MOBILE BUSINESS INTELLIGENT CENTER (MBIC) ROHAIZAN BIN ABD JALIL

advertisement
MOBILE BUSINESS INTELLIGENT CENTER (MBIC)
ROHAIZAN BIN ABD JALIL
Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi
sebahagian daripada syarat penganugerahan
Ijazah Sarjana Sains (Keusahawanan Teknologi Maklumat)
Fakulti Sains Komputer Dan Sistem Maklumat
Universiti Teknologi Malaysia
MEI 2007
PENGHARGAAN
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang.
Syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah s.w.t atas kejayaan menyediakan laporan
projek sarjana.
Ingin saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan terima kasih
kepada Dr Wan Mohd Nasir selaku penyelia serta para panel penilai yang benyak
membantu dalam memberi dorongan serta sokongan yang membina. Kepada ibu,
bapa serta isteri yang tidak jemu-jemu untuk memberikan khidmat nasihat Tidak lupa
juga ingin saya merakamkan penghargaan kepada para pensyarah khususnya
keluarga program SKIT dan juga BIP serta rakan-rakan seperjuangan yang banyak
membantu menjayakan laporan ini.
ABSTRAK
Persaingan dalam dunia keusahawanan dilihat semakin mencabar. Tanpa
mempunyai asas dan pengetahuan yang tinggi dalam ilmu keushawanan
memungkinkan matlamat kerajaan untuk menaiktaraf ekonomi bumiputera dalam
bidang keushawanan akan hanya tinggal agenda yang rancak diperdebatkan.
Kehadiran teknologi SMS yang berasaskan kepada telefon bimbit tiadak harus
dipandang daripada sudut hiburan sahaja. Selaras dengan itu perkhidmatan yang
diberi nama sebagai MBIC akan memberikan peluang ke arah pemantapan ilmu
keusahawanan. Permasalahan yang mereka hadapi seperti sukar untuk mendapatkan
maklumat kursus keusahawanan dan beberapa aspek lain yang berkaitan juga diteliti
bagi memudahkan pembangunan sistem. Perkhidmatan ini akan memastikan para
usahawan memperoleh maklumat program yang bersesuian dengan minat dan
perniagaan mereka. Proses merekabentuk perkhidmatan yang berasaskan kepada
SMS ini dilakukan dengan menggunakan kaedah Unified Modeling Language
(UML) agar pembangunan projek lebih mudah untuk dibangunkan.
Teknologi-
teknologi terkini yang bersesuian dengan kemudahan SMS seperti Phyton dan juga
MySQL menjadi platform utama dalam proses pembangunan sistem. Rancangan
Perniagaan yang disediakan juga membincangkan mengenai aspek-aspek yang
berkaitan dengan strategi pemasaran dan analisis pasaran supaya perkhidmatan yang
dibanguunkan ini mampu untuk dikomersialkan pada masa hadapan. Hasil daripada
perkhidmatan ini, menunjukkan teknologi SMS sebenarnya mampu untuk digunakan
dalam komuniti keusahawanan dalam mewujudkan pembentukan usahawan yang
mempunyai daya saing dan juga jati diri yang tinggi.
ABSTRACT
There are many competitors in the entrepreneur world. Without having a good
knowledge and skill development in entrepreneurship our government mission and
objective to groom Malay economic will be impossible. There is the way to solve all
kind of problem face about registration program and taking course within this
service. The rising of mobile technology using the SMS give an advantage to
entrepreneur development skills. The MBIC are the one of the services provide to
solve the problem in entrepreneurs world for make a registration in entrepreneurs
development program to polish their skill and knowledge in the competative business
world. Briefly, this service is to make sure entrepreneur to take the program depend
on their interest and their business itself. The process for develop this service are
using Unified Modeling Language (UML). The reason is to make it easy to develop
for this project more effectively. In addition, mobile technology that are arise also
facilitate to make this system more convenient to develop, MySQL and Phynton
programming language is
a few of example as a back bone for this system
development. Business plan discusses what marketing and financial strategies in
commercializing the system at later stage. Consequently this service give some
opportunity to entrepreneur and the SMS technology itself to give a compliment for
each other. Last but not least, SMS can give more advantages among entrepreneur
community to develop their competitive age in the real world business strategy.
SENARAI KANDUNGAN
BAB
1
2
TAJUK
HALAMAN
PENGESAHAN
ii
PENGHARGAAN
iii
ABSTRAK
iv
ABSTRACT
v
SENARAI KANDUNGAN
vi
SENARAI JADUAL
xi
SENARAI RAJAH
xii
SENARAI LAMPIRAN
xiv
PENGENALAN
1.1 Pendahuluan
1
1.2 Latar Belakang Kajian
3
1.3 Penyataan Masalah
3
1.4 Objektif Kajian
6
1.5 Skop
9
1.5.1 Skop Bidang
10
1.5.2 Skop Pengguna
11
1.6 Kepentingan Projek
11
1.7 Kesimpulan
13
KAJIAN LITERATUR
2.1 Pengenalan
14
2.2 Evolusi Internet
17
2.2.1 Pembangunan Teknologi Internet
18
2.2.2 Ringkasan Evolusi Laman Web
19
2.3 Evolusi Telekomunikasi
21
2.3.1 Telefon
22
2.3.2 SMS
22
2.3.2.1 Unsur Hiburan
24
2.3.2.2 Unsur Keselamatan Dan Kawalan
26
2.3.2.3 Unsur Pengiklanan
27
2.3.2.4 Unsur Maklumat
28
2.4 Pendekatan Kepada Business Intelligent (BI)
29
2.5 Kajian Sistem Sedia Ada
31
2.5.1 Dapat Vista Sdn Bhd
31
2.5.2 Business Integrated Resource Sdn Bhd
34
2.5.3 Trio Mobile Sdn Bhd
35
2.6 Perkhidmatan Pengumpulan Maklumat
2.6.1 Muat Turun Ring Tones
36
2.6.2 Muat Turun Gambar
37
2.6.3 Perbualan Melalui SMS
38
2.6.4 SMS Alert
38
2.6.5 Peraduan SMS
39
2.7 Kajian Industri SMS
39
2.7.1 Sejarah SMS
40
2.7.2 Perbezaan antara SMS dan WAP
41
2.7.3 Rangkaian yang menyokong teknologi SMS
41
2.8 Kesimpulan
3
36
44
METODOLOGI
3.1 Pengenalan
45
3.2 Model Pembangunan Sistem
48
3.2.1 Model Air Terjun
48
3.2.2 Model Spiral
49
3.2.3 Rational Unified Process (RUP)
51
3.3 Metodologi Yang Digunakan
52
3.3.1 Permulaan (Inception)
54
3.3.2 Penghuraiaan (Elaboration)
54
3.3.3 Pembinaan (Construction)
54
3.3.4 Peralihan (Transition)
55
3.4 Teknik Pengumpulan Maklumat Yang Digunakan
3.4.1 Temubual (Interview)
55
55
4
5
3.4.2 Pemerhatian (Observation)
57
3.4.3 Carian Maklumat Melalui Internet
58
3.5 Penjadualan Projek
60
3.6 Kesimpulan
61
ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM
4.1 Pengenalan
62
4.2 Analisis Sistem
63
4.2.1 Kes Guna (Use Case)
63
4.2.2 Penerangan Kes Guna (Use Case)
65
4.2.3 Pendaftaran Akaun Berdasarkan Rajah Jujukan
65
4.3 Seni Bina Sistem
66
4.4 Struktur Rekabentuk
71
4.5 Modul Pendaftaran
74
4.5.1 Pendaftaran Agensi
74
4.5.2 Pendaftaran Kursus
76
4.6 Modul SMS Alert
76
4.7 Modul Pertanyaan
76
4.8 Kesimpulan
77
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
5.1 Pengenalan
78
5.2 Implementasi Sistem
79
5.3 Pengujian
80
5.3.1 Proses Pengujian
5.3.1.1 Pengujian Keberfungsian (Functional)
81
5.3.1.2 Pengujian Penstrukturan
84
5.4 Kesimpulan
6
80
90
RANCANGAN PERNIAGAAN
6.1 Ringkasan Esekutif
91
6.1.1 Objektif
92
6.1.2 Misi
92
6.2 Ringkasan Syarikat R&R Matrix
93
6.2.1 Pengurusan dan organisasi
93
6.2.2 Lokasi syarikat dan fasiliti
94
6.3 Perkhidmatan
6.3.1 Penerangan perkhidmatan
6.4 Analisis Industri
95
96
98
6.4.1 Industri Sekarang
98
6.4.2 Jangkaan Masa Depan
99
6.4.3 Peluang Strategik
99
6.4.4 Pensegmenan Pasaran
100
6.4.5 Ramalan Industri
100
6.5 Sasaran Pasaran
101
6.5.1 Lokasi Pemasaran Dan Pengguna
101
6.5.2 Gaya Pasaran Dan Masa Depan
102
6.6 Pesaingan
102
6.6.1 Analisis Pesaing Utama
102
6.6.2 Strategi Kompetitif
104
6.7 Rancangan Pemasaran Dan Strategi Jualan
104
6.7.1 Penembusan Pasaran
104
6.7.2 Strategi Pemasaran
105
6.8 Kebarangkalian Risiko
105
6.8.1 Kelemahan Perkhidmatan
106
6.8.2 Teknologi Baru
106
6.8.3 Rancangan Alternatif
106
6.9 Pembangunan Jangka Masa Panjang Dan Titik
107
Keluar
6.9.1 Objektif
107
6.9.2 Strategi
108
6.9.3 Batu Tanda Aras
108
6.9.4 Risiko
109
6.9.5 Rancangan Keluar
109
6.10 Rancangan Kewangan
110
6.10.1 Ramalan untung rugi
6.11 Kesimpulan
110
112
7
KESIMPULAN
7.1 Pengenalan
113
7.2 Kerasionalan Objektif Projek
114
7.3 Perbincangan
115
7.3.1 Carta Kerja Agensi
115
7.3.2 Impak Daripada Sistem Yang Dicadangkan
117
7.4
Kekangan Projek
118
7.5
Kepentingan Projek
119
7.6
Cadangan
120
7.7
Kesimpulan
120
RUJUKAN
121
LAMPIRAN
123-155
SENARAI JADUAL
NOMBOR JADUAL
TAJUK
MUKA SURAT
2.1
Perkhidmatan rangkaian selular
42
3.1
Kebaikan dan kelemahan dalam model
49
air terjun
3.2
Kebaikan dan kelemahan dalam model
50
spiral
4.1
Perkakasan dan perisian dalam
68
pembangunan sistem
5.1
Pengujian laluan yang dikenalpasti
89
5.2
Ujian kemasukan nombor kad
89
pengenalan
6.1
Penyata untung rugi untuk tiga tahun
110
7.1
Perbandingan antara sistem semasa dan
116
sistem yang dicadangkan
SENARAI RAJAH
NOMBOR
TAJUK
MUKA SURAT
RAJAH
1.1
Penerimaan SMS
4
1.2
Platform dalam pindaaan video melalui
5
3G
2.1
Ringkasan evolusi laman web
2.2
Penggunaan
SMS
dalam
19
system
26
keselamatan
2.3
Struktur business intelligent
30
2.4
Penghantaran SMS daripada Dapat Vista
33
Sdn Bhd
2.5
Salah satu contoh modul dalam Trio
35
Mobile Sdn Bhd
3.1
Rangka operasi
47
3.2
Model air terjun
48
3.3
Spiral Model
50
3.4
Fasa dalam RUP
51
3.5
Fasa dalam RUP
53
4.1
Kes guna sistem SMS MBIC
63
4.2
Rajah jujukan untuk pendaftaran akaun
66
4.3
Seni bina sistem
68
4.4
Rajah kelas
70
4.5
Carta alir pengunaan SMS MBIC
72
4.6
Pecahan modul sistem SMS MBIC
73
5.1
Konsep pengujian keberfungsian
81
5.2
Pengujian kemasukan data
82
5.3
Data output yang dijangka
82
5.4
Ringkasan black box testing
83
5.5
Sebahagian daripada kod pengaturcaraan
84
python
5.6
Carta alir SMS MBIC
87
5.7
Carta graph sistem SMS MBIC
88
6.1
Carta organisasi R&R Matrix
94
6.2
Konsep rekabentuk perkhidmatan SMS
95
MBIC
6.3
Pendaftaran telefon mudah alih, 2005
100
SENARAI LAMPIRAN
LAMPIRAN
TAJUK
MUKA SURAT
A1
Carta Gantt Projek I
124
A2
Carta Gantt Projek II
126
B
Penerangan Kes Guna
127
C
Statistik Penggunaan Telefon Selular
136
D
Laporan Akhbar
138
E
Ujian Penerimaan Pengguna
144
F
Laporan Kewangan
152
BAB 1
PENGENALAN
1.1
Pendahuluan
Kemunculan era teknologi maklumat telah memberikan banyak sumbangan
kepada pelbagai sektor khususnya dalam bidang teknologi. Kesedaran terhadap sains
dan teknologi tersebut telah mendorong pelbagai agensi untuk menggunakan
sepenuhnya kemampuan yang terdapat dalam penaiktarafan teknologi maklumat
tersebut. Pihak kerajaan mahu pun swasta masing-masing berlumba-lumba untuk
merapatkan jurang teknologi mereka tidak kiralah dalam memperhebatkan tahap
keselamatan dalam penghantaran data mahu pun mempercepatkan penghantaran data
terbabit.
Bagi kerajaan kesungguhan mereka terbukti dengan kemunculan konsep yang
digelar sebagai kerajaan elektronik atau disebut juga dengan e-government, yang mana
ia membolehkan keseluruhan jentera kerajaan daripada sebuah unit yang kecil
sehinggakan kepada sebuah kementerian yang besar mampu untuk berhubung dalam
satu talian bagi memantapkan lagi pentadbiran kerajaan. Kemunculan Multimedia Super
2
Corridor (MSC) yang diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Seri
Mahathir Muhammad pada tahun 1996 merupakan titik tolak dan juga memberikan
laluan kepada pemangkin kerajaan elektronik di bawah acuan kerajaan Malaysia.
Kerancakan dalam evolusi pengkomputeran bukan sahaja dilihat dalam
penghasilan perkakasan komputer mahu pun perisian komputer yang canggih tetapi ia
juga melibatkan kemunculan teknologi baru yang mampu untuk mengubah gaya hidup
masyarakat setempat dan global. Apabila mempersoalkan berkaitan dengan komputer
beberapa perkaitan perlu diperhatikan. Antaranya beberapa teknologi yang semakin gah
dan hebat diperkatakan iaitu dunia teknologi mudah alih. Hakikatnya rata-rata rakyat
Malaysia telah pun menerima arus perdana teknologi tersebut. Telefon mudah alih
bukanlah teknologi asing lagi untuk diperkatakan.
Malah isu-isu yang berkaitnya juga hangat diperbincangkan di tajuk-tajuk utama
media, malah pada pertengahan tahun 2006 isu telefon bimbit sedang hebat
diperbincangkan di Dewan Negara. Gambaran mengenai teknologi telefon bimbit yang
menjadi pemangkin utama ke arah teknologi mudah alih yang juga dikenali sebagai
mobiliti menjadi pendorong kepada teknologi tersebut untuk terus bernafas dan
berevolusi. Penerokaan terhadap kemudahan teknologi tersebut bukan sahaja terletak
kepada komunikasi segerak malah teknologi tersebut diperhebatkan lagi dengan
pelbagai kemudahan seiring dengan dunia digital yang bersandarkan kepada dunia tanpa
sepadan yang telah menjadi persoalan pokok pada hari ini.
Pembabitan Malaysia dalam dunia teknologi komunikasi yang disokong oleh tiga
buah syarikat komunikasi yang satu daripadanya adalah syarikat GLC memberikan
harapan yang tinggi agar perkembangan teknologi tersebut dapat diiktiraf oleh dunia.
Ledakan teknologi telefon mudah alih yang memberikan pelbagai kemudahan dilihat
sebagai salah satu kaedah perhubungan yang bersesuian dengan gaya hidup masa kini.
Sehinggakan ia digelar juga dengan komputer mini yang mengambil beberapa konsep
dan mencirikan sesebuah komputer. Telefon mudah alih pada hari ini bukan sahaja
dilihat daripada segi rekabentuk malahan perisian yang terdapat di dalamnya.
3
1.2
Latar Belakang Kajian
Kemunculan teknologi komunikasi tanpa wayar telah menjadi begitu sinonim
dan menjalar dikalangan masyarakat kita pada hari ini. Bilangan pengeluar telefon
mudah alih dan pengguna internet yang semakin meningkat merupakan faktor utama
kepada peningkatan teknologi tersebut. Sehinggakan munculnya istilah yang digelar
sebagai ‘generasi’ bagi membolehkan teknologi tersebut dikategorikan. Seperti yang
telah diterangkan sebelum ini, terdapat beberapa generasi yang telah muncul sebelum
teknologi tersebut dan teknologi di dalamnya juga semakin meluas pada hari ini.
Dalam generasi pertama, sistem selular secara analog yang digunakan adalah
mengambil konsep teknologi daripada Advanced Mobile Telephone System (AMTS)
yang telah dibangunkan sekitar tahun 1983. Pada masa itu jumlah spectrum yang
mampu dijanakan adalah sebanyak 40MHz dan mampu diterima oleh Federal
Communication Commission (FCC) yang mempunyai kekuatan penerimaan sebanyak
800MHz. Ia pertama sekali diuji di Chicago dengan keluasan 2100 batu persegi.Ciptaan
telefon mudah alih yang pertama oleh Motorola pada 1983 adalah seperti Dr. Martin
Cooper merupakan pencipta telefon mudah alih berkenaan yang diberi nama Motorola
DynaTAC 8000X. Produk tersebut telah pun mendapat kelulusan FCC pada tahun yang
sama.
Kerancakan dalam bidang teknologi komunikasi telah membawa kemunculan
teknologi baru yang digelar sebagai Global System for Mobile Communications (GSM).
Seterusnya di sinilah bermulanya generasi kedua dalam bidang teknologi komunikasi.
Dalam generasi ini, bukan sahaja telefon dilihat sebagai alat untuk komunikasi secara
lisan, malah mampu digunakan untuk membuat komunikasi secara teks. Sistem ini yang
lebih dikenali sebagai Short Message System (SMS) telah memberikan banyak impak
kepada dunia komunikasi pada hari ini.
4
Rajah 1.1: Penerimaan SMS
Penggunaan SMS, sudah menjadi suatu kebiasaan dalam lapangan komunikasi
di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Penggunaanya yang hampir sedekad
membawa banyak implementasi. Daripada yang berbentuk hiburan, undian secara atas
talian hinggalah kepada muat turun pelbagai media dalam telefon bimbit iaitu
wallpaper, caller ringtone, ringtone dan juga lagu dalam format mp3. Walaupun
penggunaanya serta perkhidmatan yang diberikan hampir tepu, namun masih terdapat
lagi ruang-ruang maklumat yang perlu diisi dan digarap untuk penggunaan bukan sahaja
dalam bidang hiburan malahan pemberi kesan kepada dunia maklumat serta
pengetahuan yang sedang gah diperkatakan pada hari ini.
Lantaran daripada itulah kesesuiaan teknologi peralatan mudah alih serta
penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dapatlah digunakan dengan
sebaik mungkin. Bukan sekadar memberikan perkhidmatan kepada dunia hiburan
semata-mata malahan mampu digunakan sebagai penyumbang kepada mereka yang
menitik-beratkan kepada dunia bermaklumat yang berguna secara cepat, mudah dan
ringkas.
Dalam merentasi dunia teknologi, kebiasaanya memerlukan inovasi serta cetusan
idea kreativiti yang menarik bagi membolehkan sesuatu teknologi tersebut sentiasa
dapat diterima oleh pengguna. Kemunculan generasi yang ketiga dalam bidang
teknologi komunikasi telah memberikan banyak kelebihan. Jika diimbas semula
5
generasi sebelumnya hanya sekadar mampu berhubung secara lisan, malalui teks,
gambar berlatar belakangkan hitam dan putih, gambar berwarna dan seterusnya lagu
dalam format tertentu. Kini dengan teknologi 3G, video mampu dimainkan secara
langsung melalui telefon bimbit ke telefon bimbit melalui format video yang mudah
untuk dipindahkan.
Rajah 1.2: Platform dalam pindaaan video melalui 3G.
1.3
Penyataan Masalah
Mark et al (2001) mendifinisikan Pengurusan Berpengetahuan yang juga disebut
dengan Knowledge Management (KM) sebagai satu kaedah untuk memperoleh,
menyimpan, mengurus dan menjadikan maklumat tersebut sebagai pengetahuan untuk di
kongsi bersama dalam satu kelompok komuniti. Komuniti yang dimaksudkan di sini
ialah yang berunsurkan saintifik, akademik, perniagaan dan juga jentera kerajaan.
Namun begitu focus yang diberikan di sini adalah khusus untuk bidang perniagaan.
Bersandarkan kepada “Maklumat di hujung jari”
pelbagai inisiatif telah
dilakukan bagi membolehkan orang ramai memperoleh maklumat hatta daripada sumber
mana sekali pun. Namun begitu, jelasnya, naluri manusia lebih sukakan kepada cara
6
yang cepat dan mudah serta tidak perlu untuk bersusah payah mempelajari sesuatu
aplikasi yang baru. Wal hal, mereka memerlukan segala informasi tersebut untuk
membina jati diri mereka dalam berhadapan dengan persaingan yang mantap dan
ampuh.
Untuk mencapai hasrat tersebut, penggunaan teknologi daripada kemudahan
peralatan mudah alih digunakan. Disinilah SMS memainkan peranannya yang penting
sebagai laluan alternatif kepada mereka yang lebih selesa dengan kehidupan yang
mudah, cepat dan ringkas. Bagi memudahkan pemahaman terhadap persekitaran projek
yang bakal dibangunkan, salah sebuah organisasi yang terlibat secara langsung dalam
usaha penyampaian maklumat kepada orang ramai yang berkaitan dengan pembangunan
usahawan telah dipilih.
Organisasi yang dimaksudkan disini ialah, Majlis Amanah Rakyat (MARA)
diambil sebagai model rujukan untuk menghuraikan sedikit sebanyak mengenai
penyataan masalah tersebut.
•
MARA diambil sebagai contoh kerana organisasi ini adalah pelopor
kepada pembangunan usahawan di Negara Malaysia.
•
Ia juga menawarkan banyak kursus dalam pembentukan usahawan,
dianggarkan terdapat hampir 300 kursus setiap tahun bagi setiap negeri.
•
MARA juga masih lagi menggunakan kaedah konvensional dalam
mengiklankan dan juga membuat pendaftaran kursus-kursus mereka.
•
Kebanyakan usahawan di bawah seliaan MARA masih lagi ingin
mengasah pengetahuan mereka dengan program-program yang baru dan
lebih mencabar.
7
•
Kaedah yang digunakan pada hari ini, dilihat masih lagi belum mencapai
tahap kemampuan ICT di Malaysia.
•
Kaedah yang digunapakai juga tidak interaktif dan masih lagi
menggunakan tenaga sumber manusia yang tinggi. Wal hal, tenaga
sumber manusia berkenaan mampu digunakan di bahagian-bahagian yang
lebih penting dan agak kritikal dalam pembangunan organisasi tersebut.
Oleh yang demikian, tidak silaplah, jika MARA dijadikan sebagai kajian kes
untuk memberikan pemahaman terhadap perkhidmatan yang bakal diberikan seterusnya
menyumbang ke arah pembangunan system ini nanti. Selain dari itu juga, perkhidmatan
yang bakal diberikan ini bakal menjadi suatu daya tarikan yang baru kepada golongan
sasar. Terdapat beberapa permasalahan yang timbul berkaitan, sekiranya kaedah
konvensional atau tradisional masih lagi diteruskan. Memahami keperluan pelanggan
merupakan satu kaedah yang terbaik untuk membangunkan perkhidmatan ini.
Secara lumrahnya, masyarakat Malaysia khususnya berkehendakkan kepada
proses yang lebih cepat dan efisein. Rata-rata mereka akan berkrompomi sekiranya
proses tersebut memakan masa yang agak lama. Apatah lagi ia melibatkan keperluan
yang tersangat mereka perlukan. Walaupun kaedah konvensional masih lagi wujud dan
sedang digunapakai oleh sebilangan besar agensi dan organisasi. Namun, persoalannya
adakah mereka telah memuaskan hati pelanggan mereka. Persoalan ini harus dilihat
daripada pelbagai sudut dan citarasa pengguna, supaya permasalahan yang wujud dapat
ditangani dengan sebaik mungkin dan teknologi yang ada mampu disesuaikan mengikut
keadaan.
Pengisian borang pendaftaran umpamanya, terpaksa memakan masa yang agak
lama untuk diproses. Wal hal, sela masa yang ada itu mampu digunakan untuk tujuan
yang lebih baik lagi, seperti pemantapan dalam organisasi tersebut. Berbalik kepada
borang yang perlu diproses tadi, langkah-langkah yang diambil juga agak panjang.
Daripada satu meja ke meja yang lain, maksudnya daripada satu unit atau jabatan
8
kepada pengurusan yang lain. Hal yang demikian, sememangnya mengambil masa yang
agak lama untuk di selesaikan. Lain pula ceritanya dengan keciciran borang dan juga
kehilangan boring. Permasalahan-permasalahan seperti yang disebutkan sebentar tadi,
bukan sahaja memburukkan reputasi organisasi terbabit malahan memberikan kesan
yang negatif kepada bakal-bakal usahawan yang baru ingin menceburi bidang tersebut.
Secara keseluruhannya permasalahan tersebut boleh diringkaskan seperti
pernyataan yang di bawah:
a) Maklumat program yang diingini tidak selalunya ada dan sukar untuk
diperolehi.
b) Sekiranya maklumat program tersebut boleh dihantar, kaedah yang
digunakan juga masih lagi menggunakan kaedah konvensional dan
seterusnya proses penghantaran tersebut akan memakan masa.
c) Kaedah yang digunakan juga dilihat masih lagi kurang interaktif, lantas
kurang memberikan persekitaran teknologi yang kondunsif seperti yang
ingin dicapai.
1.4
Objektif Kajian
Kajian pembangunan sistem yang dilakukan ini adalah adalah supaya beberapa
objektif seperti yang tersenarai dapat dicapai:
ƒ
Membangunakan sebuah projek perkhidmatan SMS kepada para komuniti
usahawan.
9
ƒ
Menyebarkan maklumat dengan cepat dan mudah berasaskan kepada
perkhidmatan SMS yang dibangunkan.
Mewujudkan daya interaktiviti dalam membuat pendaftaran kursus melalui SMS
beserta dengan maklumat kursus tersebut.
1.5
Skop
Pada dasarnya Mobile Business Intelligent Centre (MBIC) adalah berasaskan
kepada keperluan dalam dunia teknologi dan komunikasi serta penggunaan peralatan
mudah alih contohnya seperti telefon mudah alih, personal digital assistant dan juga
smart phone devices. Kebergantungan terhadap teknologi tersebut telah memberikan
peluang dan juga kemudahan kepada mereka yang mengemari kehidupan yang selesa
tanpa dibebani dengan latihan serta pembelajaran yang sukar untuk difahami. Bagi
tujuan yang sedemikian, kesesuian ruang lingkup atau pun sasaran kepenggunaan dan
juga pengguna perlu diambil kira. Antara skop yang difokuskan adalah:
•
Skop bidang
•
Skop pengguna
1.5.1 Skop Bidang
Memandangkan bidang perniagaan adalah sesuatu bidang yang luas, maka skop
perkhidmatan ini hanya akan menyentuh mengenai proses pembangunan perniagaan dan
10
juga keushawanan. Jika dikaji secara menyeluruh, bidang keushawanan di Malaysia
agak luas. Antaranya ia meliputi pertanian, pembuatan, pemakanan dan pelbagai lagi
projek-projek yang berdaya maju dan mampu untuk dikomersialkan ke peringkat
antarabangsa. Dalam menuju misi serta visi negara yang kini berkonsepkan glokal,
usahawan bumiputera khusunya kini diberikan pelbagai insentif untuk menaikkan
martabat ekonomi melayu.
Memetik daripada perkataan glokal sahaja yang membawa konsep tempatan
yang boleh memberi nilai ke peringkat antarabangsa. Perkhidmatan MBIC merupakan
satu perkhidmatan yang mampu untuk membantu usahawan dari segi integriti usahawan
terbabit yang meliputi pengetahuan dan juga jurang antara usahawan yang terlibat secara
langsung atau tidak dalam sesuatu pernaiagaan tersebut. MBIC adalah suatu
perkhidmatan bagi membolehkan pengguna membuat pendaftaran kursus dan juga
latihan dengan agensi atau organisasi secara SMS. Memandangkan perkataan MBIC
diambil daripada elemen perniagaan, maka skop bidang yang difokuskan adalah khusus
untuk tujuan perniagaan sahaja. Bidang perniagaan merupakan salah satu bidang yang
luas, oleh itu perkhidmatan ini hanya memfokuskan kepada bidang kursus dan juga
latihan sahaja.
1.5.2
Skop Pengguna
Perkhidmatan MBIC sesuai digunakan oleh golongan usahawan dan juga bakal
usahawan untuk mendalami ilmu perniagaan mereka. Selain itu juga, agensi serta
organisasi yang memberikan khidmat latihan serta kursus tersebut juga mudah untuk
dipromosikan
Elemen-elemen teknologi tersebut bukan sahaja dilihat sebagai
pemangkin kepada pembangunan sistem, malahan ia juga menjadi asaskepada
perkhidmatan yang lebih mantap. Ia juga sebagai titik permulaaan ke arah mencapai
11
tahap kepercayaan daripada client dan juga customer perkhidmatan MBIC. Sebagai
permulaan untuk fasa pertama pembangunan perkhidmatan ini, kandungan maklumat
yang bakal diberikan adalah berunsur maklumat-maklumat program atau kursus sahaja.
Ini termasuklah dari segi penganjur, tempat, tarikh dan juga bayaran yang
dikenakan kepada bakal peserta. Selain itu juga, client yang terdiri daripada organisasiorganisasi atau pun disebut sebagi penganjur boleh mendapatkan konsultan swasta bagi
mengendalikan program mereka, Ini juga salah satu kemudahan yang diberikan untuk
membolehkan konsultan mendaftar secara online melalui MBIC. Secara tidak langsung
perkhidmatan ini bukan sahaja sebagai pelopor untuk menyebarkan maklumat program
malahan bakal menjadi Enterprise Human Resource Planning (EHRP), yang bakal
mengintegrasikan antara organisasi besar dan juga konsultan.
1.6
Kepentingan Projek
Bagi memperlengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang berteraskan kepada
keushawanan, MBIC dilihat sebagai platform ke arah mencapai hasrat tersebut. Boleh
dikatakan hampir setiap hari pendaftaran untuk penubuhan syarikat baru akan terus
meningkat. Ini ditambah pula dengan saranan kerajaan, untuk meningkatkan lagi
bilangan usahawan bumiputera tidak kiralah sama ada usahawan makanan, pertanian
mahu pun usahawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang teknologi.
Tanpa bimbingan dan motivasi yang berterusan, usahawan-usahawan tersebut
hanya tinggal namanya sahaja tanpa meninggalkan sebarang kejayaan. Kesedaran
melalui pengiklanan yang berterusan mampu menarik minat sebilangan besar usahawan
untuk menimba lebih banyak ilmu. Selain itu, ia juga mampu menarik orang ramai untuk
menceburi bidang keusahwanan. Berkemungkinan penerapan dalam kursus mentor
12
secara point 2 point juga bakal difikirkan bagi menjadikan MBIC lebih dinamik dan
mampu memberikan perkhidmatan berasaskan ICT secara berterusan.
Usahawan baru terutamanya, sememangnya sangat memerlukan banyak
maklumat tentang bimbingan dan kemudahan yang boleh diperolehi untuk mendepani
dunia keushawanan yang penuh mencabar. Oleh yang demikian penggunaan teknologi
MDC dilihat sebagai satu langkah yang amat berkesan kerana ia amat rapat dan begitu
personal dalam kehidupan mereka, Dengan jurang yang dikurangkan ini akan
meningkatkan lagi minat dan semangat dikalanagan usahawan.
1.7
Kesimpulan
Daripada perbincangan sebelum ini, maka dapatlah perkara-perkara asas dalam
bab ini dijelaskan dengan sebaik mungkin. Daripada latar belakang kajian yang
menyentuh mengenai aspek kemunculan teknologi komunikasi secara ringkas.
Kemunculan era telekomunikasi yang telah dipelopori sebelum ini. Penemuan teknologi
telekomunikasi yang dahulunya dilihat agak sukar diterima kini telah menjadi salah satu
gaya hidup masyarakat yang lebih mementingkan soal komunikasi. Selain daripada jarak
berdasarkan frekuensi, bentuk rekaan produk telefon itu sendiri juga memainkan
peranan yang penting dalam menerokai bidang tersebut.
Walaupun sebelum era komunikasi jarak jauh diterima pakai oleh masayrakat
dunia melalui kaedah telekomunikasi, komunkasi secara teks telah digunakan. Namun
kaedah kaedah komunikasi berteks kini digunakan semula dengan pendekatan yang
berbeza. Penyampain berteks semakin mendapat sambutan hatta dalam pelbagai sektor
kerana ia adalah media yang mudah digunakan dan ditambah pula dengan ciri-ciri yang
mudah serta cepat.
13
Skop kajian diteliti bagi membolehkan kajian ini tidak tersasar daripada
objektifnya. Selain daripada mengkaji pendekatan yang sedia ada, pemahaman serta
kehendak terhadap sesuatu organisasi yang ingin menceburi bidang teknologi maklumat
perlu diberi perhatian. Di sini sektor yang diberi penekanan adalah khusus daripada
agensi yang diberi tanggung jawab terhadap bidang pembangunan keusahawanan.
Pembabitan teknologi SMS sekali lagi ditekankan dalam perbincangan kepentingan
projek. Tanpa penjelasan yang sedemikian, pihak pelanggan sasaran masih lagi belum
merasai kepentingan kehadiran teknologi terbabit. Secara tidak langsung keseluruhan
bab ini mengabungkan usaha sama serta mencari perkaitan antara teknologi serta gaya
hidup yang digemari oleh masyarakat setempat untuk dijadikan peluang ke arah
pembangunan masyarakat berilmu melalui pendedahan yang ilmu secara sistematik.
14
BAB 2
KAJIAN LITERATUR
2.1
Pengenalan
Dalam proses untuk memberikan perkhidmatan ini beberapa pendekatan atau
cara pendekatan perlulah diambil kira. Ini bagi membolehkan perkhidmatan yang dalam
proses pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh yang demikian,
kajian literatur dalam proses pembangunan MBIC ini mengambil daripada beberapa
aspek penting, antaranya aspek pembangunan sistem itu sendiri. Selain itu juga, dengan
adanya kajian seperti ini, ia mampu memberikan kefahaman yang lebih baik kearah
pembangunan perkhidmatan yang sediakan selaras dengan keperluan semasa.
Penerokaan ilmu untuk menjadikan sesuatu kaum lebih bertamadun sudah lama
diperkatakan. Masa yang merentasi zaman juga membuktikan bahawa ilmu pengetahuan
mampu mengubah gaya dan juga cara hidup sesebuah kaum. Perkara yang demikian
dapatlah dilihat dengan pengamatan sejarah lampau yang mana ilmu menjadi rebutan
sehinggakan zaman kegelapan tamadun Eropah kembali pulih dan juga kemusnahan
15
negara Jepun selepas berlakunya perang dunia ke dua kini kembali menjadi sebuah
negara yang paling digeruni dalam penerokaan bidang sains dan teknologi.
Dalam bab ini, kajian akan difokuskan kepada beberapa keperluan yang
menyentuh mengenai penyebaran maklumat secara interaktif. Selain daripada mengkaji
sistem yang telah sedia ada, kajian ini juga diharapkan dapat membantu melengkapkan
kemudahan yang sedia ada agar ia nampak lebih dinamik dan mampu untuk merapatkan
jurang digital. Kajian mengenai evolusi telekomunikasi dan juga teknologi internet juga
dibincangkan kerana dengan adanya kajian seperti ini, diharapkan ia dapat membantu
penerokaan ilmu yang lebih baik dalam bidang TMK.
Penggunaan teknologi komunikasi yang berasaskan kepada tekonologi tanpa
wayar telah pun mendapat tempat di hati masyarakat pada hari ini. Kemunculan
teknologi tersebut pada sedekad yang lepas, sedikit sebanyak memberikan implikasi
kepada perubahan gaya
dan corak komuniti dalam masyarakat kita pada hari ini.
Namun tanpa disedari kemunculan teknologi tersebut memberikan laluan kepada
beberapa sektor dalam memperkemaskan bidang perniagaan mereka masing-masing.
Penggunaan telefon bimbit, komputer riba dan juga personal digital assistant (PDA)
merupakan antara bukti kepada peloporan teknologi tanpa wayar yang kian pesat
diperkatakan pada hari ini (Amrit Tiwana, 2000).
Khidmat pesanan ringkas yang telah menjadi gaya hidup pada semua lapisan
masyarakat pada hari sebenarnya telah pun muncul pada beberapa tahun yang lepas.
Semuanya bermula dengan pengundian secara SMS di dalam program televisyen Juara
Lagu, TV3. Tidak lama selepas itu kemunculan muat turun untuk Ring Tones secara
SMS selain itu juga semakan saman kenderaan lalulintas juga boleh dibuat melalui
SMS. Daripada situ, bukan sahaja penduduk Malaysia sahaja menyedari kepentingan
dalam penggunaan SMS malahan ia memberi laluan kepada pemberi maklumat mesej
tersebut dan juga pelanggan perkhidmatan. Pada hari ini, bukan sahaja muat turun dalam
SMS yang sedang hebat diperkatakan malahan urusan yang berprofail tinggi yang
melibatkan keselamatan sistem seperti perbankan secara SMS juga telah diterokai, yang
16
jelas penggunaan SMS yang dilihat kian berkembang penggunaanya memberikan
pelbagai kemudahan kepada orang ramai (Chong, 2006).
Sungguhpun pada hari munculnya teknologi-teknologi baru seperti Multimedia
Message Service (MMS) yang digandingkan dengan teknologi GPRS namun SMS
masih lagi digunakan secara meluas. MMS memberikan kemudahan kepada pengguna
telefon bimbit untuk menghantar atau menerima pesanan secara multimedia, contohnya
imej bergambar, video dan juga audio. Teknologi telefon bimbit tidak berhenti setakat
itu sahaja, kemunculan teknologi 3G yang semakin meluas kawasan liputannya kini
mampu menarik perhatian pengemar teknologi mudah alih terbabit. Tiga buah syarikat
gergasi komunikasi negara iaitu Celcom, Maxis dan juga Digi, masing-masing giat
memperbaiki perkhidmatan mereka.
Walaupun teknologi dan juga perkhidmatan selain daripada SMS sedang rancak
dibangunkan namun perkhidmatan SMS yang dilihat masih lagi mendapat tempat untuk
diperluaskan. Bersandarkan kepada ciri-ciri yang terdapat dalam teknologi SMS terbabit
ia mampu memberikan peluang kepada pembekal perkhidmatan terbabit. Kemunculan
beberapa aplikasi yang memudahkan penghantaran mesej memberikan nilai tambah
kepada kemudahan tersebut. Penghantaran mesej secara atas talian dengan berbantukan
teknologi internet kini kian diperluas penggunaanya. Apatah lagi, ia diberikan secara
percuma kepada mereka yang telah berdaftar dengan sesuatu laman web tersebut.
Berdasarkan kepada penerangan seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, maka
bolehlah diringkaskan disini bahawa, perkhidmatan SMS dipecahkan kepada dua
kategori. Pertama yang melibatkan muat turun dalam SMS terbabit yang dikenali
sebagai Content Agregation dan yang keduanya yang melibatkan aplikasi SMS.
Pendekatan terhadap kedua-dua pecahan terbabit agak berbeza kerana ia melibatkan
rekabentuk sistem dalam pembangunan perkhidmatan.
17
2.2
Evolusi Internet
Memperkatakan tentang internet hampir kebanyakan orang ramai sudah tidak
asing lagi dengan teknologi tersebut. Beberapa pembaharuan dalam meningkatkan lagi
teknologi tersebut semakin dikaji dan juga dipelopori bagi membolehkan teknologi
tersebut lebih effisien dan juga memberi kesan ke atas penggunaanya. Perkembangan
teknologi yang dimaksudkan tersebut termasuklah daripada segi perkakasan serta
perisian yang digunapakai. Namun, tidak ramai yang sedar dan mengetahui tujuan
sebenar ia dicipta dan kekangan penggunaanya. Dalam bab ini, perbincangan yang
ringkas mengenai pengenalan internet akan dilakukan kerana ia dianggap penting
sebelum konsep sebenar dalam pengaruh teknologi mudah alih yang lebih mendalam
diperbincangkan.
Penemuan ilmu yang baru ini juga dikenali sebagai Ilmu Teknologi Maklumat.
Sebenarnya, ilmu ini agak berbeza dengan ilmu-ilmu kotemporari yang lain seperti ilmu
sains, matematik mahupun ilmu astronomi. Kebanyakan ilmu-ilmu tersebut telah pun
dipelopori oleh kebanyakan negara seperti di Arab Saudi, Mesir dan juga China.
Berbeza dengan ilmu yang sedang hebat diperkatakan pada hari ini, ia wujud dengan
adanya perkakasan yang dinamakan sebagai komputer. Perbincangan mengenai struktur
serta reka bentuk komputer tidak akan dibincangkan dalam tesis ini. Walau
bagaimanapun, perbincangan adalah khusus kepada hasil yang telah dijanakan daripada
penciptaan komputer tersebut.
18
2.2.1
Pembangunan teknologi internet
Internet
telah
dibangunkan
selaras
dengan
perkembangan
teknologi
pengkomputeran. Pembangunan internet adalah hasil daripada projek yang dinamakan
sebagai ARPANET. Projek mega ini telah diilhamkan dan mendapat pembiayaan penuh
oleh Jabatan Pertahanan Amerika atau United Stetes Departments of Defense Advanced
Research Project Agency (ARPA). Tujuan utama pembangunan projek ini adalah untuk
memantau maklumat ketenteraan beserta segala maklumat sulit kerajaan terbabit. Segala
maklumat yang dikehendaki adalah berada didalam jaringan rangkaian komputer.
Akhirnya lewat 1968, matlamat pembangunan telahpun mencapai objektifnya.
Namun begitu, para pengkaji melihat aspek yang lebih luas kerana ia mempunyai
potensi yang besar ke arah pembentukan dan penerokaan ilmu baru di arena teknologi
dunia. Awal tahun 1970-an pengkaji menyedari segala matlamat mereka boleh tercapai
sekiranya terdapat beberapa rangkaian minor yang dapat digabungkan dan membentuk
satu jaringan yang lebih luas. Maka itulah yang digelar sebagai internetwork atau
dikenali juga dengan internet (Enders, 2005).
Aplikasi penggunaan internet pada waktu itu semakin meluas dan semakin
mendapat sambutan dikalangan pengguna. Ramai diantara mereka menggunakan
internet sebagai wadah ilmu dan juga sumber penegetahuan. Tidak kurang juga yang
memanfaatkannya sebagai salah satu strategi pemasaran. Walau bagaimanapun, apa jua
jenis aplikasi yang digunakan, ia tetap tidak keluar daripada konsep World Wide Web
(www) yang merupakan salah satu aplikasi internet.
Sebelum tahun 1990 an penamaan World Wide Web masih belum lagi dapat
ditentukan, sehinggalah pada bulan Oktober 1990, perkataan itu telah pun digunapakai
dengan meluas. Sungguh pun begitu, teknologi asas ini masih lagi belum
diperkembangkan sehingga tahun 1992. Ini disebabkan oleh beberapa permasalahan
serta kepincangan terhadap beberapa perkhidmatan yang terhad pada ketika itu.
19
2.2.2
Ringkasan evolusi laman web
Dengan merujuk kepada Rajah 2.1, dapatlah digambarkan bahawa terdapat tiga
peringkat generasi dalam pembangunan laman web. Dalam generasi pertama yang
dikenali sebagai Mosaic, juga merupakan titik permulaan bagi pembangunan teknologi
ini, yang juga memeperkenalkan kepada teknologi yang asas sahaja. Antara teknologi
tersebut adalah:
•
Hypertext Markup Language (HTML)
•
Hypertext Transport Protocol (HTTP)
•
Common Gateway Interface (CGI)
Generasi
Ketiga:
Mature
Netscape And
Generasi Kedua:
Early Netscape
Generasi Pertama:
Mosaic
Rajah 2.1: Ringkasan evolusi laman web
(Sumber: Rohaizan Abd Jalil, 2004)
20
Ketiga-tiga teknologi tersebut mempunyai hubungkait dalam asas pengetahuan
HTML, maklumat organisasi dan juga pengetahuan dalam UNIX. Dalam generasi ini,
hasil daripada generasi pertama ini adalah seperti penghasilan teks, beberapa gambar
dan juga sedikit sentuhan interaktif.
Bagi generasi yang kedua pula, ia dipelopori oleh Netscape Navigator TM
ataupun juga dikenali sebagai Mosaic Netscape, iaitu daripada syarikat aslnya, Mosaic
Communication Corporation. Pengambilalihan syarikat ini telah memberikan perubahan
yang besar kepada teknologi laman web. Ini terbukti dengan beberapa lagi ciri di dalam
HTML seperti pelarasan pertengahan, teks bergrafik dan pemilihan pada latarbelakang
laman web tersebut.
Daripada ciri-ciri yang dinayatakan di atas, maka golongan-golongan sasar
seperti pengurus syarikat, syarikat-syarikat pengiklanan, pemasar dan juga golongan
profesional memilih Netscape bagi tujuan-tujuan pengkomersialan industri mereka.
Apabila Netscape menambah beberapa elemen baru dalam teknologinya, ia secara tidak
langsung memberikan satu lagi pembaharuan dalam teknologi ini. Namun begitu, sekitar
tahun 1995 hingga 1996, berlakunya persaingan web yang melibatkan Netscape dan
juga pemain berasaskan media, ia hanya melibatkan persaingan dari segi teknologi
dalam pembangunan laman web sahaja serta cara untuk menarik lebih ramai lagi
golongan sasar.
Selaras
dengan
pembangunan
dunia
perkakasan
komputer
dan
juga
perkembangan dalam era teknologi rangkaian komputer, ia juga membawa sedikit
sebanyak perubahan dalam teknologi web. Penghasilan bahasa-bahasa pengaturcaraan
komputer seperti Java, Java Script, ActiveX dan juga Python memberikan ruang kepada
teknologi HTML berkembang. Dalam generasi ketiga ini, beberpa ciri yang lebih kepada
kesesuian antara muka pengguna diperkenalkan. Lantas ini membolehkan pengguna
mampu melayari internet dengan lebih mudah (Foraizan, 2000).
21
2.3
Evolusi Telekomunikasi
Telekomunikasi pada dasarnya merupakan komunikasi elektronik jarak jauh, sama
ada satu atau dua hala. Ini termasuklah komunikasi menggunakan, radio, televisyen,
telefon dan komputer. Terdapat banyak jenis maklumat boleh dihantar melalui sistem
telekomunikasi termasuk suara dan muzik, gambar dan gambar boleh bergerak, fail
komputer dan aplikasi serta data telegraf.
Pusat telekomunikasi moden terlibat dalam masalah penghantaran jumlah maklumat
yang banyak dalam jarak yang jauh tanpa mangalami kerosakan data disebabkan oleh
faktor hingar dan gangguan yang boleh merosakkan isyarat telekomunikasi terbabit.
Sistem telekomunikasi merupakan semua sistem atau komponen yang terlibat dalam
proses penghantaran maklumat tersebut. Contoh-contoh telekomunikasi manusia:
•
Telegraf
•
Telefon
•
Televisyen dan Radio
•
Short Message System (SMS)
•
3G (Generasi Ketiga)
•
Internet
•
Internet tanpa wayar (WiFi)
•
Radio Amatur
22
2.3.1 Telefon
Penciptaan telefon oleh Alexendar Graham Bell telah membuka arena baru dalam
dunia komunikasi. Perkataan telefon berasal daripada bahasa Greek, (‘tele’ bermaksud
jauh dan ‘phone’ bermaksud suara). Ia adalah alat telekomunikasi yang digunakan bagi
memancar dan menerima bunyi (kebiasaanya suara dan percakapan) pada jarak jauh
tanpa terikat, secara bebas. Kebanyakan telefon beroperasi melalui pemancaran isyarat
eletrik melalui jaringan telefon rumit yang membenarkan sebarang pengguna telefon
untuk berhubung dengan hampir kesemua yang lain.. Terdapat empat prinsip utama di
mana pengguna yang menggunakan penerima telefon yang boleh disambungkan kepada
jaringan telefon:
•
"Talian darat" tradisi telefon kekal, di mana sambungan wayar fizikal khusus
digunakan bagi menyambungkan sesuatu lokasi.
•
Wireless dan telefon radio, yang menggunakan sama ada isyarat radio analog
atau digital.
•
Telefon satelit, yang menggunakan alat penghubung satelit komunikasi.
•
Telefon
suara
melalui
protokol
internet
(VOIP),
yang
menggunakan
perhubungan capaian Internet Jalur Lebar. Antara pengguna akhir, pemancar
antara jaringan boleh dilakukan melalui kabel gentian optik, titik ke titik
microwave atau relay satelit.
2.3.2
SMS
Sistem pesanan ringkas ataupun SMS (Short Message Service) adalah satu
perkhidmatan yang ditawarkan melalui telefon bimbit untuk mengirim atau menerima
pesanan pendek. Pada mulanya SMS dirancang sebagai sebahagian daripada GSM,
23
tetapi pada masa sekarang, perkhidmatan ini ditawarkan oleh jaringan-jaringan mobil
lainnya termasuk rangkaian Universal Mobile Telephone System (UMTS).
UMTS atau Sistem Telefon Bimbit Universal berasal daripada teknologi WCDMA dan merupakan jawapan kepada negara yang lebih menggunakan GSM. Sistem
ini berpusat di Eropah. UMTS diurus oleh 3GPP, organisasi yang turut menguruskan
GSM, GPRS, dan EDGE. Satu pesanan ringkas SMS maksimum terdiri daripada 140
bait. Dengan kata lain, satu pesanan boleh memuatkan 140 aksara 8-bit, 160 aksara 7-bit
atau 70 aksara 16-bit untuk bahasa Jepun, China dan Korea yang memakai aksara Kanji.
Selain 160 bait ini, ada data-data lain yang termasuk. Ada pula beberapa kaedah
untuk mengirim pesanan yang lebih panjang daripada 160 bait, tetapi seorang pengguna
harus membayar lebih daripada sekali. SMS juga mampu untuk mengirim grafik, audio
dan video. SMS bentuk ini disebut MMS. Pesanan-pesanan SMS dikirim dari sebuah
telefon bimbit ke pusat pesanan (SMSC dalam bahasa Inggeris). Di sini pesanan
disimpan dan cubaan untuk menghantarnya dilakukan untuk beberapa kali. Setelah satu
waktu yang telah ditentukan, biasanya 1 hari atau 2 hari, pesanan akan dihapuskan.
Seseorang pengguna boleh mendapatkan pengesahan daripada pusat pesanan ini. SMS
sangat popular di Eropah, Asia dan Australia (Paavilainen, 2002).
Di Amerika Syarikat, SMS secara perbandingan jarang digunakan. Di tempat
lain, SMS popular kerana agak murah dan kerap digunakan di kalangan remaja.
Perkhidmatan pesanan ringkas ini jarang digunakan di kalangan pengguna yang agak
berusia. Disebabkan lambat dan kesulitan menulis atau untuk menjimatkan ruang,
biasanya pesanan SMS diringkaskan. Tetapi kesulitan ini, sekarang sudah diatasi kerana
banyak telefon bimbit yang memiliki fungsi kamus dan bijak teka "intelligent guess". Ini
merujuk
kepada
ciri
telefon
meneka
perkataan
yang
cuba
ditulis
dengan
membandingkan perkataan yang bermula dengan huruf yang sudah diisi. Sebagai
contoh, sekiranya pengguna menaip perkataan “kere”, system telefon bimbit berkenaan
akan mempaparkan perkataan “kereta”.
24
Namun begitu pesanan-pesanan SMS pernah mengakibatkan beberapa perubahanperubahan yang ketara dalam masyarakat. Beberapa petikan seperti:
•
Januari 2001, Joseph Estrada dipaksa turun takhta sebagai Presiden Filipina.
Kempen menentangnya diselaraskan melalui sistem pesanan ringkas SMS.
•
Julai 2001, pihak berkuasa Malaysia memutuskan bahawa dalam menjatuhkan
talak, tidak boleh dilakukan melalui SMS. Ini disebabkan tidak jelas siapa yang
menghantarnya. Siapa sahaja boleh meminjam atau mencuri telefon bimbit dan
menghantar pesanan tersebut. Tiada bukti seperti tulisan, suara yang boleh
dicamkan, atau saksi yang boleh mengesahkannya. Talak tersebut perlu
didaftarkan di Mahkamah atau Pejabat Kadi sebelum ia disahkan.
2.3.2.1 Unsur hiburan
Antara yang menarik perhatian pengguna dalam teknologi SMS ini adalah
kebanyakan yang berunsurkan kepada hiburan. Maka tidak hairanlah sekitar tahun 2004,
2005 dan juga pertengahan 2006 menunjukkan kerancakan penggunaan aplikasi SMS
terbabit. Keuntungan daripada aplikasi SMS juga mampu mencecah berbillion ringgit.
Selain itu juga, kehadiran telefon bimbit yang canggih juga memaksa, pelbagai aplikasi
dalam telefon bimbit tersebut bergerak selari agar penggunaanya dapat diselaraskan.
Perkara ini terbukti dengan kemunculan pelbagai aplikasi berbayar.
a) Muat turun ringtone, caller ringtone, wallpaper, screensaver.
Paparan yang menarik dalam sesebuah telefon bimbit juga telah menjadi
gaya hidup pelbagai lapisan masyarakat pada hari ini. Tidak kira
peringkat umur mereka juga berkehendakan penyampaian yang interaktif
dalam telefon bimbit mereka.
25
b) Perbualan melalui SMS (SMS Chat)
SMS Chat adalah mengambil konsep daripada perbualan menerusi
internet. Namun dalam aplikasi ini, SMS chat secara mudah akan masuk
dalam saluran berkenaan tanpa perlu mendedahkan identiti mereka.
Antara saluran yang menyediakan hiburan seperti ini termasuklah
beberapa syarikat saluran televisyen seperti TV3, NTV7 dan juga
beberapa syarikat saluran televisyen yang lain. Paparan perbualan
tersebut akan dipaparkan pada sebahagian paparan televisyen berkenaan.
c) Peraduan melalui SMS (SMS Contest)
Peraduan melalui SMS juga tidak ketinggalan dalam salah satu cabang
unsur
hiburan
berasaskan
teknologi
ini.
Soalan-soalan
tersebut
kebiasaanya akan dihebahkan melalui saluran radia dan juga televisyen.
Mereka yang berminat untuk menyertai pertandingan terbabit akan
menghantar jawapan berasaskan kod dan menghantarkan kepada nombor
yang berkenaan. Kebiasaanya pemenang akan diumumkan sejurus sahaja
peraduan tersebut ditamatkan. Ia tidak mengambil masa yang terlalu lama
untuk mencari pemenang peraduan berkenaan.
Sehinggakan tidak terlepas juga kejadian “SMS hantu” yang berlaku sekitar
tahun 2005 yang memaksa Kerajaan Malaysia untuk mendaftarkan ke semua pengguna
telefon bimbit prabayar untuk mendaftarkan nombor telefon mereka dengan pihak
syarikat telekomunikasi masing-masing. Kejadian tersebut adalah berpunca daripada
pihak yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan fitnah dan juga menimbulkan
kekacauan melalui SMS semata-mata untuk kepentingan peribadi.
26
2.3.2.2 Unsur keselamatan dan kawalan
Dalam bidang keselamatan, SMS juga memainkan peranan sebagai salah satu
kaedah alternatif untuk memberikan arahan kawalan. Ia merupakan salah satu kaedah
inovasi bagi mengantikan kaedah alat kawalan jauh atau disebut juga dengan remote
control. Ini disebabkan oleh, penggunaan alat kawalan jauh adalah terbatas dari segi
jarak dan juga menghalang signal tersebut. Sebagai contoh, sekiranya tuan rumah,
terlupa untuk mengaktifkan penggera keselamatan atau pun alarm security di rumahnya,
tuan rumah terbabit mampu berbuat demikian dengan hanya menghantar kod melalui
SMS dan kawalan rumahnya akan diaktifkan.
Rajah 2.2: Penggunaan SMS dalam system keselamatan.
(Sumber: Enders, 2005)
Dengan adanya kawalan keselamatan secara SMS seperti yang ditunjukkan dalam
Rajah 2.2 di atas, maka tuan rumah tidak perlu lagi risau terhadap tahap keselamatan
rumah mereka. Penggunaan SMS bukan sahaja dilihat mampu memberi nilai tambah
dalam pengurusan keselamatan ia juga dapat memberikan penggunaan teknologi
tersebut secara maksimun dengan gabungan ciri-ciri yang terdapat dalam penggunaan
internet.
27
2.3.2.3 Unsur pengiklanan
Pengiklanan merupakan salah satu kaedah untuk memperkenalkan sesuatu
produk. Pelbagai kaedah telah digunakan untuk menjadikan produk-produk tersebut
dapat dikenali umum. Antara kaedah yang biasa digunakan ialah, melalui kenyataan di
papan tanda, brouchure dan juga pemplate. Namun sekiranya sesebuah syarikat
mempunyai bajet yang tinggi, mereka akan menggunakan saluran yang lebih cepat
seperti di radio dan juga televisyen tetapi kaedah yang sedemikian memakan kos yang
agak tinggi.
Jika diperhatikan, kaedah-kaedah yang diterangkan sebelum ini sebenarnya tidak
menjurus kepada golongan sasar untuk produk mereka. Dengan bantuan teknologi SMS,
pengiklanan dilihat dapat membantu ke arah cara yang lebih effisien dan efektif dalam
penyaluran pengiklanan terbabit. Selain kos yang rendah ia juga mampu disampaikan
kepada golongan sasaran pengguna. Bermula pada pertangahan 2006, sms broadcast
sedang giat diperkatakan. Tambahan pula dengan pulangan perniagaan yang agak
mengalakkan.
Secara umumnya, sms broadcast mengambil konsep pengiklanan secara meluas.
Kaedah yang dipanggil sebagai push massage digunakan untuk menyebarkan sebarang
promosi atau pun informasi. Namun, kaedah ini hanya dilakukan dalam bentuk sehala
sahaja. Sebagai contoh, sebuah syarikat buku ingin membuat jualan penghabisan stok
dengan potongan sebanyak 50%, promosi tersebut akan diedarkan secara sms
berdasarkan nombor telefon pelanggan yang telah sedia ada dalam rekod syarikat
terbabit.
28
2.3.2.4 Unsur maklumat
Penglibatan pengguna telefon mudah alih dalam penyampaian maklumat sudah
tidak asing lagi dalam dunia SMS dan penglibatan mereka juga amatlah dihargai bagi
membolehkan maklumat yang berkesan dapat disampaikan secara khusus. Ia juga dilihat
sebagai salah satu daya interaktiviti untuk memberikan pendekatan kepada penyiar
maklumat tersebut. Antara syarikat yang mengambil bahagian dalam pemberi maklumat
melalui SMS adalah seperti:
a) Radio Malaysia Kuala Lumpur (RMKL)
Khususnya dalam penyampaian maklumat trafik di sekitar Kuala Lumpur
b) Radio Era
Juga pemberi maklumat berkenaan trafik dan juga kecelakaan jalan raya
yang berlaku di seluruh Malaysia.
c) Rakan Berita Harian ([email protected] BH)
Penyampaian maklumat berkenaan berita terkini yang diperolehi oleh
pengguna telefon bimbit yang telah berdaftar dengan [email protected] BH.
Penyampain maklumat tersebut kebiasaanya dalam bentuk SMS dan juga
MMS.
29
2.4
Pendekatan Kepada Business Intelligent (BI)
Analisis perniagaan di Malaysia agak sukar untuk diperolehi, tambahan pula
kebanyakannya adalah hasil dapatan kerajaan. Adakalanya laporan yang ada juga terlalu
sensitif dan tidak dibenarkan untuk diedarkan sewenang-wenangnya. Namun begitu
mereka seperti usahawan dan juga mereka yang baru sahaja menceburi bidang
perniagaan, analisis serta laporan terhadap penelitian sesuatu perniagaan itu dianggap
penting bagi membolehkan perniagaan mereka dapat mengikut strategi seperti yang
telah dirancangkan. Tidak dapat dinafikan terdapat agensi-agensi yang terlibat dalam
perlaksaan dapatan ini seperti Jabatan Statistik & Perangkaan, Bernama dan beberapa
agensi lain yang terlibat.
Namun demikian, kebanyakan agensi tersebut hanya menyediakan laporan pada
tahun sebelumnya. Mengambil kira kitar hayat penyebaran maklumat yang memerlukan
kepada ketepatan masa serta mudah untuk dicapai, usaha seperti penyaluran maklumat
secara atas talian semakin mendominasi cara hidup masyarakat pada hari ini dan kerap
kali digunakan. Ini bagi membolehkan segala laporan yang diperlukan dapat dicapai
dengan cepat. Perubahan kepada arus teknologi global juga memaksa pelbagai media
yang terlibat untuk menghsailkan laporan tersebut disalurkan seperti yang dikehendaki
oleh para pengguna dan juga pelanggan.
Oleh yang demikian penggunaan BI dalam mengimplentasikan perkhidmatan ini
dapatlah dilihat sabagai satu usaha ke arah pengumpulan maklumat yang bakal
digunakan oleh pelbagai pihak, seperti, usahawan, pelabur, kerajaan dan juga para
pelajar. Antara elemen yang diketengahkan dalam BI ini adalah seperti berikut:•
Sokongan keputusan (decision support)
•
Pertanyaan (query)
•
Laporan
•
Online analytical processing (OLAP)
30
•
Analisis statistik
•
Ramalan (forecasting)
•
Perlombongan data (data mining)
Rajah 2.3: Struktur business intelligent
(Sumber: Amrit Tiwana, 2000)
Rajah 2.3 seperti yang ditunjukkan di halaman sebelah merupakan ringkasan
serta gambaran terhadap elemem-elemen yang terkandung dalam BI seperti yang
dinyatakan. Berpandukan kepada BI tersebut pelbagai manfaat dapat diperolehi dengan
mudah dan cepat. BI memainkan banyak peranan dalam mengintegrasikan sesuatu
laporan khusus berpandukan kepada laporan yang dikehendaki oleh pelbagai golongan
yang berkepentingan dalam perniagaan serta organisasi tersebut.
31
2.5
Kajian Sistem Sedia Ada
Seperti yang kita sedia maklum, SMS merupakan antara salah satu teknologi
komunikasi yang ringkas dan mudah. Penggunaanya juga meluas, hatta dalam pelbagai
bidang sekali pun. Selain mendapat sambutan daripada pelbagai golongan masyarakat ia
juga mampu dijadikan aplikasi teknologi mudah sakaligus membawa kepada teknologi
mudah alih yang sedang hebat diperkatakan pada hari ini. Berdasarkan kepada ciri-ciri
yang sedia ada pada teknologi ini, maka tidak hairanlah terdapat banyak syarikat yang
bersaing untuk menggunakan SMS sebagai bidang perniagaan mereka. Berikut
merupakan sedikit penerangan mengenai penggunaan SMS yang telah dan sedang
digunapakai oleh beberapa syarikat untuk dijadikan panduan serta analisis.
2.5.1
Dapat Vista Sdn Bhd
Dahulunya dikenali sebagai Interactive Vista Sdn Bhd. Penukaran nama syarikat
kepada “dapat” adalah bersempena dengan nombor SMS yang telah didaftarkan iaitu
“32738”. Perkaitan antara nombor tersebut dengan nama syarikat adalah pada butang
tetekan telefon bimbit. Syarikat ini adalah berkonsepkan SMS dan juga daya interaktiviti
dalam laman web mereka. Antara perkhidmatan yang mereka lakukan adalah melalui
penghantaran SMS untuk mendapatkan sesuatu maklumat mengenai sesebuah beruta
atau pun agensi.
Dalam perkhidmatan yang disdiakan ini juga pengguna mampu untuk
mengetahui dan mendapatkan seberapa banyak maklumat yang dikehendaki melalui
SMS. Terdapat beberapa pecahan yang telah mereka lakukan untuk menyusun
perkhidmatan mereka. Antaranya meliputi seperti yang berikut:-
32
a)
Komuniti interaktif media.
Dalam pecahan ini, syarikat menawarkan perkhidmatan SMS
mereka berdasarkan kepada media elektronik. Sebagai contoh, sekiranya
orang ramai ingin menghantarkan ucapan kepada rakan taulan, mereka
boleh berbuat demikian dengan menghantar SMS beserta dengan kod
yang disediakan. Ucapan mereka akan disiarkan sama ada melalui radio,
televisyen atau pun surat khabar. Bergantung kepada kod pendaftaran
yang mereka buat serta media yang mengambil bahagian dan telah
berdaftar dengan Syarikat Dapat Vista Sdn Bhd.
b)
Polis Diraja Malaysia (PDRM)
Polis
Diraja
Malaysia
juga
mengambil
bahagian
dalam
memperkemaskan sistem keselamatan mereka dengan berbantukan
kepada SMS. Orang ramai hanya perlu mendaftar sebagai “Rakan-Cops”
dan mereka akan memperolehi nombor ahli. Mereka yang telah
mendaftar sebagai “Rakan-Cops” akan diberikan beberapa kemudahan,
antaranya menyemak saman trafik, membuat aduan serta mendapatkan
maklumat seperti alamat balai polis yang berhampiran.
c)
Semakan peluang-peluang perniagaan
Selain daripada tumpuan untuk mendapatkan maklumat dalam
media hiburan dan juga semakan saman melalui PDRM. Semakan untuk
mendapatkan maklumat mengenai sesebuah syarikat juga disediakan bagi
membolehkan syarikat yang telah berdaftar tersebut mudah untuk
dikenali umum. Umum mengetahui bahawa untuk mendapatkan
maklumat sesebuah syarikat adalah dengan melayari laman web mereka.
Namun dengan adanya teknologi SMS, ia lebih mudah untuk digunakan
dan lebih cepat berbanding dengan penggunaan laman web. Antara
kandungan yang dapat diperolehi melalui semakan peluang-peluang
perniagaan secara SMS ini adalah seperti lokasi, peluang-peluang untuk
33
menjadi agen dan juga peluang-peluang untuk menjadi rakan perniagaan
kepada syarikat-syarikat berkenaan.
Syarikat ini menggunakan SMS sebagai salah satu cara untuk dijadikan sebagai
pemberi maklumat kepada mereka yang memerlukan. Konsep yang digunakan ialah,
pengguna perlu mendafatar secara SMS dengan Dapat Vista Sdn Bhd. Sekiranya
pengguna ingin melaporkan berita, mereka boleh melalui saluran seperti [email protected]
yang merupakan sebuah ruang untuk orang ramai menyampaikan berita secara SMS atau
pun MMS. Di sini pengguna akan dikenakan bayaran melalui potogan kredit dalam
akaun telefon bimbit mereka.
Potongan kredit adalah bergantung kepada perkhidmatan yang mereka langgan.
Sebagai contoh, sekiranya orang ramai berminat untuk mendapatkan maklumat dalam
peluang perniagaan, mereka akan mendaftarkan nombor telefon bimbit mereka berserta
dengan kod syarikat yang mereka telah pilih. Secara tidak langsung mereka akan
memperolehi maklumat mengenai syarikat berkenaan dari masa ke semasa.
Kod syarikat
perniagaan yang
dipilih adalah
“KLASIK”
Hantar ke 32728
Maklumat
mengenai Syarikat
Coffe Klasik
melalui kod SMS
“KLASIK”
Rajah 2.4: Penghantaran SMS daripada Dapat Vista Sdn Bhd
Caj pembayaran adalah sebanyak RM 0.50 akan dikenakan kepada mereka yang
telah mengaktifkan kod tersebut. Antara maklumat yang boleh diperolehi seperti contoh
di atas adalah seperti, produk baru dalam syarikat berkenaan dan juga beberapa promosi
34
yang terdapat dalam syarikat berkenaan. Selain itu juga antara peluang yang terdapat
dalam perniagaan ini adalah maklumat-maklumat mengenai outlet baru yang ingin
dibuka. Secara tidak langsung orang ramai yang telah mendaftar dalam syarikat terbabit
mampu untuk menjadi sebahagian daripada rakan perniagaan mereka dengan menjalani
latihan usaha sama dengan syarikat berkenaan.
2.5.2 Business Integrated Resource Sdn Bhd
Ia lebih dekenali dengan callcenter2u menggunakan nombor pendaftaran SMS
“36399”. Pendekatan yang dilakukan juga agak berbeza dengan syarikat sebelum ini.
Tetapi persamaanya adalah sasaran penggunanya yang agak meluas. Daripada
pemerhatian yang telah dibuat bahawa, syarikat ini memerlukan pelanggan untuk
mendaftar dibawahnya dengan menawarkan sesuatu produk atau perkhidmatan,
kemudian menyebarkan mesej berkenaan kepada golongan sasar mereka. Antara
kelebihan penggunaan dengan callcenter2u ini, pelanggan akan diberikan satu akaun
untuk melihat sendiri sambutan yang diperolehi daripada produk atau perkhidmatan
yang ditawarkan.
Akaun yang diperolehi juga hanya mencatatkan bilangan mereka yang
mengembalikan mesej berkenaan. Ini bermaksud, daya interaktiviti dalam system ini
masih lagi belum memuaskan. Secara ringkasnya, sistem yang digunakan adalah lebih
kepada bulk message, iaitu message yang dihantar secara rawak. Juga menggunakan
pendekatan seperti mobile income untuk menarik lebih ramai lagi bilangan pengguna
yang menggunakan perkhidmatan mereka.
35
2.5.3
Trio Mobile Sdn Bhd
Merupakan sebuah lagi syarikat Malaysia yang menyediakan kemudahan SMS.
Syarikat ini menyediakan perkhidmatan seperti undian secara SMS, peraduan secara
SMS, mendermakan duit secara SMS dan juga menyemak tarikh lahir melalui horoskop
secara SMS. Syarikat ini menggunakan nombor id SMS 36828. Seperti kebiasaanya,
kepada mereka yang berminat untuk menggunakan salah satu daripada perkhidmatan
yang disediakan, mereka perlulah mendafatarkan nombor telefon mereka berserta
dengan kod perkhidmatan yang mereka inginkan.
Rajah 2.5: Salah satu contoh modul dalam Trio Mobile Sdn Bhd
36
2.6
Perkhidmatan Pengumpulan Maklumat
Terdapat dua cara untuk mendapatkan kandungan maklumat untuk dimuat turun
ke dalam telefon bimbit pengguna:
a)
Secara SMS – Pengguna perlu menghantar SMS dengan perkataaan yang
spesifik contohnya nombor kod untuk mendapatkan kandungan telefon
bimbit yang diingini.
b)
Perkhidmatan panggilan ke nombor 1-600 – Pengguna perlu membuat
panggilan ke nombor 1-600 dan panduan akan diberikan berdasarkan
kepada arahan yang diberikan oleh operator perkhidmatan terbabit.
Kebiasaanya nombor 1-600 terbabit akan diikuti dengan lima lagi digit
terakhir, juga bergantung kepada syarikat perkhidmatan terbabit.
2.6.1
Muat turun “ring tones”
Pemerhatian yang telah dibuat sepanjang kajian mendapati bahawa hampir
kebanyakan telefon bimbit telah pun dilengkapi dengan kemudahan ring tones sebagai
salah satu kemudahan kepada pengguna telefon bimbit. Antara tujuan sebenar
perkhidmatan terbabit disediakan adalah untuk menjadikan penggunaan telefon bimbit
lebih menyeronokkan dan tidak merasa bosan dengan bunyian konvensional.
Kebiasaanya, lagu yang dimuat turun adalah lagu daripada artis tempatan dan juga
antarabangsa.
37
Selain itu juga, bunyi-bunyian haiwan, tangisan bayi dan juga siren pihak
berkuasa (polis, ambulan dan juga bomba) juga menjadi pilihan. Secara purata, muat
turun lagu terbabit memakan kos sebanyak antara RM 0.50 ke RM 3.00. Penerimaan
masyarakat menegenai muat turun lagu dilihat agak memberangsangkan pada masa kini.
Boleh dikatakan pada hari ini, kebanyakan telefon bimbit mampu untuk menerima
pelbagai muat turun khusunya yang berbentuk multimedia.
2.6.2 Muat turun gambar
Teknologi telefon bimbit haruslah seiring dengan perisian yang terdapat dalam
teknologi bimbit terbabit. Kecanggihan telefon bimbit pada hari ini sering dihiasi
dengan pelbagai gambar yang berwarna-warni sebagai penyeri latar belakang pada skrin
telefon bimbit. Adakalanya gambar tersebut mampu untuk menenangkan fikiran apatah
lagi ia memberikan satu memori yang sukar untuk dilupakan. Justeru, pengiat grafik
sering menawarkan pelbagai gambar yang mampu menarik minat pengguna.
Gambar yang menjadi pilihan untuk dihiasi pada latar belakang telefon bimbit
kebanyakannya
merupakan gambar-gambar artis tempatan dan juga luar negara.
Sebagai contoh gambar artis terkenal negara iaitu Dato’ Siti Nurhaliza yang telah
menerima muat turun terbanyak pada tahun 2006. Kebiasaanya muat turun gambar
adalah sekitar RM 0.50 ke RM 1.00 berbanding pada sekitar tahun 2005 ia memakan
kos sebanyak sehingga RM 2.00 untuk satu gambar sahaja.
Selain dijadikan bahan hiburan, muat turun gambar juga dijadikan sebagai bahan
untuk mempromosikan sesuatu produk. Sebagai contoh pengguna Digi mampu untuk
mendapatkan potongan harga jika mereka menjamu selera di restoran pilihan yang
mengambil bahagian. Antara restoran yang mengambil bahagian ialah seperti Starbuck
38
Café. Pengguna hanya perlu menunjukkan gambar yang mereka perolehi pada telefon
bimbit mereka, dan pihak restoran akan memberikan potongan harga untuk hidangan
yang mereka pilih. Namun begitu, perkhidmatan ini telah pun diberhentikan sekitar
tahun 2005, kerana ia sudah tidak lagi praktikal dan peningkatan ciri-ciri keselamatan
yang agak longgar.
2.6.3
Perbualan melalui SMS
Perbualan melalui SMS adalah mengambil konsep seperti perbualan di internet.
Pengguna hanya perlu menjadi rakan bualan dan identiti mereka tidak akan diketahui
oleh rakan bual yang lain. Pada tahun 2004, Multimedia Interactive Technologies Sdn
Bhd telah pun pun berjaya mengintegrasikan perbualan menerusi SMS dengan
berbantukan kepada program realiti televisyen pada waktu itu seperti program Akademi
Fantasia melalui program televisyen berbayar yang terbesar di negara ini iaitu TV Astro.
Pengguna semestinya inginkan perbualan mereka dapat dipaparkan di kaca televisyen
semasa perbualan mereka dijalankan. Kadar caj bayaran yang dikenakan juga jauh lebih
murah berbanding dengan caj bayaran untuk perkhidmatan muat turun. Antara caj
bayaran yang dikenakan adalah sebanyak RM 0.15 hingga RM 0.20.
Selain perbualan melalui SMS menerusi program realiti televisyen, beberapa
pihak pemilik pembekal talian telefon juga menawarkan perkhidmatan yang serupa bagi
membolehkan pelanggan mereka menggunakan perkhidmatan mereka dengan kadar
yang murah. Namun begitu, melalui perkhidmatan yang disediakan oleh pembekal talian
telefon hanya boleh dicapai sekiranya pengguna menggunakan talian pembekal yang
sama sahaja. Contohnya yang telah berada di pasaran sekarang adalah Celcom hanya
boleh membuat perbualan dengan Celcom dan begitu juga dengan Hotlink.
39
2.6.4
SMS Alert
Pengguna boleh menggunakan perkhidmatan ini untuk mendapatkan maklumat
terkini terhadap sesuatu berita yang mereka gemari. Seperti kebiasaanya mereka terlebih
dahulu haruslah mendaftarkan maklumat diri mereka, seperti nama dan juga nombor
telefon selular mereka. Dalam kajian yang telah dilaksanakan, kebanyakan maklumat
untuk dimuat turun adalah berkisar mengenai “diari artis” tempatan. Peminat yang
meminati artis tersebut bolehlah mengetahui jadual artis yang mereka gemari.
Perkhidmatan sebegini kebiasaanya mengenakan kos kepada pelanggan mereka antara
RM 0.30 hingga RM 0.50 untuk setiap penerimaan mesej.
2.6.5
Peraduan SMS
Perkhidmatan SMS juga boleh dijadikan sebagai salah satu cara untuk menyertai
pelbagai peraduan. Kerancakan peraduan melalui SMS ini terbukti pada tahun 2003,
antara peraduan yang hangat pada waktu itu ialah peraduan hari kemerdekaan pada 31
Ogos. Peraduan yang dibuka adalah mereka tema kemerdekan pada tahun tersebut.
Selain itu juga pelbagai kuiz juga dipertandingkan. Pada tahun-tahun berikutnya, kuiz
dan juga peraduan menjadi seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan, kerancakan
dalam peraduan juga berleluasa dan tidak kurang juga beberapa syarikat yang
menjadikan ia sebagai cara untuk mengaut keuntungan yang besar. Namun pada
pertengahan tahun 2006, pemantauan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
(JAKIM) mendapati perkhidmatan tersebut adalah haram di sisi agama Islam kerana ia
mempunyai unsur-unsur perjudian.
40
2.7
Kajian Industri SMS
Pengumpulan maklumat mengenai SMS perlulah diberi perhatian bagi
membolehkan pemahaman yang baik mengenai tejnologi tersebut. Walaupun
penggunaan SMS dilihat mudah, tetapi daripada segi praktikalnya ia memerlukan
beberapa pendekatan dan juga keupayaan yang dapat menyokong penggunaan SMS
tersebut.
2.7.1
Sejarah SMS
Khidmat pesanan ringkas ataupun dalam bahasa Inggeris short message system
(SMS) merupakan cara telekomunikasi dengan penghantaran pesanan ringkas secara
digital. Ia membolehkan orang ramai menghantar pesanan ringkas terbabit melalui
telefon bimbit dan juga melalui alamat email dengan berdasarkan kepada alamat email
penerima pesanan terbabit. SMS merupakan alat komunikasi yang mudah dan murah
pada hari ini. Jika ia dibandingkan dengan komunikasi lain seperti perbualan melalui
telefon selular. Walaupun penghantaran mesej hanya untuk 160 aksara untuk setiap
pesanan, sebenarnya ia mampu untuk digunakan secara meluas untuk pelbagai tujuan.
Antaranya seperti yang telah dibincangkan sebelum ini iaitu mempromosikan
perkhidmatan dan juga produk serta pelbagai lagi tujuan dalam penggunaan SMS. Cara
penggunaan SMS yang mudah untuk dipelajari juga mendorong teknologi tersebut lebih
cepat berkembang. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi
dan Multimedia Malaysia kadar penembusan penggunaan telefon bimbit adalah
sebanyak
52.3%
pada
tahun
2000
hingga
tahun
2005.
Peratusan
yang
41
memberangsangkan ini memberikan kesan positif ke atas penggunaan SMS di kalangan
rakyat Malaysia.
Pertumbuhan pesat dalam teknologi SMS yang didorong oleh teknologi
Wireless Application Protocol (WAP) memberikan beberapa nilai tambah dalam
peningkatan teknologi SMS tersebut. Secara dasarnya, teknologi WAP merupakan suatu
pendekatan untuk membolehkan pengguna peralatan digital tanpa wayar seperti PDA
dan juga telefon selular untuk melayari internet dengan mudah dan di dalam kawasan
liputan pembekal perkhidmatan telefon selular yang mereka gunakan. Namun begitu,
daripada kajian yang telah dibuat, kebanyakan penggunaan telefon selular di Malaysia
rata-rata lebih selesa menggunakan teknologi SMS yang lebih mudah untuk digunakan
berbanding dengan teknologi WAP yang memerlukan telefon selular yang jauh lebih
canggih dan mahal jika dibandingkan dengan hanya penggunaan SMS sahaja.
2.7.2
Perbezaan antara SMS dan WAP
Jika dilihat secara keseluruhannya SMS merupakan perkhidmatan penghantaran
pesanan ringkas dengan berbantukan kepada Global System for Mobile Communication
(GSM). Penghantaran pesanan ringkas terbabit hanya boleh dilakukan dalam keadaan
terdapat dua laluan pesanan ringkas dalam liputan GSM yang menggunakan telefon
selular digital. Berbantukan kepada laluan (gateway) yang ada, pesanan ringkas tersebut
juga boleh dihantar atau diterima melalui media lain, contohnya seperti email, laman
web dan sebagainya.
WAP dengan kata lain merupakan satu set protokol yang berkemampuan untuk
membuat beberapa perkhidmatan. Ia juga menyokong penggunaan pertanyaan dalam
pangkalan data dan berkemampuan untuk mengoperasikan pangkalan data dari jarak
42
jauh. Aplikasi penggunaan WAP yang hampir sama dengan protokol internet
membolehkan ia digunakan dengan penggunaan kepakaran yang tinggi. Kemudahan
yang terdapat dalam teknologi WAP juga memberikan nilai tambah dalam mewujudkan
sistem pengkoputeran teragih.
2.7.3
Rangkaian yang menyokong teknologi SMS
Penerangan sebelum ini adalah berlandaskan kepada kesesuaian teknologi SMS
dalam rangkaian GSM sahaja. Namun SMS juga mampu digunakan dalam persekitaran
rangkaian tanpa wayar yang lain. Lantaran itu menjadikan penggunaan SMS lebih
meluas. Antara standard rangkaian yang mampu digunakan dalam penggunaan SMS
ialah seperti:ƒ
Nordic Mobile Telephone (NMT)
ƒ
Code Division Multiple Access (CDMA)
ƒ
Personal Digital Cellular (PDC)
ƒ
Personal HandyPhone System (PHS)
ƒ
Total Access Communication (TACS)
Jadual 2.1: Perkhidmatan rangkaian selular
(Sumber: California Software Labs)
Bil
Piawai
Jenis
Rangkaian
Kebolehan
Panjang
SMS
Mesej
Ya
160
Kawasan
Mudah Alih
1.
GSM 900
Digital
Keseluruhan
43
2.
GSM 1800
Digital
Ya
160
Keseluruhan
3.
GSM 1900
Digital
Ya
160
Utara
Amerika
4.
TACS/ETACS
Analog
No
Tiada
5.
NMT
Analog
Ya
160
6.
TDMA/D-AMPS
Digital
Ya
Tiada
Tiada
Timur Eropah
Utara
Amerika
7.
NAMPS
Analog
Ya
14 & 32
alphanumeric
8.
CDMA
Digital
Ya
256
Utara
Amerika
Utara
Amerika
9.
PHS
Digital
Ya
Tiada
Jepun
10.
PDC
Digital
Ya
Tiada
Jepun
11.
IDEN/NEXTEL
Digital
Ya
140
Utara &
Selatan
Amerika
12.
TETRA/Dolphin
Digital
Ya
256
Sebahagian
Eropah
13.
Globalstar
Satelite
Ya
160
Keseluruhan
44
Berdasarkan kepada jadual seperti yang ditunjukkan di halaman sebelah. Jelas
menunjukkan bahawa perkhidmatan SMS dapat di capai hampir 90% daripada
rangkaian mudah alih yang terdapat di dunia. Bagi rangkaian liputan mudah alih yang
terdapat di Malaysia yang menggunakan GSM, namun syarikat pembekal talian mudah
alih seperti Celcom, Maxis dan juga Digi menggunakan kekuatan GSM yang agak
berbeza. Bagi Celcom, ia menggunakan GSM 1800, manakala Maxis dan juga Digi
menggunakan GSM 900. Penggunaan GSM yang berbeza juga dapat mempengaruhi
kekuatan isyarat yang diterima untuk kemudahan telefon mudah alih.
2.8
Kesimpulan
Perbincangan serta kajian yang telah dibuat khususnya dalam bidang
telekomunikasi serta teknologi internet telah banyak merangsang pembentukan
teknologi TMK sehinggakan tercetusnya teknologi SMS. Perkaitan setiap satunya telah
pun dibincangkan dan beberapa contoh telah pun diberikan. BI dilihat semakin
mendominasi dalam perindustrian TMK kerana elemen-elemen yang terkandung di
dalmnya banyak membantu para penganalisis untuk membuat sesuatu keputusan
terhadap perniagaan mereka mahu pun daripada sudut pemerhati ekonomi amnya.
Melalui kajian terhadap industri sedia ada seperti Dapat Vista Sdn Bhd dan juga
callcenter2u telah memberikan sedikit sebanyak idea untuk menjadikan perkhidmatan
yang bakal diberikan agar lebih berinovasi dan juga mampunyai daya ineraktiviti.
Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa terdapat banyak lagi industri melakukan
perniagaan berdasarkan teknologi SMS, tetapi kebanyakan mereka melakukan
perniagaan yang hampir serupa seperti muat turun lagu, permainan dalam telefon bimbit,
paparan latar belakang telefon bimbit dan sebagainya yang lebih menjurus kepada
aksesori kemudahan telefon bimbititu sendiri.
45
BAB 3
METODOLOGI
3.1
Pengenalan
Metodologi merupakan suatu kaedah atau pendekatan bagi membolehkan
sesuatu produk atau perkhidmatan yang dijalankan tersebut melalui proses yang
sebetulnya. Proses di sini bermaksud fasa pembangunan sistem atau perkhidmatan
terbabit. Metodologi juga merupakan asas kepada pemerhatian yang perlu dibuat setelah
kajian literatur dilaksanakan. Terdapat beberapa peringkat yang perlu diambil kira,
antaranya adalah seperti beriku:•
Memastikan masa perancangan adalah tepat pada masanya, supaya proses
penjadualan yang bakal diberikan dapat digunakan dengan sebaik
mungkin dan menepati keperluan.
•
Perancangan projek yang teratur juga perlu, bagi memastikan segala
keperluan yang dikehendaki dalam sistem tersebut dapat mencapai
objektif seperti di berikan sebelum ini.
•
Membolehkan perancangan dan juga analisis berjalan dengan baik tanpa
sebarang kesilapan semasa proses perancangan.
46
•
Membuat pemerhatian yang sewajarnya terhadap proses perancangan
projek tersebut dan mencari serta membuat analisis untuk perkhidmatan
ini mampu diinovasikan.
•
Mampu melihat kesesuaian titik keluar (exit point) atau meramal
berdasarkan kepada perancangan yang telah diteliti.
Analisis sebelum, semasa dan selepas pembangunan projek tersebut haruslah
diberi penekanan yang semaksima mungkin. Ini adalah bertujuan bagi membolehkan
segala kesilapan kecil dapat dihindari bermula daripada awal lagi.
47
Kajian Literatur
Penggunaan SMS
Persediaan Awal
Membuat beberapa temubual
Perniagaan & Pengecaman Pasaran
ƒ
ƒ
ƒ
Mendapatkan maklumbalas pasaran
Mengenalpasti permasalahan yang
wujud dalam organisasi.
Melihat kepada gaya pasaran.
Data Dianalisis
Kenalpasti keperluan yang ada
Rekabentuk Sistem
Rekabentuk sistem dan juga pangkalan
data menggunakan UML
Pembangunan Sistem
Python, Apache, MySQL, Mod Python,
Mod MySQL
Pengujian Sistem
Pengujian dilakukan di KUT MARA
Penghasilan Prototaip
Tesis Disempurnakan
Rajah 3.1: Rangka operasi
48
3.2
Model Pembangunan Sistem
Dalam merekabentuk sesuatu sistem yang berasaskan kepada perkhidmatan,
model tertentu haruslah menjadi panduan dalam membangunkan sistem tersebut secara
teratur dan berdasarkan kepada perancangan yang telah dibuat sebelum ini. Terdapat
beberapa model yang boleh dijadikan panduan, namun ia dipilih berdasarkan kepada
kesesuian pembangunan sistem yang ingin dibangunkan. Di sini, diberikan beberapa
contoh model lengkap dengan jadual serta beberapa kebaikan dan juga keburukan dalam
pendekatan model terbabit.
3.2.1 Model Air Terjun
Merupakan salah satu daripada model pembangunan sistem yang telah
diilhamkan oleh W.W Royce pada tahun 1970. Perkataan air terjun diambil daripada
model itu sendiri yang berbentuk seperti air terjun. Terdapat beberapa fasa dalam model
tersebut seperti yang digambarkan dalam rajah 3.1 di bawah.
Rajah 3.2: Model air terjun
(Sumber: Sommerville, 2000)
49
Namun begitu terdapat beberapa kebaikan dan juga kelemahan dalam model ini.
Penerangan secara ringkas mengenai kelemahan dan juga kebaikan dapatlah dilihat
dalam jadual seperti yang diberikan dalam halaman yang seterusnya.
Jadual 3.1: Kebaikan dan kelemahan dalam model air terjun.
Kebaikan
Kelemahan
•
Meminimakan perancangan
•
Tidak fleksibel
•
Penggunaan struktur yang minima
•
Pada fasa yang terakhir sahaja,
membolehkan
keupayaan
kerja
pendokumenan
dapat dikurangkan dan memastikan
tenaga kerja secara teknikal tidak
tidak
perlu
diserahkan
•
dibazirkan begitu sahaja.
Kesalahan
pada
peringkat
sebelumnya sukar dirujuk
3.2.2 Model Spiral
Juga merupakan proses pembangunan sistem yang menggabungkan antara
elemen rekabentuk dan juga prototaip. Model ini yang telah diilhamkan oleh Barry
Boehm pada tahun 1985. Dalam model ini ia dibahagikan kepada empat bahagian yang
utama iaitu:
a)
Perancangan - dalam fasa ini objektif, alternatif dan juga
kekangan terhadap pembangunan projek di dokumenkan.
b)
Analisa risiko – merupakan antara fasa yang penting untuk
menganalisis pelbagai kekangan dalam proses pembangunan.
c)
Kejuruteraan - proses pembangunan sistem sebenar dilakukan
setelah mengambil beberapa data yang telah dikumpulkan.
d)
Pengesahan pelanggan – beberapa pembetulan dibuat seperti yang
dikehendaki oleh pelanggan.
50
Rajah 3.3: Spiral Model
(Sumber: Sommerville, 2000)
Terdapat juga kelemahan dan kebaikan dalam model seperti yang dinyatakan,
jadual ringkas di bawah, memberikan sedikit penerangan mengenai kelemahan dan juga
kebaikan yang terdapat dalam model tersebut.
Jadual 3.2: Kebaikan dan kelemahan dalam model spiral
Kebaikan
Kelemahan
•
•
menunjukkan
•
Kompleksiti yang tinggi.
penggunaan kos yang sedikit, tetapi
•
Memerlukan
Fasa
awal
seseorang
yang
terdedah dengan risiko yang tinggi.
berpengetahuan
Setiap perhubungan dalam fasa
mengendalikan model seperti ini.
berkenaan
boleh
diawasi
dan
mengikut kepada keperluan projek.
tinggi
untuk
51
3.2.3
Rational Unified Process (RUP)
Merupakan proses pembangunan sistem yang interaktif. Dibangunkan oleh
Rational Software Corporation pada tahun 1980 an hingga 1990 an. Pada asalnya ia
merupakan kesinambungan daripada spiral model yang diterajui oleh Barry Boehm.
Pengalaman yang ada pada Boehm ketika itu dengan Ken Hartman melalui penulisan
dan juga kajian akhirnya menemui satu kaedah yang lebih interaktif untuk pembangunan
sistem.
Namun begitu pada hari ini, RUP telah menjadi hak milik syarikat komputer
terbesar di dunia iaitu IBM. Berdasarkan pengambil alihan Rational Software
Corporation. Dengan pengambil alihan ini, beberapa aspek penting yang menjurus
kepada interaktiviti serta penjelasan dalam sesuatu artifak perlu diterangkan secara jelas.
Rajah 3.4: Fasa dalam RUP
(Sumber: Larman, 2002)
52
Terdapat empat fasa dalam RUP seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.3. Iaitu
inception, elaboration, construction dan juga transition. Dalam setiap fasa terbabit, ia
akan didorong oleh beberapa peraturan yang perlu untuk dipatuhi. Peraturan-peraturan
tersebut dapatlah dilihat seperti yang digambarkan pada bahagian kiri rajah.
3.3
Metodologi Yang Digunakan
Setelah mengkaji beberapa pendekatan yang bersesuian, kaedah Rational Unified
Process (RUP) merupakan antara kaedah yang difikir sesuai dengan pembangunan
projek yang berhubung secara langsung dengan peralatan object (object oriented design
approach). Ini adalah disebabkan juga, proses pembangunan adalah menggunakan
bahasa pengaturcaraan yang berhubung terus dengan objek. Antara contoh yang dapat
diberikan disini adalah seperti Java, MySQL dan juga beberapa aplikasi tambahan yang
difikirkan perlu untuk menyokong pembangunan system tebabit.
RUP adalah berasaskan kepada prinsip pembangunan aplikasi yang bersabdarkan
kepada prinsip-prinsip yang berikut:•
Pembangunan aplikasi secara interaktif
•
Pengurusan kepada keperluan aplikasi
•
Komponen yang berasaskan kepada rekabentuk system.
•
Model aplikasi secara visual
•
Menitikberatkan kualiti aplikasi
•
Mampu mengawal selia aplikasi yang dibangunkan
53
Dalam empat peringkat RUP juga terdapat beberapa proses yang perlu dipatuhi
antaranya:•
Permulaan (Inception)
•
Penghuraian (Elaboration)
•
Pembinaan (Construction)
•
Peralihan (Transition)
Rajah 3.5: Fasa dalam RUP
(Sumber: Larman, 2002)
Daripada rajah seperti yang ditunjukkan di atas, paksi sumber dan masa adalah
berkadar langsung. Fasa pertama dalam RUP iaitu permulaan mengambil masa dan juga
sumber yang terlalu minima. Ia diikuti dengan fasa kedua iaitu penghuraiaan yang
memakan masa yang lebih serta sumber yang tinggi sedikit berbanding fasa permulaan
tadi. Seterusnya pada fasa ketiga menyaksikan penggunaan masa dan juga sumber yang
maksima ini adalah disebabkan oleh dalam fasa ini iaitu fasa pembinaan memerlukan
sumber dan juga masa yang agak panjang untuk tujuan peringkat terbabit. Akhir sekali
merupakan fasa peralihan, dimana penggunaan sumber yang agak tinggi tetapi masa
yang singkat.
54
3.3.1
•
Permualaan (Inception)
Bagi fasa awal, beberapa penelitian perlu dilihat, seperti keperluan sistem beserta
entiti yang terlibat dengan sistem tersebut.
•
3.3.2
•
Ramalan juga dibuat terhadap penggunaan aplikasi yang bakal dibangunkan.
Penghuraiaan (Elaboration)
Fasa ini merupakan antara fasa yang terpenting untuk sesuatu projek
dibangunkan.
•
Segala permasalahan terhadap pembangunan projek juga perlu diambil kira dan
didokumenkan.
•
Selain itu juga, rekabentuk aplikasi secara dasar berdasarkan keperluan
pembangunan sistem juga perlu diambil kira.
•
Bagi memastikan fasa yang dilalui ini mematuhi syarat RUP, sekurangkurangnya 80% use case untuk aplikasi system tersebut telah pun hampir siap.
•
Penerangan terhadap use case juga diperlukan, bagi memastikan rekabentuk
untuk fasa yang berikutnya mudah untuk dianalisis.
3.3.3
•
Pembinaan (Construction)
Fasa ini memainkan peranan dalam menghasilkan kod bahasa pengaturcaraan
yang bersesuaian dengan sistem yang ingin dibangunkan.
•
Ia juga boleh membantu dari segi penghasilan prototaip.
55
3.3.4 Peralihan (Transition)
•
.Dalam fasa ini menunjukkan bahawa, produk yang dihasilkan telah pun siap,
dan boleh diserahkan kepada pengguna.
•
Beberapa modul yang penting juga perlu diuji bagi memastikan sistem tersebut
tidak mengandungi ralat yang kritikal.
•
Segala penyelenggaraan yang berkaitan dengan sistem ini juga perlu dilakukan
dalam fasa ini.
3.4
Teknik Pengumpulan Maklumat Yang Digunakan
Bagi membolehkan kaedah seperti yang di atas dilaksanakan dengan sempurna,
beberapa pendekatan atau pun teknik untuk mendapatkan maklumat perlulah di buat, ini
bagi memastikan kaedah yang digunakan bertepatan dengan kajian yang dibuat. Antara
teknik pencarian maklumat yang digunakan adalah seperti berikut:-
3.4.1
Temubual (Interview)
Temubual adalah satu kaedah pungutan data yang penting kerana ia membantu
pengkaji mendapatkan maklumat secara mendalam dalam memahami sesuatu
situasi/masalah/isu dengan jelas. Temubual awal boleh dibuat secara temubual
berstruktur dan temubual tidak berstruktur yang boleh dilaksanakan. Namun dalam
56
kajian ini temubual secara tidak berstruktur sahaja yang digunakan. Antara temubual
yang telah dijalankan secara tidak rasmi adalah daripada kalangan berikut:-
a)
Para usahawan
ƒ
Temubual bersama usahawan yang telah mempunyai premis
perniagaan sendiri dilakukan di sekitar arked MARA Pt. Raja dan
juga Batu Pahat, Johor.
ƒ
Kebanyakan di antara mereka sukar untuk memperolehi maklumat
kursus peningkatan kualiti usahawan daripada mana-mana agensi.
ƒ
Walaupun, ada diantara penganjur kursus atau program telah
mengiklankan
progrm
mereka
melalui
media
bercetak
(kebanyakkannya) namun atas urusan perniagaan, ada diantara
mereka yang terlepas pandang peluang berkenaan.
ƒ
Kebanyakan daripada usahawan yang ditemui memberikan respons
yang positif untuk meningkatkan lagi daya pengetahuan mereka
dalam bidang perniagaan.
ƒ
Selain mencari peluang-peluang perniagaan yang ada di luar daripada
kawasan mereka, mereka juga berharap dapat menjalinkan rakan
perniagaan
dengan
usahawan-usahawan
yang
selari
dengan
perniagaan mereka.
b)
Penganjur kursus
ƒ
Selain mendapatkan respons daripada usahawan, temu bual juga
dilakukan ke atas penganjur projek.
ƒ
Antara isu yang dibangkitkan ialah berkaitan pengurusan
pendaftaran dalam kursus yang mereka anjurkan.
ƒ
Selain itu juga isu penting seperti pengiklanan terhadap kursus
yang dijalankan menepati sasaran atau pun kurang mendapat
sambutan
57
ƒ
Pengurusan dari segi penyusunan maklumat yang berkaitan
dengan usahawan yang mengambil bahagian dalam sesuatu
kursus juga menjadi perbualan hangat.
ƒ
Ini secara tidak langsung dapat memberikan gambaran bahawa
beberapa permasalahan yang berkaitan perlu diambil kira bagi
membolehkan permasalahan yang dihadapi menemui jalan
penyelesiaan yang ideal.
3.4.2
Pemerhatian (Observation)
Pemerhatian merupakan suatu proses dimana pengkaji haruslah membuat
tafsiran dan ta’akulan terhadap sampel yang dikaji. Melalui proses ini, pengkaji juga
mampu untuk menghasilkan satu kesimpulan dan juga hipotesis bagi memudahkan
pengkaji melihat sesuatu sampel tersebut daripada sudut yang berbeza dan sebolehbolehnya dari sudut yang positif. Pemerhatian juga dilakukan terhadap sistem yang telah
dan sedang digunapakai pada masa kini. Antaranya penggunaan sistem borang bertulis
dan juga borang atas talian untuk tujuan pendaftaran kursus dan juga seminar. Beberapa
kelemahan terhadap sistem yang sedia ada dikaji sebagai contoh:-
a) Penggunaan sistem borang kertas.
ƒ
Mempunyai banyak kelemahan dari segi pengurusan borang-borang
permohonan untuk kursus.
ƒ
Selain itu juga media pengiklanan yang agak terbatas dan juga mahal
menjadikan beberapa kursus sukar untuk diiklankan.
ƒ
Lantaran itu, kebanyakan mereka yang terdiri daripada golongan
usahawan dan juga bakal usahawan akan terlepas pandang peluang
keemasan tersebut.
58
b) Penggunaan sistem borang atas talian.
ƒ
Walaupun, pada hari ini gesaan kerajaan untuk menjadikan TMK sebagai
wadah kepada semua lapisan masyarakat, namun penggunaanya dilihat
belum lagi praktikal. Ini adalah disebabkan kawasan penggunaan internet
belum lagi meluas.
ƒ
Selain itu juga penggunaan komputer yang agak memakan masa
berbanding dengan penggunaan SMS juga mewujudkan jurang masa
yang agak besar.
3.4.3
Carian maklumat melalui internet
Kini pelbagai maklumat mampu diperolehi melalui internet. Begitu jugalah
halnya menegenai wadah rujukan juga kebiasaanya melalui internet. Daripada maklumat
internet, pengkaji mampu untuk melihat kepelbagaian perkhidmatan yang terdapat
sebelum ini. Seterusnya boleh membandingkan antara satu perkhidmatan dengan
perkhidmatan yang lain dan cuba mamberikan satu inovasi terhadap perkhidmatan yang
telah sedia ada dipasaran.
Melaluinya juga pendekatan serta pemahaman yang lebih jelas mengenai
pembangunan sistem dapat diterokai. Sebagai contoh, proses penghantaran dan
menerimaan SMS antara dua telefon selular juga menggunakan satu transmisi yang tidak
semudah yang disangkakan. Ini antara lain memberikan satu pengetahuan yang baru
untuk mendalami ilmu teknologi mudah alih contohnya seperti penghantaran maklumat
boleh dibuat dengan berbantukan perkakasan yang lebih canggih lagi seperti
penggunaan pangkalan data mudah alih dan juga perkhidmatan satelit untuk
penghantaran maklumat secara meluas dan cepat.
59
Gambaran-gambaran secara rambang ini terus dikaji untuk mengukuhkan
pemahaman dalam kajian yang dilakukan. Dapatan yang diperolehi juga mendapati
bahawa terdapat beberapa kekurangan sistem yang digunakan sekarang dan perkara
yang sedemikian sudah tentu memerlukan pemerhatian yang serius agar permasalahan
seperti kelewatan mendapatkan maklumat dan juga penghantaran borang dapat di atasi
dengan berbantukan teknologi SMS.
Di dalam proses membuat kajian ini, beberapa maklumat daripada organisasi
serta syarikat yang berkaitan dengan perkhidmatan SMS serta telefon selular telah pun
diberi perhatian, antaranya adalah seperti berikut:-
a) Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia
Menyediakan data seperti statistik penggunaan telefon selular di
Malaysia serta beberapa statistik lain yang diperlukan dalam kajian.
Maklumat statistik berkenaan adalah seperti dalam Lampiran C.
b) Dapat Vista Interactive Sdn Bhd
Merupakan salah sebuah syarikat yang terkenal dalam memberikan
kemudahan SMS.
c) Celcom Sdn Bhd
Merupakan salah sebuah syarikat pembekal telefon di Malaysia
Menggunakan kod awalan telefon 019 dan 013.
d) Maxis Sdn Bhd
Merupakan salah sebuah syarikat pembekal telefon di Malaysia
Menggunakan kod awalan nombor telefon 012 dan 017.
Menggunakan singkatan hotlink sebagai daya tarikan pelanggan.
60
e) Digi Sdn Bhd
Merupakan salah sebuah syarikat pembekal telefon di Malaysia
Menggunakan kod awalan nombor telefon 016 dan 014
3.5
Penjadualan Projek
Setelah memahami metodologi dalam kajian tersebut, maka sekarang adalah
masa yang sesuai untuk merancang jadual projek yang diperlukan bagi keseluruhan fasa
yang telah digunakan dalam model waterfall. Kenam-enam fasa terbabit haruslah
mengikut jadual yang telah ditetapakan bagi membolehkan setiap fasa terbabit melalui
proses yang teratur. Sebagai langkah untuk menjadikan jadual tersebut dapat disusun
dengan baik, penggunaan perisian aplikasi Microsoft Project 2003 diperlukan, ia juga
menyokong kearah penjadualan sesuatu projek yang dijalankan. Maklumat berkenaan
adalah seperti dalam Lampiran A.
Selain itu, pengurus projek juga haruslah bertanggungjawab sepenuhnya
terhadap projek yang sedang dibangunkan. Ia juga bertujuan untuk melengkapkan setiap
fasa terbabit mampu disiap pada masa seperti yang telah ditetapkan.
61
3.6
Kesimpulan
Berpandukan kepada metodologi yang digunakan sebenarnya ia mampu untuk
memberikan kemudahan kepada pembangun sistem untuk membuat segala perancangan
dan juga membuat penelitian terhadap aspek perkhidmatan yang dibangunkan.
Pengendalian yang baik berdasarkan kepada fasa-fasa yang perlu dipatuhi juga perlu
untuk dititikberatkan. Ini adalah kerana setiap fasa yang mewakili metodologi yang
digunakan dalam RUP akan memberikan kesan terhadap perancangan perkhidmatan
tersebut.
Teknik untuk mendapatkan maklumat juga perlu disesuaikan dengan tempat dan
juga golongan sasar untuk mendapatkan maklumat. Melalui teknik yang berkesan untuk
memperoleh maklumat tersebut juga akan membantu dalam penghasilan dokumen
keperluan pengguna dan juga pelanggan untuk dijadikan sumber rujukan. Perancangan
melalui penjadualan projek secara sistematik dan mengikut jadual juga penting dalam
penghasilan perancangan yang baik dan menjadikan kerja-kerja perancangan agar lebih
berdisiplin.
62
BAB 4
ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM
4.1
Pengenalan
Sudah menjadi kebiasaan dalam pembangunan sistem pengkomputeran, terdapat
tatacara atau pun disebut sebagai rekabentuk sistem. Ini untuk memudahkan sistem
tersebut diberikan penjelasan dalam proses pembangunan sistem. Antara lain,
penerangan juga menjelaskan mengenai carta alir dalam pembentukan sistem tersebut.
Aliran pertama hinggalah ke titik akhir terhadap carta alir pembentukan sistem juga
diperjelaskan. Selain itu juga analisis terhadap sistem juga diberi perhatian bagi
membolehkan beberapa kesimpulan daripada rajah dapat dibuat.
Beberapa entiti yang menyokong pembangunan sistem seperti bahasa
pengaturcaraan yang digunakan beserta dengan pangkalan data dan juga sistem
pengoperasian yang menjadi landasan terhadap sistem tersebut diberi keutamaan, selain
dapat memberikan gambaran terhadap teknologi TMK yang digunakan, ia juga memberi
impak terhadap sistem ini. Antara impak yang dimaksudkan adalah seperti kesesuaian
pengunaan bahasa pengaturcaraan terhadap penggunaan teknologi selular.
63
4.2
Analisis Sistem
Dalam membuat analisis sistem SMS MBIC, maklumat seperti kes guna (use
case) adalah diperlukan untuk menunjukkan mereka yang terlibat secara dengan sistem
berkenaan. Selain itu juga, maklumat seperti apa yang dilakukan oleh kes guna yang
terlibat dengan mereka yang menggunakan sistem juga diperlukan.
4.2.1
Kes guna (use case)
Berdasarkan kepada analisa yang lengkap ini membolehkan pembangun sistem
membuat analisa dengan baik untuk memberikan satu kefahaman terhadap sistem yang
dibangunkan.
Selenggara Maklumat Program
<<include>>
Program Vendor
Sedia Maklumat Kursus
Cetak Maklumat Kursus
Selenggara Maklumat
Ushawan/Peserta
Usahawan /
Peserta
Daftar Akaun
Daftar Kursus
Rajah 4.1: Kes guna sistem SMS MBIC
Pentadbir Sistem
64
Daripada Rajah 4.1 seperti yang ditunjukkan di halaman sebelah bolehlah
diringkaskan bahawa terdapat tiga actor yang berhubung dengan sistem. Mereka adalah
terdiri daripada:
ƒ
Program vendor
ƒ
Usahawan atau peserta program
ƒ
Pentadbir sistem
Secara ringkas, mereka yang dikenali sebagai actor akan terlibat secara langsung
dengan sistem yang ada. Setiap actor mempunyai bidang tugas mereka masing-masing
bagi memudahkan setiap kerja yang ada. Di samping itu juga, dengan adanya tugastugas yang berkenaan actor akan bertanggungjawab terhadap kes guna yang ada.
Kes guna adalah penting bagi membolehkan actor tersebut mengetahui tugas
yang sepatutnya mereka lakukan. Manakala kes guna yang terlibat dengan sistem ini
adalah seperti berikut:
ƒ
Selenggara maklumat kursus
ƒ
Sedia laporan kursus
ƒ
Analisis laporan
ƒ
Selenggara maklumat usahawan atau peserta
ƒ
Daftar akaun
ƒ
Daftar kursus
Setiap kes guna dan juga actor mempunyai perhubungan seperti tugas yang perlu
dilakukan, di sini dapatlah dilihat bahawa, actor untuk program vendor akan terlibat
secara langsung untuk membuat penyelenggaraan maklumat kursus, sedia laporan
kursus, menganalisis laporan dan juga menyelenggara maklumat usahawan atau peserta.
Bagi actor usahawan atau pun peserta program pula mereka akan terlibat secara
langsung dalam pendaftaran akaun dan juga pendaftaran kursus.
65
4.2.2
Penerangan kes guna (use case)
Penerangan terperinci untuk kes guna bagi rajah sebelum ini adalah diperlukan.
Di dalam Lampiran B telah disediakan penerangan untuk setiap kes guna yang terdapat
dalam rajah kes guna.
4.2.3
Pendaftaran akaun berdasarkan rajah jujukan.
Berdasarkan kepada rajah jujukan seperti yang ditunjukkan di bawah, aliran
proses yang berlaku dalam modul pendaftaran dapatlah dilihat secara jelas, mengenai
bagaimana proses tersebut dapat dilakukan bermula dengan actor yang terlibat. Rajah
yang ditunjukkan di bawah memaparkan aliran proses pendaftaran usahawan untuk
mendaftarkan diri mereka ke dalam akaun yang telah dikenalpasti.
66
Antaramuka
SMS
: Usahawan /
Peserta
Nombor SMS
Sistem MBIC
Masukkan Maklumat Diri
Hantar Maklumat
Simpan Maklumat
Dapatkan No. Akaun
Hantar Maklumat Diri & No. Akaun
Memberi Pengesahan
Memberi Respon
Rajah 4.2: Rajah jujukan untuk pendaftaran akaun.
4.3
Seni Bina Sistem
Berdasarkan kepada seni bina yang lengkap dan bersesuian dengan keperluan
yang ada Daripada gambarajah 4.1 seperti yang ditunjukkan, memberikan gambaran
secara kasar tentang bagaimana proses SMS yang digunakan untuk MBIC dilakukan
oleh sistem. Pertama sekali penggunaan dalam pelayan aplikasi perlulah disesuaikan
dengan keadaan semasa bagi membolehkan sistem tersebut dapat digunakan dengan
lebih mudah dan pantas. Terdapat banyak pelayan aplikasi untuk mengintegrasikan
antara pelayan laman web dan juga pangkalan data.
67
Antaranya adalah seperti C# atau pun Java. Namun begitu setelah dinilai dan
diuji kesesuiaannya, saya mengambil keputusan untuk menggunakan Phynton sebagai
bahasa
pengaturcaraan
dalam
membangunkan
sistem
rangka
kerja
untuk
membangunkan pelayan aplikasi. Bahasa pengaturcaraan ini yang mengambil
pendekatan daripada bahasa pengaturcaraan C dan juga Java memberikan banyak
kelebihan. Ini adalah disebabkan, kedua-kedua bahasa pengaturcaraan terbabit
mempunyai beberapa kelemahan dan kelebihan yang berjaya di atasi oleh bahasa
pengaturcaraan Phynton.
Penggunaan sistem pengoperasian juga memerlukan teknologi yang terkini bagi
membolehkan komponen-komponen dalam pangkalan data tidak berlaku sebarang
konflik serta mewujudkan persekitaran yang tidak sesuai. Ini memungkinkan sistem
tersebut semasa pengujian menemui beberapa ralat yang sukar untuk dijejaki. Dalam
membangunkan sistem MBIC ini, Windows XP Professional Edition yang dilengkapi
dengan Service Pack 2 menjadi pilihan. Selain ia dilihat antara sistem pengopeasian
yang mudah untuk digunakan dan diselenggarakan ia juga dikatakan agak stabil
berbanding dengan versi sebelumnya.
Perkhidmatan sistem SMS MBIC ini tidak menggunakan sebarang emulator
untuk tujuan pembangunan sistem atau pun pengujian sistem. Peralatan yang telah sedia
ada di pasaran digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut. Antara peralatan yang
dimaksudkan adalah seperti sebuah telefon selular yang dilengkapi dengan GSM modem
dan juga wayar DKU-5 sebagai antara muka mesin yang menghubungkan komputer
peribadi dan juga telefon selular tersebut. Manakala telefon selular yang digunakan
haruslah dilengkapi dengan kad mikrocip atau pun kad SIM yang membolehkan ia
dicapai oleh operator telefon selular.
68
TCP/IP
PELAYAN
LAMAN
WEB
Rangkaian Selular
TEKNOLOGI
SIM
OPERATOR
SELULAR
GSM Modem
Telefon GSM
Celcom
Maxis
Digi
PELAYAN APLIKASI
PANGKALAN DATA
Rajah 4.3: Seni bina sistem
Tidak kurang pentingnya juga adalah bahagian yang terdapat dalam pangkalan
data. Dalam bahagian ini, ia sebenarnya memainkan peranan yang penting untuk
menjadikan perkhidmatan sistem ini mampu digunakan mengikut keperluan serta
spesifikasi yang dicadangkan sebelum ini. Jadual 4.1 pula menerangkan aplikasi perisian
dan perkakasan dalam pembangunan sistem perkhidmatan ini.
Jadual 4.1: Perkakasan dan perisian dalam pembangunan sistem
Item
1.
Kuantiti
Keutamaan
Tujuan
Perkakasan:
Komputer Peribadi
1
Tinggi
Komputer pelayan dan juga
komputer pelanggan (servers
& client
69
2.
Perisian Komputer:
Windows XP Professional
1
Sederhana
Sistem pengoperasian
Microsof Words
1
Sederhana
Penulisan dokumen
Microsof Project
1
Sederhana
Penjadualan dan perancangan
projek.
Rational Rose
1
Tinggi
Merekabentuk
berdasarkan RUP.
MySQL
1
Tinggi
Pangkalan data
Apache Tomcat
1
Tinggi
Pangkalan data
Phyton
1
Tinggi
Bahasa pengaturcaraan
Mod MySQL
1
Sederhana
Memudahkan
penyelenggaraan antaramuka
MySQL
Mod Phyton
1
Sederhana
Memudahkan
penyelenggaraan antaramuka
Phyton
Ultra Edit
1
Sederhana
Memudahkan
penyelenggaraan Phyton
sistem
Berdasarkan kepada Jadual 4.1, beberapa keperluan dalam membangunkan
sistem perkhidmatan ini telah dikenal pasti dan disenaraikan. Pengukuran terhadap
keutamaan dan juga kepentingan dalam sesuatu entiti juga diambil kira. Ini secara tidak
langsung dapat memberikan gambaran terhadap keperluan dan juga kepentingan untuk
setiap satu entiti terbabit. Dalam jadual tersebut hanya pengukuran terhadap ‘sederhana’
dan juga ‘tinggi’ sahaja diambil kira. Selain itu juga, dalam ruangan tujuan penerangan
secara ringkas diberikan untuk setiap perkakasan dan juga perisian yang digunakan. Ia
yang dilihat sebagai salah satu cara untuk memberikan kemudahan terhadap penelitian
penggunaan dalam entiti tersebut.
70
Usahawan/Peserta
Kursus Berdaftar
Akaun Ahli
Senarai Ahli
Kursus
Laporan Kursus
Senarai Kursus
Program Agensi
Pentadbir Sistem
(from Use Case View)
Rajah 4.4: Rajah kelas
Penggunaan RUP untuk merekabentuk sistem juga dikenalpasti merupakan cara
yang terbaik untuk menunjukkan rekabentuk sistem yang terdapat dalam sistem SMS
MBIC. Kelas yang yang terdapat dalam rajah kelas seperti dilampiran sebelumnya
memberikan satu gambaran terhadap penggunaan dan juga penyusunan actor serta kes
guna sebelum ini.
71
4.4
Struktur Rekabentuk
Terdapat pelbagai rajah dalam membangunkan sistem dengan menggunakan
Rational Unified Process (RUP). Walau bagaimanapun, rajah yang ditunjukkan untuk
Business Use Case adalah model untuk menunjukkan organisasi dan juga persekitaran
perniagaan yang mendorong ke arah pembangunan sistem terbabit. Secara tidak
langsung wujud perbezaan antara gambarajah dalam System Use Case, dalam rajah ini
hanya keboleh fungsian terhadap pengguna dan juga entiti yang berinteraksi dengan
sistem tersebut. Business workflow Activity Diagram pula menunjukkan proses aliran
dalam persekitaran perniagaan yang mempunyai hubungkait dengan sistem.
Manakala jika dibandingkan dengan System Activity Diagram pula memberi
maksud terhadap kelogikan dalam sesuatu Use Case dalam sistem yang dibangunkan.
Penggunaan Sequence Diagram dan Collaboration Diagram pula memaparkan objek
yang diperlukan untuk mengimplementasikan setiap fungsi yang terdapat dalam Use
Case. Ini termasuklah mesej yang diberikan atau diterima diantara objek. Bagi State
Chart Diagram pula memaparkan kelakuan model yang dinamik untuk di wujudkan
dalam persekitaran masa nyata dalam sistem. Component Diagram pula merupakan
komponen yang terbentuk dalam sistem yang saling berhubungan setiap satunya. Akhir
sekali adalah Deployment Diagram yang mana ia merupakan gambarajah yang
menunjukkan struktur rangkaian yang saling berhubungan dalam sistem terbabit.
72
SISTEM PANGKALAN
DATA
APLIKASI INTERNET
OPERATOR TELEFON
SELULAR
ƒ
ƒ
ƒ
Celcom
Maxis
Digi
PENGGUNA
ƒ
ƒ
Usahawan
Bakal usahawan
Rajah 4.5: Carta alir pengunaan SMS MBIC
Rajah di atas iaitu Rajah 4.4 menunjukkan secara ringkas carta alir bagi
penggunaan SMS MBIC. Bermula dengan pengguna yang disasarkan kepada usahawan
dan juga bakal-bakal usahawan yang akan menghantar atau menerima maklumat SMS
menerusi telefon mudah alih mereka. Mesej tersebut akan dihantar menerusi operator
telefon selular yang juga syarikat pembekal talian telefon mudah alih. Agensi yang
berkenaan akan dapat menerima atau menghantar mesej pengguna dengan berbantukan
kepada aplikasi internet dan juga data yang telah diproses di dalam pangkalan data.
73
Dalam sistem SMS MBIC ini disediakan tiga modul utama yang diikuti dengan dua sub
modul yang merupakan pecahan kepada modul utama terbabit.
Modul Utama
Sub Modul
Pendaftaran Agensi
Pendaftaran
Pendaftaran Kursus
SMS Alert
Pertanyaan
Rajah 4.6: Pecahan modul sistem SMS MBIC
4.5
Modul Pendaftaran
Seperti yang telah ditunjukkan dalam gambarajah sebelum ini, modul
pendaftaran terbahagi kepada dua pecahan. Masing-masing mempunyai kepentingan
yang tersendiri dan disesuaikan dengan keadaan persekitaran yang ada.
74
4.5.1
Pendaftaran agensi
Bagi memberikan laluan kepada lebih ramai lagi usahawan bumiputra yang ingin
bergiat cergas dalam bidang perniagaan dan keushawanan, mereka perlulah mendalami
ilmu keushawanan tersebut melalui agensi yang mengambil bahagian dalam
pembangunan dan pembentukan usahawan. Sebenarnya dalam kerajaan Malaysia
terdapat kementerian yang menguruskan bidang keushawanan tersebut, seperti
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD).
Di
bawah
kementerian
ini,
beberapa
agensi
dilantik
untuk
dipertanggungjawabkan mengenail hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan
usahawan. Selain itu juga MECD merupakan hub kepada mereka untuk menjadi
usahawan, dengan akses yang ada pada MECD dengan beberapa kementerian lain,
membolehkan ia menjadi sebagi peneraju kepada pembentukan usahawan. Agensiagensi bernaung di bawah MECD adalah seperti berikut:
ƒ
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
ƒ
Small Medium Enterprise (SME)
ƒ
Skim Usahawan Siswazah (SUS)
ƒ
Prosper
ƒ
Pembangunan Usahawan Nasional Bhd (PUNB)
ƒ
Malaysia Franchise Assiociation (MFA)
Selain itu juga, terdapat beberapa tempat-tempat umum eksklusif yang
menawarkan seminar-seminar dari dalam dan juga luar negara. Seminar tersebut bukan
sekadar pameran untuk menunjukkan apa yang terdapat di ruang niaga mereka, malah
dengan adanya seminar demikian serta penglibatan usahawan tempatan, dapat
menambahkan lagi jaringan perniagaan yang baik untuk menghadapi dunia globalisasi
yang kian hangat diperkatakan. Antara pusat konvensyen yang popular adalah seperti:
75
ƒ
Putra World Trade Centre (PWTC)
ƒ
Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC)
ƒ
Terengganu Trade Centre (TTC)
ƒ
Putrajaya International Convention Centre (PICC)
Sememangnya, telah dikaji sejak dari awal pembangunan sistem, untuk
pendaftaran agensi atau pun pusat-pusat konvensyen seperti yang telah diberikan
sebelum ini secara SMS, beberapa perkara perlu diberi perhatian. Tumpuan yang dibuat
adalah merujuk kepada bilangan perkataan yang boleh ditaip menerusi SMS. Sebelum
ini juga, telah diperjelaskan bahawa SMS hanya menyokong sebanyak 160 huruf atau
nombor sahaja. Untuk itu, bagi membolehkan pengguna mendaftarkan diri mereka
dengan agensi yang dipilih atau konvesyen pilihan, kod yang bersesuian seperti
singkatan nama digunakan.
4.5.2
Pendaftaran kursus
Bagi membolehkan para usahawan dan juga orang ramai mendaftar kursus yang
mereka ingini, mereka perlulah mendaftarkan diri mereka dengan agensi yang
berkenaan. Tajuk kursus yang beserta dengan kod kursus juga akan diberikan menerusi
SMS. Pengguna iaitu usahawan hanya perlu untuk menaip semula kod yang mereka
kehendaki dan hantar menerusi SMS.
76
4.6
Modul SMS Alert
Penggunaan SMS alert adalah untuk memastikan pengguna akan selalu
memperolehi maklumat yang terkini mengenai kursus yang mereka minati. Sebagai
contohnya, jika seorang usahawan telah pun mendaftarkan diri mereka untuk agensi
MARA dan mereka telahpun mennghantarkan kod kursus yang mereka minati. Pada
masa akan datang, kursus yang sama baru di bawah sub kepala kategori tersebut akan
diberitahu menerusi SMS kepada usahawan terbabit.
4.7
Modul Pertanyaan
Usahawan juga boleh melakukan pertanyaan menerusi SMS dan hantar ke
nombor yang mereka kehendaki. Sistem SMS akan membalas pertanyaan yang
dilakukan oleh pengguna berdasarkan kepada permintaan daripada pengguna. Antara
yang menjadi pertnayaan daripada pengguna adalah maklumat lanjut mengenai kursus
yang ada. Selain itu juga maklumat berkenaan sepeti tempat serta bayaran kursus yang
dijalankan tersebut.
77
4.8
Kesimpulan
Berdasarkan kepada rekabentuk sistem SMS MBIC seperti yang dinyatakan
dalam topik-topik yang telah dibincangkan sebelum ini, dapatlah disimpulkan di sini
bahawa penggunaan SMS bukanlah sekadar merujuk kepada bahan hiburan sahaja.
Malahan daripada apa yang telah diterangkan sebelum ini dengan berdasarkan kepada
beberapa carta alir sebenarnya teknologi boelh dimanfaatkan untuk pelbagai tujuan
untuk melengkapkan kehidupan seharian.
Berbantukan kepada teknologi SMS tersebut pelbagai kos dapat dikurangkan
malahan apa yang lebih penting adalah dari segi penggunaan masa. Sememangnya tidak
boleh dipandang remeh terhadap penggunaan masa, khusunya mereka yang bergiat aktif
dalam sektor keusahawanan. Teknologi SMS yang cepat, mudah dan tepat ini akan
memberikan ruang dan peluang kepada para usahawan dan juga agensi yang terlibat
secara langsung dalam pembentukan usahawan untuk memberikan lebih banyak lagi
tumpuan dalam membina jati diri usahawan.
Penggunaan kemudahan dalam RUP dalam merekabentuk sistem seperti yang
telah ditunjukkan sebelum ini memberikan satu kaedah yang mudah untuk
membangunkan sesuatu sistem dengan lebih mudah dan juga teratur. Berdasarkan
kepada keperluan pengguna dan juga rekabentuk yang sesuai memberikan kaedah yang
lebih sistematik terhadap pembangunan sistem.
78
BAB 5
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
5.1
Pengenalan
Kebiasaanya sistem yang telah pun siap dibangunkan perlulah menjalanai proses
akhir untuk diimplementasikan bagi membolehkan sistem tersebut mempunyai daya
kebolehgunaan serta memberi faedah kepada sasaran pengguna yang telah ditetapkan
sebelum ini. Selain dari itu juga beberapa objektif yang telah disenaraikan pada awal
bab yang lepas dapatlah mencapai sasarannya.
Fasa pengujian merupakan fasa yang penting untuk memperlihatkan kepada
pengguna bahawa sistem SMS ini dapat diaplikasikan seperti yang diharapka. Ia selaras
dengan implementasi bagi sistem SMS tersebut. Berdasarkan kepada kedua-dua
pendekatan ini adalah diharap kualiti dalam sistem SMS ini dapatlah diuji dengan sebaik
mungkin dan di analisis untuk memberikan pendekatan-pendekatan yang baru dan
mampu memberikan manfaat kepada golongan sasar.
79
5.2
Implementasi Sistem
Bagi membolehkan kejayaan implementasi dalam sistem SMS MBIC, beberapa
pendekatan yang menjurus kepada perbincangan dan juga maklum balas daripada para
usahawan dan juga agensi yang terlibat dalam pembangunan usahawan di ambil kira. Ini
dilakukan dengan beberapa siri perbincangan secara tidak formal dilakukan. Hampir
80% usahawan menyatakan minat terhadap sistem SMS tersebut. Manakala hampir 50%
daripada agensi kerajaan menunjukkan maklum balas yang positif. Selain daripada
agensi kerajaan, terdapat juga agensi-agensi swasta yang menyatakan minat untuk
menggunakan sistem ini.
Implementasi bukan dilihat sebagai faktor kejayaan penerimaan masyarakat
setempat, malah sejauh mana sistem ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai
tambah kepada penjanaan pengurusan pengetahuan kepada para usahawan dan juga
agensi yang terlibat.
80
5.3
Pengujian
Tujuan pengujian dilakukan adalah untuk menguji kebolehfungsian sistem. Ini
bagi memastikan sistem yang telah siap dibangunkan berfungsi mengikut skop yang
telah dikenalpasti sebelum ini.
5.3.1 Proses Pengujian
Sistem diuji untuk memastikan kesemua komponen yang terkandung di dalam
sistem dapat berfungsi dengan baik. Pengujian merupakan proses yang dilakukan
selepas kerja-kerja pengekodan telah siap dilakukan. Pengujian tidak boleh dianggap
sebagai satu kerja mudah yang hanya dilaksanakan serentak terhadap keseluruhan sistem
yang dibina. Pengujian perlulah dilakukan secara berperingkat untuk memudahkan
proses pengujian itu sendiri. Selain daripada memudahkan pengujian terbabit, ia dilihat
sebagai satu cara untuk mengenalpasti ralat pada peringkat awal.
Terdapat pelbagai cara pengujian yang boleh dilakukan untuk menguji sesuatu
sistem, ini adalah berdasarkan kepada konsep sistem aplikasi yang dibangunkan. Namun
bagi sistem SMS MBIC yang berasaskan kepada perkhidmatan sistem selular, beberapa
pengujian yang penting dan perlu sahaja dilakukan. Antara pengujian yang dilakukan ini
hanya akan melibatkan pengujian keberfungsian sistem dan juga pengujian secara
penstrukturan sistem terbabit.
81
5.3.1.1 Pengujian keberfungsian (functional)
Teknik pengujian ini merupakan teknik pengujian dalaman yang melibatkan
modul-modul utama yang hanya dilakukan, tanpa diketahui oleh penguji sistem. Sebagai
contoh, dalam teknik pengujian ini, penguji hanya akan memasukkan input dan boleh
meramalkan output yang keluar daripada pengujian sistem berkenaan.Antara nama lain
bagi ujian ini adalah seperti:
ƒ
black box testing
ƒ
specifications testing
ƒ
behavioral testing
ƒ
input/output-driven testing
Secara amnya, setiap kombinasi dalam input dan output memerlukan kemasukan integer
atau pun aksara untuk diproses. Malahan penguji juga tidak perlu mengetahui kod
bahasa pengaturcaraan yang digunakan untuk menguji sistem terbabit (Sommerville,
2000).
Requirements
Input
Output
Events
Rajah 5.1: Konsep pengujian keberfungsian
(Sumber: Sommerville, 2000)
82
REG
800801015903
RMARA AKAUN
Rajah 5.2: Pengujian kemasukan data
Terima Kasih,
anda telah
berdaftar
dengan MARA,
info terkini akan
diberikan.
Rajah 5.3: Data output yang dijangka
Kemasukan data yang ringkas ini juga, telah disesuaikan dengan permintaan
sistem SMS terbabit. Maka penguji hanya akan memasukkan data yang telah diketahui
hasilnya, sebagai contoh kod “REG” yang bermaksud “daftar”. Diikuti dengan nombor
kad pengenalan pemohon dan juga agensi yang terlibat dengan pendaftaran tersebut
83
seperti “RMARA”. Perkataan terakhir dalam penghantaran SMS berkenaan iaitu
“AKAUN” yang membawa erti kepada “pembukaan akaun baru”. Keseluruhan
maklumat yang diperlukan tersebut akan dibawa ke dalam sistem SMS dan seterusnya
disimpan dalam pangakalan data. Secara ringkasnya dengan penggunaan pengujian
seperti ini, penguji hanya memasukkan data yang sah sahaja untuk digunakan sebagai
cara untuk pengujian.
Input test data
Ie
System
Output test results
Rajah 5.4: Ringkasan black box testing.
(Sumber: Boogs, 2002)
Oe
84
5.3.1.2 Pengujian penstrukturan
Pengujian ini merupakan pendekatan untuk menguji sama ada pengetahuan yang
sedia ada dalam sistem SMS MBIC ini mencapai tahap seperti yang dikehendaki dalam
struktur perisian mahupun implementasi sistem tersebut. Antara nama dalam pengujian
ini adalah seperti:
ƒ
White box testing
ƒ
Glass box testing
ƒ
Clear box testing
Dalam pengujian penstrukturan, unit program yang kecil digunakan, contohnya
seperti submodul daripada modul yang besar perlu digunakan terlebih dahulu. Untuk
mengaplikasikan pendekatan ini, penguji perlulah menganalisis kod yang digunakan dan
seterusnya mengetahui terhadap struktur komponen untuk membuat pengujian bagi
sebarang pengujian data. Pengujian antara lain melibatkan sebahagian kod
pengtaurcaraan yang digunakan sahaja, dalam sistem SMS MBIC ini kod
pengaturcaraan yang digunakan adalah “python”. Antara contoh sebahagian kod
pengaturcaraan tersebut adalah seperti berikut:
import MySQLdb
import ijnSMSProces
def dbConnection():
#return MySQLdb.Connect(host="127.0.0.1", port=3306, user="root", passwd="",
db="smsd2" )
return
MySQLdb.Connect(host="127.0.0.1",
passwd="welcome1", db="smsd")
def getUserID(PhoneNum):
port=3306,
user="root",
85
Con = dbConnection()
return courseID
def UpdateFlagScheduMsg(recordID):
"""tabler(data, rjust=False): given a string containing a textual table, splits it
into a list of lists, according to the position of the most frequent word beginnings
(or according to the most frequent word endings for tables aligned to the right).
If the columns of the table are aligned to the right, then use rjust=True."""
Con2 = dbConnection()
Cursor2 = Con2.cursor()
sql2 = """UPDATE program_onlinecourse SET ProcessedInvite = 'true' WHERE ID
= %d """
sqlp2 = sql2%(recordID)
#print sqlp2
Cursor2.execute(sqlp2)
Con2.commit()
Con2.close()
result =1
return result
if __name__ == '__main__': # Some demos
#print processMessage("REG 800801015903 RMARA AKAUN ", '+60123769620')
#print processMessage("MAKLUMAT PB100", '+60123769620')
#print processMessage("DAFRAR PB100", '+60123769620')
#print CountScheduMsg(7)
#recordID = SendScheduMsg(7)
#print UpdateFlagScheduMsg(recordID)
print 'X'
Rajah 5.5: Sebahagian daripada kod pengaturcaraan python
86
Pengujian berstruktur juga melibatkan pengujian secara laluan berasaskan
kepada carta alir dalam sistem SMS MBIC. Dalam ujian laluan (path testing) ini juga
akan memperlihatkan satu atau lebih komponen tersebut dapat dilaksanakan (execute).
Merujuk kepada definisi yang diberikan oleh Pressman, laluan bebas merupakan laluan
kod yang memberikan sekurang-kurangnya satu syarat laluan baru. Rajah 5.3 seperti
yang ditunjukkan merupakan sebahagian daripada kod pengaturcaraan python yang telah
diuji, dan didapati tiada sebarang ralat dalam pengujian tersebut.
87
Rajah 5.6: Carta alir SMS MBIC
(Sumber: Boogs, 2002)
88
1
2
3
4
5
12
9
10
11
6
7
Rajah 5.7: Carta graph sistem SMS MBIC
8
89
Jadual 5.1: Pengujian laluan yang dikenalpasti.
Bil
Laluan
1.
1-2-3-4-5-6-7
Keputusan
Cukup maklumat. Maklumat disimpan terus ke dalam
inbox dan bersedia untuk dihantar.
2.
1-2-3-4-5-8
Cukup maklumat. Maklumat kursus terus disimpan
dalam
pangkalan
data
untuk
disediakan
penghantarannya.
3.
1-2-3-4-9-10-11
Cukup maklumat. Hantar maklumat ke modul
seterusnya.
4.
1-2-3-9-12
Cukup maklumat. Tidak berminat.
Kemasukan data untuk menguji modul yang kritikal juga diuji dengan
kemasukan beberapa data. Antara ujian yang melibatkan kemasukan untuk pendaftaran
adalah seperti yang berikut:
a)
Bagi kemasukan data yang melibatkan nombor kad pengenalan.
Jadual 5.2: Ujian kemasukan nombor kad pengenalan.
Bil
Syarat Kemasukan
Keputusan
1.
12 integer
Kemasukan nombor 1 hingga nombor 9
2.
Tanpa ada tanda sempang (-)
Kemasukan
tanda
sempang
adalah
tidak
dibenarkan.
Ujian penerimaan pengguna juga digunakan untuk membolehkan penerimaan
sistem mencapai tujuannya. Ujian ini akan memberikan pendedahan kepada pihak
syarikat pembangun sistem dan juga pengguna sistem berkenaaan untuk membuat
persetujuan terhadap sistem yang telah dibangunkan. Maklumat lanjut berkenaan ujian
tersebut adalah seperti dalam Lampiran E.
90
5.4
Kesimpulan
Berdasarkan kepada implementasi yang telah dibuat dan beberapa pengujian
yang berpandukan kepada teori pengujian dalam pembangunan sistem maka dengan ini,
pembangun sistem akan lebih memahami beberapa ralat yang perlu dibaiki. Selain dari
itu juga, penguji sistem mampu mengeluarkan laporan yang berkaitan termasuk
kelemahan yang wujud dalam sistem ini.
Pengujian yang berasaskan kepada algorithma yang telah dirujuk daripada
beberapa buah buku meningkatkan lagi pemahaman terhadap pengujian sistem yang
telah dilakukan. Ini sekaligus akan menjadikan penguji sistem lebih memahami sistem
terbabit serta algorithma yang telah digunakan menepati teori yang telah dirujuk selama
ini. Pengujian yang dilakukan akan menjadikan sistem ini lebih berupaya untuk
diinovasikan dari masa ke semasa.
Pengujian sistem tersebut juga memberikan satu gambaran bahawa, secara
kasarnya, sistem ini boleh digunakan seperti yang telah dibincangkan sebelum ini.
Tanpa sebarang ralat dalam pengujian tersebut juga memberikan satu lagi kelebihan
bahawa sistem ini telah menuruti segala pendokumenan yang telah dibuat sebelum ini.
91
BAB 6
RANCANGAN PERNIAGAAN
6.1
Ringkasan Esekutif
Bagi
memenuhi
keperluan
dan
kehendak
semasa,
pelbagai
kaedah
diperkemaskan untuk penarik minat para pengguna menggunakan Teknologi Maklumat
dan Komunikasi (TMK) dengan sebaik mungkin. Sehinggakan kaedah SMS yang
dahulunya dilihat sebagai salah satu media perhubungan kini menjadi salah satu media
yang mampu untuk digunakan sebagai salah satu daya interktiviti. Atas dasar serta
peluang yang ada inilah, syarikat R&R Matrix cuba mengekploitasi beberapa
kemudahan yang telah sedia ada dan digabungkan, bersama unsur maklumat agar ia
nampak lebih menarik dan dapat digunakan secara interaktif.
Penggunaan laman web terus dibangunkan dengan mengambil kira pelayan yang
lebih efektif dan tidak ketinggalan juga penggunaan SMS juga digunapakai. Namun
begitu, apa yang lebih menarik perhatian disini adalah modul kecerdasan perniagaan
akan cuba dibangunkan bersama. Gabungan komponen-komponen tersebut, sekaligus
menjanjikan satu kelainan dan juga perubahan yang menarik dalam bidang perniagaan
dan seterusnya mencirikan keusahawanan terbabit.
92
6.1.1 Objektif
Antara objektif R&R Matrix adalah seperti yang berikut:
1) Membantu usahawan untuk lebih mudah untuk mendapatkan maklumat
2) Memudahkan pendaftaran kursus keusahawanan melalui SMS
3) Meningkatkan produktiviti dalam dalam ilmu keusahawanan
4) Meningkatkan kualiti usahawan
6.1.2 Misi
Terdapat tiga misi utama yang terkandung dalam R&R Matrix antaranya:
Misi Produk:
Memberikan khidmat yang terbaik kepada para usahawan dan juga agensi
program dalam meningkatkan kualiti pembangunan insan melalui teknologi SMS
Misi Ekonomi:
Meningkatkan keuntungan syarikat selaras dengan industri TMK, serta mampu
mengurangkan kos pebelanjaan disamping dapat mengembangkan peluang
modal insan diperingkat nasional dan antarabangsa.
Misi Sosial:
Sebagai penyumbang kepada institusi sosial dalam meningkatkan pengetahuan
ilmu keusahawanan dengan berpandukan teknologi SMS.
93
6.2
Ringkasan Syarikat R&R Matrix
Ditubuhkan pada akhir tahun 2004 merupakan sebuah syarikat yang berasaskan
kepada Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK). Jenis pemilikan syarikat adalah
milik tunggal, dan dipunyai oleh Rohaizan Bin Abd Jalil. Memulakan perniagaan
khususnya dalam bidang perkakasan komputer dengan modal awal sebanyak RM 45,
000.00 dalam bidang runcitan. Menukar strategi perniagaan dengan membangunkan
sistem perkhidmatan SMS pada pertengahan tahun 2006.
6.2.1
Pengurusan dan organisasi
Sebagai sebuah syarikat yang memberikan perkhidmatan dalam bidang TMK.
Komitmen, komunikasi dalam organisasi serta kerjasama dalam kumpulan merupakan
ikon untuk menerajui bidang perniagaan ini. Bertitik tolak dari itu, tanggungjawab
daripada semua pihak akan melancarkan lagi misi dan juga visi syarikat ini tercapai.
Lantaran itu juga akan menjadikan syarikat ini diberi kepercayaan penuh oleh pelanggan
yang ingin terus berurusan dengan kami.
94
PENGURUS
PEGAWAI
KEWANGAN
PEGAWAI JUALAN &
PEMASARAN
PEGAWAI OPERASI
PENGATURCARA
PEGAWAI TEKNIKAL
Rajah 6.1: Carta organisasi R&R Matrix
6.2.2
Lokasi syarikat dan fasiliti
Lokasi R&R Matrix terletak di Technovation Park, Universiti Teknologi
Malaysia, Skudai, Johor. Terletak di selatan negeri Johor. Mengambil masa 30 minit
pemanduan ke Singapura. Fasiliti yang ada sentiasa berada dalam landasan TMK terkini.
95
6.3
Perkhidmatan
Secara konsepnya perkhidmatan yang bakal dibangunkan ini adalah berdasarkan
kepada penyebaran maklumat yang berbentuk keusahawanan kepada golongan sasar,
iaitu usahawan yang telah sedia ada dan juga yang baru ingin menceburi bidang
keusahawanan.
Contoh Agensi Yang Terlibat
•
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
•
Malaysian Agricultural Research and Development Institute
(MARDI)
•
Malaysian Franchise Association (MFA)
•
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Perkhidmatan
MBIC
Disalurkan Kepada Usahawan & Bakal Usahawan
Rajah 6.2: Konsep rekabentuk perkhidmatan SMS MBIC
96
6.3.1
Penerangan perkhidmatan
Perkhidmatan yang diberi nama sebagai Mobile Business Intelligent Centre
(MBIC) merupakan perkhidmatan penyaluran maklumat kepada mereka yang
memerlukan latihan dan bimbingan secara berterusan daripada agensi-agensi
professional seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah di sebelah. Memandangkan
kemudahan teknologi mudah alih semakin mendapat tempat dikalangan masyarakat
pada hari ini. Kesesuian SMS telah pun menjadi cara atau gaya semasa pada hari ini,
teknologi ini dipilih sebagai salah satu perkhidmatan yang terdapat dalam projek.
Beberapa faktor telah pun diambil kira, sebelum pemilihan tersebut, antaranya
ialah ia mudah digunakan, penggunaan SMS adalah cara yang mudah untuk dipelajari
dan yang lebih penting ia mampu membuat penghantaran mesej dengan cepat. Sekiranya
sebelum ini usahawan masih lagi belum mengenali teknologi ICT, maka dengan
pendekatan yang dibuat ini akan menjadikan usahawan tersebut lebih mudah untuk
mendekatkan diri dengan dunia ICT. Daripada gambarajah seperti yang ditunjukkan di
muka surat sebelah, terdapat dua pihak yang penting akan terlibat dalam perkhidmatan
ini. Mereka adalah seperti berikut:•
Para Usahawan
•
Agensi Pembentukan Usahawan
Proses penggunaan sistem MBIC bolehlah diringkaskan seperti yang di bawah:-
1. Para usahawan akan berdaftar dengan MBIC
2. Setelah proses pendaftaran berjaya, MBIC akan menghantar
mesej kepada para usahawan, bahawa pendaftaran mereka telah
berjaya.
97
3. Sekiranya terdapat kursus atau pun program yang berkaitan
dengan pendaftaran terbabit, pihak MBIC akan menghantar mesej
yang berkaitan.
4. Para usahawan yang berminat dengan program tersebut, akan
mendaftarkan program yang mereka minati.
5. MBIC akan memproses program yang terbabit beserta dengan
nombor telefon pendaftaran tersebut dan menghantar semula
kepada usahawan, bahawa pendaftaran program telah berjaya
beserta dengan kod.
Bagi pihak client pula, mereka akan diberikan akaun untuk mencapai laporan
yang berkaitan dengan program yang mereka anjurkan. Segala maklumat seperti
kebanjiran penduduk yang berminat tentang sesuatu program juga akan dipaparkan.
Selain itu komen daripada sistem tentang program terbabit juga akan dipaparkan untuk
rujukan agensi tersebut.
98
6.4
Analisis Industri
Analisis industri merupakan suatu konsep yang penting untuk membuat beberapa
cerapan khususnya yang berkaitan dengan penggunaan telefon selular. Kadar
penerimaan masyarakat terhadap sistem ini juga dianalisis adalah berasaskan kepada
beberapa data-data yang terperinci khususnya dalam bidang telefon selular.
6.4.1 Industri Sekarang
Pada hari ini industri penyebaran maklumat memperlihatkan beberapa media
digunakan sebagai hub penyebaran maklumat tersebut, antaranya yang melibatkan
perkembangan permohonan dalam talian perkhidmatan telefon selular, maklumat
mengenainya boleh dirujuk dalam lampiran. Terdapat perkembangan positif antara
tahun 2005 dan 2006. Jika dilihat pada suku antara tahun tersebut, terdapat peningkatan
sebanyak 12.14% ini menunjukkan peningkatan yang agak ketara jika diukur dari segi
suku kedua tahun tersebut. Lantaran daripada itu, bolehlah dikatakan di sini bahawa
permohonan penggunaan telefon bimbit dilihat semakin meningkat saban tahun.
Kadar penembusan telefon selular juga dilihat agak tinggi daripada setahun ke
satahun. Lantaran itu, menunjukkan bahawa industri telefon bimbit semakin mendapat
sambutan di kalangan masayakat Malaysia. Dalam lampiran seperti yang ditunjukkan
merupakan peratusan bagi lelaki dan perempuan yang telah pun membuat pendaftaran
talian telefon mereka sama ada pengguna pasca bayar dan juga pra bayar. Data ini
diambil pada tahun 2005 dengan berasaskan pengguna telefon bimbit pada tahun
tersebut iaitu 19,545,000 permohonan pendaftaran. Peratusan bilangan lelaki iaitu 57.4%
melebihi bilangan perempuan sekitar 43.6%.
99
6.4.2
Jangkaan Masa Depan
Penggunaan SMS dalam pelbagai bidang masih lagi mamapu untuk
diperkembangkan dan diberikan pelbagai sentuhan khususnya kandungan untuk
disampaikan. Bukan sahaja bermatlamatkan hiburan semata. Kebanjiran informasi yang
sekadar berasaskan kepada hiburan sahaja masih belum cukup untuk memberikan
gambaran yang baik kepada masyarakat pada hari ini amnya.
Penerokaan ilmu melalui kursus pendek dan juga program-program Pembina
semangat keusahawanan haruslah dilihat sebagai satu kaedah baru dengan penggunaan
MBIC supaya program yang dijalan kan akan terus mendapat manfaat kepada semua.
6.4.3 Peluang Strategik
Antara peluang yang dikenalpasti adalah:ƒ
Penggunaan SMS sedang dalam peringkat yang rancak.
ƒ
Penggunaan laman web juga masih lagi dalam tahap yang belum mengalakkan.
ƒ
Naluri masyarakat yang lebih suka mendapatkan kemudahan di hujung jari
sahaja.
ƒ
Lambakan teknologi yang merangsang masyarakat untuk mendapatkan gajet
yang boleh membantu dalam urusan perniagaan mereka.
ƒ
Kesesuian gaya hidup pada hari ini yang lebih mementingkan kepada ketepatan
masa dan pengurangan kos.
100
6.4.4
Pensegmenan Pasaran
Dalam membicarakan mengenai pensegmenan pasaran, perkhidmatan MBIC
adalah bertujuan untuk memudahkan para usahawan dan bakal usahawan untuk
mengasah ilmu dalam bidang tersebut. Dengan adanya cara yang mudah seperti MBIC
mampu memberikan mereka satu kemudahan bagi tujuan berkenaan.
6.4.5
Ramalan Industri
Pendaftaran Telefon Mudah Alih
10
8.2
6.34
8
Bilangan
Pendaftaran
(Juta)
4.8
6
Maxis
4
Celcom
2
Digi
0
Maxis
Celcom
Digi
Syarikat Telefon Mudah Alih
Rajah 6.3: Pendaftaran telefon mudah alih, 2005
(Sumber: Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia)
Rajah 5.4 seperti yang digambarkan di atas menunjukkan, pendaftaran telefon
mudah alih pada tahun 2005 untuk setiap syarikat telfon mudah alih di Malaysia. Jumlah
keseluruhan pendaftaran adalah sebanyak 19.34 juta pendaftaran.
101
6.5
Sasaran Pasaran
Perkhidmatan yang disediakan juga disasarkan kepada pengguna yang
ditetapkan, ini bagi membolehkan perkhidmatan ini difokuskan penggunaanya.
6.5.1 Lokasi pemasaran dan pengguna
Memandangkan ciri-ciri yang terdapat dalam teknologi ini adalah berpandukan
kepada kemudahan teknologi mudah alih maka lokasi perniagaan bukanlah menjadi
suatu permasalahan. Apa yang lebih penting adalah dari segi lokasi pemasaran
perkhidmatan
MBIC
tersebut.
Bagi
mempercepatkan
pengenalan
terhadap
perkhidmatan ini, lokasi pemasaran akan dilakukan di tempat-tempat yang biasa
menjalankan program keusahawanan, contohnya di Kuala Lumpur Convention Centre
(KLCC) dan beberapa program seminar pembangunan keusahawanan.
Sasaran pengguna pula adalah mereka yang terdiri daripada golongan usahawan,
bakal-bakal usahawan, pelajar-pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan juga
Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS).
102
6.5.2
Gaya pasaran dan masa depan
Kemudahan mudah alih merupakan antara gaya hidup pada hari ini dan sedang
rancak digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Untuk tujuan itu perkhidmatan MBIC
akan saling bergerak seiringan dengan teknologi mudah alaih yang sedang rancak
dibangunkan. Lumrah manusia sememangnya memerlukan kemudahan yang lebih baik
tanpa memikirkan kepada kos yang tinggi serta penggunaan masa yang banyak. Dengan
adanya teknologi mudah alih ini, segala permasalahan terbabit akan lebih mudah untuk
diatasi. Golongan usahawan pula mempunyai masa yang agak terbatas, namun mereka
juga mengharapkan suntikan motivasi dalam menjalankan
6.6
Pesaingan
Gaya perniagaan sekarang yang terdedah kepada banyak pesaingan, memerlukan
analisis pesaingan yang penting untuk lebih memahami perniagaan yang diceburi.
6.6.1 Analisis pesaing utama
•
Dapat Vista Sdn Bhd
Kekuatan:
Penamaan syarikat yang disesuaikan dengan nombor SMS
(d=3, a=2, p=7, a=2, t=8). Mudah untuk diingati.
103
Lebih kepada pengguna memberikan info atau aduan.
Kelemahan:
Pendafataran
masih
lagi
menggunakan
kaedah
konvensional.
•
Sigmate Marketing Sdn Bhd
Kekuatan:
Menggunakan pendekatan nama callcenter2u dengan
nombor SMS 36399
Kelemahan:
Konsep yang digunakan adalah dengan pengurusan sendiri
atau Do it yourself (DIY) untuk memasarkan produk
daripada syarikat-syarikat tertentu.
Portal yang disediakan juga agak terhad.
•
Banjaran Daya Sdn Bhd
Kekuatan:
Pendekatan yang dilakukan adalah daripada segi latihan
untuk menggunakan portal syarikat mereka. Bernombor
SMS 36828
Kelemahan:
Konsep yang digunakan adalah dengan pengurusan sendiri
atau Do it yourself (DIY) untuk memasarkan produk
daripada syarikat-syarikat tertentu.
Portal yang disediakan juga agak terhad.
104
6.6.2
Strategi kompetitif
Perkhidmatan yang bakal diberikan ini dilihat sebagai memenuhi keperluan
usahawan, untuk melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu-ilmu keusahwanan. Daripada
hasil kajian dan juga pemerhatian yang telah dibuat selama ini. Kebanyakan programprogram yang berbentuk keushawanan kurang diketahui oleh kebanyakan usahawan.
Namun, program sebegitu adalah amat diperlukan oleh mereka. Selain itu juga
agensi-agensi yang terlibat dengan program tersebut juga kurang mendapat sambutan
kerana program yang dilakukan tidak diketahui oleh usahawan terbabit.
6.7
Rancangan Pemasaran Dan Strategi Jualan
Majoriti rancangan pemasaran adalah melalui akhbar-akhbar tempatan, banner
dan juga bunting dalam laman web akhbar serta laman web hiburan. Juga melalui
kaedah penghantaran SMS itu sendiri. Perkhidmatan MBIC diberikan secara percuma
sahaja kepada agensi-agensi yang terlibat.
6.7.1
Penembusan pasaran
Berasaskan kepada Rajah 5.2, kadar penembusan pasaran dalam bidang telefon
bimbit adalah tinggi dan menunjukkan potensi yang semakin tinggi saban tahun.
105
Petunjuk ini adalah berkadar langsung dengan penggunaan SMS. Namun begitu kadar
penembusan pasaran khusus dalam bidang SMS yang berkaitan dengan perkhidmatan
MBIC masih lagi rendah. Maklumat ini bolehlah dirujuk dalam analaisis persaingan.
6.7.2
Strategi pemasaran
Secara keseluruhannya MBIC akan mereka imej untuk perkhidmatan yang
disediakan berpandukan kepada penyaluran program keushawanan khusus kepada
usahawan dan juga agensi-agensi profesional yang terlibat. Para usahawan dan bakal
usahawan akan memperolehi maklumat perkhidmatan MBIC melalui media-media yang
telah dikenalpasti.
Promosi juga akan dilakukan bagi membolehkan ramai di antara golongan
terbabit mendafatr dan seterusnya menghadiri kursus. Antaranya seperti potongan yuran
kursus kepada mereka yang mendaftar 20 orang lebih awal. Selain itu juga menyediakan
peraduan-peraduan seperti cabutan bertuah dan juga penyediaan rancangan perniagaan.
6.8
Kebarangkalian Risiko
Beberapa risiko juga perlu dilihat daripada pelbagai sudut untuk membolehkan
beberapa analisis yang berkaitan dengan risiko dianalisis.
106
6.8.1
Kelemahan perkhidmatan
Memandangkan untuk tahap pertama, pihak syarikat menggiunakan SMS
sebagai media penyebaran maklumat. Aksara yang terhad juga mempengaruhi kerana ia
hanya boleh dimuatkan sebanyak 160 aksara dalam sesuatu masa sahaja. Namun dengan
kehadiaran teknologi lain akan membaiki kelemahan ini.
6.8.2 Kemunculan teknologi baru
Penggunaan MMS juga semakin memperlihatkan perkembangan teknologinya,
namun kehadiran teknologi teknologi 3G juga hampir memperlihatkan kemajuan.
Dengan kehadiran teknologi baru pada masa mendatang, akan memberikan peluang
yang lebih baik kepada MBIC kerana konsep yang dibawa oleh MBIC adalah teknologi
mudah alih. Untuk itu MBIC tidaklah perlu risau mengenai kehadiran teknologi yang
canggih dalam arena teknologi mudah alih.
6.8.3
Rancangan alternatif
MBIC merupakan salah satu platform untuk menyalurkan maklumat kepada
usahawan sasaran, sekiranya ia tidak dapat untuk dilaksanakan untuk membantu
usahawan dalam mengasah ciri-ciri keushawanan maka MBIC perlu bersedia dengan
107
pelbagai alternatif. Antara alternatif yang telah dirancangkan ialah, MBIC akan mencari
peluang-peluang yang tidak serupa tetapi mempunyai konsep yang sama.
Sebagai contoh, seperti dalam bidang Multi Level Marketing (MLM). Dalam
jenis perniagaan seperti ini, ia melibatkan up line dan juga down line dalam erti kata lain
ia bergerak dalam satu kumpulan untuk mencapai jualan sasaran. Selain itu juga MLM
sering mengadakan program-program motivasi untuk ahli-ahlinya untuk meningkatkan
semangat mereka. Hal yang demikian secara tidak langsung akan memastikan
perkhidmatan ini juga mampu digunakan dalam perniagaan MLM.
6.9
Pembangunan Jangka Masa Panjang Dan Titik Keluar
Merupakan salah satu kaedah perancangan atau pun strategi bagi membolehkan
beberapa permasalahan atau pun risiko dapat dipertimbangkan untuk memudahkan
rancangan yang seterusnya dapat dilakukan.
6.9.1 Objektif
ƒ
Mempelajari permasalahan usahawan terhadap program
ƒ
Mendapatkan data keusahawanan
ƒ
Mendapatkan program yang boleh membantu para usahawan
ƒ
Menyenaraikan potensi usahawan yang berminat dalam program yang
dilaksanakan.
108
ƒ
Melihat program yang dapat sambutan.
6.9.2 Strategi
Dianggarkan pada satu suku tahun pertama, perkhidmatan ini hanya akan
menarik minat usahawan yang telah sedia ada untuk mendaftar dengan program
seterusnya. Sebagai contoh sekiranya usahawan yang sedia ada telah pun mengikuti
‘program kewangan’, maka perkhidmatan MBIC akan menawarkan ‘program
perakaunan’ untuk usahawan terbabit. Pada suku tahun kedua pula perkhidmatan ini
dijangka akan dibuka kepada semua usahawan yang berminat.
6.9.3
Batu tanda aras
Bagi memastikan perkhidmatan ini dapat dibangunkan dengan mengikut jadual
seperti yang telah ditetapkan pengkaji menggunakan Microsoft Project 2003 untuk
menjadualkan keseluruhan aktiviti. Dengan adanya aplikasi ini, ia memudahkan
penjadualan mengikut aktiviti seperti yang telah dirancangkan. Beberapa aspek penting
juga perlu diambil kira semasa proses aktiviti ini dirancangkan. Antaranya kesesuian
kajian yang dilakukan serta dapatan melalui pemerhatian yang perlu juga dititikberatkan.
Secara keseluruhannya, aktiviti projek ini telah pun dimulakan pada bulan Julai
2006. Sehingga bulan Oktober 2006, beberapa aktiviti penting telah pun disiapkan,
antaranya Pengenalan Projek, Kajian Literatur, Metodologi, Dapatan Awal dan juga
109
Rancangan Perniagaan. Dijangkakan pada bulan November 2006 projek pembangunan
sistem akan dilakukan. Segala maklumat mengenai aktiviti tersebut adalah seperti yang
dilampirkan dalam lampiran.
6.9.4 Risiko
Memandangkan perkhidmatan MBIC adalah berasaskan kepada perkhidmatan
mudah alih yang menggunakan teknologi SMS. Terdapat beberapa kemungkinan
permasalahan yang dijangka akan berlaku, antaranya:-
a) Server Down.
MBIC akan memastikan pelayan yang digunakan mempunyai ketahanan
yang baik. Selain itu juga, backup server haruslah digunakan bagi
memastikan sebarang kemungkinan server down dapat di atasi dengan
seberapa segera.
b) Penghantaran mesej SMS yang berulang.
Kepuasan pelanggan adalah elemen penting dalam MBIC, untuk tujuan
itu perkhidmatan ini akan memastikan mesej SMS yang sama tidak akan
berulang kepada usahawan. Penggunaan trigger dalam pangkalan data
akan memastikan permasalahan sedemikian tidak akan berlaku.
110
6.9.5
Rancangan keluar
Berdasarkan Carta Gantt seperti yang ditunjukkan dalam lampiran A
menunjukkan bahawa, segala proses kajian serta analisis akan disiapkan dalam bulan
Oktober 2006. Projek ini bakal dibangunkan pada awal bulan Novenber 2006 dan akan
disiapkan pada bulan Februari 2007. Segala proses pengujian akan dilakukan dalam
bulan Mac 2007. Perkhidmatan ini akan sedia untuk digunakan pada awal bulan April
2007. Segala kekemasan untuk perkhidmatan ini bukan sahaja dapat memberikan
inisiatif baru kepada golongan usahawan malah memberikan mereka satu lagi
kemudahan dari segi dapatan maklumat program dan juga pendaftaran untuk
disesuaikan dengan dunia teknologi pada hari ini.
6.10
Rancangan Kewangan
Berikut merupakan rancangan kewangan untuk R&R Matrix. Beberapa jadual
yang berkaitan dengan kewangan ditunjukkan dalam lampiran. Rancangan kewangan
membabitkan perancangan selama lima tahun. Bagi rancangan kewangan yang
terperinci adalah seperti dalam Lampiran F
111
6.10.1 Ramalan untung rugi
Berikut adalah jadual untuk menunjukkan penyata untung rugi bagi
SyarikatR&R MatriX. Petunjuk mengambil jangka masa selama tiga tahun untuk
memberikan daya kewangan syarikat. Bagi perancangan kewangan yang lengkap
disenaraikan seperti dalam lampiran.
Jadual 6.1: Penyata untung rugi untuk tiga tahun
TAHUN PERTAMA
JUALAN
TAHUN KEDUA
TAHUN KETIGA
457,435.54
756,364.04
832,000.45
457,435.54
756,364.04
832,000.45
(KOS JUALAN)
UNTUNG KASAR
(PERBELANJAAN)
PENGURUSAN
Daftar niaga
200.00
200.00
200.00
60,000.00
66,000.00
72,600.00
Elaun
9,600.00
9,600.00
9,600.00
KWSP & SOCSO
8,400.00
9,240.00
10,164.00
Sewa
4,800.00
4,800.00
4,800.00
Air / Elektrik / Telefon
6,000.00
6,000.00
6,000.00
Streamyx / Fax
1,200.00
1,200.00
1,200.00
600.00
600.00
600.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
500.00
500.00
500.00
18,000.00
20,700.00
23,805.00
Gaji
Alatulis / Belanja Pejabat
Perjalanan &
Pengangkutan
Pelbagai &Kontigensi
Ambilan
BELANJA
PERKHIDMATAN
Domain / Web Hosting
Software
PEMASARAN
112
Promosi
72000.00
79200.00
87120.00
Insurans
3500.00
3850.00
4235.00
721.88
1236.47
948.32
625.00
546.88
478.52
2,240.00
1,960.00
1,715.00
944.00
849.60
764.64
250.00
218.75
191.41
80.00
70.00
61.25
Faedah Pinjaman
SUSUT NILAI:
Komputer Peribadi
Peralatan Komputer
Perabot & Kelengkapan
Pengubahsuaian
(pendawaian)
Networking & Internet
JUMLAH
PERBELANJAAN
UNTUNG BERSIH
SEBELUM ZAKAT
Zakat Perniagaan (28%)
222,060.88
239,171.70
257,383.13
235,374.66
517,192.35
574,617.32
65,904.91
144,813.86
160,892.85
169,469.76
372,378.49
413,724.47
Cukai Pendapatan
UNTUNG BERSIH
SELEPAS ZAKAT
113
6.11 Kesimpulan
Berdasarkan kepada rancangan perniagaan yang dihuraikan seperti dalam bab
ini, menyaksikan pembangunan sistem SMS MBIC ini mempunyai banyak kelebihan
untuk dipraktikan dalam persekitaran perniagaan. Pelbagai sudut perkiraan diambil kira
untuk membuat analisis dalam perniagaan bagi membolehkan perkhidmatan ini dapat
dipasarkan untuk kegunaan pengguna sasar.
Untuk tujuan itu juga, pelbagai inisiatif digunakan dan juga pelbagai kepakaran
dipelopori untuk membolehkan perkhidmatan ini mampu diterima umum. Selain itu
juga, dengan adanya perkhidmatan ini kelak, akan merubah gaya komuniti
keusahawanan. Ini kerana, perkhidmatan ini masih lagi memerlukan pelbagai
penambahbaikan dari masa ke semasa untuk ia terus bertahan dalam pasaran untuk
jangka masa yang lama.
114
BAB 7
KESIMPULAN
7.1
Pengenalan
Pada bab yang terakhir ini, perbincangan adalah menjurus kepada kekangan
projek yang ada serta beberapa kepentingan projek yang boleh dibincangkan
berdasarkan kepada objektif yang sedia ada. Justifikasi terhadap matlamat pembangunan
projek juga diambil perhatian. Seterusnya, perbincangan ini juga akan menjurus kepada
keberkesanan projek yang dibangunkan bakal memberi manfaat kepada sasaran
pengguna yang telah dibincangkan sebelum ini.
Terdapat beberapa masalah yang berkaitan semasa pembangunan sistem. Ini
adalah kerana projek yang dibangunkan ini adalah untuk memenuhi keperluan subjek.
Hatta terdapat beberapa kekangan dan juga kelemahan yang wujud dalam sistem
berkenaan. Walau bagaimanapun, terdapat kelebihan dan juga kepentingan terhadap
projek tersebut. Pembaharuan terhadap maklumat serta pengiklanan melalui SMS
memberikan salah satu penyelesian terhadap permasalahan yang sedia ada.
115
7.2
Kerasionalan Objektif Projek
Objektif utama dalam pembangunan projek ini adalah untuk menghasilkan
sebuah sistem berasaskan kepada teknologi SMS untuk golongan usahawan. Sistem
SMS yang dibangunkan ini yang dilihat mampu digunakan untuk oleh komuniti
usahawan dan juga bakal usahawan. Lantaran untuk memupuk minat dan kesedaran
terhadap golongan tersebut. Selain memenuhi hasrat kerajaan dalam melahirkan lebih
ramai lagi golongan bumiputra yang berkecimpung dalam sektor tersebut.
Objektif yang pertama antara lain menyedarkan kepada golongan usahawan dan
bakal ushawan terhadap kepentingan kursus peningkatan diri untuk berhadapan dengan
pelbagai rintangan dan cabaran dalam dunia keusahawanan. Berbantukan kepada agensiagensi yang terlibat dengan pembangunan usahawan, bakal menjadikan golongan
tersebut mempunyai daya saing dan daya tahan yang kuat. Hal yang demikian, bakal
menjadi realiti sekiranya segala makluman mengenai kursus yang dianjurkan oleh
agensi terbabit mudah untuk diperoleh.
Dalam objektif yang kedua pula menyentuh mengenai penyebaran maklumat
yang berkesan dan cepat. Berdasarkan kepada teknologi SMS yang sedang hebat
dipelopori, kini maklumat lebih mudah dan cepat diperoleh di hujung jari sahaja.
Penggunaan “alert system” yang telah disesuaikan penggunaanya juga mampu memberi
manfaat kepada agensi yang terbabit untuk menyebarkan sebarang maklumat kepada
usahawan yang terlibat.
Bagi objektif yang ketiga pula menyentuh mengenai daya interaktiviti.
Teknologi SMS yang mudah dipelajari dan digunakan juga memudahkan pengguna
untuk memberi maklum balas terhadap maklumat yang diterima. Walaupun, maklum
balas yang diberikan perlu menggunakan kod, namun kod yang diberikan juga agak
ringkas dan kebiasaanya merupakan singkatan terhadap perkataan dalam penghantaran
mesej yang terbabit.
116
7.3
Perbincangan
Dalam bahagian perbincangan ini, penerangan berkaitan dengan faedah yang
diperolehi olah pihak agensi dalam menguruskan sistem maklumat kursus mereka bakal
diberikan penekanan. Perbincangan juga akan memperlihatkan bagaimana sistem SMS
ini memberi kesan terhadap pengurusan dalam agensi terbabit. Hal yang demikian
dilihat penting kerana ia akan menjadi sumber rujukan terhadap pengubahsuian yang
diperlukan pada masa akan datang.
7.3.1
Carta kerja agensi
Berdasarkan kepada implementasi yang telah dibuat sebelum ini, carta alir kerja
untuk agensi-agensi berkenaan telah pun dibaiki. Terdapat berbandingan di antara
kedua-duanya. Perbandingan adalah menjurus kepada sebelum sistem SMS dilakukan
dan selepas penggunaan SMS tersebut dibuat. Rata-rata memberikan kesan yang positif
setelah sistem SMS diimplikasikan.
Jadual 7.1: Perbandingan antara sistem semasa dan sistem yang dicadangkan.
Aktiviti
Carta Kerja Semasa
Carta Kerja Dicadangkan
Pendaftaran
1. Tiada pendaftaran agensi yang 1. Memerlukan pendaftaran ke
Agensi
berkaitan.
Pendaftaran
1.
Kursus
lambat.
Pengisian Borang
1.
Pendaftaran
Pengisian
agensi yang mereka pilih.
kursus
borang
agak 1. Mudah dan cepat
secara 1. Tiada borang yang perlu
117
manual melalui borang kertas.
2.
Terdapat
borang
juga
pengisian 2. Hanya penghantaran kod
pendaftaran
melalui SMS
kaedah atas talian.
Maklumat Kursus
1. Perlu
diisi oleh peserta kursus.
untuk
membuat
pendaftaran kursus.
diperolehi daripada 1. Penggunaan alert melalui
pejabat-pejabat agensi.
kaedah sistem SMS digunakan.
2. Maklumat diperolehi daripada 2. Mudah diperolehi tanpa
media cetak dan juga media sebarang pencarian maklumat
elektronik.
Maklumat
berkenaan.
Lanjut 1. Perlu menghubungi pihak 1. Sinopsis mudah diperolehi
Berkenaan Kursus
agensi
untuk
mengetahui melalui SMS.
sinopsis kursus.
2. Tiada had masa, dengan 24
2. Masa yang agak terhad untuk jam sehari dan 7 hari seminggu
menghubungi
agensi
dengan dibuka untuk pertanyaan dan
peruntukan untuk masa pejabat perkhidmatan melalui SMS.
sahaja.
7.3.2
Impak daripada sistem yang dicadangkan
Daripada sistem yang telah dicadangkan seperti dalam lampiran sebelum ini dan
juga beberapa bab yang lepas. Terdapat banyak kelebihan yang boleh digarap daripada
sistem yang dinyatakan. Kelebihan ini bukan sahaja dinikmati oleh agensi-agensi kursus
yang terlibat malah memberi banyak faedah kepada golongan usahawan dan juga bakalbakal usahawan. Antara faedah yang diterima oleh agensi yang terlibat adalah seperti
berikut:
118
a)
Pihak agensi boleh membuat simpanan maklumat dalam jangka masa panjang.
Berdasarkan kepada storan data yang berasaskan kepada pengurusan
maklumat
yang
diimplikasikan
dan
mempunyai
integrasi
di
setiap
peringkatmampu untuk mengurangkan kos terhadap penyimpanan maklumat
yang sedia ada. Selain daripada faktor kos penyimpanan, faktor seperti ruang
simpanan juga mampu dikurangkan.
b)
Ruang simpanan yang berbentuk digital juga membantu memudahkan pihak
pengurusan membuat beberapa analisa yang berkaitan dengan bidang kursus
yang telah mereka kendalikan, sama ada mendapat sambutan atau pun kurang
mendapat sambutan.
c)
Komunikasi dua hala antara usahawan dan juga pihak agensi akan memberikan
nilai tambah bukan sahaja dari segi mewujudkan komuniti usahawan malah
bakal memberikan beberapa peluang-peluang lain kepada usahawan, contohnya
seperti jaringan perniagaan antara usahawan itu sendiri.
7.4
Kekangan Projek
Sememangnya terdapat halangan-halangan yang wujud dalam projek SMS
MBIC ini. Antara lain adalah isu yang melibatkan seperti kebolehgunaan untuk isi
kandungan dalam sistem SMS tersebut. Berikut merupakan beberapa kelemahan dan
juga had penggunaan untuk sistem SMS terbabit:
a)
Kemasukan nombor telefon yang telah didaftarkan untuk sesuatu kursus
tidak dapat dilihat oleh pengurus sistem, ia hanya di simpan di dalam
119
pangkalan data dalam bentuk yang agak sukar difahami oleh pengurus
sistem terbabit.
b)
Pengurus sistem perlu memasukkan maklumat lebih awal dalam
sistem
SMS kerana penjadualan untuk penghantaran SMS telah pun ditentukan
oleh pengaturcara komputer. Penjadualan untuk penghantaran tersebut
tidak boleh ditukar oleh pengurus sistem daripada pihak agensi kursus.
Kelemahan dalam sistem SMS MBIC seperti yang telah dinyatakan yang di atas
mampu di atasi dengan kajian yang lebih telus dengan berpandukan kepada masa kajian
yang lebih panjang. Untuk mengimplementasikan sistem tersebut dengan lebih berkesan
lagi, penglibatan secara serius daripada pihak pengendali kursus dan juga usahawan
perlulah diambil kira dan keperluan mereka perlulah menjadi asas kepada kajian yang
mendatang.
7.5
Kepentingan Projek
Daripada pengujian sistem yang telah dijalankan menunjukkan bahawa sistem
tersebut mempunyai kepentingan serta keistemewaan tersendiri.
a)
Mencapai serta memperoleh maklumat keusahawanan dengan cara yang
mudah dan cepat.
b)
Lebih murah jika dibandingkan dengan kaedah konvensional seperti yang
dilakukan sekarang yang memerlukan pengisian borang kertas atau atas
talian.
120
c)
Pengurusan lebih mudah dan tidak perlu mempunyai ramai pekerja untuk
mengendalikan kursus-kursus yang melibatkan pendaftaran terbabit.
d)
Mempunyai nilai komersial dalam sistem ini yang perlu dipertengahkan
dan boleh diperkembangkan.
7.6
Cadangan
Untuk menjadikan SMS MBIC ini lebih berdaya saing dan mempunyai nilai
komersial yang tinggi, beberapa cadangan perlu diberi perhatian secara mendalam agar
projek ini mampu bertahan dan terus berinovasi di pasaran.
a)
Menambahkan beberapa modul dalam penyebaran maklumat yang
berkaitan dalam pembangunan usahawan contohnya, penyewaan
tempat perniagaan, inkubator dan juga peluang perniagaan.
b)
Menggunakan nombor lima digit atau kod ringkas untuk penghantaran
dan penerimaan SMS, supaya ia lebih dikenali.
c)
Penggunaan terkini seperti multimedia message system (MMS) dalam
penghantaran mesej yang lebih interaktif dan berkesan..
121
7.7
Kesimpulan
Penggunaan SMS untuk mendaftar sesuatu perkhidmatan bukanlah sesuatu yang
baru, namun dalam soal pembangunan usahawan ia dilihat penting, kerana dengan
adanya sistem seperti ini, masa usahawan dapatlah digunakan untuk tujuan yang lebih
penting lagi. Pengurusan daripada agensi juga dapat diselenggarakan dengan lebih
berkesan seperti pengurusan kursus yang memerlukan banyak tempat dan sebaginaya.
Lantas dapat membantu kedua-dua belah pihak menjadi lebih proaktif demi melahirkan
para usahawan yang berilmu dan mempunyai jaringan perniagaan yang baik.
Bidang perniagaan sememangnya memerlukan banyak ilmu pengetahuan untuk
memantapkan lagi ilmu terhadap bidang perniagaan serta menyiap sediakan para
usahawan kepada pelbagai cabaran dan rintangan yang mendatang. Sistem SMS yang
memudahkan para usahawan dan juga para agensi pembangunan usahawan diharapkan
dapat menyelesaikan pelbagai permasalahan yang timbul sebelum ini.
123
RUJUKAN
Amrit Tiwana (2000). The Knowledge Management Toolkit: Practical
Techniques for Building a Knowledge Management System. New Jersey:
Pentice Hall
Boogs, W., and Boggs, M. (2002). UML with Rational Rose 2002. California:
Sybex.
Chong, Y. (2006). SMS Still King, The Star, TechCentral.
Enders, A. T. (2005). Strategies for E-business: Creating Value Through Electronic
and Mobile Commerce. Prentice Hall.
Evans, N. (2002). Business Agility: Strategies for Gaining Competitive
Advantage through Mobile Business Solutions. Prentice Hall.
Foraizan, B. A. (2000). Data Communication & Networking.
Magraw Hill
Larman, C. (2002). Applying UML And Patterns.
Prentice Hall.
Noor Azah Bt Ahmad (2003). Developing A University Knowledge Community
Using SMS Technology. Universiti Teknologi Malaysia. Tesis Sarjana.
124
Paavilainen, J. (2002). Mobile Business Strategies: Understanding the Technologies
and Opportunities. Addison Wesley.
Rappaport, T. S. (1996).Wireless Communications.
Prentice Hall.
Rohaizan Abd Jalil (2004). Geographical Information System (GIS). Universiti
Putra Malaysia. Tesis Sarjana Muda.
Sommerville, I. (2000). Software Engineering.
Addison Wesley.
Young, W. R. (1979). Advanced Mobile Phone Service: Introduction, Background,
and Objectives, Bell Systems Technical Journal, Vol. 58.
125
LAMPIRAN A
CARTA GANTT PROJEK I DAN II
124
GANTT CHART PROJECT 1 : MOBILE BUSINESS INTELLIGENT CENTER (MBIC)
Jul 2006
ID
Nama Tugas
Tempoh
Mula
7/16
1
2
PROJEK 1
Fasa Penyiasatan Awal
69d
7/17/2006
10/19/2006
33d
7/17/2006
8/30/2006
3
Perbincangan Tajuk
15d
7/17/2006
8/4/2006
4
Kajian Model Perniagaan
33d
7/17/2006
8/30/2006
5
Penentuan Tajuk
1d
8/30/2006
8/30/2006
6
Kajian Literatur
21d
7/17/2006
8/14/2006
7
Kajian Latar Belakang
5d
7/17/2006
7/21/2006
8
Kajian Produk Semasa
5d
7/21/2006
7/27/2006
9
Kenal Pasti Masalah
2d
7/27/2006
7/28/2006
10
Penentuan Matlamat/Objektif
2d
7/28/2006
7/31/2006
11
Kajian Aplikasi Fungsi
5d
7/31/2006
8/4/2006
12
Kajian Pasaran
7d
8/4/2006
8/14/2006
13
Pem binaan Rancangan Perniagaan
47d
7/21/2006
9/25/2006
14
Fasa Preproduction
8d
8/31/2006
9/11/2006
15
Statement of Purpose
1d
8/31/2006
8/31/2006
16
Penetuan Genre
1d
9/1/2006
9/1/2006
17
Penentuan Media dan Material
1d
9/4/2006
9/4/2006
18
Rekabentuk Kandungan
4d
9/6/2006
9/11/2006
19
20
Rekabentuk Papan Cerita dan Skrip
Penyediaan Laporan
Aug 2006
Sep 2006
Oct 2006
Tamat
4d
9/6/2006
9/11/2006
36d
8/31/2006
10/19/2006
12d
8/31/2006
9/15/2006
21
Penyediaan Laporan Awal
22
Serahan Laporan Awal
1d
9/18/2006
9/18/2006
23
Pembentangan
1d
10/11/2006
10/11/2006
24
Pembetulan Laporan
5d
10/12/2006
10/18/2006
25
Serahan Laporan Akhir Projek 1
1d
10/19/2006
10/19/2006
7/23
7/30
8/6
8/13
8/20
8/27
9/3
9/10
9/17
9/24
10/1
10/8
124
125
GANTT CHART PROJECT 2 : MOBILE BUSINESS INTELLIGENT CENTER (MBIC)
Nov 2006
ID
Nama Tugas
Tempoh
Mula
Dec 2006
10/29 11/5 11/12 11/19 11/26 12/3 12/10 12/17 12/24 12/31
1
2
PROJEK 2
Fasa Production
120d
10/23/2006
4/6/2007
8d
10/23/2006
11/1/2006
3
Sediakan Keperluan
5d
10/23/2006
10/27/2006
4
Kenalpasti Peralatan
2d
10/24/2006
10/25/2006
5
Sediakan Programming
5d
10/26/2006
11/1/2006
46d
11/2/2006
1/4/2007
6
Fasa Postproduction
7
Penyedian Pangkalan
Data
25d
11/2/2006
12/6/2006
8
Kemaskini Pangkalan
Data
7d
12/7/2006
12/15/2006
9
Kemaskini Programming
2d
12/18/2006
12/19/2006
10
Pembangunan Sistem
12d
12/20/2006
1/4/2007
25d
12/25/2006
1/26/2007
11
Rancangan Perniagaan
12
Kemaskini Rancangan
Perniagaan
20d
12/25/2006
1/19/2007
13
Menyiapkan Proforma
5d
1/22/2007
1/26/2007
14
30d
1/29/2007
3/9/2007
15
Pengujian Produk
5d
1/29/2007
2/2/2007
16
Pembaikan Produk
25d
2/5/2007
3/9/2007
17
Fasa Pengujian
Penyediaan Laporan
Jan 2007
Feb 2007
Mar 2007
Apr 2007
Tamat
39d
2/13/2007
4/6/2007
18
Penyediaan Laporan
Akhir
10d
2/13/2007
2/26/2007
19
Serahan Draf Laporan
1d
2/26/2007
2/26/2007
20
Pembetulan Laporan
20d
2/28/2007
3/27/2007
21
Penyerahan Laporan
Akhir
1d
3/12/2007
3/12/2007
22
Pembentangan Projek
2d
3/21/2007
3/22/2007
23
Serahan Tesis Berjilid
5d
4/2/2007
4/6/2007
1/7
1/14
1/21
1/28
2/4
2/11
2/18
2/25
3/4
3/11
3/18
3/25
4/1
4/8
4/15
4/22
125
LAMPIRAN B
PENERANGAN KES GUNA
Use Case UC1: Daftar Akaun
Primary Actor
:
Usahawan / Peserta
Stakeholders and Interest
:
Syarikat Telco:
•
Ingin
mendapatkan
sebanyak
50%
keuntungan
daripada
setiap
transaksi yang dibuat.
SMS Gateway:
•
Ingin
mendapatkan
bulanan
daripada
keuntungan
perkhidmatan
sewaan talian.
Usahawan / Peserta:
•
Ingin membuat pendaftaran dengan
cepat dan mudah.
Program Vendor:
•
Program yang dijalankan mampu
mendapat sambutan.
•
Pulangan
yang
berbanding
lebih
dengan
menarik
kaedah
konvensional (sebelumnya).
Syarikat:
•
Ingin mendapatkan pendaftaran secara
digital.
•
Ingin mendapatkan sambutan dengan
kaedah alternatif.
•
Ingin
dikenali
sebagai
pencetus
kaedah terkini.
Preconditions
Success
:
Guarantee :
Nombor telefon yang didaftarkan direkodkan
beserta dengan maklumat diri seperti yang
(Postconditions)
diminta
dalam
sms
tersebut.
Laporan
pendaftaran untuk setiap vendor bersama
dengan peserta dikemaskini.
Main Success Scenario
:
1. Usahawan / peserta akan menaipkan
nama,
(or Basic Flow)
nombor
mykad
dan
juga
vendor program mengikut format
seperti yang diiklankan.
2. Usahawan / peserta terbabit akan
menghantar sms tersebut ke nombor
sms seperti yang telah diiklankan.
3. Sistem akan menyimpan maklumat
tersebut
seperti
yang
telah
diformatkan.
4. Sistem akan mendapatkan nombor
akaun untuk usahawan/peserta.
5. Sistem
akan
menghantar
mesej
kepada usahawan / peserta beserta
dengan nombor akaun dan juga
maklumat yang telah dimasukkan tadi
oleh
usahawan
/
peserta
untuk
disahkan.
6. Sekiranya maklumat yang dipaparkan
tiada
sebarang
kesilapan
maka
usahawan/peserta akan mengesahkan
maklumat
tersebut
dengan
menghantar mesej untuk pengesahan.
7. Sistem akan memberi respon daripada
pendaftaran tersebut.
Extension (or Alternative Flow)
:
1-5a.
Usahawan
/
peserta
tersilap
memasukkan maklumat diri.
1. Usahawan/peserta
akan
menghantar
mesej
tidak
untuk
mengesahkan
maklumat.
2. Usahawan / peserta akan
membuat
pembetulan
dan
menghantar semula mesej
tadi.
2a.
Usahawan/peserta menghantar ke
nombor sms yang salah.
1. Pihak
pemegang
nombor
terbabit akan respon terhadap
kesilapan tersebut.
2. Meminta usahawan / peserta
menghantar ke nombor sms
seperti yang sepatutnya.
Use Case UC2: Daftar Kursus
Primary Actor
:
Usahawan / peserta
Stakeholders and Interest
:
Program Vendor:
•
Ingin mendapatkan seberapa banyak
usahawan / peserta untuk mengambil
kursus yang telah ditawarkan.
•
Ingin mendapatkan laporan yang
terkini
terhadap
sambutan
yang
program terbabit.
•
Boleh memperolehi bancian dengan
cepat dan tepat.
Syarikat Telco:
•
Ingin
mendapatkan
sebanyak
50%
daripada
transaksi yang dibuat.
SMS Gateway:
keuntungan
setiap
•
Ingin
mendapatkan
bulanan
daripada
keuntungan
perkhidmatan
sewaan talian.
Usahawan / Peserta:
•
Ingin membuat pendaftaran kursus
dengan cepat dan mudah.
•
Ingin mendapatkan maklumat kursus
dengan cepat.
•
Ingin menjadi peserta yang terawal
mendaftar.
Syarikat:
•
Ingin
mendapatkan
pendaftaran
kursus secara digital.
•
Ingin mendapatkan sambutan dengan
kaedah alternatif.
•
Ingin
dikenali
sebagai
pencetus
kaedah perkhidmatan terkini.
Precondition
:
Usahawan / Peserta dikenalpasti melalui
nombor akaun yang telah sedia ada.
Success
Guarantee :
(Postconditions)
Maklumat yang telah direkodkan disesuaikan
dengan
senarai
program
seperti
yang
didaftarkan.
Main Success Scenario
(or Basic Flow)
:
1. Sistem akan memberi mesej (alert)
kepada usahawan / peserta yang
sesuai dengan kursus terbabit.
2. Sekiranya
bersesuaian
terdapat
dan
kursus
yang
diminati
oleh
usahawan / peserta, akan menghantar
mesej dengan kod program.
3. Sistem akan memberi respon terhadap
mesej tersebut dengan memberikan
maklumat yang lebih lanjut mengenai
kursus tersebut sahaja.
Extension (or Alternative Flow)
:
Usahawan / peserta, memasukkan
2a.
kod yang salah.
1. Sistem akan mengembalikan
mesej
untuk
Sekiranya
tidak
disahkan.
mesej
tersebut
bersesuian
dengan
permintaan.
Usahawan
/
peserta, boleh membatalkan
mesej terbabit.
2b.
Usahawan
/
peserta
ingin
membatalkan kursus yang telah
didaftarkan.
1. Usahawan / peserta akan
menghantar kod pembatalan
kursus secara sms.
Usahawan / peserta ingin menukar
2c.
kursus yang telah didaftarkan.
1. Usahawan / peserta akan
menghantar kod penukaran
kursus melalui sms.
Use Case UC3: Selenggara Maklumat Program
Primary Actor
:
Agensi Program, Pentadbir Sistem
Stakeholders and Interests
:
Program Vendor:
•
Ingin memberikan maklumat kursus
seperti yang telah sedia ada sebelum
ini.
•
Ingin
mendapatkan
laporan
yang
terkini
terhadap
sambutan
yang
program terbabit.
•
Boleh memperolehi bancian dengan
cepat dan tepat.
•
Ingin
rekod
tersebut
sentiasa
dikemaskini, agar tiada kesilapan
untuk
pendafataran
kursus
selanjutnya.
Syarikat Telco:
•
Ingin
mendapatkan
sebanyak
50%
keuntungan
daripada
setiap
transaksi yang dibuat.
SMS Gateway:
•
Ingin
mendapatkan
bulanan
daripada
keuntungan
perkhidmatan
sewaan talian.
Usahawan / Peserta:
•
Menginginkan
maklumat
mereka
dapat direkodkan dengan baik.
•
Ingin
rekod
tersebut
sentiasa
dikemaskini, agar tiada kesilapan
untuk
pendafataran
kursus
selanjutnya.
Syarikat:
•
Ingin
mendapatkan
pendaftaran
kursus secara digital.
•
Ingin mendapatkan sambutan dengan
kaedah alternatif.
•
Ingin
dikenali
sebagai
kaedah perkhidmatan terkini.
pencetus
Preconditions
:
Agensi program yang berkaitan dikenalpasti,
agensi tersebut juga akan disahkan, kemudian
maklumat program ditetapkan.
Success
Guarantee :
Agensi program akan diberikan username
dan juga password untuk digunakan dalam
(Postconditions)
laman web dan juga aplikasi sms. Antara
maklumat yang berkaitan seperti nama
program, kod program, jadual, masa dan
tempat, nama consultant yang mengendalikan
program akan disimpan dan disenaraikan.
Main Success Scenario
(or Basic Flow)
:
1. Pihak pentadbir system MBIC akan
memberikan
username
dan
juga
password kepada agensi program,
bagi
membolehkan
mereka
mengakses laman web MBIC.
2. Agensi program akan menghantar
segala
maklumat
yang
berkaitan
dengan
kursus
yang
mereka
kendalikan melalui laman web yang
telah disediakan.
3. Dengan adanya username dan juga
password itu tadi, pihak agensi boleh
upload fail maklumat program yang
berkaitan.
4. Pihak
pentadbir
system
akan
menguruskan fail-fail tersebut dan
mengemaskini
mengikut
format
seperti yang dikehendaki oleh sistem.
5. Selain itu juga pihak agensi program
boleh melihat laporan daripada sistem
mengenai program yang dianjurkan
dan sambutan daripada orang ramai
yang diterima secara real-time.
6. Agensi program boleh menyimpan
fail yang berkaitan untuk dibuat
rujukan.
7. Setelah
agensi
program
selesai
melakukan tugas, menu untuk log out
disediakan
bagi
membolehkan
ia
ditutup dengan cara yang selamat.
Extension (or Alternative Flow)
:
3a.
Username
atau
password
yang
dimasukkan tidak sah.
1. Laman
web
MBIC
menyediakan
help
akan
menu,
untuk membolehkan username
dan
juga
password
dapat
dimasukkan dengan betul oleh
agensi terbabit.
3b.
Fail untuk upload terlalu besar.
1. Pihak
pentadbir
memberikan
garis
akan
panduan
untuk upload fail yang besar,
antaranya
menggunakan
kaedah file compression.
5a.
Laporan
yang
dikehendaki
gagal
dipaparkan.
1. Terdapat
dua
cara
untuk
penghantaran laporan daripada
pihak pentadbir sistem kepada
agensi program:•
Secara online, agensi
sendiri
yang
akan
mendapatkan
maklumat tersebut.
•
System,
yang
akan
menghantar
laporan
tersebut melalui email
kepada pihak agensi
berkenaan.
7a.
Agensi, gagal untuk keluar daripada
laman web (logout).
1. Pihak
agensi
boleh
terus
menutup tetingkap browser,
kerana, laman web akan terus
menyimpan
fail
secara secure safe.
berkenaan
LAMPIRAN C
STATISTIK PENGGUNAAN TELEFON SELULAR
(SUMBER: SURUHANJAYA KOMUNIKASI MALAYSIA)
Rajah C 1: Kadar penembusan per 100 penduduk.
Rajah C 2: Penggunaan telefon selular bagi tahun 2005 dan 2006.
Rajah C 3: Kadar penembusan bagi industri komunikasi dan multimedia.
Rajah C 4: Kadar penembusan telefon selular bagi tahun 1998 hingga 2005
LAMPIRAN D
LAPORAN AKHBAR
Separuh rakyat Malaysia miliki telefon bimbit
March 5th, 2006
CYBERJAYA: Hampir separuh daripada 25.3 juta rakyat Malaysia memiliki telefon
bimbit dengan 30 peratus daripadanya berpendapatan kurang RM1,000 sebulan.
Kajian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) mendapati Selangor,
termasuk Putrajaya adalah negeri paling ramai pengguna telefon bimbit iaitu 24.8
peratus, diikuti Johor 13.2 peratus dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 9.5
peratus.
Kajian juga mendapati remaja dan kanak-kanak menjadi kumpulan pemilik telefon
bimbit kedua terbesar iaitu 12.3 peratus.
SKMM juga mendapati telefon bimbit yang mula dipasarkan secara komersial di
negara ini lebih 10 tahun lalu, kini mengambil alih fungsi khidmat talian tetap dengan
hampir 60 peratus daripada pemilik telefon bimbit tidak melanggan khidmat talian
tetap.
Kajian itu berasaskan populasi 12.3 juta pengguna telefon bimbit yang direkodkan
SKMM.
Pengurus Besar Bahagian Pembangunan Industri SKMM, Bistamam Siru Abdul
Rahman, berkata kajian merumuskan telefon bimbit kini menjadi suatu keperluan dan
peralatan peribadi dalam gaya hidup rakyat Malaysia.
Apabila kadar pemilikan telefon bimbit menghampiri separuh daripada populasi
negara, kita dapat menilai bahawa telefon bimbit kini menjadi peralatan penting dan
peribadi sifatnya.
Malah, ada sekolah melaporkan hampir separuh daripada murid Tahun Empat, Lima
dan Enam memiliki telefon bimbit, katanya pada sidang media mengumumkan hasil
kajian itu di sini semalam.
Ini adalah kali pertama SKMM melakukan kajian penggunaan telefon bimbit di
kalangan rakyat Malaysia yang berdasarkan sampel 4,925 pelanggan telefon bimbit
yang dipilih secara rawak melalui sistem komputer.
Kajian hampir dua bulan mulai 22 Julai sehingga 19 September lalu dikendalikan di
Pusat Soal Selidik Telefon Berkomputer (CATI) di Shah Alam membabitkan kos
RM40,000. SKMM bekerjasama dengan beberapa syarikat telekomunikasi tempatan
yang berkongsi data dan maklumat mengenai pelanggan.
Antara lain, kajian melihat aspek negeri paling ramai pengguna telefon bimbit, etnik,
umur dan jantina pengguna serta pecahan sektor pengguna bandar dan luar bandar.
Bistamam berkata, kajian juga merumuskan bahawa kemudahan telefon prabayar
terus berkembang dan menguasai 80 peratus pasaran kerana menawarkan kos
penggunaan telefon bimbit yang rendah.
Beliau berkata, pengendali telekomunikasi talian tetap seperti Telekom Malaysia Bhd
(Telekom Malaysia) mungkin menerima kesan daripada penggunaan telefon bimbit
yang tinggi di kalangan pengguna tempatan seperti yang direkodkan sekarang.
Bistaman berkata, 30 peratus daripada responden yang disoal selidik berpendapatan
kurang RM1,000, manakala 19.1 peratus lagi tidak mempunyai gaji, iaitu pelajar
sekolah dan suri rumah.
Sebanyak 41.5 peratus responden berpendapatan antara RM1,000 hingga RM3,000,
manakala 6.7 peratus lagi bergaji RM3,000 hingga RM5,000. Sebanyak 31 peratus
daripada pengguna yang ditem ubual mempunyai pendidikan sehingga tahap sekolah
menengah.
Sebanyak 41.2 peratus pengguna lagi mempunyai pendidikan menengah lebih tinggi,
manakala 19.6 peratus pemegang diploma atau ijazah. Penemuan itu bagaimanapun
tidak menunjukkan golongan berpendidikan tinggi tidak memiliki telefon bimbit
kerana sampel yang dianalisa adalah kumpulan kecil dalam masyarakat.
Bistamam berkata, kajian juga menunjukkan 61.1 peratus daripada responden adalah
pengguna lelaki, manakala 38.9 peratus lagi wanita.
Beliau berkata, 87.1 peratus daripada responden memiliki sebuah telefon bimbit,
manakala 11.6 peratus pengguna lain mempunyai dua telefon dan 1.2 peratus lagi
memiliki lebih daripada dua telefon bimbit.
Kajian juga menunjukkan 41.1 peratus pemilik menggunakannya pada kadar bil tidak
lebih RM50 sebulan, manakala 33.9 peratus mempunyai bil antara RM50 hingga
RM100 sebulan,” katanya.
Bistamam berkata, kajian juga mendapati 74 peratus pemilik telefon bimbit
menggunakan khidmat sistem pesanan ringkas (SMS), manakala 31.7 peratus
menghantar pada kadar purata lebih lima SMS sehari.
Beliau berkata, SKMM akan melakukan kajian sama tahun depan selain dua lagi
kajian penggunaan internet di kalangan rakyat Malaysia.
Kita yakin hasil kajian dapat dimanfaatkan syarikat Telco atau industri
telekomunikasi tempatan merancang atau membangunkan produk, katanya.
Dipetik dari Berita Harian Oleh Shamshul Azree Samshir
LAMPIRAN E
UJIAN PENERIMAAN PENGGUNA
Stage: Acceptance
User Acceptance Test (UAT) Plan
[Mobile Business Intelligent Center]
[PROGRAMME NAME: SMS MBIC]
[PROJECT CODE: SMS-01]
[ANNUAL PLAN NUMBER: 06/2007]
Document Version: 1.0
Date: 18/04/07
121
Contents
1
1.1
1.2
2
DOCUMENT MANAGEMENT .......................................................122
Contributors .................................................................................................122
Version Control ............................................................................................122
USER ACCEPTANCE TESTING ..................................................123
2.1
2.2
User Acceptance Definition .........................................................................123
UAT Responsibilities ...................................................................................123
2.3
UAT STRATEGY ........................................................................................124
3
USER TESTING ................................................................................125
4
UAT RESULTS ..................................................................................126
4.1
4.2
Open Issues ...................................................................................................126
Document Sign Off.......................................................................................126
122
1 Document Management
In this document, all contributor are declare as followed.
1.1 Contributors
Role
Owner
Contributor
Contributor
Contributor
Department
MIS
<Business Partner>
<Business Partner>
<Business Partner>
Name
Rohaizan Bin Abd Jalil
R&R Matrix Enterprise
Aspati Sdn Bhd
Terrabyte Design Enterprise
1.2 Version Control
Please document all changes made to this document since initial distribution.
Date
01/03/07
15/03/07
19/03/07
Version
0.1
0.2
0.3
Author
Rohaizan
Rohaizan
Rohaizan
Section
1.0
2.0
3.0
25/03/07
0.4
Rohaizan
4.0
Amendment
Add field for user registration in database.
Add field for SMS registration in database.
Synchronize SMS application and web
base system.
Configure each other.
123
2 USER ACCEPTANCE TESTING
2.1 User Acceptance Definition
User Acceptance Testing should ensure that the application performs at an acceptable level for the
Customer.
2.2 UAT Responsibilities
Role
Project Manager
Name
Rohaizan Bin
Abd Jalil
Responsibilities
Communication with Customer to agree format and
scope of UAT
Agree acceptance criteria with the Customer prior to
commencing UAT
Business Analyst
Rohaizan Bin
Abd Jalil
Assist Customer with the creation of a detailed test
plan
Test Co-ordinator
(Business)
Rohaizan Bin
Abd Jalil
Ensure that a detailed test plan is available for test
users
Ensure that bugs identified during UAT are logged
in the MIS Test Log
Ensure testing takes place within agreed timeframes
124
3 UAT STRATEGY
The User Acceptance Test Plan should be used to record the Customer’s sign off of the documented
scenarios. It is recommended that detailed test plans be used to record the results of user testing.
The document is a high level guide, and is not intended as a replacement for any specific user acceptance
testing procedures that individual areas might have.
Consideration
Test Approach
Assumptions & Constraints
Setup of Test Environment
Test Scenarios
Test Period
Date Agreed
10/03/2007
12/03/2007
15/03/2007
23/03/2007
25/03/2007
Details
125
4 USER TESTING
User testing should be based on the pre agreed test scenarios or acceptance criteria. It should be noted if
the scenarios have been sourced from the BRD, or if they have been identified subsequently.
Identified in BRD
Scenario
Date Tested
Notes
Identified Post BRD
Scenario
Date Tested
Notes
Any issues identified during UAT should be added to the MIS Test Log. It may be agreed that UAT can be
signed off while some issues remain – please add the test log reference to the appropriate section above if
this is the case.
126
5 UAT RESULTS
5.1 Open Issues
Please insert a copy of any open issues from the Test Log, together with details of why these issues remain
open at the sign off of the Acceptance Stage.
5.2 Document Sign Off
Business Project Manager
Project Manager
Rohaizan Bin Abd Jalil
Rohaizan Bin Abd Jalil
127
LAMPIRAN F
LAPORAN KEWANGAN
121
Syarikat R&R MatriX
PENYATA PERDAGANGAN, UNTUNG DAN RUGI
BAGI TAHUN PERTAMA, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT DAN KELIMA
TAHUN PERTAMA
JUALAN
TAHUN KEDUA
TAHUN KETIGA
TAHUN KEEMPAT
TAHUN KELIMA
457,435.54
756,364.04
832,000.45
956,800.51
1,148,160.61
457,435.54
756,364.04
832,000.45
956,800.51
1,148,160.61
(KOS JUALAN)
UNTUNG KASAR
(PERBELANJAAN)
PENGURUSAN
Daftar niaga
200.00
200.00
200.00
200.00
200.00
60,000.00
66,000.00
72,600.00
79,860.00
87,846.00
Elaun
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
KWSP & SOCSO
8,400.00
9,240.00
10,164.00
11,180.40
12,298.44
Sewa
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
Air / Elektrik / Telefon
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
Streamyx / Fax
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
Gaji
Alatulis / Belanja Pejabat
Perjalanan & Pengangkutan
Pelbagai &Kontigensi
Ambilan
122
BELANJA PERKHIDMATAN
Domain / Web Hosting
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
18,000.00
20,700.00
23,805.00
27,375.75
31,482.11
Promosi
72000.00
79200.00
87120.00
95832.00
105415.20
Insurans
3500.00
3850.00
4235.00
4658.50
5124.35
721.88
1236.47
948.32
645.42
327.03
625.00
546.88
478.52
418.70
366.36
2,240.00
1,960.00
1,715.00
1,500.63
1,313.05
944.00
849.60
764.64
688.18
619.36
250.00
218.75
191.41
167.48
146.55
80.00
70.00
61.25
53.59
46.89
Software
PEMASARAN
Faedah Pinjaman
SUSUT NILAI:
Komputer Peribadi
Peralatan Komputer
Perabot & Kelengkapan
Pengubahsuaian
(pendawaian)
Networking & Internet
JUMLAH PERBELANJAAN
UNTUNG BERSIH
SEBELUM ZAKAT
Zakat Perniagaan (28%)
Cukai Pendapatan
UNTUNG BERSIH
SELEPAS ZAKAT
222,060.88
239,171.70
257,383.13
277,680.65
300,285.34
235,374.66
517,192.35
574,617.32
679,119.86
847,875.27
65,904.91
144,813.86
160,892.85
190,153.56
237,405.08
169,469.76
372,378.49
413,724.47
488,966.30
610,470.20
123
Syarikat R&R MatriX
TELAHAN KUNCI KIRA-KIRA BAGI TAHUN PERTAMA,KEDUA,KETIGA,KEEMPAT DAN KELIMA
Tahun 1
Terkumpul
Tahun 2
Bersih
Terkumpul
Tahun 3
Bersih
Terkumpul
Tahun 4
Bersih
Terkumpul
Tahun 5
Bersih
Terkumpul
Bersih
ASET TETAP
Komputer Peribadi
5,000.00
625.00
4,375.00
4,375.00
546.88
3,828.13
3,828.13
478.52
3,349.61
3,349.61
418.70
2,930.91
2,930.91
366.36
Peralatan Komputer
17,920.00
2,240.00
15,680.00
15,680.00
1,960.00
13,720.00
13,720.00
1,715.00
12,005.00
12,005.00
1,500.63
10,504.38
10,504.38
1,313.05
9,191.33
Perabot dan
Kelengkapan
9,440.00
944.00
8,496.00
8,496.00
849.60
7,646.40
7,646.40
764.64
6,881.76
6,881.76
688.18
6,193.58
6,193.58
619.36
5,574.23
Pengubahsuaian
(Pendawaian)
2,000.00
250.00
1,750.00
1,750.00
218.75
1,531.25
1,531.25
191.41
1,339.84
1,339.84
167.48
1,172.36
1,172.36
146.55
1,025.82
640.00
80.00
560.00
560.00
70.00
490.00
490.00
61.25
428.75
428.75
53.59
375.16
375.16
46.89
328.26
35,000.00
4,139.00
30,861.00
30,861.00
3,645.23
27,215.78
27,215.78
3,210.81
24,004.96
24,004.96
2,828.58
21,176.39
21,176.39
2,492.21
18,684.18
Networking &
Internet
JUMLAH BERSIH
ASET TETAP
2,564.54
ASET SEMASA
Tunai
237,001.22
752,206.62
1,324,114.42
1,999,839.64
2,843,665.51
Deposit Sewa
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
Deposit Bank
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
Daftar Niaga
-
-
-
-
-
Deposit Letrik/Air
500.00
500.00
239,701.22
500.00
754,906.62
500.00
1,326,814.42
500.00
2,002,539.64
2,846,365.51
LIABILITI SEMASA
Pemiutang
Zakat
ASET SEMASA
BERSIH
LIABILITI JANGKA
PANJANG
239,701.22
754,906.62
1,326,814.42
2,002,539.64
2,846,365.51
270,562.22
782,122.40
1,350,819.39
2,023,716.03
2,865,049.69
124
PINJAMAN MARA
27,287.56
21,655.39
15,735.06
9,511.84
2,970.23
JUMLAH ASET
BERSIH
243,274.66
760,467.01
1,335,084.32
2,014,204.19
2,862,079.46
EKUITI PEMILIK
MODAL AWAL
7,900.00
Keuntungan
Terkumpul
-
(+) UNTUNG
BERSIH
(-) Ambilan modal
7,900.00
7,900.00
7,900.00
7,900.00
235,374.66
752,567.01
1,327,184.32
2,006,304.19
235,374.66
517,192.35
574,617.32
679,119.86
847,875.27
0
0.00
0.00
0.00
0.00
Tambahan modal
235,374.66
752,567.01
Zakat
JUMLAH EKUITI
PEMILIK
1,327,184.32
-
2,006,304.19
-
2,854,179.46
-
-
235,374.66
752,567.01
1,327,184.32
2,006,304.19
2,854,179.46
243,274.66
760,467.01
1,335,084.32
2,014,204.19
2,862,079.46
Download