61VWB
1495
65
1555
68
1609
70
1637
71
61V
61VEM
C = Specular clear
G = Specular gold
H = Semi-specular clear
W
BB
WB
Blank
HB128APK
61VBB
1363
59
1417
62
1467
64
1492
65
Blank
WF
= L channel hanger bar, 26",
‘No-Fuss’, pair (replacement)
RMB22 = 22" long wood joist mounting
bars, pair
H347 = Step down transformer for 347V input
H347 = Step down transformer for 347V
input, 75VA max
H347200 = Step down transformer for 347V
input, 200VA max
& WB
D IM ENSION S
61V
1,200 & 1,800
7"
[180 mm]
7.5"
[190 mm]
Lumen Series
90 CRI
- ENERGY STAR® listed for
commercial applications,
reference database for current
listings.
7.25"
[184 mm]
Catalog #
PD612ED010 - PDM6927
PD612ED010 - PDM6930
PD612ED010 - PDM6935
LUMENS
LPW
LUMENS
LPW
LUMENS
LPW
LUMENS
LPW
61VC
1186
52
1274
55
1379
60
1378
60
61VCWF
1193
52
1283
56
1388
60
1388
60
61VG
1179
51
1267
55
1371
60
1370
60
61VGWF
1150
50
1236
54
1338
58
1338
58
61VH
1094
48
1176
51
1273
55
1272
55
61VHWF
1096
48
1178
51
1275
55
1274
55
61VW
1084
47
1165
51
1261
55
1260
55
61VWB
1160
50
1247
54
1349
59
1348
59
61VBB
1057
46
1136
49
1230
53
1229
53
13"
[333 mm]
Catalog #
1200 Series
277V
Input Current 0.19A
0.1A
Input Power
23 W
23.2 W
73 LpW
73 LpW
Inrush Current 2.14A
Lumens
7"
[180 mm]
4.1A
1800 Series
Input Voltage 120V
277V
Input Current 0.24A
0.12A
Input Power
29.4 W
29.5 W
70 LpW
Inrush Current 2.88A
70 LpW
6.94A
T Ambient -30 - +40˚C
13"
[339 mm]
7.5"
[190 mm]
6"
[155 mm] ID
7.25"
[184 mm]
7.75"
[197 mm] OD
26"
[671 mm]
9/17/2014
Recommended Fixtures:
Replace with:
6”downlite. Bulb: LED BR40
Use simple fixtuers, replace bulb as needed.
PD618ED010 - PDM6827
PD618ED010 - PDM6830
PD618ED010 - PDM6835
PD618ED010 - PDM6840
LUMENS
LPW
LUMENS
LPW
LUMENS
LPW
LUMENS
LPW
61VC
1856
63
1936
66
2009
68
2045
69
61VCWF
1868
63
1949
66
2022
69
2058
70
61VG
1845
63
1925
65
1997
68
2032
69
61VGWF
1801
61
1879
64
1949
66
1984
67
61VH
1713
58
1787
61
1854
63
1887
64
61VHWF
1715
58
1789
61
1856
63
1889
64
61VW
1697
58
1770
60
1836
62
1869
63
61VWB
1816
62
1894
64
1965
67
2000
68
61VBB
1655
56
1727
59
1791
61
1823
62
13"
[333 mm]
Candlepower Distribution
Eyeball at 0-degrees
90º
75º
60º
1400
Degrees
Vertical
Candela
0*
2031
Luminance
Degree
Avg. 0°
Luminance
Distance to
Illuminated
Plane
Initial Nadir
Footcandles
15º
Beam (ft.)
L
W
Length
Width
5
2012
45
7993
5.5'
67.1
4.4
4.4
1700
55
1032
7'
41.4
5.8
5.8
25
1175
65
428
8'
31.7
6.6
6.6
35
546
75
0
9'
25.1
7.4
7.4
45
103
85
0
10'
20.3
8.2
8.2
55
11
12'
14.1
10
10
65
3
Beam diameter is to 50% of maximum footcandles, rounded to the nearest half-foot.
75
0
Footcandle values are initial, apply appropriate light loss factors where necessary.
85
0
90
0
Zonal Lumen Summary
*CBCP
2100
0º
PD618ED010- PDM6835-61VC
Cone of Light Footcandles
(Average Candela/M2)
15
45º
30º
Scaling factor for the Battery back up:
PD612/PD618
PDM6
61V
Candela Distribution
Spacing Criteria = 0.84
Lumens per Watt = 68.1 LpW
Test No. P113858
Test Model: PD618ED010- PDM6835-61VC
Candlepower Distribution
Eyeball at 0-degrees
90º
75º
850
60º
1700
Zone
Lumens
% Fixture
0-30
1193
72.5
0-40
1535
93.3
0-60
1638
99.6
0-90
1644
100
Degrees
Vertical
Candela
0*
2481
Luminance
Cone of Light Footcandles
(Average Candela/M2)
Degree
Avg. 0°
Luminance
Distance to
Illuminated
Plane
15º
L
W
Length
Width
5
2457
45
9761
5.5'
79
4.4
4.4
2077
55
1271
7'
48.8
5.8
5.8
25
1435
65
519
8'
37.4
6.6
6.6
35
667
75
0
9'
29.5
7.4
7.4
45
126
85
0
10'
23.9
8.2
8.2
55
13
12'
16.6
10
10
65
4
75
0
85
0
90
0
Beam diameter is to 50% of maximum footcandles, rounded to the nearest half-foot.
Footcandle values are initial, apply appropriate light loss factors where necessary.
Zonal Lumen Summary
*CBCP
2550
0º
Beam (ft.)
Initial Nadir
Footcandles
15
45º
30º
Scaling factor for the Battery back up:
Zone
Lumens
% Fixture
0-30
1457
72.5
0-40
1875
93.3
0-60
2001
99.6
0-90
2009
100
- 1800 Lumen = 0.33
- 1200 Lumen = 0.27
- 1800 Lumen = 0.33
- 1200 Lumen = 0.27
PD612ED010- PDM6930-61VC
Candela Distribution
Spacing Criteria = 0.84
Lumens per Watt = 55.4 LpW
Test No. P113877
Test Model: PD612ED010- PDM6930-61VC
Candlepower Distribution
Eyeball at 0-degrees
90º
90 CRI
Catalog #
PD618ED010 - PDM6927
PD618ED010 - PDM6930
PD618ED010 - PDM6935
LUMENS
LPW
LUMENS
LPW
LUMENS
LPW
LUMENS
LPW
1448
49
1555
53
1679
57
1701
58
61VCWF
1457
49
1566
53
1690
57
1712
58
61VG
1439
49
1546
52
1669
57
1691
57
61VGWF
1405
48
1509
51
1629
55
1650
56
61VH
1336
45
1435
49
1549
53
1569
53
61VHWF
1338
45
1437
49
1552
53
1572
53
61VW
1324
45
1422
48
1535
52
1555
53
61VWB
1416
48
1522
52
1642
56
1664
56
61VBB
1291
44
1387
47
1497
51
1517
51
ES = ENERGY STAR® Qualified
T24 =Can be used to comply with California Title 24 Non-Residential
75º
PD618ED010 - PDM6940
61VC
ES, T24
AHC131422
HALO Commercial
80 CRI
26"
[671 mm]
6-Inch Aperture
Input Voltage 120V
PDM6
61V
Candela Distribution
Spacing Criteria = 0.84
Lumens per Watt = 71.5 LpW
Test No. P113874
Test Model: PD612ED010- PDM6835-61VC
PD612ED010 - PDM6940
1800 LU M EN
7.75"
[197 mm] OD
Lens Downlight
Lumens
PD612/PD618
PH O TOMETRY
700
6"
[155 mm] ID
LED
HALO Commercial
PD612ED010- PDM6835-61VC
80 CRI
Catalog #
Reflector
PD612
PD618
PDM6
PDM6
61V
1200 LU M EN
Housing
SPECIFICATION FEATURES
MECHANICAL
Frame
Boat shaped galvanized steel
frame with adjustable plaster
lip accommodates ceilings up
to ½ - 2” thick. May be used for
new construction or remodeling
installations. Provided with (2)
remodel clips to secure frame
when installed from below the
ceiling.
PD612/PD618
PHOTOM ETR Y
PD612ED010REM-PDM6827-61VC
Project
Comments
HALO Commercial
C O M PLI A NC E TA BL E
ORDER I NG INF O R M A TION
Type
Catalog #
D1 HALO PD6-12-0ED010-PDM6-*-61V-WB LED 6" DOWNLIGHT 120v LED [CONTINUED]
D1e HALO PD6-12-0ED010-REM-PDM6-*-61V-WB LED 6" DOWNLIGHT WITH EMERGENCY
BACKUP 120vLED[CONTINUED]
550
60º
1100
45º
1650
0º
15º
30º
Scaling factor for the Battery back up:
- 1800 Lumen = 0.33
- 1200 Lumen = 0.27
Degrees
Vertical
Candela
0*
1574
5
1559
15
25
35
PD618ED010- PDM6930-61VC
Luminance
Cone of Light Footcandles
(Average Candela/M2)
Avg. 0°
Luminance
Distance to
Illuminated
Plane
Initial Nadir
Footcandles
45
6194
5.5'
1317
55
803
910
65
324
423
75
0
45
80
85
0
55
8
65
2
75
0
85
0
90
0
*CBCP
Degree
Beam (ft.)
L
W
Length
Width
52
4.4
4.4
7'
32.1
5.8
5.8
8'
24.6
6.6
6.6
9'
19.4
7.4
7.4
10'
15.7
8.2
8.2
12'
10.9
10
10
Candela Distribution
Spacing Criteria = 0.84
Lumens per Watt = 52.7 LpW
Test No. P113861
Test Model: PD618ED010- PDM6930-61VC
Candlepower Distribution
Eyeball at 0-degrees
90º
75º
650
Beam diameter is to 50% of maximum footcandles, rounded to the nearest half-foot.
Footcandle values are initial, apply appropriate light loss factors where necessary.
60º
1300
Zonal Lumen Summary
Zone
Lumens
% Fixture
0-30
924
72.5
0-40
1189
93.3
0-60
1269
99.6
0-90
1274
100
Degrees
Vertical
Candela
0*
1921
5
Luminance
Avg. 0°
Luminance
Distance to
Illuminated
Plane
Initial Nadir
Footcandles
Length
Width
1902
45
7559
5.5'
63.5
4.4
4.4
15
1608
55
984
7'
39.2
5.8
5.8
25
1111
65
402
8'
30
6.6
6.6
35
516
75
0
9'
23.7
7.4
7.4
45
98
85
0
10'
19.2
8.2
8.2
55
10
12'
13.3
10
10
65
3
75
0
85
0
90
0
L
Zonal Lumen Summary
*CBCP
30º
Scaling factor for the Battery back up:
Zone
Lumens
% Fixture
0-30
1128
72.5
0-40
1452
93.3
0-60
1550
99.6
0-90
1555
100
- 1800 Lumen = 0.33
- 1200 Lumen = 0.27
Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com
W
Beam diameter is to 50% of maximum footcandles, rounded to the nearest half-foot.
Footcandle values are initial, apply appropriate light loss factors where necessary.
1950
15º
Beam (ft.)
Degree
45º
0º
Cone of Light Footcandles
(Average Candela/M2)
Eaton’s Cooper Lighting Business
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com
© 2014 Eaton
All Rights Reserved
Printed in USA
Publication No. AHC131422
September 2014
Specifications and
dimensions subject to
change without notice.
EM
LITHONIA
ELM2-LED
2 HEADED EMERGENCY LIGHTING WALL PACK 120v LED
Notes
FEATURES & SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
Typical
LED life1
Supply
voltage
120
277
10 years
MOUNTING
Max
amps
.04
.03
Max
watts
1.44
1.44
CONSTRUCTION — Die-cast aluminum construction – compact housing. Brushed aluminum faceplate
kjg ki n
bl phjc
HO/max
watts
2.88
2.88
BATTERY
Two LED lamp heads with 12 series-parallel white LEDs each, provide redundant light sources to ensure emergency
lighting performance. Typical LED lamp life is 10 years.
Thermoplastic Emergency Light
Dual-voltage input capability (120/277V). Edge connector on printed circuit board ensures long-term durability.
ELM2 LED
Unique track-and-swivel arrangement permits full range of direction of lamp head adjustment. Universal J-box
mounting pattern. Tool-less access for maintenance. Flexible conduit entry provision on top of the unit.
Ceiling- or wall-mount standard.
ELECTRICAL — Current-limiting charger maximizes battery life and minimizes energy consumption. Provides
low operating costs.
Short-circuit protection — current-limiting charger circuitry protects printed circuit board from shorts.
LED Lamp Head
Ni-Cad Battery
Thermal compensation adjusts charger output to provide optimum charge voltage relative to ambient temperature.
Voltage
Shelf
life2
Typical
life2
Maintenance
3.6
3 years
7-9 years
none
3
Optimum
temperature4
50-104˚F
(10-40˚C)
4
Self -Diagnostics (SD- Option) Single multi-color LED indicator to display two-state charging, test activation
and three-state diagnostic test. Test switch provides manual activation of 30-second diagnostic testing for on-demand visual inspection. Self-diagnostic testing for 30 seconds every 30 days, 30 minutes at 180-day interval, and
90 minutes annually. Diagnostic evaluation of LED light source, AC to DC transfer, charging and battery condition.
Standard
unit
NA
INSTALLATION —
on application environment and electromagnetic interference. Substantially longer distances have been recorded in
uninterrupted open air. Consult factory for more details.
LISTING — UL damp location listed standard 50-1040F (10-40˚C). Meets UL 924, NFPA 101 (current Life Safety
Code), NEC and OSHA illumination standards.
WARRANTY — Five-year limited warranty. Full warranty terms located at
www.AcuityBrands.com/CustomerResources/Terms_and_Conditions.aspx.
ng kin
bkjhr c
kjg ki n
bl phjc
Unit/HO
battery
6W
ELM2
LED
Series
Lamp type
Housing
ELM2
LED
(blank)
B
Two 1.5W/3.6V white LED
og kir
bkmhjc
HO
SD
NOM
WRS
ELA Q L0304 SD
Single LED indoor remote head, white, self-diagnostics 2,3,4
ELA Q L0304
Single LED indoor remote head, white 2,3,4
ELA T Q L0304 SD
Twin LED indoor remote head, white, self-diagnostics 2,3,4
ELA T Q L0304
Twin LED indoor remote head, white 2,3,4
Single LED weather-proof remote head, gray, self-diagnostics 2,3,4
ELA QWP L0304
Single LED weather-proof remote head, gray 2,4
ELA T QWP L0304
Twin LED weather-proof remote head, gray
ELA QWP L0304 SD
ELA T QWP L0304 SD Twin LED weather-proof remote head, gray, self-diagnostics
ELA WG1
FIDO
Wireguard, 15” W x 13-1/2” H x 6” D (See spec sheet ELA-WG)
Emergency wireless reporting system edge router (See spec sheet FIDO)
Äà ÄçÇÄâZ} î
2,4
4
ELA B Q L0304 SD. See spec sheet
ELA Q LED.
Only compatible with Quantum
LED series.
ZÄáà l gáÄ~
Die-Cast Aluminum Exit
Battery option: Emergency models provided with maintenance-free, sealed nickel-cadmium battery which
provides 90 minutes of emergency power.
LQC
INSTALLATION — Quick-mount installation - less than 5 minutes. Universal mounting (top or end). Back
mount - only available with single face. Completely concealed, easily removed mounting knockouts and
hole plugs. No exposed hardware. Die-cast aluminum canopy provided. Faceplate accessory kit available
LED LAMPS
10 years
Red LED emergency
10 years
Green LED emergency
10 years
Max.
amps
05
06
.05
.06
06
05
.05
.06
End Mounting
ç Ö åã á
Ä â å Üé Å
rg kin
bl jhsc
Length: 11-3/4 (29.8)
kkg min
bl shrc
Shelf
life2
Typical
life2
Maintenance3
3 years
7 - 9 yearsn
one
l
bohkc
â â Öå ã á
Ä ä ë Ü êÅ
Example: LQC 1 R EL N
Example of single ELM2 LED WRS unit
illuminating a 3' path of egress
Family
pa
Example of single ELM2 LED WRS unit
illuminating a 6' path of egress
LQC
Housing color
(blank) Matte black, brushed
aluminum face
W
White
ç Ö êè á
Äâ å ÜëÅ
â â Öå ã á
Ä ä ë Ü êÅ
Letter color
1 Single face
2 Double Face
R Red
G Green
Options
(blank) AC only 120/277
120/277 VAC input with nickel-cadmium battery back-up
EL N
KEY FEATURES
pa
Example of multiple ELM2 LED WRS units
illuminating a 6' path of egress
80/50/20. Analysis based on independently tested photometrics.
Accessories: Order as separate item.
ELA WG1
Back-mount wireguard1
ELA WGEXT
ELA WGEXE
ELA B US12
Top-mount wireguard1
End-mount wireguard1
12” pendant-mount kit with black canopy. To order white canopy, replace B with
W in catalog number. To order 24” or 36” lengths, replace 12 with 24 or 362
Brushed/black faceplate kit with red and green sign panel for 1-face to 2-face
Äáà l gáÄ~
ELA W LQCBPK
ELA W LQCFPK
conversion
Äà Äç ÇÄâ } îä tZZZ
žZ
ËZá ł −¸ Ðžíł úúZ
¼ZZ}О ¼ËýÇ{
ÞfZm
Zj jkl ZZZZZZZZ ãr¸jО
jhmËtZ
mn rZhpsnZZZZZZZZ
Åú³ tqqj
Z Zgs r kg rknkZZZZZZZZZZZ
Z
…ljkl g l jkn¹{¹‰
þ¹łZ
−hŽ
¼Zš| łýú−¸
žÊÞО
Záłˆ ¸łúh‰
−łžˆ fZÑ
Ð
ž‰
hZZZ{ŽŽZýłˆ ¸ −ÞZýËÞËý×ËÊhZZZçË×hZj l ij niknZZ
Z
ELA LQCFPK
Faceplate accessory kit with red and
Replace with:
management lists of obligations.
emergencies. Exposed battery packs and dedicated circuit will not
Quick-Mount installation less than 5 minutes.
The typical life of the LED lamp is 10 years.
conversion.
Notes
1 See spec sheet ELA-WG.
2 See spec sheet ELA-StemKits.
w
w
w
w
Äà ÄçÇÄâZ} î
Recommended Fixtures:
All life safety equipment, including emergency lighting for path of egress must be maintained, serviced, and
tested in accordance with all National Fire Protection Association (NFPA) and local codes. Failure to perform the
required maintenance, service, or testing could jeopardize the safety of occupants and will void all warranties.
Optimum ambient temperature range where unit will provide capacity for 90 minutes. Higher and lower
kZ Å} Zú× Ëý
Ëú ˆ
ELA LQCFPK
Z
Number of faces
l ja
l oa
kZ Å} Zú× Ëýúˆ
Ë
* Meets Life Safety Code standard minimum illuminance of 0.1 FC and average illuminance of 1.0 FC.
Run time
3.9 hours
4
LQC
kra
ä
Ä ç ÅÜ à
ê Ö åâ á
Ää àÜë Å
å Ö êâ á
Ä â à Üç Å
Optimum
temperature 4
50˚–104˚F
(10˚–40˚C)
Notes
kZÅ} Zú× Ëý úˆË
24'
ê Ö åã á
Ä ä ä Ü äÅ
ê Ö åâ á
Ää àÜë Å
Back Mounting
3
kZÅ} Zú× Ëý úˆË
å Ö åã á
Ä â ä Ü âÅ
Sealed Nickel-Cadmium
mg oir
bshlc
ORDERING INFORMATION
QUANTUM LED SERIES – SINGLE COVERAGE
3W Total White LEDs
Using a single unit at a typical 7.5’ mounting height delivers an average illuminance
of 1.0 FC over a distance of 24’ on a 3’ path of egress and 18’ on a 6’ path of egress.
Product
ELM2 LED HO WRS (no remotes)
Green LED AC only
Input
watts
6.
7.
.0
.2
6.
7.
.0
.2
BATTERY (with EL N option)
LISTINGS — UL listed. Damp location listing 50˚F to 104˚F (10˚C to 40˚C). Meets UL 924, NFPA 101 (current
WARRANTY — 5-year limited warranty. Complete warranty terms located at
www.acuitybrands.com/CustomerResources/Terms_and_conditions.aspx
l g oir
bphqc
ma
Notes
1 Not available with NOM.
2 Only available with HO option. See
spec sheet ELA Q LED.
3 Also available in black. Add "B" after
Supply
voltage
120.
277.
1201
2771
120.
277.
1201
2771
1 B ased on continuous operation. The typical life of the LED lamp is 10 years.
2 At 77˚F (25˚C).
Example of multiple ELM2 LED WRS units illuminating a 3' path of egress
Accessories: Order as separate catalog number.
10 years
LAMP PHOTOMETRICS
QUANTUM LED SERIES – MULTIPLE COVERAGE
3W Total White LEDs
Using multiple units at a typical 7.5’ mounting height delivers 25’ center-to-center
spacing on a 3’ path of egress and 20’ center-to-center spacing on a 6’ path of egress.
High-output ni-cad battery for 6W remote capacity 1
Self-diagnostics 1
Meets Mexican standards
Dual-voltage 120/277, nickel-cadmium battery back-up and self-diagnostics with FIDO wireless
reporting system capability 1
Red LED AC only
Weight: 4.5 lbs. (2.0 kg)
Example: ELM2 LED
Options
White
Black
Provisions for conduit entry and pendant mounting.
Height: 8-1/4 (20.9)
3'
Lead times will vary depending on options selected. Consult with your sales representative.
Typical
LED life1
Depth: 2 (5.1)
Wireless Reporting System (WRS option) must be ordered with FIDO edge router.
ORDERING INFORMATION
Type
OPTICS — The typical life of the exit LED lamp is 10 years.
l g kir
bohnc
Remote Output Capacity
AC/LVD reset allows battery connection before AC power is applied and prevents battery damage from deep
discharge.
Top Mounting
Primary Circuit
U.S. Patent No. 5,739,639. Other patents pending.
mg kir
bqhsc
Regulated charge voltage maintains constant-charge voltage over a wide range of line voltages. Prevents over/
undercharging that shortens battery life and reduces capacity.
Filtered charger input minimizes charge voltage ripple and extends battery life.
MOUNTIN G
Fully overlapping light seal prevents light leaks. Universal directional chevron knockouts are concealed
and easily removed.
ELECTRICAL — Dual-voltage input capability 120 or 277 VAC. Emergency models provided with test switch,
status indicator and a battery that automatically recharges when normal power is restored.
Mounting Plate
Based on continuous operation.
At 77˚F (25˚C).
All life safety equipment, including emergency lighting path of egress, must be maintained, serviced and tested
in accordance with all National Fire Protection Association and local codes. Failure to perform the required
maintenance, service or testing could jeopardize the safety of occupants and will void all warranties.
Optimum ambient temperature range where unit will provide capacity for 90 minutes. Higher and lower
LED
LED
Shipping weight: 4.5 lbs. (2.0 kgs.)
ELECTRICAL
Letters 6” high with 3/4” stroke, with 100 ft viewing distance rating, based upon UL924 standard.
l g mi n
bqhjc
Ni-Cad
1
2
3
SPECIFIC ATIONS
Type
other surface contaminants. Also available in white housing.
ng ki n
bkjhrc
120v
120v
LQC Quantum® Die-cast Aluminum LED
Notes
FEATURES & SPECIFICATIONS
INTENDED USE — Ideal for applications requiring general purpose emergency lighting exit sign.
discoloration from natural and man-made light sources.
Wireless Reporting System (WRS option): Data from self-diagnostics will be communicated via wireless trans-
LQC-1-R-ELN DIE CASE ALUMINUM LED EXIT SIGN
LQC-2-R-ELN DIE CASE ALUMINUM LED EXIT SIGN
Catalog
Number
All dimensions are inches (centimeters).
Shipping weight: 4.0 lbs. (1.8 kgs.)
Electrical
Primary Circuit
Type
CONSTRUCTION —
BATTERY: Sealed, maintenance-free nickel-cadmium battery delivers 90 minute capacity to emergency lamps.
Two-state constant-current charge maximizes battery life and automatically recharges after battery discharge.
Low-voltage disconnect prevents excessively deep discharge that can permanently damage the battery. Optional
high-output battery available to power both local and optional LED remote lamp heads simultaneously.
LITHONIA
LITHONIA
ELM2 LED QUANTUM® Thermoplastic Emergency Light
Catalog
Number
INTENDED USE — Provides a minimum of 90 minutes of illumination for the rated wattage upon loss of AC
power. Ideal for applications requiring attractive unit equipment with quick installation. Certain airborne
contaminants can diminish integrity of acrylic. Click here for Acrylic Environmental Compatibility
table, for suitable uses.
EX1
EX2
áå}
ł žõ
„ Ł„ Ð
Ê „Šíww
õ׎
º Í w ł ł − ş◊ €Ô w
º wł õş Ô
wʺ−w
ôw
〚 à◊Íà âÔ
Čäº˛w
w
àêÍÑ
w
àÜã
íw
wãw éå Üê
ëåw‰ş
www
“ w
èí wèà Üëê âÖ ê â å âw w w w
w ÿw
£ äÿà∏
èàÿÖܨä àł âô−
ãßw
◊č−Ôw
ł€öº Čł şş ºÜß
ł ÈłÔ
˛ ¶w ◊−Òł º ºw
ßôÜ
¶ ¨Ñ
wȨwł w¶ Č
◊−Í ˛˜ w
Í Í ČÈÐÜw
Í ˜ à Üw
ãá àå áâ ã
Original Specified Fixtures:
LITHONIA
WL2-12L-D13-LP835-NX
SURFACEMOUNTED MOUNTED WRAPED LENS FIXTURE
WL2 Wall Bracket & Surface Mount LED
Catalog
Number
Notes
FEATURES & SPECIFICATIONS
CONSTRUCTION — Housing is roll formed from code-gauge steel.
Refractor is retained in die cast ends providing secure installation and easy maintenance.
Decorative die-cast end caps provide added durability.
Wall bracket & Surface Mount LED
uniform light distribution.
OPTICS
WL2
Crescent-shape linear faceted refractor system obscures and integrates individual LED images and uniformly
2'
ELECTRICAL
of illumination for extended service life. 80% LED lumen maintenance at 50,000 hours (L80/50,000). The
LEDs have a CRI of 82.
Input watts1
7.5
7.5
7.5
7.5
12.2
12.2
12.2
12.2
17.5
17.5
17.5
17.5
n
180°
90°
80°
100
LISTINGS
Patents pending.
WARRANTY — 5-year limited warranty. Complete warranty terms located at
www.acuitybrands.com/CustomerResources/Terms_and_conditions.aspx
60°
200
Example: WL2 18L EZ1 LP840
Lead times will vary depending on options selected. Consult with your sales representative.
Lumens1
WL2 2' wall-mount LED
08L 800 lumens
12L 1200 lumens
18L 1800 lumens
Voltage
(blank)
Driver
MVOLT
(120 - 277V)
EZ1
EZB
SLD
0°
LP830
LP835
LP840
LP850
3000 K
3500 K
4000 K
5000 K
20°
0°
0°
Color temperature Lumen management
eldoLED dims to 1%, 0-10V
eldoLED dims to dark,
0-10V
Step-level dimming2
40°
(blank)
N80
N100
N80EMG
No nLight
nLight with 80% lumen management
nLight without lumen management
nLight with 80% lumen management for use
with generator supply emergency power
N100EMG nLight without lumen management for use
with generator supply emergency power
Standby mode7
NES7
Sensor Switch® nES 7 PIR integral occupancy sensor4
NESPDT7
Sensor Switch® nES PDT 7 dual technology integral occupancy control4
NES7ADCX Sensor Switch® nES 7 ADCX PIR integral occupancy sensor with
automatic dimmng control photocell4
XADS7
XPoint™ Wireless controller and micro 360˚ PIR occupancy and
photocell sensor5,6
XADNS7
XPoint™ Wireless controller and micro 360˚ PIR occupancy and
photocell sensor (egress lighting)5,6
(blank)
DIM10 Fixture dims to approximately 10%
light output when unoccupied
DIM50 Fixture dims to approximately 50%
light output when unoccupied
Notes
1 Approximate lumen output.
2 Not available with XPoint™ Wireless or nLight options.
3 See integral occupancy control section in header.
4 Requires N80 or N100.
5 Select (blank) under "Lumen management" for this option.
LED
3-11/16
(9.3)
25-7/8 (65.7)
without sensor - 23-3/8 (59.4)
Height: with sensor -
3-11/16 (9.3)
without sensor - 3-7/8 (9.7)
4-3/4
(12.0)
Width: 4-3/4 (12.1)
Without sensor
3-7/8
(9.7)
4-3/4
(12.0)
With sensor
Options
SC
Surface conduit end cap provisions
C
Summary
0° 90
0° 374 374
5° 367 376
15° 350 364
25° 315 340
35° 267 306
45° 216 269
55° 162 224
65° 109 182
75° 58 141
85° 17 105
90 2 88
Coefficients of Utilization
pf
20%
pc
80%
70%
50%
pw 70%50%30% 50%30%10% 50%30%10%
0 116 116 116 112 112 112 104 104 104
1 104 99 94
95 91 87
88 85 82
2 94 85 78
82 75 70
77 71 66
3 86 74 66
72 64 58
67 60 55
4 78 66 57
64 55 49
59 52 47
5 72 59 49
57 48 42
53 46 40
6 66 53 44
51 43 36
48 41 35
7 61 48 39
46 38 32
44 36 31
8 57 43 35
42 34 29
40 33 28
9 53 40 32
39 31 26
37 30 25
10 50 37 29
36 28 23
34 27 22
Zonal Lumen Summary
Zone
Lumens % Lamp % Fixture
0° - 30°
286
21 9
21 9
0° - 40°
466
35 6
35 6
0° - 60°
824
62 9
62 9
0° - 90°
1143
87 2
87 2
90° - 120° 101
7 7
7 7
90° - 130° 122
9 3
9 3
90° - 150° 154
11 7
11 7
90° - 180° 168
12 8
12 8
0° - 180°
1310
100 0 100 0
90°
MOUNTING DATA
For unit installation; surface ceiling or wall mounting.
2-1/4
(5.7)
1-5/8
(4.1)
Occupancy control3
Length: with sensor -
WL2 12L EZ1 LP840, 1310.5 delivered lumens, test no. LTL25476P5, tested in accordance to IESNA LM-79
ENABLED
WL2
Series
LPW
103
108
113
117
98
102
107
112
98
103
108
112
Notes
1
300
ORDERING INFORMATION
All dimensions are inches (centimeters) unless otherwise noted.
Lumens
771
809
848
877
1190
1249
1311
1364
1711
1796
1889
1966
PHOTOMETRICS
nLIGHT
sensor is recommended. The nES PDT 7 utilizes both PIR (passive infrared) and MicrophonicsTM technologies
to detect occupancy.
Wireless networking: XPointTM Wireless technology creates a mesh network to ensure communication
Lumen package
08L LP830
08L LP835
08L LP840
08L LP850
12L LP830
12L LP835
12L LP840
12L LP850
18L LP830
18L LP835
18L LP840
18L LP850
LED
Driver disconnect provided where required to comply with US and Canadian codes.
CONTROLS — Optional nLight™ embedded controls continuously monitor system performance and allow
for constant lumen management / compensation function.
Lumen Management: Unique lumen management system (option N80) provides onboard intelligence that
actively manages the LED light source so that constant lumen output is maintained over the system life,
preventing energy waste created by the traditional practice of over-lighting.
50% output when space is unoccupied. Fixture designed to fail on.
The nES 7 is ideal for small rooms without obstructions or areas with primarily walking motion (e.g. corridors,
stairwells). Additionally, the NES7ADCX includes an integrated photocell, which enables daylight harvesting.
DIMENSIONS
Performance Data
Type
INTENDED USE — For wall or ceiling mounting, vertical or horizontal. The WL combines digital LED lighting
120v LED
RCR
W2
22-3/8
(59.4)
3-3/8
(8.1)
Finish8
1
(2.5)
(blank) White
1-3/8
(3.5)
6 Gateway not included. Requires on-site commissioning. Visit
www.lightingcontrols.com/XPointWireless for more information.
7 Requires occupancy control. For XPoint™ Wireless select (blank).
Standby mode is programmed at time of commissioning.
8
WL2-LED
WL2-LED
LED:
One Lithonia Way Conyers, GA 30012
Phone:00-858-7763
8
Fax: 770-929-8789 www.lithonia.com
© 2014 Acuit
y Brands Lighting, Inc. All rights reserved. Rev. 10/22/14
W3
COOPER LIGHTING
ENC-B01-LED-E1-BL3-* EXTERIOR LED AREA FLOOD LIGHT
W3e
COOPER LIGHTING ENC-B01-LED-E1-BL3-*-BBB EXTERIOR LED AREA FLOOD LIGHT WITH EMERGENCY BACK UP 120v LED
bkqof =iab
i f de q_^o qj =qb` e kl i l dv
l oa bof kd=f kc l oj^qf l k
p^j mi b=kr j _boW=bkqJ _MOJ i ba J bNJ _i PJ dj
bkbodv=p^s f kdp= H=
bks f ol kj bkq ^ i =pqbt^ oa pe fm=
i ^j m=qvmb
mol a r ` q
kr j _bo=l c
s l i q^db
NI O
=
p ç ä á Ç=pí ~í É= bNZ=
i baZ=
c^j f i v
i f de q_^op=
b ä ÉÅí ê ç å á Å
i á ÖÜí =bã á í í =á å Ö= xNOMJ OTTs z
b å í ê á =oç ì å Ç= _MNZxNz =ON=i ba =i á ÖÜí _^o
bk` Z=
_MOZxOz =ON=i ba =i á ÖÜí _^oë
a á ç ÇÉë
` ä É~å
PQTZ=
PQTs
bkq Z=
b å í ê áê=q
á ~å Öä É= ` MNZxNz =T=i ba =i á ÖÜí _^o
QUMZQUMs
` MOZxOz =T=i ba =i á ÖÜí _^oë
oÉî É~ä ë
bks Z=
b å í ê á =oç ì å Ç=
oÉî É~ä ë
=
∞ë=á ã é ~Åí =ç å =
í ÜÉ=Éå î á ê ç å ã Éå í =á ë =í ç =ã á å á ã á òÉ=á í ë =Éå Éê Öó=
Åç å ë ì ã é í á ç å K=_ó=á å Åç ê é ç ê ~í á å Ö=` ç ç é Éê =
i á ÖÜí á å∞ë
Ö
=é ~í Éå í ÉÇ=i ba =i á ÖÜí _^o∑=
í ÉÅÜå ç ä ç Öó
I =bå í ê á =i ba =é ê ç î á ÇÉë =Éå Éê Öó=
ë ~î á å Öë =ÄÉí ï ÉÉå =QMJ TOB=ç î Éê =ë í ~å Ç~ê Ç=
e f a =~å Ç=` c i =ë ç ì ê ÅÉë K
a f pqof _r qf l k
c f kf peP=
l mqf l kp=H=
_i OZqóé É=f f =ï L_~Åâ =i á ÖÜí =` ç å í ê ç ä
_hZ_ä ~Åâ
^` ` bppl of bp
_i PZqóé É=f f f =ï L_~Åâ =i á ÖÜí =` ç å í ê ç ä ^mZdê Éó
xë ÉÉ=ÄÉä ç ï z
_i QZqóé É=f s =ï L_~Åâ =i á ÖÜí =` ç å í ê ç ä
_wZ_ê ç å òÉ
dwt Zt ~ä ä =dê ~òÉê
á ÇÉ
=t
t e Zt Üá í É=
pi iZVM˚=pé á ä ä =i á ÖÜí =bä á ã á å ~í ç ê =i ÉÑí a mZa ~ê â =mä ~í á å ì ã
pi oZVM˚=pé á ä ä =i á ÖÜí =bä á ã á å ~í ç ê =oá ÖÜí dj Zdê ~é Üá í É=j Éí ~ä ä á Å
l mqf l kp= H=^` ` bppl of bp =xj ì ë í =ÄÉ=ä á ë í ÉÇ=á å =í ÜÉ=ç ê ÇÉê =ë Üç ï å =~å Ç=ë Éé ~ê ~í ÉÇ=Äó=~=Ç~ë Üz
i l kd=i f c b
H=Üç
t á í Ü=~=RMI MM
M ì ê =ê ~í ÉÇ=ä á ÑÉ=~í =TMB=
ä ì ã Éå =ã ~á å í Éå ~å ÅÉI =bå í ê á =i ba =ç é Éê ~í Éë =
ë á ñ=xSz =í á ã Éë =ä ç å ÖÉê =í Ü~å =í ê ~Çá í á ç å ~ä =j Éí ~ä =
e ~ä á ÇÉ=ë ç ì ê ÅÉë K
m^qbkqp=mbka f kd
p` ^ i ^ _i b=f i i r j f k^
qf l k
t ^ oj =t e f qb=` l i l o
QMMMh=
å ç ã á å ~ä
l mqf l kp=Q
r i d Zr é ä á ÖÜí =dä ç ï
m` Z_ì í í ç å =q
óé É=mÜç í ç ÅÉä ä =xpé ÉÅá
ç ä íÑó=s
~ÖÉz
t d Zt á ê É=dì ~ê Ç
R
Oi Z_á J i Éî Éä =pï á í ÅÜá
å Ö=
qmZq~ã é Éê =oÉë á ë í ~å í =e ~ê Çï ~ê É
i ` cZi á ÖÜí _^o=` ç î Éê =mä ~í É=j ~í ÅÜÉë =e ç ì ë á å Ö=c á å á ë Ü
TMSMZTM=` of =L=SMMMh=` ` q=S=
UMPMZUM=` of =L=PMMMh=` ` q=S=
l p_ Zl ÅÅì é ~å Åó=pÉå ë ç ê =ï á í Ü=_~Åâ =_ç
=T ñ
___Z_~í í êÉó=m~Åâ =ï L_~Åâ =_ç ñ=xpé ÉÅá Ñó=NOM=ç ê =OTTs
=U
z
` t _ Z=
` ç ä Ç=tÉ~í ÜÉê =_~íê íó=m
É ~Åâ =ï L_~Åâ =_ç ñ=xpé ÉÅá Ñó=NOM=ç ê =OTTs
=V z
klqbpW==
N=
= pí~åÇ~êÇ=QMMM=h=``q=~åÇ=åçãáå~ä=TM=`ofK=iáÖÜí_^oë=Ñçê=ÇçïåäáÖÜí=ìëÉ=çåä
óK
=
O=ON=iba=iáÖÜí_^o=éçïÉêÉÇ=~í=PRMã^I=T=iba=iáÖÜí_^o=éçïÉêÉÇ=~í=N^K
=
P=`ìëíçã=~åÇ=o^i=Åçäçê=ã~íÅÜáåÖ=~î~áä~ÄäÉ=ìéçå=êÉèìÉëíK=`çåëìäí=óçìê=ÅìëíçãÉê
=
ëÉêîáÅÉ=êÉéêÉëÉåí~íáîÉ=Ñçê=Ñì
ê íÜÉê=áåÑçêã~íáçåK
= Q=
R=içïJäÉîÉä=çìíéìí=î~êáÉë=Äó=Ä~ê=ÅçìåíI=Åçåëìäí=Ñ~Åíçê
óK
=kçí=~î~áä~ÄäÉ=ïáíÜ=PQTs=çê=QUM
sK
=^î~áä~ÄäÉ=ïáíÜ=O=_~êë=E_MO=çê=`MOF=çåä
óK=
S=`çåëìäí=ÅìëíçãÉê=
ëÉêîáÅÉ=Ñçê=äÉ~Ç=íáãÉë=~åÇ=äìãÉå=ãìäíáéäáÉ
êK
= T=^î ~áä~ÄäÉ=ïáíÜ=_MO=çê=`MOI=çåäó=ENF=iáÖÜí_^o=çå=ëíêÉÉí=ëáÇÉ=ïáää=ÄÉ=ïáêÉÇ=íç=ëÉåëçê
K=
qáãÉ=aÉä~ó=Ñ~Åíçê
ó=ëÉííáåÖ=NR=ãáåìíÉëK=tÜÉ
å=çêÇÉêÉÇ=ïáíÜ=léíáçå=m`I=ÄçíÜ=äáÖÜí=Ä~êë=ïáää=ÅçååÉÅíÉÇ=íç=
éÜçíçÅÉää=~ë=éêáã~ê
ó=ëïáíÅÜáåÖ=ãÉ~åëK=pí~åÇ~êÇ=ëÉåëçê=äÉåë=ÅçîÉêë=UJÑççí=ãçìåí=ÜÉáÖÜíI=PSMJÇÉÖêÉÉ=ÅçîÉê~ÖÉI=ã~ñáãìã=QUJÑççí=Çá
~ã Éí Éê
U=péÉÅáÑó=NOM=çê=OTT
sK
=iba=
ê óK=
V=péÉÅáÑó=NOM=çê=OTT
sK
=iba=ÅçäÇ
=
ëí~åÇ~êÇ=áåíÉÖê~ä=Ä~ííÉ
ê
NM=lêÇÉê=ëÉé~ê~íÉä
ó
ïÉ~íÜÉê=áåíÉÖê~ä=Ä~ííÉê
NN
a f j bkpf l kp
bk` =oç ì å Ç=` ä É~å
OTMMh
PMMMh
QRMMh
^` ` bppl of bp=NM
s^OMMNJ uu ZqÜê ì J ï ~ó=` ç å Çì á í =^Ç~é í ç ê =_ç ñ
s^SNTO Zt á ê É=dì ~ê Ç
s^SNTP Zq~ã é Éê =oÉë á ë í ~å í =a ê á î Éê =_á í ë
j ^NORP ZNMâ s =` á ê Åì á í =j ç Çì ä É=oÉé ä ~ÅÉã Éå í
` ç å Çì á í =j ç ì å í L_~íê óí=_~Åâ
É
=_ç ñ
bkq=qê á ~å Öä É=oÉî É~ä ë
SRMMh
TJ PLQ?
xNVS=ã ã z
TJ PLQ?
xNVS=ã ã z
e á ÖÜ=mê Éë ë ì ê É=pç Çá=jì ãÉí ~ä =e ~ä=xnì
á ÇÉ ~ê í=`òIÉê ~ã á Åz ` ç ä Ç=i ba
xSMMMJ SRMMhz
xOMMMhz
` ç ç é Éê =i ba =i á ÖÜí _^o
xQMMMhz
qj
NRJ ORLPO? =
xQMM=ã ã z
NRJ ORLPO?
xQMM=ã ã z
UJ NLU? =
xOMS=ã ã z
UJ NLU? =
xOMS=ã ã z
NN?
xOTVã ã z
bks =oç ì å Ç=oÉî É~ä ë
b~ÅÜ=é ~í Éå í ÉÇ=i ba =i á ÖÜí _^o∑=ç é í á Å=ê Éå ÇÉê ë =í ÜÉ=Éå í á ê Éí ó=ç Ñ=
í ÜÉ=é ~í í Éê å K=^ë =í ÜÉ=å ì ã ÄÉê =ç Ñ=i á ÖÜí _^o∑=Éä Éã Éå í ë =á å Åê É~ë É=
ë ç =Çç Éë =í ÜÉ=~é é ä á Å~í á ç å =á ä ä ì ã á å ~å ÅÉI =~ä ä ç ï á å Ö=ä ì ã Éå =~å Ç=
Éå Éê Öó=ç ì í é ì í =í ç =ÄÉ=ë Å~ä ÉÇ=~å Ç=ç é í á ã á òÉÇ=é Éê =~é é ä á Å~í á ç å K=
l Äí ê ì ë á î É=ë é á ä ä =ä á ÖÜí =~å Ç=Öä ~ê É=á ë =ê Éé ä ~ÅÉÇ=Äó=ì
=
å á Ñç ê ã I =
i á ÖÜí á å Ö=a Éë á Öå Éê ë I =^ê ÅÜá í ÉÅí ë =~å Ç=pé ÉÅá Ñóá å Ö=bå Öá å ÉÉê ë =Ü~î É=ä ç å Ö=
é ê ÉÑÉê ê ÉÇ=ä á ÖÜí =ë ç ì ê ÅÉë =ï Üá ÅÜ=é ê ç î á ÇÉ=~=Ä~ä ~å ÅÉÇ=ë é ÉÅí ê ~ä =é ç ï Éê =
Çá ë í ê á Äì í á ç å =~å Ç=ï ~ê ã =ï Üá í É=ä
óé ááÅ~ä
ÖÜí=iK=q
ba =ë ç ä ì í á ç å ë =ë í ~å Ç~ê Çá òÉ=
ç å =~=Åç ä Ç=Ää ì É=SMMMJ SRMMh=Åç ê ê Éä ~í ÉÇ=Åç ä ç ê =í Éã é Éê ~í ì ê É=x` ` qz =í ç =
ã ~ñá ã á òÉ=ä ì ã Éå =ç ì í é ì í K=bå í ê á =i ba =é ê ç î á ÇÉë =ï ~ê ã =ï Üá
= í É=ä á ÖÜí =~í =
pr mbof l o=bc c f ` f bk`
= H=`
v l kqol i
=
t
=
^ î ~á ä ~Ää É=á å =ë á ñ=xSz =ÄÉ~ã =Çá ë í ê á Äì í á ç å ë I =^ÅÅì i ba =l é í á Åë ∑=ë óë í Éã ë
êÑ
ç ê ã ~å ÅÉ=ê Éè ì á ê ÉÇ=Ñç ê =~å ó=ç ì í =Çç ç ê =
~é é ä á Å~í á ç å K
TJ PLQ?
xNVS=ã ã z
NRJ ORLPO? =
xQMM=ã ã z
UJ NLU? =
xOMS=ã ã z
` boqf c f ^qf
` l kp
bkbodv=a ^q^
^ j _f bkq=a ^q^
r i =~å Ç=År i =i á ë í ÉÇ
f pl =VMMN
f mSS=i á ÖÜí _^oë
i j TVL=i j UM=` ç ã é ä á ~å í
^^o^=` ç ã é ä á ~å í
bä ÉÅí ê ç å á Å=i ba =a ê á î Éê
[ MKV=mç ï Éê =c ~Åí ç ê
YOMB=qç í ~ä =e ~ê ã ç å á Å=a áí ëáíççåê
NOMJ OTTs LRM=C=SMe òI =PQTs LSMe òI =QUMs LSMe ò
QM˚` =^ã Äá Éå íqÉã
= é Éê ~í ì ê É=o~í á å Ö
J PM˚` =j á å á ã ì ãqÉã
= é Éê ~í ì ê É
^ã Äá Éå í=
qÉã é Éê ~í ì ê=É
NM˚` =
NR˚` =
OR˚` =
QM˚` =
pe f mmf kd=a
^q^
^ é é ê ç ñá ã ~í É=kÉí
t É=á ÖÜí
i ì ã Éå=
j ì ä í á é ä á Éê NJ O=_~ê=ë =
NS=xTKP=â Öë Kz
NKMQ
NKMP
NKMM
MKVS
bkq
bks
bå í ê á =i
ab
` ç ç é Éê =i á ÖÜí á å ÖI =f å î ì ÉI =b å í ê á I =p ì ë í ~á å ~Äi b a Éë á Öå I =i á ÖÜí _ ^ o =~å Ç=^
É=îÅÅì
~ä iì b~Ää
a =lÉ=í
é í áê Åë
~ÇÉã
=~ê~ê â ë =ç Ñ=` ç ç é Éê =f å Çìí ÜÉ=
ë í ê á Éë =á å =
r å á í ÉÇ=p í ~í Éë =~å Ç=ç í ÜÉê =Åç ìvç
å íì ê=~ê
á Éë
É=åK=
ç í =é Éê ã á í í ÉÇ=í ç =ì ë É=í ÜÉ=`
qê~ÇÉã
ç ç é Éê
~ê=â ë =ï á í Üç ì í =í ÜÉ=é ê á ç ê =ï ê á í í Éå =Åç å ë Éå
Éêí =f
=çåÑ=`
Çì ëçíçêéá Éë K
` ç ç é Éê =i á ÖÜí á å ÖI` =i i
NNON=e ï ó =TQ=p çÜì í
mÉ~ÅÜí ÉÉ=`
ê
á íI ó=d Éç ê Öá ~=PM
VOS
mW=TTMJ QUSJ QUMM
ï ï ï KÅç ç é Éê ä á ÖÜí á å ÖKÅç ã
` l l mbo=i f de qf kd∞p=
m^qbkq=mbka f kd=i ba =i f de q_^o=i f de q=bkdf kb=_of kdp=kbt =j b^kf kd=ql =qe b=t l oa =p` ^i ^_f i f qv
bk`
ORB=m` oc
^ êÅÜá í ÉÅí ì ê ~ä
~ä=tä =i ì ã á åÉ~á ê
mê á å í ÉÇ=á å ^=r p
^s r NNNQPS
c b^qr obp=H=_bkbc f qp
fkkl s^qf l k=` bkqbo
pq^ ka ^ oa =mol a r ` q=c b^qr obp==
=
=xHz =a ì ê ~Ää É=a á ÉJ Å~ë í =` ç å ë í ê ì Åí á ç å
=xHz =bñí ê ì ÇÉÇ=^ä ì ã á å ì ã =e É~í =pá å â ë
=xHz =NMâ s =` á ê Åì á í =mê ç í ÉÅí á ç å
=xHz =bä ÉÅí ê ç å á Å=r å á î Éê ë ~ä =a ê á î Éê ë
=xHz =nì á Åâ =a á ë Åç å å ÉÅí
á ê É=`
=t ç å å ÉÅí á ç å ë
=
H=a ê á î Éê ë
=xHz =oÉé ä ~ÅÉ~Ää É=i á ÖÜí _^op=
=xHz =f å Çì ó=i
ë í êÉ~Çá å Ö=l é í á Åë
=xHz =b~ë ó=^ÅÅÉë
ç çëä=q
J ä Éë ë =a ç ç ê
=xHz =e ç ç â J kJ i ç Åâ =nì á Åâ =j ç ì å í
c f kf pe====
c á å á ë ÜÉÇ=á å =pì é Éê =qdf ` =é ç ä óÉë í Éê =é ç ï ÇÉê =Åç ~í =
é ~á å í K=pá ñ=xSz =ë í ~å Ç~ê Ç=Åç ä ç ê ë K=o^i =~å Ç=Åì ë í ç ã =
Åç ä ç ê ë =~î ~á ä ~Ää ÉK
^ o` e f qb` qr o^ i =c l oj===
~Çç ê å ë =~å ó=ë Éí í á å ÖK=` Üç á ÅÉ=ç Ñ=í Üê ÉÉ=xPz =Ñ~ÅÉé ä ~í É=ÇÉë á Öå ë =~å Ç=
=
Éñí Éê á ç ê =~ä ä ç ï ë =bå í ê á =i ba =í ç =Ää Éå Ç=ë É~ã ä Éë ë ä ó=ï á í Ü=~ê ÅÜá í ÉÅí ì ê ÉK=
l mqf ` ^ i =bu` bi i bk`==
=b=
f kkl s^qf l k=f k=^` qf l k
é ~í Éå í ÉÇ=é ê ÉÅá ë á ç å =ÇÉë á Öå ÉÇ=^ÅÅì i ba =l é í á Åë ∑=
í Ü~í =Ñç Åì ë =ä á ÖÜí =ç å í ç =í ÜÉ=~é é ä á Å~í á ç å =ê ÉÖá ç å K=bå í ê á =
i ba =á ë =~î ~á ä ~Ää É=á å =ç å É=xNz =ç ê =í ï ç =xOz =i á ÖÜí _^o∑=
=
ä É~Çá å Ö=Çç ï å ä á ÖÜí =Çá ë í ê á Äì í á ç å ë K=píê~í
í= ÉJ ç ÑJ í ÜÉJ ~
=
~å Ç=ë ì é Éê Ä=Äê á ÖÜí å Éë ë =Åç å í ê ç ä =ç å =ï ~ä ä =í Üê ç ì ÖÜ=Ä~Åâ =
ä á ÖÜí =Åç å í ê ç ä =x_i z =ç é í á Åë K=^ä ä =i á ÖÜí _^oë=∑=ÑÉ~í ì ê É=~å =
f mSS=Éå Åä ç ë ì ê É=ê ~í á å ÖK=bå í ê á =i ba =~ä ë ç =ÑÉ~í ì ê Éë =~å =
ì é ï ~ê Ç=ë ç Ñí =Öä ç ï =ç é í á ç å =xr i dz =Ñç ê =~ÅÅÉå í =~å Ç=
ì é ä á ÖÜí á å Ö=~é é ä á Å~í á ç å ë K
H=obi f ^_f i f qv
_bpqJ f kJ ` i ^pp=a bpf dk=
bkbodv=p^s f kd= H=` l kqol i =l mqf l pk ===
=
bå í ê á =i ba =é ê ç î á ÇÉë =ì é =í ç =TOB=Éå Éê Öó=ë ~î á å Öë =ç î Éê==í ê ~Çá í á ç å ~ä =
ä ~ã é =ë ç ì ê ÅÉë K=^ÇÇá í á ç å ~ä =Éå Éê Öó=ë ~î á å Öë =á ë =é ç ë ë á Ää É=í Üê ç ì ÖÜ=Äá J ä Éî Éä =
ë ï á í ÅÜá å Ö=xOi z I =~ä ä ç ï á å Ö=ì é =í ç =RMB=~ÇÇá í á ç å ~ä =Éå Éê Öó=ë
= ~î á å Öë =ï á í Ü=
å ç =Åç ã é ê ç ã á ë É=á å =Çá ë í ê á Äì í á ç å =ìK=bå
å á Ñçíêêãáá=i
í óba =á ë =~î ~á ä ~Ää É=ï á í Ü=
~å =ç é í á ç å ~ä =Äì í í ç å =é Üç í ç Åç å í ê ç=ä =xm` z K===
ml t bo=^ka =i r j bkp=_v=kr j _bo=l c =i f de q_^op
qÜÉ=` ç ç é Éê =å ~ã É=Ü~ë =ë í ç ç Ç=Ñç ê =á å å ç êî ~í
îá ÅÉ=~å
á ç å I =ë
Ç==
É
Éñé Éêí á ë É=Ñç ê =ç î Éê =NTR=óÉ~ê
ç Ç~óI ë=`K=q
ç ç é Éê =i á ÖÜí∞ë=áiåba
Ö= =
f å å ç î ~í á ç å =` Éå í Éê =á ë =Üç ã É=í ç =í ÜÉ=ÇÉë á Öå I =î ~ä=á Ç~í á ç å =~å Ç=
ã ~å ì Ñ~Åí ì ê á å Ö=ç Ñ=é ê ç éó=i
ê á Éíba~ê
=í ÉÅÜå ç ä ç Öá Éë K=qÜê=ç ì ÖÜ=
ÅÜ~å Öá å Ö=í á ã Éë =~å Ç=í ÉÅÜå ç ä ç Öá Éë I =` ç ç é Éê =~å ë ï Éê ë =í ÜÉ=Å~ä ä =
í ç =é ê ç î á ÇÉ=ê Éä Éî ~å í I =á
óJ åäÇì
É~Çá
ë í êå Ö=ë ç ä ì í á ç å ë =í ç =Éî=ç ä î á å Ö=
ã ~ê â Éí =å ÉÉÇë K
mê ÉÅá ë á ç å =ÇÉë á Öå =é ê ~Åí á ÅÉë =~å Ç=ê á Öç ê ç ì ë =ê Éä á ~Äá ä á=í ó=í Éë í á å Ö=ê Éë ì ä í =
á å =ÇÉé Éå Ç~Ää É=ä ì ã á å ~ê á Éë =í Ü~í =í Üê á î É=á å =ç ì í Çç ç ê =Éå
= î á ê ç å ã Éå í ë K=
bå í ê á =i ba =á ë =ê ~í ÉÇ=Ñç ê =ç é Éê ~í á ç å =á å =J PM˚` =í ç =QM
= ˚` =~ã Äá Éå í =
Éå î á ê ç å ã Éå í ë I =Åç ã Éë =Éè ì á é é ÉÇ=ï á í Ü=NMâ s =í ê ~å ë á=Éå í =ë ì ê ÖÉ=
=
ï ç ê ä Ç=Åä ~ë ë =ã ~å ì Ñ~Åí
K ì ê Éê
kì ã ÄÉê =ç =
Ñ
i á ÖÜí _^oë
a f pqof _r qf l k
mç ï Éê=
xt ~í í ë z
_i O
_i P
_i Q
dwt
pi oLpi i
T=i ba =i f de q_^o
` MN
OT
NI TMQ
NI SNR
NI SUS
NI SUU
` MO
RQ
=PI QMU=
PI OPM
PI PTO
PI PTR
PI MVV
_MN
OT
NI TTM=
NI SOR
NI TO
M
NI TOR
NI RTN
NI RRM
_MO
RN
PI RQM
PI OQV
PI QQM
PI QRM
PI NQO
ON=i ba =i f de q_^o
s^ ka ^ i =obpf pq
^ kq=l mqf l kp
===
=
=
Åç î Éê ~ÖÉ=ç Ñ=í ÜÉ=i baóK
=~ê
=q~ãêé~Éê =ê Éë á ë í ~å í =xqmz =ç é í á ç å =
ì í á ä á òÉë =ë é ÉÅá ~ä =í ~ã é Éê =ê Éë á ë í ~å í =Ü~ê Çï ~ê É=í ç =á å Üá Äá í =
ì å ~ì í Üç ê á òÉÇ=~ÅÅÉë ë =í ç =í ÜÉ=ä ì ã á å ~á ê ÉK
Replace with
T8 TCL TCLBPZ220/18T8RL/A3-ULB Self-driven LED T8 70-92V T8 18-A LED
bdobpp=l mqf l kp==
==
l é í á ç å ~ä =ëÑ~ÅÉ=ã
ìê
ç ì å í =Ä~Åâ =Äç ñ=~ä ä ç ï ë =í ÜÉ=ì= ë É=ç Ñ=
~å =á å í ÉÖê ~ä =Ä~í
ó=éí ~Åâ
Éê =í ç =é ç ï Éê =ç å É=xNz =ä á ÖÜí Ä~ê =Ñç ê =
VM=ã á å ì í Éë K=bå í ê á =i ba =á ë =~î ~á ä ~Ää É=ï á í Ü=~=í ê ~Çá í á ç å ~ä =ç ê =
Åç ä ÇJ ï É~í ÜÉê =Ä~íó=é
í Éê
~Åâ K=bå í ê á =i ba =á ë =~ä ë ç =Å~é
= ~Ää É=
ç Ñ=Äá J ä Éî Éä =ë ï á í ÅÜá å Ö=xOi z =~ä ä ç ï á å Ö=á å ÇÉé Éå ÇÉå í =Åç å í ê ç ä =
ç Ñ=í ï ç =xOz =i á ÖÜí _^oë =Ñç ê =ë Éé ~ê ~í É=Åá ê Åì á í =~é é ä á Å~í á ç å ë K