ສະມະຄົມພັດທະນາກະສິກ າ ແລະ ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍືນຍົງ (ສກສຍ) Sustainable Agriculture and Environment Development

advertisement
ສະມະຄົມພັດທະນາກະສິກາ ແລະ
ສິິ່ງແວດລ້ອມ ແບບຍືນຍົງ (ສກສຍ)
Sustainable Agriculture and
Environment Development
Association (SAEDA)
ທຬຄຈຳ ພ
ິ ິ ຅ຈ - Co-Director
ົ ຄພ
NSC of SGP/GEF/UNDP
ກຬຄບະຆ
່ ຽຘກ
່ ຽວກັນກຳຘພັຈທະຘຳກະສ
ິ ກຳຬ
ິ ຘຆ
ີ ໃຘ ສບບ
ຸ ມແລກບ
ລຳວ,
ວັຘທ
ີ 10-11/12/2012, ່ີ ທ PAFO LNT
Tel: 021 264290, Fax: 021 31581, P.O.Box: 4881, VTE
Email: [email protected], www.saedalao.org
3 Strategic Areas
1. Develop/promote Sustainable
Agriculture/Organic Agriculture
2. Pesticides Risk Reduction
3. Biodiversity development and
conservation
Training Need Assessment
1. Economic/Money
20%
2. Natural resource/Environment
18%
3. Infrastructure
16%
4. Social
14%
5. Human (health, knowledge, skill...) 32%
Steps of Promote groups
1. Build model farmer/expert farmers
2. Farmers to farmers extension (FFE)
3. Informal group
4. Formal group
5. Association
6. Cooperative
Value of support groups
National
SAFA
Province
SAFAs
District
SAFAs
SAFAs
Group productions
Group productions
villages
SAFAs
SAEDA
The Key mechanisms of support
“Farmers to Farmers Extension (FFE)”
Steps of Supporting
1. Learning/Exchange
2. Food security/sufficiency
3. Marketing (local)
4. Export?
Promotion activities for
consumers
1. Advertising: TV, radio, news spaper…
2. Tools: VDO, Posters, brochure, handouts…
3. Campaign impact of pesticides
4. Survey ideas/needs/recommendations
5. Field visit
6. Exhibition/Market fair
7. Exchange/report/training
Lesson Learned from Implementing
Items
Cost/Invest
Loan
Yield/Production
Income/Economic
Livelihoods
Environment
Health
Social and culture
Family happiness
SA/OA
ຂອບໃຈຫຼາຍໆ
Thank you !
ຆຳວຘຳໄຈ
ຸ ຂະພຳນ,
້ ເວ
້ ບະກັຘທຳຄຈ
່ ຳ ກຳຘ຃ຳ້
້ ຳຘສະນຽຄຬຳຫຳຘ, ສ
ົ ້ ຳວ
່ີ ສຄແວຈລ
່ີ ຘ ແມ
່ີ
້ ຬມ ແລະ ກຳຘຘຳໃຆ
້ ຆັນພະງຳກຬຘທ
້ ຬຄຖ
່ ຘບັຈໃ຅ທ
່ີ ສ
ສະ຃ັຘທ
ຸ ຈໃຘກຳຘພັຈທະຘຳຆ
້ ື ງຘງ
ີ ິ ວຈຂຬຄເຂ
ົ ຳເ຅
ົ ້ ຳໃຫ
ົ ຄ
Download