Specialistkurs inom specialistordningen för psykologer.
Kurs i tillämning av samspelsbehandling med utgångspunkt i
Watch, Wait and Wonder (W, W & W) metodiken.
Bakgrund
Behandlingsmetoden är utarbetad och beforskad på Hincks institute, Toronto, Kanada av
Elisabeth Muir, Mirek Lojkasen och Nancy Cohen. W, W & W vänder sig till familjer med
samspelsproblem där barnen är i åldern 4 månader till 9 år. Metoden beskrivs som en
barnledd psykoterapi. Den teoretiska grunden är psykodynamisk med ett tydligt
anknytningsteoretiskt perspektiv.
Målet i W, W & W är: att öka förälderns tillgänglighet, sensitivitet, intoning
och mottaglighet för sitt barn; att öka känsligheten för och responsen på
barnets behov och minska invaderande/egna behov i relationen; att öka
positiva affekter och glädjen i relationen och göra barnet synligt.
Behandlingen skapar ett utrymme där barnet får ta initiativet och ges
möjlighet att visa föräldern sina behov och kompetens; att öka
förutsättningarna för en god anknytnings- och självutveckling.
Behandlingen vänder sig till föräldrar som känner sig osäkra i sin föräldraroll och har
svårighet att förstå barnets behov och signaler; föräldrar som känner sig nedstämda,
oroliga, otillräckliga och har svårt att finna fungerande rutiner tillsammans med sitt barn
vad gäller ex. mat, sömn och skrikighet – regleringssvårigheter. Föräldrar som uppfattar
sitt barn som överdrivet aktivt/passivt eller uppfattar att barnet reagerar påfallande
starkt ex får vredesutbrott, är klängigt eller lättstört.
Behandlingen fungerar teoretiskt och praktiskt på vårdnivå förebyggande hälsovård (ex
MBHV-psykologverksamhet) och specialistvård (ex BUP, spädbarnsverksamhet). Ramen
för behandlingen omfattar en behandlare, en behandlingskontakt per vecka med ca 8-10
behandlingstillfällen. Behandlingsmetoden är beforskad och kliniskt prövad i
förebyggande hälsovård och har visat sig vara en kraftfull terapimetod som ger
förbluffande resultat och gör stor skillnad för familjen, kanske i ett
generationsperspektiv.
Syfte
Bedömning och behandling av familjer med uttalade samspelsproblem utifrån
behandlingsmetoden Watch, Wait and Wonder. Kursdeltagarna ges en teoretisk och
praktisk grund för tillämpning av behandlingen.
Uppläggning
Teoriavsnitt och metodgenomgång varvas med fallbeskrivningar och tillämpningsövningar
under två dagar. För implementering av teorin och metodiken förväntas kursdeltagarna
att, under perioden mellan kurstillfällena, arbeta med bedömning av samspel och
samspelsbehandling i sitt kliniska arbete. Vid andra kurstillfället arbetar vi med
uppföljning och handledning och fortsatt metodgenomgång och tillämpning.
Målgrupp
Kursen riktar sig främst till legitimerade psykologer och psykoterapeuter med intresse av
arbete med samspelsbehandling.
Tid
Fyra heldagar fördelade på två tillfällen, våren 2014. Fredagen den 21 mars 09.30-16.30
och lördagen 22 mars 09.00-15.00. Uppföljning; fredagen 16 maj 09.30-16.30 samt
lördagen 17 maj 09.00-15.00. Fredagarna startar med registrering och kaffe, kursstart
10.00.
~SundsPsykologerna~
www.sundspsykologerna.se
Plats
SundsPsykologernas mottagning
Trädgårdsgatan 9
252 24 Helsingborg
Ca 5 minuters gångväg från centralstationen, Knutpunkten.
Examination
För att kunna tillgodogöra sig kursen som specialistutbildning i enlighet med
psykologförbundets specialistordning sker individuell examinationen utifrån teoretisk
kunskap och praktisk färdighet genom skriftlig inlämningsuppgift. Inlämningsuppgiften
skall omfatta ca 10 sidor där kurslitteraturen redovisas genom att kliniska aspekter i
samspelsbehandlingar som genomförts under kursen belyses teoretiskt.
Examinator
Inlämningsuppgiften granskas och bedöms av Margareta Viberg, FD, leg psykolog,
leg barn- och ungdomspsykoterapeut, specialist i klinisk psykologi
Utbildare
Anna Lannér Swensson leg. psykolog, leg. psykoterapeut, auktoriserad
psykoterapihandledare. Föreläsning, workshop, handledning av Nancy Cohen samt
mångårig klinisk erfarenhet av behandlingsmetoden.
Kontaktuppgift 0709 571895.
Anna-Karin Lindgren leg. psykolog, specialist studerande, samt mångårig klinisk
erfarenhet av behandlingsmetoden.
Kontaktuppgift 0767 692096
Kostnad
Kostnad för kurstillfället är 8 500:- exklusive moms. För examination på kursen
tillkommer en avgift på 1 200:- exklusive moms. Avgiften inkluderar Manualen “Watch,
Wait, & Wonder. A manual describing a Dyadic Infant- led approach to problems i infancy
and early childhood” och kursmaterial. Kaffe och lunch ingår samtliga dagar. Anmälan är
bindande.
Anmälan
Antal kursdeltagare är begränsat för att kunna erbjuda hög kvalitet på samtliga moment.
Sista anmälningsdag är 1/3 2014
Anmälan lämnas på anmälningsblankett som hämtas på hemsidan
www.sundspsykologerna.se
Litteraturlista
Kurslitteraturen består av böcker och artiklar se nedan, tillsammans ca 930 sidor. Ytterligare
kursmaterial tillkommer samt referenslitteratur. Ändring av litteraturlistan kan förekomma.
Benoit, D., Zeanah, CH., Parker, K., Nicholson, E., Coolbear, J. (1997) “Working Model of
the Child Interview”: Infant Clinical Status Related to Maternal Perceptions. Infant
Mental Health Journal, Vol. 18(1) 107–121 (14 sidor)
Brockington, I.F., Oates, J., Georg, S., Turner, D., Vostanis, P., Sullivan, N., Loh, C.,
Murdoch, C. (2001). A screening questionnaire for mother-infant bounding disorders.
Archives of Women´s Mental Health, 3:133-140. (7 sidor)
~SundsPsykologerna~
www.sundspsykologerna.se
Brockington, I.F., Fraser, C., Wilson, D. (2006). The postpartum boning questionnaire: a
validation. Archives of Women´s Mental Health, 9:233-242. (9 sidor)
Bradley, E. Emanuel, L. (2008) “What can the matter be?” Therapeutic interventions with
parents, infants, and young children. Tavistock clinic series. Karnac books. (268 sid)
Cohen, N., Muir, E., Lojkasek, M. (1999). Wach, Wait, & Wonder. A manual describing a
Dyadic Infant- led approach to problems i infancy and early childhood. The HincksDellcrest Center and The Hincks-Dellcrest Institute. (174 sidor)
Cohen, N., Muir, E., Parker, C. J., Brown, M., Lojkasek, M., Muir, R., Barwick, M. (1999).
Watch, Wait, and Wonder: Testing the effectiveness of a new approach to mother-infant
psychotherapy. Infant Mental Health Journal Vol. 20(4), 429-451. (22 sidor)
Cohen N, Lojkasek M, Muir E, Parker CJ (2002) Six-month follow-up of two mother-infant
psychotherapies: convergence of therapeutic outcomes. Infant Menttal Health Journal,
VOL. 23(4), 361-380. (19 sidor)
Edhborg, M., Lundh, W., Seimyr, L., Widström, A.M. (2003). The parent-child relationship
in the context of maternal depressive mood. Archives of Women’s Mental Health 6:211216. (5 sidor)
Edhborg, M. A.-S. Matthiesen, W. Lundh, and A.-M. Widström. Some early indicators for
depressive symptoms and bonding 2 months postpartum – a study of new mothers and
fathers. Arch Womens Ment Health (2005) 8: 221–231 (10 sidor)
Klier, C.M, Mother–infant bonding disorders in patients with postnatal depression: The
Postpartum Bonding Questionnaire in clinical practice Arch Womens Ment Health
(2006) 9: 289–291 (3 sidor)
Lannér Swensson, A. Watch, Wait and Wonder – en barnledd psykoterapi. Mellanrummet
(2013) 29:62-69 (8 sidor)
Lieberman, A., Van Horn, P.(2008) Psychotherapy with Infants and Young Children.
Repairing the effects of stress and trauma on early attachment. The Guilford Pres. New
York. (366 sidor)
Muir, E. (1992). Watching, Waiting and Wondering; Applying Psychoanalytic Principals to
Mother-Infant Intervention, Infant Mental Health Journal. Vol 13(4) 319-328. (9 sidor)
Moehler, E., Brunner, R., Wiebel, A., Reck, C., Resch, F. (2006). Maternal depressive
symptoms in the postnatal period are associated with long-term impairment of motherchild bonding. Arch Womens Ment Health (2006) 9:273-278 (5 sidor)
Rance,S. (2005). Attending to early relationship difficulties: Applying the “Watch Wait and
Wonder” approach in a pilot project for babies and parents. Infant Observation2005;
8(2) 125-138. (13 sid)
~SundsPsykologerna~
www.sundspsykologerna.se
Reck et al (2006) The German version of the Postpartum Bonding Instrument: Psychometric
properties and association with postpartum depression. Arch Womens Ment Health 9:
265–271 (6 sidor)
Charles H. Zeanah, Diane Benoit, ,Marianne Barton, (1986, rev. 1993) WORKING MODEL
OF THE CHILD INTERVIEW
www.oaimh.org/.../Working_Model_of_the_Child
Referenslittertur
Edhborg, M. (2004) Postpartum depressive symptoms in a family perspective; some
indicators, experiences and consequences, Akademisk avhandling Department of
Woman and Child Health Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
Edhborg, M. (2000). The impact of Maternal Postnatal Depressive Mood on the Parent-Child
Relationship. Department of Woman and Child Health, Division of Reproductive and
Perinatal care. Karolinska Institutet, Karolinska Hospital.
A. F. Lieberman, C. H. Zeanah (1999) Contributions of attachment theory to infant-parent
psychotherapy and other interventions with infants and young children. Handbook of
attachment. The Guilford Press, New York
~SundsPsykologerna~
www.sundspsykologerna.se
Download

Specialistkurs inom specialistordningen för psykologer. Kurs i