IKT1 och krishantering
- med sikte mot 2032
Security Arenadagen 2014-04-08
Rev D
Mikael Baaz, Juridiska Institutionen, GU
Ove Jobring, Inst. för sociologi och arbetsvetenskap, GU
Martin, Letell, Inst. för sociologi och arbetsvetenskap, GU
Oscar Westlund, Inst. för journalistik, medier och kommunikation, GU
Marina Ghersetti, Inst. för journalistik, medier och kommunikation, GU
Bertil Rolandsson, Inst. för sociologi och arbetsvetenskap, GU
Jesper Petersson, , Inst. för sociologi och arbetsvetenskap, GU
Erling Røsæg, Ericsson AB
Torbjörn Andréasson, Ericsson AB
1) Informations- och kommunikationsteknik
Disposition




Om projektet
Metod
The Challenge
Resultat 2013
 Presentationer nationella /internationella konferenser, föreläsningar,
publikationer, etc.
 Trendkarta version 2013
 Fortsatt arbete
 Sammanfattning
Om projektet
 Projektet utgår från följande övergripande frågeställning:
o Hur kan IKT användas för att kommunicera före, under och efter en kris i enlighet med en
standardiserad norm?
 Projektets centrala delfrågor utgår från såväl ett svenskt som komparativt
europeiskt perspektiv:
1.
2.
3.
4.
Hur skiljer sig myndigheters, organisationers och allmänhetens förhållande till IKT?
Vilka plattformar använder myndigheter, organisationer och allmänhet för
informationsinhämtning och kommunikation när kriser inträffar?
På vilket sätt möjliggör och/eller förhindrar lagstiftningen olika aktörers användning av IKT för
insamling och spridning av information i samband med samhälleliga kriser?
Hur kan befintliga och framtida tekniska system och applikationer tillgodose samhällets
krishantering?
Metod
Design av
SOM-frågor
Trendanalys
Trendanalys
Trendanalys
Trendanalys
IKT och
IKT och
krishantering
krishantering
2032IKT och
2032
krishantering
2032
WS Medier, allmänhet
och kommunikation
WS Reglering och juridik
WS Myndigheter och
frivilligt organiserande
WS Tekniktrender och
kriskommunikation
Analys och
Syntes
•
•
•
•
•
Behov
Möjligheter
Nya idéer och koncept
Frågeställningar
Risker
The ability to cope with disturbances on society
Business as usual
Disturbances on society
Crisis
The Challenge
Preparedness
Response
Recovery
Resultat 2013 (1/4)





Workshop om scenariometodik under ledning av Maria Wahlberg, MSB, 12/6-2013.
Workshop om trendbaserad scenariometodik under ledning av Oscar Westlund, JMG,
25/9, 2013.
Workshop om tekniktrender, sociala medier och kriskommunikation under ledning av
Torbjörn Andréasson, Ericsson, 11/12 2013
Deltagande med frågor i nationella SOM-undersökningen 2012 och 2013
26 genomförda och protokollförda arbetsmöten
Resultat 2013 (2/4)
Presentationer och deltagande i nationella konferenser






Forskarkonferens, Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC), Göteborg
23/4 2013.
Seminarium, SOSUV Samverkansområde skydd, undsättning och vård, Göteborg 25/4 2013.
Framtidsseminarium om samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen Hallands Län, Halmstad
den 20/9 2013.
Paneldeltagande vid Global säkerhet och lokala konflikter konferensen i Göteborg 28-29/10
2013.
Paneldeltagande vid Krissamverkan Västra Götaland i Göteborg 28/11 2013.
Presentation och deltagande vid The Transformations in Journalism Workshop vid Örebro
universitet den 4-5/11 2013.
Resultat 2013 (3/4)
Presentationer och deltagande i internationella konferenser







The Future of Journalism Conference: In an Age of Digital Media and Economic Uncertainty, i
Cardiff, 12-13/9 2013.
TIEMS internationella konferens Public Alerting and Social Media during Crisis and Disasters i Berlin
den 29/10 – 1/11 2013.
Nordic Crisis Communication 2013, Stockholm 15-16/10 2013.
Cultures of Disasters – An Internation Conference on Humanistic Disaster Studies. University of
Oslo, 6-8/11 2013.
Second Workshop on Strategic Crises Management, OECD, Geneve, 19-20/6 2013.
New Media and Participation conference vid Bahcesehir University, Istanbul, 22-23/11 2013.
EENA Conference 2014, Warsaw, Poland, 2-4 April 2014
Resultat 2013 (4/4)
Föreläsningar, publikationer, etc.

Föreläsningar:



Lindholmen Science Park, öppen föreläsning om projektet, 19/9 2013.
FOM University of applied sciences, föreläsning om projektet, Berlin 4/11 2013.
Publikationer:


Westlund, Oscar och Ghersetti, Marina (2013): ”Modelling News Media Use. Positing and
applying the GC/MC model to the analysis of media use in everyday life and crisis situations”,
Journalism Studies (accepted for publication).
Ghersetti, Marina och Oscar Westlund (2013): Medieanvändningens vägskäl vid kris och till
vardags. I Bergström Annika, Oscarsson, Henrik och Weibull, Lennart (red): Vägskäl. 43 kapitel
om politik, medier och samhälle. Göteborgs universitet, SOM-institutet.
 Studiebesök:

Studiebesök inklusive stabsorientering på MSB i Stockholm, 13/8 2013.
Trendkarta version 2013
Instant Social Awareness
Web Knowledge
Mining
Federated
Information
Collaboration
Big Data
Analytics
Unconventional
Computing
Ubiquitous
Computing
“All-ways”
Connected
Cognitive
computing
5G
Connected me
Internet of
Things
Windows of
opportunity
Smart
products
Smart
textiles
Instant Social Awareness



Authorities and citizens will have instant access to the same basic data, information and
knowledge
Supporting trends: Federated Information Collaboration, Web Knowledge Mining,
Ubiquitous Computing, Emergency Co-ordination Center of the Future (Ref)
Opportunities / pitfalls:


Minimize the effects of disturbances on society
Privacy and undesirable monitoring must be considered
Federated information collaboration



New interaction logic between authorities, media, and citizens
Driving observations: Policy driven multi agency collaboration, Collaboration with actors
such as crowdsourcing (Demo), EENA (Ref)
Opportunities / pitfalls:


Shorter lead time for the collection and dissemination of information
Dissemination of rumors and misinformation must be considered
Web knowledge mining

Automated derivation of useful, often previously unknown knowledge from the Web
(Ref)(Ref)(Ref).


Supporting observations: Google, News aggregation (Ref), Twitcident (Ref)
Opportunities / pitfalls:



Automatic detection of disturbance in society
Undesirable monitoring
Privacy must be considered
Unconventional Computing (Ref)


Moore's law expires in 2020 (Ref)(Ref) – Then, the time is over for the ever-increasing
performance supercomputer concept, which until now has managed to in near real
time operate search engines and social networks.
Supporting observations: U.S. Department of Defense (Ref) notes that the concept
passed on economically justifiable limit, making it difficult to cover future needs for
computational power.


Quantum Computing: It will be a challenge to create the algorithms required to exploit quantum computer's
potential - "We have already developed some algorithms" writes Google (Ref)(Ref).
Biological computer (Ref)(Ref),
Fortsatt arbete / detaljplan 2014
2014
Jan Feb
Arbetspaket 1
Arbetspaket 2
Scenariometodik 2.1
SOM- 2014 2.2
MAK 2.3.1
MAK 2.3.2
MAK 2.3.3
MAK 2.3.4
MAK 2.3.5
MAK 2.3.6
MAK 2.3.7
MAK 2.3.8
RJ 2.4.1
RJ 2.4.2
RJ 2.4.3
RJ 2.4.4
RJ 2.4.5
MFO 2.5.1
MFO 2.5.2
MFO 2.5.3
MFO 2.5.4
MFO 2.5.5
MFO 2.5.6
Teknik 2.6.1
Teknik 2.6.2
Teknik 2.6.3
Teknik 2.6.4
Teknik 2.6.5
AT 2.7
Arbetspaket 3
X
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Interna arbetsmöten
2014-02-12 Workhop
2014-02-19 Telekonferens
2014-03-05 Telekonferens
2014-03-19 Workhop
2014-03-24 Telekonferens
2014-04-16 Telekonferens
2014-04-30 Telekonferens
2014-05-07 Workhop
2014-05-21 Telekonferens
2014-05-28 Telekonferens
2014-06-11 Workhop
2014-06-18 Telekonferens
2014-08-13 Telekonferens
2014-08-20 Telekonferens
2014-08-27 Telekonferens
2014-09-03 Workhop
2014-09-17 Telekonferens
2014-09-24 Telekonferens
2014-10-01 Workhop
2014-10-15 Telekonferens
2014-10-29 Telekonferens
2014-11-05 Workhop
2014-11-19 Telekonferens
2014-11-26 Telekonferens
2014-12-03 Workhop
2014-12-10 Telekonferens
2014-12-17 Telekonferens
Externa arbetsmöten (Trend/Scenario
workshopar)
o 2014-06-04 Workshop om trendanalys
kring journalistik, medieanvändning och
kriskommunikation i ett digitalt
medielandskap, Stockholm
o 2014-08—09 Workshop om trendanalys
kring teknik och kriskommunikation,
Ericsson Experience Center, Stockholm,
Kista
o 2014-09-30 Workshops om trendanalys
reglering och juridik samt Myndigheter
och frivilligt organiserande genomför
senast månadsskiftet september/oktober.
o
IKT och
krishantering
2032
2014-09-30 Workshops om trendanalys
Myndigheter och frivilligt organiserande
genomför senast månadsskiftet
september/oktober.
Sammanfattning
IKT och
krishantering
2032
Trendbaserad
scenariometodik
Instant Social
Awareness
Web
Knowledge
Mining
Federated
Information
Collaboration
Ubiquitous
Computing
Download

Sociala medier och kriskommunikation i europiskt prespektiv