Gaelic (Learners) Holidays Gàidhlig (Luchd-Ionnsachaidh)

advertisement
NATIONAL QUALIFICATIONS CURRICULUM SUPPORT
Gaelic (Learners)
Gàidhlig (Luchd-Ionnsachaidh)
Holidays
Saor-làithean
[INTERMEDIATE 1]
[EADAR-MHEADHAN 1]
Anna MacLeod
The Scottish Qualifications Authority regularly reviews
the arrangements for National Qualifications. Users of
all NQ support materials, whether published by LT
Scotland or others, are reminded that it is their
responsibility to check that the support materials
correspond to the requirements of the current
arrangements.
Acknowledgement
Learning and Teaching Scotland gratefully acknowledge this contribution to the National
Qualifications support programme for Gaelic (Learners).
© Learning and Teaching Scotland 2006
This resource may be reproduced in whole or in part for educational purposes by educational
establishments in Scotland provided that no profit accrues at any stage.
2
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
Contents
Introduction
4
An Roinn Eòrpa
5
Section 1
6
Section 2
16
Section 3
28
Section 4
30
Section 5
32
Transcripts
34
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
3
INTRODUCTION
Introduction
The pupils of Glasgow Academy have just finished school for their Easter
break. In this unit you will learn about the experiences of two S6 pupils as
they planned their holiday and travelled to Europe.
In this unit you will learn
Targaid
The names of countries
Adjectives
How to compare things
The present, past and future tense
Saying that you must
Saying that you may
Saying what you can do
Periods of time
Describing position
Numbers
Saying that you are going to do something
Saying where you are from
Expressing likes and dislikes
Describing holidays
4
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006

HOLIDAYS
An Roinn Eòrpa
Take a look at the map of Europe and see if you can identify the countries
listed below and label them on the map.
An Spàinn
An Fhràing
A’ Ghearmailt
An Òlaind
An Danmhairg
An Ostair
An t-Suain
An Eadailt
Alba
Sasainn
An Ruis
Fiona MacLeod and her friend Iain MacDonald plan a backpacking weekend
to Paris. They are on a tight budget, as they are still at school and have saved
hard for this break, so they look at possible accommodation on the internet in
order to plan their trip.
Using the support given below, work along with a partner to discuss the
various accommodation options they find and how suitable they are. You
might want to research the cost of various types of accommodation in Paris
and the facilities available in each type on the internet for yourselves.
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
5
HOLIDAYS
Section 1
1(a) Labhairt
Here are some phrases to help you in preparing your talk . It should last
approximately 3 minutes.
Àiteannan-fuirich
Taigh Leabaidh agus Bracaist
Nas saora na…
Nas daora na…
cheaper than…
dearer than…
Ostail òigridh
Chan eil e cho cofhurtail ri…
Tha e nas saora…
Coinnichidh tu ri…
It is not as comfortable as…
It is cheaper
You will meet…
Taigh-òsta
Faisg air meadhan a’ bhaile…
Tha e ro dhaor…
Tha e nas sàbhailte...
close to the centre of the city
It is too expensive
It is safer...
Is toigh leam...
Cha toigh leam...
Is fheàrr leam...
Feumaidh sinn...
Faodaidh sinn…
I like…
I don’t like…
I prefer…
We have to…
We may…
You ought to consider cost, convenience, safety and personal preference in
your discussion.
6
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
HOLIDAYS
1(b) Leughadh
Read the information that follows regarding the youth hostel they
decide to opt for and complete the task which follows.
Ostail Friend’s, 102 Boulevard de la Chapelle, 75018, Paris
Tha an ostail ann an sgìre Montmartre agus tha e faisg air banca, buth a’
bhèiceir agus buithtean eile. Tha rumannan againn do cheathrar neach, sianar
neach, neo ceathrar neach deug.
Tha sinn a’ toirt dhuibh aodach-leapa saor an asgaidh. Tha sinn a’ glanadh
nan rumannan gach là. Chan eil sinn a’ tabhainn bracaist ach tha cidsin ann
agus faodaidh tu bracaist a chòcaireachd.
Dè na goireasan eile a tha againn?
Fòn
Facs
Eadar-lìon
T.Bh. anns gach rùm
Cosgais
Cosgaidh an ostail seo fichead Є gach duine airson oidhche.
Chan urrainn dhut pàigheadh le cairt-creideis, feumaidh tu airgead ach, tha
banca tarsainn an rathaid bhon ostail.
Feumaidh tu a bhith a-mach às do rùm ro dheich uairean anns a’
mhadainn!
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
7
HOLIDAYS
True or false (ceart no ceàrr)
Underline each true statement about the hostel, based on the information
given.



There is a leisure centre close to the hostel.
There is a baker’s shop close to the hostel.
There is a post office close to the hostel.



Rooms accommodate five, seven or nineteen travellers together.
Rooms accommodate three, six or nine travellers together.
Rooms accommodate four, six or fourteen travellers together.



Rooms are cleaned daily.
Rooms are cleaned weekly.
Rooms are cleaned annually.



The hostel provides breakfast.
You may prepare your own breakfast.
Breakfast is forbidden.



The hostel offers only phone facilities.
The hostel offers no internet facilities.
The hostel offers facilities such as phone, fax and internet.



The hostel costs 20Є per person, per night
The hostel costs 50Є per person, per night.
The hostel costs 30Є per person, per night.



You must pay by cheque.
You must pay by credit card.
You must pay by cash.



You must check out of the hostel by 10am.
You must check out of the hostel by 9am.
You must check out of the hostel by midday.
8
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
HOLIDAYS
1(c) Leughadh
Fiona has to pack her rucksack for Paris. Below is the list
of things which she must remember to pack.
Feumaidh mi...
dreasa
gùn oidhche
sgiorta
deise-snàimh
briogais ghoirid
brùis-fhiacail
lèine-t
mapa
blobhsa
brogan samhraidh
drathais
In the box below, illustrate each of the items Fiona must pack for her trip to
Paris.
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
9
HOLIDAYS
1(d) Sgrìobhadh
Imagine you are going on a weekend trip to
Paris with a friend. List the items that would be
on your Feumaidh mi and complete the
sentences below. Perhaps your iPod or hair
straighteners might appear on your list!
Feumaidh mi ____________________________________________________
Feumaidh mi ____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
HOLIDAYS
1(e) Leughadh and Sgrìobhadh
Fiona and Iain have done some research on flight times to
Paris. They plan to fly from Glasgow as it is their local
airport, and it seems that flights are frequent and generally
cheaper.
Look at the timetables below for their chosen days of travel, and complete
their travel plan using the words given in the word bank.
British Airways – Glaschu gu Paris
Dihaoine 3mh là den Iuchar
Glaschu
0800
A’ stad ann
an Lunnainn
Paris
1040
1345
1650
1830
1900
√
1115
1530
√
1645
2030
2130
2200
Gheibh sinn itealan madainn ________________ . Chan eil sinn ag iarraidh
stad ann an __________________ oir tha sinn ag iarraidh a bhith ann am
Paris __________________.
Gheibh sinn an t-itealan a tha ____________Glaschu aig
__________________ uairean anns a’ ___________________ agus bidh sinn
ann am Paris mu chairteal_________________aon uair deug.
Lunnainn
as dèidh
mhadainn
ochd
a’ fàgail
Dihaoine
tràth
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
11
HOLIDAYS
British Airways – Paris gu Glaschu
Diluain 6mh là den Iuchar
Paris
0530
A’ stad ann
an
Lunnainn
Glaschu
0645
0900
√
0900
1400
1600
√
1125
1230
1800
2000
√
1930
2345
_________________ sinn Paris Diluain, mu ochd uairean
___________________. Faodaidh sinn a dhol gu na bùithtean tron
__________________ airson __________________ a cheannach. Ruigidh
sinn Glaschu aig ______________ gu meadhan oidhche. Bidh sinn
___________as dèidh là cho fada!
gibhtean
sgìth
cairteal
Fàgaidh
latha
feasgar
12
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
HOLIDAYS
1(f) Labhairt
Fiona and Iain are excited about the trip to Paris and they meet up after
school to discuss what they intend to do while they are there.
Working with a partner, act out the role play below, as Fiona and Iain discuss
their trip.
Iain:
Faodaidh sinn coiseachd gun Tùr Eiffel oir tha e faisg air an ostail.
Fiona:
Faodaidh gu dearbh, tha e glè fhaisg air an ostail.
Iain:
Am faod sinn sreap gu mullach an Tùir?
Fiona:
Faodaidh, ach feumaidh sinn paìgheadh!
Iain:
Feumaidh sinn euros fhaighinn airson ar turas!
Fiona:
Feumaidh! Tha Paris daor!
Iain:
A bheil fios agad dè a tha gloinne shùgh -orains a’ cosg?
Fiona:
Tha glainne shùgh a’ cosg mu thrì not ann am Paris!
Iain:
Tha sin glè dhaor!
Fiona:
Am faod sinn tadhal air Musèe d’ Orsay?
Iain:
Dè tha sin?
Fiona:
Taigh-tasgaidh ainmeil!
Iain:
Faodaidh. Is toil leam taighean-tasgaidh. Tha iad inntinneach!
Fiona:
Am bi thu ag iarraidh a dhol gu na bùthan?
Iain:
Bidh! Tha mi ag iarraidh cairtean-puist.
Fiona:
Tha mise ag iarraidh a dhol gu an Champs Elysees, oir chunnaic mi
e air tòrr fiolmaichean agus tha e a’ còimhead bòidheach!
Iain:
Thuirt mo mhàthair gun robh tòrr bhùthan an sin!
Fiona:
Tha na ceudan bhùthan an sin!
Iain:
Feumaidh sinn aodach-shamhraidh a cheannach, oir bidh e blàth.
Fiona:
Feumaidh!
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
13
HOLIDAYS
1(g) Èisteachd/Labhairt
Working with a partner, create a short obstacle course
through which you can direct your partner, who wi ll be
blindfolded. Use the directions below to help you direct
them through successfully! This might be a more successful
activity if carried out in the drama studio or on the playing
field!
air adhart
air ais
ceum/ceumannan
gu do laìmh dheis
gu do laìmh chlì
tionndaidh
ceum beag
ceum mòr
mun chuairt
stad
cùm ort!
14
forward
backwards
step(s)
to your right
to your left
turn
small step
big step
around
stop
keep going!
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
HOLIDAYS
1(h) Èisteachd
On arrival in Paris, Fiona and Iain catch the metro to the
Montmartre area. Before leaving Scotland, they downloaded
the directions from the metro station to the Friend’s Hostel
from the hostel’s web page.
Listen carefully to Fiona as she reads those directions and tick the correct
boxes in order to take them to their destination.
You may listen to the script as often as necessary.
1.
On leaving the metro station, turn right.
On leaving the metro station, turn left.
2.
Walk about half a mile down the street.
Walk about a mile down the road.
3.
You will see the butcher’s shop on your right.
You will see the baker’s shop on your right.
5.
□
□
□
□
Beside that, you will see the bank.
Beside that, you will see the school.
6.
□
□
□
□
At the post office, cross the road.
At the post office, turn left.
4.
□
□
On the other side of the road is the hostel.
Another half mile down the road is the hostel.
□
□
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
15
HOLIDAYS
Section 2
2(a) Leughadh/Sgrìobhadh
While in Paris, Fiona wishes to visit the Musèe d’Orsay because she has a
keen interest in art, and has an unconditional offer of a place in art school
when she finishes her sixth year at school.
Look at the information leaflet on the Musèe d’Orsay and answer the
questions which follow in Gaelic.
Musèe d’Orsay
Uairean Fosglaidh
Fosgailte a h-uile là den t-seachdain ach, Diciadain eadar deich uairean anns
a’ mhadainn agus ochd uairean feasgar.
Cosgais
Cosgaidh e ceithir not gach duine airson faighinn a-steach.
Tha e nas saora do sheann dhaoine agus oileanaich . Gheibh iadsan a-steach
airson dà not agus caogad sgillinn.
Taisbeanaidhean Sònraichte
Airson miosan an t-samhraidh tha taisbeanadh sònraichte againn de obair
Camille Pissarro agus Paul Cezanne.
Tha tarraing dhealbhan, smocadh agus ithe toirmisgte taobh a -staigh an
taigh-tasgaidh seo!
16
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
HOLIDAYS
Na Ceistean – Musèe d’ Orsay
1.
Dè an t-ainm a th’air an taigh-tasgaidh seo?
Is e an t-ainm a th’air an taigh-tasgaidh seo _______________________
2.
Cuine a tha an taigh-tasgaidh seo fosgailte?
Tha an taigh-tasgaidh seo fosgailte ______________________________
3.
Cuine a tha an taigh-tasgaidh dùinte?
Tha an taigh-tasgaidh seo dùinte ________________________________
4.
Dè na tha e a’ cosg do neach faighinn a-steach?
Tha e a’ cosg __________________________ faighinn a -steach.
5.
Cò na daoine a gheibh a-steach nas saora?
Gheibh _______________________ agus __________________ a steach
nas saora.
6.
Dè na taisbeanaidhean sònraichte a tha air tron t -samhradh?
Tha taisbeanaidhean ________________________ agus
________________________ air tron t-samhradh.
7.
Dè na trì rudan a tha toirmisgte anns an taigh-tasgaidh?
Tha e toirmisgte a bhith ________________________,
________________________ agus ________________________
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
17
HOLIDAYS
2(b) Labhairt
Fiona and Iain decide to spend the afternoon experiencing
the atmosphere on the Champs Elysees. They sit outside one
of the cafes and ‘watch the world go by’! Before heading
back to the hostel, they climb the steps of t he Arc de
Triomphe from which they get a great view of the city and
its buildings.
Along with a partner, write down the discussion they have as they explore
this area of Paris. Listed below are some of the comments you might wish to
use in your role play. Your role play should be approximately 75 words in
length.
Seall!
Greas ort!
Look!
Hurry!
tòrr trabhaig…
fuaim nan carbadan
lots of traffic
noise of the vehicles/traffic
buithtean daora
expensive shops
là breàgha/ grianach
lovely, sunny day
cofaidh blasta!
cofaidh daor!
cèicean blasta
tasty coffee
expensive coffee
tasty cakes
Dè chì thu?
thall an sin
ri taobh
faisg air
What do you see?
over there
beside
near/close to...
togalaichean ainmeil
famous buildings
fàileadh cùbhraidh
sweet smell
18
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
HOLIDAYS
2(c) Leughadh/Sgrìobhadh
Fiona and Iain have bought ingredients with which to
prepare omelette for dinner and they are busy
preparing their evening meal. Select the correct verb
from the choice below to fill in the recipe
instructions.
___________________ trì uighean ann am bòbhla. _______________ bainne,
piobar agus salainn ann. Le spàin, ______________ a h-uile rud còmhla.
______________ e anns a’ phana agus _______________ airson dà mhionaid
air gach taobh.
Measgaich
cuir
bruich
bris
dòirt
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
19
HOLIDAYS
2(d) Leughadh
They sit down to eat their dinner at the kitchen table . There are several others
around the table, and they introduce themselves . Try to match up the person
with their Gaelic intro.
20
Manuel is from Spain
Tha mi às An Eadailt
Stavros is from Greece
Tha mi à Sìna
Pablo is from Italy
Tha mi às An Òlaind
Yme is from China
Tha mi às an Fhraìng
Hans is from Holland
Tha mi às a’ Ghrèig
Marie is from France
Tha mi às An Spàinn
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
HOLIDAYS
2(e) Leughadh/Sgrìobhadh
Around the table each person gives their opinion of Paris as a
city. Translate each comment into English.
Yme:
Is toil leam Paris oir se baile mòr breàgha a th’ ann.
______________________________________________________
Marie:
Is toil leam Paris oir tha tòrr ri dheànamh.
______________________________________________________
Hans:
Cha toil leam Paris oir tha i ro thrang!
______________________________________________________
Pablo:
Is fìor thoil leam Paris oir tha tòrr taighean -tasgaidh ann.
______________________________________________________
Manuel:
Is fheàrr leam Paris oir tha gu leòr ri fhaicinn.
______________________________________________________
Stavros
Tha Paris a’ còrdadh rium oir tha togalaichean inntinneach ann.
______________________________________________________
Iain
Is toil leam Paris oir tha na daoine càirdeil.
______________________________________________________
Fiona
Tha na bùthan ann am Pàris a’ còrdadh riumsa!
______________________________________________________
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
21
HOLIDAYS
2(f) Leughadh
Fiona and Iain have taken a laptop on holiday so that they
can keep in touch regularly with their parents . Read the email message that Iain sends his parents and answer the
questions which follow.
Gu: [email protected]
Bho: [email protected]
A charaidean chòir
Tha sinn ann am Paris agus tha e a’ còrdadh rium math! Tha sinn gu math
agus tha sinn sàbhailte!
Tha am baile mòr agus trang. Tha sinn a’ fuireach anns an osdail agus tha e
glan agus cofhurtail. Choinnich sinn tòrr nigheanan agus balaich eile .
Tha an osdail faisg air meadhan a’ bhaile agus tha e saor! Tha sinn a’
còcaireachd dìnnear gach oidhche.
Chaidh sinn gu taigh-tasgaidh Musèe d’Orsay an-dè, agus bha e inntinneach.
An-diugh tha sinn a’ dol gun Tùr Eiffel. Bidh e àrd agus bidh na seallaidhean
de Pharis bòidheach!
Feumaidh mi falbh!
Dùrachdan
Iain & Fiona
1.
What are the first two things that Iain tells his parents in his message?
2.
How does Iain describe Paris?
3.
Who have they met since arriving in Paris?
4.
What comments does he make about the hostel accommodation?
5.
What arrangements do they have for dinner?
6.
Which place of interest have they visited and what was his opinion of it?
7.
Where do they plan to go next and when?
22
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
HOLIDAYS
2(g) Èisteachd
An Tùr Eiffel
Fiona and Iain are preparing to visit the Eiffel Tower . On arrival at
the Tower, Fiona and Iain listen to a short history of the famous
landmark. Listen to the information carefully and answer the
questions which follow. You may listen to the information several
times.
Eachdraidh an Tùir
1.
Who constructed the Eiffel Tower?
2.
How many pictures and plans were drawn in the construction process?
3.
How many pieces made up the Tower?
4.
How much did the Tower weigh?
5.
In which year did the Eiffel Tower officially open?
6.
What other information are we given about the Tower?
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
23
HOLIDAYS
2(h) Leughadh
An Tùr Eiffel
Fiona and Iain examine the timetable for this major attraction,
which gives details of when the Tower is open to the general public
throughout the year, and some important additional information .
Using the information given, indicate whether the statements which
follow are true or false by circling them as appropriate.
Uairean Fosglaidh an Tùr Eiffel
Gach là
Lioft
Staidhre
Am Faoilleach –
An t- Ògmhios
9.30 mh – 11.45f
9.30mh – 6f
Turas mu dheireadh gu
mullach an Tùir – 5.15f
An t-Ògmhios –
An t-Sultain
9.00mh – 12.45mh
Turas mu dheireadh
gu mullach an Tùir –
10.30f
9.00mh – 1 mh
Turas mu dheireadh gu
mullach an Tùir –
meadhan-oidhche
An t- Sultain –
An Dùbhlachd
9.30mh – 11.45f
Turas mu dheireadh
gu mullach an Tùir –
10.30f
9.30mh – 6.30f
Turas mu dheireadh gu
mullach an Tùir – 5.00f
Turas mu dheireadh
gu mullach an Tùir –
10.30f
Uaireannan, ann an droch shìde, bidh mullach an Tùir dùinte.
Chan fhaod thu bagaichean mòra a thoirt suas an Tùr leat.
Faodaidh tu an staidhre a shreap gus a’ chiad agus an dara ìre fhaicinn.
Feumaidh tu lioft a ghabhail airson a dhol gu mullach an Tùir.
As t-samhradh feumaidh tu feitheamh airson fhaighinn a -steach
24
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
HOLIDAYS
Ceart no ceàrr?
1.
The Eiffel Tower is closed from January to June.
Ceart
Ceàrr
2.
The last lift trip up to the top of the Tower in
September is at 10.30pm.
Ceart
Ceàrr
Between September and December the stairs are
open from 9.30am to 6.30pm.
Ceart
Ceàrr
The tower is open all year round in all weather
conditions.
Ceart
Ceàrr
5.
You can get to the top of the tower using the stair s.
Ceart
Ceàrr
6.
There is often a queue for the Tower in the summer
season.
Ceart
Ceàrr
3.
4.
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
25
HOLIDAYS
2(i) Sgrìobhadh/Labhairt
An Tùr Eiffel
Whilst Fiona and Iain follow their tour guide on The Eiffel Tower
Experience, he informs them of the different facilities that are to be seen in
the Tower and from the Tower. Along with a partner, use the information
below to make up your own guided tour of the attraction . Use the words in
the box below to assist you.
Air a’ Ghrùnnd
Ground Level
Tourist office, giving information about Paris
Souvenir shop
Café
Ice cream shop
A’ chiad ìre
Staircase
Video showing the building of the Tower
Marks showing monuments and sites visible from the
Tower
Information posters about the history of the Tower
Souvenir shop
Restaurant
Post Office – can buy stamps illustrating Eiffel Tower
An dara ìre
Viewpoint for taking photographs
Shop selling food products from France
Souvenir shop
Lift to the top of the Tower
Mullach an Tùir
Original plan of the Eiffel Tower
Photo of Paris showing famous landmarks
Faodaidh tu
You may...
Feumaidh tu
You must…
Chì sibh
You will see…
Gheibh thu
You will get…
tarraing dealbh
take a photo
ainmeil
famous
Lorgaidh tu
You will find
sanasan/postairean
posters
Cuimhneachain
souvenirs
26
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
HOLIDAYS
2(j) Sgrìobhadh
On returning to the hostel, Fiona writes up her diary entry
for the day. Imagine you are Fiona and write up her diary
for the day. Remember to include what activities they have
done, when they did certain things and how much she
enjoyed the day. Your entry should be approximately 75
words in length.
14 Giblean, 200_
Bha là trang agam an-diugh…
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
27
HOLIDAYS
Section 3
3(a) Èisteachd
Film Frangach
Fiona and Iain are studying both French and Gaelic at Advanced Higher level
in school. They are keen to visit the cinema to view a French film in order to
test their understanding of French, and so they check to see what films are
showing.
The film that most appeals to Fiona is Chocolat, and they
decide to opt for that. Listen to the review of the film and
answer the questions which follow. You may listen to the
information as often as necessary.
1.
What is the first comment made about the film Chocolat?
2.
Where is the film based?
3.
Who is the famous actress who stars in the film?
4.
Who are the two main characters in the film?
5.
What business do they open in the village?
6.
Why are they disliked by the local people?
7.
Are the local people happy with the product they provide?
8.
What are we told about the mother and how do we find out more?
28
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
HOLIDAYS
3(b) Sgrìobhadh
Choose a film which you have seen recently and which you enjo yed. Write a
review of the film, including the following information:





when the film was released
who the star actors/actresses were
where the film was based
what happened in the film
what aspects of the film you found particularly interesting or funny.
Your review should be approximately 75 words in length . Use the word bank
below to help you.
chunnaic
prìomh actairean
stèidhte
Thàinig am film a-mach
saw
main actors
based/set
The film was released...
3(c) Labhairt/Èisteachd
Read your completed film review aloud to the class and listen to other pupils’
reviews to find out which films they chose and why.
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
29
HOLIDAYS
Section 4
4(a) Sgrìobhadh
Fiona and Iain decide to treat themselves to a meal in a French
restaurant. Based on your knowledge of popular French cuisine
or with reference to the internet, draw up a menu in Gaelic from
which Fiona and Iain can choose what they wish for dinner . Use
the menu layout below to help you in writing up your menu . Try
to find at least two possible options for each co urse.
Clàr Bìdhe
Tòiseachan
Prìomh Chùrsa
Mìlsean
Deoch
30
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
HOLIDAYS
4(b) Labhairt
Working alongside a partner, imagine that you are Fiona and
Iain ordering your dinner in the restaurant . Draw up a role play
of their conversation, including their ordering of food. You may
wish to work in a group of three for this activity and include a
waiter/waitress.

Remember to greet the waiter/waitress appropriately.

You may wish to include some discussion on what you have enjoyed
doing while in Paris .

You will place your food order.

You will ask for the bill.

You will thank the waiter/waitress for their service.
Chòrd…rium
I enjoyed…
Cha do chòrd…rium
I did not enjoy…
B’ e…an rud a b’ fheàrr a chòrd rium…
The thing I liked best was…
B’ e an rud a b’ inntinniche
The most interesting thing was…
B’ e an rud a b’ èibhinne
The funniest thing was…
Dè do bheachd air…?
What did you think of…?
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
31
HOLIDAYS
5(a) Èisteachd
On Monday night, Fiona and Iain are preparing to leave
Paris and fly back home to Glasgow. However, while
awaiting the departure of their flight, they hear the
following announcement. Listen carefully and answer the
questions which follow. You may follow the script if you
wish while it is being read.
Hello, Luchd-siubhail eadar Paris agus Glaschu!
Tha sinn glè dhuilich, ach cha bhi an t -itealan a bha a’ fàgail aig ochd uairean
feasgar airson Glaschu, a’ fàgail aig an uair sin . Tha trioblaidean teicneòlach
againn!
1.
2.
What time in the evening was their flight to Glasgow due to leave Paris?
What reason is given for the flight delay?
Tha sinn a’ feuchainn einnsean an itealain a chàradh agus bidh dàil dà uair a
thìde ann. Bidh sibh a’ fàgail mu dheich uairean a -nis!
3.
4.
What are they attempting to do before the flight can leave?
What delay are they told there will be?
Faodaidh sibh tadhal air an deasc-fiosrachaidh agus gheibh sibh còig not gach
duine airson a chosg air biadh anns an taigh -bìdh.
5.
6.
What is being offered to each passenger?
Where must they collect this?
32
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
HOLIDAYS
5(b) Leughadh
At 8pm information appears on the departure board. Read the
information below and tick the boxes alongside to indicate the
instructions they have been given.
Paris gu Glaschu!
Tha sinn duilich ach chan urrainn dhuinn an t -einnsean a chàradh. Feumaidh
luchd-siubhal fuireach an oidhche aig a’ Phort Adhair . Bheir sinn dhuibh rùm
breàgha an seo aig a’ Phort-adhair. Gheibh sibh biadh an-dràsta agus bracaist
anns a’ mhadainn. Feumaidh sibh a bhith air ais aig a’ Phort -adhair aig sia
uairean sa mhadainn a-màireach, oir tha sinn a’ cur itealan eile air dòigh
dhuibh.
5(c) Sgrìobhadh/Labhairt
Working along with a partner, imagine you are Fiona or Iain and
you are phoning your parents to let them know about the flight
delay. Compose a role-play of approximately 75 words of your
telephone conversation. You may be asked to record your role
play on completion!
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
33
TRANSCRIPTS
Transcripts
1(h) Èisteachd
Paris – Directions from metro to youth hostel
1.
Tionndaidh gu do laìmh dheis.
2.
Coisich sios an t-sràid mu leth mhìle.
3.
Aig oifis a’ phuist, rach tarsainn an rathaid.
4.
Chì thu buth a’ bhèiceir air do làimh dheis.
5.
Ri taobh sin chì thu am banca.
6.
Air taobh eile an rathaid, tha an ostail.
2(g) Eisteachd
Paris – History of the Eiffel Tower
Thog Gustav Eiffel an Tùr Eiffel. Airson an tùr a thogail, rinn e trì mìle
dealbh agus seachd ceud plana. Bha barrachd air ochd mìle deug pìosan ann.
Bha e barrachd air seachd mìle tunna ann an cudthrom. Dh’fhosgail an Tùr
anns a’ bhliadhna 1889. B’ e an Tùr Eiffel an togalach a b’ aìrde a nns an
t-saoghal aig an àm sin.
34
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
TRANSCRIPTS
3(a) Èisteachd
‘S e seann film a th’ ann an Chocolat, oir tha sia bliadhna bhon a thàinig e a mach an toiseach.
Tha am film seo stèidhichte ann am baile beag anns an Fhraing . ‘S e Juliette
Binoche a’ bhana-actair ainmeil a tha a’ nochdadh ann.
Tha am film seo mu mhàthair agus nighean bheag a tha a’ gluasad gu baile
beag anns an Fhraing. Tha a’ mhathair a’ fosgladh bùth-teòclaid tarsainn an
rathaid bhon eaglais.
Chan eil an luchd-eaglaise toilichte idir, oir tha a’ bhùth fosgailte gach
Didòmhnaich, agus tha sin a’ cur fearg orra! Tha e doirbh do an nighean agus
a màthair a bhith a’ fuireach anns a’ bhaile bheag air sgàth seo, ach tha na
teòclaidean aca a’còrdadh ris a h-uile duine!
Tha a’ mhàthair a’ coinneachadh ri fear air a bheil an t-ainm “Roux”, ach
feumaidh tu am film seo fhaicinn mus bi fios agad dè tha a’ tachairt ann!
5(a) Èisteachd
Port-Adhair Paris
Hello, Luchd-siubhail eadar Paris agus Glaschu!
Tha sinn glè dhuilich, ach cha bhi an t -itealan a bha a’ fàgail aig ochd uairean
feasgar airson Glaschu, a’ fàgail aig an uair sin . Tha trioblaidean teicneòlach
againn!
Tha sinn a’ feuchainn einnsean an itealain a chàradh agus bidh dàil dà uair a
thìde ann. Bidh sibh a’ fàgail mu dheich uairean a nis!
Faodaidh sibh tadhal air an deasc-fiosrachaidh agus gheibh sibh còig not gach
duine airson a chosg air biadh anns an taigh -bìdh.
HOLIDAYS (INT 1, GAELIC (LEARNERS))
© Learning and Teaching Scotland 2006
35
Download