N a t i

advertisement
National University of Ireland, Galway
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Cuntais
na bliana dar chríoch 30 Meán Fómhair, 2005
Financial statements
for year ended 30 September, 2005
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Tá gnéithe den chaiteachas Caipitiúil agus Reatha araon arna dtuairisciú sna Ráitis Airgeadais seo
maoinithe faoi cheann amháin nó níos mó de na cláir seo a leanas arna riaradh ag an UAO.
Elements of both Capital and Recurrent expenditure reported in these Financial Statements, have been funded under
one or more of the following programmes administered by the HEA
Funded under PRTLI
Administered by the HEA
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
CLÁR | Table of Contents
Ráiteas Dualgas
Statement of Responsibility
Tuarascáil an Sparánaí
Bursar’s Report
Tuarascáil ó na hIniúchóirí Bainistíochta Neamhspléacha
Report of the Independent Management Auditors
Ráiteas ar Pholasaithe Cuntasaíochta
Statement of Accounting Policies
2
22
3-5
23-25
6
26
7-9
27- 29
CUNTAIS | Accounts
Ioncam agus Caiteachas Reatha Income and Expenditure
Clár Comhardaithe Balance Sheet
Ráiteas faoin Sreabhadh Airgid Cash Flow Statement
Nótaí faoi na Cuntais Notes to the Accounts
1
10
11
12
13- 21
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Ráiteas Dualgas
Caithfidh an Ollscoil gach cuntas cuí agus gnásúil a fhaightear agus a chaitear, a choinneáil i gcibé
foirm a theastóidh ón gcomhaontú maidir le Comhchuibhriú Cuntas Airgeadais arna ghlacadh ag
gach Ollscoil in Éirinn. Agus na cuntais sin á n-ullmhú ag an Ollscoil, éilítear uirthi:
•
•
•
Beartais chuntasaíochta chuí a roghnú a bheidh de réir an chomhaontaithe maidir le
Comhchuibhriú Cuntas Airgeadais agus iad a chur i bhfeidhm go leanúnach;
Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnach agus ciallmhar;
Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh ach amháin mura cuí an
bonn sin.
Tá an Ollscoil freagrach as leabhair chuí chuntais a choimeád a insíonn tráth ar bith stádas
airgeadais na hOllscoile agus a chuireann ar a cumas a chinntiú go n-ullmhófar a ráitis airgeadais
de réir an chomhaontaithe maidir le Comhchuibhriú Cuntas Airgeadais. Tá an Ollscoil freagrach
freisin as sócmhainní ar fad na hOllscoile faoina rialú oibríochtúil a chosaint agus dá bhrí sin as
céimeanna réasúnacha a ghlacadh chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.
Ullmhófar sraith eile ráitis airgeadais le comhlíonadh agus beidh siad de réir prionsabail
chuntasaíochta a nglactar leo go coitianta in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe cé go n-ullmhaítear
na ráitis airgeadais seo don Údarás um Ard-Oideachas de réir an chomhaontaithe maidir le
Comhchuibhriú Cuntas Airgeadais.
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir théarmaí an ráitis airgeadais roimhe seo agus rinne
PricewaterhouseCoopers, iniúchóirí bainistíochta na hOllscoile, iniúchadh orthu.
Ba chóir a thabhairt faoi deara gurb é an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste iniúchóir reachtúil na
hOllscoile.
Ar son Údarás na hOllscoile
____________________________
Uachtarán
30 Bealtaine, 2006
2
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Tuarascáil an Sparánaí
Torthaí
Chuir an Ollscoil in iúl in athuair go bhfuil easnamh athfhillteach de bhreis agus €6.5m uirthi agus
méadaíonn sé sin an t-easnamh carnach ar an gclár comhardaithe go dtí €13.1m, méid nach
bhfacthas riamh roimhe seo. An maoiniú ar phinsin an fachtóir is mó is cúis leis na heasnaimh
sin. Cé go raibh na heasnaimh sin le bheith ina gcéad mhuirear ar mhaoiniú na mblianta dar
gcionn de réir alt 37(7) d’Acht na nOllscoileanna 1997, níor cuireadh an fhoráil sin i bhfeidhm de
bharr go bhfuil an Earnáil ag feitheamh ar thorthaí na gcomhchainteanna Náisiúnta faoi mhaoiniú
pinsin. In éagmais aon réitigh shásúil, is cosúil go leanfaidh easnaimh dá leithéid seo ar aghaidh.
Pinsin
Mar a tuairiscíodh anuraidh, tá an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Socraithe) 2003 i
bhfeidhm le beagnach trí bliana anuas agus níor cuireadh aon mhaoiniú ar fáil fós le haghaidh na
gcostas gaolmhar. San Ollscoil faoi láthair, tá breis agus 2,000 ball foirne páirtaimseartha agus
lánaimseartha nach bhfuil ina mbaill de Scéim Pinsin. Chun pinsin agus sochair reachtúla eile
faoin reachtaíocht chuí a chur ar fáil do na baill foirne sin, meastar go mbeadh €6m sa bhliain i
gceist.
Chomh maith leis sin, tá luacháil achtúireach thríbhliantúil faoi scéim sochair sainithe na
hOllscoile ar siúl faoi láthair agus mar aon le scéimeanna eile dá leithéid san earnáil seo, cuireann
an buneolas in iúl go bhfuil easnamh mór i gceist. D’fhéadfadh sé go mbeadh ceanglas i gceist
faoi Chaighdeán 17 um Thuairisciú Airgeadais go ndéanfaí soláthar i gCuntais na hOllscoile chun
an t-easnamh sin a chealú. Táthar ag feitheamh faoi láthair ar chinneadh i dtaca leis an mbaint atá
ag Caighdéan 17 um Thuairisciú Airgeadais le Cuntais na hOllscoile.
Mura ndéanfar an cheist seo a réiteach le cabhair an Rialtais, beidh éifeacht mhór ag an dá cheist
seo ar chumas na hOllscoile a cuid spriocanna straitéiseacha a bhaint amach.
Oibríochtaí
Tá lúcháir orm a thuairisciú go bhfuil líon na mac léinn ag méadú leis de shíor (tháinig méadú
beagnach 5% ar líon na mac léinn in 2005) agus nuair a chuirtear san áireamh, an méadú mór i
dtaighde conartha (ó €31m go €38m), léirítear go bhfuil sárobair á déanamh ag gach duine atá
páirteach san obair sin.
Mar sin féin, chun iarracht a dhéanamh a buiséad a chothromú, tá laghduithe á ndéanamh ag an
Ollscoil ar a buiséad pá agus ar a cuid clár cothabhála. Ní leor an infheistíocht atá á déanamh
againn faoi láthair in infrastruchtúr fíor-riachtanach agus is easpa acmhainní is cúis leis sin.
Cláir Chaipitil
Tá an Earnáil Ollscoile ag feidhmiú i gcónaí laistigh de thimpeallacht ina bhfuil níos lú ná 50% de
mhaoiniú caipitil le fáil ón Stát. Dá thoradh sin, ní mór don Ollscoil go leor maoiniú
príobháideach a aimsiú chun a cuid riachtanas a shásamh. Sa tréimhse 2000-2008, tabharfaidh an
Ollscoil Clár €265m d’Fhorbairt Infrastruchtúrach chun críche. Ní chuirfidh an Stát ach 35% den
mhaoiniú riachtanach ar fáil. Is uathu seo a leanas a thiocfaidh mórchuid an airgid: deonacháin
dhaonchairdiúla, airgead ó mhic léinn, ioncam tráchtála agus ó thar lear.
3
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Tuarascáil an Sparánaí, ar lean
Maoiniú Amach Anseo
Tá an Ollscoil ag méadú agus ag fás léi i gcónaí de réir mar a leagadh síos ina Plean Straitéiseach.
Tá sí ar tí comhaontuithe a thabhairt chun críche le coláistí eile ar chósta thiar na hÉireann,
comhaontuithe a mbeidh méadú ar líon mhic léinn agus oibríochtaí na hOllscoile, chomh maith
lena bonn ioncaim, mar thoradh orthu.
Déanfaidh an Sásra nua um Maoiniú Athfhillteach (Recurrent Funding Mechanism), a bheidh á
chur ar bun ag an Údarás um Ard-Oideachas sna trí bliana amach romhainn, a luach saothair a
thabhairt don Ollscoil as líon a cuid mac léinn, chomh maith leis an ngníomhaíocht taighde, a
chothú agus a mhéadú de réir bheartas an Rialtais. Tá an Ollscoil ag súil go mbeidh méadú €8m
sa bhliain ar an maoiniú faoin Scéim seo.
.
Mary C. Dooley, FCA, MBA,
Sparánaí
30 Bealtaine, 2006
4
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Ioncam Reatha 2004-2005
Deontais Stáit
€53.6m
34%
Táillí na Macléinn
€53.7m
35%
Deontais Taighde
€38.2m
25%
Ioncaim Eile
€8.8m
6%
Tá ioncam iomlán na bliana 11% níos mó ná an t-ioncam a tuairiscíodh anuraidh. Léiríonn sé sin líon
méadaithe mac léinn, méaduithe ar tháillí mac léinn agus ar Dheontais Stáit. Léiríonn ioncam ó
Thionscadail agus deontais taighde méadú de 24% i rith na bliana.
Caiteachas Reatha 2004-2005
Acadúla
€123.0m
76%
Foirgnimh
€21.0m
13%
Riarachán
€10.7m
7%
Seirbhísí Macléinn
€3.9m
2%
Eile
€2.5m
2%
Tháinig méadú de 10% ar an gcaiteachas.
Caiteachas Caipitil 2004-2005
Foirgnimh
€36.1m
84%
Trealamh
€7.0m
16%
Léiríonn na cuntais a ndearnadh iniúchadh orthu caiteachas caipitil de €43.1m i rith na bliana, a
mhiondealaítear ina €36.1m ar fhoirgnimh agus agus €7.0 m ar threalamh.
Deontais Caipitil 2004-2005
ÚAO
€10.2m
34%
Neamhspléach
€20.2m
66%
€30.4 m a cuireadh chun sochair le linn na bliana agus miondealaítear thuas foinsí na suime sin.
5
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Tuarascáil ó na hIniúchóirí Bainistíochta Neamhspléacha
Chuig baill Údarás na hOllscoile, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.
Tá iniúchadh déanta againn ar na ráitis airgeadais ar leathanaigh 7 go 21.
Freagrachtaí na hOllscoile agus Freagrachtaí na nIniúchóirí
Tá an Ollscoil, faoi mar a leagtar amach ar leathanach 2, freagrach as na ráitis airgeadais a chur le chéile
faoin gcomhaontú um Chomhchuibhriú Cuntas Ollscoileanna. Is fúinne atá sé na ráitis airgeadais sin a
iniúchadh de réir na gcaighdeán iniúchóireachta arna n-eisiúint ag Bord na gCleachtas Iniúchóireachta –
cleachtais a bhfuil feidhm leo in Éirinn.
Is do bhaill Údarás na hOllscoile agus dóibhsean amháin, mar chomhlacht faoi réir ár gceapacháin, a
cuireadh an tuarascáil, móide an tuairim, seo le chéile. Ní ghlacfaimid, ná ní ghéillimid, freagracht, agus
an tuairim seo á tabhairt againn, as aon cuspóir eile ná as aon duine eile dá dtaispeántar an tuarascáil seo nó
as aon duine eile a thiocfadh i seilbh na tuarascála seo, ach amháin sa chás gur le cead sainráite scríofa
uainne a tharlaíonn a leithéid.
Tuairiscimid duit an tuairim atá againn cibé ar ullmhaíodh na Ráitis Airgeadais go cuí agus de réir an
Chomhaontaithe um Chomhchuibhriú Cuntas Ollscoileanna – comhaontú a nglacann gach Ollscoil in
Éirinn leis. Luaimid cibé an bhfuil an fhaisnéis agus na míniúcháin uile is gá chun críche na
hiniúchóireachta faighte againn agus cibé an dtagann na Ráitis Airgeadais leis na leabhair chuntais.
Tuairiscimid freisin cibé ar choinnigh an Ollscoil leabhair chuntais chuí, dar linn.
Bunús na Tuairime
Rinneamar an t-iniúchadh ar na ráitis airgeadais don bhliain dar chríoch an 30 Meán Fomhair 2005 de réir
na gCaighdeán Iniúchóireachta a d’eisigh Bord na gCleachtas Iniúchóireachta. Mar chuid den iniúchadh
déantar scrúdú, ar bhonn tástála, ar fhianaise a bhaineann leis na suimeanna agus an faisnéisiú a bhíonn sna
ráitis airgeadais. Áirítear air, freisin, measúnú ar mheastacháin shuntasacha agus breithiúnais a rinne an
Ollscoil agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú agus cibé an oireann na beartais chuntasaíochta do chúinsí na
hOllscoile, cibé an gcuirtear i bhfeidhm go leanúnach iad agus cibé an ndéantar faisnéisiú orthu mar is cuí.
Phleanálamar agus rinneamar ár n-iniúchadh chun gach faisnéis agus míniúcháin a bhailiú – faisnéis agus
míniúcháin a mheastar a bheith riachtanach chun fianaise leordhóthaineach a chur ar fáil dúinn d’fhonn
dearbhú réasúnach a thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha, bíodh sin de bharr
calaoise nó neamhrialtachta nó earráide. Agus sinn ag teacht ar thuairim, rinneamar measúnú ar
leordhóthanacht chur-i-láthair na faisnéise sna ráitis airgeadais tríd is tríd.
An Tuairim
Is é an tuairim atá againn i leith ráitis airgeadais na hOllscoile don bhliain dar chríoch an 30 Meán Fómhair
2005 ná gur ullmhaíodh mar is cuí iad de réir an Chomhaontaithe um Chomhchuibhriú Cuntas.
Fuaireamar gach faisnéis agus gach míniú a mheasamar a raibh gá leo chun an t-iniúchadh a dhéanamh. Is
é an tuairim atá againn ná gur choimeád an Ollscoil leabhair chuntais chuí. Tá na ráitis airgeadais ag teacht
leis na leabhair chuntais.
PricewaterhouseCoopers
Cuntasóirí Cairte agus Iniúchóirí Cláraithe
Luimneach
30 Bealtaine, 2006
6
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Ráiteas ar Pholasaithe Cuntasaíochta
A
Ráitis Airgeadais
Tugann na ráitis airgeadais léiriú ar theagasc, taighde agus gníomhaíochtaí seirbhíse atá bainteach
leis an Ollscoil. Déantar ráitis airgeadais maidir le Ciste Pinsean na hOllscoile agus gníomhaíochtaí
coimhdeacha neamhspléacha airgeadais a chur i láthair astu féin.
B
Coinbhinsiún Cuntasaíochta
Ullmhaítear na Ráitis Airgeadais faoin gcoinbhinsiún costais stairiúil, arna mhionathrú chun
athluacháil ar thalamh agus ar fhoirgnimh a chur san áireamh. Cuirtear i láthair iad de réir an
chomhaontaithe reatha um Chomhchuibhiú Ráiteas Airgeadais arna ghlacadh le haghaidh gach
Ollscoile Éireannaí. Táthar ar tí athbhreithniú na n-ollscoileanna, i gcomhar leis an Údarás um
Ard-Oideachas agus leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, ar an gcomhaontú Comhchuibhithe
a thabhairt chun críche agus is é an toradh a bheidh ar an athbhreithniú sin ná formáid nua
chomhaontaithe chomhchuibhithe. Ullmhófar na Ráitis Airgeadais don bhliain dar chríoch 30
Meán Fómhair, 2003 agus do na blianta ina dhiaidh sin san fhormáid nua ar bhonn comhdhlúite
faoi réir prionsabal cuntasaíochta a nglactar leo go ginearálta in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe.
C
Deontais Stáit i gcomhair Caiteachas Reatha
Áirítear deontais reatha ar bhunús fabhruithe. Tá an Deontas Reatha a úsáidtear i gcomhair
sócmhainní dochta a cheannach aistrithe go dtí an cúlchiste ginearálta.
D
Deontais Stáit i gcomhair Caiteachas Caipitiúil
Áirítear sna ráitis airgeadais na deontais stáit atá ceadaithe ag an ÚAO do chaiteachas caipitiúil den
tréimhse de réir an méid airgid a fritheadh.
E
Ioncam Táillí
Déantar ioncam táillí a mheas ar bhunús fabhruithe agus déantar é a thuairisciú ag leibhéil táillí an
Aontas Eorpaigh. Áirítear ioncam táillí Neamh-Aontas Eorpaigh suas go dtí leibhéal an Aontais
Eorpaigh agus déantar aon fhuílleach (suas go dtí an tAonad Costas déanaí is mó a mbaineann sé
leis) a thuairisciú faoi Ioncam Ilghnéitheach. Áirítear aon fhuílleach atá os cionn an Aonaid Costais
is déanaí a mbaineann sé leis faoi sheirbhísí coimhdheacha.
F
Leithdháiltí Ceadaithe
Tá an cuntas ioncam agus caiteachas ullmhaithe ar bhunús fabhruithe cé is móite de na heisceachtaí
seo a leanas:
(i)
(ii)
Caiteachas neamhphá na ranna acadúla agus ranna seirbhísí éagsúla agus ioncam na ranna
seo nuair is ann dó.
Trealamh roinne agus mionoibreacha.
Sna cásanna seo, tá na fuílligh inmheánacha tugtha chuig an Chlár Chomhardaithe faoi
"Sócmhainní Reatha nó Dliteanais", mar is cuí.
7
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Ráiteas ar Pholasaithe Cuntasaíochta, ar lean
G
Sócmhainní Dochta agus Dímheas
Tá na Sócmhainní Dochta ar fad luaite de réir a gcostas stairiúil ach amháin talún agus foirgnimh.
Tá foirgnimh a bhí tógtha ag 30.9.98 athluacháilte go hinmheánach, ar bhonn indibhidiúil, ag an
luach reatha athsholáthair, lúide an dímheas a bhaineann leo. Tá na foirgnimh a thógtar le linn na
bliana luaite ag a gcostas stairiúil ar an mbunús go mairfidh siad caoga bliain. Tá talamh
athluacháilte go hinmheánach ar bhunús úsáid reatha.
Is mar seo a leanas a meastar an t-achar a sheasann úsáid na sócmhainní dochta de réir mar a
áirítear dímheas ar bhunús dronlíneach.
Foirgnimh:
Trealamh Ríomhaireachta:
Trealamh Eile
Níl dímheas i gceist i gcás talún
H
50 bliain
3 bliana
5 bliana
Cúlchiste Ginearálta
Léiríonn an Cúlchiste Ginearálta luach an chistiúchán atá iarrtha i gcomhair réamhchúraim
caipiteal, tar éis amúchtha i gcomhréir le dímheas, maraon le fuílleach ar ghníomhaíochta seirbhíse
coimhdheacha.
I
Deontais Thaighde agus Thionscadail
Taispeáintear caiteachas taighde conartha glan ó ranníocaíocht go costais indíreacha. Áirítear
ioncam ó dheontais thaighde chonartha sa Chuntas Ioncam agus Caiteachas de réir costas an
chaiteachais a bhain leis. Áirítear ranníocaíocht taighde conartha go costais indíreacha na
hOllscoile faoi Ioncam Eile. Áirítear sócmhainní dochta maoinithe trí Dheontais Taighde faoi
‘Sócmhainní Dochta’ sa Chlár Chomhardaithe.
J
Airgead Coigríche
Aistrítear ioncam agus caiteachas ainmnithe in airgid coigríche de réir na rátaí malairte atá i réim ar
dhátaí na hidirbheartaíochta. Aistrítear sócmhainní agus dliteanais ainmnithe in airgid coigríche go
Euro de réir na rátaí malairte atá i réim ar dháta an Chláir Chomhardaithe. Déileáiltear le haon
bhrabúis nó caillteanais a bhíonn ann dá thoradh seo taobh istigh den chuntas ioncam.
K
Cánachas
Níl aon soláthairtí déanta do chánachas mar go bhfuil stádas saor ó cháin ag an Ollscoil.
L
Seirbhísí Coimhdheacha
Is seirbhísí coimhdheacha na seirbhísí (nach bhfuil áirithe faoi ghnó comhlachta) a chuirtear ar fáil
ar an gcampas ar bhunús costas téarnamh agus atá pleanáilte le briseadh cothrom sa meántéarmach.
Airítear ioncam infheistíochta ar an chúlchiste forbartha bonneagar faoin teideal seo freisin.
Aistrítear an glanthoradh ar na gníomhaíochtaí seo go dtí an Cuntas Cúlchiste Ginearálta.
8
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Ráiteas ar Pholasaithe Cuntasaíochta, ar lean
M
Pinsin
Scéim a bhfuil sochair chinnte ag gabháil léi atá i bhfeidhm. Maoinítear an chuid is mó de na
sochair tré ranníocaíochtaí ón Ollscoil de réir 15% de thuarastail inphinsin. Tá costas na
ranníocaíochtaí sin san áireamh faoi na teidil phá agus tuarastail ar leith sa chuntas Ioncam agus
Caiteachas. Cuirtear na méaduithe ar thúsphinsean na bhfostaithe scortha, de réir mar a éiríonn
siad, ar an gcuntas Ioncaim agus Caiteachais faoin teideal 'Pinsin Bhreise' faoi 'Costais
Ilghnéitheacha'. Ullmhaítear cuntais iniúchta ar leith don Chiste Pinsin, agus is i leith na tréimhse
céanna iad sin agus Cuntais na hOllscoile.
Níor glacadh leis na ceanglais maidir le nochtú atá i gcaighdeáin chuntasaíochta FRS 17 ‘Sochar
Scoir’, sna ráitis airgeadais seo a chuirtear i láthair de réir na formáide ‘Comhchuibhiú Cuntas’
arna glacadh ag gach Ollscoil Éireannach. Baineann ciallachais ag FRS 17 don Earnáil Phoiblí go
ginearálta, ciallachais a bhfuiltear ag déanamh machnamh orthu faoi láthair. Tabharfar aghaidh ar
chiallachais FRS 17 maidir le gach Ollscoil Éireannach san athbhreithniú atá ar súil ar an
bhformáid ‘Comhchuibhiú Cuntas’.
N
Stoc
Úsáidtear costas nó an luach readtha glan, pé díobh is lú, agus is earraí inchaite saotharlainne,
stáiseanóireacht agus ábhair fhoirgnimh an chuid is mó daoibh.
O
Infheistíochtaí
Tá infheistíochtaí luaite ag a gcostas stairiúil.
9
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Ioncam agus Caiteachas | Income and Expenditure
Ioncam | Income
2005
€’000
2004
€’000
53,573
53,709
8,789
52,015
49,032
7,226
116,071
108,273
38,259
30,827
154,330
139,100
63,713
13,407
18,048
2,978
10,662
3,955
4,421
2,550
58,575
12,640
17,457
2,689
10,402
3,627
4,305
2,037
119,734
111,732
41,382
34,228
161,116
145,960
(6,786)
(6,860)
3,625
(31,166)
27,541
2,947
(21,064)
18,117
(6,786)
(6,860)
Nóta
Note
Deontais Stáit State Grants
Táillí na Mac Léinn Student Fees
Ioncaim Eile Other Income
1
2
3
Deontais Taighde agus Tionscnaimh Research Grants and Projects
4
Iomlán Total
Caiteachas | Expenditure
Rannóga Acadúla Academic Departments
Seirbhísí Acadúla Academic Services
Foirgnimh Premises
Tograí Foirgníochta agus Trealaimh Building and Equipping Projects
Riarachán Administration
Costais Eile Oideachais General Educational Expenditure
Áiseanna agus Conláistí Facilities and Amenities
Costais Ilghnéitheacha Miscellaneous Expenditure
5
6
7
8
9
10
11
12
Deontais Taighde agus Tionscnaimh Research Grants and Projects
Iomlán Total
13
Easnamh ar ghníomhaíochtaí roimh dhíscríobh Cúlchistí
Deontais Caipitil, Seirbhísí agus Coimhdeacha agus Dímheas
Deficit on activities before amortisation of Capital Reserves and Grants, ancillary
services and depreciation
Breis ar Sheirbhísí Coimhdeacha Surplus on Ancillary Services
Dímheas Depreciation
Gluaiseacht sa Chúlchiste Ginearálta General Reserve Movement
Easnamh don Bhliain Deficit for year
14
15
16
Is cuid de na cuntais seo an Ráiteas ar Pholasaithe Cuntais, an Ráiteas faoin Sreabhadh Airgid agus Nótaí 1 go 27.
The statement of Accounting Policies, Cash Flow Statement and Notes 1 to 27, form part of these Accounts
Síniú _____________________________________
______________________
Oifigeach Cuntasaíochta/Uachtarán Accounting Officer/President
Meabhránaí Registrar
10
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Clár Comhardaithe | Balance Sheet
2005
2004
€’000
€’000
290,833
35,416
278,963
34,627
326,249
313,590
38,476
31,219
191
20,892
25,026
248
69,886
46,166
Nóta
Note
Sócmhainní Dochta Fixed Assets
Infheistíochtaí Investments
17
24
Sócmhainní Reatha Current Assets
Fuílligh sna Bainc agus Airgead Bank Balances and Cash
Feichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí Debtors and Prepayments
Stoc Stock
18
Dliteanais Reatha Current Liabilities
Creidiúnaithe agus Caiteachas Fabhraithe níos lú ná bliain amháin
Creditors and Accrued Expenditure less than one year
19a
Dliteanas Reatha Glan Net Current Assets
Creidiúnaithe agus Caiteachas Fabhraithe níos mó ná bliain amháin
Creditors and Accrued Expenditure more than one year
19b
Sócmhainní Iomlána Glan Total Net Assets
111,884
71,402
(41,998)
(25,236)
(25,084)
(25,182)
259,167
263,172
Arbh iad seo a bhfoinsí Represented by
Cúlchiste Ginearálta General Reserve
20
272,313
269,532
Cúlchíste (Easnamh) Current (Deficit)
21
(13,146)
(6,360)
259,167
263,172
Is cuid de na cuntais seo an Ráiteas ar Pholasaithe Cuntais, an Ráiteas faoin Sreabhadh Airgid agus Nótaí 1 go 27
The Statement of Accounting Policies, Cash Flow Statement and Notes from 1 to 27 form part of these Accounts.
Síniú _________________________________________
Oifigeach Cuntasaíochta/Uachtarán
Accounting Officer/President
11
___________________
Meabhránaí Registrar
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Ráiteas faoin Sreabhadh Airgid | Cash Flow Statement
€’000
2005
€’000
€’000
2004
€’000
Glan insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibrithe (Nóta 22)
Net Cash inflow from Operating Activities (Note 22)
26,471
51,216
1,464
994
Toradh ar Infheistíocht agus Fónamh Airgeadais
Return on Investment and Servicing of Finance
Ús faighte glan Net Interest Received
Glan eis-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistithe
Net Cash Outflow from Investment Activities
Caiteachas ar thionscnaimh chaipitil
Expenditure on Capital Projects
Fáltais ó Dhíol Sócmhainní Dochta
Receipts from sale of Fixed Assets
Gluaiseacht Infheistíochtaí Investment movement
43,050
40,280
(16)
(2)
789
Glan eis-sreabhadh airgid roimh mhaoiniú
Net Cash outflow before Financing
22,890
(43,823)
(63,168)
(15,888)
(10,958)
Maoiniú Financing
Aistriú ó Ioncam agus Caiteachas
Transfer from Income and Expenditure
2,978
2,689
Deontais Caipitil ÚAO HEA Capital Grant
10,217
108
Deontais Caipitil Neamh ÚAO Non HEA Capital Grant
20,277
6,966
Glan insreabhadh airgid ó mhaoiniú Net Cash inflow from financing
33,472
9,763
Glan insreabhadh/ (eis-sreabhadh) tar éis maoiniú
17,584
(1,195)
Méadú/(Laghdú) ar airgead agus a chomhionann (Nóta 23)
Increase/(Decrease) in cash and cash equivalents (Note 23)
17,584
(1,195)
Net inflow/(outflow) after financing
12
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Nótaí faoi na cuntais | Notes to the Accounts
1.
2.
2005
2004
Deontais Stáit State Grants
€’000
€’000
Deontais Reatha Recurrent Grants
Cistiú Sprioctha do Thionscnaimh Speisialta
Targeted Funding for Special Initiatives
Mion Oibreacha Minor Works
48,657
4,816
46,747
5,158
100
110
53,573
52,015
53,306
403
48,810
222
53,709
49,032
1,464
1,719
134
2,133
2,037
398
904
994
1,047
154
1,415
1,972
185
1,459
8,789
7,226
Táillí na Mac Léinn Student Fees
Táillí Acadúla Academic Fees
Táillí Ilghnéitheach Miscellaneous Fees
3.
Ioncam Ilghnéitheach Miscellaneous Income
Ús Saothraithe Interest Receivable
Poist Mhaoinithe Funded Posts
Cíos srl. Rent etc.
Deontais Taighde Research Grants
Táillí Neamh AE Non EU Fees
Ioncam ó Infheistíochtaí Income from Investments
Ioncam Eile Other Income
13
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Nótaí faoi na cuntais, ar lean | Notes to the Accounts cont’d
Pá
Pay
€’000
4.
€’000
13,329
2,350
21,080
1,500
34,409
3,850
28,739
2,088
15,679
22,580
38,259
30,827
46,851
5,825
3,401
42,441
6,250
2,884
7,290
7,290
7,000
346
346
7,636
63,713
58,575
1,405
292
1
506
2,551
1,350
39
93
35
726
134
11
223
6,025
3,393
217
103
35
2,131
426
12
729
5,908
2,870
213
395
19
1,896
534
17
570
187
149
336
218
8,096
5,311
13,407
12,640
3,140
2,134
7,162
1,946
100
666
847
2,053
10,302
4,080
100
666
847
2,053
10,445
3,450
110
471
872
2,109
5,274
12,774
18,048
17,457
46,851
5,825
3,401
56,077
Seirbhísí Acadúla Academic Services
An Leabharlann Library
Seirbhísí Ríomhaireachta Computer Services
An Teanglann Language Centre
Acraí Teagaisc Audio Visual Centre
Míocrascóp Leictreon Electron Microscopy Unit
Gaeilge Labhartha Spoken Irish
Ceangail na Tionscolaíocht Technology Transfer
Eolaíocht Mhara Marine Science
An tIonad un Fheabhas Foghlama agus Teagaisc
Centre for Excellence in Learning &Teaching
Oifig Feabhais Quality Office
7.
2004
Rannóga Acadúla Academic Departments
Acadúil Academic
Teicniúil Technical
Riarachán agus Rúnaíocht
Administration and Secretarial
Deontais Rannóga Acadúla
Academic Department Grants
Ilchostais Miscellaneous
6.
2005
Iomlán
Total
€’000
Deontas Taighde agus Tionscnaimh Research Grants and Projects
Deontais Taighde Research Grants
Tionscnaimh Eile Other Projects
5.
N/Phá
Non Pay
€’000
Foirgnimh
3,474
2,043
178
10
Premises
Cúram Foirgneamh Premises Maintenance
Seirbhísí Ginearálta General Services
Mion Oibreacha Minor Works
Cíos agus Rátaí Rent and Rates
Árachas Insurance
Costas Fuinnimh Energy Costs
14
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Nótaí faoi na cuntais, ar lean | Notes to the Accounts cont’d
8.
N/Phá
Non Pay
2005
Iomlán
Total
2004
Pá
Pay
€’000
€’000
€’000
€’000
2,978
2,978
2,689
2,978
2,978
2,689
6,845
1,531
265
2,021
8,376
265
2,021
8,267
203
1,932
6,845
3,817
10,662
10,402
306
1,453
1,701
1,453
1,694
1,170
498
303
498
303
480
283
2,560
3,955
3,627
890
890
589
551
329
840
575
404
213
71
459
66
23
764
400
1,299
641
427
965
398
1,369
630
354
2,699
1,722
4,421
4,305
136
2,414
136
2,036
1
136
2,550
2,037
Tograí Foirgníochta agus Trealaimh Building and Equipping Projects
Foirgníocht Building
Trealamh Equipment
9.
Riarachán Administration
Seirbhísí Riarachán Administrative Services
Táillí Gairmiúla Professional Fees
Ilchostais Miscellaneous
10.
Costais Eile Oideachais General Educational Expenditure
Scrúduithe Examinations
Scoláireachtaí/Comhaltaí Iarchéime
Scholarships/Postgraduate Fellowships
Tobhach Ollscoil na hÉireann NUI Levy
Ilghnéitheach Miscellaneous
1,395
1,395
11.
Áiseanna agus Conláistí Facilities and Amenities
Deontas Ceannsraithe agus Eile
Capitation and Other Grants
Seirbhísí na Mac Léinn Student Services
Oifig na gCeapachán Careers Office
Cláracha Insroichteach Access Programmes
Spórt agus Caitheamh Aimsire Sport and Recreation
Sláinte agus Comhairleoireacht
Health and Counselling
12.
Costais Ilghnéitheacha Miscellaneous Expenditure
Pinsin Bhreise Additional Pensions
Difríocht Malairte Exchange Differences
2,414
2,414
15
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Nótaí faoi na cuntais, ar lean | Notes to the Accounts cont’d
13.
€’000
€’000
€’000
€’000
Caiteachas Iomlán Total Expenditure
Seirbhísí Acadúla agus Seirbhísí Gaolmhara
Academic and Related Services
Deontais Taighde agus Tionscaimh
Research Grants and Projects
14.
N/Phá
Non Pay
2005
Iomlán
Total
2004
Pá
Pay
82,800
36,934
119,734
111,732
18,802
22,580
41,382
34,228
101,602
59,514
161,116
145,960
Breis
Surplus
2004
€’000
€’000
3,473
152
2,839
Seirbhísí Coimhdheacha - Athchoimre Ancillary Services - Summary
Ioncam
Caiteachas/
Income Leithdháileadh
Expenditure/
Allocation
€’000
€’000
Lonadóireacht Catering
Seirbhísí Cóipeála Copying Services
Cuntas Forbartha Development Fund
Ioncam infheistíochta ar Chiste Forbartha
Investment Income on Development Fund
3,761
260
3,473
152
108
7,646
15.
16.
3,761
260
4,021
3,625
2,947
Dímheas ar Sócmhainní Dochta Depreciation of Fixed Assets
2005
€’000
2004
€’000
Foirgneamh Buildings
Trealamh Equipment
8,948
22,218
12,917
8,147
31,166
21,064
Gluaiseacht sa Chúlchiste Ginearálta (Nóta 20) General Reserve Movement
Amhúchadh i gcomhréir le dímheas Amortisation in line with depreciation
Breis ar Sheirbhísí Coimdheacha ó loncam agus Caiteachas
go Cúlchiste Ginearálta
Surplus of Ancillary Services from Income and Expenditure to General Reserve Account
16
(31,166)
3,625
(21,064)
2,947
(27,541)
(18,117)
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Nótaí faoi na cuntais, ar lean | Notes to the Accounts cont’d
17.
Sócmhainní Dochta Fixed Assets
Talamh agus
Foirgnimh *
Trealamh
Land & Buildings*
Equipment
€’000
€’000
2005
Iomlán
Total
€’000
2004
€’000
Costas/Luacháil ag tús na bliana Cost/Valuation at start of year
Costas Cost
Luacháil Valuation
116,393
189,709
68,870
185,263
189,709
144,990
189,709
Iomlán Total
306,102
68,870
374,972
334,699
3,083
6,969
(34)
10,052
(34)
32,998
40,280
(7)
152,474
189,709
75,805
-
228,279
189,709
185,263
189,709
342,183
75,805
417,988
374,972
65,889
30,120
96,009
74,949
8,948
-
22,218
(20)
31,166
(20)
21,064
(4)
74,837
52,318
127,155
96,009
240,213
38,750
278,963
259,750
267,346
23,487
290,833
278,963
Breiseanna ag Costas Additions at Cost
Diúscairtí sa Bhliain Disposals in year
Obair Chaipitil atá ar siúl
32,998
Capital Work in Progress
Costas/Luacháil ag Deireadh
Cost/Valuation at End
Costas Cost
Luacháil Valuation
Iomlán Total
Dímheas Depreciation
Ag tús na bliana At start of year
Dímheas don bhliain Depreciation for year
Dímheas ar Dhiúscairtí
Depreciation on Disposals
Ag deireadh na bliana At end of year
Luacháil glan leabhair ag tús
Net book value at start
Luacháil glan leabhair ag deireadh
Net book value at end
* Tá roinnt socruithe léasaithe déanta ag an Ollscoil maidir le foirgnimh áirithe a críochnaíodh le deireanas.
* The University made several leasing arrangements in relation to certain premises which were completed recently.
17
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Nótaí faoi na cuntais, ar lean | Notes to the Accounts cont’d
18.
2004
€’000
22,703
396
4,098
4,022
11,544
431
3,584
9,467
31,219
25,026
39,867
27,179
11,493
546
32,799
25,367
10,870
10,312
421
24,432
111,884
71,402
25,084
25,182
Féichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí Debtors and Prepayments
Caiteachas Taighde Research Expenditure
Iasachtaí Tithíochta na Foirne Staff Housing Loans
Ilfhéichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí Debtors and Prepayments
Fuílligh idir Chuideachtaí Inter Company Balances
19.
2005
€’000
Creidiúnaithe Creditors
19a. Níos lú ná bliain amháin/Less than one year
Deontais Taighde Neamhchaite Research Grants Unexpended
Deontais Rialtais Faighte Roimhré State Grants received in advance
Taillí Acadúla Faighte Roimhré Academic Fees received in advance
Fuílligh Inmheánacha Internal Balances
Creidiúnaithe Eile agus Costais Dlite Other Creditors and Accruals
19b. Níos mó ná bliain amháin/More than one year
Ceannach Maoine ar ais (Alt 843) Buy-back of property (Section 843)
20.
Cúlchistí Ginearálta General Reserve
Fuílleach
ag tús
Opening
Balance
€’000
Luacháil - Talamh agus Foirgnimh
Valuation – Land and Buildings
Deontas Caipitil on ÚAO
Capital Grant from HEA
Cuntas Ioncam agus Caiteachas
Income and Expenditure Account
Deontais Caipitil Neamhspléach
Independent Capital Grants
Eile (Aistriú faoi Seirbhísí Coimhdheacha san áireamh)
Other (Transfer from Ancillary Services included)
Amúchadh go Cuntas Ioncam agus Caiteachas
Amortisation to Income and Expenditure Account
Amúchadh Carntha ar Dhiúscairtí
Accumulated amortisation on disposals
18
Athrú sa
Bhliain
Current Year
Movement
€’000
Fuílleach
ag Deireadh
Closing
Balance
€’000
189,709
-
189,709
66,981
10,217
77,198
25,955
2,978
28,933
67,722
20,277
87,999
15,174
455
15,629
(96,013)
(31,166)
(127,179)
4
20
24
269,532
2,781
272,313
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Nótaí faoi na cuntais, ar lean | Notes to the Accounts cont’d
21.
Fuílleach Deiridh Closing Balance
500
(6,860)
(13,146)
(6,360)
(6,786)
(1,464)
(2)
(6,860)
(994)
1
(31,166)
31,166
(6,193)
(21,064)
21,064
14,287
57
40,384
455
(100)
41,890
2,988
20
4
26,471
51,216
20,892
17,584
38,476
22,087
(1,195)
20,892
12,432
22,984
11,925
22,702
35,416
34,627
Anailís ar athrú in Airgead agus a Chomhionann
Analysis of Change in Cash and Cash Equivalent
Fuílleach ag 1 Deireadh Fómhair Balance at 1st October
Glan insreabhadh/(eis-sreabhadh) airgid Net Cash inflow/(outflow)
Fuílleach ag 30 Meán Fómhair Balance at 30 September
24.
(6,360)
(6,786)
Réiteach ar Easnamh ar an Chuntas Ioncam agus Caiteachas
leis an breis glan insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibrithe
Reconciliation of Income and Expenditure Account deficit to
net cash inflow from operating activities
Easnamh don Bhliain Deficit for year
Lúide Ús Faighte Glan Less Net Interest Received
Sochar/Caillteanas ar Dhiúscairt Sócmhainní Dochta
Profit/Loss on sale of fixed assets
Dímheas Depreciation
Amúchadh ar Chúlchistí Ginearálta Amortisation of General Reserves
(Méadú) /Laghdú ar Fheichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí
(Increase)/Decrease in Debtors and Prepayments
Laghdú /(Meadú) ar Stoic Decrease/(Increase) in Stock
Meadú ar Chreidiúnaithe Increase in Creditors
Méadú ar Chúlchiste Ginearálta (Eile)
Increase in General Reserve (Other)
Amúchadh Carntha ar Dhiúscairtí
Accumulated amortisation on disposals
Glan (eis-sreabhadh)/insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibrithe
Net Cash (outflow)/Inflow from Operating Activities
23.
2004
€’000
Cúlchiste Easnamh Revenue Deficit
Fuílleach ag tús de réir na gcuntas deiridh Opening Balance
Easnamh don Bhliain Deficit for year
22.
2005
€’000
Infheistíochtaí Investments
Stoc rialtais srl. Government stocks etc.
Ciste Fiachmhúchta IIB IIB Sinking fund
19
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Nótaí faoi na cuntais, ar lean | Notes to the Accounts cont’d
25.
2004
€’000
25,497
52,821
106,950
106,950
Ceangaltais Chaipitil Capital Commitments
Ceangaltais conraithe ag 30 Meán Fómhair
Commitments contracted at 30 September
Údaraithe ach gan a bheith conartha ag 30 Meán Fómhair
Authorised but not contracted at 30 September
26.
2005
€’000
Faisnéisiú Páirtithe Gaolmhara Related Party Disclosures
Mioneolas ar ábhair ghaolmhara páirtithe agus idirbheartaíochta na hOllscoile leo mar
seo a leanas:
Details of material related parties and the University’s transactions therewith are as follows:
Áras na Mac Léinn Teo Fochuideachta ar leis an Ollscoil é ina iomláine, le hionad
spóirt na hOllscoile a oibriú. Tá an Ollscoil ag leanacht lena tacaíocht ó thaobh
riachtanas caipiteal oibre an chomhlachta ar agus ó 30 Meán Fómhair, 2005 bhí €205,832
(2004: €98,179) dlite.
Áras na Mac Léinn Teo is a wholly owned subsidiary company incorporated to operate the University’s Sports
Centre. The University continues to support the working capital requirements of the Company and as of 30th
September 2005, was owed € 205,832 (2004: €98,179).
Gaelstór Teo (Líonta Teo) Fochuideachta ar leis an Ollscoil é ina hiomláine, a bhfuil sé
i gceist aige cúrsaí Gaeilge a sholáthar ar an Idirlíon. Tá an Ollscoil ag leanacht lena
tacaíocht ó thaobh riachtanas caipiteal oibre an chomhlachta ar agus ó 30 Meán Fómhair,
2005, bhí €20,000 dlite (2004: €30,000).
Gaelstór Teo (Líonta Teo) is a wholly owned subsidiary company that intends to provide Irish courses on the Internet. The
University continues to support the working capital requirements of the Company and as of 30th September 2005 was owed
€20,000 (2004: €30,000).
Maoin Champais Teo Fochuideachta ar leis an Ollscoil é ina hiomláine, a chuireann
foirgnimh ar fáil faoi thearmaí léasa, le haghaidh oideachais na mac léinn. Tá an Ollscoil
ag leanacht lena tacaíocht ó thaobh riachtanas caipiteal oibre an chomhlachta ar agus ó 30
Meán Fómhair, 2005 bhí € 96,042 dlite (2004: €86,706).
Maoin Champais Teo is a wholly owned subsidiary company that provides property under lease terms for the
provision of education to students. The University continues to support the working capital requirements of the
Company and as of 30th September, 2005 was owed € 96,042 (2004: €86,706).
Endenline Limited Fochuideachta ar leis an Ollscoil é ina hiomláine agus is í an
phríomhghníomhaíocht atá aige ná maoine Ollscoile a thógáil. I rith na bliana, rinne an
Ollscoil íocaíochtaí i leith oibre forbartha a rinneadh agus ó 30 Meán Fómhair, 2005 bhí
€37,087,326 dlite (2004: €9,438,016).
Endenline Limited is a wholly owned subsidiary company and its principal activity is the construction of
University properties. During the year, the University made payments in respect of development work done and, as of
30 September 2005 was owed € 37,087,326 (2004: €9,438,016).
20
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Tionól Teo Fochuideachta ar leis an Ollscoil é ina hiomláine, agus is í an
phríomhghníomhaíocht atá aici ná gníomhaíochtaí comhdhálacha na hOllscoile a
láimhseáil. Tá iasacht de €62,775 tugtha ag an Ollscoil don chomhlacht, ar a bhfuil
soláthar iomlán déanta dó. Ní raibh aon athrú ar an iasacht seo ag 30 Meán Fómhair 2005
agus 2004.
Tionól Teo is a wholly owned subsidiary company and its principal function is to operate the University conferencing
activities. The University has loaned €62,775 to it, which is fully provided for. There has been no change to this loan
balance as of 30th September 2005 and 2004.
27.
Dliteanas Teagmhasach Contingent Liability
Tá talamh ligthe ar léas ag an Ollscoil le dhá chuideachta a bhunaigh bainc thráchtála
chun áitribh chónaithe na mac léinn a thógáil i 1991/2 arbh chostas €13.2m é. Tá
ráthaíochtaí caipitil agus úis tugtha ag an Ollscoil do na cuideachtaí sin. Chuaigh an
Ollscoil chomh maith i mbun comhshocruithe leis na forbróiri lena n-áiritear
frithráthaíochtaí ó na forbróirí maidir le hoibleagáidí na hOllscoile i leith na gcuideachtaí
sin. Ta dliteanas teagmhasach ann maidir leis na ráthaíochtai agus na comhshocruithe
sin.
Tá cearta ag an Ollscoil seilbh a ghlacadh ar an maoin seo tar éis deich mbliana ón dáta
forbartha, ag luach atá cothrom leis an gcostas forbartha, agus cuirtear an cíos faighte
faoin léas, i dtaisce don ghníomh seo.
The University has leased land to two companies that were formed by commercial banks to build student accommodation in
1991/2 at a cost of €13.2 m. The University has given capital and interest guarantees to these companies. It has also entered
into arrangements with the developers that include counter-guarantees from the developers in respect of the Universities obligations to
these companies. There exists a contingent liability in respect of these guarantees and arrangements.
The University has the right to take control of this property after 10 years from the date of development, at a price equivalent to the
development cost. The rent received under the conditions of the lease is being banked for this purpose.
21
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Statement of Responsibility
The University is required to keep in such form as may be required by the Harmonisation of Financial
Accounts agreement as adopted by all Irish Universities all proper and usual accounts of money
received and expended by it. In preparing those accounts, the University is required to:
•
•
•
Select suitable accounting policies that are in accordance with the Harmonisation of
Financial
Accounts agreement and apply them consistently;
Make judgements and estimates that are reasonable and prudent;
Prepare the financial statements on a going concern basis unless that basis is
inappropriate.
The University is responsible for keeping proper books of account which disclose at any time the
financial position of the University and which enables it to ensure that its financial statements are
prepared in accordance with the Harmonisation of Financial Accounts agreement. The University is
also responsible for safeguarding all assets under its operational control and hence for taking
reasonable steps for the prevention and detection of fraud and other irregularities.
A separate set of financial statements will be prepared to comply and in accordance with generally
accepted accounting principles in Ireland and the UK whereas these financial statements prepared for
the Higher Education Authority are prepared in accordance with the Harmonisation of Financial
Accounts Agreement.
The financial statements have been prepared in accordance with the terms of the foregoing statement
of responsibilities and have been audited by PricewaterhouseCoopers, the management auditors of
the University.
It should be noted that the Comptroller and Auditor General is the statutory auditor of the
University.
On behalf of the University Authority
________________________
President
30 May, 2006
22
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Bursar’s Report
Results
The University is again reporting a recurrent deficit in excess of €6.5m which brings our cumulative
deficit on the balance sheet to an unprecedented €13.1m. The principal contributory factor to these
deficits is pension funding. Although, under section 37(7) of the Universities Act 1997, these deficits
are to be a first charge on the following year’s funding, this provision has not been activated as the
Sector is awaiting the outcome of National negotiations in relation to pension funding. In the
absence of a satisfactory resolution, it is likely that deficits of this magnitude will continue.
Pensions
As reported last year, the Protection of Employees (Fixed-term Workers) Act 2003 has been in place
for almost three years and no funding has yet been provided for related costs. The University has of
the order of 2,000 part-time and full-time staff who are not members of a Pension Scheme. The cost
of providing pensions and other statutory benefits under the relevant legislation for these staff, is
estimated at €6m per annum.
In addition, the triennial actuarial valuation of the University’s defined benefit scheme is currently
underway and in common with similar schemes across the sector, initial indications suggest a
significant deficit. Financial Reporting Standard (FRS) 17 may require that provision be made in the
University’s Accounts to eliminate this deficit. A decision on the applicability of FRS 17 to University
Accounts is awaited.
Unless addressed by Government action, these two issues will seriously impact on the University’s
ability to pursue its strategic goals.
Operations
I am happy to report that student numbers continue to increase (by almost 5% in 2005) and when
taken with the significant increase in contract research (from €31m to €38m) represents a
commendable performance by all concerned.
However, in attempting to balance its budget, the University has continued to implement cuts in its
pay budget and maintenance programmes. Investment in urgently required infrastructure continues to
lag behind required levels due to the scarcity of resources.
Capital Programmes
The University Sector continues to operate in an environment where the percentage of capital funding
provided by the State amounts to only 50%. This requires the University to generate significant
private funding to meet it requirements. In the period 2000-2008 the University will complete a
€265m Infrastructural Development Programme. Only 35% of required funding is being provided by
the State. The balance of funding will consist of philanthropic donations, student contributions,
overseas and commercial income.
Future Funding
The University continues to expand and grow in line with its Strategic Plan. It is in the process of
concluding agreements with other colleges along the western seaboard, which will ultimately expand
further, its student numbers and operations and increase its income base.
23
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Bursar’s Report cont’d
The new Recurrent Funding Mechanism being introduced by the HEA over the next three years will
reward this University for maintaining and increasing student numbers and research activity in line
with Government policy. The University anticipates increased funding under this Scheme of
approximately €8m per annum.
Mary C. Dooley, FCA MBA,
Sparánaí / Bursar.
30 May, 2006
24
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
RECURRENT INCOME 2004-2005
State Grants
€53.6m
34%
Student Fees
€53.7m
35%
Research Grant
€38.2m
25%
Other Income
€8.8m
6%
Total income for the year increased by 11%. This reflects increased student numbers, increases in student fees and state
grants as well as an increase of 24% in income from funded research grants and projects.
RECURRENT EXPENDITURE 2004-2005
Academic
€123.0m
76%
Building
€21.0m
13%
Administration
€10.7m
7%
Student Services
€3.9m
2%
Other
€2.5m
2%
Total expenditure increased by 10 %.
CAPITAL EXPENDITURE 2004-2005
Buildings
Equipment
€36.1m
84%
€7.0m
16%
The Audited Accounts show capital expenditure during the year at €43.1m,
which is further analysed as €36.1 m building and €7.0 m equipment.
CAPITAL FUNDING 2004-2005
HEA
€10.2m
34%
Non-State
€20.2m
66%
Capital Funding credited during the year was €30.4 m
and is analysed above as to its sources.
25
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Report of the Independent Management Auditors
To the members of the Governing Authority of the National University of Ireland, Galway.
We have audited the financial statements on pages 7 to 21.
Respective responsibilities of the University and the Auditors
The University, as described on page 22 is responsible for preparing the financial statements prepared
in accordance with the Harmonisation of Universities Accounts agreement. Our responsibility is to
audit those financial statements in accordance with the auditing standards issued by the Auditing
Practices Board applicable in Ireland.
This report, including the opinion, has been prepared for and only for the members of the
Government Authority of the University as a body in accordance with our appointment. We do not,
in giving this opinion, accept or assume responsibility for any other purposes or to any other person
to whom this report is shown or into whose hands it may come save where expressly agreed by our
prior consent in writing.
We report to you our opinion as to whether the Financial Statements are properly prepared in
accordance with the Harmonisation of Universities' Accounts agreement as adopted by all Irish
Universities. We state whether we have obtained all the information and explanations we consider
necessary for the purposes of our audit and whether the Financial Statements are in agreement with
the books of account. We also report to you our opinion as to whether the University has kept
proper books of account.
Basis of opinion
We conducted our audit of the financial statements for the year ended 30 September 2005 in
accordance with Auditing Standards issued by the Auditing Practices Board. An audit includes
examination, on a test basis, of evidence relevant to the amounts and disclosures in the financial
statements. It also includes an assessment of the significant estimates and judgements made by the
University in the preparation of the financial statements, and of whether the accounting policies are
appropriate to the University's circumstances, are consistently applied and adequately disclosed.
We planned and performed our audit so as to obtain all the information and explanations which we
considered necessary in order to provide us with sufficient evidence to give reasonable assurance that
the financial statements are free from material misstatement, whether caused by fraud or other
irregularity or error. In forming our opinion, we also evaluated the overall adequacy of presentation
on information in the financial statements.
Opinion
In our opinion the financial statements of the University in respect of the year ended 30 September
2005 have been properly prepared in accordance with the Harmonisation of Accounts Agreement.
We have obtained all the information and explanations we consider necessary for the purposes of our
audit. In our opinion proper books of account have been kept by the University. The financial
statements are in agreement with the books of account.
PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Registered Auditors
Limerick
26
30 May 2006
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Statement of Accounting Policies
A
Financial Statements
The Financial Statements reflect the teaching, research and related service activities of the
University. The Financial Statements of the University’s pension schemes and of the
University’s financially independent ancillary activities are prepared annually and audited
separately.
B
Accounting Convention
The Financial Statements are prepared under the historical cost convention modified to
include the revaluation of land and buildings. They are presented in accordance with the
existing Harmonisation of Financial Statements agreement as adopted for all Irish
Universities. A review of the Harmonisation agreement by the universities in consultation
with the Higher Education Authority and the Comptroller and Auditor General, is nearing
completion and will result in a new agreed harmonised format. The Financial Statements for
the year ended 30th September 2003 and subsequent years will be prepared in the new format
on a consolidated basis and in accordance with generally accepted accounting principles in
Ireland and the U.K.
C
State Grants for Recurrent Expenditure
Recurrent Grants have been recognised on an accruals basis. Recurrent Grant which has been
used for the purchase of fixed assets is transferred to the General Reserve.
D
State Grants for Capital Expenditure
State Grants approved by the Higher Education Authority for capital expenditure are included
in the Financial Statements of the period to the extent of cash received.
E
Fee Income
Fee Income is accounted for on an accruals basis and reported at an EU fee level. Non EU
fee income is included up to the EU level with any excess being reported under other income.
Any further excess over the related unit cost is included in Ancillary Services.
F
Approved Allocations
The Income and Expenditure Account is prepared on an accruals basis with the following
exceptions:
(i) non-pay expenditure of academic departments and certain service departments;
(ii) departmental equipment and minor works.
In these cases internal balances are carried forward in the Balance Sheet under Current Assets
or Liabilities, as appropriate.
27
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Statement of Accounting Policies cont’d
G
Fixed Assets and Depreciation
All fixed assets are stated at historical cost with the exception of Land and Buildings.
Buildings that were completed at 30/9/98 are revalued internally, on an individual basis, at the
current replacement value less the related depreciation charge. Buildings constructed during
the year are stated at their historical cost and are assumed to have a useful life of 50 years.
Land is revalued internally at its current use value. The estimate useful lives of fixed assets by
reference to which depreciation has been calculated on a straight-line basis
is as follows: Buildings
Computer Equipment
Furniture and Equipment
Land is not depreciated
H
50 years
3 years
5 years
General Reserve
The general reserve represents the value of funding, after amortisation, applied for capital
purposes, together with the results from Ancillary Services.
I
Research Grants and Projects
Contract research expenditure is shown net of contributions to indirect costs. Income from
contract research grants is included in the Income and Expenditure account to the extent that
the related expenditure has been incurred. Contract research contribution to the University’s
indirect costs is included in ‘other income’. Fixed Assets financed from contract research
grants are capitalised in the balance sheet.
J
Foreign Currencies
Costs denominated in foreign currencies are translated at the exchange rates ruling at the dates
of the transactions. Assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into
Euro at the rates of exchange ruling at the Balance Sheet date. The resulting profits or losses
are dealt with in the Income and Expenditure account.
K
Taxation
No provision has been made for taxation, as the University holds tax exempt status.
L
Ancillary Services
Ancillary Services are services provided on campus on a cost recovery basis, and are planned
to breakeven in the medium term. Investment income on the infrastructural Development
fund is included under this heading. The net outturn on such activities is transferred to the
General Reserve account.
28
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cuntais na bliana dar chríoch 30, Meán Fómhair, 2005.
Statement of Accounting Policies cont’d
M
Pensions
A Defined Benefit pension scheme is in operation. The majority of the benefits are funded
through contributions from the University at the rate of 15% of pensionable pay. The cost of
these contributions is shown under the various salary and wage headings of the revenue
account. Pension supplementation relates to the cost of pension increases granted after
retirement and is chargeable to the income and expenditure account under miscellaneous
expenditure - Additional pensions. Separate financial statements are prepared annually for the
Pension Fund.
The disclosure requirements of the accounting standard FRS 17 ‘Retirement Benefits’ have
not been adopted in these financial statements which are presented in accordance with the
Harmonisation of Accounts’ format as adopted by all Irish Universities. FRS 17 has
implications for the Public Sector generally which are currently being considered. The
implications of FRS 17 in relation to Irish Universities will be addressed in the ongoing review
of the ‘Harmonisation of Accounts’ format.
N
Stock
Stocks are stated at the lower of cost and net realisable value, the majority of which are
Laboratory Consumables, stationery and building materials.
O
Investments
Investments are stated at their historical cost.
29
Download