Informačný list predmetu
Názov predmetu
v SJ
Názov predmetu
v AJ
Názov predmetu
v jazyku, v ktorom
sa predmet vyučuje
Anotácia predmetu
Rozsah
Počet kreditov
Vyučujúci
Výskumný seminár z medzinárodných hospodárskych vzťahov
Research seminar in international economics
Research seminar in international economics
Predmet zoznámi študentov s hlavnými dielami (článkami)
medzinárodnej ekonómie v posledných 30 rokoch. Študenti v rámci
domácej prípravy naštudujú dôkladne vybrané články, ktoré sa následne
na hodinách budú analyzovať z hľadiska ich obsahu, významu pre
ekonomickú teóriu a pre prax. Podmienkou pripustenia na predmet je
úspešné absolvovanie predmetov medzinárodné hospodárske vzťahy
a teórie medzinárodných hospodárskych vzťahov.
The course will introduce students to the main papers in the field of
international economics in the last three decades. Students will be
expected to read carefully selected papers by major economists, analyze
their content, their significance for economic theory as well as their
importance for real world. Prerequisites for this course: passed exam
from International Economics and Theories of International Economics.
0/2
2
Ing. Martin Grančay, PhD.
Zápočet – účasť, aktivita, krátka esej.
Forma hodnotenia
Sylabus
Literatúra
Attendance, participation in discussions, short essay.
Témy budú zahŕňať o. i. / The topics will include:
Acemoglu et al. – The colonial origins of comparative development
Akerlof – The market for lemons
Deardorff and Stern – What should you know about globalization &
WTO
Feenstra – How costly is protectionism?
Fujita and Krugman – The new economic geography – past, present and
the future
Jones – Protection and real wages – the history of an idea
Krugman – Is free trade passe?
Krugman – The increasing returns revolution in trade and geography
Krugman – Trade and wages reconsidered
Melitz and Trefler – Gains from trade when firms mater
Tower – The optimum quota and retaliation
Trefler – The case of the missing trade and other mysteries
Vybrané diela hlavných odborníkov na medzinárodnú ekonómiu
(Acemoglu, Helpman, Krugman, Akerlof, Deardorff, Melitz, Obstfeld,
Blanchard, Costinot...) publikované v hlavných karentovaných
časopisoch – American Economic Review, International Economic
Review, Journal of International Economics, Review of World
Economics, Review of International Economics, Journal of Political
Economy, atď.
Informačný list predmetu
Jazyk, v ktorom sa
predmet vyučuje
Selected readings from major economists (Acemoglu, Helpman,
Krugman, Akerlof, Deardorff, Melitz, Obstfeld, Blanchard, Costinot...)
published in major ISI journals – American Economic Review,
International Economic Review, Journal of International Economics,
Review of World Economics, Review of International Economics,
Journal of Political Economy, etc.
Anglický jazyk / English
Download

Research seminar in international economics