UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.XtremePapers.com

advertisement
w
w
ap
eP
m
e
tr
.X
w
0513/03
Paper 3 Continuous Writing
May/June 2005
1 hour 15 minutes
Additional Materials:
Answer Booklet/Paper
READ THESE INSTRUCTIONS FIRST
If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.
Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen on both sides of the paper.
Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.
Write a composition based on one of the topics overleaf.
At the end of the examination, fasten all your work securely together.
All questions carry equal marks.
This document consists of 2 printed pages.
SP (NF) S70256/5
© UCLES 2005
[Turn over
om
.c
FIRST LANGUAGE TURKISH
s
er
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS
International General Certificate of Secondary Education
2
Aşaǧıdaki konulardan sadece birini seçip 350 – 500 sözcüklük bir kompozisyon yazın. El yazınızın
okunabilir olmasına özen gösterin.
1
Sizce dünyada nüfus planlaması gerekli mi? Bu konudaki düşüncenizi gerekçeleriyle yazın.
2
DJ’lerin müziǧe katkısı nedir? Sizce bir DJ’yi iyi yapan özellikler nelerdir? Beǧendiǧiniz bir DJ ya
da DJ’leri örnek vererek bu konudaki düşüncelerinizi yazın.
3
Bazı ülkeler dünya barışının korunabilmesi için daha dar alanda etki yapan küçük atom bombaları
geliştirilmesi gerektiǧini düşünüyorlar? Bu görüşü tartışın.
4
“Kapıyı açıp içeri girdiǧimde gözlerime inanamadım. Herkes oradaydı!” Yukarıdaki cümlelerle
başlayan, biten ya da bu cümleleri içeren bir yazı yazın.
5
Rüyanızda Alaaddin’in lambasındaki cin karşınıza çıkıp size “Dile benden ne dilersen.” dedi.
Arkadaşınıza bir mektup yazıp bu rüyanızı anlatın.
6
Ne atom bombası
Ne Londra Konferansı
Bir elinde cımbız,
Bir elinde ayna;
Umurunda mı dünya!
Orhan Veli Kanık’ın bu şiirinin size düşündürdüklerini yazın.
7
“Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakalım!” sıkça duyduǧumuz bir slogandır. Sizce
yaşanabilir bir dünya nasıl olmalıdır?
8
Kendi odanızı nasıl döşediniz/nasıl döşemek istersiniz? Odanızla ilgili kurallar nedir, orada neler
olabilir, neler olamaz?
9
En sevdiǧiniz sporcu ya da takımla bir gün geçirme fırsatınız olsaydı bu günü nasıl
deǧerlendirirdiniz?
Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every
reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the
publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.
University of Cambridge International Examinations is part of the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of
the University of Cambridge.
© UCLES 2005
0513/03/M/J/05
Download