urc gf j

advertisement
urc
VIET NAM
TRUONG D~ HQC DItN LVC
TAp DoAN DISN
S6:
gf j
IDHDL- TCCB
eONG HoA xA HOI em) NGHiA VIET NAM
DQC l~p - Tv do - H~nh phiic
Ha N(Ji, ngayc2c2thimg 6 ndm 2015
Vv: thong bao tuyen sinh
dao tao SDH cua ArT nam 2015
Kinh giri: Cac dan vi trong tnrong
Thirc hien cong van s6 23491EVN- TC&NS ngay 17 thang 6 nam 2015 cua
Tap doan Dien 19c Vi~t Nam vS viec thong bao kS hoach tuyen sinh dao tao
SDH cua AIT nam 2015.
Can cir van ban huang dftn, Truong Dai hoc Dien 19c yeu c~u tnrong cac
dan vi thong bao toi CB-GV -CNV biSt d~ dang ky tham gia du tuyen,
Danh sach dang ky tham gia du tuyen, tnrong cac dan vi tAng hQP va giri vS .
d/c Le Hfmg Hanh (P.TCCB) tnroc 25/6/2015 d~ nha tnrong xet duyet.z, ~
Nu; nhljn:
- Nhir tren;
- Ban giam hieu (d~ biet);
-
Liru: VT,TCCB.
KT.HI¥U TRUONG
CQNG BOA xA HQI can NGBIA VI$T NAM
BQc l~p - Tl)' do - Hanh phiic
T~PBOAN
BIEN LUC VIET NAM
.
.
S6: J34JfEVN-
.
Ha Noi, ngay A~thang
TC&NS
6 ndm 2015
V Iv thong baa k~ hoach tuyen sinh
. Q';H~t~e ~QII.:cua f,i:I[fnam 2015
TRUONG f)~\ HQI.., L ,t N L ~\..-
DE'N
,wi"
So': ....
J( nh giri:
Ngay: .;J.KJ6j).!J-. ;
- Cac dan vi thanh vien EVN;
............... \
I Chuyc'n: ....1CCB..........
!
\
- Van phong/cac Ban co quan EVN.
,
.,
Ciin co Quy~t dinh so 171/QB-EVN ngay 06/3/2015 cua Tong giam doc T~p doan
f)i~n lire Vi~t N am (EVN) vS viec phe duyet kS hoach dao tao nam 2015;
Can cu Thoa thuan h9P tile ky gitra Vien Cong nghe Chau
A va EVN;
EVN thong bao tuyen sinh dao tao sau dai hoc tai AITIAITVN nam 2015 nlnr sau:
Chi tieu tuy~n sinh: thee chi tieu tuyen sinh hang na111cua EVN da thong
bao tai van ban s6 2234fEVN - TC&NS ngay 1016/2015 vS viec k~ hoach tuyen sinh
Sf)H mroc ngoai nam 2015
2. NQi dung: Cac chuang trinh dao tao Thac sy, Thac s9 chuyen nghiep va Ti~n
sy cac chuyen nganh quan ly h~ th6ng di~n (EPSM), nang 1ugng, tai e~u true nganh nang
1ugng, xay dlJIlg, viSn thong, di~n ill, quan 1yd\l' an, qulin tri kinh doanh ..... (chi tiit thea
Ph¥ l¥c tlinh kem)
3. f)i~u ki~n, tieu chuAn dl)' tuy~n: CBCNV tham gia d\l' tuySn phai d~t t6i
thiSu cac diSu ki~n, tieu ehuftn sau:
1.
- C6 trinh dQ ehuyen mon, nghi~p V\l phil h9P v6i nQi dung chuang trinh dao
t~o; dang ky d\l'tuySn ehuyen nganh thee nhu e~u dao t~o ~ua EVNlBan vi·
- Hoan th8nh t6t nhi~m V\l dUQ'egiao', e6 nang l\l'e, phAm eh~t d~o due t6t, trong
24 thang tru6c thai diSm tuySn ch9n khong bi thi hanh ky lu~t vS Bang ho~c chinh
quySn illhinh thuc khiSn trach tr6 len, e6 du suc khoe dS tham gia khoa dao t~o thee yeu
c~u cua Co' sa dao t~o.
-
VS tu6i dai va kinh nghi~m lam vi~c:
B6i v6i trinh dQ tlwc sy c6 it nh~t 02 (hai) na111kinh nghi~m lam vi~c eho
EVNlBan vi, khong qua 40 tu6i; trinh dQ ti~n sy c6 it nh~t 04 (b6n) nam kinh nghi~m
lam vi~c cho EVN/f)an vi, khong qua 45 tu6i. Truang hQ'p cu di dao t~o sau d~i h9C
nganh quan tri kinh doanh c6 it nh~t 05 (nam) nam kinh nghi~m lam vi~c cho EVNlBon
vi va phai la chuyen vien Co' quan EVN ho~c chuyen vien cO'quan cac T6ng cong ty
ho~c Ia can bQ tU c~p ph6 truang phong tr6 len ho~c tuong duang cua cac don vi khlk;
d6i v6i T6ng giam d6c, Ph6 T6ng giam d6c, Giam d6c, Ph6 gifun d6c, K~ toan tru6ng
cac dan vi c~p 2 tr61en ldlong qua 50 tu6i d6i v6i nam va 45 tu6i d6i v6i nu.
- VS van b~g: t6t nghi~p d~i h9C h~ ehinh quy. Truong hQ'p t6t nghi~p d~i h9C
h~ vira lam vira h9C ho~c tir xa (thuQc h~ th6ng van b&ng qu6c gia) phai x~p 10~i t6t
nghi~p tir Gi6i tra len.
- VS ngo~i ngu: t6i thiSu d~t TOEFL nQi bQ (ITP) 500 ho~c TOEFL iBT 45
ho~c lELTS 5.0 ho~c tuo'ng duong. Truong h9P Idl0ng tuySn du chi tieu dao t~o, cho
phep x~t d~n cac tnrong !10'pco diSm TO?FL lTP thap hun khong qua 5 (nam) diSm
hoac diem TOEFL iBT thap hun 1 (mot) diem,
- VS dS tai nghien cuu (chi ap dung voi nghien ciru sinh ti~n sy): nguoi di dao
tao phai co dS cirong nghien ciru theo dS tai duoc dinh hU011gphil hop voi thirc t~ phat
trien cua EVN/f)an vi va duoc dun vi cir di xac nhan tinh c§n thiet cua dS tai nghien
ciru, kha nang thuc hien cua can bi) trong thai gian quy dinh va muc tieu sir dung can bi)
sau khi hoan thanh khoa dao tao,
4.
H8 so' d., tuy~n
CBCNV dang ky du tuyen n9P 01 b9 h6 so vS EVN, g6m:
_ Cong van cu can bi) tham gia du tuyen cua dun vi;
_ Ly lich trich ngang co xac nhan cua dun vi (Phu luc dinh kern);
_ Ban sao co cong chirng: bfug t6t nghi~p d~i hoc, bang diSm/hoc b~ d~i hoc,
chung chi ngo~i ngfr con h~ sir d\lng.
Ngoai ra, CBCNV tham gia dl,ItuySn nghien cuu cac chuang trinh dao t~o cua
AlT/AlTVN va hoan thi~n h6 So' dl,ItuySn (application fonn) theo m~u cua AIT/AlTVN.
CBCNV tham gia d\l' tuySn co thS lien h~ vai AlTVN dS dugc huang d~n chi tiSt thea
dia chi sau:
o AlT-VN t~i Ha Ni)i: nha B3, Truang D~i hoc Giao thong V~n tai, Lang
Thugng, D6ng Da, Ha Ni)i, tel: 04. 37669493.
o AlT -VN t~i TP. HCM: s6 45 Dinh Tien Hoang, qu~
39107473;
o Website: http://www.aitcv.ac.vn; http://www.ait.ac.th.
1, TP. HCM, tel: 08.
Yeu c§u cac don vi ph6 bi~n thong bao nay cho to:::111
thS CBCNV bi~t dS dang ky
va kiSm tra, xac nh~ h6 sO'cua CBCNV tham gia dl,ItuySn.
Danh sach, h6 sO'dlJ tuySn yeu cAu cac dun vi giri vS EVN (qua Ban TC&NS)
truac ngay .. 30. /6/2015./.
NO'i n"{in:
- Nlm tren;
- Luu: VT, TC&NS.
Phu luc. Miu Ly lich trich ngang
(Kern thea cong van s6.2..?J.I:j5IEVN-TC&NS ngay.d.T.-:thang.;'.nam 2015)
LY LICH
. TRicH NGANG
H9 va ten:
Ngay sinh:
Ch6 a hien nay:
Dien thoai lien h~:
Chile danh, don vi cong tac:
Gi&i tinh
Anh 4x6
1. Cac lop dilO tao da qua:
1.1. D~i hoc/sau d~i hoc (chuyen nganh, truong, h¢ dao tao, xip loai, nam t6t nghiep):
1.2. Ti~ngAnh/Phap(bdng/chimg chi, ndm cap):
1.3. Cac khoa dilO tao ng~nhan (chi thong ke cac khoa dao tao tren 3 thdng, co chung chi
va co lien quan din nganh h9C dang kY du tuyen)
-
,"
u
1. Qua trinh cong tac:
3. Nganh hoc dang ky (ghi
I
ro nganh,
truong dao tao):
Xac nh~ncuaTit II trmrng don vi
(kY ten, dong ddu)
N gU'()'ikhai
(kj va ghi
ro ho ten)
cxc
CHU'ONG TRiNH TH.~C S1 vA TI£N si CU_A A£T/AITCV
CHO EVN NAlVI 2015
Co 4 loai chuong trlnh dao tao Th?C SI va Ti~n SI tai AlT
DE
Xl.1..\T
va AITCV <luge d~ xullt cho EVN nam hoc 2015:
1. Chirong trinh thac SI 1 giai doan tai AIT: 22 thang hoc tai AIT
---------2. Cmrong trinh thac sI2 giai dean:
• MD hlnh 2-2 (2 h9C ky tai VN va 2 h9C kY tai AIT):
Giai doan 1: 10 thing tai Vietnam (9/2015-5/2016). Giai dean 2: 12 thang tai AIT (5!2016-5/20 J 6)
..
3.
M6 hinh 1-3 (1 hoc ky tai VN va 3 hoc Icy tai AfT):
Giai dean ]; 5 thang tai Vi~tnam (8/2015-12/2016).
Giai dean 2: J i thang tai AIT (1/2016-5/2017)
Chirong trinh thac SI 1 giai doan tai Vj~tnam:
Mo hinh 16 thang tai Vietnam (bao g6m 1 thang tai AJT)
~,,10hinh 15 thang tai Vl~t nam (bao g6m 5 thang tai AIT)
• M6 hinh 12 thang i~iVi¢t nam, I tuin thuc tap tai cac ruroc trong khu vue vii I win t?i A iT
4. Cheong trinh Ti~n si:
HQc t~1iAIT (Thai lan) va lam nghien eim lu~n an t1;l.i Vi~t nam
Cae thOng tin chung cho cae ch\!O'ng trinh dilo ~o Tlwc si va TiSn SI cua AIT d~ xU§i eno EVN l1am 2015 dU(lc
trlnh bay trong Ba~g 1 va Bang 2.
ChmJ'ng trlnh auo
lqO
sau aq.i IIpc cua AlT, AIT\.'N dim!?eho EVN ndm 2015
Biing 1. Cac chtro'ng trinh dao tao Thac sT AIT ap d~lIlg cho EVN
Nh~p h9C vao thang 5 va Thang 8 nam 2015
#
Chuye.
ngaul>dao
-Yeu <iu_~ v'o-
t~o
~~~'~::_~h-~_-__I ---li~l~n:~:~;r- __
- [:
-L_N_I'_h_ft_Jl_h_~_)C
__
Truong Muitrtl'irng - Tai nguyen va Phat tri~n - All' (SEf{D)
:----
Chlro'ng triuh Thae sl chuvcn J~hi~2 1 l1am
tai ArreV
Ky thu~t va Quan Iy M6i
U6n d0n nam nam kinh
tnrong (PM-EEM)
nghi~m lam viec trong cac linh
vue lien quan
1f--_-'(TIlth
Nang luong,
-'--------,r---.""
chuyen
nganh Wing luong cho
Ubn d6n nam llan1 kinh
nghietn !LIm vi0c lrong cac llnh
phat trien b€n vung
V1lC
..
MOt giai doan tai 11,1Nf)i va 1 chUY~J1 tham
quan h9C lr~ptai Thai Lan (h()~c Singapore.
Malaysia. Indonesia, Trung Quae hay IHi
l_..__.....
Tha<: sI tai All'
...._ ..... _ •...•_._-----'---"_._------
'",
,_.__Lo_3_n
.....L
Cbu(mg
---------_ ...
.....
-'----
_---,, ..._----_._-- .._---,_._---_._----...----.-----r-----------il
..
031712015
.__ .._-_ .._---------'---_._------_
.......
-...
".....
-..
,-,,
..
-,--------,----,.
03/8/2015
..__._-""._-_._-----._
..
__
...
_
...
_..
,__
._
.
...
---'-_
,--'
._'
_
HQc roan phAn tai AIT, Bang coc, Thai Ian
031712015
lien quart
(ESD), Nang hrong, Nang
luong 1::'Ii tao (Rewable
energy and energy
efficiency), Quan Ij h~
th6ng dien (EPSM), tiii
03/8/2015
cAu trLIc ngfmh nang
IUgllg, Quy hO:,lch ngfmh
niing luVng, h(li nh~p
nang IW,mg tai 1;,10viio h¢
th6ngdi~n
2
Clw',mg ,rlllh lIao '<10 sau dr,li 111'(.' ('urI AlT. A/1VN dill/II clIO EFN
11<1111 )()
15
'_-j1
·.:~~.!~lE~!~!:.g.~:£
I..!~.~.!.(~t._y!:'~
..!::·_:f._l J!_g.._il gl-h__,\._' _- _l._\ _1_f_(.._S_'
l_':'_I_-,' )__ ._
_ ..
'Iruyen thong, Vi~n thong, Ky
thU:]1 Dicn. Di~n
nr,
Khoa h9C
May tinh va C6ng nghc May
-.---I--
2
--- --- - -
tlnh - -------_
---.--.----+=--
-
dOt.1I1 t\Ij '"
V<'I
Kv.. thuat~ Cunsc Iwhiel}
va
b
•
San xuat
_ _. __ ..__ .__
.. _._.
.
~
._
.--- ---------_
Ir
.__.
_
-.-.--...
-.-------- ..------------
---I--------------
_.. _. __
_ .
......
__._.y-------------_._._- .....-
031712015
tinh, Truyen thong, Vi~J1 MOl giai d()~U1I~i AIT
thong, Dien-Dien hI, Toan (mg
dung, Thong kc va h~ th6ng
thong tin
II----t-----------+----'<----------------- ----__
._._.
Dien-Dien ur, Co khl, May
evIOt giai dean tai Al'I
tinh
4
Cong ngh~ Thong tin
Truyen thong
f\1ij!giai
_
8/20J)
..
_.
.
_
Mil)'
031712015
._.__
..
8nOlS
-------1-----_. __ ___--
031712015
8/2015
--.------------- --.-....
--------+-----'----Thi~t k~, Co khi, San xuAI,
Mi)t giai doan tai AfT
Dien-Di~n nr, H6a I1<)C,T\T
. S/20l)
031712015
d<)ng, V~t li¢u, -rOllO. May1!.~.I~I_.
__.
.
.
. L.....
.
._
•.
~.-_---_
----11
CiHJ'lJ'll!!trinh That: sf Uai giai doan (Afl'(;V~A! f)
1
~~19~~~Y
X~d~&~tr~&-Q-u-y-·~~G-i-ai-i-lo-Q-n-I-:2-h-~-,-k-j-~-.i-H-i-N-~-i,-l-~~~I---------J-~---------thuat va CO"sa Ha tAng
hoach do thi, Ki~ntrue
cftu'I'Il()"
031712015.7/2015
II-_-L
.....L
..Q!_~ do\Ill !.!_: 2 h9C ky t7i f~
_
.._....__
...._._____
_
--jl
('innlrlp 11'IUhThac
I.:.fwyC-n nghiep .1 uilm tai An'C\/
,
,...
..- ----_ ...._---------------.--------------,-----------Dia tin h9C trong quy
Dja ly, Nang nghi~p, Liim
) nam t~\i Hu NOi.
hO\lch v,\ qUlin Iy
I1ghi~p, Toan, Th6ng kc, L?p
+- I chuy~n tharn quan tht,rc I~p nulYc ngolli
$"
2
.
trinh may tinh, Y t~ cong c(mg,
Di9n lVC. BIHl chinh vi~n
th<lllg, Giao thong, M6i tnr~r-+
_
Queln Iy T)~ran chuycn
Ck Chll c1~1ltu, nha tu van,
1 l1am tl)i Hi) Noi. 'l~p.HCMI\ay c?~~;-:rh()'
+3
sau v~ ph~\.1tri(~ndl,T an xay nhii thilu, ky SU, chuyen vicn
chuy6n tham quanlife t~pnu-6c ngmii
qUllIl Iy d~ran.....
dlfng
031712015
1,5/9/2015
...........
_-_._----+----_. __ ._-----_...
_._
..
nV7/2015
9/2015
3
Chlt'Im!' (dlill ((do (,.10 sail
.1(li
h",c ('/Ia AIT, AITVN dlmh c1lo I:,VN "'1m .20/5
t:;~[-__
'1 .....
.....
_.
.,_.
# - i Chl~\'(~n 1;~~1I1hdilO
I
.
.. _ ~'_u:"~~__
-Y~II--~'Audftu do
Kft
du
c-- .-- ---::-;---------[----..
_ _ II'' '::=~
---
------1-------------- ..----.~------..-------.·.-.·..
~ ~~
.~
. ~~
9,~:,'_~~!l.{·~~d~L('~();vI
)
------rI --·-· vrtn ~
I ::'l,unng
trinh thac sy quae
MOt gial doan tl;liI tl) n{,i, Vi¢l narn V~\ 02
I IE v~quantr] kinh doanh
~lvtn
l1i I19Ct:,tiAIT, ll~! lar.!..
..
._ 0.),7, ..Ob
d~tll.hcho
cac
nha
quan
ly
1(1, t ) _ "-1 ,'. r.: 1 11 ce ) l'v1Qt giai doan tai thanh ph.:) '.ICl\.t Vi~t 1I,1nl .
o:.."nn: J' .Je
'j"'lH \) 1 ,"
inh
.loa .1(,C X,\ 191. "Ill} 1:, _.lllg,
~.
_ ..... _ ..
I.
( \"'"
f
c,lUy~n~lgan
nolle. Khoa hoc. Kv thuat
- va 02 chuyen dll19(. t<).1:~I~.:~~_I.:~r~
.
..
.____
kel hop Quail ly cong
b "
'.
.
~
MOt giai doan tai fJ6ng Nai hoac Vuug- Tau,
n,gh~~va Kinh doanh quoc
031712015
Vj~t flam v,\ 02 chuv~n
di Iwe t~j All' Th:ii Ian
Ie
J
t • .,.'
11---1.....:..::-----------1----------
2
Chmmg trinh th~c sy quun
trj kinh dounh (MBA)
chuycn ngllnh Mru'kcting
dich VI,l. Qmln ly hanh
chinh cdng, Kinh doanh
qu6c t~. QUflll Iy c6ng
nghi;. qwin I~ t,li chinh
..
--- ...
-1-...
te,
Khoa hl}c xii hc)i, kinh
C6ng
nghi;, Khoa h\)c, Ky thll~t
---- ....
----...
-.-.-.---_
..
....
-+-
Hoc toan ph~n t<,li AIT, BeIng c()C, Thfli Ian
.
031712015
,, . ~
Nh~p h\,l\:
·-1-·--- ..·- ·..·..
2·,·.·1··,'···\}·- •.•··.·.~--(··.·-1·1.. ~-··
J
..--
_
f)
... ---
,
..-...--.-------- ...-------ll
1'i'"/R!"I.)I"
.".",1. .. ..__ ...
~I
5/10/2015
1--
-l
. __ ...........: .. - ....--------
8/8i20) 5
4
Thing 2. Ca c churrug ninh dao tao Ti~n sl
{Ip
d\lng cho EVN
Nh~p hoc vao th{H1g 8/2015
L_ -
._~:#]~~;i-,-~;;~~-~-g~;;;i~~t~~(;-t~~:
__
Yen ~-:_:..~l'f;u:~~....
-
~_1 '._~_._.~;;::~~~;~!:_~-_~~
_1_ f{l.~~.~-;I-Qr;~~6
ql' _
~.~r
.._~_
Nhflp hQ{'
Tnrhng i\ y iIHlf} I \',l ('11ug ngh~ - ArT (SET)
I
Ky thuat Xay Dung v:\
Quan Iy Co slYHa tling
1--__ .
2
3
I-I'h~lc '~T~'gDllhXay d-v~·n'__-g-v-a-(-)I-J;)-n'-l§:Tj~;<-\.I-"I-l}·-'~-----"""""""""'---------
H{I H1ng hoac cac nganh khac lien quan d0n
--I_x_il...._v_d__,lJ'-.rt_IL_____
__
Khoa hoc may tinh va
Thac 51 nganh Cong ngh~ thong tin, quan J,Y'
Quart I'll thong tin
~!~Q_r:'gtin, khoa h\)c rm'tv tlnh
.
-:;Ky thll~t va Quan Iy ('ang Thac sl ky thufit cac chuyen nganh CO' khi, che
nghi9P
1(10, rang nghe hoa, ky thU~ltva quan ly cong
.
rl(l,hi~p
.
_.___
Th9C 51ky thu~t cac chuyen nganh cong ngh~
th6ng lin, C!Y kill, di~n. di~n tiT, w dH,_·n.._t_lr__
Vien '[,hong
TIwc sl ngllllh Vi6n thong ho~c efic nganh lien
quan kh,ic
Cong ngh~ Thong tin va
Thac 51 kv thuat vrvi"~;~'thong,c6ng nghc
Tnjv~n thon~
.... tho'ng ~!1'v;l tn~ven thong
~
~ . ...,-,--,.
---1
Dja Ky tbtl:).t va Ky thu~t
Thi(lc 5T nganh Ky thuQ_tXay dVng, Ky !hu~t Co
Ta.i nguyen dAt, Kg thu~it
khi, Ky thu~t Cong nghi~p, Ky thu~t Dflu khi,
Khan sat viI Tham d6 D~u Dia chJI, Dia V~t Iy....
5
6
5
-----
- --.---_,----------
.
Co- di~n tlr
4
-- ..----
H<'K tai AfT;
V6i chuong trinh Ky thtl~t
Xfiy Dung V[1 Quan Iy CSf·iT
va Clnrong trlnh Dia Ky Thu~t
y,l Ky thu~lt TiJi nguyen d&t.....
h(lC vien h\lc llH,lt giai dO{1!1\]
VN vii Ifim research t<;li A IT
Bang C:{ic
03!7i20 15
8/2015
khL
#
------
Chu),en nganh dllO t;,to
Yell diu delU vao
- ··1·---··
II------'------------'--.-----._
.__.
ChU011g trinh tiSn
1.
sy
Qll(1ct6 v~ quim tr! kinh
doanh (PhD, DBA)
.Th~lC
,
,. k'
.~ Cong
.,~
sy- ve~.Khoa )we ,lea-) 11)1,
'mh Ie,
ngh~, Khoa hQc, Ky tllU~t
II----I--------r---'--~-I------
2
Chuo-ng trinh tien sy ve
Qui.ll1 t1'i kinh doanh
dimh cha dlc nlui qmln
1y(DBA)
Chll'(rtlf; frinil d(,f) /(,TO
Will
.---r-
__ ._.
.
Th~ICsy vi:. Khoa hQc xu hOi, kinh t~, Cong
ngh¢, Khoa h<)c, KS (hu~t
dql
II(/C
GIll AlT. M'lVN
,"",,/l1z clio EVN
11(11/[}015
h[l
so·
dm'o'ng tfinh
._
..__
.
Trm'mg
QUi.lll ....
Iy,--------.-.
- All' (SOi\J)
---r-""-'-' -.
H~1l nC}p
K€t-~Au
.
[
....
_..l.-
..
-----.------
.
.__.__._.__
-,-----.-.----------
i\'1(_)1giai. dO:;tll t;.ti AIT
..
Nh~p lwc
03/7/2015
...
----1----
Hai giai do,)n (~liVi~t Ilam
vii Thai Ian
--------.---
OJI7I20lS
----.-
---.----
-----il
..
-..··---····----·---··-----11
8/811015
---·-·---~---·-···------ll
22/8!~OI5
5
PROFESSIONAL MASTER PROGRAM IN
PROJECTMANAGEMENT SPECIALIZED IN
CONSTRUCTI.ON (MPM)
Introduction
The Asian Institute of Technology promotes
technologicalchangeand sustainabledevelopment
in the Asian-Pacific region through higher
education, research and outreach. Establishedin
Bangkok in 1959, AIT has become a leading
regional postgraduate institution and is actively
working with public and private sector partners
throughout the region and with some of the top
universities in the world. Since 1993, AIT has
formed its outreach in Vietnam.
The Schoolof Engineeringand Technology(SET)of
AIT in collaboration with AIT Center in Vietnam
(AITCV)offers AIT ProfessionalMaster Programin
the field of Project Management specialized in
Construction for Vietnamese construction and
infrastructure professionals.
The Project Management in Construction field of
study trains professionalsto playa leading role in
the international construction industry. It molds
students to become active leaders in the
construction industry and large construction
project. The program preparesfor students:
Main Features
of the Program
Oneyear professionalAIT Master's degree.
Creditscanbe accumulated during four years
Certificate courseworks
International field trip to the large
construction sites in the region
Study language:English.
Program
Structure
AIT Professional Master Program is designed for
those engineerswho cannot leave their work while
following a master program. The program is
conducted in one year. To complete the master
program, participants need to complete 11 courses
and 1 project report with total 33 credits.
In the first two semesters,students will take basic
and advanced courses selected in consultation
with an academic/thesis advisor from among the
regular courses offered at AlT. During the third
semester, students will carry out their project
study. Students will conduct international field
trips:
First trip: Study at AIT
-:i.:
Second trip: visit to the large construction
sites outside Vietnam, such as Thailand,
Singapore, Malaysia, Indonesia, China and
Taiwan or do internship in AITThailand
Third trip: to AIT to attend Graduation
ceremony
- To become outstanding managers and
decision-makers familiar with the modern
techniques of construction management,
engineering managementand infrastructure
management
- To more competent and capableto manage
international large construction projects
- To be able to assistthe corporation to install
and develop project managementsystem in
a company
2
English Entry Requirement
450,000 VND. This fee is paid to AITVN when
applicants submit the application documents.
AITis an international institute with Englishas the
sole language of instruction. Admission to AIT
Teaching Schedule
requires proof of English language proficiency
The program is conducted during non-working
hours (weekendsand evenings)
which may be satisfied in any requirement of the
following:
IELTS(5.0)
Faculty
TOEFL(Paper -based: 500; Computer -
Faculties are from Construction Engineering and
Based:173;or Internet - based:61)
•
AITEIT.Applicants can apply for English
Infrastructure Management (CEIM) program- AlT.
CEIMis highly experiencedin project management
Test offered by AIT at AIT-VN. EnglishTest fee:
education, from short training programs to master
450,000VND.
programs, doctoral programs and post-doctoral
programs.Sofar, there are more than 800 masters
Entry Requirements
To be eligible for admissionto the AIT Professional
master'sprogram, an applicant must:
•
Hold a Bachelordegree (normally from a
four-year program), or its equivalent, in an
appropriatefield of study.
•
Have undergraduate grades significantly
program and more than 500 trainees from short
training programs received certificates offered by
CEIM. CEIMalso have its strong partnership with
government's construction
organizations and
industrial zones in providing consultancy services
and professionalresearchesto enhancethe quality
of construction projects.
aboveaverage.
•
Havegood command of English
•
At least three year of working experiences
Application form
www.aitmpm.com.
and doctors graduated in Project Management
For AIT Faculty'sprofile, please refer to
www.set.ait.ac.th/ceim
can be downloaded at
Application submission fee:
Curriculum
//)~~~~~~~~~~~~~~---
'''l
Lp~
./
3
English Training Program
Tuition and fees can be paid as 3 installments and
AIT-VN will conduct 80 hours intensive English
at the beginning of each semester. Total tuition
Training for those who need to improve their
and
AcademicEnglishSkillsbefore joining the program.
(VND7,995,000/credit)**. Break down of tuition
The English Training
and fees is:
Program also
guides
fees:
VND
290,485,000
participantshow to conduct AITEIT.
VND 10,660,000
1. Registrationfee:
Language
Theprogram is conducted in English
2. Tuition fee for 1st semester: VND 95,940,000
Admission Schedule
3. Tuition fee for 2nd semester: VND 87,945,000
For Hanoi & HCMC
Intake'
,_~ •
• ~")
.... ,',:
• -
•"
,.:2015"
.'
'.
Deadlinefor application
Intensive
•~
• 1~
~ :'.'"
4.
lSI
International fieldtrip fee: VND 15,990,000
..'
15 June2015
lSI
Interview & Entry test
':
•
(8 days, 7 nights)
deadline:15 Apr 2015
2nddeadline:30Jun 2015
5. Tuition fee for 3rd semester: VND 79,950,000
6. 2ndand 3'dInt. fieltrip fee:
English
VND 36,244,000(.)
March 2015
Training
* Optional for 2ndand 3'dtrip. Feeincludes:air ticket,
transportation, insuranceand accomodation.
"'* This rate of exchange(ROE= 21,320) is only for
reference purpose.Applicable R.O.Eis selling rate of
Vietcombank on the invoice date, Source:
www.vietcombank.com.vn. The Asian Institute of
Technology (AIT) reserves the right at any time to
change or modify fees, as it deems appropriate.
Tuition and Fees
Contact:
For morde detailed information pleasekindly drop at:
www.aitmpm.com, www.professionalprojectmanagement.blogspot.com,www.masterprojectmanagement.org
Asian Institute of Technology in Vietnam
Ha Noi
Can Tho
Ho Chi Minh city
Ms. KieuPhuongLy
Ms. Tran NguyenDuong Chi
Ms. NguyenLeTuong
Tel: (84-4)37669493(131)
Tel: 84-710-3815523
Tel: (84-8)39107423 (117)
Cell: 0904954818
Mobile: 01 213 956 618
Cell:01 285 265 168
Email: [email protected]
phone: 844.3766.9493 .. 1
phone: 848.3910.7423 ....,Jax848.391 0.7422
phone: 84710.381.55231
fax 84710.381.7860
.
CHUONG TRiNH THAC st CHUYEN NGHIEP AIT
QUANLYDl/ ANXAY Dl/NG (MPM)
.
Gi6i thi~u
Vi~n Cang ngh~ Ch§u A (AIT) 121Vi~n dae tao sau
trong quan Iv x§y dl/ng, ky thu~t va hi;!
d~i h9C Qu5c te ve Cang ngh~ va Quim Iv, tru so
chinh ti;!i Bang C5c, Thai Ian. AIT giCi'vai tra hang
tang.
- Trc thanh nhD'ng nha quan IV co nang hrc
dau trong vi~c gioi thi~u nhCi'ng51/ thay doi ve Cong
canh tranh cao trong cac dl/ an xay dl/ng
nghe va Quan IV cho sl/ thay doi va phat trien ben
vCi'ngcua Khu vl/c Ch§u A - Thai Binh Du'dng thong
qu5c te quy me Ion.
- TrQ' giup cho to chirc thiet I~p va phat trien
h~ th5ng quan IVdl/ an chuven nghi~p.
qua cac chu'dng trlnh dao tao sau di;!i h9C, nghil~n
CUuva heat 09ng nr van ket hop giCi'acong nghe,
hoach ojnh va quan IV. AIT era thanh I~p Trung tam
AIT ~i Vi~t Nam tlt nam 1993.
Tnfong Ky thu~t va Ceng nghe - AIT ph5i hQ'pvoi
Trung tam Vien Cong nghe Chau A ti;li Viet Nam to
chU'cdao ti;lo Thi;!csy chuyen nghi~p AIT ve Quim Iy
dl/ an xay dl/ng (MPM) danh cho cac chuyen gia
Vi~t nam trong linh vl/c xay dl/ng va cd sa hi;!tang.
Chu'dng trinh MPMdao t90 cac chuyen gia hang OaU
va cac nha lanh 090 nang d9n9 trong nganh ceng
nghiep x§y dl/ng va cac dl/ an x§y dl/ng quy me
1O'n.Chu'dngtrinh trang bi cho hQcvien:
Cae d~e di~m ehinh ella ehu'ong trinh
Chu'dngtrlnh thi;!c sy chuyen nghiep 1 nam
do AIT cap bang
Tin chi co the t{ch lOy trong vang bon nam.
Cap chU'ng chi cho cac man h9C holm
thanh.
Tham gia thl/C te ti;!i m9t sO'cong trinh Ion
trong khu vl/c
Ngon ngCi'h9Ct~p: Tieng Anh.
- Tra thimh nhCi'ngnha quan Iy va ra quyet
ojnh suat sac vO'icac ky thu~t tien tien
5
cAu true
chuong trinh
ChU'dngtrinh thac si ehuyen nghi~p dU'ge thiet ke
dimh eho cac hoc vien co the vira tham gia hQC,vlta
duy tri eong vi~e ella minh. ChU'dng trinh dU'gethl/e
hi~n trong 1 nam. De hoan thsnh ehU'dng trinh
Th~c si ehiJyen nghi~p, hoc vier; cali hoan thanh 11
mon hoc
mQt Ce
tot hghj~p vdi tong so tin chi
121 33.
Trang hai hoc kY Oau tien, hoc vien se tham gia hoc
cac mon cd ban va nang eao thea sl/ tU' van cue cac
giao sU'den tU' AIT. HQe kY 3 hQe vien se tien hanh
nghien eU'u va hoan thimh tieu lu~n/bao cao tot
nghi~p. Trong ehU'dng trinh hQc, hQe vien se tham
gia cae ehuyen tham quan thl/e te t~i m9t trong cae
nu'ac trong khu vl/e va hge ~p ngan ngay ~i AIT:
va
ali
Lan 1: HQet~p ~i AIT Thai Lan
Lan 2: tham quan thl/e te t9i m9t 55 dl/ an xay
dl/ng Ian trong khu vl/e nhu' Thai Lan, Singapore,
Malaysia, Indonesia, China, ho~e Dai Loan...
Yen cAu nh,p h9C
Yeu eau dOtvoi
cac Ltng vien cua chu'dng trinh Thac
si:
•
Co bang d9i hoc h~ 4-5 nam ho~c tu'dng
dU'dng, ehuyen nganh phu hgp.
•
c6 diem tong ket d9i hoc tren trung binh.
•
Trinh d9 tieng Anh tot
•
Co kinh nghi~m lam vi~e It nhat 3 nam
Ho sd c1l1rfelay
t?i www.aitmpm.eom . L~ ph/ xi/ly
hO sd: 450,000 VND. L~ ph/ nay dllr;le npp khi Uhg
vien npp hO sd eho AITVN.
Yen clu v~ trinh dQ ti~ng Anh trU'lYCkhi
nh,p h9C
AIT 113 m9t vi~n quoe te voi tieng Anh la ngon ngCi'
giao tiep chlnh trong giang d9y. De tham gia
Lan 3: Dl/ I~ tot nghi~p t9i AIT
ehu'dng trinh Th~e sy ehuyen nghi~p quan IV dl/ an
xay dl,lhg cae U'ng vien can co m9t trong nhCi'ng
Giang vien
chLtng chi tieng Anh sau:
Cik giimg vien den tU' Khoa Ky thu~t xay dljng va
Quan IV Cd so h9 tang (CEIM) cLla AlT. CEIM da co
nhfeu kinh nghi~m dao t90 ve quan IV dl/ an tlt cae
khoa hQe ngan h9n den ehu'dng trinh dao t90 th9C
si, tien si va nghien cU'u sau tien si. Tlnh den nay da
co hdn 800 th9C si va tien si t5t nghi~p nganh quan
Iy xay dl,lhg va hdn 500 hQe vien ngan h9n dU'ge
dao' t~o boi CEIM. CEIM cOng 113 doi tae tin c~y ella
cik to chLtexay dl,lhg nha nu'Ce va khu eong nghi~p
Ian trong vi~e cung cap dlch vl) tU' van va nghien
cUu ehuyen sau nham nang cao chal Iu'gng cae dl/
an xay dl,lhg.
Thong tin ve cae giang vien eva AfT co tM' c1l1r;1c
tham khBo tiJi website www.set.ait.ae.thleeim
•
•
IELTS (5.0)
TOEFL (thi giay: 500; thi tren
tlnh:173; ho~e thi qua Internet: 61)
•
AITEIT. Hgc vien dang kY tham dl/ kiem
tra de lay xae nh~n diem AITEIT ~i AlTVN. L~ phfkie"m tra la 450,000 VND.
may
ThOi gian h9C
HQe ~p trung vao cae buoi tOt cae ngay trong tuan
va euoi tuan. M9t thang hQet~p trung 1 tuan.
Ngon ngfi· giiing d~y
Tieng Anh
6
Chuong trlnh hQc
_
,.
'i ~..r_~
_~
11
I 1- 'v
_
1.1 I:j
, 1
_
_
~4
•
~
""':)".:::~,...,~.~~
I
_
r
1__
_
H~.,.}
__
, ~
I
...::
__
•
fn}.~
,'"
I.:
~
.J
_
-
-
-
I'
;~,
_4 ..
-
I
Il "
~
.'
1
CE70.12
Quim IV doanh nghi~p xily dl/ng
2
CE70.21
~p ke hoach va kiem scat dl/ an tong hcp
3
CE70.11
Quim IV chi phi va tai chlnh cong trinh
4
CE70.44
Ky nang giao tiep va dam phan cho Giam doc dl/ an
5
CE70.33
Quan Ivan toan va s6'c khoe trong xay dl/ng
6
CE70.22
Quan Iv rui ro hcp dong va phap IV
7
CE70.43
Huy d9n9 von cho dl/ an (Project Financing)
8
CE70.13
Quan IV chat 1u'!;Ingcong trinh
'
CE70.9008
Quan IV dl/ an Ltng dl,mg trong cac dl/ an dLtong ong Dau/Ga
CE70.9009
Quan Iv dl/ an Ltng dl,mg trong cac dl/ an Nha cao tang
12
CE70.9004
Quan IV dl/ an Ltng dl,lng trong cac du' an Nha 0 va Bat dong san
13
CE70.9011
Quan IV dl/ an Ltng dl,mg trong cac dl/ an thLtdng mqi
CE70.9013
Quan IV dl/ an ung dl,lng trong cac dl/ an hi;! tang cong
CE70.9012
Quan Iv dl/ an ung dl,lng trong cac dl/ an Dau khl
14
15
>~'.. ~
,_-
Quan Iv dl/ an Ltng dl,mg trong Kinh doanh xay dl/ng va mo phong dl/ an
11
:_:/
,_
CE70.9010
10
--;:..-~,
-_ -
.,
1
9
=
Lj"IT~1""T;r'T
, '
to'
HQc phi
Chu'ong trlnh ti~ng Anh
AIT-VN se to chuc chLtdng trinh boi dLtong tieng
Anh 80 gio danh cho cac ltng vien co nhu cau trau
dei them cc3cky nang tieng Anh trLtOc khi tham gia
n9P he sd chLtdng trinh thi;!Csi. ChLtdng trinh tieng
Anh nay cOng se ha trc;1kY nang tham gia bai kit~m
tra AlTEIT cLla AIT dqt ket qua tot.
Lich tuy~nsinh
Hc;>cphi co the thanh toan theo tLtng hc;>ckY va dong
vao dau mai hc;>c kYo Tong hc;>c phi: VND
290,485,000 (VND 7,995,OOO/tin chi)**. Chi tiet
cLla hc;>cphi nhLt sau:
1. Ph, d~mg kY:
VND 10,660,000
2. Hc;>cphi hc;>cky 1:
VND 95,940,000
3. Hc;>cphi hc;>ckY 2:
VND 87,945,000
4. Phi tham quan, hc;>ct~p tqi nLtoc ngoai-Ian 1:
(8 ngay, 7 dem)
VND 15,990,000
Ha Noi va Thanh pho He Chi Minh
5. Hc;>cphi hc;>cky 3:
Hqn n9P he sd
15/6/2015
Phong van va kiem tra
Ddt 1: 15/04/2015
dau vao
f2.Q't].: 30/06/2015
Tieng Anh ho trQ'
03/2015
VND 79,950,000
6. Ph, tham quan, hc;>ct~p t(.li nLtoc ngoai-ran 2,3:
VND 36,244,000 (*)
• Bao gem: ve may bay hai chi'eu, di l(.li, bao hiem
va che; t?i mJ'Octham quan. Khong bat buoc tham
gia chuyen di ran 2 va 3.
** Ti gia ngoGli t~ (21,320) chi mang tinh tham
khao. Ti gia ban tGlithai di~m hi~n t<;licLla ngan
Mng Vietcombank se dU'c;>'cap dl,mg trong yeu
c~u thanh toen hc;>cphi. AIT co the dieu chinh
muc h9C phi t<;libat ky thai diem nilO neu can thiet.
a
7
Lien h~
De biet
them thong tin ve Chu'dng trinh hec, vui long truy c~p website:
www.aitmpm.com. www.professionalprojectmanagement.blogspot.com.
Vi~nCong ngh~Chau
www.maste;projectmanagement.org
A. t~i Vi~t Nam
T~i His N9i
T~i Can Thd
T~iTp. HCM
Ki'euPhu'dngLy
Tran Nguy~n Du'dng Chi
Nguy~n Le Tu'ong
Tel: (84-4) 37669493 (131)
Tel: 84-710-3815523
Tel: (84-8) 39107423 (117)
Cell: 0904954 818
Mobile: 01 213 956 618
Cell: 01 285 265 168
Email: [email protected]
8
Download