2 ‫ כימיה אורגנית‬:‫שם הקורס‬
‫ פרופ' גלרמן גרי‬:‫שם המרצה‬
1 ‫ כימיה אורגנית‬:‫קורסי קדם‬
5.4 :.‫ז‬.‫נ‬
'‫ שנה ב' סמ' א‬,)‫ ש"ס‬5+1( ‫ תרגיל‬+ ‫ הרצאה‬:‫מתכונת‬
‫ להקנות ידע מעמיק בתחום של כימיה אורגנית‬:‫מטרת הקורס‬
:‫נושאי הקורס‬
1. Aldehydes and Ketones : Aldol Reactions, Haloform Reaction , Claisen-Schmidt
Reactions, Michael Additions, Robinson annulation, Wittig reaction, The HornerWadsworth-Emmons, The Reformatsky Reaction, Oxidation of Aldehydes and
Ketones
1.
-Dicarbonyl Compounds: More Chemistry of Enolate
-Keto Esters, Dieckmann
condensation, The Malonic Ester Synthesis: Synthesis of Substituted Acetic Acids,
Michael Addition, Mannich Reaction, Synthesis of Enamines,
3. Alcohols and Ethers: Synthesis of Alcohols from Alkenes, Reaction of Alcohols with
PBr3 and SOCl2, Tosylates, Mesylates, and Triflates: Leaving Group Derivatives of
Alcohols.Synthesis of Ethers: Williamson Ether synthesis, Epoxides.
4. Alcohols from Carbonyl Compounds: Oxidation-Reduction, Organometallic
Compounds (Organolithium and Grignard Reagents)
5. Carboxylic Acids and Their Derivatives. Nucleophilic Addition-Elimination at the
Acyl Carbon: Acids, Anhydrides and Amides, Relative Reactivity of Acyl
Compounds, Acid Chlorides and Nitrils, Spectroscopic properties of the carboxylic
derivatives.
6. Amines and reactions amines are involved:Heterocyclic Amines. Preparation of
Amines: The Gabriel Synthesis, Reductive Amination, Hofmann and Curtius
Rearrangements, Reduction of Nitro, Azid and Nitrile groups, Oxidation of Amines,
Sandmeyer Reaction, Hofmann Elimination and Cope Elimination, Spectroscopic
Analysis.
7. Aromatic Compounds:Rules for Resonance, Electrophilic Aromatic Substitution
(Friedel-Crafts Alkylation), Effects of Substituents on Reactivity and Orientation,
Nucleophilic Aromatic Substitution,
8. Basic principles of heterocyclic chemistry.
09% – ‫ תרגילים‬,09% – ‫ מבחן‬:‫אופן הערכת הסטודנט בקורס‬
:‫ספרי לימוד‬
1. “Organic Chemistry”, Francis A. Carey, 4th Edition
2. “Fundamentals of Organic Chemistry”, Salomon/Graham, 2nd Edition.
Download

שם הקורס: כימיה אורגנית 2 שם המרצה: פרופ` גלרמן גרי קורסי קדם: כימיה