Chuùa Cöùu Theá Giaùng Sinh
(The Savior was born)
Mathiô 1:23
www.vietnameshope.org
"Naày, moät gaùi ñoàng trinh seõ chòu thai, vaø sanh moät con trai, Roài ngöôøi ta seõ ñaët
teân con trai ñoù
laø Em-ma-nu-eân; nghóa laø: Ñöùc Chuùa Trôøi ôû cuøng chuùng ta"
* Laïi moät muøa Giaùng Sinh trôû veà vôùi moãi ngöôøi c/ta... Khaép nôi treân theá giôùi ñang nhoän nhòp
ñoùn möøng Giaùng Sinh...
> Nhaát laø cho buoåi saùng ngaøy mai, khi moïi ngöôøi trong c/ta seõ thöùc daäy sôùm
ñeå bieáu quøa cho nhau... coù leõ laø ~moùn quøa maø c/ta ñaõ ñôïi caû 1 naêm nay roài
> Coù ngöôøi thì coøn ñöôïc nghæ laøm, hay caùc hoïc sinh ñöôïc nghæ hoïc cho ñeán ñaàu naêm môùi... thì
tha hoà maø vui chôi, mua saém theâm ~moùn ñoà "on sale" ñaïi haï gía... maø caùc tieäm muoán baùn heát,
ñeå doïn choã cho ~moùn haøng trong naêm môùi
> Nhöng ñeâm nay, ñeå ñoùn Giaùng Sinh cho ñöôïc ñaày yù nghóa
c/ta haõy döøng böôùc laïi... ñeå tìm hieåu xem yù nghóa thaät cuûa leã Giaùng Sinh laø gì?
[PP] > YÙ nghóa cuûa Giaùng Sinh coù phaûi chæ laø 1 muøa ñeå c/ta mua saém, vui chôi, tieâu xaøi,
bieáu quøa cho nhau thoâi khoâng?
> Coù phaûi nguoàn goác cuûa Giaùng Sinh... laø töø oâng giaø Noâen maø ñeán khoâng?
> Thaät ra yù nghóa cuûa leã Giaùng Sinh coù theå toùm taét vaø goùi geùm nhö sau: Ñoù laø ngaøy kyû
nieäm ñaõ 1 laàn Chuùa Cöùu Theá giaùng traàn, thaønh nhaân, ñeå cheát chuoäc toäi cho nhaân loaïi...
ñang soáng laàm than trong toäi loãi... chôø ngaøy phaùn xeùt
[PP] > Neáu phaûi giaûi thích 1 caùch ñôn sô cho caùc treû em hieåu... c/ta coù theå noùi 1 caùch noâm na
Giaùng Sinh chính laø ngaøy sinh nhaät cuûa Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su Christ
> Thaät ra nguoàn goác cuûa Giaùng Sinh... hay goïi laø leã Christ-mas... phaûi baét ñaàu töø Cöùu Chuùa
Gieâ-su Christ
Chuùa Christ khoâng theå taùch rôøi ra khoûi Christmas ñöôïc
# Ngoaøi baûn hieäu cuûa H/T trong ~tuaàn qua coù gaén ~caâu ñeå noùi leân chính yù nghóa naøy cuûa
Giaùng Sinh... nhö sau:
> "Jesus Christ is the Reason of the Season"... Taïm dòch: "Chuùa Gieâ-su Christ laø yù nghóa thaät cuûa
muøa leã Christmas naøy"; hay caâu: "Without Christ, there would be no Christmas" - Khoâng coù Chuùa
Christ, thì khoâng coù Christ-mas!
[PP] > Nhöng caâu hoûi tieáp ñoù laø: Chuùa Gieâ-su Christ laø ai... vaø muïc ñích Ngaøi ñaõ sanh ra ñôøi
ñeå laøm gì?
söï giaùng sinh cuûa Ngaøi caùch ñaây hôn 2,000 naêm roài... thì coù lieân heä gì ñeán toâi vaø baïn
khoâng?
> Thaät ra, neáu c/ta aên möøng 1 ñaïi leã... maø khoâng bieát yù nghóa cuûa noù... thì laø 1 ñieàu raát
thieáu soùt chaêng?
> Cuøng moät luùc, neáu c/ta bieát Christmas coù lieân heä ñeán Ñaáng Christ... maø chaúng bieát Ngaøi
laø ai
Ngaøi ñaõ ñeán vaø taëng quøa gì cho baïn... maø c/ta laõng queân khoâng bieát... thì cuõng thaät laø
1 ñieàu thieáu xoùt chaêng?
> Toái nay toâi xin duøng 3 chöõ... lieân heä ñeán 1 danh xöng cuûa Chuùa Christ
... ñeå giuùp caùc baïn hieåu ñöôïc "Ngaøi laø ai?" vaø muïc ñích Chuùa Cöùu Theá sanh ra ñôøi laø
ñeå laøm gì?
[PP] > Trong saùch Kinh Thaùnh, Chuùa Gieâ-su coù ñeán treân 35 danh xöng
1
... vaø 1 trong ~danh laø Ngaøi ñöôïc goïi laø Chuùa Cöùu Theá
> Ñaëc bieät trong danh xöng naøy... c/ta thaáy coù 3 danh töø - ñoù laø chöõ "Chuùa", chöõ "Cöùu", vaø
chöõ "Theá" (God, Savior, and the World) laø 3 chöõ maø toâi seõ duøng ñeå giuùp baïn hieåu ñöôïc yù
nghóa cuûa Giaùng Sinh
I. Ñöùc Chuùa Trôøi
[PP] > Khi Chuùa Gieâ-su Christ giaùng sinh ra ñôøi... thì Ngaøi ñöôïc toân xöng laø "Chuùa"... hay cuõng
goïi laø "ÑCT"
[PP] "Naày, moät gaùi ñoàng trinh seõ chòu thai, vaø sanh moät con trai,
Roài ngöôøi ta seõ ñaët teân con trai ñoù laø Em-ma-nu-eân; nghóa laø: Ñöùc Chuùa Trôøi ôû cuøng
chuùng ta"
> Chöõ "Chuùa" hay "Ñöùc Chuùa Trôøi" noùi leân 1 ñòa vò cao caû... daønh rieâng cho Thöôïng Ñeá,
Ñaáng Toái cao, Ñaáng Saùng Taïo neân muoân loaøi vaø muoân vaät maø thoâi...
> Hay noâm na ñoái vôùi ngöôøi Vieät-nam... thì c/ta goïi ñoù laø oâng Trôøi - laø Ñaáng döïng neân Trôøi
vaø Ñaát cuøng vuõ truï meânh moâng, Ñaáng ban cho möa, cho c/ta nöôùc uoáng, laøm ruoäng luùa moïc
leân, ban cho côm gaïo, thöïc phaåm cho loaøi ngöôøi
[PP] 1) Danh xöng "Chuùa" naøy thöù nhaát ñaõ ñöôïc tieân ñoùan tröôùc bôûi caùc Ñaáng tieân tri
laø ~ng ñaõ soáng caû traêm ngaøn naêm... tröôùc khi Chuùa Cöùu Theá sanh ra ñôøi
# Chaúng haïn nhö trong saùch Kinh Thaùnh EÂsai 9:6 - lôøi tieân ñoùan qua tieân tri EÂsai ~700 naêm
tröôùc khi Chuùa Giaùng Sinh... thì ñaõ cheùp Chuùa Cöùu Theá seõ sanh ra vaø coù ~danh xöng nhö sau:
(For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be
called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.) “Vì coù moät con treû sanh cho
chuùng ta, töùc laø moät con trai ban cho chuùng ta; quyeàn cai trò seõ naáy treân vai Ngaøi. Ngaøi seõ
ñöôïc xöng laø Ñaáng Laï luøng, laø Ñaáng Möu luaän, laø Ñöùc Chuùa Trôøi Quyeàn naêng, laø Cha ñôøi
ñôøi, laø Chuùa Bình an.”
[PP] 2) Trong saùch Phuùc AÂm Mathiô 1:23 - keå laïi khi Chuùa sanh ra ñôøi, thì ñöôïc caùc thieân söù
laøm chöùng
... laø teân cuûa Ngaøi seõ ñöôïc goïi laø " Em-ma-nu-eân; nghóa laø: Ñöùc Chuùa Trôøi ôû cuøng
chuùng ta (loaøi ngöôøi)"
> Chính Ngaøi chính laø oâng Trôøi... laø Thöôïng Ñeá... laø Con cuûa ÑCT ñaõ ñoäi loát, maëc theå, coù
nghóa laø mang laáy thaân xaùc da thòt cuûa loaøi ngöôøi giaùng xuoáng traàn... chöù khoâng phaûi laø söï
sanh ra nhö moïi ngöôøi thöôøng
> Trong thaân xaùc haøi nhi con ngöôøi cuûa Chuùa Gieâ-su chính laø Ñaáng Saùng Taïo neân Trôøi vaø
ñaát....
[PP] 3) Haøi nhi Gieâ-su sanh ra ñôøi 2,000 naêm tröôùc ñaây chính laø Ñaáng ban möa, ban naéng, Ñaáng
ñaõ döïng neân vuõ truï bao la, vaø ñieàu khieån caû vuõ truï - Ngaøi laøm cho quûa ñòa caàu vaø caùc
haønh tinh bay lô löûng trong khoâng trung,
vaø cuøng 1 luùc laø Ñaáng baûo toàn söï soáng vaø söùc soáng cuûa loaøi ngöôøi
> Nguoàn goác cuûa Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su khoâng phaûi baét ñaàu hieän höõu töø 2,000 tröôùc ñaây
thoâi... khoâng phaûi Ngaøi laø keû "sanh sau ñeû muoän" hôn caùc chuû giaùo khaùc nhö nhieàu ngöôøi
nghó... nhöng Ngaøi laø ÑCT töï coù vaø haèng coù
Nguoàn goác cuûa Ngaøi coù töø tröôùc khi muoân vaät ñöôïc döïng neân
# Trong saùch Kinh Thaùnh Coâloâse 1:15-17 - caùc söù ñoà cuûa Ngaøi ñaõ laøm chöùng veà ñieàu naøy
nhö sau: (He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were
created: things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities;
all things were created by him and for him. He is before all things, and in him all things hold together.) "AÁy
chính Ngaøi laø hình aûnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng thaáy ñöôïc, laø Ñaáng sanh ra ñaàu heát thaûy
moïi vaät döïng neân. Vì muoân vaät ñaõ ñöôïc döïng neân trong Ngaøi, baát luaän treân trôøi, döôùi ñaát,
vaät thaáy ñöôïc, vaät khoâng thaáy ñöôïc, hoaëc ngoâi vua, hoaëc quyeàn cai trò, hoaëc chaáp chaùnh,
hoaëc caàm quyeàn, ñeàu laø bôûi Ngaøi vaø vì Ngaøi maø ñöôïc döïng neân caû. Ngaøi coù tröôùc
muoân vaät, vaø muoân vaät ñöùng vöõng trong Ngaøi."
2
[PP] 4) Khoâng phaûi caùc ñaáng tieân tri, caùc thieân söù, caùc söù ñoà ñaõ laøm chöùng Ngaøi chính laø
ÑCT, laø Con cuûa ÑCT
nhöng ñaëc ñieåm ôû Chuùa Cöùu Theá laø chính Chuùa cuõng ñaõ töï xöng mình vôùi ÑCT laø
moät vaø ñeán töø Trôøi
# Giaêng 10:30 - (I and the Father are one.) Chuùa Gieâ-su daùm xöng: "Ta vôùi Cha laø moät."
# Trong saùch Phuùc AÂm Giaêng 18:36 - coù cheùp khi Chuùa Gieâ-su bò baét vaø saép bò ñoùng ñinh
treân caây thaäp töï gía... thì Chuùa ñaõ laøm chöùng cho quan lamaõ Philaùt ñang tra taán Ngaøi ñieàu gì?
(Jesus said, "My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the
Jews. But now my kingdom is from another place.)
"Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaùp laïi raèng: Nöôùc cuûa ta chaúng phaûi thuoäc veà theá gian naày. Ví baèng
nöôùc ta thuoäc veà theá gian naày, thì toâi tôù cuûa ta seõ ñaùnh traän, ñaëng ta khoûi phaûi noäp cho daân
Giu-ña; nhöng hieän nay nöôùc ta chaúng thuoäc veà haï giôùi."
> Ñieàu naøy chöùng minh Chuùa Cöùu Theá ñeán töø Trôøi... nöôùc cuûa Ngaøi thuoäc ôû treân Trôøi,
chöù khoâng töø haï giôùi maø ñeán
[PP] 5) Ñeán chính ~keû thuø cuûa Chuùa luùc ñoù... cuõng giaùn tieáp laøm chöùng chính Ngaøi laø ÑCT
# Giaêng 10:32-33 - coù cheùp khi caùc thaày thoâng thaùi muoán baét bôù Chuùa ñeå gieát Ngaøi thì
Chuùa Gieâ-su ñaõ phaùn gì? (but Jesus said to them, "I have shown you many great miracles from the
Father. For which of these do you stone me?" "We are not stoning you for any of these," replied the Jews, "but
for blasphemy, because you, a mere man, claim to be God.)
"Ñöùc Chuùa Jeâsus phaùn raèng: Ta ñaõ laøm tröôùc maét caùc ngöôi laém vieäc laønh bôûi Cha ñeán; vì
vieäc chi maø caùc ngöôi neùm ñaù ta? Ngöôøi Giu-ña traû lôøi raèng: AÁy chaúng phaûi vì moät vieäc laønh
maø chuùng ta neùm ñaù ngöôi,
nhöng vì loãi loäng ngoân: ngöôi laø ngöôøi, maø töï xöng laø Ñöùc Chuùa Trôøi."
> Haøi nhi Gieâ-su sanh ra ñôøi hôn 2,000 naêm tröôùc khoâng phaûi bình thöôøng nhö taát caû ~em beù
khaùc sanh ra ñôøi, nhöng ñaây laø söï giaùng traàn maàu nhieäm laï luøng, coù 1 khoâng 2, cuûa Con
ÑCT, chính ÑCT... maëc laáy thaân xaùc loaøi ngöôøi maø sanh ra
# Trong Phuùc AÂm Giaêng 1:14 goùi geùm söï laï luøng naøy nhö sau: (The Word "Jesus" became flesh and
made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the One and Only, who came from the
Father, full of grace and truth.)
"Ngoâi Lôøi (coøn goïi laø Ñaïo, coù nghóa laø Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su) ñaõ trôû neân xaùc thòt, ôû
giöõa chuùng ta, ñaày ôn vaø leõ thaät; chuùng ta ñaõ ngaém xem söï vinh hieån cuûa Ngaøi, thaät nhö vinh
hieån cuûa Con moät... ñeán töø nôi Cha."
# Taïi sao c/ta khoâng coù trôû ngaïi hieåu raèng traùi ñaát coù theå bay lô löûng trong vuõ truï maø khoâng
caàn 1 ñieåm töïa... nhöng laïi coù trôû ngaïi khoâng hieåu raèng ÑCT coù theå maëc theå laøm ngöôøi cöùu
nhaân gian
> Chaúng leõ ñieàu naøy, ÑCT quyeàn naêng khoâng laøm ñöôïc sao?
II. Ñaáng Cöùu Chuoäc
[PP] > Chuùa Cöùu Theá giaùng sinh khoâng phaûi laø "Chuùa" thoâi
... nhöng coøn ñöôïc goïi laø Ñaáng "Cöùu" - coù nghóa laø Ñaáng Cöùu Chuoäc
> Muïc ñích Chuùa giaùng traàn, maëc theå laøm ngöôøi, khoâng phaûi laø ñeå soáng
nhöng thaät ra ñeå chòu cheát treân caây thaäp töï gía 1 ngaøy... ñoå huyeát chuoäc toäi cöùu
nhaân theá
> Taïi sao nhaân loaïi phaûi nhôø ñeán Ngaøi maø ñöôïc cöùu... boä moãi ngöôøi c/ta khoâng töï cöùu laáy
chính mình ñöôïc sao?
[PP] > Muoán hieåu ñöôïc leõ thaät naøy, c/ta phaûi yù thöùc raèng
loaøi ngöôøi ñaõ vaø ñang bò maùng phaûi 1 caên bònh khoâng theå chöõa ñöôïc
# Ngaøy nay coù ñuû thöù bònh raát khoù chöõa, hay coøn goïi laø baát trò - khoâng theå chöõa ñöôïc... daãn
ñeán söï cheát; nhö ~caên bònh ung thö, hay bònh AIDS, vaø baây giôø 1 trong ~caên bònh ñang laøm
nhieàu nôi lo laéng... ñoù laø bònh dòch cuùm gaø
3
> Ñaây laø caên bònh laây ra bôûi ~loaøi chim, vaø roài truyeàn ra ñeán caùc loaøi suùc vaät (poultry) nhö
gaø, vòt vaø gaø taây... roài khi ngöôøi ta aên ~con gaø vòt bò nhieãm bònh naøy vaøo, maø khoâng bieát...
neáu khoâng phaùt gíac nhanh ñeå chöõa trò
maø ñeå ñeán kyø khoâng chöõa trò kòp ñöôïc nöõa... thì chæ boù tay chòu cheát maø thoâi
> Loaøi ngöôøi c/ta ñeàu ñang maùng phaûi 1 caên bònh coøn nguy hieåm hôn ~bònh naøy nöõa... vì caên
bònh naøy khoâng phaûi daãn ñeán söï cheát theå xaùc maø thoâi... nhöng coøn ñem caû linh hoàn cuûa 1
ngöôøi maéc bònh
vaøo löûa hoûa nguïc ñôøi ñôøi nöõa - ñoù chính laø caên bònh toäi loãi
> Toäi loãi laø gì? Laø vi phaïm ñieàu raên cuûa Ñaáng ñaõ saùng taïo neân mình
> Kinh Thaùnh cho bieát caên bònh toäi loãi naøy baét nguoàn töø toå phuï cuûa loaøi ngöôøi ñaõ 1 laàn
phaïm nghòch lôøi Chuùa trong vöôøn cuûa söï soáng... vaø nay vi truøng toäi loãi ñoù ñaõ truyeàn laây ra
doøng doõi cuûa loaøi ngöôøi,
vaøo moãi ngöôøi c/ta, trong ñoù coù toâi vaø baïn
# Saùch Kinh Thaùnh Roâma 5:12 - coù cheùp roõ (Therefore, just as sin entered the world through one man,
and death through sin, and in this way death came to all men, because all sinned) "Cho neân, nhö bôûi moät
ngöôøi maø toäi loãi vaøo trong theá gian, laïi bôûi toäi loãi maø coù söï cheát, thì söï cheát ñaõ traûi qua
treân heát thaûy moïi ngöôøi nhö vaäy, vì moïi ngöôøi ñeàu phaïm toäi."
> Caên bònh naøy chæ coù 1 caùch chöõa duy nhaát... ñeå loaøi ngöôøi thoaùt khoûi löûa hoûa nguïc, maø
vaøo ñöôïc nöôùc thieân ñaøng
ñoù laø thöù nhaát - toäi loãi phaûi ñöôïc chuoäc bôûi huyeát... vì huyeát laø söï soáng - chöù
khoâng phaûi laø söï cheát
[PP] i) Vaø huyeát phaûi ñoå ra... thì môùi coù söï tha toäi coâng bình ñöôïc
# Vaøi tuaàn tröôùc ñaây 1 vuï aùn soâi noåi ñoù laø vieäc töû hình anh Stanley Tookie Williams beân
California
> Anh laø ñaàu ñaûng cuûa 1 baêng ñaûng... maø ñaõ gieát cheát toái thieåu 4 ngöôøi
> Vaøo ngaøy 13, thaùng 12, luùc 12:35 saùng vöøa qua - anh bò chích thuoác ñoäc cheát
> Duø cho anh bò töû hình hay bò keát aùn phaït chung thaân... thì vieäc naøy laøm chöùng söï coâng bình
(justice) cuûa toäi aùc
> Cuõng vaäy, ai trong c/ta cuõng coù theå hieåu ñöôïc... toäi aùc cuûa loaøi ngöôøi c/ta phaûi bò traû gía
baèng huyeát coâng bình!
chöù toäi loãi khoâng theå töï ñi vaøo choã hö khoâng ñöôïc, phaûi khoâng?
> Ai trong c/ta cuõng yeâu thích söï coâng bình (justice) thì chaéc c/ta cuõng hieåu ñöôïc "huyeát phaûi ñoå"
# Coù ~cuoän phim kieám hieäp... maø ~keû aùc ñeán taøn phaù ngöôøi laønh, gieát choùc moïi ngöôøi
> Cho ñeán khi 1 ngöôøi anh huøng lôùn leân, luyeän taäp voõ ñaïo... vaø trôû veà traû thuø quoác daân...
thì ai xem ñeán luùc naøy cuõng voã tay, coù ngöôøi rôi nöôùc maét... vì c/ta ai cuõng muoán thaáy söï
coâng bình phaûi ñöôïc baøy toû ra, ñeàn buø phaûi khoâng?
> Chuùa Gieâ-su ñeán ñeå traû gía cho söï coâng bình cuûa toäi loãi... laø ñieàu ñaâu coù gì khoù hieåu,
phaûi khoâng?
# Saùch Kinh Thaùnh Heâbeârô 9:22 - cheùp roõ ñònh luaät coâng bình nhö sau: (In fact, the law requires
that nearly everything be cleansed with blood, and without the sheñing of blood there is no forgiveness.) "Theo
luaät phaùp thì haàu heát moïi vaät ñeàu nhôø huyeát maø ñöôïc saïch: khoâng ñoå huyeát thì khoâng coù
söï tha thöù."
[PP] ii) Nhöng khoâng phaûi caàn huyeát ñoå ra maø thoâi... chaân lyù ñoù phaûi laø huyeát voâ toäi môùi
ñöôïc
... vì huyeát cuûa ~ai ñaõ maùng toäi nhô roài... thì khoâng theå cöùu ~keû toäi nhaân khaùc ñöôïc
# I Peter 1:18-20 - (For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were
redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of
Christ, a lamb without blemish or defect.) ..."vì bieát raèng chaúng phaûi bôûi vaät hay hö naùt nhö baïc hoaëc
vaøng maø anh em ñaõ ñöôïc chuoäc khoûi söï aên ôû khoâng ra chi cuûa toå tieân truyeàn laïi cho mình,
beøn laø bôûi huyeát baùu Ñaáng Christ, döôøng nhö huyeát cuûa Chieân Con khoâng loãi khoâng vít, ñaõ
ñònh saün tröôùc buoåi saùng theá, vaø hieän ra trong cuoái caùc thôøi kyø vì côù anh em..."
# Boùng toái khoâng theå laøm saùng ñöôïc; chæ coù aùnh saùng môùi chieáu ra söï saùng
4
cuõng vaäy, chæ coù huyeát voâ toäi cuûa Chuùa Gieâ-su, khoâng loãi, khoâng vít môùi cöùu linh
hoàn cuûa nhaân loaïi
[PP] > Chæ coù 1 mình Chuùa haøi nhi Gieâ-su sinh ra ñôøi laø coù huyeát voâ toäi ñoù... ñeå coù theå
cöùu nhaân theá maø thoâi
vì vaäy Chuùa ñaõ phaûi giaùng traàn qua loøng cuûa 1 ngöôøi nöõ ñoàng trinh, khoâng maùng toäi toå
tieân cuûa loaøi ngöôøi
vaø chòu cheát ñoå huyeát treân caây thaäp töï gía...
III. Theá Gian
[PP] > Söï kieän Chuùa Cöùu Theá giaùng sinh laø 1 ñieàu quùa maàu nhieäm
nhöng ñieàu coøn maàu nhieäm hôn nöõa... laø Ngaøi ñeán ñeå cöùu caû theá nhaân - neân Ngaøi
ñöôïc goïi laø Chuùa Cöùu Theá
[PP] > Chuùa Cöùu Theá coù nghóa laø söï cöùu chuoäc cuûa Ngaøi ban cho khoâng coù söï phaân bieät
moät ai...
> Ngaøi khoâng phaûi laø Chuùa Cöùu Myõ hay Chuùa Cöùu Vieät thoâi
... nhöng Chuùa Cöùu theá ban cho baát cöù ai muoán vaø baèng loøng tieáp nhaän laáy söï cöùu
roãi töø Ngaøi
> Söï cöùu roãi Chuùa ban cho khoâng phaân bieät tuoåi taùc, phaùi nam hay nöõ, gìa hay treû - ví baát cöù
ai muoán thì ñöôïc
> Khoâng phaân bieät giaøu hay ngheøo... vì cuûa caûi tieàn baïc ôû treân ñôøi naøy khoâng mua ñöôïc söï
cöùu roãi Ngaøi ban cho
> Khoâng phaân bieät laø ngöôøi toát hay ngöôøi xaáu xa... vì khoâng coù vieäc laønh naøo loaøi ngöôøi
laøm ñuû ñöôïc ñeå töï cöùu mình
... bôûi vì "caû ñôøi laøm thieän thì vieäc thieän ñaâu cho ñuû, nhöng moät ngaøy laøm aùc... thì toäi
aùc coù dö roài!"
> Coù khi caøng laøm nhieàu vieäc laønh, coá coâng söûa ñoåi... laïi laø caøng chöùng toû con ngöôøi thaät
toäi loãi beân trong cuûa c/ta
# Caâu chuyeän 1 oâng thaày teân laø Thaáy... cöù bò caùc hoïc sinh choïc vaø goïi laø "thaày Thaáy Thaáy chöa? Thaáy gì? Thaáy kìa..."
> OÂng thaày Thaáy naøy ñaâm ra böïc mình... beøn ñi ñoåi teân mình laø Thaéng
> 1 Hoâm vaøo lôùp hoïc, noùi vôùi caùc hoïc sinh mình laø baây giôø caùc em khoâng coøn choïc ñöôïc
thaày nöõa
vì thaày ñaõ söûa ñoåi teân mình thaønh "thaày Thaéng" roài...
> 1 Vaøi phuùt sau thì caùc em hoïc sinh laïi uøa leân cöôøi... Thaày Thaéng ngaïc nhieân hoûi: "Taïi sao
caùc em cöôøi thaâyø?"
> 1 Em ñöùng leân traû lôøi: "Hoài xöa, caùc em coøn goïi thaày laø thaày Thaáy... baây giôø thaày ñoåi teân
laø thaày Thaéng
noí loùng laïi cuûa thaày Thaéng laø "thaèng Thaáy" - thì khoâng töùc cöôøi sao ñöôïc!"
> Thaät ñuùng - con ngöôøi caøng coá gaéng söûa ñoåi... thì laïi caøng chöùng toû söï thieáu soùt söï vinh
hieån cuûa ÑCT
trong mình, do toäi loãi gaây neân... maø moïi ngöôøi ñeàu phaûi caàn ñeán Chuùa Cöùu Theá Gieâsu
[PP] > Baát cöù ai ôû treân theá gian naøy muoán ñöôïc söï cöùu roãi
... chæ môû loøng tieáp nhaän ôn ñoù baèng ñöùc tin maø thoâi, qua 1 lôøi caàu xin Chuùa cöùu
linh hoàn mình
# Roâma 10:13 - coù cheùp roõ (for, "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved.")
"Vì ai keâu caàu danh Chuùa thì seõ ñöôïc cöu."
> Ñaây laø phöông caùch heát söùc laø roäng raõi vaø ñôn sô... maø ai cuõng coù theå laøm ñöôïc... vì
baïn coù theå tin Chuùa baát cöù choã naøo, baát cöù luùc naøo, baát cöù ôû trong hoaøn caûnh naøo: Chæ
bôûi loøng tin Chuùa Gieâ-su vaø mieäng xöng ra Ngaøi ñaõ chòu cheát vaø ñaõ soáng laïi töø coõi cheát...
thì ngöôøi ñoù ñöôïc xöng coâng bình... vaø ñöôïc cöùu thoùat khoûi söï phaùn xeùt cuûa toäi loãi
> Thöû hoûi coù ñaïo naøo treân theá gian ngaøy nay coù söï ban cho cöùu roãi roäng raõi nhö vaäy khoâng?
Ban cho baát cöù ai, maø khoâng ñoøi gía, ñoøi ñieàu kieän cuûa ~vieäc laøm laønh laùnh döõ...
5
IV. Moùn Quaø Quí Giaù
[PP] > Chuùa Cöùu Theá giaùng sinh ñeå ban cho c/ta 1 moùn quaø voâ gía
ñoù laø söï tha thöù toäi loãi, vaø söï soáng ñôøi ñôøi ôû treân thieân ñaøng vôùi ÑCT
# Coù 1 laàn vò Muïc Sö John Newton (ngöôøi ñaõ saùng taùc baøi TC noåi tieáng Amazing Grace) ñeán
thaêm 1 gia ñình bò hoûa hoaïn... thì MS Newton noùi: "Thöa oâng baø, toâi ñeán chuùc möøng gia ñình
oâng baø!"
> Ngaïc nhieân heát söùc, gia ñình ñoù toan noåi giaän... laø taïi sao laïi chuùc möøng khi taát caû cuûa caûi
cuûa hoï bò tieâu ruïi heát
> Thì MS Newton noùi tieáp: "OÀ! khoâng phaûi ñaâu! Toâi chuùc möøng oâng baø vì gia ñình oâng baø coù
nhieàu cuûa caûi
maø löûa khoâng theå ñoát chaùy ñöôïc - ñoù laø söï tha toäi cuûa Chuùa vaø söï soáng ñôøi ñôøi
ÑCT ban cho c/ta!" Amen!
> Neáu baïn ñaõ bieát moùn quaø quí gía naøy roài... baïn baây giôø seõ laøm gì ñaây?
Neáu bieát söï ích lôïi quí giaù vaø söï Chuùa cho khoâng... maø khoâng nhaän laáy, thì ôn naøy coù
ích gì cho baïn khoâng?
# Neáu baïn laø 1 trong ~naïn nhaân cuõa baõo Katrina... maø FEMA gôûi cho baïn 1 caùi Check $2,000...
coù saün teân baïn
nhöng baïn laïi khoâng theøm nhaän, hay khoâng chòu cash check noù ra... thì coù khoân khoâng, loãi
cuûa ai?
# Caâu chuyeän veà 1 ngöôøi kyõ sö cheá taïo ra xaø boâng... anh traùch moùc 1 vò MS laø lôøi cuûa Chuùa
chaúng coù quyeàn naêng gì heát... vì neáu coù thì taïi sao coøn bieát bao nhieâu ~toäi aùc, xaáu xa – bieát
bao nhieâu keû döõ ôû treân ñôøi naøy?
> Ñang luùc 2 ngöôøi ñi... thì vò MS thaáy 1 ñaùm em beù ñang chôi ngoaøi ñöôøng – maët maøy chaân tay
dô daùy vaø hoâi haùm
> Vò MS beøn hoûi: "Anh laø kyõ sö cuûa haõng cheá xaø boâng toát nhaát... nhöng thaät xaø boâng cuûa
anh khoâng coù ích nhieàu gì caû
... vì sao coøn bieát bao nhieâu ~em beù chaân tay dô daùy, baån thæu nhö theá naøy?
> Anh kyõ sö traû lôøi : "MS noí nhö vaäy sao ñöôïc. Xaø boâng toâi cheá laø toát laém – nhöng ai muoán
saïch thì phaûi duøng noù
neáu ~em beù naøy khoâng chòu duøng xaø boâng, chaø vaøo tay chaân thì laøm sao saïch ñöôïc?"
>Vò MS khoân ngoan traû lôøi: "Anh noùi raát ñuùng... cuõng vaäy, tuy ôn cöùu roãi linh hoàn cuûa Chuùa
Cöùu theá Gieâ-su ban cho moïi ngöôøi nhö 1 moùn quøa... nhöng neáu c/ta khoâng chòu tieáp nhaän vaøo
loøng cho chính mình
thì sao coù ñöôïc söï cöùu roãi, giaæ thoaùt, thay ñoåi cuoäc ñôøi, vaø leân thieân ñaøng 1 ngaøy
ñaây, phaûi khoâng?"
> Chuùa Cöùu Theá ñaõ giaùng xuoáng traàn gian, ñeå c/ta laø con ngöôøi ñöôïc naâng leân vôùi ÑCT,
ñöôïc söï cöùu roãi linh hoàn
[PP] > Baïn phaûi tieáp nhaän laáy ôn ñeïp ñoù cho chính mình... vì khoâng ai tieáp nhaän söï cöùu roãi theá
cho baïn ñöôïc
> Chuùa saém saüm moùn quøa Giaùng Sinh cho baïn toái hoâm nay... mong baïn môû loøng tieáp nhaän
moùn quaø naøy
... ñeå roài tìm ñöôïc phöôùc haïnh Giaùng Sinh - ñoù laø söï tha toäi vaø söï soáng ñôøi ñôøi, cho
chính linh hoàn cuûa mình...
[PP]: Powerpoint Presentations are available in English. Contact www.vietnamesehope.org.
6
-------------------------------------- KEÂU GOÏI
* Moät laàn nöõa caû theá giôùi ñang môû hoäi - ñeå möøng ngaøy sinh nhaät cuûa Chuùa Gieâ-Su
nhöng caâu hoûi laø – Muïc ñích cuûa Chuùa Cöùu Theá giaùng Sinh laø ñeå laøm gì?
# Ñoái vôùi ~nhaø kinh doanh, coù leõ Giaùng Sinh laø caây thöôùc
ñeå hoï ño löôøng möùc ñoä thu nhaäp, leân xuoáng cuûa kinh teá trong naêm
> Ñoái vôùi ~treû em, Giaùng Sinh laø cô hoäi ñeå nhaän ñöôïc ~moùn quaø maø mình ñaõ chôø ñôïi caû 1
naêm trôøi
> Ñoái vôùi ~ng thích mua saém, thì giaùng sinh laø luùc mua saém ñöôïc ~moùn haøng ñaïi haï gía...
> Ñoái vôùi ~ng laøm vieäc cöïc nhoïc, nhaân coâng, thì giaùng sinh laø thì giôø ñöôïc nghæ ngôi, aên
uoáng, xum hoïpï vôùi gia ñình
vaø xem ~traän footballs soâi noåi
> Taát caû ~muïc ñích naøy ñeàu laø toát ñeïp caû... nhöng taát caû ~muïc ñích naøy chæ laø taïm thôøi,
choùng qua,
vaø chaéc chaén seõ coù hoài keát thuùc
> Chuùa Cöùu Theá ñeán ban cho c/ta 1 muïc ñích cao thöôïng hôn nöõa
ñoù laø söï tha toäi... vaø söï soáng ñôøi ñôøi ôû trong nöôùc thieân ñaøng cuûa ÑCT...
> Mong moãi ngöôøi c/ta hieåu vaø tìm ñöôïc muïc ñích naøy trong ñeâm nay
... baèng caùch môû loøng mình ñeå tieáp nhaän moùn quaø quí gía maø ÑCT ñaõ ban cho qua chính
laø Con moät cuûa Ngaøi
> Coù ngöôøi noùi raát ñuùng: "Con Trôøi ñaõ trôû neân con ngöôøi... ñeå loaøi ngöôøi ñöôïc trôû neân laøm
con caùi cuûa ÑCT..."
> Moùn quaø Giaùng Sinh quí giaù nhaát laø ñöôïc trôû neân laøm con caùi cuûa ÑCT vaø thoaùt söï ñoùan
phaït trong ngaøy taän theá
nhöng neáu baïn khoâng tieáp Con Trôøi... thì khoâng theå naøo trôû thaønh con caùi cuûa ÑCT
ñöôïc...
> Baïn ñang mong nhaän ñöôïc moùn quaø gì buoåi saùng ngaøy mai? 1 caùi maùy ñieän toaùn, 1 caùi digital
camera, ñoàng hoà, X-box, nöû trang, hoät xoaøn... nhöng taát caû roài seõ taøn phai, cuõ kyõ, loãi thôøi,
hoaëc hö hoûng
> Quaø caùp Giaùng Sinh ñem laïi nieàm vui cho c/ta... nhöng chæ laø ~nieàm vui choùng qua
> Thieát nghó sau Giaùng Sinh... chaéc coù leõ cuõng coù caû trieäu moùn quaø seõ bò traû laïi... vì lyù do
khoâng ñuùng côõ, khoâng hôïp maøu, hay sôû thích… khoâng ñaùp öùng ñuùng theo nhu caàu öa thích
cuûa ngöôøi nhaän…
> Moùn quaø quí giaù nhaát laø coù laïi ñöôïc 1 moái lieân heä töông giao vôùi ÑCT
... qua chính Con Ngaøi laø Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su
> Mong baïn nhaän ñöôïc moùn quaø naøy... ngay ñeâm Giaùng Sinh naêm nay...
> Moùn quaø cöùu roãi ñaõ ban cho saün… nhöng moãi ngöôøi c/ta phaûi môû loøng ra tieáp nhaän noù cho
mình
> Gioáng nhö khi mình môû voøng tay ra - nhaän ~quaø Giaùng sinh töø ~ng thaân yeâu... thì môùi ñöôïc
moùn quaø ñoù cho mình..
> Thì khi chuùng ta chòu "môû loøng" mình ra - nhaän söï cöùu roãi cuûa Chuùa ban cho khoâng ñieàu kieän
thì chuùng ta môùi coù ñöôïc söï cöùu roãi & söï soáng ñôøi ñôøi - cho linh hoàn cuûa mình
> Mong baïn saün loøng ñoùn nhaän Cöùu Chuùa Theá Gieâ-su vaøo taám loøng cuûa mình.....trong muøa
leã Giaùng Sinh naêm nay
> Baïn coù theå nhaän moùn quaø naøy chæ baèng ñöùc tin... qua lôøi caàu nguyeän ñôn sô thaønh taâm
toái nay:
> Baïn coù theå töï nghó... toâi khoâng bieát caàu xin nhö theå naøo...
Ngay toái hoâm nay - toâi seõ giuùp baïn caàu nguyeän ñeå tieáp Chuùa Cöùu Theá vaøo loøng mình
(dô tay)
"Laïy Cha Thieân Thöôïng Chuùa Cöùu Theá yeâu daáu! con laø keû coù toäi
... vì sanh ra töø doøng doõi toäi nhaân & ñaõ laøm phaïm nhieàu toäi aùc, xaáu xa.
7
> Nhöng Chuùa ñaõ döïng con neân ñeå coù 1 moái lieân heä ñôøi ñôøi vôùi Ngaøi... neân Ngaøi ñaõ sai Con
Ngaøi laø Cöùu Chuùa Gieâ-su giaùng traàn chòu cheát treân thaäp töï giaù, chuoäc toäi cho con.
> Nay con thaønh taâm baèng loøng aên naên thoáng hoái, vaø laáy ñöùc tin tieáp nhaän moùn quaø Ngaøi
ban cho – ñoù laø söï tha toäi & söï soáng ñôøi ñôøi qua Cöùu Chuùa Gieâ-su.
> Toâí nay, nhaân ngaøy leã Giaùng Sinh, con môøi Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su böôùc vaøo loøng con...
laøm Chuùa vaø Chuû con töø nay. Daãn con vaøo 1 cuoäc soáng môùi, ñaày hy voïng, bình an vaø vui
möøng... chôø ñoùn ngaøy Chuùa Gieâ-su trôû laïi
... ñeå con ñöôïc ôû trong nöôùc thieân ñaøng cuûa Ngaøi ñôøi ñôøi..."
8
---------------------> Hôn 2,000 naêm ñaõ troâi qua... töø ngaøy Chuùa Cöùu Theá giaùng traàn
nhöng yù nghóa cuûa leã giaùng sinh vaãn khoâng thay ñoåi.
> Giaùng sinh laø thôøi ñieåm maø "Con Trôøi trôû thaønh con ngöôøi…. ñeå con ngöôøi coù theå - trôû
thaønh con caùi cuûa ÑCT"
> Giaùng Sinh phaûi coù moät yù nghóa & muïc ñích ñaëc bieät cho chuùng ta
- neáu khoâng thì söï giaùng sinh cuûa Chuùa Gieâ-su 2,000 naêm tröôùc – chæ laø voâ ích maø
thoâi.
# Haøng tæ ngöôøi qua nhieàu theá heä - ñaõ ñaët loøng tin nôi Cöùu Chuùa Gieâ-xu vaø tìm ñöôïc yù nghóa
ñoù…
> Ñôøi soáng cuûa hoï moãi ngaøy ñöôïc ñoåi môùi... nhöng coøn rieâng Baïn thì sao?
> Chaúng leõ moät giaùng sinh nöõa laïi qua - maø Baïn khoâng coù phaàn gì trong ngaøy leã troïng ñaïi
naày hay sao?
> Ngay giôø phuùt naøy vaø ngay trong choã baïn ñöùng – Chuùa Cöùu Theá Gieâ-su ñang môøi goïi baïn
nhaän moùn quaø quí giaù nhaát cuûa Ngaøi ban cho... ñoù chính laø söï soáng vónh cöûu ôû trong nöôùc
ÑCT 1 ngaøy
> Chuùa giaùng sinh ñeå ban cho c/ta söï soáng; khoâng phaûi söï soáng naøy thoâi... nhöng söï soáng laïi &
söï soáng ñôøi ñôøi
> Toâi mong ñöôïc giuùp baïn caàu nguyeän ñeå tieáp ñoùn Cöùu Chuùa Gieâ-su vaøo loøng
(Ngay choã baïn ñöùng haõy maïnh daïn dô tay)
“Laïy Cha yeâu thöông, con ñaõ hieåu ñöôïc vì toäi loãi con maø Con Trôøi ñaõ giaùng theá ñeå cheát treân
thaäp töï giaù chuoäc toäi cho con. Nay con xin aên naên vaø baèng loøng tieáp nhaän Chuùa Cöùu Theá
Gieâ-su vaøo taám loøng cuûa con. Nguyeän xin Chuùa bieán ñoåi ñôøi soáng con töø nay, giuùp con soáng
töø ñaây luoân laøm saùng danh Ngaøi, cho ñeán khi Ngaøi trôû laïi tieáp con vaøo nöôùc thieân ñaøng cuûa
ÑCT.”
--------------------------------------
~Ai ñaõ thaønh thaät caàu nguyeän nhö vaäy... quí vò giôø ñaây nhaän ñöôïc moùn quøa Giaùng Sinh quí gía
nhaát
ñoù laø ñöôïc trôû neân con caùi cuûa ÑCT, cuøng söï soáng ñôøi ñôøi cuûa quí vò ñaõ ñöôïc
baûo ñaûm
> Cuõng laø luùc quí vò....böôùc vaøo 1 ñôøi soáng môùi..... baét ñaàu 1 cuoäc haønh trình vôùi Chuùa Gieâsu
ñöôïc bieán ñoåi moãi ngaøy..... bôûi naêng quyeàn cuûa Chuùa Thaùnh Linh
> Neáu quí vò cho c/toâi bieát ... sau buoåi nhoùm toái hoâm nay hay... ñeå c/toâi tieáp tuïc caàu nguyeän cho
quí vò…
> Vaø ñeå H/T coù theå giuùp ñôõ / höôùng daãn quí vò böôùc ñi trong cuoäc soáng môùi...vì töø ñaây trôû
ñi, baïn khoâng bao giôø ñi 1 mình nöõa... nhöng ñi vôùi Chuùa Gieâ-su, cuøng vôùi ~ACE... trong ñaïi gia
ñình cuûa Ngaøi
The Savior was Born (Matthew 1:23)
What is Christmas all about? It’s the birthday of Jesus Christ. But how was His birthday more than 2,000 years ago
related to me? Who is Jesus anyway? Jesus is the Son of God Who incarnated in human form to save the world. To know
Who He is, we need to understand the meaning of the Child. In the Bible, Jesus Christ has more than 35 names; but one
of His special names relates to the following three words: God, Savior, and the World. First, Jesus was the Son of God
and God Himself in human skin. This was foretold first by the prophets thousand years before His birth. During His birth,
the angels announced that His name would be called “Immanuel" which means, "God with us." Later, Jesus was testified
by His disciples that He is God, the Creator and holds the universe together. Jesus Himself proclaimed that He and God
the Father are One. Even Jesus’ enemies witnessed His proclamation before His death. Secondly, Jesus Christ has the
name of the Savior. Why do we need a savior anyway, can we save ourselves? To answer this, we need to acknowledge
that human is infected by an incurable disease called “sin.” The only way this disease can be cured is by the shedding of
blood. Not any kind of blood can provide the forgiveness of sins, but the blood of the Lamb (Jesus) without blemish or
defect. That was why Christ must be incarnated and died on the cross to shed the blood. Thirdly, Jesus was God
9
incarnated and became the Savior of the whole wide World. This means there is no difference or condition for one to be
saved. The Bible clearly said “for whosoever” has faith. This is the simplest, widest and easiest way that God has provided
for anyone in the world can be saved that no other religion teaches. Although, it’s a free gift to everyone, no one can
receive your gift, but you. May you meet and invite God, the Savior of the World in your heart this Christmas and begin to
experience a new year full of God’s grace and peace!
10
Download

The Savior was Born - VietnameseHope.org