Recinte de la Maternitat Tel. +34 934 035 380 Pavelló Rosa

advertisement
Mobilitat i Programes
Internacionals
Recinte de la Maternitat
Pavelló Rosa
Travessera Les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Tel. +34 934 035 380
Fax +34 934 035 387
relacions.internacionals@ub.edu
www.ub.edu
BASES PER A LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D’AJUTS D’INTERCANVI
EN EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS PRÀCTIQUES
(SEGON SEMESTRE DEL CURS 2012-2013)
1. La vicerectora de Política Internacional de conformitat amb les previsions de l’Estatut
de la Universitat de Barcelona i de l’article 14 de la normativa sobre mobilitat internacional
d’estudiants a la Universitat de Barcelona, en data 11 de març, ha aprovat les bases que
han de regir la concessió d’ajuts d’intercanvi en el marc del programa ERASMUS
Pràctiques pel segon semestre del curs 2012-2013.
2. Els responsables de mobilitat internacional dels centres de la Universitat de Barcelona
han d’aprovar la convocatòria d’ajuts de mobilitat a què es poden acollir els estudiants de
la Universitat de Barcelona de cada centre, d’acord el que estableix l’article 14.2 de la
normativa sobre mobilitat internacionals d’estudiants a la Universitat de Barcelona,
conforme als principis i al calendari establerts en aquestes bases generals.
BASE I. Base General per a les convocatòries
1. Es resol aprovar les bases que han de regir la concessió d’ajuts d’intercanvi en el marc
del programa Erasmus Pràctiques pel segon semestre del curs 2012-2013.
2. Els beneficiaris dels ajuts d’intercanvi que compleixin les condicions establertes en el
paràgraf 2 de la base II gaudiran d’un ajut en concepte de despeses addicionals
ocasionades per la participació en el programa ERASMUS. L’import d’aquests ajuts serà
de 300€ mensuals.
3. Els beneficiaris dels ajuts d’intercanvi podran optar a altres ajuts econòmics a la
mobilitat internacional que es convoquin en aquesta universitat o per altres organismes
amb les condicions que s’especifiquin en les seves bases.
4. L’adjudicació d’un ajut d’intercanvi no comporta l’exempció del preu públic aplicable als
crèdits que es matriculen a la Universitat de Barcelona, i que cal abonar en tot cas.
5. Els beneficiaris dels ajuts d’intercanvi han de fer-se càrrec de totes les despeses
derivades de l’intercanvi.
6. Els beneficiaris dels ajuts d’intercanvi hauran de realitzar una estada entre 3 i 5 mesos
que hauran de completar com a màxim el 30 de setembre de 2013.
7. L’adjudicació d’un ajut d’intercanvi per part de la Universitat de Barcelona no comporta
que l’estudiant beneficiari sigui automàticament acceptat a la institució de destinació, que
és qui en última instància ha d’acceptar-lo.
Mobilitat i Programes
Internacionals
Recinte de la Maternitat
Pavelló Rosa
Travessera Les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Tel. +34 934 035 380
Fax +34 934 035 387
relacions.internacionals@ub.edu
www.ub.edu
BASE II. Requisits generals
1. Poden presentar una sol·licitud els estudiants de la Universitat de Barcelona que
compleixen els requisits generals següents, sens perjudici dels requisits específics que
s’estableixin en la convocatòria que aprovi cada centre de la Universitat de Barcelona:

Estar matriculat a la Universitat de Barcelona en qualsevol dels ensenyaments
homologats de grau, primer i segon cicle i màster universitari, durant el curs
acadèmic 2012-2013.

Tenir matriculats, com a mínim 30 crèdits de la titulació relacionada amb
l’intercanvi en el moment de fer la sol·licitud i hauran d’acreditar la seva superació
a l’inici de l’estada.

Tenir pendent de cursar un mínim de quinze crèdits de la titulació relacionada amb
l’intercanvi durant el semestre en què la mobilitat internacional es duu a terme.
Aquest mínim es considera respecte del nombre de crèdits necessaris per a
l’obtenció del títol.

Acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient per al seguiment de les
activitats que es duran a terme a la universitat de destinació.
2. Poden gaudir d’un ajut de 300€ mensuals en concepte de despeses addicionals
ocasionades per la participació en el programa ERASMUS, al qual fa referència el
paràgraf 3 de la base I, els estudiants de la Universitat de Barcelona que compleixin els
requisits:

que s’estableixen en el paràgraf 1 d’aquesta base,

que hagin estat seleccionats en la convocatòria per al curs 2012-2013 per primer
cop com a beneficiaris del programa ERASMUS Pràctiques i

que estiguin oficialment registrats a la Universitat de Barcelona.
BASE III. Mèrits
1. En la selecció dels beneficiaris i la priorització dels ajuts d’intercanvi es valoren:

El tipus d’activitat a realitzar durant l’estada en la institució de destinació.

El nivell de coneixement d’idiomes suficient per al seguiment de les activitats a la
institució de destinació.

Els mèrits específics que estableixi la convocatòria que aprovin els centres de la
Universitat de Barcelona.
BASE IV. Documentació
1. L’alumnat que vulgui sol·licitar aquests ajuts d’intercanvi ha d’emplenar l’imprès
normalitzat (com annex d’aquesta convocatòria).
Mobilitat i Programes
Internacionals
Recinte de la Maternitat
Pavelló Rosa
Travessera Les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Tel. +34 934 035 380
Fax +34 934 035 387
relacions.internacionals@ub.edu
www.ub.edu
2. L’imprès de sol·licitud una vegada omplert i signat s’ha d’acompanyar de la
documentació següent:

Acord de Formació i Compromís de Qualitat (annex d’aquesta convocatòria)
degudament signat per totes les parts.

Documentació relativa al nivell de coneixement d’idioma.

Còpia del resguard de la matrícula del curs 2012-2013.

La documentació específica que estableixi la convocatòria que aprovin els centres
de la Universitat de Barcelona.
3. No s’admetrà cap sol·licitud que no aporti tota la documentació requerida.
BASE V. Tramitació
1. L’imprès normalitzat de sol·licitud, juntament amb la documentació que s’especifica a la
base IV, s’ha de presentar a la unitat de relacions internacionals del centre de la
Universitat de Barcelona on estigui adscrit l’estudiant, fins les 14.00h. del 12 d’abril de
2013.
2. L’adjudicació provisional dels ajuts d’intercanvi es publicarà al tauler d’anuncis de les
unitats competents i a les pàgines web dels centres de la Universitat de Barcelona el 22
d’abril de 2013.
3. El termini per acceptar l’ajut d’intercanvi adjudicat o renunciar-hi serà, el 30 d’abril de
2013.
BASE VI. Obligacions
1. La persona beneficiària d’un ajut d’intercanvi ha de completar en la institució de
destinació les activitats establertes en l’acord de formació durant el període en que
l’intercanvi es duu a terme.
2. La persona beneficiària d’un ajut d’intercanvi ha de respectar les regles i normes
reguladores de la universitat de destinació i del programa ERASMUS.
3. La persona beneficiària d’un ajut d’intercanvi ha de matricular a la secretaria
d’estudiants i docència del centre al que està adscrit, el nombre de crèdits corresponents
a l’equivalència acadèmica de l’activitat desenvolupada.
4. En allò que no es preveu expressament, la persona beneficiària d’un ajut d’intercanvi
es compromet a complir el que disposa l’article 25 de la normativa de mobilitat
internacional d’estudiants de la Universitat de Barcelona.
BASE VII. Aclariment
Mobilitat i Programes
Internacionals
Recinte de la Maternitat
Pavelló Rosa
Travessera Les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Tel. +34 934 035 380
Fax +34 934 035 387
relacions.internacionals@ub.edu
www.ub.edu
En tot allò no previst expressament, és d’aplicació la normativa pròpia de la Universitat de
Barcelona. L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases és
competència del vicerector de Relacions Internacionals i adjunt al rector.
La Vicerectora de Política Internacional
María Callejón Fornieles
Barcelona, 11 de març de 2013
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva
executivitat immediata, d’acord amb l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. El recurs es pot interposar en el termini de dos
mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució, segons el que estableix l’article
46 de la llei esmentada. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.
No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquesta resolució un
recurs de reposició en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació,
davant el Vicerectorat d’Estudiants. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu fins que no recaigui resolució expressa o presumpta dels recursos de reposició,
d’acord amb allò que disposen els articles 116 i següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per
la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Mobilitat i Programes
Internacionals
Recinte de la Maternitat
Pavelló Rosa
Travessera Les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Tel. +34 934 035 380
Fax +34 934 035 387
relacions.internacionals@ub.edu
www.ub.edu
Annex I: Sol·licitud ERASMUS Pràctiques
2n Semestre 2012-2013
NIUB
DNI/NIF/NIE
Cognom primer
Cognom segon
Nom
Sexe
Nacionalitat
Dades personals
Dades naixement
Data de naixement
(ddmmaaaa)
Població de naixement
País de naixement
Província de naixement
Dades domicili
Adreça
Codi Postal
Població
Telèfon
Telèfon mòbil
Correu electrònic
Facultat a la UB
Ensenyament a la
UB
Idioma
Dades acadèmiques
Acreditació de coneixement d’idiomes
Nivell / document acreditatiu
Sol·licito ésser admès/admesa a la convocatòria d'ajuts d'intercanvi referida en aquest
document i adjunto la documentació exigida.
Autoritzo la utilització de les meves dades personals amb la finalitat de lliurar-me
informació que pot ser del meu interès
Mobilitat i Programes
Internacionals
Recinte de la Maternitat
Pavelló Rosa
Travessera Les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Tel. +34 934 035 380
Fax +34 934 035 387
relacions.internacionals@ub.edu
www.ub.edu
DECLARO que són certes totes i cadascuna de les dades consignades en aquesta
sol·licitud, i que reuneixo els requisits exigits a la convocatòria
Barcelona, ______ d_________________________ de 2013
(signatura de l’estudiant)
Documentació a presentar en el teu centre abans del 12 d’abril de 2013 a les
14:00h.
Formulari de sol·licitud
Acord de Formació i Compromís de Qualitat (degudament signat per totes les
parts)
Còpia del resguard de la matrícula 2012-2013
Documentació relativa al nivell de coneixement d’idioma
La documentació específica que estableixi el centre de la Universitat de Barcelona
on estigui adscrit l'estudiant: http://www.ub.edu/uri/comu/professo.htm
Mobilitat i Programes
Internacionals
Recinte de la Maternitat
Pavelló Rosa
Travessera Les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Tel. +34 934 035 380
Fax +34 934 035 387
relacions.internacionals@ub.edu
www.ub.edu
Appendix I
TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT
ERASMUS PROGRAM
I. DETAILS OF THE STUDENT
Name of student:
Subject area:
Degree:
Academic year:
Sending institution: University of Barcelona
Faculty or school:
II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAM ABROAD
Host organization:
Planned dates of start and end of work placement period: from
to
. Total:
months
- Knowledge, skills and competence to be acquired:
- Detailed programme of the training period:
- Tasks of the trainee:
- Monitoring and evaluation plan:
Mobilitat i Programes
Internacionals
Recinte de la Maternitat
Pavelló Rosa
Travessera Les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Tel. +34 934 035 380
Fax +34 934 035 387
relacions.internacionals@ub.edu
www.ub.edu
III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES
By signing this document the student, the sending institution and the host organization
confirm that they will abide by the principles of the Quality Commitment for Erasmus
student placements set out below in this document.
The student
Student’s signature................................................Date:....................................
University of Barcelona
We confirm that this proposed training program agreement is approved. On satisfactory
completion of the training program, the institution will award ……. ECTS credits or will
record the training period in the Diploma Supplement.
Signature of the coordinator for international exchanges in the student’s school within the
UB........................................................................... Date:....................................
The host organization 1
We confirm that this proposed training program is approved. On completion of the training
program, the organization will issue a certificate to the student.
Coordinator’s signature............................................. Date:....................................
.
1 Any institution may be a host organization provided that it fulfils the definition of a “company”.
A “company” is defined as any organization that carries out economic activity in the public or private sector, regardless of its size, legal
status or the economic sector in which it operates, including the social economy (legal basis, Art. 2, nº 25).
Mobilitat i Programes
Internacionals
Recinte de la Maternitat
Pavelló Rosa
Travessera Les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Tel. +34 934 035 380
Fax +34 934 035 387
relacions.internacionals@ub.edu
www.ub.edu
QUALITY COMMITMENT
For Erasmus student placements
This Quality Commitment replicates the principles of the European Quality Charter for Mobility
THE SENDING HIGHER EDUCATION INSTITUTION* UNDERTAKES TO:
define the learning outcomes of the placement in terms of the knowledge, skills and competences
to be acquired;
assist the student in choosing the appropriate host organization, project duration and placement
content to achieve the defined learning outcomes;
select students on the basis of clearly defined and transparent criteria and procedures and sign a
placement contract with the selected students;
prepare students for the practical, professional and cultural life of the host country, in particular
through language training tailored to meet their occupational needs;
provide logistical support to students concerning travel arrangements, visa, accommodation,
residence or work permits and social security cover and insurance;
give full recognition to the student for satisfactorily completed activities specified in the Training
Agreement;
evaluate with each student the personal and professional development achieved through
participation in the Erasmus program.
THE SENDING INSTITUTION* AND HOST ORGANIZATION JOINTLY UNDERTAKE TO:
Negotiate and agree a tailor-made Training Agreement (including the program of the placement
and the recognition arrangements) for each student and adopt adequate mentoring arrangements.
Monitor the progress of the placement and take appropriate action if required.
THE HOST ORGANIZATION UNDERTAKES TO:
Assign to students tasks and responsibilities (as stipulated in the Training Agreement) to match
their knowledge, skills, competences and training objectives and ensure that appropriate
equipment and support is available.
Draw up a contract or equivalent document for the placement in accordance with the
requirements of national legislation.
Appoint a mentor to advise students, help them with their integration in the host environment and
monitor their training progress.
Provide practical support if required, check appropriate insurance cover and facilitate
understanding of the culture of the host country.
THE STUDENT UNDERTAKES TO:
comply with all arrangements negotiated for his/her placement and to do his/her best to make the
placement a success;
abide by the rules and regulations of the host organization, its normal working hours, code of
conduct and rules of confidentiality;
communicate with the sending institution about any problem or changes regarding the placement;
submit a report in the specified format and any required supporting documents at the end of the
placement.
* In the event that the higher education institution is part of a consortium, its commitments may be
shared with the co-ordinating organization of the consortium.
Mobilitat i Programes
Internacionals
Recinte de la Maternitat
Pavelló Rosa
Travessera Les Corts, 131-159
08028 Barcelona
Tel. +34 934 035 380
Fax +34 934 035 387
relacions.internacionals@ub.edu
www.ub.edu
Appendix II
Article 3: Data Protection
GENERAL CONDITIONS
Article 1: Liability
Each party of this agreement shall exonerate
the other from any civil liability for damages
suffered by him or his staff as a result of
performance of this agreement, provided
such damages are not the result of serious
and deliberate misconduct on the part of the
other party or his staff.
The Spanish National Agency, the European
Commission or their staff shall not be held
liable in the event of a claim under the
agreement relating to any damage caused
during the execution of the placement.
Consequently, the Spanish National Agency
or the European Commission shall not
entertain any request for indemnity of
reimbursement accompanying such claim.
Article 2: Termination of the Contract
In the event of failure by the beneficiary to
perform any of the obligations arising from
the agreement, and regardless of the
consequences provided for under the
applicable law, the institution is legally
entitled to terminate or cancel the agreement
without any further legal formality where no
action is taken by the beneficiary within one
month of receiving notification by registered
letter.
If the beneficiary terminates the agreement
before its end or if he/she fails to follow the
agreement in accordance with the rules,
he/she will have to refund the amount of the
grant already paid.
In case of termination by the beneficiary due
to "force majeure", i.e. an unforeseeable
exceptional situation or event beyond the
beneficiary's control and not attributable to
error or negligence on his/her part, the
beneficiary will be entitled to receive the
amount of the grant corresponding to the
actual time of the placement. Any remaining
funds will have to be refunded.
All personal data contained in the agreement
shall be processed in accordance with
Regulation (EC) No 45/2001 of the European
Parliament and of the Council on the
protection of individuals with regard to the
processing of personal data by Community
institutions and bodies and on the free
movement of such data. Such data shall be
processed solely in connection with the
implementation and follow-up of the
agreement by the sending institution, the
National Agency and the European
Commission, without prejudice to the
possibility of passing the data to the bodies
responsible for inspection and audit in
accordance with Community legislation
(Court of Auditors or European Antifraud
Office (OLAF)).
The beneficiary may, on written request, gain
access to his/her personal data and correct
any information that is inaccurate or
incomplete. He/she should address any
questions regarding the processing of his/her
personal data to the sending institution
and/or the National Agency. The participant
may lodge a complaint about the processing
of his/her personal data with the Agencia
Española de Protección de Datos (APD)
(Spanish Data Protection Agency) when the
complaint concerns the use of the data by the
sending institution or the National Agency. A
complaint should be lodged with the
European Data Protection Supervisor when it
concerns the use of the data by the
European Commission.
Article 4: Checks and Audits
The parties of the agreement undertake to
provide any detailed information requested
by the European Commission, the Spanish
National Agency or by any other outside body
authorized by the European Commission or
the Spanish National Agency to check that
the placement and the provisions of the
agreement are being properly implemented.
Download