FINSKA VETENSKAPS-SOCIETETEN
SUOMEN TIEDESEURA
Forskningsunderstöd/Apurahat 2014
Totalt/Yhteensä 244.970 €
Matematisk-fysiska sektionen
Matemaattis-fysikaalinen osasto
5 st/kpl, 31.000 €
TkD Mats Gyllenberg
Numerical Methods for Physiologically Structured Populations
4.800
FM Tiina Laaksonen
Kiraaliset ioniliuottimet ja kiraaliset suolat orgaanisessa NMR analytiikassa
8.000
TkD Matts Roos
Föredrag på flera universitet i Italien
3.000
TkD Tapio Salmi
Tre föredrag vid 25th Organic reactions and Catalysis (ORCS) -konferens samt kurs i in situkarakterisering av katalytiska vätskefasreaktioner (T. Salmi & G. Martin)
4.500
Ph.D. Olof Staffans
Passiva linjära stationära system
(Författande av en tvådelad monografi.)
Biovetenskapliga sektionen
Biotieteellinen osasto
10.700
20 st/kpl, 89.270 €
MSc Amir Behzad Akhgari Nazarlou
Biosynthesis of pharmaceutically active metabolites in Rhazya stricta
4.000
licentiate in dentistry Ahmed Al-Samadi
Recurrent aphthous ulcer as an autoinflammatory disease
1.250
M.Sc Goncalo Barreto
Biglycan: an inflammatory player in Osteoarthritis
1.300
FD Erik Bonsdorff
Deltagande (med föredrag) i internationell konferens: "Low otygen environments in marine,
estuarine and fresh waters", Liége, Belgien 5-9.5.2014 (the 46th International Liége
Colloquium). http://modb.oce.ulg.ac.be/colloquium/2014/#col_announcement
1.700
fil. dr Kristian Donner
Molekylära och fysiologiska mekanismer för kontroll av ögats spektrala känslighet hos mysider
8.000
MKD Carl Gustav Gahmberg
Proteinkinaser och celladhesion vid hematopoietiska maligniteter
6.000
Medical Doctor Tho Ho
Development of novel amplification methods
for PCR-based detection of challenging targets and library preparation in next-generation
sequencing
6.000
Filosofian maisteri Riina Kaukonen
Myosin-X and filopodia in breast cancer cell invasion and metastasis (Myosiini-X:n ja
filopodioiden merkitys rintasyövän leviämisessä)
1.000
AFD Kristina Lindström
Doktorandstipendium (SAM) och deltagande i den 11 Europeiska kvävefixeringskongressen på
Teneriffa 7-10.9.2014 (KL och SAM)
4.400
MKD, OD Jukka Meurman
Association of oral infections with hospitalization and death
10.000
Bachelor of Science (Master of Science in May) Sofia Nilsson
Design, synthesis and biological activity of
novel compounds active in hypoxic conditions
of leukemia cells
10.000
dosentti Ulla Pirvola
Kuuloaistinsolujen kuoleman mekanismit trauman jälkeen
1.850
Filosofian maisteri Irma Kaija Elina Puttonen
Sedimentin fosforipitoisuus ja sisäisen fosforikuormituksen vaikutus rehevöitymiseen
pohjoisen Itämeren saaristoalueilla
8.000
FT Pertti Ranta
Boreaalisten kaupunkien kaupunkiekologiset ominaispiirteet
3.250
FD Tom Edvard Reuter
Forskningsarbetet inom sinnesbiologi
1)"Varför är grodnäthinnans blåkänsliga stavar gröna?" (tillsammans med prof. Govardovskii)
2)Däggdjurens doftsinne, "Vilken är orsaken till den konstanta relationen mellan ytan hos
näshålans doftepitel och ytan hos det perforerade silbenet?"
920
Bachelor of Dentistry (BDS) Abdelhakim Salem
THE RESEARCH TITLE: Pathomechanisms of oral lichen planus (OLP) and lichenoid reactions.
2.000
THE POSTER TITLE: Histamine H4 Receptor in Oral Lichen Planus.
PhD Martin Seltmann
Personality, social sensitivity and reproductive decisions in female eiders
3.000
MSc Fariba Sharifian
Model-based exploration of interactions in visual cortex
10.000
FD Liselotte Sundström
Kongressresa, Australien Cairns
2.600
med o. kir dr. Mårten Wikström
Cellandningens molekylärbiologi
4.000
Humanistiska sektionen
Humanistinen osasto
15 st/kpl, 41.300 €
TD René Reinhold Gothóni
Temptation. The Practical Experience of the Athonite Monks
3.000
FT Juhani Ihanus
A History of Philosophy and Psychology in Finland 1809-1917
1.500
filosofian tohtori, dosentti Visa Immonen
Turun Pyhän Olavin dominikaanikonventin rakennusjäänteiden luonnontieteellinen
ajoittaminen
2.000
Filosofian tohtori Marja Jalava
Tutkimustyö liittyen teokseen "A History of Philosophy and Psychology in Finland, 1809-1917"
1.500
fil. dr. Juha Janhunen
Lingvistisk och etnologisk fältarbetsresa till öarna Hokkaido (Japan) och Sahalin (Ryssland),
forskningsvistelse i Sapporo (Hokkaido University) samt konferens i Vladivostok (Ryssland)
3.000
2
Docent, PhD Helena Leheckova
konferensresa, se bilaga
2.000
fil.dr André Maury
Creating Wittgenstein. G.H.von Wright as editor of Wittgenstein's works.
3.000
FD Henrik Meinander
Avlöning av forskningsassistent för materialinsamling och databearbetning för undersökningen
"Finland 1968: samhälle, omvärld, känslolandskap" som utmynnar i en vetenskaplig monografi
hösten 2016.
5.000
FD Ilkka Niiniluoto
History of Philosophy and Psychology in Finland, 1809-1917
1.500
FD Håkan Ringbom
Deltagande i symposium om förståelse av besläktade språk vid konferensen om flerspråkighet i
Uppsala 12-14.6. Workshopen har godkänts i programmet.
600
FD Åsa Ringbom
14C AMS-analys av kalkklumpar i klassisk arkeologi, i hydraulisk romersk pozzolana betong
(Rom) och i icke hydrauliskt kalkbruk (Torre de Palma, Portugal)
7.000
FT Hanna Snellman
Alkukävely Lappiin
2.500
FD Eva Margareta Steinby
Romerska tegelstämplar (Bolli doliari romani dell'area occidentale dell'Italia centrale),
publicering av editionen - i databas och på Finska Rom-Institutets websidor.
5.000
FD Holger Weiss
Deltagande vid 10th European Social Science History Conference i Wien, 23-26 april 2014;
ordförande för sessionen WOR09: Religion, Creolization and Ambivalence in the 18th Century
Atlantic World
1.000
PhD Jan-Ola Östman
Deltagande med föredrag i 8th International Conference on Construction Grammar (ICCG8), i
Osnabrück samt som arrangör i Tionde nordiska dialektologkonferensen i Mariehamn
2.700
Samhällsvetenskapliga sektionen/Yhteiskuntatieteellinen osasto
12 kpl, 52.000 €
jur.dr Niklas Bruun
Research Handbook on IP (Intellectual Property and Employment Law)
10.000
Undertecknad leder en forskargrupp som skall skriva en delvis på ny, delvis på tidigare
forskning baserad "Research Handbook". Författarna skall i april samlas till ett möte i
Helsingfors för att diskutera innehållet i de olika bidragen. Stipendiet skall framförallt
finansiera de utländska forskarnas resa till och inkvartering i Helsingfors (3 nätter).
Ekon.dr Christer Carlsson
Developing Methodologies for Performative IS Research
[Utveckling av ny forskningsmetodik för att anpassa forskningen inom Informationssystem till
de växande kraven inom digital ekonomi]
10.000
Ph.D. Gunilla Holm
Två presentationer vid International Sociological Association World Congress juli 2013 i
Yokohama:
1. Photography as a research method in exploring bilingual teenagers' language minority group
identifications.
2. Marginalizing of students despite official preventive efforts
4.500
3
Dr. Kenneth Nordström
Söker reseunderstöd för en planerad 2 månaders forskningsperiod. Forskningens syfte: slutföra
arbetet på 2 manuskript
1.500
Ph.D. Elianne Riska
Deltagande med föredrag "A career in medicine: Young specialists' career choice and work
expectations" vid American Sociological Associations årsmöte i San Francisco, USA, 1619.8.2014.
2.500
FD Guje Sevón
Deltagande i The 5th International Conference on Destination Branding and Marketing.
2.000
Doktor, docent i socialantropologi Kenneth Johan Erik Sillander
Forskningsresa till Borneo
5.000
OTT, varatuomari, KTM Raimo Siltala
Harvardin filosofian professorin Michael J. Sandelin Suomen-vierailu kesäkuussa 2014
2.700
Agr.o.forst. doktor John Sumelius
Agricultural externalities and implications for policy of the integration of environmental
concerns into production: comparative analysis in Finland and China
7.000
Pol.dr Jan Sundberg
European regional policies and the perceptions of Europe
2.200
PD Timo Teräsvirta
Konferensresa till The 7th Annual Conference of the Society for Financial Econometrics, Toronto
1.600
jur.dr Peter Wetterstein
Ansökan gäller bidrag för anordnande av internationellt forskarseminarium om
ersättande/återställande av miljöskador på Östersjön.
3.000
Sohlbergska delegationen
Sohlbergin rahasto
6 st/kpl, 31.400 €
Filosofie Doktor Anton Boman
Projektnamn: Kartering av sura sulfatjordar i Finland.
Syfte med reseunderstödet: Presentation av forskningsresultat vid "20th World Congress of Soil
Science", Jeju, Sydkorea (08.06.2014-13.06.2014) samt deltagande i mötet med den
internationella arbetsgruppen "Acid Sulfate Soil Working Group".
3.500
FT, Dosentti Timo Kumpula
UAV-ilmakuvaus subarktisen vyöhykkeen ekosysteemimuutosten tutkimuksessa
2.000
filosofian tohtori Päivi Mäntyniemi
Historiatiedot seismisen riskin kartoituksessa: Selvitys Pohjolan suurten maanjäristysten
vaikutuksista Ruotsissa ja Suomessa 1819 ja 1866
4.500
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Lotta Purkamo
Näytteenotto sekä kenttätyöt Islannissa, Virkisjökull-jäätikön vaikutusalueella keväällä 2014.
Rahoitus mahdollistaisi vesinäytteiden keräämisen Virkisjökull-jäätikön vaikutusalueelta
matalista kairarei’istä, pohjavesilähteistä, jäätikköjoesta sekä jäätikön sulamisvedestä.
2.700
Dosentti, FT Liisa Ukonmaanaho
Raskasmetallikuormitus mustaliuskealueelta
FT, Dosentti Markku Väisänen
Origin of the altered rocks in the Orijärvi mine field
15.000
3.700
4
Download

Beviljade forskningsunderstöd 2014 - Finska Vetenskaps