Svensk varumärkestidning nr 18/2013
Publiceringsdag 2013-05-03
Utfärdat av Patent- och registreringsverket
Design- och varumärkesavdelningen
Box 530
826 27 SÖDERHAMN
Tel: 08-782 25 00, Fax: 0270-173 51
www.prv.se
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/0
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Nationella kungörelser
011 – Kungörelse av registreringar enligt varumärkeslagen i dess lydelse efter den 1 juli 2011. .................... 1 015 – Varumärkesregistreringen kvarstår med oförändrat skyddsomfång efter lagakraftvunna beslut i
invändningsärenden. ........................................................................................................................................ 50 016 – Varumärkesregistreringen har upphävts efter lagakraftvunna beslut i invändningsärenden. ................ 51 022 – Registreringar avförda på grund av utebliven förnyelse........................................................................ 52 026 – Förnyade registreringar. ......................................................................................................................... 53 027 – Ändringar i registrerade varumärken. .................................................................................................... 60 038 – Ändringar i registrerade varumärken, fullständigt registerinnehåll ....................................................... 82 Internationella kungörelser
051 – Kungörelse av internationell registrering för invändning enligt 5 kap 10 § varumärkeslagen.............. 83 059 – Kungörelse av att ny innehavare antecknats avseende en internationell registrering............................ 99 062 – Kungörelse enligt 5 kap. 17 § varumärkeslagen av att internationell registrering förnyats. ............... 100 063 – Kungörelse av att internationell registrering avförts ur varumärkesregistret. ..................................... 102 064 – Kungörelse av att internationell registrering delvis upphört att gälla i Sverige. ................................. 103 Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/1
011 – Kungörelse av registreringar enligt varumärkeslagen i dess lydelse efter den
1 juli 2011.
Registreringsnr 512565 – 512698
Den som vill framställa invändning mot en kungjord registrering, skall göra detta skriftligen, till Patentoch registreringsverket inom tre månader från kungörelsedagen.
Sista dagen för invändning är 2013-08-03.
Invändningen skall innehålla:
1. Invändarens namn eller firma samt postadress.
2. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress.
3. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.
Invändningen skall vara undertecknad av invändaren eller hans ombud.
Invändningen och andra handlingar som åberopas skall ges in i två exemplar.
Reg nr:
512565
Registrerad:
Ans nr:
2008/10265
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2008-11-11
Gossip
Innehavare:
Blacknuss hair´n´care, Grev turegatan 44, 11438 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 5567076913.
Varor och tjänster:
3: Smink.
Reg nr:
512566
Registrerad:
Ans nr:
2012/03198
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
24.09.09; 27.05.13.
Film- och tv-producenterna i Sverige ek. för., Att: Johan Holmer, Box 27183, 105 52 Stockholm,
Sverige.
Org. nr: 769609-5913.
Varor och tjänster:
41: Organisation av tävlingar och prisutdelningar; anordnande av prisutdelningsceremonier.
2013-05-03
2012-04-19
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/2
Reg nr:
512567
Registrerad:
Ans nr:
2012/03865
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2012-05-15
DESCOM
Innehavare:
Descomdigree AB, Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista, Sverige.
Org. nr: 556886-5595.
G Grönberg Advokatbyrå Aktiebolag, c/o Fredrik Sarman, Box 7418, 103 91 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
35: Återförsäljning avseende datorutrustning och -kringutrustning samt underhållningsprodukter för hemmet.
Reg nr:
512568
Registrerad:
Ans nr:
2012/03944
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2012-05-16
OMEGABLUE
Innehavare:
Uponor Innovation AB, c/o Uponor AB, Box 101, 730 61 Virsbo, Sverige.
Org. nr: 556548-9746.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
17: Icke-metalliska böjliga rör för omfodring av pipelines; icke-metalliska böjliga rör; beslag (icke-metalliska) för rör; ickemetalliska rördelar; fasta kopplingar; kopplingar för rör (ej av metall).
19: Icke-metalliska styva omfodringsrör att införas i existerande pipelines; styva rör, ej av metall.
Reg nr:
512569
Registrerad:
Ans nr:
2012/03959
Ansökningsdatum:
2013-05-03
Figurklass:
Innehavare:
04.01.02; 24.11.25; 24.13.04.
Serafimerlasarettets specialistmottagning AB, Hantverkargatan 2 D, 11221 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556783-1820.
Bengt Nihlmark Aktiebolag, Kungsgatan 33, 111 56 STOCKHOLM, Sverige.
2012-05-21
Ombud:
Varor och tjänster:
41: Handledning i fysisk träning; anordnande av undervisning; anordnande av seminarier rörande handledning/instruktion;
anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av fortbildningskurser för sjukvård.
44: Tjänster avseende sjukvårdshjälp i hemmet; sjukvårdstjänster; upplåtande av sjukvård.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/3
Reg nr:
512570
Registrerad:
Ans nr:
2012/04814
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
01.01.04; 01.05.01.
Märket utföres i blått och guld.
Skandinaviska Ledarhögskolan Holding AB, Box 485, 701 49 Örebro, Sverige.
Org. nr: 556402-4627.
2013-05-03
2012-06-25
Varor och tjänster:
41: Anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av förläsningar rörande utbildning; anordnande
av seminarier för utbildningsändamål; anordnande av konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av en årlig
utbildningskonferens; anordnande av utbildningskurser i företagsledning; datorbaserad utbildning; datorstödd
utbildning/instruktion; anordnande av utbildning; produktion av utbildningsfilmer; teambuilding (undervisning/utbildning);
undervisning/utbildning; undervisning och utbildning.
Reg nr:
512571
Registrerad:
Ans nr:
2012/05125
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2012-07-09
I.D.E.I.
Innehavare:
I.DE.I Concepts AB, Sulkyvägen 28, 163 43 Spånga, Sverige.
Org. nr: 556691-8529.
Varor och tjänster:
37: Byggnationstjänster; konsultation avseende uppförande/anläggande av byggnationer; byggnation av butiker; byggnation
av bostadsinteriörer; informationstjänster avseende byggnation av byggnader; kundanpassad byggnation av byggnader;
information avseende konstruktion, anläggning och byggnation; konsulttjänster angående konstruktion eller byggnation;
byggnation av kontor; information avseende byggnation; rådgivning avseende uppförande/anläggande av byggnationer;
rådgivning avseende byggnation; rådgivningstjänster avseende byggnation; uppförande/anläggande av byggnationer;
installation av brandlarm; installation av fordonsaccessoarer; installation av beläggningar med brandegenskaper; installation
av galler; installation av brandlarmssystem; installation av belysningssystem; installation av fordonsdelar; information
rörande installation av säkerhetssystem; installation av anpassade möbler; installation av kontorsutrustning; installation av
köksutrustning; installation av lås; installation av larm; installation av invändiga skiljeväggar; installation av låsbeslag;
installation av montrar för utställningar; installation av köksskåp; installation av interiöra skiljeväggar för byggnader;
installation av montrar för konferenser; installation av stängsel; installation av ställningar; installation av tillfälliga stängsel;
installation av tillfälliga spärrar; installation av tillträdeskontrollsystem; installation av säkerhetssystem; installation av
tillfälliga konstruktioner för handelsmässor; installation av tillfälliga konstruktioner för handelsutställningar; installation av
trägolvbeläggningar; installation av ställningar för handelsmässor; installation av träfiberplattor; montering av
byggnadsstommar [installation]; montering och installation av bostadsinredningar; konsultation avseende installationer för
belysning; montering av hyllor [installation]; installation och reparation av stöldlarm; installation och reparation av
brandalarm; montering av tillbehör till fordon [installation]; konstruktion av kök; konstruktion av delar till byggnader;
konstruktion av kärnkraftverk; konstruktion av kärnreaktorer; konstruktion av husutbyggnader; information avseende
konstruktion; konstruktion av skärmar; konstruktion av överbyggda entréer; konstruktion av modeller; konstruktion av
utställningsmontrar; konstruktion av väggar; konstruktions-, anläggnings-, och byggnadstjänster med maskinell- och
motordriven utrustning; konstruktion av skiljeväggar; konstruktions-, anläggnings- eller byggnadstjänster avseende
fastigheter; konstruktions-, anläggnings- och byggnadstjänster; konstruktion av scener.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/4
42: Tjänster avseende konstruktionsdesign; design av konstruktioner; konstruktionsritning; design av butiksinredning; design
av kök; design av butiker; design av byggnader; design av heminredning som präglas av feng shui-principer; design av hotell;
design av inredning för bilar; design av belysningssystem; design av heminredning; design av inredningar [formgivning,
planering]; design butiksinredningar; design (formgivning, planering) av inredningar; designtjänster avseende
inomhusdekoration för kontor; planering av kök [design]; planering av kontor [design]; designtjänster avseende restauranger;
designtjänster avseende fastigheter; planering av restauranger [design]; planering [design] av byggnader; planering av
utbyggnader [design]; planering av butiker [design]; projektledning [design]; inredningar (design av -) [formgivning,
planering]; planering av hotell [design]; designtjänster relaterade till arkitektur; utrymmesplanering av interiörer [design].
Reg nr:
512572
Registrerad:
Ans nr:
2012/06062
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2012-08-28
WallTalk
Innehavare:
Micael Bülow med firma Bülow IT, hans Klingas gränd 5, 596 31 Skänninge, Sverige.
Varor och tjänster:
16: Självhäftande väggdekorationer av papper.
Reg nr:
512573
Registrerad:
Ans nr:
2012/06287
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2012-09-05
Skillss
Innehavare:
Nicolina Fransson, Örtoftagatan 53, 216 20 Malmö, Sverige.
Varor och tjänster:
42: Konsulttjänster för kvalitetssäkring.
Reg nr:
512574
Registrerad:
Ans nr:
2012/07127
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2012-10-05
NORTH PARADE
Innehavare:
Christina Gotzl, Edsviksvägen 97, 182 35 Danderyd, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Agenturtjänster, på uppdrag, återförsäljning av personlig egendom (ej fast egendom); återförsäljartjänster avseende
livsmedel; återförsäljartjänster i samband med avyttring av kläder och klädesaccessoarer; anordnande av demonstrationer för
handelsändamål; anordnande av förevisningar för handelsändamål; anordnande av utställningar för affärs- eller
handelsändamål; återförsäljartjänster tillhandahållna i varuhus i samband med avsättning av skönhetsprodukter,
toalettartiklar, apparater för hushållsändamål, handverktyg, optiska varor, hemelektrisk- och elektronisk utrustning;
direktanslutna handelstjänster, där säljare lägger ut föremål som skall auktioneras ut och där budgivningen sker via internet;
företagsledning för handelsbolag och för servicebolag; förmedling av handelsaffärer för tredje man; genomförande av
utställningar för handelsändamål; handelskammartjänster för främjande av affärer; handelskammartjänster för främjande av
handel; handelskammartjänster för främjande av handel, ingående i klassen; handhavande av bokföring; handhavande av
professionella idrottsutövare (förmedling); hjälp vid ledning av affärsverksamhet eller kommersiella funktioner i ett industrieller handelsföretag; marknadsföring av mässor för handelsändamål; marknadsinformationstjänster relaterade till
handelsrapporter; organisering av handelsmässor; planering och ledning av handelsmässor, utställningar och presentationer
för ekonomiska eller reklamrelaterade ändamål; reklamtjänster för handel; sammanställning och tillhandahållande av prisoch statistikinformation avseende handel och företag; stöd till ledningen för handelsföretag rörande reklam och annonsering;
tjänster avseende elektronisk handel, nämligen ombesörjande av information om produkter via telekommunikationsnät för
reklam- och försäljningsändamål.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/5
Reg nr:
512575
Registrerad:
Ans nr:
2012/08161
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2012-11-12
Willab
Innehavare:
Willab Aktiebolag, Box 1180, 269 25 BÅSTAD, Sverige.
Org. nr: 556196-1813.
Varor och tjänster:
7: Transportörer; transportörer (maskiner); transportörer (maskiner) för industriellt bruk; maskinverktyg; prylar
(maskinverktyg); jordbruksredskap (andra än handredskap); jordbruksredskap som påhängsvagnar; äggkläckningsmaskiner;
mjölkningsmaskiner; gödselspridare [maskiner]; gödselspridare [traktordragna jordbruksredskap]; spenkoppar (sugkoppar)
för mjölkningsmaskiner; ensilagespridare [maskiner]; högtryckstvättar; dammsugare; dammsugare för industriell
användning; dammsugare för torr- och våtsugning; elektroniska utfodringsmaskiner för djur; hårklippningsmaskiner för djur;
slipmaskiner för knivsmidesvaror (elektriska).
8: Jordbruksredskap [handdrivna verktyg]; jordbruksredskap (handdrivna); handverktyg för jordbruk; elektriska
hårklippningsmaskiner för djur [handinstrument]; handdrivna hårklippningsmaskiner; hårklippningsmaskiner för djur
(handredskap).
9: Elektriska stängsel; stängsel (elektriska -).
18: Beslag (seldons- -); piskor, seldon och sadelmakerivaror; seldon; seldonsbeslag; seldonsbeslag av järn; tyglar (seldon);
benlindor för hästar, ingående i klassen; bett för hästar; damasker och knäskydd för hästar; dynor (skydd) för hästsadlar;
grimmor för hästar; hästfiltar; hästlakan; hästskor; hästtäcken; klädespersedlar för hästar; knäskydd för hästar; pannband för
hästar; sadeltäcken för hästar; sadlar (dynor för häst- -) [skydd]; tömmar för hästar.
21: Vattentråg; fodertråg för djur; borstar; borstar för husdjur; borstar för ryktning av hästar; borstar för vård av päls på
husdjur; man borstar [hästkammar]; plastbehållare för utmatning av vatten till sällskapsdjur; vattenhoar för boskap.
25: Kläder; fotbeklädnader; huvudbonader; förkläden; förkläden (kläder); handskar.
27: Golvbeläggningar; golvbeläggningar av gummi; mattbeläggningar [beläggningar för existerande golv]; mattor; underlag
för mattor.
31: Djurfoder; foder (djur- -); foder för boskap; foder för djur på lantbruk; malda foderprodukter för djur; foder.
Reg nr:
512576
Registrerad:
Ans nr:
2012/08212
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2012-11-13
operator tag
Innehavare:
CombiQ AB, c/o Torbjörn Birging, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping, Sverige.
Org. nr: 556698-9447.
Varor och tjänster:
38: Personsökning (radiokommunikation); radiokommunikation; elektroniskt utbyte av data lagrade i databaser som är
åtkomliga via telekommunikationsnät; kommunikation av data med hjälp av telekommunikation; överföring av data via
telekommunikation; överföring av data via telekommunikationer; telekommunikation avseende information;
telekommunikation för distribution av data; telekommunikationer; elektronisk kommunikationsverksamhet; elektroniska
kommunikationstjänster; elektroniska kommunikationstjänster med hjälp av dator; elektroniska kommunikationstjänster för
överföring med hjälp av antenner; elektroniska kommunikationstjänster avseende kreditkortsgodkännande; kommunikation
av information via elektroniska media; kommunikation via elektroniska postsystem; kommunikation via elektroniska medel;
kommunikationer via elektroniska nätverk; kommunikationstjänster för elektronisk överföring av data;
kommunikationstjänster för sändning av information med elektroniska hjälpmedel; kommunikationstjänster för utbyte av
data i elektronisk form; kommunikationstjänster tillhandahållna elektroniskt; överföring av information via elektroniska
kommunikationsnät; personsökningstjänster (radio-, telefon- eller annan elektronisk kommunikation); tjänster för
kommunikation med elektroniska hjälpmedel; dataöverföring; dataöverföring och utsändning av data; dataöverföring via
elektronisk post; dataöverföring via mikrovågor; dataöverföring via personsökning; dataöverföringstjänster; elektriska
dataöverföringar via fjärrdatabehandlingsnätverk, inkluderande internet; elektronisk dataöverföring; datakommunikation via
elektronisk post; datakommunikation via elektroniska hjälpmedel; elektronisk överföring av meddelanden, data och
dokument; elektronisk överföring av meddelanden och data; elektronisk överföring av data och dokument via datorterminaler
och
elektroniska
anordningar;
elektroniska
datakommunikationer;
elektroniskt
datautbyte;
elektroniska
kommunikationstjänster för banker; kommunikationstjänster, nämligen elektronisk överföring av data och dokument mellan
datoranvändare; upplåtande av åtkomst till elektroniska kommunikationsnät och elektroniska databaser; upplåtande av
åtkomst till elektronisk post system.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/6
Reg nr:
512577
Registrerad:
Ans nr:
2012/08488
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2012-11-22
Webbnärvarokarta
Innehavare:
Ingela Vrågård, Södermannagatan 55, 11666 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
42: Konstruktion, utformning och uppdragsskrivning, allt för sammanställning av webbsidor på internet; skapande och
underhållande av webbplatser för andra; tjänster rörande formgivning av webbplatser; utarbetande och underhåll av
webbplatser för andras räkning samt värdskap avseende andras webbplatser.
Reg nr:
512578
Registrerad:
Ans nr:
2012/08678
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2012-11-26
SHE Styrka Hälsa Energi
Innehavare:
Vistina i Limhamn AB, Mariedalsvägen 7 A, 217 54 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556743-7057.
Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 4501, 203 20 Malmö, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet.
Reg nr:
512579
Registrerad:
Ans nr:
2012/08765
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.01.
Sundsvalls kommun, 851 85 Sundsvall, Sverige.
Org. nr: 212000-2411.
Varor och tjänster:
36: Fastighetsförvaltning.
2013-05-03
2012-12-03
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/7
Reg nr:
512580
Registrerad:
Ans nr:
2012/08781
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
02.03.05; 18.01.05.
Märket utförs rött, gult, grönt, vitt, brunt och svart.
Chicco Scandinavia AB, Krusegatan 32, 212 25 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556634-8503.
Advokatbolaget Friis AB, c/o Peter Friis, Box 1075, 251 10 Helsingborg, Sverige.
2013-05-03
2012-12-03
Ombud:
Varor och tjänster:
39: Matleveranser av restauranger.
43: Delikatesser (restauranger); platsbokning på restaurang; reservationer och bokningar av restauranger och måltider;
restaurangbokningstjänster; restauranger; restauranger (självserverings- -); restauranginformationstjänster; restaurangtjänster;
restaurangtjänster avseende mat för avhämtning; restaurangtjänster för utskänkning av snabbmat; restaurangtjänster
utgörande licensierade baranläggningar; upplåtande av information avseende restauranger; utskänkning av mat och dryck i
restauranger.
Reg nr:
512581
Registrerad:
Ans nr:
2012/08819
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2012-12-03
BC Proactive Solutions
Innehavare:
Björkviks Consulting AB, 19791 Bro, Sverige.
Org. nr: 556875-5366.
Varor och tjänster:
9: Anordningar för energikontroll, ingående i klassen; energiregulatorer, ingående i klassen.
42: Energibesparing (konsultation inom -); konsultation inom energibesparing; professionell konsultation avseende
energieffektivitet i byggnader; rådgivning avseende energieffektivitet; rådgivning avseende energianvändning, ingående i
klassen; registrering av data avseende energiförbrukning i byggnader, ingående i klassen; utveckling av integrerande
energikoncept.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/8
Reg nr:
512582
Registrerad:
Ans nr:
2012/08820
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
24.17.05; 24.17.08; 27.05.10.
Björkviks Consulting AB, 19791 Bro, Sverige.
Org. nr: 556875-5366.
2013-05-03
2012-12-03
Varor och tjänster:
9: Anordningar för energikontroll, ingående i klassen; energiregulatorer, ingående i klassen.
42: Energibesparing (konsultation inom -); konsultation inom energibesparing; professionell konsultation avseende
energieffektivitet i byggnader; rådgivning avseende energieffektivitet; rådgivning avseende energianvändning, ingående i
klassen; registrering av data avseende energiförbrukning i byggnader, ingående i klassen; utveckling av integrerande
energikoncept.
Reg nr:
512583
Registrerad:
Ans nr:
2012/08858
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2012-12-05
familyads
Innehavare:
Ola Dagbro, Allvädersgränd 45, 93152 Skellefteå, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Anordnande av auktioner via internet.
Reg nr:
512584
Registrerad:
Ans nr:
2012/08880
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Kollektivmärke:
26.01.10; 26.01.12.
Kollektivmärke som får användas av bolag i Byggbeslags företagsgrupp, som består av AB
Byggbeslag och samtliga helägda dotterbolag. Samtliga bolag har rätten att använda märket i alla
typer av förekommande marknadskommunikation.
Aktiebolaget Byggbeslag, Box 546, 651 12 Karlstad, Sverige.
Org. nr: 556302-3315.
Innehavare:
Varor och tjänster:
6: Små smidesvaror av järn och metall; kassaskåp.
9: Apparater och instrument för reglering av elektricitet; eldsläckningsapparatur.
20: Möbler; speglar; varor av trä eller plast.
27: Mattor.
37: Installationstjänster, reparation/underhåll.
38: Telekommunikation.
2013-05-03
2012-12-06
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/9
Reg nr:
512585
Registrerad:
Ans nr:
2012/09032
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2012-12-10
Figurklass:
26.04.24.
Beskrivning:
Märket utförs i rött, vitt och svart.
Innehavare:
Cytosport, Inc., 4795 Industrial Way, Benicia, CA 94510, USA.
Ombud:
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, 100 55 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
5: Näringstillskott, dietiska kosttillskott, receptfria kosttillskott, kosttillskott; fasta eller flytande mineraler, närings- eller
kosttillskott; måltidsersättning för medicinskt bruk i form av snackstänger; kosttillskott i flytande form eller pulverform;
färdigblandad flytande måltidsersättning för medicinskt bruk innehållande mjölkbaserade ingredienser; vitaminer,
kosttillskott, mineraltillskott för medicinskt bruk; medicinska livsmedel; färdigblandade näringsdrycker; blandade
dryckespulver innehållande vitaminer och mineraler; drycker berikade med tillsatta vitaminer eller mineraler för medicinska
ändamål; näringstillskott för hjälp av underhåll av blod, ben, hud, brosk samt bindväv.
Reg nr:
512586
Registrerad:
Ans nr:
2012/09035
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2012-12-13
vetzoo
Innehavare:
Veterinarians Online 247 Aktiebolag, Narvavägen 20, 115 22 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556811-1800.
Varor och tjänster:
5: Veterinära preparat och ämnen, veterinära preparat och substanser, läkemedel för veterinära ändamål, kulturmedier för
veterinära ändamål, farmaceutiska och veterinära preparat, farmaceutiska preparat för djur, farmaceutiska hudvårdspreparat
för djur, halsband mot parasiter för djur, läkemedel för djur, medicinska djurfodertillsatser, medicinska tillskott för djurfoder,
mineraliska diettillskott för djur, vitaminer för djur, kosttillskott för djur, vitamintillskott för djur, medicinskt
djurfodertillskott.
21: Kammar för djur, djur (burar för sällskaps- -), lådor för djurströ.
31: Aktiv torkad jäst för djur, ätliga tuggben för djur, aromatiska kex för djur, blandat djurfoder, djurdrycker,
djurfoder, djurmat, djurströ, drycker för djur, godis för djur, havrebaserat djurfoder, kex för djur, mat för djur,
tillredningar för djurfoder, tuggben för djur (ätliga -).
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/10
Reg nr:
512587
Registrerad:
Ans nr:
2012/09088
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2012-06-08
Figurklass:
15.01.13.
Beskrivning:
Märket utförs i orange och mörkgrått.
Innehavare:
Fovea AS, Industriveien 24 Postboks 103, 1483 Hagan, Norge.
Ombud:
von Lode advokat aktiebolag, Box 47229, 100 74 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Vetenskapliga, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för
undervisning; apparater för upptagning, överföring och återgivning av ljud och bilder.
35: Återförsäljning av vetenskapliga, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och
instrument för undervisning, apparater för upptagning, överföring och återgivning av ljud och bilder, fotografier.
Reg nr:
512588
Registrerad:
Ans nr:
2012/09117
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.01.18.
Märket utförs i svart och orange.
Cefyrekon, Elmetorpsvägen 15, 29139 Kristianstad, Sverige.
Org. nr: 838201-6700.
2013-05-03
2012-12-14
Varor och tjänster:
41: Arrangerande och hållande av instruktionskurser som förbereder ungdomar för arbetet.
Reg nr:
512589
Registrerad:
Ans nr:
2012/09127
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2012-12-12
INK MASTER SVERIGE
Innehavare:
Original Media LLC (a Delaware Corporation), 175 Varick Street, 7th Floor, New York, NY 10014,
USA.
Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
28: Leksaker, spel, pussel och spelsaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader;
apparater för att spela spel; dataspelsapparater och -instrument; elektriska och elektroniska spel; elektroniska apparater för
underhållning, med myntinkast eller polettinkast; bärbara dataspel; videospelsapparater; spelkort; brädspel; spel med kort;
delar och tillbehör till förutnämnda varor.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/11
41: Underhållning, inklusive arrangemang, produktion och presentation av tv-program; sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet; produktion och distribution av ljud- och/eller videoinspelningar samt radio- och tv-program och filmer;
uthyrning av ljud- och/eller videoinspelningar samt radio- och tv-program och filmer; underhållningstjänster inom teater,
musik, tv och film; tillhandahållande av digitala video- och/eller ljudinspelningar (ej nedladdningsbara) via ett datornätverk,
inklusive Internet; tillhandahållande av elektroniska bilder och konstverk (ej nedladdningsbara) on-line via databaser eller
Internet; utbildningstjänster som tillhandahålls via tv-program; underhållningstjänster, inklusive utveckling, utarbetande,
produktion och genomförande av radio- och tv-program; utveckling, utformning, produktion och utförande av filmer,
teaterproduktioner, teaterpjäser och musikaler; utveckling, utarbetande, produktion och organisation av musikaliska
händelser och/eller konserter; film- och videouthyrningstjänster; publicering, redigering och utlåning av musikstycken och
(data) spel; on-linespel, tillhandahållande av hasardspel, samtliga förutnämnda tjänster tillhandahålls även via Internet,
mobiltelefoni och/eller interaktiva multimedianätverk.
Reg nr:
512590
Registrerad:
Ans nr:
2012/09191
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2012-12-14
DIGLIAS
Innehavare:
Efrem Bergqvist, von Gerdesgatan 5, 412 59 Göteborg, Sverige.
Ombud:
Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 11235, 404 25 Göteborg, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Kodade legitimationer; programvaror; programvaror för godkännande av åtkomst till databaser; lösenordsgeneratorer,
ingående i klassen; elektronisk kodningsutrustning; dator-, elektroniska och tekniska system för identifiering, ingående i
klassen; programvara för elektronisk verifiering av direktanslutna beställningar av digitalt innehåll; elektroniska
betalningsterminaler; programvara relaterad till hantering av finansiella transaktioner.
36: Elektroniska betalningstjänster; betalningsadministration; betalningsbehandling; finansiella betalningstjänster;
elektronisk överföring av pengar.
42: Tillhandahållande av elektronisk verifiering av direktanslutna beställningar av digitalt innehåll och generering av
elektroniska godkännandekoder som gör det möjligt för användare att komma åt nämnt digitalt innehåll; tillhandahållande av
programvaror elektroniskt; tillhandahållande av tjänster avseende kodade legitimationer, elektronisk kodningsutrustning,
lösenordsgeneratorer, dator-, elektroniska och tekniska system för identifiering, ingående i klassen.
Reg nr:
512591
Registrerad:
Ans nr:
2012/09294
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2012-12-21
ServiceDesk
Innehavare:
Axel Group AB, Bergsunds Strand 31, 117 38 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556799-9916.
Varor och tjänster:
45: Alarmövervakningstjänster; information avseende hälsa och säkerhet (arbetsskydd); konsultation avseende föreskrifter
för arbetsskydd; konsultationstjänster avseende hälsa och säkerhet (arbetsskydd); lokaliseringstjänster avseende stulna
fordon; märkning av personliga tillhörigheter; säkerhetsanalyser av risker; säkerhetsmärkning av gods; säkerhetstjänster för
att skydda egendom och individer; uthyrning av alarm; uthyrning av säkerhets- och övervakningsapparatur.
Reg nr:
512592
Registrerad:
Ans nr:
2013/00070
Ansökningsdatum:
Allakando - Alla kan mer än de tror
Innehavare:
Studie-intensiven AB, Grönegatan 4B, 222 24 Lund, Sverige.
Org. nr: 556831-9817.
Varor och tjänster:
16: Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); undervisningsmaterial [ej apparater].
41: Undervisning/utbildning; publicering av undervisningsmaterial.
2013-05-03
2013-01-07
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/12
Reg nr:
512593
Registrerad:
Ans nr:
2013/00071
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
24.03.07; 24.03.18.
Märket utförs i färgerna grönt och vitt.
Studie-intensiven AB, Grönegatan 4B, 222 24 Lund, Sverige.
Org. nr: 556831-9817.
2013-05-03
2013-01-07
Varor och tjänster:
16: Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); undervisningsmaterial [ej apparater].
41: Publicering av undervisningsmaterial; undervisning och utbildning; undervisning/utbildning; utbildning/undervisning.
Reg nr:
512594
Registrerad:
Ans nr:
2013/00072
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
27.05.01.
Märket utförs i grönt.
Studie-intensiven AB, Grönegatan 4B, 222 24 Lund, Sverige.
Org. nr: 556831-9817.
2013-05-03
2013-01-07
Varor och tjänster:
16: Instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); undervisningsmaterial [ej apparater].
41: Publicering av undervisningsmaterial; undervisning och utbildning; undervisning/utbildning; utbildning/undervisning.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/13
Reg nr:
512595
Registrerad:
Ans nr:
2013/00104
Ansökningsdatum:
2013-05-03
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
23.01.01; 24.01.13; 24.01.25; 24.07.05; 24.11.25; 24.13.24; 24.13.25.
Märket utförs i rött, blått, vitt och svart.
KRISTNA ORTODOXA ALLIANSEN I NORDEN - CHRISTIAN ORTODOX ALLIANCE IN
SCANDINAVIA, Box 9, 182 05 Djursholm, Sverige.
Greg Pleym, Box 5079, 121 16 Johanneshov, Sverige.
2013-01-08
Ombud:
Varor och tjänster:
45: Tjänster i samband med religionsutövande; anordnande av religiösa möten.
Reg nr:
512596
Registrerad:
Ans nr:
2013/00186
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-01-08
Bättre badrum
Innehavare:
Nordhem Värme AB, Utängarna 26, 417 48 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556740-1186.
Varor och tjänster:
35: Annons och reklam samt kommersiella informationstjänster via internet; annonsering; radioreklam och- annonsering.
Reg nr:
512597
Registrerad:
Ans nr:
2013/00209
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-01-10
power woman
Innehavare:
Varor och tjänster:
25: Träningskläder.
Anna Wretling, Karlaplan 21A, 115 20 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
512598
Registrerad:
Ans nr:
2013/00238
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-01-13
POPUL8
Innehavare:
Apropto AB, c/o Nikolaos Katsiougiannis, Almstigen 15, 182 47 Enebyberg, Sverige.
Org. nr: 556798-4496.
Varor och tjänster:
35: Sammanställning och systematisering av information i databaser; konsultation rörande databehandling; tjänster rörande
databehandling.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/14
42: Designtjänster avseende testverktyg för databehandling; kryptering och avkodning av data; uthyrning av
databehandlingsutrustning och datorer.
Reg nr:
512599
Registrerad:
Ans nr:
2013/00270
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-01-15
Cheeky Monkey
Innehavare:
M.T. Vision AB, St Eriksplan 5, 11320 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556636-6653.
Varor och tjänster:
11: Belysning; belysningsarmaturer.
14: Bijouterier; äkta smycken.
16: Trycksaker; pappersvaror (presentvaror).
18: Handväskor, portmonnäer, plånböcker; läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej
ingående i andra klasser.
24: Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser.
35: Annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring.
Reg nr:
512600
Registrerad:
Ans nr:
2013/00326
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-01-16
Scent Stop
Innehavare:
Miljökemi Mikab och Limtek AB, Box 13113, 250 13 Helsingborg, Sverige.
Org. nr: 556469-8669.
Varor och tjänster:
37: Sanering av urindofter från djur och människor.
Reg nr:
512601
Registrerad:
Ans nr:
2013/00394
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-01-16
MONSTERS OF ROCK
Innehavare:
Live Nation Sweden AB, Box 241 51, 104 51 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 556417-1659.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Datorspel; videoband och kassetter, dvd-skivor, mp3, cd-skivor; ljud- och/eller bildband, kassetter, skivor,
grammofonskivor; elektroniska publikationer; solglasögon.
14: Smycken; bijouterier; nyckelhållare ingående i klassen; prydnadsnålar; klockor.
16: Papper och papp samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; broschyrer och evenemangsprogram;
tryckalster; affischer; vykort; fotografier; pappershandelsvaror; förpackningsmaterial av plast (ej ingående i andra klasser);
spelkort; dekaler; kontorsförnödenheter (ej möbler); kulspets- och bläckpennor.
18: Väskor; plånböcker och portmonnäer; nyckelhållare; paraplyer.
25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.
41: Underhållning; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; arrangerande av konserter;
arrangerande av tävlingar i kulturella syften; kulturarrangemang; kulturverksamhet och konsertverksamhet; produktion av
musikshower; organisering, anordnande, ledning och uppsättning av musikevenemang, shower, konserter, festivaler,
spelningar och liveframträdanden av grupper; produktion av tv-, film-, radio- och musikprogram och -inspelningar;
information avseende samtliga nämnda tjänster tillhandahållen via direktanslutning från en databas eller Internet;
biljettreservation och bokningstjänster för underhållning och kulturevenemang; bokning av biljetter till underhållning;
festarrangeringstjänster.
43: Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/15
Reg nr:
512602
Registrerad:
Ans nr:
2013/00419
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.07.03.
Märket är utfört i blått, lila, rosa, turkos, grönt och gult.
Friskvårda i Sverige AB, c/o Ingrid Lindh, Björnstigen 36, 170 72 Solna, Sverige.
Org. nr: 556903-8846.
2013-05-03
2013-01-18
Varor och tjänster:
35: Företagsorganisation och konsultationer; konsultation avseende företagsorganisation; konsultationer avseende
företagsledning och -organisation.
41: Undervisning/utbildning relaterad till hälsa; konsultationstjänster avseende utbildning och instruktion av chefer och
personal; yogaundervisning; kurser i personlig utveckling; massagetjänster i form av klassisk massage och energimassage.
44: Hälsovård relaterad till terapeutisk massage.
Reg nr:
512603
Registrerad:
Ans nr:
2013/00513
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
26.04.09.
Södertälje kommun, 151 89 SÖDERTÄLJE, Sverige.
Org. nr: 212000-0159.
Boel Persson, c/o Södertälje kommun, 151 89 Södertälje, Sverige.
2013-05-03
2013-01-23
Ombud:
Varor och tjänster:
35: Information (företags -), kommersiell information, företagsrådgivning och -information, information avseende
affärsverksamhet, information avseende företagsstatistik, affärsrådgivning, förfrågningar eller information,
förvärvande av kommersiell information, insamling av kommersiell information, sammanställning av kommersiell
information, spridning av kommersiell information, statistisk information avseende affärsverksamhet, företags/affärsundersökningar och -information, sammanställning av statistisk information, informationstjänster avseende arbete och
utvecklingsmöjligheter, informationssökning i dataregister, (förändra), marknadsföring, direkt marknadsföring,
företagsfrämjandetjänster (marknadsföring), undersökningstjänster avseende marknadsföring, administration avseende
marknadsföring, analyser avseende marknadsföring, rådgivningstjänster avseende marknadsföring, positionering av
varumärken
(marknadsföring),
marknadsföring,
reklam
och
annonsverksamhet,
marknadsföringsanalyser,
marknadsföringsstudier, annonsering genom alla allmänna kommunikationsmedel, reklam, direktmarknadsföring, reklam och
marknadsföring, reklam på elektroniska anslagstavlor, reklam- och annonstjänster utomhus, anordnande av mässor för
kommersiella ändamål och reklamändamål, annons- och reklamtjänster via internet, annons- och reklamverksamhet,
säljfrämjande och marknadsföringstjänster, utarbetande av annons- och reklammaterial för användning som webbsidor,
sammanställning av annons- och reklammaterial för användning på internet, distribution och spridning av reklammaterial
[häften, prospekt, trycksaker, prover], ledning av affärsprojekt för andras räkning, rådgivning åt industriföretag vid ledning
av deras verksamheter, organisation och ledning av företagsstimulerings- och trofasthetsplanering, assistans åt kommersiella
företag vid ledning av deras verksamhet, anordnande och ledning av evenemang för marknadsförings- och
promotionändamål för andra, planering och ledning av handelsmässor, utställningar och presentationer för ekonomiska eller
reklamrelaterade, ledningsassistans i företagsärenden, affärsrådgivningstjänster avseende drift av restauranger.
41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/16
Reg nr:
512604
Registrerad:
Ans nr:
2013/00622
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
26.01.18.
Styleport AB, Sunnorpsgatan 5 , 582 73 Linköping, Sverige.
Org. nr: 556620-9309.
2013-05-03
2013-01-28
Varor och tjänster:
3: Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfymer,
eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor.
35: Återförsäljartjänster avseende tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat och hudvårdspreparat;
återförsäljartjänster avseende hygieniska preparat för medicinska ändamål.
44: Skönhetssalongstjänster; skönhetssalonger; frisersalonger.
Reg nr:
512605
Registrerad:
Ans nr:
2013/00660
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.01.
National Electric Vehicle Sweden AB, 461 38 Trollhättan, Sverige.
Org. nr: 556889-7556.
Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, Box 1065, 101 39 Stockholm, Sverige.
2013-05-03
2013-01-25
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Fotografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för besiktning, vägning, mätning,
signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; automatiska styrapparater för personbilar,
hastighetskontrollapparater för personbilar; apparater för inspelning, upptagning, sändning av ljud och bild; magnetiska
databärare, databehandlingsutrustning och datorer; elektriska apparater och instrument, nämligen reläer, batterier, startkablar,
strömställare, kaliber, säkringar, hastighetsmätare, varvräknare, bränsle-, tändnings- och motorförstärkningssystem; samtliga
nämnda varor avseende personbilar samt personbilstillverkning.
12: Personbilar samt delar och tillbehör till dessa, nämligen motorer, växellådor, karosser, chassin, styrupphängningar,
fälgar, bromsar, hjul, däck, navkapslar, säten, alarm- och stöldskyddsanordningar, sätesöverdrag, nackstöd, krockkuddar och
andra säkerhetsanordningar, backspeglar, rattar, dragkrokar, takräcken, takboxar, bilbarnstolar och vindrutetorkare.
35: Företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; säljfrämjande tjänster; anskaffande av reklamvaror;
marknadsundersökning och marknadsanalys; konsultationer avseende företag och organisation; administrationsrådgivning;
annons- och reklamverksamhet; konsumentinformation on-line; systematisering av information i databaser;
återförsäljartjänster avseende landfordon och delar och tillbehör till dessa.
37: Installations-, underhålls- och reparationsverksamhet avseende personbilar.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/17
Reg nr:
512606
Registrerad:
Ans nr:
2013/00764
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
Varor och tjänster:
33: Sprit [drycker].
24.05.07; 25.01.19.
Rune Bondjers, c/o Dalarnas museum, Box 22, 791 21 Falun, Sverige.
Reg nr:
512607
Registrerad:
Ans nr:
2013/00808
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
27.05.01; 27.05.10.
Märket är utfört i blått.
BLUCREW AB, Nordostpassagen 54, 41311 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556913-6558.
2013-05-03
2013-02-01
2013-05-03
2013-02-04
Varor och tjänster:
35: Rekrytering av personal; personalomställningstjänster (outplacement); personalrekrytering och arbetsförmedlingar;
tillfällig anställning av personal; tillfällig uthyrning av personal; tjänster avseende tillfällig anställning av personal;
administration av personalresurser; administration (konsultationer avseende personal -); annons- och reklamverksamhet
avseende rekrytering av personal; anställnings- och placeringstjänster för personalassistenter; arbetsförmedlingstjänster för
kontorspersonal; arbetsförmedlingstjänster för tillhandahållande av personal för bemanning av visningshus;
arbetsförmedlingstjänster för medicinsk personal; arbetsförmedlingstjänster avseende tvåspråkig personal;
arbetsförmedlingstjänster för paramedicinsk personal; arbetsplats- och personalplacering; assistans avseende rekrytering och
placering av personal; assistans vid personaladministration; företagsledningskonsultation med avseende på strategi,
marknadsföring, produktion, personal och detaljhandelsförsäljning; företagsrådgivning avseende rekrytering av personal;
insamling av personalinformation; intervjutjänster för personalrekrytering; konsultation avseende personalrekrytering;
konsultation avseende personaladministration; konsultation avseende val av personal; konsultation rörande
personalrekrytering; konsultation rörande personaladministration; konsultationer avseende personaladministration;
konsultationstjänster avseende personalrekrytering; konsultationstjänster avseende personalresurser; konsulttjänster avseende
personaladministration; ledningsrådgivning avseende placering av personal; ledningstjänster av public relation-personal;
omflyttning av personal; personaladministrering avseende annonseringsändamål; personaladministration av
marknadsföringspersonal;
personaladministration
av
försäljningspersonal;
personalagenturtjänster
avseende
elektronikindustrin; personalledning; personalrådgivning; personalrekrytering; personalrekrytering av stödpersonal för
kontor;
personalrekrytering
och
-placering;
personalrekryteringsannonsering;
personalrekryteringsbyråer;
personalrekryteringstjänster; personalresurshantering; personaltjänster; personalurval [för andras räkning]; placering av
permanent personal; placering av personal; planering av personalutnyttjande; psykologisk testning vid rekrytering av
personal; psykometrisk testning vid urval av personal; rådgivning avseende personaladministration; rådgivning beträffande
personalförvaltning; rådgivningstjänster avseende personalplacering; rådgivningstjänster i samband med personalrekrytering;
rekrytering av fast personal; rekrytering av tillfällig teknisk personal; rekrytering (personal -); teambuilding
(personaladministration); tillfälliga personaltjänster; tjänster avseende personalplacering; tjänster avseende tillfällig placering
av personal; underhåll av personalregister för andra; urval av personal; uthyrning av administrativ personal; uthyrning av
personal för kontraktsförsäljning; uthyrning av personal för provisionsförsäljning; uttagning av personal; utvärdering av
personalbehov.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/18
Reg nr:
512608
Registrerad:
Ans nr:
2013/00811
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-01-31
NATUFIBE
Innehavare:
Swedish Match North Europe AB, 118 85 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556571-6924.
Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, Box 1065, 101 39 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
34: Tobak; artiklar för rökare; tändstickor; tobakssubstitut (ej för medicinska ändamål); snus- och tobaksalternativ i form av
växtfiberbaserade produkter för annat oralt bruk än förtäring; snus; tobaksfritt snus; örtsnus.
Reg nr:
512609
Registrerad:
Ans nr:
2013/00925
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
24.17.05; 24.17.07; 26.04.10.
Märket är utfört i mörkblått, rött och vitt.
Yoplait Marques, 170 bis Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris, Frankrike.
Org. nr: 442 052 635 R.C.S. PARIS.
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, 103 95 Stockholm, Sverige.
2013-05-03
2013-02-04
Ombud:
Varor och tjänster:
29: Mejeriprodukter, mjölk och mjölkprodukter, färska mjölkprodukter, mjölkdrycker (huvudsakligen mjölk),
mjölkdesserter, yoghurt, fruktyoghurt, drickyoghurt, grädde (mjölkprodukter), vispgrädde.
Reg nr:
512610
Registrerad:
Ans nr:
2013/01078
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-13
Stjärnglans!
Innehavare:
Ideella föreningen Abf:s Musikkår Höglandskåren Nässjö, Muggebogatan 7, 571 37 Nässjö, Sverige.
Org. nr: 827000-7134.
Varor och tjänster:
41: Musikalisk underhållning.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/19
Reg nr:
512611
Registrerad:
Ans nr:
2013/01083
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
25.07.01; 25.07.03; 26.04.09.
Märket är utfört i gröna och blå nyanser.
Fundcurve Sweden AB, Stora Torget 7, 582 19 Linköping, Sverige.
Org. nr: 556903-5511.
2013-05-03
2013-02-13
Varor och tjänster:
36: Finansiella lånetjänster; finansiella tjänster och lånetjänster; kommersiella låntjänster; lån och kredittjänster;
lånerådgivning och lånefinansiering; lånetjänster; rådgivning om lånetjänster.
Reg nr:
512612
Registrerad:
Ans nr:
2013/01094
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-11
FLOTTILJEN KÖPKVARTER
Innehavare:
ICA AB, Svetsarvägen 16, 171 93 Solna, Sverige.
Org. nr: 556582-1559.
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, 103 95 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Elektroniska tidskrifter; elektroniska anslagstavlor; elektroniska publikationer; informationsvisningsterminaler; lysande
eller mekaniska reklamskyltar.
16: Nyhetsbrev; presentkort; värdekuponger; tidskrifter; tryckt reklam, trycksaker; reklampublikationer.
35: Administrativ skötsel av butiksenheter och varuhus; marknadsföring av köpcentrum; projektledning för etablerande och
förvaltning av köpcentrum; återförsäljningstjänster av kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning,
likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk, obearbetade konsthartser, obearbetade plaster, gödsel, kemiska
sammansättningar för eldsläckning, kemiska preparat för härdning och lödning, kemiska ämnen för konservering av
livsmedel, garvämnen, bindemedel för industriell användning, målarfärger, fernissor och lacker, rostskyddsmedel och
skyddsmedel mot angrepp på trä, färgämnen, betningsmedel, obearbetade naturhartser, metaller i folie- och pulverform för
målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer, blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt, rengörings-,
poler-, skur- och slipmedel, tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat, tandpulver, -kräm och - pastor,
industriella oljor och fetter, smörjmedel och -ämnen, dammabsorberande-, -fuktande och -bindande medel, bränslen
(inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel, ljus och vekar för belysning, farmaceutiska och veterinära preparat,
hygieniska preparat för medicinska ändamål, dietiska livsmedel och dietiska substanser anpassade för medicinskt eller
veterinärt bruk, spädbarnsmat, dietiska tillskott för människor och djur, plåster, förbandsmaterial, tandfyllningsmaterial,
dentala avtryckningsmassor, desinfektionsmedel, preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra, preparat för
utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel, oädla metaller och deras legeringar, byggnadsmaterial av metall,
flyttbara byggnader (byggnationer) av metall, material av metall för järnvägsspår, icke-elektriska kablar och metalltrådar,
små smidesvaror av järn och metall, rör av metall, kassaskåp, artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser, malmer,
maskiner och maskinverktyg, motorer (dock ej för fordon), maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon),
jordbruksredskap (andra än handredskap), äggkläckningsmaskiner, försäljningsautomater, handdrivna verktyg och
handredskap, knivsmidesvaror, bestick, blanka vapen, rakhyvlar och -apparater, vetenskapliga, nautiska, fotografiska,
kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning,
mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning, apparater och instrument för ledning, växling,
transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet, apparater för inspelning, upptagning, sändning
eller återgivning av ljud och bilder, magnetiska databärare, inspelningsbara minnesskivor, CD-skivor, DVD's och andra
digitala inspelningsbara media, mekanismer för myntstyrda apparater, kassaapparater, räknemaskiner,
databehandlingsutrustningar, datorer, mjukvaror, eldsläckningsapparater, kirurgiska, medicinska, odontologiska och
veterinära apparater och instrument, konstgjorda lemmar, ögon och tänder, ortopediska artiklar, suturmaterial, apparater för
belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål, fordon
och farkoster, fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten, eldvapen, ammunition och projektiler,
sprängämnen, fyrverkeripjäser, ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej
ingående i andra klasser, smycken, ädelstenar, ur och tidmätningsinstrument, musikinstrument, papper, kartong samt
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/20
produkter därav, ej ingående i andra klasser, trycksaker, bokbinderimaterial, fotografier, pappersvaror (skriv- och
kontorsmaterial), klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål, konstnärsmaterial, målarpenslar, skrivmaskiner och
kontorsförnödenheter (ej möbler), instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), plastmaterial för emballering (ej
ingående i andra klasser), trycktyper, klichéer, gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa
material, ej ingående i andra klasser, plast i halvfabrikat, tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial, flexibla ledningar och
rör, ej av metall, läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser,
djurhudar och pälsskinn, koffertar och resväskor, paraplyer och parasoller, promenadkäppar, piskor, seldon och
sadelmakerivaror, byggnadsmaterial (ej av metall), styva rör (ej av metall) för byggnation, asfalt, tjära och bitumen, flyttbara
byggnader (byggnationer), ej av metall, monument, ej av metall, möbler, speglar, tavelramar, varor (ej ingående i andra
klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av
ersättningar för dessa material, eller av plast, redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd, kammar och
tvättsvampar, borstar (ej målarpenslar), borstmakerimaterial, artiklar för rengöringsändamål, stålull, obearbetat eller delvis
bearbetat glas (ej byggnadsglas), varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser, rep, linor, tåg, snören, nät,
tält, markiser, presenningar, segel och säckar (ej ingående i andra klasser), stoppnings-, madrasserings- och
vadderingsmaterial (ej av gummi eller plast), obearbetat fibröst textilmaterial, garn och tråd för textilanvändning, vävnader
och textila produkter, ej ingående i andra klasser, sängkläder, bordsdukar, kläder, fotbeklädnader, huvudbonader, spetsar och
broderier, band och snörmakerivaror, knappar, hakar och hyskor, knappnålar, synålar, virknålar och stickor, konstgjorda
blommor, mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar, tapeter (ej av textil), spel och
leksaker, gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser, julgransprydnader, kött, fisk, fjäderfä och vilt, köttextrakt,
konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker, geléer, sylter, fruktkompotter, ägg, mjölk och
mjölkprodukter, ätliga oljor och fetter, kaffe, te, kakao och kaffeersättningar, ris, tapioka och sagogryn, mjöl och
näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, socker, honung, sirap,jäst, bakpulver, salt,
senap, vinäger, såser (smaktillsatser), kryddor, is, spannmål och jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter, ej ingående
i andra klasser, levande djur, färska frukter och grönsaker, fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor, djurfoder,
malt, öl, mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker, fruktdrycker och -juicer, safter och andra
koncentrat/preparat för framställning av drycker, alkoholhaltiga drycker (ej öl), tobak, artiklar för rökare, tändstickor;
konsumentinformation samt information avseende shopping, boende och uthyrning; annons- och reklamverksamhet;
affischering, skyltning av skyltfönster; anordnande av mässor eller utställningar för kommersiellt eller reklamändamål;
arrangerande av distribution av reklammaterial; arrangerande av tävlingar för reklamändamål; affärsvärderingar;
omlokaliseringstjänster avseende företag; professionella företagskonsultationer; konsultationer avseende företagsledning och
-organisation; bistånd vid skötsel av affärsverksamhet; marknadsprisanalyser; rådgivningstjänster för företagsledning;
assistans vid företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; uthyrning av försäljningsautomater;
informationstjänster avseende köpcentrum.
36: Försäkrings- och finansiella tjänster; uthyrning av affärslokaler, utställningslokaler kontorslokaler, kommersiella lokaler
samt bostäder; fastighetsförvaltning, inklusive förvaltning av köpcentrum; förvaltning av lös och fast egendom; förädling och
utveckling av fastigheter genom tillskapande av ekonomiska modeller och uthyrningskoncept; fastighetsagentur;
fastighetsförmedling; fastighetsmäkleri; fastighetsvärdering; informationstjänster om bostäder och kontor i samband med
uthyrning och förmedling; utställande av presentkort; kuponger och värdevouchers.
37: Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/ underhåll; installationstjänster; uthyrning av konstruktions-,
anläggnings- och byggnadsutrustning; reparation, underhåll och tvätt av motorfordon- uppförande av byggnationer med
därtill knuten reparations-, om- och tillbyggnadsverksamhet för förädling och utveckling av fastigheter; städningstjänster.
38: Telekommunikationstjänster; upplåtande av åtkomst till databaser.
39: Transport; emballering/paketering och förvaring av gods; anordnande av resor; uthyrning av lagerlokaler, garage,
parkeringsplatser och förvaringscontainrar; varuleveranser; upplåtelse av parkeringsplatser och garage, magasinering,
uthyrning av lagerlokaler; påfyllning av försäljningsautomater.
40: Bränning, återvinning och behandling av avfall och sopor; återvinningstjänster; brandsäkerhetsbehandling;
informationstjänster avseende behandling av avfall och sopor.
41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter;
kulturverksamhet; drivande av lotteri; anordnande av konferenser och seminarier; anordnande av utställningar för kulturella
ändamål; artistförmedlingar; bibliotek; biografer, bokförlagsverksamhet; filmproduktion; fotografering; produktion av teater
och nöjesföreställningar; produktion av radio- och televisionsprogram; festarrangemang; kasinon (hasardspel);
diskotektjänster; nöjesfält; utgivning av böcker och skrifter; anordnande av tävlingar (utbildning och underhållning);
barnomsorgstjänster.
42: Utveckling av konstruktionsprojekt; inredningsarkitektur; arkitektverksamhet;; design (formgivning, planering) av
inredningar; industriell formgivning; besiktnings- och inspektionstjänster; konstruktionsritning; ingenjörstjänster; tekniska
projektstudier och utredningar; kvalitetskontroll.
43: Hotell-, motell-, restaurang-, bar- och kaféverksamhet; utskänkning av mat och dryck; upplåtande av tillfälligt boende;
uthyrning av flyttbara byggnader.
44: Badinrättningar; blomsterarrangemang; frisersalonger; medicinsk, hygienisk och skönhetsvård, apotek, blodbank; vård av
djur; trädgårdsskötsel.
45: Vakter; butiksdetektivtjänster; brandsläckning; bevakningstjänster; personliga shoppingtjänster; säkerhetstjänster.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/21
Reg nr:
512613
Registrerad:
Ans nr:
2013/01106
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-13
Organisk Konsultation
Innehavare:
Agaton Kultur & Kommunikation AB, Nordenskiöldsgatan 24, 413 09 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556855-0056.
Rolf Agaton, Nordenskiöldsgatan 24, 413 09 Göteborg, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
35: Konsultationer avseende ledning och organisation i företag, kommuner och landsting.
Reg nr:
512614
Registrerad:
Ans nr:
2013/01113
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.13.
Industriprodukter i Örebro AB, Dialoggatan 12 b, 703 74 ÖREBRO, Sverige.
Org. nr: 556587-9185.
2013-05-03
2013-02-13
Varor och tjänster:
17: Trädgårdsslangar.
Reg nr:
512615
Registrerad:
Ans nr:
2013/01134
Ansökningsdatum:
Figurklass:
05.03.20.
Beskrivning:
Märket utförs i grönt och vitt.
Innehavare:
Sveriges läkarförbund, Box 5610, 114 86 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
42: Besiktning och kvalitetskontroll av läkares utbildning.
2013-05-03
2013-02-14
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/22
Reg nr:
512616
Registrerad:
Ans nr:
2013/01159
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-14
Wayward
Innehavare:
Base of Trade Stockholm AB, 17154 Solna, Sverige.
Org. nr: 556545-9731.
Varor och tjänster:
18: Läderväskor.
25: Kläder.
Reg nr:
512617
Registrerad:
Ans nr:
2013/01162
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-14
Adviso
Innehavare:
Svensk Lånemarknad AB, Box 7114, 103 87 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556855-5428.
Varor och tjänster:
36: Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.
Reg nr:
512618
Registrerad:
Ans nr:
2013/01185
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
26.03.01; 26.03.24.
Strands Fordonskomponenter AB, Hagalundsvägen, 511 72 Fritsla, Sverige.
Org. nr: 556625-0105.
Varor och tjänster:
12: Delar och komponenter till motorfordon.
2013-05-03
2013-02-15
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/23
Reg nr:
512619
Registrerad:
Ans nr:
2013/01186
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
01.15.17.
Strands Fordonskomponenter AB, Hagalundsvägen, 511 72 Fritsla, Sverige.
Org. nr: 556625-0105.
2013-05-03
2013-02-15
Varor och tjänster:
12: Delar och komponenter till motorfordon.
Reg nr:
512620
Registrerad:
Ans nr:
2013/01189
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-15
Place Development Group
Innehavare:
1: Marcus van Dijk, Paternostervägen 30, 121 79 Johanneshov, Sverige.
2: Johan Ohlsson, Tranebergs strand 41, 167 40 Bromma, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.
Reg nr:
512621
Registrerad:
Ans nr:
2013/01192
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
27.05.22.
1: Amuna AB, Box 1911, 75149 Uppsala, Sverige.
Org. nr: 556764-6137.
2: Daniel Pasha, Box 1929, 75149 Uppsala, Sverige.
Varor och tjänster:
25: Kläder av denim.
2013-05-03
2013-02-15
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/24
Reg nr:
512622
Registrerad:
Ans nr:
2013/01193
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-15
Duffton Friends
Innehavare:
Zygomatic Animation Studios AB, Nohabgatan 18a, Byggnad 73, 461 53 Trollhättan, Sverige.
Org. nr: 556894-7518.
Varor och tjänster:
41: Produktion av underhållning i form av tv-serier.
Reg nr:
512623
Registrerad:
Ans nr:
2013/01194
Ansökningsdatum:
2013-05-03
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
27.05.03.
Märket utförs i vinrött, vitt och svart.
Zygomatic Animation Studios AB, Nohabgatan 18a, Byggnad 73, 461 53 Trollhättan, Sverige.
Org. nr: 556894-7518.
2013-02-15
Varor och tjänster:
41: Produktion av underhållning i form av tv-serier.
Reg nr:
512624
Registrerad:
Ans nr:
2013/01198
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-15
Kärlekspraktikan
Innehavare:
Varor och tjänster:
28: Spel.
41: Bokutgivning.
Dag Klingborg, Risbro 21, 153 95 Järna, Sverige.
Reg nr:
512625
Registrerad:
Ans nr:
2013/01220
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-17
Creative Doer
Innehavare:
Louise Merzinger, Ulriksborgsgatan 16, 11218 STOCKHOLM, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; information avseende marknadsföring; konsultation avseende
marknadsföring; konsultation inom marknadsföringsområdet; konsulttjänster avseende marknadsföring; konsulttjänster inom
området marknadsföring; marknadsföring; marknadsföring och visningstjänster för företag; marknadsföring, reklam och
annonsverksamhet; marknadsföring vid försäljning av tjänster via annonsering [för andra]; marknadsföringsanalyser;
marknadsföringsanalystjänster; marknadsföringsbyråtjänster; marknadsföringsinformation; marknadsföringskampanjer;
marknadsföringskonsultation; marknadsföringsrådgivning; marknadsföringstjänster; planering av marknadsföringsstrategier;
positionering av varumärken (marknadsföring); professionell konsultation avseende marknadsföring; rådgivande tjänster
avseende marknadsföring; rådgivning avseende marknadsföringsledning; rådgivning avseende marknadsföringshantering;
rådgivning inom området för företagsledning och marknadsföring; rådgivningstjänster avseende marknadsföring; reklamoch marknadsföringstjänster samt relaterad rådgivning; reklam och marknadsföring; säljfrämjande marknadsföring;
säljfrämjande tjänster, annonsering och marknadsföring via webbplatser on-line; tjänster i form av reklam och
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/25
marknadsföring för skapande av varumärken; utarbetande av marknadsföringsplaner; utarbetande av
marknadsföringsrapporter; utformningstjänster vid annonsering och marknadsföring; utveckling av marknadsföringsstrategier
och -koncept; administration avseende marknadsföring; analyser avseende marknadsföring; annons- och reklamverksamhet,
säljfrämjande och marknadsföringstjänster; annonsering, inkluderande marknadsföring relaterad till försäljning av varor och
tjänster för tredje part genom sändning av reklammaterial och spridning av reklambudskap via datornätverk; annonsering
särskilt för marknadsföring av varor; anordnande och ledning av evenemang för marknadsförings- och promotionändamål för
andra; byråer för kommersiell information [omfattande företagsinformation, om marknadsföring eller demografiska data];
direkt
marknadsföring;
distribution
av
marknadsföringsmaterial
via
post;
finansiell
marknadsföring;
företagsfrämjandetjänster (marknadsföring); företagskonsultation avseende marknadsföring; företagskonsultationstjänster
relaterade till marknadsföringskampanjer avseende penninginsamlingar; företagsledningskonsultation med avseende på
strategi, marknadsföring, produktion, personal och detaljhandelsförsäljning; företagsrådgivning avseende strategisk
marknadsföring; företagsrådgivning avseende marknadsföring av kapitalinsamlingskampanjer; företagsrådgivning relaterad
till
marknadsföringskonsultation
avseende
företagsledning;
företagsrådgivning
rörande
marknadsföring;
marknadsföringsassistans; marknadsföringshantering av kändisar; marknadsföringsrapporter; marknadsföringsstudier;
planeringstjänster för marknadsföringsstudier; produktion av ljudinspelningar för marknadsföringsändamål; produktion av
videoinspelningar för marknadsföringssyfte; information eller förfrågningar om affärer och marknadsföring; marknadsföring
av försäljning av varor och tjänster för andra genom spridande av tryckta material och säljfrämjande tävlingar;
marknadsföring av varor och tjänster genom spridning av rabattkort för andra; statistisk utvärdering av marknadsföringsdata;
tjänster avseende marknadsföringsinformation relaterade till indexstandard; tjänster avseende sökverktyg för marknadsföring;
undersökningar av marknadsföringsstrategi; undersökningstjänster avseende marknadsföring; utförande av
marknadsföringsstudier.
Reg nr:
512626
Registrerad:
Ans nr:
2013/01261
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-18
Figurklass:
06.01.02.
Beskrivning:
Märket utförs i blått och gult.
Innehavare:
Ulf Holmberg, Bäckäng 2 G, 51997 Öxnevalla, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Information avseende rekreation; rekreation och instruktion/handledning; upplåtande av anläggningar för rekreation;
upplåtande av klubbanläggningar för rekreation.
Reg nr:
512627
Registrerad:
Ans nr:
2013/01265
Ansökningsdatum:
2013-05-03
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
01.03.01; 01.03.10; 01.15.11; 01.15.17.
Märket är ufört i rött och blått.
Elverket Vallentuna El AB, c/o Susanna Hammarberg, Box 63, 186 21 Vallentuna, Sverige.
Org. nr: 556473-5107.
2013-02-19
Varor och tjänster:
4: Elektrisk energi.
9: Anordningar för energikontroll, ingående i klassen; elektriska energikontrollapparater; energiregulatorer, ingående i
klassen.
11: Värmepumpar för energibehandling.
42: Energibesparing (konsultation inom -); professionell konsultation avseende energieffektivitet i byggnader; rådgivning
avseende energieffektivitet; rådgivning avseende energianvändning, ingående i klassen; registrering av data avseende
energiförbrukning i byggnader, ingående i klassen; utveckling av integrerande energikoncept.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/26
Reg nr:
512628
Registrerad:
Ans nr:
2013/01283
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
26.04.17; 27.07.11.
Form 12 Sweden AB, Drottninggatan 38, 211 41 Malmö, Sverige.
Org. nr: 556526-6672.
David Berggren, c/o MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö Kommanditbolag, Box 226,
201 22 Malmö, Sverige.
Ombud:
2013-05-03
2013-02-19
Varor och tjänster:
20: Möbler.
42: Formgivning av möbler.
Reg nr:
512629
Registrerad:
Ans nr:
2013/01315
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-20
SunMojito
Innehavare:
Ulf Carlsson, Gasverksgatan 14, 26231 Ängelholm, Sverige.
Varor och tjänster:
33: Drinkar med låg alkoholhalt; drycker (alkoholhaltiga -) ej öl; färdigblandade alkoholdrycker, andra än öl-baserade;
alkoholhaltiga drycker av frukt; alkoholhaltiga drycker (ej öl); alkoholhaltiga energidrycker; alkoholhaltiga essenser;
alkoholhaltiga extrakt; alkoholhaltiga fruktextrakt; alkoholstark cider; alkoholsvaga viner; bitter med alkohol; cider,
alkoholstark; frukt (alkoholdrycker innehållande -); matlagningsviner (alkoholhaltig); nira [sockerrörsbaserad alkoholhaltig
dryck]; vin med förhöjd alkoholhalt; vin med låg alkoholhalt.
Reg nr:
512630
Registrerad:
Ans nr:
2013/01320
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-20
Obildat
Innehavare:
Magnus Elweklint, Klubbacken 22, 129 39 Hägersten, Sverige.
Varor och tjänster:
42: Datorstödd grafisk design; design av butiksinredning; design av heminredning; design av kläder; design av logotyper;
design av modeaccessoarer; design av prydnadsarrangemang; design av prydnadskonstruktioner; design (kläd- -);
designtjänster; designtjänster avseende inomhusdekoration för kontor; designtjänster avseende restauranger; designtjänster
avseende skyltfönster; designtjänster för utställningar; grafisk design; illustrationstjänster (design); inredningsdesign och
design av utomhusfasader; kommersiell design och formgivning av förpackningar; kommersiella designtjänster;
konsulttjänster avseende design för butiksinredningar; tjänster avseende design av logotyper; utformning/design av
varumärken.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/27
Reg nr:
512631
Registrerad:
Ans nr:
2013/01323
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-20
combricks
Innehavare:
Svenssons Innovations AB, c/o Amidani Svensson, Näsbydalsvägen 14, 15 tr, 183 37 Täby, Sverige.
Org. nr: 556523-3599.
Varor och tjänster:
6: Metallrör; metallrör för industriellt bruk; armeringskonstruktioner av metall för byggnader; armeringsmaterial, av metall,
för byggnader; avloppsrör av metall för byggnadsinstallationer; balkar av oädla metaller för byggnadsställningar; bärbjälkar
av metall för byggnader; beklädnader av metall för byggnader; beklädnader av metall för byggnadsändamål; byggnader av
metall; byggnader i form av fast monterade strukturer av metall; byggnader med metallstomme; byggnader (metallbeslag för
-); byggnads- och beklädnadspaneler av metall; byggnadsdelar av metall; byggnadselement av metall;
byggnadskonstruktioner av metall; byggnadsmaterial av metall i form av paneler; byggnadsmaterial av metall i form av
plattor; byggnadsmaterial av metall; byggnadsmaterial av stål; byggnadsmaterial i form av ark (metall -); byggnadsprodukter
av metall; dörrar av metall för byggnader; fabrikstillverkade byggnadskomponenter [metall]; fasadelement av metall för
byggnadsändamål; gallerventiler av metall för byggnader; gjutdelar av metall, för byggnadsändamål; gjutgods av metall för
byggnadsändamål; gjutgods av metallegeringar för byggnadsändamål; järnkramvaror av metall för byggnadsändamål;
ledstänger av metall för användning i byggnader; listverk av metall för byggnadsändamål; luftventiler av metall för
byggnader; metallelement för byggnadsändamål; metalliska byggnadselement; metallister för byggnader; metallramar för
byggnader; metallstommar för byggnader och konstruktioner; metallvaror för byggnader; modulära bärbara
byggnadskonstruktioner [metall]; modulära byggnadsenheter av metall; monteringsfärdiga byggnadsställningar av metall;
monteringsfärdiga aluminiumramar för byggnadsställningar; pelare av metall för byggnader; skjutdörrar av metall för
byggnader; smygtak [byggnadsmaterial av metall]; spjälgaller av metall för byggnader; takfönster av metall för byggnader;
trappor av metall för användning i byggnader; tvärband av metall för användning i byggnader; vindskydd
[byggnadskonstruktioner] av metall; arbetsplattformar av metall [byggnadsställningstorn]; arbetsplattformar av metall
[byggnadsställningar]; byggnadsställningar av metall; byggnadsställningar som torn av metall; byggnadsställningar av metall
för fasader; flyttbara byggnader av metall; flyttbara byggnadskonstruktioner av metall; metallbeklädnader för byggnader;
metallbeslag för byggnader; metalliska byggnadsställningsanordningar; mobila hem [portabla byggnader] av metall; mobila
plattformar av metall [byggnadsställningar]; mobila plattformar av metall [byggnadsställningar] för arbeten på hög höjd;
monteringsfärdiga byggnader av metall; plattformsställningar av metall för användning med byggnadsställningar;
plattformssteg av metall för användning med byggnadsställningar; stålramar för byggnadsändamål; stommar för
byggnadsställningar av metall; våningar [metallstrukturer eller byggnader]; lyftanordningar av metall för fönster; lyftstroppar
av metall för godshantering; byggklossar (metall -); byggpaneler av metall; byggskivor av metall; flyttbara byggnader i
huvudsak av metall; förtillverkade byggnadskomponenter av metall; mellanlägg i form av byggnadselement av metall;
metallartiklar för användning vid byggnation; metallbalkar för byggnationsändamål; metallband för användning vid
byggnation; monteringsfärdiga hus av metall [byggsatser]; stänger av metall för användning vid byggnation; takfönsterramar
av metall för användning i byggnader; ventilationskanaler av metall för byggnader; verandor av metall [byggnation]; vajrar
för användning med kranar.
7: Arbetsplattformar för lyftning; fjärrstyrda lyftmaskiner; hydraulisk lyftutrustning; hydrauliska lyftbord; lyft- och
hisskranar; lyftanordningar; lyftanordningar av stål; lyftanordningar för byggplatser; lyftanordningar för fordon;
lyftanordningar för fraktgods; lyftanordningar för gods; lyftanordningar för godshantering; lyftanordningar för godsvagnar;
lyftmaskiner för lasthantering; stativ för lyft; stativ för lyftbord.
19: Betongbalkar; betongblock; betongblock för kustskydd; betongpålar; betongpaneler; betongrör; betongväggar;
betongvalv; byggnadselement av betong; byggnadselement tillverkade av betong; byggnadsmaterial av betong förstärkta med
plaster och glasfibrer; byggnadsmaterial av betong; förformade byggnadselement av betong; plattor av betong; plattor gjorda
av betong; akustiska paneler av trä för innertak; akustiska paneler av trä för väggar; bjälkar av trä; bullerskyddsvallar gjorda
av trä; byggnadskomponenter av trä; byggnadsplattor av trä; byggnadsskivor tillverkade av trä och vattentäta hartser; dörrar
gjorda av trä till byggnader; dörrkarmar av trä; fiberplattor av trä sammansatta med harts och spånskivor; fönsterluckor av
trä; formar av trä; golv av trä; golvbeläggningar av trä; golvbeläggningar av trä, ingående i klassen; golvbeläggningar
tillverkade av trä; golvbrädor av trä; golvplankor av trä; golvplattor av trä; klossar av trä; läkter av trä; ledstänger av ickemetalliska material för trappor; lister (inredning) av trä; listverk av trä; parkettgolv av trä; profiler av trä; skivor av trä; skivor
av träfiber; spånskivor av trä; takbrädor av trä; takskivor av trä; taksparrar av trä; väggbeklädnader av trä; byggnadsmaterial
av plastmaterial; byggnadspaneler av plastmaterial; dörrar gjorda av plast till byggnader; fönsterkarmar av plast;
fönsterluckor av plast; genomskinliga byggnadspaneler gjorda av plastmaterial; gränsstolpar av plast; inhägnader för öppna
spisar av plast [mantlar och spiselkransar]; kanaler gjorda av plast för dragning av rör för gaser; konstruktionselement av
plast; listverk av plast; paneler av plast för användning vid byggnation; säkerhetsfönster av plast för kommunikation;
staketstolpar gjorda av plast; stängsel av plast; styva rör av plast [ej delar av sanitära installationer]; takfönster av plast;
takfönster gjorda av plastmaterial för användning i byggnader; transparenta takpannor av plast; byggnader av trä;
byggnadskomponenter av träimitation; byggnadsställningar av trä; fasadskivor av trä; flyttbara byggnader av trä; galler för
träd (ej av metall); gips för lagning av hål i trä; gips för lagning av sprickor i trä; icke-metalliska trädgaller för dränering av
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/28
genomfartsgator; inhägnader till eldstäder av trä [mantlar och spiselkransar]; skivor av poluetylen (ersättning för trä); snidade
träartiklar för dekorering av interiörer i byggnader; trädgaller (ej av metall); trallar, ej av metall; transportabla växthus, ej av
metall; trappor, ej av metall; trappor, ej av metall för byggnadsändamål; trappräcken, ej av metall; trappsteg, ej av metall;
icke-metalliska kompositkonstruktioner för beläggning av ytor.
28: Anpassade byggklossar [leksaker]; leksaker.
Reg nr:
512632
Registrerad:
Ans nr:
2013/01326
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
24.15.13; 24.17.19.
Märket utförs i blått, gulgrönt och vitt.
Sveriges Föreningar, Grönegatan 11a, 211 27 Malmö, Sverige.
Org. nr: 802450-2034.
2013-05-03
2013-02-21
Varor och tjänster:
36: Anordnande av finansiella insamlingar; anordnande av finansiella medel för stödprojekt utomlands; anordnande av
insamlingar; insamling till minnesfonder; insamlingar (anordnande av -); affärslikvidering /avvecklingstjänster (finansiella);
aktuarietjänster relaterade till finansiella transaktioner; anordnande av finansiella transaktioner; anordnande av finansiella
tjänster via globala datanätverk eller internet; banktjänster och finansiella tjänster; bankverksamhet och finansiella tjänster;
datoriserad information avseende finansiella affärer; datoriserade finansiella tjänster; egendomsplanering [upprättande av
finansiella tjänster]; finansiella analyser; finansiella anslagstjänster; finansiella banktjänster avseende insättning av pengar;
finansiella bedömningar; finansiella databastjänster; finansiella företrädartjänster rörande innehav av egendom för andra;
finansiella företrädartjänster rörande värdepappersinnehav; finansiella förmedlartjänster; finansiella förvaltningstjänster
relaterade till sjukhus; finansiella förvaltningstjänster avseende lokala myndigheter; finansiella förvaltningstjänster avseende
vårdinstitutioner; finansiella förvaltningstjänster avseende pensionärshem; finansiella förvaltningstjänster; finansiella
informationsinhämtningstjänster; finansiella informationstjänster för finansiella institutioner som tillhandahålls via datornät
och satellitöverföring; finansiella informationstjänster avseende individer; finansiella konsulttjänster; finansiella lånetjänster;
finansiella nödtjänster för resande; finansiella planeringstjänster; finansiella rådgivnings- och konsultationstjänster;
finansiella rådgivnings- och förvaltningstjänster; finansiella rådgivningstjänster för bolag; finansiella rådgivningstjänster för
enskilda; finansiella rådgivningstjänster avseende pensionsplaner; finansiella rådgivningstjänster avseende värdepapper;
finansiella riskbedömningstjänster; finansiella sponsringtjänster; finansiella tjänster; finansiella tjänster avseende
investeringsfonder; finansiella tjänster avseende fastigheter och byggnader; finansiella tjänster relaterade till obligationer;
finansiella tjänster relaterade till fastighetsförvärv; förvaltning av finansiella fonder; förvaltning av finansiella tillgångar;
hantering av finansiella fonder; pensionsfonder (finansiella).
Reg nr:
512633
Registrerad:
Ans nr:
2013/01331
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-21
GloBallCup
Innehavare:
Svenska FN-förbundet, Skolgränd 2, 10465 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 802000?9232.
Varor och tjänster:
25: Bärbara kläder och kläder, nämligen, skjortor; halsdukar [kläder]; kläder; kläder för barn; kläder för småbarn; kläder för
sport; kläder för sportbruk; kläder, fotbeklädnader, huvudbonader; kortbyxor [kläder]; mösskärmar [kläder]; pannband
[kläder]; slipsar [kläder].
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/29
28: Benskydd [sportartiklar]; bollar (sportartiklar); fodral anpassade för sportartiklar; smalbensskydd [sportartiklar].
41: Anordnande av idrottsaktiviteter och -tävlingar; organisation av idrottsaktiviteter; [organisation av] idrottsaktiviteter;
organisering av idrottsaktiviteter; organisering av idrottsaktiviteter och -tävlingar; sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet.
Reg nr:
512634
Registrerad:
Ans nr:
2013/01340
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-18
PERSONLIGT HÄLSOKONTO
Innehavare:
Apotekens Service AB, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556763-4778.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Datorhårdvaror och mjukvara, särskilt för kryptering, krypteringsnycklar, digitala certifikat, digitala signaturer, mjukvara
för säker datalagring och inhämtning och överföring av information.
35: Datasökningar (för tredje man) i databaser; datoriserad databasskötsel; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring,
systematisering och/eller framtagning av uppgifter i databaser.
38: Upplåtande av åtkomst till databaser; digitala överföringstjänster och sändningstjänster via internet.
44: Informationstjänster relaterade till hälsovård och sjukvård.
Reg nr:
512635
Registrerad:
Ans nr:
2013/01343
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-18
RENOVI
Innehavare:
Uponor Innovation AB, c/o Uponor Suomi Oy, Box 21, FIN- 15561 Nastola, Finland.
Org. nr: 556548-9746.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
6: Kompositrör i huvudsak av metall inkluderande plastmaterial; rör av metall; rör av metallkompositmaterial; flerlagerrör
huvudsakligen av metall; röranslutningar och -förbindningar av metall; rörkopplingar av metall; paneler av metall för att
fixera rör för golvvärme.
11: Uppvärmnings- och kylningsinstallationer; anordningar för uppvärmning; anordningar för kylning;
uppvärmningsapparater; kylapparater; golvvärme; rör utgörandes delar av sanitära inrättningar; rör för värme- och
kylningsanläggningar; monteringsplattor för golvvärme.
17: Kompositrör i huvudsak av plast inkluderande metallmaterial; böjliga rör av plastkompositmaterial; icke-metalliska
böjliga rör; flerlagerrör huvudsakligen av plast; beslag [icke-metalliska] för rör; icke-metalliska rördelar; fasta kopplingar;
kopplingar för rör (ej av metall).
19: Styva rör, ej av metall.
37: Renoverings- och reparationsarbeten på byggnadsverk; rådgivning avseende installation, underhåll och renovering av
uppvärmnings- och kylningsinstallationer.
Reg nr:
512636
Registrerad:
Ans nr:
2013/01344
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-18
SACP
Innehavare:
Uponor Innovation AB, c/o Uponor Suomi Oy, Box 21, FIN- 15561 Nastola, Finland.
Org. nr: 556548-9746.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
6: Kompositrör i huvudsak av metall inkluderande plastmaterial; rör av metall; rör av metallkompositmaterial; flerlagerrör
huvudsakligen av metall; röranslutningar och -förbindningar av metall; rörkopplingar av metall.
11: Rör utgörandes delar av sanitära inrättningar; rör för värme- och kylningsanläggningar.
17: Kompositrör i huvudsak av plastmaterial inkluderande metallmaterial; böjliga rör av plastkompositmaterial; ickemetalliska böjliga rör; flerlagerrör huvudsakligen av plast; beslag [icke-metalliska] för rör; icke-metalliska rördelar; fasta
kopplingar; kopplingar för rör (ej av metall).
19: Styva rör, ej av metall.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/30
Reg nr:
512637
Registrerad:
Ans nr:
2013/01345
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-19
GROVING
Innehavare:
Oy Karl Fazer Ab, Box 44, 00101 Helsingfors, Finland.
Ombud:
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
29: Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter,
fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter.
30: Kaffe, te, kakao och kaffeersättningar; ris; tapioka och sagogryn; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål; bröd,
konditorivaror och godsaker; glass; socker, honung, sirap; jäst, bakpulver; salt; senap; vinäger, såser (smaktillsatser);
kryddor; is.
Reg nr:
512638
Registrerad:
Ans nr:
2013/01347
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-19
Figurklass:
05.07.02; 05.07.13; 06.19.01; 06.19.16; 19.03.03; 25.03.15.
Innehavare:
Oy Karl Fazer Ab, Box 44, 00101 Helsingfors, Finland.
Ombud:
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
29: Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter,
fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter.
30: Kaffe, te, kakao och kaffeersättningar; ris; tapioka och sagogryn; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål; bröd,
konditorivaror och godsaker; glass; socker, honung, sirap; jäst, bakpulver; salt; senap; vinäger, såser (smaktillsatser);
kryddor; is.
Reg nr:
512639
Registrerad:
Ans nr:
2013/01348
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-20
BROTTSCENTRALEN
Innehavare:
Ombud:
BRAND NEW CONTENT AB, Box 1062, 101 39 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556895-6279.
Advokatfirma DLA Nordic Kommanditbolag, c/o Christopher Büller, Box 7315,
103 90 STOCKHOLM, Sverige.
Varor och tjänster:
38: Telekommunikation; radio- och tv-sändning och -överföring; kabelsändning av tv-program; sändning av radio- och tvprogram via satellit; datorstödd överföring av meddelanden, data och bilder; elektronisk överföring av data och dokument via
datorterminaler och elektroniska anordningar; kommunikationstjänster mellan datorterminaler.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/31
41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter,
kulturverksamhet; radio- och televisionsunderhållning; produktion av radio- och televisionsprogram; produktion av
videofilmer; inspelnings-, film-, video- och tv-studiotjänster; ljud-, video-, film- och tv-inspelningstjänster; anordnande av
tävlingar (undervisning, utbildning eller underhållning); nöjes- och underhållningsinformation.
42: Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och
forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror.
Reg nr:
512640
Registrerad:
Ans nr:
2013/01349
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-21
Diversity Executive Search
Innehavare:
Anna Stenberg, Sjötullsbacken 22, 115 25 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Assistans avseende rekrytering och placering av personal; annons- och reklamverksamhet avseende rekrytering av
personal; företagsrådgivning avseende rekrytering av personal; konsultation rörande rekrytering; psykologisk testning vid
rekrytering; psykologisk testning vid rekrytering av personal; rådgivning avseende rekrytering av akademiker; rekrytering av
fast personal; rekrytering av personal för datorstöd; rekrytering av personal; rekrytering av tillfällig teknisk personal;
rekrytering (personal -); spridning av information avseende rekrytering av akademiker; testning (psykologisk -) vid
rekrytering; upplåtande av information avseende rekrytering; karriärplacering (headhunting); chefsrekrytering;
företagsledningskonsultation med avseende på strategi, marknadsföring, produktion, personal och detaljhandelsförsäljning;
konsultation avseende val av personal; ledningsrådgivning avseende placering av personal; omflyttning av personal;
placering av permanent personal; placering av personal; psykometrisk testning vid urval av personal; tillfällig anställning av
personal; tillfällig uthyrning av personal; tjänster avseende tillfällig placering av personal; tjänster avseende tillfällig
anställning av personal; urval av personal; uthyrning av administrativ personal; uthyrning av personal för
provisionsförsäljning; uthyrning av personal för kontraktsförsäljning; uttagning av personal; företagsledning och -rådgivning;
information, rådgivning och konsultation avseende företagsledning eller företagsadministration, inklusive sådana tjänster
upplåtna online eller via internet; rådgivning avseende affärsledning; rådgivning avseende anställningar, ingående i klassen;
rådgivning
avseende
företagsorganisation;
rådgivning
avseende
företagsledning;
rådgivning
avseende
marknadsföringsledning; rådgivning avseende personaladministration; rådgivning beträffande företagsfrågor; rådgivning
beträffande personalförvaltning; rådgivning inom området för företagsledning och marknadsföring; rådgivning och
information beträffande kommersiell företagsledning; rådgivning relaterad till företagsorganisation och dess ekonomiska
aspekter; rådgivning relaterad till företagsledning; rådgivning relaterad till företagsledning och -organisation; rådgivning till
affärsföretag vid skötsel av deras åligganden; rådgivning vid företagsledning; tjänster avseende företagskonsultation och rådgivning; tjänster avseende företagskonsultation, -rådgivning, -information och -undersökning.
36: Finansiell information och rådgivning.
41: Konsultationstjänster avseende utbildning och instruktion av chefer och personal; tjänster avseende
handledning/instruktion för personal; tjänster avseende träning av personal i detaljhandeln; tjänster avseende
undervisning/utbildning av personal; träning av personal i livsmedelsteknologi; undervisning/utbildning av personal; karriär
rådgivning (rådgivning avseende undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); karriärinformation och -rådgivning
(undervisning/utbildning eller handledning/instruktion); rådgivning avseende affärsutbildning; rådgivning (yrkes- -)
[utbildning eller träningsråd]; yrkesrådgivning, rådgivning avseende handledning/instruktion och undervisning/utbildning;
yrkesrådgivning [rådgivning avseende handledning/instruktion och undervisning/utbildning]; yrkesvägledningstjänster
(rådgivning avseende undervisning/utbildning och instruktion/handledning).
Reg nr:
512641
Registrerad:
Ans nr:
2013/01350
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-21
NordicInfu Care
Innehavare:
NordicInfu Care AB, c/o Mats Bergryd, Box 1225, 131 28 Nacka Strand, Sverige.
Org. nr: 556649-1790.
Varor och tjänster:
5: Alkohol för farmaceutiska ändamål; ampuller för farmaceutiska ändamål; avtorkningsservetter indränkta med
farmaceutiska lotioner; bakteriedödande farmaceutiska preparat; bakteriedödande farmaceutiska preparat; dekokter för
farmaceutiska ändamål; dermatologiska farmaceutiska substanser; farmaceutiska hudlotioner; farmaceutiska krämer;
farmaceutiska preparat; farmaceutiska preparat för hudvård; farmaceutiska preparat för behandling av cancer; kemiskfarmaceutiska preparat; kemiska preparat för farmaceutiska ändamål; servetter impregnerade med farmaceutiska lotioner;
smärtstillande farmaceutiska bruspreparat; sugtabletter för farmaceutiska ändamål; urindrivande farmaceutiska preparat.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/32
44: Farmaceutiska rådgivningstjänster; farmaceutiska tjänster för att expediera recept; information avseende veterinära
farmaceutiska preparat; insamling av information avseende användning av farmaceutiska preparat; rådgivningstjänster
avseende farmaceutiska preparat.
Reg nr:
512642
Registrerad:
Ans nr:
2013/01352
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-21
WildPet
Innehavare:
Nordens Internethandel AB, c/o Markus Boberg, Skallsjö Stommens Väg 13, 448 32 Floda, Sverige.
Org. nr: 556906-4701.
Varor och tjänster:
18: Halsband för katter; täcken för katter.
20: Kattkorgar; klösbrädor för katter.
21: Kattsandlådor; plastlådor för användning som strölådor för katter.
28: Leksaker för katter.
31: Kattmynta; kattmynta [färsk].
Reg nr:
512643
Registrerad:
Ans nr:
2013/01355
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-21
BLACK ANT
Innehavare:
Fiolen Event AB, Svalörtsgränd 8, 595 54 Mjölby, Sverige.
Org. nr: 556867-8535.
Varor och tjänster:
32: Energidrycker; energidrycker innehållande koffein.
33: Alkoholhaltiga energidrycker.
Reg nr:
512644
Registrerad:
Ans nr:
2013/01358
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-21
ossoami
Innehavare:
Texflow AB, c/o Linda Sjölund, Molinsgatan 19, 411 33 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556915-0195.
Varor och tjänster:
25: Denim (kläder); halsdukar [kläder]; kläder; kläder av denim; kläder för barn; kläder för småbarn; kläder, fotbeklädnader,
huvudbonader; läderbälten (kläder); livremmar av läder [kläder]; stickade kläder; täckjackor [kläder]; trikåvaror [kläder];
vantar [kläder].
Reg nr:
512645
Registrerad:
Ans nr:
2013/01359
Ansökningsdatum:
Ethix News
Innehavare:
Ethix SRI Advisors AB, Box 5759, Stureplan 4C, 114 87 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556582-4793.
Varor och tjänster:
36: Finansiell rådgivning och konsultation.
2013-05-03
2013-02-21
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/33
Reg nr:
512646
Registrerad:
Ans nr:
2013/01361
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-21
MELViz iQ PlantSuite
Innehavare:
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Datormjukvaror.
Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
512647
Registrerad:
Ans nr:
2013/01362
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-21
ZQO
Innehavare:
TAGAB Sko AB, Box 1214, 432 17 Varberg, Sverige.
Org. nr: 556405-5233.
Varor och tjänster:
25: Skor.
35: Marknadsföring.
Reg nr:
512648
Registrerad:
Ans nr:
2013/01363
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-21
Figurklass:
01.15.03; 27.05.21; 27.07.01; 27.07.11.
Innehavare:
Mats Karlsson, c/o Mats Karlsson Music, Signe Tillischgatan 4, lgh 1104, 169 73 Solna, Sverige.
Varor och tjänster:
16: Tryckt reklam.
35: Annons och reklam samt kommersiella informationstjänster via internet; marknadsföring, reklam och annonsverksamhet;
radio- och tv-reklam; reklam.
41: Digital musik tillgänglig på mp3-webbplatser på internet [ej nedladdningsbara]; framförande av musik; inspelning av
musik; komposition av musik för andras räkning; tillhandahållande av digital musik [ej nedladdningsbar] för internet;
utgivning av musik.
Reg nr:
512649
Registrerad:
Ans nr:
2013/01364
Ansökningsdatum:
STORA and more
Innehavare:
Varor och tjänster:
25: Kläder.
1: Patrik Lindberg, Våxnäsgatan 1, 653 40 Karlstad, Sverige.
2: Per- Eric Melinder, Sannagatan 13, 681 50 Kristinehamn, Sverige.
2013-05-03
2013-02-21
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/34
Reg nr:
512650
Registrerad:
Ans nr:
2013/01365
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-21
M!ss Me
Innehavare:
Fredrika Edler, Minnebergsvägen 16, 167 41 Bromma, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Liveframträdanden (underhållning); musikalisk underhållning; musikaliska underhållningstjänster; musikgrupp
(underhållning); produktion av underhållningsshower med dansare; produktion av underhållningsshower med dansare och
sångare; produktion av underhållningsshower med sångare; underhållning; underhållning av en musikgrupp; underhållning
av musiker; underhållning av sångare; underhållning erbjudna av vokalister; underhållning, sport- och kulturverksamhet;
underhållning utförd av en musikgrupp; underhållning utförd av musikgrupper; underhållning via radio; underhållning via
radio och tv; underhållning via television; underhållnings-, instruktions- och utbildningstjänster; underhållnings- och
nattklubbstjänster; underhållningstjänster i form av scenproduktion och cabaret; underhållningstjänster i form av en
nöjesparkshow; underhållningstjänster utförda av musikgrupp; underhållningstjänster utförda av en musikgrupp;
underhållningstjänster vid ett diskotek; uthyrning av inspelningar för underhållningsändamål.
Reg nr:
512651
Registrerad:
Ans nr:
2013/01369
Ansökningsdatum:
2013-05-03
Figurklass:
Innehavare:
03.13.02; 03.13.04; 26.01.15; 26.01.16.
Sweden Honey Farm AB, c/o LP,s Biodling AB, Torstensbyn 14, 661 94 Säffle, Sverige.
Org. nr: 556873-0815.
2013-02-22
Varor och tjänster:
30: Biologisk honung för humankonsumtion.
Reg nr:
512652
Registrerad:
Ans nr:
2013/01376
Ansökningsdatum:
2013-05-03
Figurklass:
Prioritet:
Innehavare:
25.01.25; 26.11.25.
Begärd från Finland, 2012-09-14, nr T201202648, Alla klasser.
Crosskey Banking Solutions AB LTD, Elverksgatan 10, 221 00 Mariehamn, Åland, Finland.
Org. nr: FI 19066720.
2013-02-22
Varor och tjänster:
9: IT-system, mjukvara.
36: Utveckling och förvaltning av tjänster inom banking, kapitalmarknad samt kort- och mobila betalningar (finansiella
tjänster).
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/35
42: Utveckling och förvaltning av mjukvara och IT-system.
Reg nr:
512653
Registrerad:
Ans nr:
2013/01377
Ansökningsdatum:
2013-05-03
Figurklass:
Prioritet:
Innehavare:
27.05.01.
Begärd från Finland, 2012-09-14, nr T201202649, Alla klasser.
Crosskey Banking Solutions AB LTD, Elverksgatan 10, 221 00 Mariehamn, Åland, Finland.
Org. nr: FI 19066720.
2013-02-22
Varor och tjänster:
9: IT-system, mjukvara.
36: Utveckling och förvaltning av tjänster inom banking, kapitalmarknad samt kort- och mobila betalningar (finansiella
tjänster).
42: Utveckling och förvaltning av mjukvara och IT-system.
Reg nr:
512654
Registrerad:
Ans nr:
2013/01378
Ansökningsdatum:
2013-05-03
Figurklass:
Prioritet:
Innehavare:
25.01.25; 26.11.25.
Begärd från Finland, 2012-09-14, nr T201202647, Alla klasser.
Crosskey Banking Solutions AB LTD, Elverksgatan 10, 221 00 Mariehamn, Åland, Finland.
Org. nr: FI 19066720.
2013-02-22
Varor och tjänster:
9: IT-system, mjukvara.
36: Utveckling och förvaltning av tjänster inom banking, kapitalmarknad samt kort- och mobila betalningar (finansiella
tjänster).
42: Utveckling och förvaltning av mjukvara och IT-system.
Reg nr:
512655
Registrerad:
Ans nr:
2013/01379
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-22
Crosskey
Prioritet:
Innehavare:
Begärd från Finland, 2012-09-14, nr T201202646, Alla klasser.
Crosskey Banking Solutions AB LTD, Elverksgatan 10, 221 00 Mariehamn, Åland, Finland.
Org. nr: FI 19066720.
Varor och tjänster:
9: IT-system, mjukvara.
36: Utveckling och förvaltning av tjänster inom banking, kapitalmarknad samt kort- och mobila betalningar (finansiella
tjänster).
42: Utveckling och förvaltning av mjukvara och IT-system.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/36
Reg nr:
512656
Registrerad:
Ans nr:
2013/01403
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Innehavare:
26.04.18; 26.04.19; 27.05.11.
SUSTANINABLE INVESTMENT FORUM SIF SWEDEN, c/o Markus Larsson,
RADIUSBACKEN 23 4, 126 29 Hägersten, Sverige.
Org. nr: 802416-2201.
MARKOLOG Handelsbolag, Box 5216, 102 45 Stockholm, Sverige.
2013-05-03
2013-02-23
Ombud:
Varor och tjänster:
36: Datoriserade informationstjänster relaterade till investeringar; finansiell rådgivning rörande investeringar.
Reg nr:
512657
Registrerad:
Ans nr:
2013/01415
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-25
3A Tredje Generationens Analys
Innehavare:
3A Utveckling & Konsult AB, c/o Alf Eriksson, Vättersmålen 47, 563 93 Gränna, Sverige.
Org. nr: 556676-2315.
Varor och tjänster:
9: Programvaror anpassade för användning vid drift av datorer; programvaror för behandling av kommunikation, ingående i
klassen; programvaror för kreditundersökningar; videospel på skiva [programvaror].
Reg nr:
512658
Registrerad:
Ans nr:
2013/01416
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-25
TrackTest
Innehavare:
Gustaf Ternstedt, Rudsjögatan 1, 58273 Linköping, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Produktion av radio- och tv-program.
Reg nr:
512659
Registrerad:
Ans nr:
2013/01418
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-25
help a heart
Innehavare:
NST Nordic Security & Telecom AB, Box 214, 826 25 Söderhamn, Sverige.
Org. nr: 556697-6964.
Varor och tjänster:
10: Apparater för hjärtdefibrillering.
41: Medicinsk undervisning och utbildning; medicinsk utbildning och handledning.
Reg nr:
512660
Registrerad:
Ans nr:
2013/01419
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-25
tysklanq
Innehavare:
Svanja Schallehn, Östermalmsgatan 2 E, 72214 Västerås, Sverige.
Varor och tjänster:
39: Anordnande av resor med turistbuss; anordnande av utflykter för turister; turistguidning; turistinformation avseende
resor; turistresebokning; anskaffande av biljetter som ger innehavaren möjlighet att resa; eskort för resande och deras bagage;
ledsagning av resande (resesällskap); anordnande av resor; anordnande av resor med långfärdsbuss; anordnande av resor och
båtturer; anordnande av resor samt information därtill on-line; anordnande av resor till och från hotell; anordnande av
sightseeing-resor [transport]; anordnande av transport och resor; anordnande och förmedling av resor; anordnande och
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/37
genomförande av resor; arrangerande av resor; arrangerande av resor i form av ett bonusprogram för kreditkortskunder;
biljettbokning för resor; biljettbokningar avseende resor; biljettbokningstjänster för resor; biljettjänster för resor; bokning av
hytter för resor; bokning av resor; bokningstjänster avseende resor till sjöss; bokningstjänster avseende resor på land;
datoriserade informationstjänster avseende resor; fartygskryssningstjänster [resor]; information avseende resor och rundturer;
information avseende resor; information via telefon avseende resor; planering av resor; platsbokning för resor;
platsbokningstjänster [resor]; platsreservationer vid resor; rådgivningstjänster avseende resor; resebyråtjänster (anordnande
av resor); resebyråtjänster avseende resor med buss; resebyråtjänster för anordnande av resor; resebyråtjänster för resor till
sjöss, ingående i klassen; reservations- och bokningstjänster för resor; reservationstjänster avseende resor; resor
(arrangerande av -); resor (bokning av -); tjänster bestående av information rörande resor, avgifter, tidtabeller och
transportmetoder; guidetjänster för rundturer; personliga guidetjänster för rundturer; reseledar- och reseguidetjänster,
ingående i klassen; reseledare; reseledartjänster.
41: Översättning; översättningstjänster; tillhandahållande av översättningstjänster; anordnande av språkskolor och
språkkurser; instruktion i språk; organisation av språkkurser; skoltjänster avseende språkundervisning; specialundervisning i
språk; språktolkning; språktolkstjänster; språkundervisning; språkundervisningstjänster; språkutbildning; tolktjänster [språk];
tolktjänster (språk -); undervisning av främmande språk; undervisning av språk; undervisning/utbildning i språk;
undervisningstjänster på akademisk nivå avseende språkundervisning; upplåtande av instruktionskurser i språk; utbildning i
främmande språk; utbildningstjänster avseende vidarebefordran av språkundervisningsmetoder; utbildningstjänster avseende
undervisning i främmande språk; utbildningstjänster relaterade till språkundervisning; anordnande av instruktionskurser för
turister; utbildningstjänster tillhandahållna av semester- och turistortsetablissemang; utbildningstjänster tillhandahållna via
turistortsetablissemang; tolktjänster.
Reg nr:
512661
Registrerad:
Ans nr:
2013/01420
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-25
Sweducare
Innehavare:
Thorburn Whitesmith AB, Att. Elisabeth Thorburn, Högbergsgatan 11, 116 20 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556581-0941.
Varor och tjänster:
28: Leksaker för utbildningsändamål.
35: Företagsförmedling och rådgivningstjäsnter inom området försäljning av varor och utförande av tjänster.
41: Barnomsorgstjänster; utbildning av icke medicinsk personal inom området för barnomsorg.
Reg nr:
512662
Registrerad:
Ans nr:
2013/01421
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-25
Muskö Musteri
Innehavare:
Drömgården-DreamFarm International AB, Hornsbruksgatan 4, 117 34 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556781-2309.
Varor och tjänster:
29: Fruktefterrätter; fruktgeléer; fruktmarmelad; fruktmos; fruktsylter; torkad frukt.
32: Drycker bestående i huvudsak av fruktjuicer.
33: Alkoholhaltiga drycker av frukt; destillerade drycker; sprit [drycker].
Reg nr:
512663
Registrerad:
Ans nr:
2013/01423
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-25
Skånesafari
Innehavare:
Expedition Edman Handelsbolag, Lupinvägen 7, 268 74 Billeberga, Sverige.
Org. nr: 969762-9872.
Varor och tjänster:
35: Marknadsföring av resor [annonsering].
39: Anordnande av resor; anordnande av resor med långfärdsbuss; anordnande av resor med turistbuss; anordnande av
sightseeing-resor [transport]; anordnande av transport och resor; anordnande och förmedling av resor; anordnande och
genomförande av resor; arrangerande av resor; bokning av resor; bokningstjänster avseende resor på land; information
avseende resor och rundturer; information avseende resor; planering av resor; platsbokning för resor; platsbokningstjänster
[resor]; platsreservationer vid resor; rådgivningstjänster avseende resor; resebyråtjänster för anordnande av resor;
reservations- och bokningstjänster för resor; reservationstjänster avseende resor; resor (arrangerande av -); resor (bokning av
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/38
-); tjänster bestående av information rörande resor, avgifter, tidtabeller och transportmetoder; turistinformation avseende
resor.
Reg nr:
512664
Registrerad:
Ans nr:
2013/01424
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-19
SPORTYFEEL
Innehavare:
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167 NECKARSULM, Tyskland.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
5: Kosttillskott, vitamintillskott, näringskoncentrat som färdigmat eller som självblandande livsmedel.
30: Spannmålspreparat för mänsklig konsumtion, céréalier, cerealiestänger, fruktstänger, proteinstänger.
32: Alkoholfria drycker, särskilt Isotoniska drycker, mineralvatten och kolsyrat vatten, fruktdrycker och fruktjuicer; safter,
pulver och andra preparat för framställning av drycker, särskilt isotoniska drycker.
Reg nr:
512665
Registrerad:
Ans nr:
2013/01425
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-19
Figurklass:
24.15.08.
Innehavare:
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, DE-74167 NECKARSULM, Tyskland.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
5: Kosttillskott, vitamintillskott, näringskoncentrat som färdigmat eller som självblandande livsmedel.
30: Spannmålspreparat för mänsklig konsumtion, céréalier, cerealiestänger, fruktstänger, proteinstänger.
32: Alkoholfria drycker, särskilt isotoniska drycker, mineralvatten och kolsyrat vatten, fruktdrycker och fruktjuicer; safter,
pulver och andra preparat för framställning av drycker, särskilt isotoniska drycker.
Reg nr:
512666
Registrerad:
Ans nr:
2013/01434
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-20
Figurklass:
27.03.15; 27.05.10.
Innehavare:
BEMER Int. AG, Austrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
10: Medicinska apparater och instrument, nämligen maskiner som genererar extremt lågfrekventa elektromagnetiska fält.
35: Reklam- och annonsverksamhet, nämligen drift av byråer för annonsering av medicinsk information i tidningar.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/39
Reg nr:
512667
Registrerad:
Ans nr:
2013/01435
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-19
SPEEDIES
Innehavare:
Innovativ Plast i Väst Handelsbolag, Östra Knavraås 16, 443 61 Stenkullen, Sverige.
Org. nr: 969763-8428.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
6: Distanser av metall för armering.
7: Maskiner för utläggning av distanser för armering.
19: Distanser, ej av metall, för armering.
Reg nr:
512668
Registrerad:
Ans nr:
2013/01438
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-20
ESCIVRIENS
Innehavare:
Novartis AG, CH-4002 Basel, Schweiz.
Ombud:
Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 København K, Danmark.
Varor och tjänster:
5: Farmaceutiska preparat, däri inbegripet antidepressiva medel.
Reg nr:
512669
Registrerad:
Ans nr:
2013/01439
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-25
Gotlands Strumpfabrik
Innehavare:
Ullboxen Design AB, Birkagatan 3, 73634 Kungsör, Sverige.
Org. nr: 556863-6772.
Varor och tjänster:
25: Sockor och strumpor; strumpor; sockor.
Reg nr:
512670
Registrerad:
Ans nr:
2013/01440
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
21.03.13; 27.03.15.
Märket är utfört i svart, gult och silver.
Handelsbolag SMDL Sport and Muscle, Kungsgatan 30, 46130 Trollhättan, Sverige.
Org. nr: 969728-2573.
Varor och tjänster:
35: Fönsterskyltning.
2013-05-03
2013-02-25
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/40
Reg nr:
512671
Registrerad:
Ans nr:
2013/01441
Ansökningsdatum:
2013-05-03
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
07.01.06; 07.01.14.
Märket är utfört i blått, svart och vitt.
REPPU Svets & Montage AB, c/o Sami Järvenpää, Fraktvägen 19, 231 62 Trelleborg, Sverige.
Org. nr: 556844-1025.
2013-02-25
Varor och tjänster:
6: Silos av metall.
Reg nr:
512672
Registrerad:
Ans nr:
2013/01443
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-25
Dafuq
Innehavare:
Hizzat Sverige Handelsbolag, Box 551, 101 31 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 969763-7487.
Varor och tjänster:
25: Kläder.
Reg nr:
512673
Registrerad:
Ans nr:
2013/01444
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-25
"Fem rum i rummet"
Innehavare:
1: Podion Personlig Pedagogik AB, Clustret, Telegrafberget / Skarpövägen 32,
132 38 SALTSJÖ-BOO, Sverige.
Org. nr: 556890-8551.
2: Commore AB, Fagerholmsvägen 38, 13463 INGARÖ, Sverige.
Org. nr: 556655-9232.
Helena Post, Telegrafberget/Skarpövägen 22, 13832 Saltsjö-Boo, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
41: Anordnande av förläsningar rörande utbildning; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning;
anordnande av presentationer för utbildningsändamål; anordnande av utbildning; publicering av trycksaker avseende
utbildning; publicering av tryckt utbildningsmaterial; publicering av utbildningstexter; publicering av utbildningsmanualer;
undervisning/utbildning; undervisning/utbildning som anordnas av skolor.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/41
Reg nr:
512674
Registrerad:
Ans nr:
2013/01448
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
01.15.23; 26.15.09.
Märket är utfört i gråsvart, lila, blått, grönt, gult och rött.
Östhammars Mobilservice AB, Gammelbyn 16, 742 92 Östhammar, Sverige.
Org. nr: 556543-9931.
2013-05-03
2013-02-25
Varor och tjänster:
35: Affärsfrämjande tjänster tillhandahållna via telefon; annonsering, inkluderande marknadsföring relaterad till försäljning
av varor och tjänster för tredje part genom sändning av reklammaterial och spridning av reklambudskap via datornätverk;
layouttjänster för reklamändamål; säljfrämjande tjänster tillhandahållna via telefon; tjänster avseende telefonmarknadsföring
[ej försäljning].
Reg nr:
512675
Registrerad:
Ans nr:
2013/01449
Ansökningsdatum:
2013-05-03
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.01.18; 27.05.22.
Märket är utfört i rött och grått.
Förenade Bolag i Sverige Kommanditbolag, Sten Sturegatan 4, 411 39 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 969683-4101.
2013-02-25
Varor och tjänster:
35: Företagsinformation och rådgivningstjänster; rådgivning beträffande företagsfrågor.
45: Juridisk rådgivning; rådgivning inom det juridiska området.
Reg nr:
512676
Registrerad:
Ans nr:
2013/01451
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-25
Åsas Matglädje
Innehavare:
Åsa Nordin, Skolgatan 17B, 90322 UMEÅ, Sverige.
Ombud:
Urban Johansson, 89430 SJÄLEVAD, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Utbildning i hälsovård och kosttillskott; anordnande av föredrag; arrangerande av föreläsningar i näringslära; utbildning i
matlagning; dietutbildningstjänster.
43: Konsultationstjänster avseende matlagning, ingående i klassen; matlagningstjänster; rådgivning för matlagning.
44: Konsultation och rådgivning avseende kost; kost- och näringskonsultationer; kostrådgivning; kostvägledning;
dietisttjänster; dietrådgivning; dietrådgivningstjänster [medicinska].
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/42
Reg nr:
512677
Registrerad:
Ans nr:
2013/01452
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-25
Brandmap
Innehavare:
1: SAI Affärsinsikt AB, Thomas Sundberg, Långsåliden 6, 41270 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556663-2880.
2: Leidenkrantz & Partners AB, Tony Leidenkrantz, Sven Källfelts gata 210,
426 71 Västra Frölunda, Sverige.
Org. nr: 556706-8555.
3: Sune Hemberg, Morellvägen 21, 435 43 Pixbo, Sverige.
Varor och tjänster:
16: Böcker; omslag för böcker; tryckta tidskrifter; trycksaker; utbildningspublikationer.
35: Distribution av reklammaterial (flygblad, prospekt, broschyrer, prover), speciellt för långdistansförsäljning via katalog,
in- eller utrikes; distribution av reklammaterial (flygblad, prospekt, broschyrer, prover, särskilt kataloger för långdistans
försäljning) över gränserna eller ej; spridning av annonser och reklammaterial [flygblad, broschyrer, häften och prover];
analys inom annons- och reklamområdet; annons och reklam samt kommersiella informationstjänster via internet; annonsoch reklamtjänster via internet; annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; annons- och reklamverksamhet,
säljfrämjande och marknadsföringstjänster; annons-, reklam- och affärsverksamhet; annonsbyråer; annonsbyråtjänster;
annonsering; annonserings- och reklamtjänster; rådgivningstjänster avseende annonsering; säljfrämjande tjänster,
annonsering och marknadsföring via webbplatser on-line; utarbetande av annonser för andras räkning; utformningstjänster
vid annonsering och marknadsföring; affärsrådgivning, förfrågningar eller information; byråer för kommersiell information;
databaser (sammansättning och inmatning av information i -); databaser (systematisering av information i -); företags/affärsundersökningar och -information; företagsutredningar, utvärderingar, expertvärderingar, information och
undersökningar; information avseende marknadsföring; information eller förfrågningar om affärer och marknadsföring;
information (företags -); informationstjänster avseende annons- och reklamverksamhet; informationstjänster relaterade till
affärsverksamhet; insamling av information avseende marknadsanalys; kommersiell information; sammanställning och
systematisering av information i databaser; annonsering genom alla allmänna kommunikationsmedel; annonsering genom
överföring av reklam online för tredje part på elektroniskt kommunikationsnät; analyser avseende marknadsföring;
annonsering, inkluderande marknadsföring relaterad till försäljning av varor och tjänster för tredje part genom sändning av
reklammaterial och spridning av reklambudskap via datornätverk; direkt marknadsföring; företagsledningskonsultation med
avseende på strategi, marknadsföring, produktion, personal och detaljhandelsförsäljning; företagsrådgivning avseende
strategisk marknadsföring; företagsrådgivning relaterad till marknadsföringskonsultation avseende företagsledning;
företagsrådgivning
rörande
marknadsföring;
konsultation
avseende
marknadsföring;
konsultation
inom
marknadsföringsområdet; konsulttjänster avseende marknadsföring; konsulttjänster inom området marknadsföring;
marknadsföring; marknadsföring av försäljning av varor och tjänster för andra genom spridande av tryckta material och
säljfrämjande
tävlingar;
marknadsföring,
reklam
och
annonsverksamhet;
marknadsföringsanalyser;
marknadsföringsanalystjänster;
marknadsföringsbyråtjänster;
marknadsföringskonsultation;
planering
av
marknadsföringsstrategier; positionering av varumärken (marknadsföring); professionell konsultation avseende
marknadsföring; reklam- och marknadsföringstjänster samt relaterad rådgivning; reklam och marknadsföring; utveckling av
marknadsföringsstrategier och -koncept; författande av reklamtexter; publiceringstjänster avseende reklamtexter; utredningar
(företags -); konsulttjänster avseende varumärken, ingående i klassen; skapande av varumärken (reklamtjänster); tjänster i
form av reklam och marknadsföring för skapande av varumärken; utvärdering av varumärken; rådgivning avseende
marknadsföringsledning; rådgivning avseende marknadsföringshantering; rådgivning avseende marknadsundersökningar;
rådgivning beträffande företagsfrågor; rådgivning relaterad till företagsledning; rådgivningstjänster avseende reklam;
rådgivningstjänster avseende företagsplanering; rådgivningstjänster avseende företagsidentitet; rådgivningstjänster avseende
reklamverksamhet; rådgivningstjänster avseende företagsstrukturer i företag; rådgivningstjänster avseende marknadsföring;
rådgivningstjänster relaterade till företagsledning och affärsverksamhet; tjänster avseende företagskonsultation, -rådgivning, information och -undersökning.
38: Datorstödd överföring av information och bilder; datorstödd överföring av bilder; datorstödd överföring av meddelanden,
data och bilder; datorstödd överföring av meddelanden, information och bilder; leverans av meddelanden via elektroniska
medier; överföring med hjälp av elektroniska medier; sändning av meddelanden via elektroniska medier; överföring av
information via datorer; överföring av information på elektronisk väg; kommunikation via elektroniska medel; datorstödd
överföring av meddelanden och bilder; elektronisk överföring av data och dokument via datorterminaler och elektroniska
anordningar.
41: Publicering av broschyrer; publikationer av broschyrer; utgivning av broschyrer; böcker (publicering av -); böcker
(utgivning av -); direktansluten publicering av elektroniska böcker och tidskrifter; publicering av texter, böcker, tidskrifter
och andra trycksaker; förlagsverksamhet; föreläsningstjänster rörande marknadsföringsskicklighet; instruktionskurser i
strategisk planering relaterad till annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande verksamhet, marknadsföring och
affärsverksamhet; skrivning av texter [ej reklamtexter]; textpublicering [ej reklamtexter]; publicering av elektroniska
tidskrifter; utgivning och publicering av böcker och tidskrifter; publicering och utgivning av trycksaker; utgivning av
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/43
trycksaker och tryckta publikationer; anordnande av kommersiell utbildning; anordnande av kontinuerliga
utbildningsseminarier; anordnande av utbildningsseminarier; datorbaserad utbildning; ledning av utbildningskurser i företag;
ledning av utbildningsseminarier för kunder; publicering av tryckt utbildningsmaterial; undervisning/utbildning avseende
försäljning; undervisning/utbildning i affärsverksamhet; utbildningstjänster.
42: Utformning av broschyrer; utformning av varumärken; utformning/design av varumärken.
Reg nr:
512678
Registrerad:
Ans nr:
2013/01453
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-25
Schampikudden
Innehavare:
Erik Schampi, Pärkällarvägen 56, 903 65 Umeå, Sverige.
Ombud:
Urban Johansson, Mycklingsvägen 6, 89430 SJÄLEVAD, Sverige.
Varor och tjänster:
10: Kuddar för medicinska ändamål.
20: Kuddar.
Reg nr:
512679
Registrerad:
Ans nr:
2013/01455
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-25
AB-hem
Innehavare:
Annika Backlund AB, Bellevuevägen 3, 732 72 Fellingsbro, Sverige.
Org. nr: 556783-1044.
Varor och tjänster:
36: Uthyrning av bostäder (lägenheter); arrendering och uthyrning av affärslokaler; uthyrning av kontor; uthyrning av
lägenheter.
Reg nr:
512680
Registrerad:
Ans nr:
2013/01456
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-25
HAUK
Innehavare:
1: Rope Access Sverige AB, Tomtebogatan 39, 113 38 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556639-5751.
2: Petter Gellerstam, Industrigatan 9, 112 46 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
37: Underhåll av byggnader.
42: Inspektion av byggnader [besiktning].
Reg nr:
512681
Registrerad:
Ans nr:
2013/01457
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-25
Maria Bruhn
Innehavare:
Maria Bruhn, Sickla allè 67, 13165 Nacka, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Auditioner för utövande artister [uttagning av personer]; företagsverksamhet för utövande artister; förhandlande av
kommersiella transaktioner för utövande artister; organisation av evenemang, utställningar, mässor och shower för
kommersiella, säljfrämjande verksamhet och reklamändamål.
41: Liveframträdanden (underhållning); musikalisk underhållning; musikgrupp (underhållning); produktion av underhållning
i form av videoband; produktion av underhållning i form av teve; produktion av underhållning i form av ljudinspelningar;
radio- och tv-underhållning; semesteranläggningstjänster [underhållning]; underhållning av en musikgrupp; underhållning av
musiker; underhållning av sångare; underhållning erbjuden av en musikgrupp; underhållning erbjudna av vokalister;
underhållning genom film; underhållning genom radio; underhållning genom radio och tv; underhållning genomförda som
vägshower; underhållning, handledning/instruktion och undervisning/utbildning; underhållning i form av konserter;
underhållning i form av ljusshower; underhållning i form av modeshower; underhållning i form av trollerishower;
underhållning i form av tv-program; underhållning i form av tv-program (tjänster avseende -); underhållning i form av
teaterproduktioner; underhållning med jazzmusik; underhållning som tillhandahålls på hotell; underhållning, sport- och
kulturaktiviteter; underhållning tillhandahållen av musiker; underhållning tillhandahållen på nattklubbar; underhållning under
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/44
pauser vid sportevenemang; underhållning utförd av en musikgrupp; underhållning utförd av musikgrupper; underhållning
via radio; underhållning via radio och tv; underhållning via television; utbildning och underhållning, nämligen
sammanställande av spelscheman och -planer; artistisk ledning av musikshower; artistisk ledning av teatershower; artistisk
ledning för uppträdande artister; bokning av uppträdande artister för evenemang (tjänster av en promotor); anordnande av
biljettbokning för shower och andra underhållningsevenemang; anordnande av levande shower; anordnande av shower;
biljettbokning till shower; biljettinformationstjänster för shower; bokning av platser för shower och idrottstillställningar;
bokning av sittplatser till shower och bokning av teaterbiljetter; nöjestjänster avseende produktion av live shower;
organisering av shower för utbildningsändamål; organisering av shower för underhållningsändamål; produktion av levande
shower; produktion av radio- och televisionsprogram samt shower; produktion av shower; produktion av shower och filmer;
shower, produktion av; upplåtande av anläggningar för biofilmer, shower, teater, musik eller utbildning; artisttjänster;
organisation av liveuppträdanden.
Reg nr:
512682
Registrerad:
Ans nr:
2013/01458
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-25
Det hänger alltid ett mål i luften
Innehavare:
Christoffer Skog, Nygatan 35, 70211 ÖREBRO, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Marknadsföring; reklam och marknadsföring.
Reg nr:
512683
Registrerad:
Ans nr:
2013/01468
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-26
Arild Lager
Innehavare:
Wingardium AB, Brovägen 1, 26375 Nyhamnsläge, Sverige.
Org. nr: 556896-0065.
Varor och tjänster:
32: Öl.
Reg nr:
512684
Registrerad:
Ans nr:
2013/01469
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-26
Jonstorp Porter
Innehavare:
Wingardium AB, Brovägen 1, 26375 Nyhamnsläge, Sverige.
Org. nr: 556896-0065.
Varor och tjänster:
32: Öl.
Reg nr:
512685
Registrerad:
Ans nr:
2013/01470
Ansökningsdatum:
Bräcke Brun
Innehavare:
Varor och tjänster:
32: Öl.
Wingardium AB, Brovägen 1, 26375 Nyhamnsläge, Sverige.
Org. nr: 556896-0065.
2013-05-03
2013-02-26
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/45
Reg nr:
512686
Registrerad:
Ans nr:
2013/01486
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
01.01.17; 17.05.21.
Märket utförs i blått.
Vägvalet, c/o Theo Papaioannou, Bokskogsbacken 83, 422 56 Hisings Backa, Sverige.
Org. nr: 802450-7579.
2013-05-03
2013-02-26
Varor och tjänster:
45: Politiska partier (juridiska tjänster); information avseende politiskt ställningstagande; politisk propaganda ej för
kommersiella ändamål; politisk utredningsverksamhet; politisk opinionsbildning; politisk lobbying; politisk utbildning;
informationsverksamhet avseende politiska ämnen.
Reg nr:
512687
Registrerad:
Ans nr:
2013/01490
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-26
Skärgård
Innehavare:
Marcus Ekman, Merkuriusvägen 29, 181 63 Lidingö, Sverige.
Varor och tjänster:
32: Alkoholsvag öl; humleextrakt för framställning av öl; humleextrakt för öltillverkning; icke-alkoholhaltigt öl; ljust öl;
ojäst öl; öl; öl berikade med mineraler; öl med kaffesmak; öl med låg alkoholhalt.
Reg nr:
512688
Registrerad:
Ans nr:
2013/01491
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-26
Figurklass:
03.06.03.
Innehavare:
Anna Andersson, Gula Huset Trä & Form, Hedsta Sunnanbäcken 8, 827 95 Tallåsen, Sverige.
Varor och tjänster:
20: Bäranordningar för djur, ingående i klassen.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/46
Reg nr:
512689
Registrerad:
Ans nr:
2013/01493
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-26
Figurklass:
05.07.05; 26.05.15.
Innehavare:
Mika Savolainen, Andrakebyn 25, 791 95 Falun, Sverige.
Varor och tjänster:
33: Alkoholhaltiga drycker av frukt; alkoholhaltiga drycker (ej öl); drycker (alkoholhaltiga -) ej öl.
Reg nr:
512690
Registrerad:
Ans nr:
2013/01494
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-26
Shoppia
Innehavare:
Helsingborgs Dagblad Aktiebolag, Att: Tina Nybom, 251 83 Helsingborg, Sverige.
Org. nr: 556008-4799.
Varor och tjänster:
35: Tjänster avseende elektronisk handel, nämligen ombesörjande av information om produkter via telekommunikationsnät
för reklam- och försäljningsändamål.
41: Föreläsningstjänster rörande marknadsföringsskicklighet; instruktionskurser i strategisk planering relaterad till annonsoch reklamverksamhet, säljfrämjande verksamhet, marknadsföring och affärsverksamhet.
42: Uppbyggnad av en internetplattform för elektronisk handel.
Reg nr:
512691
Registrerad:
Ans nr:
2013/01495
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-26
HDshoppia
Innehavare:
Helsingborgs Dagblad Aktiebolag, Att: Tina Nybom, 251 83 Helsingborg, Sverige.
Org. nr: 556008-4799.
Varor och tjänster:
35: Tjänster avseende elektronisk handel, nämligen ombesörjande av information om produkter via telekommunikationsnät
för reklam- och försäljningsändamål.
41: Föreläsningstjänster rörande marknadsföringsskicklighet; instruktionskurser i strategisk planering relaterad till annonsoch reklamverksamhet, säljfrämjande verksamhet, marknadsföring och affärsverksamhet.
42: Uppbyggnad av en internetplattform för elektronisk handel.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/47
Reg nr:
512692
Registrerad:
Ans nr:
2013/01505
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
26.03.23; 26.15.25.
Märket utförs i svart, vitt och grönt.
Sveriges Television Aktiebolag, Oxenstiernsgatan 26-34, 105 10 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556033-4285.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
2013-05-03
2013-02-25
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Animerade filmer; elektroniskt lagrade bilder; videoband; DVD-skivor; TV-spel, datorspel; CD-skivor; datorprogram;
exponerad film; tecknade filmer; videogram; videokassetter med inspelade TV-program; elektroniskt lagrade bilder;
hemsidor i form av registrerade datorprogram; elektroniska hemsidor; spel anpassade för användning tillsammans med extern
skärm eller monitor; nedladdningsbara elektroniska publikationer; vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska,
optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning),
livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmätning; apparater och instrument för ledning,
växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning,
sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; anordningar för produktion av
digital reproduktion; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner;
databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.
38: Upplåtande av åtkomst till elektroniska butiker (telekommunikation); televisionssändning; kabeltelevisionssändning;
kommunikationer via datorterminaler; kommunikation via telefon och elektronisk post; datorstödd och digital överföring av
meddelanden och bilder; elektronisk anslagstaveltjänster (telekommunikationstjänster); datorstödd sändning av meddelanden
och bilder; sändningar via globala nätverk; digitala överföringstjänster och sändningstjänster via internet; sändning av
internet-sidor och multimedia (i form av text, bild, ljud, video, animationer) via internet, bredband, digital-TV, mobil-TV,
mobilt internet och andra digitala medier; multimediala meddelandetjänster; digitala överförings- och sändningstjänster via
internet; tele- och datakommunikation via portal för att nå information; upplåtande av åtkomst till datanätverk/internet;
upplåtande av åtkomst till databaser innehållande film och spel för beställning; upplåtande av telekommunikationskanaler för
teleshoppingtjänster; åtkomst till digital musik på internet; uthyrning av åtkomsttid till globala datornätverk; kommunikation
via portal för att nå information; upplåtande av åtkomst till databaser; kommunikationer via mobiltelefoner; uthyrning av
åtkomstid till databaser; leasing av åtkomstid till databaser; telekommunikation nämligen mobila interaktiva tjänster;
telekommunikationstjänster för åtkomst till databaser; kontinuerlig sändning av film; sändning av film och program via
datanät; åtkomst till television via dekoder; sändning av meddelanden; upplåtande av chatrum på internet;
telekommunikation; information avseende telekommunikation; uthyrning av telekommunikationslinjer för åtkomst till
datanätverk; nyhetsbyråtjänster.
41: Underhållning; nöjen; anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); radiounderhållning; uthyrning av
ljudupptagningar; uthyrning av spelfilmer; filmproduktion; uthyrning av radio- och televisionsapparater; produktion av radiooch televisionsprogram; produktion av underhållning; produktion av kabeltelevisionsprogram; produktion av shower och
dramer; produktion av teater- och nöjesföreställningar; produktion av nöje, information om kulturaktiviteter i elektroniska
media; televisionsunderhållning; distribution av spelfilmer; upplåtande av elektroniska publikationer on-line
(nedladdningsbara); publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; textning av film; upplåtande av elektroniska
publikationer on-line (ej nedladdningsbara); nyhetsreportertjänster; distribution (andra än transporter) av film; distribution av
televisionsprogram; publicering/utgivning av datamedia; redigeringstjänster för datorprogram; uthyrning av film och spel via
internet; speltjänster tillhandahållna on-line via datornätverk; information om undervisning, underhållning, nöjen, rekreation,
sport- och idrottsaktiviteter; informationstjänster avseende interaktiva spel; digitala bildhanteringstjänster; textning av film;
bloggning nämligen textförfattande; översättningsverksamhet; dubbning av främmande språk; redigering av texter;
distribution av spelfilmer; produktion av datamedia innehållande bild- och ljudfiler; produktion av underhållning; produktion
av multimedia produkter i form av text, bild, ljud, video, animationer och liknande för användning på internet, bredband,
digital-TV, mobil-TV, mobilt internet och andra digitala medier; nöjes- och underhållningsinformation;
Svensk Varumärkestidning
undervisning/utbildning;
kulturverksamhet.
anordnande
2013-05-03
av
handledning/instruktion;
18/2013/48
underhållning;
sport-
och
Reg nr:
512693
Registrerad:
Ans nr:
2013/01508
Ansökningsdatum:
idrottsaktiviteter,
2013-05-03
2013-02-26
HAP:P
Innehavare:
AB Previa, Box 6047, 102 31 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556235-1907.
Essen International Aktiebolag, Kungsbron 2, 111 22 STOCKHOLM, Sverige.
Ombud:
Varor och tjänster:
9: Mobilapplikationer; Cd-romskivor; datorprogram; USB-minnen; databärare.
16: Pärmar, instruktionshandböcker, böcker och broschyrer rörande planering och ledarskap; kurslitteratur, såsom pärmar,
böcker och lösblad inom ledarskapsutveckling.
35: Konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling, företagsorganisation, planering och administration; rådgivning
avseende ledarskap, ledarskapsutveckling, företagsorganisation, planering och administration; företagsledning;
företagsadministration; kontorstjänster; kundinformation vid försäljning av läroböcker, handledningar och annat
instruktionsmaterial.
41: Utbildningstjänster, såsom anordnande av kurser, föreläsningar och workshops inom ledarskap, ledarskapsutveckling,
företagsorganisation, planering, administration, beteendeanalys, beteendeförändring och hållbart företagande;
undervisning/utbildning; coaching, handledning och instruktion; anordnande av handledning/instruktion; utbildning inom
företagshälsa; ledarskapsutbildning.
42: Vetenskapliga tjänster och därtill relaterad forskning och design; forskning inom områdena ledarskap och företagshälsa.
44: Konsultation- och rådgivningstjänster inom hälsovård, arbetsmiljö, beteendeanalys och beteendeförändring;
hälsovårdstjänster, även företagshälsovårdstjänster; genomförande av beteendeanalyser.
Reg nr:
512694
Registrerad:
Ans nr:
2013/01533
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-27
Easy Go Stockholm
Innehavare:
Euro Business Travel & Publishing AB, Alströmergatan 22, 11247 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556466-9454.
Varor och tjänster:
39: Anordnande av resor och båtturer.
Reg nr:
512695
Registrerad:
Ans nr:
2013/01575
Ansökningsdatum:
2013-05-03
2013-02-28
Better You
Innehavare:
Stefan Söderlund, Brunnsgatan 2A, 17668 Sundbyberg, Sverige.
Varor och tjänster:
5: Kosttillskott; kosttillskott av av protein; antioxidanter (kosttillskott); kosttillskott av alginat; kosttillskott av alubmin;
kosttillskott av bidrottninggelé; kosttillskott av enzymer; kosttillskott av glukos; kosttillskott av jäst; kosttillskott av frömjöl
[pollen]; kosttillskott av honung; kosttillskott av kasein; kosttillskott av lektin; kosttillskott av linfrö; kosttillskott av
linfröolja; kosttillskott av protein för djur; kosttillskott av vetegroddar; kosttillskott för djur.
Reg nr:
512696
Registrerad:
Ans nr:
2013/01576
Ansökningsdatum:
AIRWORKER
Innehavare:
Jan Borgström, Sagovägen 9, 35392 Kalmar, Sverige.
Varor och tjänster:
6: Ventilatorer av metall för byggnationer [ventiler].
2013-05-03
2013-03-01
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/49
Reg nr:
512697
Registrerad:
Ans nr:
2013/01577
Ansökningsdatum:
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
27.05.10.
Märket utförs i färgerna rött och svart.
Mia Quirin, Svalebogatan 37, 414 75 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 802460-9284.
2013-05-03
2013-03-01
Varor och tjänster:
41: Sommarläger [underhållning och undervisning/utbildning]; spridning av utbildningsmaterial; undervisning och
utbildning; handledning; handledning/instruktion i datoranvändning.
44: Information och rådgivning avseende hälsa.
45: Brottsförebyggande rådgivning; rådgivningstjänster avseende säkerhet.
Reg nr:
512698
Registrerad:
Ans nr:
2013/01578
Ansökningsdatum:
Figurklass:
14.01.13; 26.04.09; 26.15.25.
Innehavare:
Torbjörn Holmgren, Bäckegatan 22, 41316 Göteborg, Sverige.
Varor och tjänster:
41: Undervisning och utbildning; undervisning på högstadienivå; undervisning på mellanstadiet.
2013-05-03
2013-03-01
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/50
015 – Varumärkesregistreringen kvarstår med oförändrat skyddsomfång efter
lagakraftvunna beslut i invändningsärenden.
500329
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
016 – Varumärkesregistreringen har upphävts efter lagakraftvunna beslut i
invändningsärenden.
410368
18/2013/51
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/52
022 – Registreringar avförda på grund av utebliven förnyelse.
72672
140797
240433
240487
240571
240636
240657
240698
240737
240751
240787
240827
240893
72677
140801
240439
240517
240584
240641
240658
240699
240738
240757
240789
240833
240896
103936
140836
240448
240527
240601
240642
240661
240703
240744
240760
240792
240846
280274
103945
140844
240456
240547
240606
240643
240669
240710
240745
240761
240796
240849
355017
103961
237839
240457
240551
240607
240646
240671
240713
240746
240773
240803
240861
355355
103962
239284
240458
240553
240610
240647
240672
240715
240747
240774
240818
240863
103977
240416
240466
240554
240624
240653
240682
240723
240748
240776
240820
240874
103981
240419
240468
240561
240626
240655
240693
240735
240749
240781
240822
240875
140778
240422
240484
240563
240627
240656
240697
240736
240750
240786
240825
240887
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
026 – Förnyade registreringar.
Reg nr
8556
Beslutsdatum
2013-04-26
Nästa förnyelse
2023-10-07
105923
2013-04-30
2023-04-26
105996
2013-04-29
2023-04-26
106275
2013-04-24
2023-05-24
106285
2013-04-29
2023-05-24
106304
2013-04-29
2023-05-24
106439
2013-04-30
2023-06-14
106898
2013-04-29
2023-07-19
107241
2013-04-29
2023-08-23
142296
2013-04-26
2023-03-09
142599
2013-04-26
2023-04-06
143061
2013-04-29
2023-05-11
143104
2013-04-29
2023-05-18
143193
2013-04-24
2023-05-25
143205
2013-04-29
2023-05-25
143248
2013-04-29
2023-05-25
143285
2013-04-30
2023-06-01
143312
2013-04-30
2023-06-01
143370
2013-04-24
2023-06-08
143373
2013-04-26
2023-06-08
143442
2013-04-30
2023-06-15
143541
2013-04-29
2023-06-21
143583
2013-04-30
2023-06-21
18/2013/53
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
143607
2013-04-29
2023-06-29
143660
2013-04-29
2023-06-29
143748
2013-04-29
2023-07-13
143852
2013-04-30
2023-07-20
143948
2013-04-30
2023-07-27
144001
2013-04-24
2023-08-03
144019
2013-04-30
2023-08-03
144022
2013-04-30
2023-08-03
144235
2013-04-30
2023-08-31
144260
2013-04-24
2023-08-31
144383
2013-04-24
2023-09-07
185592
2013-04-30
2023-03-04
186064
2013-04-29
2023-04-08
186215
2013-04-29
2023-04-22
186224
2013-04-29
2023-04-22
186299
2013-04-29
2023-04-29
186322
2013-04-29
2023-04-29
186391
2013-04-26
2023-04-29
186396
2013-04-26
2023-05-06
186445
2013-04-30
2023-05-06
186511
2013-04-24
2023-05-20
186587
2013-04-29
2023-05-20
186735
2013-04-29
2023-06-03
186838
2013-04-29
2023-06-10
187017
2013-04-29
2023-06-17
187079
2013-04-29
2023-06-23
18/2013/54
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
187124
2013-04-26
2023-06-23
187199
2013-04-26
2023-07-08
187637
2013-04-29
2023-08-05
188643
2013-04-25
2023-10-21
188891
2013-04-29
2023-11-11
189977
2013-04-30
2024-01-27
241501
2013-04-26
2022-10-16
242818
2013-04-24
2022-11-27
245544
2013-04-30
2023-01-15
247184
2013-04-30
2023-03-05
247834
2013-04-25
2023-04-02
248236
2013-04-29
2023-04-16
248253
2013-04-29
2023-04-16
248260
2013-04-29
2023-04-16
248377
2013-04-29
2023-04-16
248506
2013-04-24
2023-04-23
248689
2013-04-29
2023-04-30
248692
2013-04-24
2023-04-30
248751
2013-04-26
2023-04-30
248755
2013-04-24
2023-04-30
248757
2013-04-30
2023-04-30
248778
2013-04-29
2023-05-07
248791
2013-04-26
2023-05-07
248926
2013-04-29
2023-05-07
248929
2013-04-29
2023-05-07
248985
2013-04-24
2023-05-07
18/2013/55
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
249106
2013-04-26
2023-05-14
249248
2013-04-24
2023-05-21
249294
2013-04-30
2023-05-21
249301
2013-04-29
2023-05-28
249553
2013-04-29
2023-05-28
249560
2013-04-26
2023-06-04
249593
2013-04-30
2023-06-04
249601
2013-04-30
2023-06-04
249668
2013-04-30
2023-06-04
249743
2013-04-29
2023-06-18
249761
2013-04-26
2023-06-18
249988
2013-04-26
2023-06-24
250000
2013-04-29
2023-06-24
250032
2013-04-30
2023-07-16
250053
2013-04-29
2023-07-16
250183
2013-04-26
2023-07-16
250245
2013-04-26
2023-07-16
250317
2013-04-29
2023-07-23
250337
2013-04-30
2023-07-23
250693
2013-04-24
2023-08-13
251134
2013-04-26
2023-08-27
251664
2013-04-26
2023-09-10
251763
2013-04-26
2023-09-17
251950
2013-04-26
2023-09-24
251965
2013-04-30
2023-09-24
252493
2013-04-30
2023-10-08
18/2013/56
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
252735
2013-04-30
2023-10-15
252829
2013-04-29
2023-10-22
252878
2013-04-30
2023-10-22
254209
2013-04-26
2023-12-30
257056
2013-04-24
2024-04-08
358752
2013-04-25
2022-11-26
359380
2013-04-30
2023-01-17
359707
2013-04-29
2023-01-31
359880
2013-04-29
2023-02-21
359930
2013-04-26
2023-02-28
359953
2013-04-29
2023-02-28
359965
2013-04-26
2023-02-28
360005
2013-04-30
2023-02-28
360589
2013-04-30
2023-04-17
360594
2013-04-29
2023-04-17
360598
2013-04-30
2023-04-17
360656
2013-04-25
2023-04-17
360725
2013-04-24
2023-04-17
360736
2013-04-26
2023-04-25
360813
2013-04-25
2023-05-02
360830
2013-04-29
2023-05-02
360840
2013-04-26
2023-05-02
360940
2013-04-29
2023-05-09
360954
2013-04-29
2023-05-09
360955
2013-04-29
2023-05-09
361018
2013-04-26
2023-05-16
18/2013/57
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
361020
2013-04-29
2023-05-16
361030
2013-04-26
2023-05-16
361222
2013-04-29
2023-05-23
361223
2013-04-29
2023-05-23
361263
2013-04-29
2023-05-23
361323
2013-04-29
2023-05-30
361341
2013-04-29
2023-05-30
361369
2013-04-29
2023-06-06
361389
2013-04-25
2023-06-06
361391
2013-04-25
2023-06-06
361432
2013-04-30
2023-06-06
361464
2013-04-30
2023-06-13
361531
2013-04-26
2023-06-13
361720
2013-04-26
2023-06-19
361750
2013-04-24
2023-06-19
361751
2013-04-24
2023-06-19
362003
2013-04-25
2023-07-04
362111
2013-04-30
2023-07-18
362580
2013-04-29
2023-08-22
362586
2013-04-30
2023-08-22
362596
2013-04-26
2023-08-22
362667
2013-04-24
2023-08-22
362668
2013-04-30
2023-08-22
362748
2013-04-26
2023-08-29
362845
2013-04-24
2023-09-05
363008
2013-04-29
2023-09-19
18/2013/58
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
363111
2013-04-29
2023-10-03
363248
2013-04-25
2023-10-10
363249
2013-04-25
2023-10-10
363441
2013-04-29
2023-10-10
363562
2013-04-24
2023-10-17
363638
2013-04-30
2023-10-31
363643
2013-04-30
2023-10-31
364138
2013-04-29
2023-11-21
365161
2013-04-24
2024-01-16
18/2013/59
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/60
027 – Ändringar i registrerade varumärken.
Reg nr:
4982
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Ändring:
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 126 25 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556016-0680.
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Group Function Legal Affairs,
Trademark and Domain Names , 164 83 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Reg nr:
49045
Anteckningsdatum:
2013-04-25
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Hermes International S.A., 24 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, Frankrike.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
106898
Anteckningsdatum:
2013-04-29
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, DK-2640 Hedehusene, Danmark.
Org. nr: CVR-nr: 54879415.
Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, Studentgatan 6, 211 38 Malmö, Sverige.
Reg nr:
131291
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Ändring:
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 164 83 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556016-0680.
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Group Function Legal Affairs,
Trademark and Domain Names , 164 83 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Reg nr:
139911
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-25
2012-04-26
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Phillips 66 Company, P.O. Box 4428, Houston, TX 77210, USA.
Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark.
1894-03-31
1937-11-01
1963-07-19
1970-05-08
1972-07-07
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/61
Reg nr:
142599
Anteckningsdatum:
2013-04-26
Registrerad:
Ändring:
Förnyelse
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Leuchtturm Albenverlag GmbH & Co. KG, Am Spakenberg 45, DE-21502 GEESTHACHT,
Tyskland.
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, 103 95 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
143660
Anteckningsdatum:
2013-04-29
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
The Absolut Company Aktiebolag, 117 97 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556015-0178.
Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
143748
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
LES ASSAISONNEMENTS BRIARDS, ZA Des Bordes Rouges - 5 avenue Louise Michel,
FR-77100 Nanteuil Les Meaux, Frankrike.
Org. nr: 745 850 115 R.C.S. MEAUX.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
144022
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Abigo Medical Aktiebolag, Ekonomivägen 5, 436 33 Askim, Sverige.
Org. nr: 556336-7795.
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Reg nr:
160640
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-29
2012-10-01
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932, USA.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
184359
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-30
2013-01-30
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Emcure Pharmaceuticals Limited, Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, Pune - 411 026, Indien.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1973-04-06
1973-06-29
1973-07-13
1973-08-03
1977-09-09
1982-12-10
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/62
Reg nr:
185592
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-30
2013-03-01
Ändring:
Förnyelse
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Goodmill AB, Odenvägen 23, 133 38 SALTSJÖBADEN, Sverige.
Org. nr: 556638-0191.
von Lode advokat aktiebolag, Box 47229, 100 74 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
194221
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-25
2012-04-26
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Phillips 66 Company, P.O. Box 4428, Houston, TX 77210, USA.
Awapatent A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark.
Reg nr:
228467
Anteckningsdatum:
2013-04-25
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
ACO Hud AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Sverige.
Org. nr: 556111-8042.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, 100 55 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
231184
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-25
2011-12-20
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Trade Wind Brands, LLC, 340 Royal Poinciana Way, Palm Beach, FL 33480, USA.
Advokatfirman Eriksson & Co Law AB, Box 4057, 203 11 Malmö, Sverige.
Reg nr:
245927
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-25
2013-04-02
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Proffice Aktiebolag, Box 70368, 107 24 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556089-6572.
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, 103 95 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1983-03-04
1984-12-28
1991-12-06
1992-03-06
1993-01-22
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
247834
Anteckningsdatum:
2013-04-25
Ändring:
Förnyelse
Andra ändringar
2013-05-03
18/2013/63
Registrerad:
1993-04-02
Innehavare:
Burger King Corporation, 5505 Blue Lagoon Drive, MIAMI, FL 33126, USA.
Ombud:
Gärde Wesslau Advokatbyrå i Stockholm Kommanditbolag, Box 7253, 103 89 Stockholm, Sverige.
Ombudet har nytt firmanamn och ny adress.
Reg nr:
248243
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Ändring:
Firma (namn) ändring
Ny adress
Innehavare:
Denis Japan SA, c/o Schellenberg Wittmer, rue des Alpes 15bis, CH-1201 Genève, Schweiz.
Org. nr: CH-660.0.102.976-0.
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB (Transpf. G-667/99 + V-2051/02), Box 7701,
103 95 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
1993-04-16
Reg nr:
248692
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
NATIONAL HOT ROD ASSOCIATION, GLENDORA, CA, USA.
Baker & McKenzie Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 180, Vasagatan 7, 101 23 Stockholm,
Sverige.
Reg nr:
248755
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
NATIONAL HOT ROD ASSOCIATION, GLENDORA, CA, USA.
Baker & McKenzie Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 180, Vasagatan 7, 101 23 Stockholm,
Sverige.
Reg nr:
249601
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Förnyelse
Inskränkning
Innehavare:
Ombud:
Cray Valley S.A., 16-32 rue Henri Regnault - La Défense 6, 92400 Courbevoie, Frankrike.
Awapatent Aktiebolag, Box 11394, 404 28 Göteborg, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
1993-04-30
1993-04-30
1993-06-04
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/64
Reg nr:
249685
Anteckningsdatum:
2013-04-25
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
ACO Hud AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Sverige.
Org. nr: 556111-8042.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, 100 55 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
250098
Anteckningsdatum:
2013-04-26
Ändring:
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
L´Air Liquide, Société Anonyme pour l´Etude et l´Exploitation des Procédés Georges Claude,
75 Quai d'Orsay, 75007 Paris, Frankrike.
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Reg nr:
250245
Anteckningsdatum:
2013-04-26
Ändring:
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Meryl Fiber, Avenue de L'Hermitage, 62223 Saint Laurent Blangy, Frankrike.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
250561
Anteckningsdatum:
2013-04-25
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
TJ Utveckling AB, Torphyttevägen 40, 711 34 Lindesberg, Sverige.
Org. nr: 556181-0051.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
250735
Anteckningsdatum:
2013-04-25
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
ACO Hud AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Sverige.
Org. nr: 556111-8042.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, 100 55 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
252735
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Fibo-Trespo AS, Industriveien 2, 4580 Lyngdal, Norge.
Org. nr: 964 193 991.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1993-06-04
1993-07-16
1993-07-16
1993-08-06
1993-08-13
1993-10-15
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/65
Reg nr:
252850
Anteckningsdatum:
2013-04-25
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
TJ Utveckling AB, Torphyttevägen 40, 711 34 Lindesberg, Sverige.
Org. nr: 556181-0051.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
252878
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
Nelson Garden AB, Lokgatan 11, 362 31 Tingsryd, Sverige.
Org. nr: 556127-6071.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
256647
Anteckningsdatum:
2013-04-26
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Svenska Handelsbanken AB, Kungsträdgårdsgatan 2, 106 70 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 502007-7862.
Danowsky & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 16097, 103 22 STOCKHOLM, Sverige.
Reg nr:
302720
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-30
2010-06-09
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Ridderheims & Falbygdens AB, Södra Långebergsgatan 12, 421 32 Västra Frölunda, Sverige.
Org. nr: 556325-4530.
Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
314338
Anteckningsdatum:
2013-04-26
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Svenska Handelsbanken AB, 106 70 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 502007-7862.
Danowsky & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 16097, 103 22 STOCKHOLM, Sverige.
Reg nr:
314875
Anteckningsdatum:
2013-04-29
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Svenska Handelsbanken AB, 106 70 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 502007-7862.
Danowsky & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 16097, 103 22 STOCKHOLM, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1993-10-22
1993-10-22
1994-03-18
1995-06-09
1996-06-14
1996-07-05
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/66
Reg nr:
314876
Anteckningsdatum:
2013-04-29
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Svenska Handelsbanken AB, 106 70 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 502007-7862.
Danowsky & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 16097, 103 22 STOCKHOLM, Sverige.
Reg nr:
314877
Anteckningsdatum:
2013-04-29
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Svenska Handelsbanken AB, 106 70 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 502007-7862.
Danowsky & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 16097, 103 22 STOCKHOLM, Sverige.
Reg nr:
315907
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-30
2010-06-09
Ändring:
Nytt ombud
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Ridderheims & Falbygdens AB, Södra Långebergsgatan 12, 421 32 Västra Frölunda, Sverige.
Org. nr: 556325-4530.
Zacco Sweden AB, P.O. Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
315945
Anteckningsdatum:
2013-04-29
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Svenska Handelsbanken AB, 106 70 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 502007-7862.
Danowsky & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 16097, 103 22 STOCKHOLM, Sverige.
Reg nr:
315946
Anteckningsdatum:
2013-04-29
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Svenska Handelsbanken AB, 106 70 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 502007-7862.
Danowsky & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 16097, 103 22 STOCKHOLM, Sverige.
Reg nr:
317888
Anteckningsdatum:
2013-04-25
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
ACO Hud AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Sverige.
Org. nr: 556111-8042.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, 100 55 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1996-07-05
1996-07-05
1996-08-09
1996-08-09
1996-08-09
1996-10-04
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/67
Reg nr:
317889
Anteckningsdatum:
2013-04-25
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
ACO Hud AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Sverige.
Org. nr: 556111-8042.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, 100 55 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
325197
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-29
2012-10-01
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932, USA.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
328360
Anteckningsdatum:
2013-04-29
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Svenska Handelsbanken AB, 106 70 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 502007-7862.
Danowsky & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 16097, 103 22 STOCKHOLM, Sverige.
Reg nr:
328361
Anteckningsdatum:
2013-04-29
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Svenska Handelsbanken AB, 106 70 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 502007-7862.
Danowsky & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 16097, 103 22 STOCKHOLM, Sverige.
Reg nr:
331632
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-29
2012-10-01
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932, USA.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
331806
Anteckningsdatum:
2013-04-29
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Svenska Handelsbanken AB, 106 70 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 502007-7862.
Danowsky & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 16097, 103 22 STOCKHOLM, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1996-10-04
1997-10-17
1998-10-09
1998-10-09
1999-06-18
1999-07-23
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/68
Reg nr:
332353
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-29
2012-10-01
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932, USA.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
335804
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Coldwell Banker LLC, 175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, USA.
Valea AB, Box 7086, 103 87 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
335805
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Coldwell Banker LLC, 175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, USA.
Valea AB, Box 7086, 103 87 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
336906
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Ändring:
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 164 83 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556016-0680.
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Group Function Legal Affairs,
Trademark and Domain Names , 164 83 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Reg nr:
340174
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-25
2013-01-21
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Gudruns AB, Box 31, 121 25 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556660-4624.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
340175
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-25
2013-01-21
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Gudruns AB, Box 31, 121 25 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556660-4624.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
1999-08-13
2000-03-24
2000-03-24
2000-05-05
Registrerad:
2000-09-08
Registrerad:
2000-09-08
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/69
Reg nr:
340710
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
341247
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
342587
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Eltecno i Vellinge Aktiebolag, Box 73, 235 21 Vellinge, Sverige.
Org. nr: 556469-6127.
Hansson Thyresson Patentbyrå Aktiebolag, Box 73, 201 20 Malmö, Sverige.
Reg nr:
348092
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
350142
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, P.O. Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
352253
Anteckningsdatum:
2013-04-29
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Svenska Handelsbanken AB, 106 70 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 502007-7862.
Danowsky & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 16097, 103 22 STOCKHOLM, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2000-09-22
2000-10-13
2000-11-24
2001-08-24
2001-11-16
2002-02-01
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/70
Reg nr:
358481
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
UpGlaze AB, Norra Gubberogatan 30, 416 63 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556621-9779.
Awapatent Aktiebolag, Box 5117, 200 71 Malmö, Sverige.
Reg nr:
360005
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Förnyelse
Ny adress
Innehavare:
Sjöofficerssällskapet i Stockholm, M/S Segelkronan, Östra Brobänken, 111 49 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 802003-0006.
Advokatfirman Fylgia Kommanditbolag, Anette Hansson, Box 55555, 102 04 STOCKHOLM,
Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Reg nr:
360589
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-30
2009-01-01
Ändring:
Förnyelse
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Miroglio Fashion S.r.l., Via Santa Margherita 23, 12051 Alba, Cuneo, Italien.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
360598
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-30
2009-12-17
Ändring:
Förnyelse
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Telenor Norge AS, Snaröyveien 30, NO-1331 Fornebu, Norge.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, 100 55 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
360656
Anteckningsdatum:
2013-04-25
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2002-11-19
2003-02-28
2003-04-17
2003-04-17
2003-04-17
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/71
Reg nr:
360736
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-26
2013-03-27
Ändring:
Förnyelse
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Nutramarks, Inc., 1500 Kearns Boulevard, Suite B-200, Park City, UT 84060, USA.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
360778
Anteckningsdatum:
2013-04-25
Ändring:
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 126 25 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556016-0680.
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Group Function Legal Affairs,
Trademark and Domain Names , 164 83 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
2003-05-02
Reg nr:
360813
Anteckningsdatum:
2013-04-25
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Ifö Sanitär Aktiebolag, Box 140, 295 22 Bromölla, Sverige.
Org. nr: 556033-0788.
Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö, Sverige.
Reg nr:
360839
Anteckningsdatum:
2013-04-26
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, Republiken Korea.
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
360940
Anteckningsdatum:
2013-04-29
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Innehavare:
Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, DK-2640 Hedehusene, Danmark.
Org. nr: CVR-nr: 54879415.
Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag, Studentgatan 6, 211 38 Malmö, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
2003-04-25
Registrerad:
Registrerad:
2003-05-02
2003-05-02
2003-05-09
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/72
Reg nr:
361030
Anteckningsdatum:
2013-04-26
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Vodafone Sverige Aktiebolag, 371 80 KARLSKRONA, Sverige.
Org. nr: 556421-0309.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
361369
Anteckningsdatum:
2013-04-29
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Allied Van Lines, Inc., 700 Oakmont Lane, Westmont, IL 600559, USA.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, 100 55 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
362310
Anteckningsdatum:
2013-04-29
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Svenska Handelsbanken AB, 106 70 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 502007-7862.
Danowsky & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 16097, 103 22 STOCKHOLM, Sverige.
Reg nr:
364282
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Ändring:
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 126 25 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556016-0680.
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Group Function Legal Affairs,
Trademark and Domain Names , 164 83 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Reg nr:
364865
Anteckningsdatum:
2013-04-25
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
ACO Hud AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Sverige.
Org. nr: 556111-8042.
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, 100 55 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
2003-05-16
2003-06-06
2003-07-25
2003-11-28
2003-12-19
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/73
Reg nr:
365033
Anteckningsdatum:
2013-04-25
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
NORM Research & Consulting AB, Tulegatan 2 A, 113 58 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556626-2290.
Advokatfirma DLA Nordic Kommanditbolag, Box 7315, 103 90 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
366727
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-29
2012-10-01
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932, USA.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
367059
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Jonas Hermansson med firma TV-Teknik Jonas Hermansson, Iskällareliden 13 A, 416 55 Göteborg,
Sverige.
Reg nr:
368028
Anteckningsdatum:
2013-04-25
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Innehavare:
Ombud:
NORM Research & Consulting AB, Tulegatan 2 A, 113 58 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556626-2290.
Advokatfirma DLA Nordic Kommanditbolag, Box 7315, 103 90 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
368224
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-30
2013-01-30
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Emcure Pharmaceuticals Limited, Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, Pune - 411 026, Indien.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
368773
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-30
2013-03-07
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Global Technology & Sports Limited, Woodbourne Hall, P.O. Box 3162, 1110 Road Town, Tortola,
Jungfruöarna, Brittiska.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2004-01-16
2004-04-30
2004-05-21
2004-08-13
2004-08-20
2004-10-08
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/74
Reg nr:
370744
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Ändring:
Ny adress (ombud)
Innehavare:
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, 164 83 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556016-0680.
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Group Function Legal Affairs, Trademark and Domain Names
, 164 83 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Reg nr:
371888
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-25
2013-04-12
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Näringslivets Undersökningsinstitut, NUI AB, Box 740, 184 28 Åkersberga, Sverige.
Org. nr: 556531-9414.
Reg nr:
373901
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-29
2012-10-01
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Zoetis P LLC, 100 Campus Drive, Florham Park, NJ 07932, USA.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
378621
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-24
2013-03-28
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Best Transport AB, Box 8187, 163 08 Spånga, Sverige.
Org. nr: 556623-6278.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
379212
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Ändring:
Nytt ombud
Firma (namn) ändring
Innehavare:
1: Debaser Production Handelsbolag, Högbergsgatan 33, 116 20 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 969609-7196.
2: Debaser AB, Storgatan 28, 114 55 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556530-7591.
Se akt ang ombud., , Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2005-02-25
2005-04-29
2005-08-05
2006-02-17
2006-03-10
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/75
Reg nr:
380234
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-25
2013-04-03
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Ombud:
Rågsveden-Sveden Trä Aktiebolag, Näset 117, 780 54 Äppelbo, Sverige.
Org. nr: 556152-4470.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
381247
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-30
2013-02-14
Ändring:
Överlåtelse
Borttag av ombud
Innehavare:
Tiondeaugusti AB, Leifs väg 17, 237 31 Bjärred, Sverige.
Org. nr: 556902-7211.
Reg nr:
387388
Anteckningsdatum:
2013-04-29
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Svenska Handelsbanken AB, Kungsträdgårdsgatan 2, 106 70 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 502007-7862.
Danowsky & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 16097, 103 22 STOCKHOLM, Sverige.
Reg nr:
390832
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-30
2013-04-03
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
R.S. Produkter Rudolf Svarén Aktiebolag, Box 120, 565 23 Mullsjö, Sverige.
Org. nr: 556170-6622.
Reg nr:
395589
Anteckningsdatum:
2013-04-29
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Svenska Handelsbanken AB, Kungsträdgårdsgatan 2, 106 70 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 502007-7862.
Danowsky & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 16097, 103 22 STOCKHOLM, Sverige.
Reg nr:
395642
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Starbid Kommanditbolag, Holländargatan 27, 113 59 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 969756-4475.
von Lode advokat aktiebolag, Box 47229, 100 74 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
2006-04-13
Registrerad:
2006-05-26
Registrerad:
2007-03-09
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2007-08-24
2008-05-09
2008-05-09
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/76
Reg nr:
396237
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Registrerad:
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Kungsholms strand 135 B, 9tr, 112 48 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
397185
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Eksjöhus Aktiebolag, Industrigatan 1, 575 23 Eksjö, Sverige.
Org. nr: 556040-1597.
Awapatent Aktiebolag, Östra Storgatan 7, 553 21 Jönköping, Sverige.
Reg nr:
397915
Anteckningsdatum:
2013-04-25
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
1: Gösta Tidell, Götabergsgatan 30, 411 34 Göteborg, Sverige.
2: Los-Gallos AB, Kungsportsavenyen 25, 411 36 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 556327-8166.
Reg nr:
400129
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-25
2013-04-03
Ändring:
Överlåtelse
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Rågsveden-Sveden Trä Aktiebolag, Näset 117, 780 54 Äppelbo, Sverige.
Org. nr: 556152-4470.
Groth & Co Kommanditbolag, Box 6107, 102 32 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
401146
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-25
2013-04-16
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Safari Patrol AB, Box 13, 134 06 Ingarö, Sverige.
Org. nr: 556800-8923.
Reg nr:
404352
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Coldwell Banker LLC, 175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, USA.
Valea AB, Box 7086, 103 87 Stockholm, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2008-06-19
2008-08-15
2008-09-26
2009-01-09
Registrerad:
2009-01-23
Registrerad:
2009-06-12
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/77
Reg nr:
404353
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Ombud:
Coldwell Banker LLC, 175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, USA.
Valea AB, Box 7086, 103 87 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
406530
Anteckningsdatum:
2013-04-29
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Svenska Handelsbanken AB (publ)., 106 70 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 502007-7862.
Danowsky & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 16097, 103 22 STOCKHOLM, Sverige.
Reg nr:
407906
Anteckningsdatum:
2013-04-29
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Svenska Handelsbanken AB, Blasieholmstorg 11, 106 70 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 502007-7862.
Danowsky & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 16097, 103 22 STOCKHOLM, Sverige.
Reg nr:
408117
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-26
2013-03-28
Ändring:
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Vittraskolorna AB, Box 15003, 167 15 Bromma, Sverige.
Org. nr: 556458-6716.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
408118
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-26
2013-03-28
Ändring:
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Vittraskolorna AB, Box 15003, 167 15 Bromma, Sverige.
Org. nr: 556458-6716.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
410543
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-26
2013-03-28
Ändring:
Fusion
Innehavare:
Vittraskolorna AB, Box 15003, 167 15 Bromma, Sverige.
Org. nr: 556458-6716.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2009-06-12
2009-10-02
2009-11-27
2009-12-04
2009-12-04
2010-04-16
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/78
Reg nr:
414761
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-24
2013-03-28
Registrerad:
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Matpriskollen Sverige AB, Kvarngatan 2, 311 32 Falkenberg, Sverige.
Org. nr: 556923-1631.
Reg nr:
415333
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
415366
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
418593
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
500803
Anteckningsdatum:
2013-04-29
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Svenska Handelsbanken AB, 106 70 STOCKHOLM, Sverige.
Org. nr: 502007-7862.
Danowsky & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag, Box 16097, 103 22 STOCKHOLM, Sverige.
Reg nr:
500993
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Linnéa Holmén, Videvägen 65, 181 65 Lidingö, Sverige.
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2010-12-10
2011-01-07
2011-01-07
2011-05-27
2011-09-23
2011-10-07
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/79
Reg nr:
501533
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
501534
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
502269
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-25
2013-04-03
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Johanna Tibell-Gartz, Soldatvägen 77, 192 73 Sollentuna, Sverige.
Reg nr:
503808
Anteckningsdatum:
2013-04-24
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Oenoforos Aktiebolag, Box 24005, 104 50 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556493-9188.
BRANN AB, Box 12246, 102 26 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
504866
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Swedbank AB, Brunkebergstorg 8, 105 34 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 502017-7753.
Valea AB, Box 7086, 103 87 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
505101
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-26
2013-03-28
Ändring:
Fusion
Innehavare:
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 111 37 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556035-4309.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2011-11-04
2011-11-04
2011-12-09
2012-02-24
2012-04-20
2012-04-27
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/80
Reg nr:
505102
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-26
2013-01-15
Ändring:
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 111 37 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556035-4309.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
505930
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-26
2013-03-28
Ändring:
Fusion
Innehavare:
Ombud:
Pysslingen Förskolor och Skolor AB, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 111 37 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556035-4309.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 7009, 103 86 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
508050
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-30
2013-04-19
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Johnny Mikael Carlsson, Nya Bokeslundsvägen 10, 243 93 Höör, Sverige.
Reg nr:
508088
Anteckningsdatum:
Avtalsdatum:
2013-04-25
2013-04-03
Ändring:
Överlåtelse
Innehavare:
Johanna Tibell-Gartz, Soldatvägen 77, 192 73 Sollentuna, Sverige.
Reg nr:
510512
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Nytt ombud
Innehavare:
Ombud:
Starbid Kommanditbolag, Holländargatan 27, 113 59 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 969756-4475.
von Lode advokat aktiebolag, Box 47229, 100 74 Stockholm, Sverige.
Reg nr:
511372
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Nytt ombud
Ny adress
Innehavare:
World-Trade International Institute WTII Aktiebolag, Floragatan 13, 114 31 Stockholm, Sverige.
Org. nr: 556390-3136.
Carat Advokatbyrå AB, Vasagatan 44, P.O. Box 7588, 103 93 Stockholm, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
Registrerad:
2012-04-27
2012-06-21
2012-10-19
2012-10-19
2013-02-01
2013-03-08
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/81
Reg nr:
511851
Anteckningsdatum:
2013-04-25
Ändring:
Ny adress
Innehavare:
Barncancerföreningen i Västra Sverige, Lådspikaregatan 24, 416 80 Göteborg, Sverige.
Org. nr: 857204-1369.
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 119 18, 404 39 Göteborg, Sverige.
Ombud:
Registrerad:
2013-03-28
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/82
038 – Ändringar i registrerade varumärken, fullständigt registerinnehåll
Reg nr:
249761
Anteckningsdatum:
2013-04-26
Ändring:
Förnyelse
Nytt ombud
Inskränkning
Registrerad:
1993-06-18
Figurklass:
27.05.17; 27.05.25.
Innehavare:
SOCIÉTÉ BIC, 14 rue Jeanne d'Asnières, FR-92110 CLICHY, Frankrike.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
16: Papper och papp; tryckalster; tidningar och tidskrifter, böcker; bokbinderimaterial; fotografier; pappershandelsvaror;
klister och lim för pappersvaror och för hushållsändamål; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (dock ej möbler)
nämligen: häftapparater, hålslag, radergummi, markerare för skrivtavlor, propellerpennor, färgpennor och andra pennor,
linjaler, pennskaft och pennställ, reservoarpennor, kulspetspennor; instruktions- och undervisningsmaterial (dock ej
apparater); spelkort; trycktyper; klichéer.
Reg nr:
378569
Anteckningsdatum:
2013-04-30
Ändring:
Återkallad (pantsättning)
Figurklass:
Innehavare:
26.01.20.
YM i Norr AB, Lagergatan 14, 856 33 Sundsvall, Sverige.
Org. nr: 556576-8164.
Registrerad:
Varor och tjänster:
35: Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.
37: Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.
2006-02-10
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/83
051 – Kungörelse av internationell registrering för invändning enligt 5 kap 10 §
varumärkeslagen.
Den som vill invända mot att en internationell registrering gäller i Sverige ska göra det skriftligen till
Patent- och registreringsverket inom tre månader från kungörelsedagen. Sista dagen för invändning är
2013-08-03.
Invändningen ska innehålla:
1. Invändarens namn eller firma och adress.
2. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och adress.
3. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.
Invändningen ska vara undertecknad av invändaren eller hans ombud.
Invändningen och andra handlingar som åberopas ska ges in i två exemplar.
Reg nr:
Designerad:
166940
2011-11-11
Publicerad:
2013-05-03
Minutil
Innehavare:
Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, Saint Paul, MN 55102, United States.
Varor och tjänster:
1: Industrial chemicals, scale solvents for boilers, impregnating materials, soluble glass, materials for softening water, grease
removers, anti-freeze products (cooling water), glue included in Class 1, adhesive materials included in Class 1, glutens
included in Class 1, dextrins, mastics included in Class 1, starch glues included in Class 1, solvents for lacquers and
mordants, soda.
3: Grease removers, materials for removing rust, perfumery, cosmetics, waters for baths, essential oils, soap, soap powders,
bleaching soda, washing and bleaching substances, laundry blueing, scouring solutions, cleaning and polishing substances
(except for leather), scouring products, products for cleaning for industrial purposes, materials for rinsing and washing
household and kitchen utensils, machine parts, bottles, lingerie and clothing, products for cleaning bottles, pots and drums,
window cleaning products, products for washing carpets, starch and starch preparations for laundry purposes.
Reg nr:
Designerad:
518211
2011-11-25
Publicerad:
2013-05-03
CITYBLOC
Innehavare:
MABA Fertigteilindustrie GmbH Feuerwerksanstalt, A-2752 Wöllersdorf, A-2752 Wöllersdorf,
Austria.
Varor och tjänster:
19: Barriers, fences, installations for protected passages, installations for regulating traffic, installations for detours and
installations for dividing roadways; holders for traffic signals.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-05-03
714662
2011-11-08
18/2013/84
Publicerad:
2013-05-03
Figurklass:
27.05.01.
Innehavare:
Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG, Warnstedter Strasse 3, 06502 Thale, Germany.
Varor och tjänster:
7: Machine components, namely control and regulation equipment as well as monitoring and protection equipment which
are controlled by pressure, temperature, level, flow, quantity or time.
9: Electrical equipment for the control and regulation or monitoring and protection of work processes namely control and
regulation equipment as well as monitoring and protection equipment which are controlled by pressure, temperature, level,
flow, quantity or time; control fittings as well as monitoring and protection fittings for equipment, conduits and systems with
liquids, gases and vapors, namely control and regulation fittings as well as monitoring and protection fittings which are
controlled by pressure, temperature, level, flow, quantity or time.
Reg nr:
Designerad:
760698
2011-08-11
Publicerad:
2013-05-03
TOPAR
Innehavare:
Hunter Douglas Industries B.V., Piekstraat 2, NL-3071 EL ROTTERDAM, Netherlands.
Varor och tjänster:
24: Fabrics (not included in other classes), textiles (woven and non-woven) made of natural and/or synthetic material, not for
clothing articles; venetian blinds, vertical blinds, roller blinds, roller shades, pleated blinds, pleated shades, and all other
blinds, curtains and draperies not included in other classes.
Reg nr:
Designerad:
804210
2011-10-10
Publicerad:
2013-05-03
CNL COLLECTION
Innehavare:
CANEL TEKSTIL ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Pertevpasa
Sokak Derbey Is Hani No: 4K:2/218, ÇARSIKAPI/ISTANBUL, Turkey.
Varor och tjänster:
25: Clothing, boots, shoes, sport shoes, slippers, garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, belts, socks, shirts,
head coverings (headgear), tights, collars, ready-made clothing, neckties, outerclothing, shoulder sashes, scarves, furs
(clothing), gabardines, gloves, vests, waterproof clothing, skirts, layettes, sport jerseys, coats, trousers, overcoats, pullovers,
pyjamas, dresses, t-shirts, sweatshirts, uniforms, jackets, jean (denim) clothing, headgear.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/85
Reg nr:
Designerad:
908779
2011-01-13
Publicerad:
2013-05-03
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
03.07.08; 26.03.15; 29.01.12.
Translation of the mark: "asmetal" means "main metal".
YENI AS METAL ROT VE ROTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Yeni Yalova
Yolu, Alasar Köyü Girisi No:3, BURSA, Turkey.
Varor och tjänster:
12: Engines for land vehicles; tires for vehicle wheels; automobile tires (tyres), tires for vehicle wheels, vehicle wheels;
wheel rims of land vehicles, automobile chassis, axles for land vehicles, automobile parts, namely, axletrees, connecting rods
for land vehicles other than parts of motors and engines, suspension shock absorbers for vehicles, suspension springs for
vehicles, steering wheels for vehicles, parts for land vehicles, namely clutches, namely engine cylinders, engine sleeves,
namely jet engines for use with land vehicles, transmission chains for land vehicles; baby strollers, wheelchairs, baby
carriages, hand cars, shopping carts, single or multi-cycle, railway hand cars, carrier tricycles, household goods handling
carts; aerial conveyor vehicles, namely, airplanes; lifts for skies, telpher railways (cable cars), railway vehicles, namely
locomotives, trains, tramways, wagon cars; water vehicles and parts, namely, rowboats, motorboats, ships, yachts, cutter
boats, boats, ferryboats, canoes, steering gears, rudders, spars, timbers, fenders, screw propellers, funnels (smokestacks),
hulls for water vehicles, trough lowering-lifting and on water, lowering equipments; air vehicles and parts, namely dirigible
air balloons, airplanes, helicopters, space rockets and parachutes.
Reg nr:
Designerad:
925780
2012-01-20
Publicerad:
2013-05-03
ROBERTO BRAVO
Innehavare:
MOTIF KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Vezirhan Caddesi No:
101/1 Çemberlitas, TR-34410 Istanbul, Turkey.
Varor och tjänster:
14: Jewelry, namely, jewelry comprised of imitation metal and stones, precious stones, precious metals and their alloys;
pieces of jewelry manufactured from or coated with precious metals and their alloys, namely, watch claps; jewelry; cufflinks;
tie pins; pieces of jewelry, namely, jewelry boxes of precious metal, jewelry findings, jewelry and precious stones; lockets;
watch straps; bracelets; jewelry chains; rings; earring; charms; brooches; pins of jewelry; necklaces; bangles; nose rings.
Reg nr:
Designerad:
953370
2011-12-16
Publicerad:
2013-05-03
VEYANN
Innehavare:
LABORATOIRE THERAMEX, Immeuble "les Industries" 6, avenue Albert II, MC-98000 Monaco,
Monaco.
Varor och tjänster:
5: Gynaecological products.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-05-03
1096053
2011-08-26
18/2013/86
Publicerad:
2013-05-03
Ekoprint
Prioritet:
Innehavare:
Begärd från Turkiet, 2011-08-02, nr 2011/63280, .
KARTONSAN KARTON SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Prof. Dr. Bülent Tarcan
Sokak, Pak Is Merkezi, No:5, K:3, Gayrettepe, BESIKTAS-ISTANBUL, Turkey.
Varor och tjänster:
16: Paper; cardboard; goods made from paper and cardboard, not included in other classes, namely, coasters made of paper
or of cardboard, articles, paper for pastry and sorbets, hand-towels of paper, paper tablecloths, paper table linen, face towels
of paper, paper handkerchiefs, cardboard articles, namely, cardboard; paper bags, small paper bags, paper envelopes, small
paper bags for wrapping; packaging materials, namely, cardboard packaging, paper pouches for packaging, bobbins and
spools of paper or cardboard, for packaging purposes, plastic bubble packs for wrapping or packaging; carry bags of plastics,
namely, plastic shopping bags, plastic trash bags, plastic lunch bags, bookbinding material, namely bookbinding tape,
bookbinding wire, bookbindings, cloth for bookbinding, printing type, printing blocks, printed matter and periodical
publications, namely, books, magazines, newspapers, journals, reviews, pamphlets, catalogues, leaflets, vouchers and
coupons, all in the field of travel, tickets, and posters, writing paper, copy paper, parchment paper, carbon paper, paper rolls
for calculating machines, notebook paper, note papers, envelopes, loose-leaf pads, book covers, notebook covers, writing
instruments, namely, pencils, ballpoint pens, pen nibs, typewriters and office requisites, namely, staplers, rubber bands,
punches, paper embossers, envelope sealing machines, franking machines, finger-stalls, correcting fluid for type, paint
brushes, paint applicator rollers.
34: Raw or manufactured tobacco; tobacco goods, including cigars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff, kretek; tobacco substitutes (for non-medical purposes); smokers' articles, including cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and ashtrays not of precious metal, of alloys thereof or plated
therewith, pipes, pocket machines for rolling cigarettes, lighters; ashtrays; matches; match boxes.
Reg nr:
Designerad:
1107420
2012-01-04
Publicerad:
2013-05-03
Figurklass:
08.01.18; 26.01.18; 29.01.14.
Beskrivning:
Translation of the mark: Cold cold. Brown, green, white, yellow, fuchsia and red.
Prioritet:
Begärd från Spanien, 2011-07-06, nr 2.990.675, .
Innehavare:
Freddo Freddo, S.L., C. Padre Damián, 15, E-28036 Madrid, Spain.
Varor och tjänster:
30: Edible ices, sherbets (edible ices), binding agents and powders for edible ices.
43: Services for providing food and drink; temporary accommodation.
Reg nr:
Designerad:
1107465
2011-07-28
Figurklass:
Beskrivning:
24.07.01; 24.07.23; 28.05.; 28.05.00.
Transliteration of the mark: KABAYEVA ALINA. Translation of the mark: KABAYEVA ALINA.
The words "n standard letters.
"Blagotvoritelny fond Aliny Kabayevoy", str. 1, 7, Mojayskoe chosse, RU-121471 Moscou, Russian
federation.
Innehavare:
Publicerad:
2013-05-03
Varor och tjänster:
9: Scientific, photographic, cinematographic, optical, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for the recording, transmission and reproduction of sound and images; magnetic data
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/87
carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; calculating machines,
data processing equipment and computers; extinguishers; optical media; identity cards, magnetic; databases and computer
programs [downloadable computer software]; downloadable electronic publications including digital recordings of texts,
photographs, printed matter; magnetic and optical recording media holding audio and video data recordings, including
melodies recorded for mobile telephones; telephone apparatus; cases, chains and cords for mobile telephones; cases
especially made for photographic and cinematographic apparatus and instruments, special cases for computers; cases for
portable apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; headphones; binoculars, spectacles,
magnifying glasses (optics), contact lenses; cases, chains for spectacles, binoculars and lenses; spectacle frames; protective
helmets, electrically heated clothing; life-saving rafts, life jackets, life belts; breathing apparatus for underwater swimming;
divers' masks; decorative magnets.
16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives [glues] for stationery or household purposes; artists' materials; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (not included in other classes); printing type; printing blocks, printed publications, books, magazines,
newspapers; table linen of paper, towels of paper, handkerchiefs of paper, face towels of paper; labels, not of textile, flags of
paper; flags of paper; transfers; stickers; wrapping paper, bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging; bottle
wrappers of cardboard or paper; school supplies; postal supplies (stationery); postcards; bottom parts of tableware of paper or
cardboard; paintings [pictures], framed or unframed, engravings; artistic articles of paper maché; silver paper.
25: Clothing; footwear; headgear for wear.
28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees;
knee guards [sports articles], elbow guards [sports articles].
35: Advertising; business management; business administration; office functions; business management assistance;
efficiency experts; demonstration of goods; marketing studies; arranging trade fairs, exhibitions for commercial and
advertising purposes; business and statistical information; news clipping services; publication of publicity texts; television
and radio commercials; compilation and systemization of data into computer databases; procurement services for others
(purchasing goods and services for other businesses); sales promotion for others; public relations; collecting and bringing
together (excluding the transport thereof) of various goods for others allowing the same to be purchased conveniently.
41: Educational services; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; vocational teaching; boarding
schools, schools; teaching (apprenticeship) of journalism; publication of periodicals; publication of books, instructional or
teaching material (except apparatus); publication of texts, other than publicity texts; providing on-line electronic publications,
not downloadable; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; arranging and conducting of seminars,
congresses; party planning (entertainment); information on leisure, entertainment, training, education, culture and sport;
translation; photography; videotaping; music composition services; script production services; scriptwriting services;
organisation of festivals including entertainment and sports events; teaching sports; physical education; services of trainers;
gymnastic instruction; rental of sports equipment, except vehicles; organizing sports classes including in health clubs
(physical training); arranging and conducting of workshops; organization of sports competitions; vocational guidance
[education or training advice]; radio and television entertainment; organizing entertainment, including concerts, shows
[impresario services]; editing, preparation of radio and television programs, films, video tapes, shows; providing amusement
arcade services; providing casino facilities (g ambling); club services (entertainment or education); night clubs, sound and
video recording; rental of sound recordings and video tapes, operating lotteries ;arranging of beauty contests.
Reg nr:
Designerad:
1107628
2011-09-01
Publicerad:
2013-05-03
COMOYO
Prioritet:
Begärd från Norge, 2011-03-10, nr 201102871, .
Innehavare:
Telenor Comoyo AS, Snarøyveien 30, N-1331 Fornebu, Norway.
Varor och tjänster:
36: Financial services; banking services.
38: Telecommunication services; providing of access to mass media content, including but not limited to TV, radio, film,
documentary films, news, music, games and entertainment.
41: Educational activities; training activities; entertainment activities; sport and cultural activities; production of mass media
content, including but not limited to TV, radio, film, documentary films, news, music, games and entertainment on demand.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-05-03
1107682
2011-12-01
18/2013/88
Publicerad:
2013-05-03
DHB
Prioritet:
Begärd från Storbritannien, 2011-06-07, nr 2583728, .
Innehavare:
Wiggle Ltd, 3 Optima, Northarbour Spur, Portsmouth P06 3TU, United Kingdom.
Varor och tjänster:
9: Sunglasses; protective eyewear; lenses; helmets.
12: Bicycles; bicycle accessories; parts and fittings for bicycles; bag carriers for bicycles and bicycle parts; carrying racks for
bicycles; puncture repair kits; panniers adapted for cycles; bicycle pumps; bottle cages for bicycles; fittings for bicycles for
carrying food and beverages; carriers for transporting bicycles on vehicles; bicycle bells, chains, brakes, derailleurs,
handlebars, stabilizers, mudguards, saddles, spokes, stands, tyres, rims, wheels, pedals, frames, hubs, racks, mirrors; tool kits
for bicycles.
18: Bags; rucksacks; saddlebags; tool bags and tool carriers (empty) for cycles; travel bags; panniers (bags); adapted
handlebar bags and saddle bags for bicycles; bags for personal fluid hydration systems consisting of a backpack with a fluid
reservoir, a delivery tube, and a mouthpiece.
25: Clothing, footwear and headgear; cyclists' clothing, footwear and headgear; sportswear.
Reg nr:
Designerad:
1107694
2011-12-05
Publicerad:
2013-05-03
TRIVIADOR
Prioritet:
Begärd från Ungern, 2011-10-06, nr M11 03156, .
Innehavare:
THX Games Zrt., Petöfi Sándor u. 2., H-2038 Sóskút, Hungary.
Varor och tjänster:
9: Computer programs, in particular computer games software for online game services or recorded on magnetic or
electronic storage means, communication software for online game services, interactive CD-ROMs for online game services.
28: Games, board games, electronic games.
41: Provision of entertainment for accessing via communications and/or computer networks, online games services,
television and radio entertainment, interactive games and entertainment, production of television programmes, entertainment
information services.
Reg nr:
Designerad:
1107711
2011-12-01
Publicerad:
2013-05-03
Figurklass:
26.13.25.
Prioritet:
Begärd från Storbritannien, 2011-06-07, nr 2583731, .
Innehavare:
Wiggle Ltd, 3 Optima, Northarbour Spur, Portsmouth P06 3TU, United Kingdom.
Varor och tjänster:
9: Sunglasses; protective eyewear; lenses; helmets.
12: Bicycles; bicycle accessories; parts and fittings for bicycles; bag carriers for bicycles and bicycle parts; carrying racks for
bicycles; puncture repair kits; panniers adapted for cycles; bicycle pumps; bottle cages for bicycles; fittings for bicycles for
carrying food and beverages; carriers for transporting bicycles on vehicles; bicycle bells, chains, brakes, derailleurs,
handlebars, stabilizers, mudguards, saddles, spokes, stands, tyres, rims, wheels, pedals, frames, hubs, racks, mirrors; tool kits
for bicycles.
18: Bags; rucksacks; saddlebags; tool bags and tool carriers (empty) for cycles; travel bags; panniers (bags); adapted
handlebar bags and saddle bags for bicycles; bags for personal fluid hydration systems consisting of a backpack with a fluid
reservoir, a delivery tube, and a mouthpiece.
25: Clothing, footwear and headgear; cyclists' clothing, footwear and headgear; sportswear.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/89
Reg nr:
Designerad:
1107751
2011-11-24
Publicerad:
2013-05-03
Figurklass:
Beskrivning:
Prioritet:
Innehavare:
27.05.21; 28.07.; 28.07.00.
Transliteration of the mark: PSI-SA.
Begärd från Tyskland, 2011-05-25, nr 30 2011 029 165.9/09, .
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für Verteidigung, vertreten
durch das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffunt, Ferdinand-Sauerbruch-Str. 1, 56073
Koblenz, Germany.
Varor och tjänster:
9: Computer program and computer software, interfaces for computers.
16: Teaching materials, manuals (handbooks).
42: Design and development of computer software, computer software design, configuration and operation of computer
networks by means of software, updating of computer software, technical project management in the fields of IT, rental of
computer software, data conversion of computer programs and data.
Reg nr:
Designerad:
1107832
2012-01-31
Publicerad:
2013-05-03
Figurklass:
Innehavare:
05.03.14; 27.05.07.
Zhejiang Green Yard Power Machinery Technology Co., Ltd., No.1155, Haifeng Road, Binhai
Industry Area, Taizhou City, Zhejiang Province, China.
Varor och tjänster:
7: Harvesting machines; lawnmowers (machines); shears, electric; knives, electric; cultivators (machines); atomisers
(machines); saws (machines); dynamos; centrifugal pumps; bellows (machines); snow ploughs; high pressure washers.
Reg nr:
Designerad:
1107844
2011-12-10
Publicerad:
la Rosslett
Innehavare:
1: Bernd Hermann, Im Grund 52, 36110 Schlitz, Germany.
2: Bernd Ebert, Talstraße 27, 69234 Dielheim, Germany.
Varor och tjänster:
31: Foodstuffs for animals.
2013-05-03
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-05-03
1107858
2012-01-30
18/2013/90
Publicerad:
2013-05-03
HAVANA CLUB RITUAL CUBANO
Prioritet:
Innehavare:
Begärd från Benelux, 2012-01-27, nr 1240817, .
Havana Club Holding, société anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBOURG,
Luxembourg.
Varor och tjänster:
33: Alcoholic beverages (except beers).
Reg nr:
Designerad:
1108092
2011-12-14
Publicerad:
2013-05-03
CERA
Innehavare:
CERA Global Association, c/o Wenger & Vieli AG Dufourstrasse 56 Postfach 1285,
CH-8034 Zürich, Switzerland.
Varor och tjänster:
36: Services of an insurance actuary; advice and consulting in connection with the analysis of financial situations and related
risk factors.
Reg nr:
Designerad:
1108132
2011-12-23
Publicerad:
Figurklass:
01.15.15; 05.03.15; 27.05.10; 29.01.13.
Beskrivning:
Green, light yellow, dark green and white.
Prioritet:
Begärd från Litauen, 2011-10-24, nr 2011 1911, .
Innehavare:
AB "KAUNO GRUDAI", H. ir O. Minkovskiu g. 63, LT-46550 Kaunas, Lithuania.
Varor och tjänster:
29: Meat, poultry and game; meat extracts; eggs.
30: Macaroni, noodles.
2013-05-03
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-05-03
1108188
2012-01-26
18/2013/91
Publicerad:
2013-05-03
Figurklass:
05.01.12.
Prioritet:
Begärd från Storbritannien, 2011-10-11, nr 2597491, .
Innehavare:
Trainerspotter Trademarks Limited, 28 Palatine Road, London N16 8SX, United Kingdom.
Varor och tjänster:
25: Clothing, footwear, headgear.
Reg nr:
Designerad:
1108202
2011-12-09
Publicerad:
2013-05-03
ORIFLAME NATIVE FORCE
Prioritet:
Begärd från Benelux, 2011-08-31, nr 1231619, .
Innehavare:
ORIFLAME COSMETICS S.A., 24, avenue Emile Reuter, L-2420 LUXEMBOURG, Luxembourg.
Varor och tjänster:
3: Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.
Reg nr:
Designerad:
1108216
2011-11-05
Publicerad:
2013-05-03
Figurklass:
24.09.05; 24.09.07.
Prioritet:
Begärd från Danmark, 2011-08-26, nr VA2011 02433, .
Innehavare:
Fipo Group ApS, Esbjergvej 101, DK-6000 Kolding, Denmark.
Varor och tjänster:
20: Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/92
21: Household or kitchen utensils and containers; combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-making
materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in building);
glassware, porcelain and earthenware not included in other classes.
24: Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers.
25: Clothing, footwear, headgear.
Reg nr:
Designerad:
1108235
2011-11-07
Figurklass:
Beskrivning:
10.03.13; 18.01.21; 24.01.12.
The applied mark for goods and services is a combined designation which consists of a graphic
device and a word SNOWGARD; the word is written in Latin letters and has no meaning, it is a
concocted word; the graphic device is a sign in the form of a triangle, two sides of which are
convex; in the centre of the triangle there is an image which represents a tyre tread pattern;
distinguished lines look like the letter S which is the first letter of the word SNOWGARD; the
designation, which is applied as the mark for goods and services, is clear, easily pronounced and
memorized together with the graphic device.
Begärd från Ukraina, 2011-07-01, nr M 201110310, .
PRYVATNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO "ROSAVA", vul. Levanevskogo, 91,
m. Bila Tserkva, Kyevska oblast 09108, Ukraine.
Prioritet:
Innehavare:
Publicerad:
2013-05-03
Varor och tjänster:
12: Casings for pneumatic tyres; inner tubes for pneumatic tyres; pneumatic tyres for vehicles; tyres for vehicle wheels.
Reg nr:
Designerad:
1108385
2011-12-22
Publicerad:
2013-05-03
i-Septic
Prioritet:
Innehavare:
Begärd från Finland, 2011-07-19, nr T201102250, .
Santen Pharmaceutical Co., Ltd, 3-9-19, Shimoshinjo, Higashiyodogawa-ku, Osaka 533-8651,
Japan.
Varor och tjänster:
5: Ophthalmic preparations, antiseptic preparations.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
1108453
2011-12-02
2013-05-03
18/2013/93
Publicerad:
2013-05-03
Figurklass:
26.11.12; 26.15.01; 29.01.13.
Beskrivning:
Violet and golden.
Prioritet:
Begärd från Frankrike, 2011-09-08, nr 113857333, .
Innehavare:
GERMICOPA, 1 Allée Loeiz Herrieu, F-29000 QUIMPER, France.
Varor och tjänster:
29: Preserved, frozen, dried and cooked vegetables; frozen, preserved, dried and cooked potatoes.
31: Vegetables, fresh; potatoes, fresh; seeds, grains.
Reg nr:
Designerad:
1108518
2011-12-16
Publicerad:
2013-05-03
Figurklass:
24.17.03; 27.05.09.
Prioritet:
Begärd från Tyskland, 2011-06-16, nr 30 2011 032 707.6/42, .
Innehavare:
Dr.-Ing. Gerhard Valentin, Bismarkstr. 10a, 14109 Berlin, Germany.
Varor och tjänster:
9: Planning software for heat pump systems and geothermal systems, and data storage media containing such planning
software; data processing programs for the interpretation and simulation of heat pump and geothermal systems, and data
storage media containing data processing programs for the interpretation and simulation of heat pump and geothermal
systems.
16: Printed matter relating to the interpretation and simulation of heat pump and geothermal systems.
42: Services of an engineering consultancy, in the form of technical consultancy with regard to the interpretation and
simulation of heat pump and geothermal systems; designing and developing planning software for heat pump and geothermal
systems.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/94
Reg nr:
Designerad:
1108595
2011-11-24
Figurklass:
Beskrivning:
28.03.; 28.03.00.
Transliteration of the mark: The mark consists of two Chinese characters, which are transliterated as
"LE SHI". Translation of the mark: The first Chinese character means "happy" or "joyful", and the
second Chinese character means "inspect" or "regard"; there is no special meaning for the
combination of the two Chinese characters. The mark consists of two Chinese characters, which are
transliterated as "LE" and "SHI" respectively; the first Chinese character means "happy" or "joyful",
and the second Chinese character means "inspect" or "regard"; the mark as whole has no special
meaning in other foreign languages, and has no significance in the relevant trade or industry or as
applied to the goods/services listed in the application, nor geographical significance.
Begärd från Kina, 2011-07-12, nr 9707033, 09.
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, Room
6184, 6th Floor, Building 19, No. 68 Xueyuan South Road, Haidian District, Beijing, China.
Prioritet:
Innehavare:
Publicerad:
2013-05-03
Varor och tjänster:
9: Computers; electronic publications, downloadable; walkie-talkies; set-top boxes that enable a television set to be a user
interface to a global communications network and to receive and decode digital television broadcasts; video telephones;
portable telephones; computer software, recorded; camcorders; apparatus for transmission of communication via the Internet;
sound recording discs; optical discs; animated cartoons; projection apparatus; video recorders; amusement apparatus adapted
for use with an external display screen or monitor; television apparatus.
41: Entertainment information; club services (entertainment or education); mobile library services; publication of electronic
books and journals on-line; distribution of videotapes; rental of sound recordings; production of shows; amusements; game
services provided on-line from a computer network; health club services.
42: Technical research; meteorological information; industrial design; design of interior decor; dress designing; computer
software design; conversion of data or documents from physical to electronic media; hosting computer sites (Web sites);
authenticating works of art.
Reg nr:
Designerad:
1108601
2011-11-10
Publicerad:
2013-05-03
BIOAGENASOL
Innehavare:
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Donau-City-Straße 9, A-1220 Wien, Austria.
Varor och tjänster:
1: Fertilizing preparations; chemicals used in industry, agriculture, horticulture and forestry; natural and artificial fertilizers
and soil conditioning preparations, starch and starch preparations used in industry; all the aforementioned goods were
produced according to organic principles and without adding harmful chemical additives.
5: Weed killers and pesticides; fungicides and herbicides; all the aforementioned goods were produced according to organic
principles and without adding harmful chemical additives.
31: Foodstuffs for animals and feed mixtures; agricultural, horticultural and forestry products; all the aforementioned goods
were produced according to organic principles and without adding harmful chemical additives.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/95
Reg nr:
Designerad:
1108603
2011-11-07
Figurklass:
Beskrivning:
27.01.01.
Translation of the mark: Denim Island. The mark consists of enantiomorphous letter "D" which
looks like two semiellipses separated by a middle ordinate, with "DENIM" inside the left one and
"ISLAND" inside the right one.
Begärd från Kina, 2011-10-14, nr 10067025, .
GUANGZHOU ZENGCHENG GUANGYIN GARMENT CO., LTD, Shapu Road, Xintang,
Zengcheng, 511338 Guangzhou, China.
Prioritet:
Innehavare:
Publicerad:
2013-05-03
Varor och tjänster:
25: Clothing; layette; bathing suits; track shoes; shoes; hats; hosiery; gloves (clothing); neckties; scarfs; girdles; belts
(clothing).
Reg nr:
Designerad:
1108625
2012-01-11
Publicerad:
2013-05-03
Powerlook
Innehavare:
Powerlook GmbH & Co. KG, Markt 8, 49740 Haselünne, Germany.
Varor och tjänster:
32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, in particular non-alcoholic drinks for improving
physical performance and condition; fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages.
33: Alcoholic beverages (except beers); in particular alcoholic drinks for improving physical performance and condition.
Reg nr:
Designerad:
1108658
2011-02-09
Publicerad:
2013-05-03
Figurklass:
24.17.05; 27.05.01.
Beskrivning:
Translation of the mark: Movie code.
Prioritet:
Begärd från Österrike, 2010-08-09, nr AM 4582/2010, .
Innehavare:
Sony DADC Austria AG, Sonystrasse 20, A-5081 Anif, Austria.
Varor och tjänster:
9: Optical storage media, in particular DVDs and blu-ray discs, DVD and blu-ray players and burners; software, in particular
software for copy protection and software for authentication with regard to originality.
38: Providing access to databases, in particular to databases storing codes which allow access to protected areas from optical
storage media or online (streaming) platforms.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/96
40: Contract production of optical storage media, in particular of DVDs and blu-ray discs, as well as of digital master files
for DVDs and blu-ray discs.
42: Technological services, in particular transfer of data to optical storage media, especially DVDs and blu-ray discs; editing,
formatting and transmitting data to optical storage media especially DVDs and blu-ray discs; operating a data server that
upon request and verification of required permissions automatically sends code allowing access to secure areas of optical
storage media or online (streaming) platforms.
Reg nr:
Designerad:
1108662
2011-12-29
Publicerad:
2013-05-03
QUESTION MORE
Prioritet:
Innehavare:
Begärd från Ryska federationen, 2011-07-22, nr 2011723481, .
Autonomous nonprofit organization "TV-Novosti", Zubovsky boulevard, 4, building 1, RU-119021
Moscow, Russian federation.
Varor och tjänster:
16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites [except furniture]; instructional and teaching material [except apparatus]; plastic materials
for packaging [not included in other classes]; printers' type; printing blocks.
25: Clothing, footwear, headgear.
Reg nr:
Designerad:
1108664
2011-11-01
Publicerad:
2013-05-03
chateau vinero
Prioritet:
Innehavare:
Begärd från Turkiet, 2011-05-02, nr 2011/36888, .
SANSET GIDA TURIZM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Büyükdere Caddesi
Dereboyu, Sokak Zagra Is Merkezi C Blok K: 2, TR-34398 Maslak - Istanbul, Turkey.
Varor och tjänster:
32: Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.
33: Wines, alcoholic beverages (except beers).
Reg nr:
Designerad:
1108714
2011-10-28
Publicerad:
2013-05-03
VANNUCCI
Innehavare:
Harald Toth, c/o Art of Zoltan Harald Zoltan Toth, Smalgangen 32, N-0188 Oslo, Norway.
Varor och tjänster:
25: Clothing, footwear, headgear.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-05-03
1108715
2011-10-28
18/2013/97
Publicerad:
2013-05-03
Figurklass:
03.01.14.
Innehavare:
Harald Toth, c/o Art of Zoltan Harald Zoltan Toth, Smalgangen 32, N-0188 Oslo, Norway.
Varor och tjänster:
25: Clothing, footwear, headgear.
Reg nr:
Designerad:
1108723
2012-01-10
Publicerad:
2013-05-03
ZYPHOREL
Prioritet:
Innehavare:
Begärd från Schweiz, 2011-08-26, nr 619403, .
Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 37,
CH-9014 St. Gallen, Switzerland.
Varor och tjänster:
5: Pharmaceutical and veterinary preparations as well as health care preparations.
Reg nr:
Designerad:
1108725
2012-01-10
Publicerad:
2013-05-03
VELPHORO
Prioritet:
Innehavare:
Begärd från Schweiz, 2011-08-26, nr 619405, .
Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 37,
CH-9014 St. Gallen, Switzerland.
Varor och tjänster:
5: Pharmaceutical and veterinary preparations as well as health care preparations.
Reg nr:
Designerad:
1108726
2012-01-10
Publicerad:
2013-05-03
FEPHOSA
Prioritet:
Innehavare:
Begärd från Schweiz, 2011-08-26, nr 619411, .
Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 37,
CH-9014 St. Gallen, Switzerland.
Varor och tjänster:
5: Pharmaceutical and veterinary preparations as well as health care preparations.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr:
Designerad:
2013-05-03
1108727
2012-01-10
18/2013/98
Publicerad:
2013-05-03
VIPHOSTA
Prioritet:
Innehavare:
Begärd från Schweiz, 2011-08-26, nr 619412, .
Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 37,
CH-9014 St. Gallen, Switzerland.
Varor och tjänster:
5: Pharmaceutical and veterinary preparations as well as health care preparations.
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/99
059 – Kungörelse av att ny innehavare antecknats avseende en internationell
registrering.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
1997-05-16
675275
Orion Engineered Carbons GmbH, Hahnstraße 49, 60528 Frankfurt am Main, Germany.
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
748991
EOS Holding GmbH, Steindamm 71, 20099 Hamburg, Germany.
2000-11-24
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
800684
ICL-IP America, Inc., 430 Saw Mill River Road, Ardsley, NY 10502, United States.
2003-03-20
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
805745
febs Consulting GmbH, Am Hochacker 3, 85630 Grasbrunn/München, Germany.
2003-05-26
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
806243
febs Consulting GmbH, Am Hochacker 3, 85630 Grasbrunn/München, Germany.
2003-05-26
Reg nr:
Innehavare:
Designerad:
837008
STUDIO 3 S.r.l., Via del Gomito, 3/H, BOLOGNA, Italy.
2004-05-25
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
062 – Kungörelse enligt 5 kap. 17 § varumärkeslagen av att internationell
registrering förnyats.
Reg nr
Nästa förnyelse
267822
267941
393980
600105
602437
789191
793099
794119
794993
800335
800701
800728
800731
800997
801575
801654
801675
801677
801687
801783
801861
801898
801969
802002
802186
802200
802280
802413
802414
802422
802489
802613
802985
803025
803032
803045
803148
803224
803234
803392
803521
803677
803735
803745
803810
2023-04-05
2023-04-06
2022-12-15
2023-04-06
2023-04-08
2022-10-03
2022-11-08
2022-11-22
2022-11-11
2023-03-19
2023-03-28
2023-03-19
2023-03-19
2023-04-03
2023-04-10
2022-12-30
2023-04-10
2023-04-03
2023-04-11
2023-04-04
2023-04-08
2023-04-10
2023-04-09
2023-04-10
2023-04-10
2023-04-09
2023-04-10
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-04
2023-04-08
2023-04-11
2023-04-01
2023-04-01
2023-04-09
2023-04-11
2023-04-07
2023-04-09
2023-04-11
2023-04-07
2023-04-10
2023-04-10
2023-04-07
2023-04-07
2023-04-08
18/2013/100
Svensk Varumärkestidning
804252
804280
804353
804526
804888
805611
805613
805873
806029
806605
806688
807838
809655
811103
811202
812582
813038
814433
817590
817591
2013-05-03
2023-04-10
2023-04-09
2023-04-09
2023-04-07
2023-04-10
2023-04-10
2023-04-10
2023-03-03
2023-04-10
2023-04-08
2023-04-11
2023-04-09
2023-03-21
2023-04-10
2023-04-01
2023-04-07
2023-04-10
2023-04-08
2023-04-07
2023-04-07
18/2013/101
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/102
063 – Kungörelse av att internationell registrering avförts ur varumärkesregistret.
789047
790744
792019
794901
799395
792243
789192
790974
792368
794911
801333
793075
789740
791027
792519
795598
801751
794085
789858
791079
792837
796569
592244
794087
790031
791170
792957
796570
789200
794348
790055
791235
793408
796571
789997
795476
790083
791479
794306
797018
790079
795595
790520
791483
794398
797283
790356
806930
790743
791621
794444
798203
790522
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/103
064 – Kungörelse av att internationell registrering delvis upphört att gälla i Sverige.
Nedan angivna internationella registreringars giltighet har delvis upphört att gälla i Sverige.
Registreringarna återges i ändrad omfattning.
Reg nr
802489
Designerad:
2003-04-08
IntraSelect
Innehavare:
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, Bonn, Germany.
Varor och tjänster:
9: Electric, electronic, optical, measuring, signalling, controlling and teaching apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin operated apparatus; data processing equipment and computers.
38: Telecommunications; operation and rental of equipment for telecommunications, especially for broadcasting and
television; data base services, namely collection and provision of news and information.
42: Computer programming; data base services, namely rental of access time to a data base and running of database; rental
services relating to data processing equipment and computers; project studies and planning services relating to equipment for
telecommunication.
Reg nr
803142
Designerad:
2003-04-16
VIZEUM
Prioritet:
Begärd från Benelux, 2002-12-19, nr 725019, .
Innehavare:
AEGIS TRADEMARKS BV, Piet Heinkade 55, NL-1019 GM AMSTERDAM, Netherlands.
Ombud:
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm, Sverige.
Varor och tjänster:
35: Intermediary services in the field of advertising; publicity; dissemination of advertisements and advertising matter,
brochures and samples; publicity material rental; updating of publicity documentation; business or industrial management
assistance; business information agencies; direct mail advertising; business consultancy, information or enquiries; marketing
studies and marketing research, such as studies and consultancy relating to targeting of markets; setting up of mailing lists;
direct or indirect merchandising services; business consultancy namely negotiating and concluding commercial transactions
for others; expertise on the subject of publicity; business information; business investigations, business management and
organization consultancy; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; economic forecasting; radio
and television advertising; statistical information; studies in the field of advertising; arranging newspaper subscription (for
others).
38: Cable television broadcasting; electronic mail, message sending, news agencies, providing telecommunications
connections to a global computer network, providing user access to a global computer network (services providers), radio
broadcasting, satellite transmission, television broadcasting.
41: Film production; movie studios; organization of competitions (education or entertainment); organization of exhibitions
for cultural or educational purposes; production of radio and television programmes; production of shows; videotape film
production; edition and publication of texts (other than publicity texts); recording studio services; rental of audio equipment;
rental of cine-films; rental of movie projectors and accessories; rental of sound recordings; television entertainment;
videotape editing; videotape film production; videotaping.
Svensk Varumärkestidning
Reg nr
2013-05-03
Designerad:
977832
18/2013/104
2008-05-07
ALTIS
Prioritet:
Begärd från Frankrike, 2007-11-15, nr 07 3 537 992, .
Innehavare:
ALTIS Semiconductor, 224 boulevard John Kennedy, F-91100 CORBEIL ESSONNES, France.
Ombud:
Bjerkéns Patentbyrå Kommanditbolag, Box 128, 721 05 Västerås, Sverige.
Varor och tjänster:
9: Micro-electronic semi-conductor products in the form of microprocessors; micro-electronic semi-conductor products in
the form of microprocessors, logic circuits, logic microcontrollers and semi-conductor memories; mobile personal
multimedia devices in the form of semi-conductor devices, namely logic circuits and electronic memories; integrated circuits
as series components for connecting portable computer devices to computer or telecommunication networks; integrated
circuits as series components; integrated circuits; integrated circuit chips; semi-conductor processors, semi-conductor
processor chips; microprocessors; printed circuit boards, electronic circuit boards, semi-conductor memories; semi-conductor
devices; instruction manuals, explanatory notes and design rules with descriptions in the field of design of semi-conductors,
testing adapters for testing semi-conductor devices on printed circuit boards, none of the aforesaid goods in relation to
elevators, escalators and moving walkways.
42: Development and design of new technologies for others in the field of microchips; design of integrated circuits in the
field of integrated semi-conductor components for the rapid development of new semi-conductor products, integrated circuits
as series components, system design services, services provided by technical consultants in the fields of central processing
units and semi-conductors, namely development, production, packaging, inspection of the compatibility of semi-conductor
products, namely integrated circuits with specific application or standard products with specific application, namely,
integrated circuits as series components connected to one another, development work as microprocessor design services;
development work as semi-conductor design services, none of the aforesaid services in relation to elevators, escalators and
moving walkways.
Designerad:
2008-10-14
Reg nr
989959
Figurklass:
Beskrivning:
Innehavare:
27.05.10; 29.01.12.
Translation of the mark: ELEN. Blue and yellow.
ENEL ENERJI ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Eksioglu Mahallesi,
Saray G1 Sokak No: 15/A, Alemdar, Ümraniye, Istanbul, Turkey.
Varor och tjänster:
9: Accumulator boxes, accumulator jars, accumulators, electric, accumulators, electric, for vehicles, acid hydrometers,
acidimeters for batteries, acoustic conduits, acoustic couplers, acoustic (sound) alarms, actinometers, adding machines,
aerials, aerometers, electronic agendas, air analysis apparatus, alarm bells, electric, alarms, fire alarms, alcoholmeters,
alidades, altimeters, ammeters, amplifiers, amplifying tubes, amplifying valves, amusement apparatus adapted for use with an
external display screen or monitor, anemometers, animated cartoons, anode batteries, anodes, answering machines, antennas,
anticathodes, anti-dazzle shades, anti-glare glasses, anti-glare visors, anti-interference devices (electricity), anti-theft warning
apparatus, apertometers (optics), armatures (electricity), asbestos clothing for protection against fire, asbestos gloves for
protection against accidents, asbestos screens for firemen, apparatus and instruments for astronomy, lenses for
astrophotography, electric devices for attracting and killing insects, audiovisual teaching apparatus, automated teller
machines (atm), azimuth instruments, precision balances, balances (steelyards), balancing apparatus, meteorological
balloons, bar code readers, barometers, batteries, electric, batteries, electric, for vehicles, batteries for lighting, batteries for
pocketlamps, battery boxes, battery chargers, battery jars, beacons, luminous, alarm bells, electric, signal bells, bells
(warning devices), betatrons, binoculars, blinkers (signalling lights), blueprint apparatus, fire boats, boiler control
instruments, encoded identification bracelets, magnetic, branch boxes (electricity), breathing apparatus, except for artificial
respiration, breathing apparatus for underwater swimming, bullet-proof waistcoats, marking buoys, signalling buoys, buzzers,
buzzers, electric, cabinets for loudspeakers, coaxial cables, cables, electric, optic cables fiber, junction sleeves for electric
cables, calculating disks, calculating machines, calibrating rings, calipers, camcorders, cinematographic cameras, cameras
(photography), capacitors, capacity measures, capillary tubes, encoded cards, magnetic, carriers for dark plates
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/105
(photography), cases especially made for photographic apparatus and instruments, eyeglass cases, cases fitted with dissecting
instruments (microscopy), pince-nez cases, cash registers, cassette players, cathodes, cathodic anti-corrosion apparatus, cell
switches (electricity), centering apparatus for photographic transparencies, central processing units (processors), eyeglass
chains, chargers for electric batteries, chemistry apparatus and instruments, dna chips, chips (integrated circuits), choking
coils (impedance), chromatography apparatus for laboratory use, chronographs (time recording apparatus), cigar lighters for
automobiles, apparatus for editing cinematographic film, cinematographic film, exposed, circuit breakers, circuit closers,
cleaning apparatus for phonograph records, cleaning apparatus for sound recording discs, clinometers, nose clips for divers
and swimmers, time clocks (time recording devices), clothing especially made for laboratories, clothing for protection against
accidents, irradiation and fire, clothing for protection against fire, coils, electric, electromagnetic coils, holders for electric
coils, mechanisms for coin-operated apparatus, coin-operated gates for car parks or parking lots, coin-operated mechanisms
for television sets, collectors, electric, electric apparatus for commutation, commutators, compact disc players, compact discs
(audio-video), compact discs (read-only memory), comparators, directional compasses, compasses (measuring instruments),
computer game programs, computer keyboards, computer memories, computer operating programs, recorded, computer
peripheral devices, computer programs, recorded, computer programs (downloadable software), computer software,
recorded, computers, printers for use with computers, condensers (capacitors), optical condensers, conductors, electric,
lightning conductors, electricity conduits, connections, electric, connections for electric lines, connectors (electricity), contact
lenses, containers for contact lenses, contacts, electric, contacts, electric, of precious metal, containers for microscope slides,
control panels (electricity), converters, electric, copper wire, insulated, correcting lenses (optics), cosmographic instruments,
counterfeit (false) coin detectors, mechanisms for counter-operated apparatus, counters, couplers (data processing
equipment), couplings, electric, covers for electric outlets, crucibles (laboratory), cupels (laboratory), current rectifiers,
electric arc cutting apparatus, cyclotrons, darkroom lamps (photography), darkrooms (photography), magnetic data media,
optical data media, data processing apparatus, demagnetizing apparatus for magnetic tapes, densimeters, densitometers,
detectors, metal detectors for industrial or military purposes, smoke detectors, diagnostic apparatus, not for medical purposes,
diaphragms (acoustics), diaphragms for scientific apparatus, diaphragms (photography), dictating machines, diffraction
apparatus (microscopy), light dimmers (regulators), electric, discharge tubes, electric, other than for lighting, optical discs,
disk drives for computers, disks, magnetic, distance measuring apparatus, distance recording apparatus, distillation apparatus
for scientific purposes, distribution boards (electricity), distribution boxes (electricity), distribution consoles (electricity),
distribution machines, automatic, divers' apparatus, divers' masks, diving suits, dog whistles, door closers, electric, door
openers, electric, dosage dispensers, dosimeters, drainers for use in photography, dressmaker's measures, disk drives for
computers, drying apparatus for photographic prints, drying racks (photography), ducts (electricity), dvd players,
dynamometers, ear plugs, ear plugs for divers, editing appliances for cinematographic films, egg timers (sandglasses), eggcandlers, electric door bells, electric installations for the remote control of industrial operations, electric loss indicators,
electric welding apparatus, materials for electricity mains (wires, cables), electrified fences, electrified rails for mounting
spot lights, electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points, electro-dynamic apparatus for the remote
control of signals, electrolysers, electronic notice boards, electronic pens (visual display units), electronic pocket translators,
electronic publications, downloadable, electronic tags for goods, electroplating apparatus, elevator operating apparatus,
magnetic encoders, enlarging apparatus (photography), epidiascopes, ergometers, exposure meters (light meters),
extinguishers, eyeglass cords, eyeglass frames, eyeglasses, eyepieces, instruments containing eyepieces, eyeshades,
workmen's protective face-shields, facsimile machines, false coin detectors, apparatus for fermentation (laboratory
apparatus), fiber optic cables, film cutting apparatus, films, exposed, filters for respiratory masks, filters for ultraviolet rays,
for photography, filters (photography), fire beaters, fire blankets, fire engines, fire escapes, fire extinguishing apparatus, fire
hose nozzles, flash-bulbs (photography), flashing lights (luminous signals), flashlights (photography), flat irons, electric,
floats for bathing and swimming, floppy disks, fluorescent screens, fog signals, non-explosive, food analysis apparatus,
frames for photographic transparencies, apparatus to check franking, frequency meters, fuel dispensing pumps for service
stations, self-regulating fuel pumps, furnaces for laboratory experiments, furniture especially made for laboratories, fuse
wire, fuses, galena crystals (detectors), galvanic batteries, galvanic cells, galvanizing apparatus, galvanometers, apparatus for
games adapted for use with an external display screen or monitor, garments for protection against fire, gas testing
instruments, gasoline gauges, gasoline pumps for service stations, gasometers, coin-operated gates for car parks, gauges,
glass covered with an electrical conductor, graduated glassware, glazing apparatus for photographic prints, gloves for divers,
gloves for protection against accidents, gloves for protection against x-rays for industrial purposes, goggles for sports,
gradient indicators, grids for batteries, hair-curlers, electrically heated, hands free kits for phones, headphones, heat
regulating apparatus, heliographic apparatus, protective helmets, protective helmets for sports, riding helmets, hemline
markers, high tension batteries, high-frequency apparatus, holograms, horns for loudspeakers, hydrometers, hygrometers,
identification sheaths for electric wires, identification threads for electric wires, identity cards, magnetic, igniting apparatus,
electric, for igniting at a distance, electric apparatus for remote ignition, inclinometers, incubators for bacteria culture,
indicators (electricity), quantity indicators, speed indicators, water level indicators, inductors (electricity), integrated circuit
cards (smart cards), integrated circuits, intercommunication apparatus, interfaces for computers, inverters (electricity),
invoicing machines, ionisation apparatus, not for the treatment of air, jigs (measuring instruments), juke boxes for computers,
juke boxes, musical, junction boxes (electricity), kilometer recorders for vehicles, knee-pads for workers, laboratory trays,
lactodensimeters, lactometers, magic lanterns, optical lanterns, laptop computers, lasers, not for medical purposes, appliances
for measuring the thickness of leather, lens hoods, optical lenses, letter scales, levelling instruments, levelling staffs
(surveying instruments), levels (instruments for determining the horizontal), life belts, life buoys, life jackets, life nets, life
saving apparatus and equipment, life-saving rafts, lift operating apparatus, light conducting filaments (optical fiber), electric,
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/106
traffic-light apparatus (signalling devices), light-emitting electronic pointers, lighting ballasts, lightning arresters, lightning
conductors (rods), limiters (electricity), locks, electric, logs (measuring instruments), loudspeakers, magnetic tape units for
computers, magnetic tapes, magnetic wires, magnets, decorative magnets, magnifying glasses (optics), make-up removing
appliances, electric, resuscitation mannequins (teaching apparatus), manometers, marine compasses, marine depth finders,
marking gauges (joinery), protective masks, masts for wireless aerials, material testing instruments and machines,
mathematical instruments, measures, measuring apparatus, measuring devices, electric, measuring glassware, measuring
instruments, measuring spoons, mechanical signs, megaphones, mercury levels, wires of metal alloys (fuse wire),
meteorological instruments, meters, metronomes, micrometer gauges, micrometer screws for optical instruments,
micrometers, microphones, microprocessors, microscopes, microtomes, milage recorders for vehicles, mirrors for inspecting
work, mirrors (optics), modems, money counting and sorting machines, monitoring apparatus, electric, monitors (computer
hardware), monitors (computer programs), motor fire engines, mouse (data processing equipment), mouse pads, coinoperated musical automata (juke boxes), nautical apparatus and instruments, naval signalling apparatus, navigation apparatus
for vehicles (on-board computers), navigational instruments, needles for record players, neon signs, nets for protection
against accidents, safety nets, notebook computers, objectives (lenses) (optics), observation instruments, octants, ohmmeters,
optical apparatus and instruments, optical character readers, optical fibers (light conducting filaments), optical glass, optical
goods, optical lamps, oscillographs, ovens for laboratory experiments, oxygen transvasing apparatus, ozonisers (ozonators),
parking meters, particle accelerators, pedometers, peepholes (magnifying lenses) for doors, plates for batteries, plotters,
plugs, sockets and other contacts (electric connections), plumb bobs, plumb lines, pocket calculators, batteries for pocket
lamps, polarimeters, portable telephones, postage stamp meters, precision measuring apparatus, pressure gauges, automatic
indicators of low pressure in vehicle tyres, pressure indicator plugs for valves, pressure indicators, pressure measuring
apparatus, printed circuits, prisms (optics), probes for scientific purposes, processors (central processing units), computer
operating programs recorded, projection apparatus, projection screens, protection devices against x-rays (roentgen rays), not
for medical purposes, protection devices for personal use against accidents, protective suits for aviators, voltage surge
protectors, protractors (measuring instruments), punched card machines for offices, push buttons for bells, pyrometers,
photographic racks, radar apparatus, radio pagers, radiological apparatus for industrial purposes, radiology screens for
industrial purposes, radios, vehicle radios, radiotelegraphy sets, radiotelephony sets, railway traffic safety appliances, range
finders, readers (data processing equipment), audio receivers and video receivers, telephone receivers, apparatus for changing
record player needles, record players, apparatus for recording distance, reducers (electricity), reflecting discs for wear, for the
prevention of traffic accidents, refractometers, refractors, regulating apparatus, electric, light regulators (dimmers), electric,
relays, electric, shutter releases (photography), remote control apparatus, resistances, electric, respirators for filtering air,
respirators, other than for artificial respiration, respiratory masks, other than for artificial respiration, safety restraints, other
than for vehicle seats and sports equipment, retorts, retorts' stands, revolution counters, rheostats, road signs, luminous or
mechanical, rods for water diviners, rods (surveying instruments), roentgen apparatus not for medical purposes, roentgen
films, exposed, protection devices against roentgen rays, not for medical purposes, rulers (measuring instruments), rules
(measuring instruments), saccharometers, safety tarpaulins, salinometers, satellite navigational apparatus, satellites for
scientific purposes, scales, lever scales (steelyards), scanners (data processing equipment), screens for photoengraving,
screens (photography), screw-tapping gauges, electrical apparatus for sealing plastics (packaging), semi-conductors, sextants,
sheaths for electric cables, shoes for protection against accidents, irradiation and fire, shutters (photography), sighting
telescopes for firearms, signal lanterns, signalling panels, signalling whistles, signals, luminous or mechanical, transmitters of
electronic signals, signs, luminous, simulators for the steering and control of vehicles, sirens, apparatus for measuring the
thickness of skins, slide calipers, slide projectors, slide-rules, slides (photography), slope indicators, smart cards (integrated
circuit cards), sockets, plugs and other contacts (electric connections), socks, electrically heated, solar batteries, solderers'
helmets, soldering apparatus, electric, soldering irons, electric, solenoid valves (electromagnetic switches), sonars, sound
alarms, sound locating instruments, sound recording apparatus, sound recording carriers, sound recording discs, sound
recording strips, sound reproduction apparatus, sound transmitting apparatus, sounding apparatus and machines, sounding
leads, sounding lines, spark-guards, speaking tubes, spectacle cases, spectacle frames, spectacle glasses, spectacles (optics),
spectrograph apparatus, spectroscopes, speed checking apparatus for vehicles, speed measuring apparatus (photography),
speed regulators for record players, spherometers, spirit levels, spools (photography), sprinkler systems for fire protection,
stage lighting regulators, apparatus to check stamping mail, stands for photographic apparatus, starter cables for motors,
steelyards (lever scales), steering apparatus, automatic, for vehicles, personal stereos, stereoscopes, stereoscopic apparatus,
stills for laboratory experiments, styli for record players, sulphitometers, sunglasses, surveying apparatus and instruments,
surveying chains, surveying instruments, surveyors' levels, swimming belts, swimming jackets, switchboards, switchboxes
(electricity), switches, electric, tachometers, tape recorders, taximeters, teaching apparatus, teeth protectors, telegraph wires,
telegraphs (apparatus), telemeters, telephone apparatus, telephone transmitters, telephone wires, teleprinters, teleprompters,
telerupters, telescopes, teletypewriters, television apparatus, temperature indicators, terminals (electricity), test tubes, testing
apparatus not for medical purposes, theft prevention installations, electric, theodolites, thermionic lamps and tubes,
thermionic valves (radio), thermometers, not for medical purposes, thermostats, thermostats for vehicles, thread counters,
ticket dispensers, time clocks (time recording devices), time recording apparatus, time switches, automatic, automatic
indicators of low pressure in vehicle tires, tone arms for record players, totalizators, reflecting discs, for wear, for the
prevention of traffic accidents, transformers (electricity), transistors (electronic), transmitters (telecommunication),
transmitting sets (telecommunication), transparencies (photography), transparency projection apparatus, tripods for cameras,
electric discharge tubes, other than for lighting, turnstiles, automatic, automatic indicators of low pressure in vehicle tyres,
urinometers, vacuum gauges, vacuum tubes (radio), variometers, vehicle breakdown warning triangles, vending machines,
Svensk Varumärkestidning
2013-05-03
18/2013/107
verniers, bullet-proof vests, video cassettes, video game cartridges, video recorders, video screens, video telephones,
videotapes, viewfinders, photographic, viscosimeters, voltage regulators for vehicles, voltmeters, voting machines, wafers
(silicon slices), bullet-proof waistcoats, waling glasses, walkie-talkies, washing trays (photography), water wings,
wavemeters, weighbridges, weighing apparatus and instruments, weighing machines, weights, welding apparatus, electric,
electric arc welding apparatus, welding electrodes, whistle alarms, wind socks for indicating wind direction, wire connectors
(electricity), wires, electric, word processors, wrist rests for use with computers, x-ray films, exposed, x-ray photographs,
other than for medical purposes, x-rays producing apparatus and installations, not for medical purposes, protection devices
against x-rays, not for medical purposes, x-rays tubes not for medical purposes.
Reg nr
1110340
Designerad:
2012-05-07
RUBY SHE
Prioritet:
Innehavare:
Begärd från Benelux, 2011-12-28, nr 1237781, .
KIMO CLOTHING COMPANY V.O.F., Ringslangweide 57, NL-3437 VD NIEUWEGEIN,
Netherlands.
Varor och tjänster:
25: Clothing, tunics, overalls, uniforms, business suits, suits, vests, camisoles, sweaters, shirts, jumpers, tee-shirts,
waistcoats, pullovers, clothing of leather and imitation leather, skirts, petticoats, frocks, saris, tights, trousers, pants, breeches
for wear, shorts, Bermuda shorts, jackets, coats, overcoats, parkas, knitwear, pareos, bathing suits, swimsuits, bathrobes,
underwear, underclothing, lingerie articles, underpants, brassieres, nightshirts, pajamas, dressing gowns, neckties, belts
(clothing), gloves (clothing), shawls, sashes for wear, stoles, scarves, headbands (clothing), headgear, hats, hosiery, turbans,
caps (headwear).
Reg nr
1138095
Designerad:
2012-10-09
STRAGEN
Prioritet:
Begärd från Schweiz, 2012-04-11, nr 630296, .
Innehavare:
Stragen Pharma S.A., Chemin du Pré-Fleuri 3, CH-1228 Plan-Les-Ouates, Switzerland.
Varor och tjänster:
1: Chemicals for industrial and scientific use, including for diagnostics; chemical reagents other than for medical or
veterinary use; diagnostic preparations, other than for medical or veterinary use; chemical substances for analysis in
laboratories.
5: Pharmaceutical preparations and substances; chemical reagents for medical and veterinary use; diagnostic preparations for
medical and veterinary use.
35: Administrative processing of requests for market release authorization and regulatory authorization (office functions);
data collection and data systematization for commercial purposes in connection with clinical research, testing, trials and
finalization of pharmaceutical products, medical devices and biotechnology.
42: Consulting in the field of sciences related to the pharmaceutical sector; research, design and development in the medical
and pharmaceutical field; development of medicines for others; conducting clinical and preclinical trials, supervising clinical
and preclinical trials; development of medicines with a view to guaranteeing compliance with requirements; trials in the field
of medicine compatibility; pharmacovigilance for others; consultancy in the field of medical and pharmaceutical research;
advice in connection with clinical research, tests, trials and finalization of pharmaceutical products, medical devices and
biotechnology; monitoring the compliance of medicines with a view to guaranteeing compliance with regulatory
requirements; preparation of scientific regulatory documents relating to pharmaceutical products, medical devices and
biotechnology; data analysis in connection with clinical research, tests, trials and finalization pharmaceutical products,
medical devices and biotechnology; conducting periodical appraisals of new medicines as part of scientific research;
development of pharmaceutical preparations, remedies and medicines; technological services in the pharmaceutical and
health care sector; appraisal of pharmaceutical preparations in the framework of scientific analysis and research; scientific
research and development in the pharmaceutical field; scientific research and development related thereto, all relating to
medicines (scientific services) and the creation of trial preparations (product development) related thereto.
44: Consultancy in the field of medical treatments and advice in the pharmaceutical field.
45: Consultancy in the field of market release authorization and regulatory authorization of pharmaceutical products, medical
devices and biotechnology products.