Agneta Ståhl
January 2013
LIST OF QUALIFICATIONS
PUBLICATIONS
AGNETA STÅHL
Born 1948
Professional Address and Phone
Department of Technology and Society
Lund Institute of Technology
Lund University
Box 118, S-221 00 LUND, Sweden
Tel. + 46/46 222 91 32 Fax +46/46 12 32 72 E-mail [email protected]
PUBLICATIONS
M. Monographs
2012
90
89
Svensson, H., Ståhl, A., & Wretstrand, A. Äldres mobilitet i en landsbygdskommun. Tankar kring
dagens och morgondagens resmöjligheter och boende.
Lund, Lunds Universitet, Tekniska högskolan i Lund, Institutionen för teknik och samhälle, ISSN: 16531922
Ståhl, A., Almén., M. Kontinuerligt ledstråk i Borlänge. Studie av fyra personer som är blinda och
deras promenader längs stråket.
Trafikverket Publ, Borlänge. In Press.
2010
88
Ståhl, A., Almén., M., & Wemme, M. Ljushetskontraster – Studie med personer med
synnedsättningar avseende sambandet mellan ljushetskontrast och skiljelinjens bredd.
Trafikverket Publ 2010:118, Borlänge.
2007
87
Ståhl, A., Iwarsson, S. Tillgänglighet, säkerhet och trygghet för äldre i den lokala miljön.
Demonstrationsprojektet Kom så går vi. Slutrapport.
Vägverket Region Skåne Publ 2007:109, Kristianstad.
86
Ståhl, A., Almén, M. Hur orienterar personer som är blinda längs ett kontinuerligt ledstråk.
Vägverket Region Skåne Publ 2007:112, Kristianstad.
85
Westerlund, Y., Carlsson, G., Ståhl, A., Tornberg, J., & Stålner, B. Servicelinjer eller flextrafik –
när, var, hur? Erfarenheter – Jämförelser – Planeringsprinciper.
Logistikcentrum, Göteborg.
84
Carlsson, G., & Ståhl, A. Hur används servicelinjer och flextrafik? Resvanor och attityder bland
boende och resenärer.
Lund, Lunds Universitet, Tekniska högskolan i Lund, Institutionen för teknik och samhälle, Bulletin 230,
2006. ISSN 1653-1930.
2005
83
Jansson, E., Ståhl, A., Almén, M., Hållplatsklassificering och utformning av bytespunkter. FINAL
Delredovisning.
VINNOVA m fl, 2005
2004
82
Ståhl, A., Almén, M., Wemme, M., Att orientera med hjälp av ledytor – Blinda testar taktiliteten i ytor
med olika material och struktur.
Vägverket, Publikation 2004:158
81
Ståhl, A., Almén, M., Wemme, M., Orientation using guidance surfaces – Blind tests of tactility in
surfaces with different materials and structures.
Vägverket, Publikation 2004:158E
2003
80
Ståhl, A., “Kom så går vi” Åtgärdsprogram – baserat på resultat från forskningscirkel, postenkät och
deltagande observation.
Vägverket region Skåne, Lunds Tekniska Högskola, Kristianstads kommun, Kristianstad.
2000
79
Brundell-Freij, K., Holmberg, B., Månsson, J., Westerlund, Y., & Ståhl, A., Utvärdering av
samhällsbetalda resor.
KFB-rapport 2000:20, Stockholm.
2006
1(27)
Agneta Ståhl
January 2013
1999
1998
1997
78
Westerlund, Y., & Ståhl, A., Demand Responsive Transport (DRT) Using Advanced Telematics.
Report for submittance to the TELSCAN project (DG XIII) Final Report.
77
Westerlund, Y., & Ståhl, A., 1999, Traveller Evaluation and User Acceptance for the FlexRoute DRT
Service in Gothenburg.
Working report for the SAMPLUS project.
76
Westerlund, Y., & Ståhl, A., et al, 1999, Flexibel kollektivtrafik i Göteborg.
KFB, Stockholm.
75
Svensson, H., & Ståhl, A., 1999, Servicelinjerna – en del av färdtjänsten i Helsingborg - en studie med
utgångspunkt från de färdtjänstberättigade.
KFB, Stockholm.
74
Börjesson, M., Ståhl, A., & Svensson, H., 1999, Utveckling av samhällsbetalda resor. Erfarenheter
från Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalöv.
KFB, Stockholm.
73
Wretstrand, A., & Ståhl, A., 1999, Komfort, säkerhet och olyckstillbud. Rullstolsburna i färdtjänstfordon.
Vägverket, Borlänge.
72
Waara, N., Börjesson, M., & Ståhl, A., Äldre och funktionshindrade resenärer – krav och förväntningar på ett informationssystem för kollektivtrafik med tåg och buss.
Institutionen för Teknik och samhälle, LTH, Lund
71
Westerlund, Y., & Ståhl, A., 1999, Multifordon, flexibelt fordonskoncept för samordnad trafik –
Användarbehov och tekniska lösningar.
KFB, Stockholm.
70
Ståhl, A., & Petzäll, J., 1998, Funktionella krav på taxifordon för alla – Erfarenheter från två mockup studier.
Institutionen för Trafikteknik, Lund.
69
Carlsson, P., Ljungberg, Ch., Ståhl, A., & Svensson, H., 1998, Ringbuss i Höör - fem år efteråt.
KFB Stockholm.
68
Westerlund, Y., & Ståhl, A., 1998, Multifordon, flexibelt fordonskoncept för samordnad trafik –
Användarbehov och tekniska lösningar.
KFB, Stockholm.
67
Westerlund, Y., Ståhl, A., Ödlund, B., & Hassleus, T., 1998, Flexlinjen i Biskopsgården. Försök med
anropsstyrd servicelinje.
KFB, Stockholm.
66
Ståhl, A., 1997, Äldres och funktionshindrades behov i kollektivtrafiken – Probleminventering och
nulägesbeskrivning,
Institutionen för trafikteknik, LTH, Lund.
65
Ståhl, A., & Petzäll, J., 1997, Servicelinjetrafik eller Låggolvbuss? - Studie av färdtjänstberättigades
resande i Uppsala.
Institutionen för trafikteknik, LTH, Lund.
64
Ståhl, A., & Åhlund, O., 1997, Anderslövsmodellen - att integrera transporter i planeringen av lifecare för äldre.
Institutionerna för och trafikteknik och byggnadsfunktionslära LTH, Lund.
63
Ståhl, A., & Åhlund O., 1997, Äldres livssituation i glesbygd - Betydelsen av boende och transporter.
Avslutning av projektet.
Institutionen för trafikteknik, LTH, Lund.
62
Ståhl, A., Berntman, M., & Petzäll, J., 1997, Användning av vägvisningssystem – Erfarenheter bland
äldre bilförare. Slutrapport.
Vägverket, Program för Väginformatik, Borlänge.
61
Holmberg, B., & Ståhl, A., 1997, Information om kollektivtrafik och samåkning.
Vägverket, Program för Väginformatik, Borlänge.
2(27)
Agneta Ståhl
January 2013
1996
1995
1994
1993
1992
60
Åhlund, O., Ståhl, A., & Annerstedt, L., Planning for the Elderly in the 21st Century in Japan, USA,
Canada and Sweden (JACS) – a holistic approach in regard to housing, transportation and care.
Institutionen för Byggnadsfunktionslära och Institutionen för Trafikteknik, LTH.
59
Ståhl, A., Berntman, M., & Petzäll, J., Användning av Vägvisningssystem. Erfarenheter bland äldre
bilförare. Delrapport.
Institutionen för trafikteknik, LTH, Lund.
58
Ståhl, A., & Petzäll, J., Utvärdering av Riksfärdtjänsten.
NHR, Stockholm.
57
Berntman, M., Brundell-Freij, K., Hydén, C., & Ståhl, A., (tillsammans med författare på VTI)
Fotgängares och cyklisters singelolyckor.
Institutionen för trafikteknik, LTH, Lund.
56
Ståhl, A., Brundell-Freij, K., Grönvall, O., & Magdeburg, M., Tillgänglig kollektivtrafik för äldre
och handikappade - betydelsen av reskedjans olika delar.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
55
Åhlund, O., Ståhl, A., & Annerstedt, L., Planning for the Elderly in the 21st Century in Japan, USA,
Canada and Sweden (JACS) – a holistic approach in regard to housing, transportation and care.
(Lägesrpapport).
Institutionen för Byggnadsfunktionslära och Institutionen för Trafikteknik, LTH.
54
Ståhl, A., & Åhlund, O., Äldres livssituation i glesbygd - betydelsen av boende och transporter.
Redovisning av Etapperna 1 och 2.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
53
Ståhl, A., Berntman, M., Bernhoft, I-M., Rämä, P., & Sakshaug, K., Olyckor med äldre bilförare detaljanalys av olycksorsaker för några utvalda olyckstyper.
Nordiska Ministerrådet.
52
Ståhl, A., & Brundell-Freij, K., Information inför kollektivresan. Funktionshindrades behov och
anordnares nuvarande utbud.
Institutionen för Trafikteknik, LTH (och Vägverket).
51
Ståhl, A., Brundell-Freij, K., & Makri, M., The Adaptation of the Swedish Public Transportation
System - Yesterday, Today and Tomorrow. An Evaluation.
Transportforskningsberedningen.
50
Ståhl, A., Brundell-Freij, K., & Makri, M., Anpassningen av kollektivtrafiken i går, i dag, i morgon.
Kortare version av utvärderingen.
Transportforskningsberedningen.
49
Ståhl, A., Brundell-Freij, K., & Makri, M., Anpassningen av kollektivtrafiken i går, i dag, i morgon.
Fullständig version av utvärderingen.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
48
Ståhl, A., & Warsen, L., Dagens och morgondagen kollektivtrafik - Dialog med äldre och handikappade om 80-talets anpassningsåtgärder.
Institutionen för Trafikteknik, LTH och Pilijon Transport Dialog.
47
Ståhl, A., & Eklund, P., Lämpliga mindre fordon för färdtjänstresor. Inventering av fordon på
marknaden.
Transportforskningsberedningen.
46
Ståhl, A., & Åhlund, O., Äldres livssituation i glesbygd - betydelsen av transporter och boende.
Delrapport.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
45
Ståhl, A., & Eklund, P., Small Vehicles suitable for Special Transportation Service. An Inventory of
Vehicles on the Market.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
44
Ståhl, A., Schaffung von Beförderungsmöglichkeiten fur Alte und Behinderte in Schweden. Gewonne
Erfahrungen. Kunftige Entwicklungstendenzen.
3(27)
Agneta Ståhl
January 2013
Transportforskningsberedningen.
1991
1990
1989
1988
43
Eklund, P., & Ståhl, A., Låggolvbussar. Marknadsinventering.- Low-floor buses. A market research.
Transportforskningsberedningen.
42
Ståhl, A., Service Routes in Sweden. Developments and Effects.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
41
Ståhl, A., & Stigson, H., Tillgänglig kollektivtrafik för äldre och handikappade. Demonstrationsprojekt i Borås. Lägesrapport 1991.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
40
Ståhl, A., Trafiksamordning i Värmland - Synpunkter från resenärerna på Färdtjänsten, Sjukresorna
och Färdtjänstslingan.
Institutionen för Trafiktenik, LTH.
39
Ståhl, A., Resa till Washington D.C., Januari 1991.
Redovisning av program för kommittésammanträden inom TRB, (Transport Research Board).
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
38
Ståhl, A., Providing Transportation for the Elderly and Disabled in Sweden - Experiences Gained and
Future Trends.
Institutionen för Trafikteknik, LTH och Transportforskningsberedningen.
37
Ståhl, A., Konsekvent nigning vid alla hållplatser. Försök i Gävle.
Transportforskningsberedningen.
36
Ståhl, A., Berntman, M., Bernhoft, I-M., Salusjärvi, M., Mäkinen, T., & Solvi, E., Äldre bilförares
olyckor i korsningar.
Nordiska Trafiksäkerhetsrådet.
35
Ståhl, A., & Berntman, M., Hur är närmiljön i Torsviksområdet. Inventering och förslag till åtgärder.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
34
Ståhl, A., Studieresa till USA och Canada, Januari 1990. Redovisning av program.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
33
Ståhl, A., & Magdeburg, M., Intervjuer med resenärer och förare om Servicelinjetrafiken i
Stockholm.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
32
Ståhl, A., Tillgänglig kollektivtrafik för äldre och handikappade. Demonstrationsprojekt i Borås.
Lägesrapport 1990.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
31
Ståhl, A., Äldres behov och utbud av transporter på landsbygden. Pilotstudie.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
30
Ståhl, A., Road Safety for the Elderly.
Draft Paper för ECMT:s (European Conference of Ministers of Transport) Road Safety Committee.
29
Ståhl, A., & Magdeburg, M., Servicelinjetrafiken i Marks kommun.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
28
Ståhl, A., Bättre av- och påstigningsmöjligheter för äldre på stadsbussar.
Transportforskningsberedningen.
27
Ståhl, A., & Forsberg, S., Servicelinjer i Borås.
Borås Lokaltrafik AB.
26
Ståhl, A., & Sewring, G., Kollektivtrafikutredning i Skara.
K-Konsult.
25
Ståhl, A., Utveckling av bättre av- och påstigningsmöjligheter för äldre på en stadsbuss.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
4(27)
Agneta Ståhl
January 2013
24
23
1987
1986
1985
Ståhl, A., & Magdeburg, M., Effekter av en ny Servicelinje i Borås.
Transportforskningsberedningen.
Odenmar, U., Ståhl, A., & Berntman, M., Äldre och närmiljön. Krav med hänsyn till ökat kvarboende.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
22
Ståhl, A., & Magdeburg, M., Renault - Masterbussen som Servicelinjebuss.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
21
Berntman, M., & Ståhl, A., Färdtjänsten i kommuner - en uppföljningsstudie.
Socialstyrelsen.
20
Ståhl, A., Servicelinjetrafik i Linköping - Utredningsunderlag.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
19
Ståhl, A., Äldre trafikanter och trafiksäkerhet - Förstudie och forskningsinriktning.
Nordiska Trafiksäkerhetsrådet (NTR).
18
Ståhl, A., & Magdeburg, M., Orion- och Neoplan bussarna som Servicelinjebuss - Intervjuer med
resenärer i Borås.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
17
Andersson, P-G., Holmberg, B., Ljungberg, C., Ståhl, A., & Wallin, A., Att angöra med brygga.
Utvärdering av nivåhållplatser i Halmstad.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
16
Holmberg, B., Nerell, N-E., & Ståhl, A., Småbussars möjligheter.
Transportforskningsberedningen.
15
Ståhl, A., Trafiksäkerhet för äldre. En analys av olyckssituationen i tätorter.
Transportforskningsberedningen.
14
Ståhl, A., & Magdeburg, M., Äldre resenärers uppfattning om Van-Hool-buss på prov på Servicelinjen i Borås.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
13
Ståhl, A., Att vara äldre i trafiken. Akademisk avhandling.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
12
Ståhl, A., Bättre busstrafik för äldre. Praktiskt försök i Gävle.
Transportforskningsberedningen.
11
Ståhl, A., Äldre i trafiken.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
10
Ståhl, A., Rundgren, Å., & Dehlin, O., Möjligheter att tillgodose delar av färdtjänstbehovet inom
kollektivtrafiken.
Transportforskningsberedningen.
9
Ståhl, A., Ramprogram för forskningsområdet Kollektivtrafik för äldre och handikappade.
Transportforskningsberedningen.
8
Ståhl, A., Äldre oskyddade trafikanters säkerhet - Litteraturinventering.
Transportforskningsberedningen.
1984
7
Ståhl, A., Berntman, M., & Wiktorsson, J., Äldres säkerhet i trafiken – Olycksanalys. Litteraturstudie.
Transportforskningsberedningen
1983
6
Ståhl, A., Handikappanpassning av bussar efter Transportrådets föreskrifter.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
5
Ståhl, A., Färdtjänst i kommuner.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
5(27)
Agneta Ståhl
January 2013
4
Brundell-Freij, K., Holmberg, B., Ljungberg, C., & Ståhl, A., Nivåhållplatser i Halmstad.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
1980
3
Ståhl, A., Äldre i trafiken. Pilotstudie.
60-poängs uppsats vid Institutionen för Kulturgeografi, Lunds Universitet.
1979
2
Hydén, C., & Ståhl, A., Åtgärder i trafikmiljön för att öka oskyddade trafikanters säkerhet på stomgator.
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
1
Ståhl, A., Äldre i trafiken - Litteraturstudie.
40-poängs uppsats vid Institutionen för Kulturgeografi, Lunds Universitet.
N. Papers in International Journals
2013
2012
2010
2009
36
Ståhl, A., Horstmann, V., Iwarsson, S. Intervention in pedestrian environments: Older peoples’
appraisal of environmental measures taken, and the effect on perceived difficulty as pedestrians and
outdoor activity. Transport Policy. In press.
35
Vendel, K., Ståhl, A., Iwarsson, S. Inter-rater agreement of a modified and extended Swedish version of
the Frenchay Activity Index (FAI). European Journal of Ageing. In press.
34
Waara, N., Risser, R., Ståhl, A. Exploring influence of online traveller information services in older
peoples and peoples with functional limitations travel in public transport: A mixed methods approach.
Technology and Disabillity. In press.
33
Söderberg, M., Ståhl, A., Mellin Emilsson, U. Family members’ strategies when their relatives
consider relocation to a residential home – Adapting, representing and avoiding. Journal of Aging
Studies, 2012; 26, 495–503
32
Söderberg, M., Ståhl, A., Melin Emilsson, U. Independence as a stigmatizing value for older
people considering relocation to a residential home. European Journal of Social Work 2012, pp. 116, iFirst article.
31
Risser, R., Iwarsson, S., & Ståhl, A. How do people with cognitive functional limitations post- stroke
manage the use of buses in local public transport? Transportation Research Part F: Traffic Psychology
and Behaviour 2012; 15 (2), 111–118.
30
Risser, R., Haindl, G., & Ståhl, A. Barriers to senior citizens’ outer mobility in Europe. European
Journal of Ageing 2010; 7, 69-80.
29
Wennberg, H., Hydén, C., Ståhl, A. Barrier-free outdoor environments: Older peoples' perceptions
before and after implementation of legislative directives. Transport Policy 2010; 17 (6), 464-474.
28
Ståhl, A., Newman, E., Dahlin-Iwanoff, S., Almén, A., & Iwarsson, S. Detection of warning surfaces
in pedestrian environments: The importance for blind people of kerbs, depth, and structure of tactile
surfaces. Disability and Rehabilitation 2010; 32 (6), 469–482.
27
Wendel, K., Ståhl, A., Risberg, J., Pessah-Rasmussen, H., & Iwarsson. S. Post-stroke functional
limitations and changes in use of mode of transport. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2010;
17 (2), 162-174.
26
Rosenkvist, J., Risser, R., Iwarsson, S., & Ståhl, A. Exploring Mobility in Public Environments among
People with Cognitive Functional Limitations - Challenges and Implications for Planning. Mobilities
2010; 5 (1), 131-145.
25
Wennberg, H., Ståhl, A., Hydén, C. Older pedestrians' perceptions of the outdoor environment in a
year-round perspective. European Journal of Ageing 2009; 6, 277-290.
24
Rosenkvist, J., Risser, R., Iwarsson, S., Wendel, K., & Ståhl, A. The challenge of using public
transport: descriptions by people with cognitive functional limitations. Journal of Transport and Land Use
2009; 2 (1), 65-80.
6(27)
Agneta Ståhl
January 2013
23
Wennberg, H., Ståhl, A., Hydén, C. Implementing accessibility in Swedish municipalities. Journal of
Transport and Land Use 2009; 2, 3-21.
22
Carlsson, G., Schilling, O., Fänge, A., Slaug, B., Nygren, C., Ståhl, A., & Iwarsson, S. Towards a
screening tool for housing accessibility problems: a reduced version of the Housing Enabler. Journal of
Applied Gerontology 2009; 28 (1), 59-80.
21
Wendel, K., Risberg, J., Pessah-Rasmussen, H., Ståhl, A., & Iwarsson. S. Long-term cognitive
functional limitations post stroke: Objective assessment compared with self-evaluations and spouse
reports. International Journal of Rehabilitation Research 2008; 31 (3), 231-239.
20
Ståhl, A., Carlsson, G., Hovbrandt, P., & Iwarsson, S. “Let´s go for a Walk!”: identification and
prioritisitaion of accessibility and safety measures involving elderly people in a residential area.
European Journal of Ageing 2008; 5 (3), 265–273.
19
Wretstrand A, Ståhl A, Petzäll J. Wheelchair users and public transit: eliciting ascriptions of comfort
and safety. Technology and Disablity 2008; 20 (1), 37-48.
2007
18
Howbrandt, P., Ståhl, A., Iwarsson, S., Horstmann, V., & Carlsson, G. Very old people´s use of the
pedestrian environment – functional limitations, frequency of activity and environmental demands.
European Journal of Ageing 2007; 4 (4), 201-211.
2004
17
Brandt A., Iwarsson, S., Stahl A. Older people's use of powered wheelchairs for activity and
participation. Journal of Rehabilitation Medicine 2004; 36 (2), 70-77.
16
Wretstrand, A., Petzäll, J., Ståhl, A. Safety as perceived by wheelchair-seated passengers in special
transportation services. Accident Analysis and Prevention 2004; 36 (1), 3-11.
15
Wretstrand, A., Ståhl, A., Petzäll J. The Safety of Passengers in Wheelchairs in Special Transportation
Service. Interviews and Assessments. Technology and Disability, 2003; 15 (4), 259-269.
14
Brandt, Å., Iwarsson, S., Ståhl, A. Satisfaction with rollators among community-living users: a followup study. Disability and Rehabilitation, 2003; 25 (7), 343-353.
13
Iwarsson, S., Ståhl, A. Accessibility, usability, and universal design – Positioning and definition of
concepts describing person-environment relationships. Disability and Rehabilitation. 2003; 25 (2), 57-66.
12
Rosenbloom, S., Ståhl, A. Automobility among the Elderly – The Convergence of Environmental, Safety,
Mobility and Land Use Issues. EJTIR: ‘Sustainable Transport’ Vol. 2 (3-4)
11
Carlsson, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. The personal component of accessibility at group level: Exploring
the complexity of functional capacity. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2002; 9 (3), 100108.
10
Jensen, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Theoretical Understanding and Methodological Challenges in
Accessibility Assessments Focusing the Environmenal Aspects. Disability and Rehabilitation 2002; 24 (5),
231-242.
2000
9
Iwarsson, S., Jensen, G., Ståhl, A. Travel Chain Enabler: Development of a Pilot Instrument for
Assessment of Urban Public Transport Accessibility. Technology and Disability 2000; 12 (1), 3-12.
1999
8
Iwarsson, S., Ståhl, A. Traffic Engineering and Occupational Therapy: A Collaborative Approach for
Future Directions. Scandinavian Journal of Occupational Therapy 1999; 6 (1), 21-28.
1993
7
McLary. J., Ståhl, A., Persich, S. Implementation of Service Routes in the United States. Transportation
Research Board No 1378, 21-28.
1992
6
Ståhl, A. Mobility and Accessibility for Elderly and Disabled Persons in Sweden. IATSS Research
(Journal of International Association of Traffic and Safety Sciences) 1992; 16 (2),
1991
5
Ståhl, A. The Latest Trends in Transit and Paratransit Services for the Elderly and Disabled in Sweden.
Transportation Research Board, 69th Annual Meeting; U.S.A. (Washington, D.C). Specialized
Transportation Planning and Practice 1991; 3 (4), 365-388.
1987
4
Ståhl, A. Special Transportation Service in Sweden – Involvement of Private Operators. Transportation
Research Record 1170, 35-38.
2008
2003
2002
7(27)
Agneta Ståhl
January 2013
1984
3
Ståhl, A. Changing Mobility Patterns and the Aging Population in Sweden. Transportation Research
Record 1135, 37-41.
2
Rundgren, Å., Ståhl, A. Prevalence of Car Ownership and Car Driving Among Elderly in Sweden.
Journal of Traffic Medicine, 12.
1
Ståhl, A. Accessibilité totale et services spécifiques aux Étas-Unis et en Suede. Transport Public No 815.
Submitted manuscripts
2013
7
Månsson Lexell, E., Ståhl, A. How cognitive impairments influence travelling with bus – A case study.
Submitted.
6
Risser, R., Månsson Lexell, E., Bell, D., Iwarsson, S., Ståhl, A. Use of Local Public Transport
among People with Cognitive Impairments – A Literature Review. Submitted.
5
Melin Emilsson, U., Ståhl, A. Good personal finances or strong social capital - gender-based life
conditions that are important to leading an active life when a person becomes alone in old age
Submitted.
4
Ståhl, A., Stjernborg, V., Melin Emilsson, U. Changes in mobility in relation to the life event of
becoming alone in the household in old age. Submitted.
3
Waara, N., Brundell-Freij, K., Risser, R., Ståhl, A. Segmenting functional limitations for feasible
provision of targeted traveller information in public transport. Submitted.
2
Newman, E., Dahlin-Ivanoff, S., Iwarsson, S., Ståhl, A. A totaly blind person’s experiences of
orientationg on a railway platform. A case study focusing on design solutions. Submitted.
1
Wennberg, H., Hydén, C., Ståhl, A. Effects of improved winter maintenance in pedestrian
environments: Older peoples' and practitioners' views. Accepted for publication.
Manuscripts in progress
2012
4
Phillips, J., Wennberg, H., Ståhl, A. How older people as pedestrians perceive their neighbourhood:
Methodological issues derived from studies in two countries. In manuscript.
3
Carlsson, G., Svensson, H., Ståhl, A. Towards a tool for identification of accessibility problems in the
pedestrian environment. In manuscript.
2
Carlsson, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Exploration of physical accessibility in society: Reflections on
theory and methodology in a travel chain perspective. In manuscript.
1
Carlsson, G., Ståhl, A. Intermediate public transportation: For whom do we plan? In manuscript.
O. Contributions to International Conferences and Symposia
2012
81
Ståhl, A., Almén, M. Can different features in the pedestrian environment increase the
accessibility/usability and the safety/security for people with blindness when walking outdoors? Invited
Symposium for ICTTP2012, Groningen, The Netherlands, Aug 29-31
2009
80
Ståhl, A., Iwarsson, S. “Let’s go for a walk” - Intervention in Pedestrian Environments: Older People’s
Appraisal of Environmental Measures Taken, Difficulty of Walking and Frequency of Activity, in
Proceedings of the 62th Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Atlanta,
Georgia, USA, Nov 18-22
2008
79
K. Wendel, S. Iwarsson, J. Rosenkvist, R. Risser, & A. Ståhl. Cognitive functional limitations longterm stroke and barriers for using public transport, in Proceedings of the 61st Annual Scientific Meeting
of the Gerontological Society of America, National Harbor MD, USA, Nov 21-25
2007
78
Ståhl, A., Iwarsson, S. "Let’s go for a walk!" – Evaluation of outdoor environment measures regarding
accessibility, safety, mobility for older persons, in Proceedings of the 60th Annual Scientific Meeting of
the Gerontological Society of America, San Francisco CA, USA, Nov 16-19
8(27)
Agneta Ståhl
January 2013
2006
2005
77
Wennberg, H., Ståhl, A., Hydén, C. Older pedestrian’s safe mobility the year around, in Proceedings
of the 20th ICTCT workshop in Valencia, Spain.
76
Ståhl, A., Iwarsson, S. "Let’s go for a walk!" – Evaluation of outdoor environment measures regarding
accessibility, safety and mobility for older persons. International Association of Gerontology and
Geriatrics, VI European Congress, St Petersburg, Russia, July 5-8. Advances in Gerontology, 20, (3),
306.
75
Ståhl, A., Berntman, M. Falls in the outdoor environment among older persons – a tool to predict
accessibility? in Proceedings from the 11th International Conference on Mobility and Transport for
Elderly and Disabled Persons – TRANSED 2007, Montréal, Canada (CD).
74
Wennberg, H., Ståhl, A., Hydén, C. Accessibility in practice focussing on older pedestrians, in
Proceedings from the 11th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled
Persons – TRANSED 2007, Montréal, Canada (CD).
73
Jansson, E., Ståhl, A., Almén, M., Iwarsson, S., & Dahlin Ivanoff, S. Blind persons testing the tactility
of different warning surfaces in real environments, in Proceedings from the 11th International Conference
on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons – TRANSED 2007, Montréal, Canada (CD).
72
Rosenkvist, J., Wendel, K., Ståhl, A., Risser, R., & Iwarsson. S. Public transport planning from the
perspective of people with cognitive impairments – Experiences from focus group interviews and
participant observations, in Proceedings from the 11th International Conference on Mobility and
Transport for Elderly and Disabled Persons – TRANSED 2007, Montréal, Canada (CD).
71
Ståhl, A., Berntman. M. Injuries from Falls as Pedestrians, in Proceedings from the. Transport
Research Area Europe 2006, Gothenburg, Sweden, June 12-16.
70
Rosenkvist, J., Risser, R., Ståhl, A., & Iwarsson, S. Using and being in transportation systems for
people with cognitive disabilities, in Proceedings from the Transport Research Area Europe 2006,
Gothenburg, Sweden, June 12-16.
69
Brandt, Å., Ståhl, A., Iwarsson, S. Impact of physical environmental barriers on older people´s use of
mobility devices. The 18th Nordic Congress of Gerontology, Juväskylä, Finland, May 28-31
68
Ståhl, A., Berntman, M. Falls and Mobility in Old Age. International conference on Aging, Disability
and Independence, St. Petersburg, Florida, U.S.A. Febr 1-4.
67
Ståhl, A., Carlsson, G. Serviceroute or Flexroute traffic? – A user perspective from Sweden.
International conference on Aging, Disability and Independence, St. Petersburg, Florida, U.S.A. Febr 1-4.
66
Wretstrand, A., Petzäll, J., Ståhl, A. Safety as perceived by wheelchair seated passengers in Special
Transportation Services. International conference on Aging, Disability and Independence, St. Petersburg,
Florida, U.S.A. Febr 1-4.
65
Wretstrand, A., Ståhl, A. Wheelchair users' participation in transport - perceptions of comfort.
International conference on Aging, Disability and Independence, St. Petersburg, Florida, U.S.A. Febr 1-4.
64
Brandt, Å., Ståhl, A., Iwarsson S. Impact of Physical Environmental Barriers on Older People's Use of
Mobility Devices. International conference on Aging, Disability and Independence, St. Petersburg,
Florida, U.S.A. Febr 1-4.
63
Brandt, Åse., Iwarsson, S., Ståhl, A. Outcomes of powered wheelchair interventions: Users`
satisfaction and mobility-related participation. International Conference of Aging, Disability &
Independence, St Petersburg, Florida, USA, Feb 1-4.
62
Iwarsson, S., Wendel, K., Risberg, J., & Ståhl, A. Cognitive functional limitations and changes in
travel behaviour after stroke. Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America,
Orlando, USA, Nov 18-22, Gerontologist, 45, (Special IssuesII), 95
61
Ståhl, A., Rosenkvist, J., Risser, R., & Iwarsson, S. Public transportation including persons with
cognitive disabilities - First insights to a complex research field. Annual Scientific Meeting of the
Gerontological Society of America, Orlando, USA, Nov 18-22, Gerontologist, 45, (Special Issue II), 368.
9(27)
Agneta Ståhl
January 2013
2004
2003
2002
60
Rosenkvist, J., Risser, R., Ståhl, A., & Iwarsson, S. Mobility in (and accessibility to) public space for
people with cognitive disabilities. 37th World Congress of the International Institute of Sociology,
Stockholm, July 5-9.
59
Iwarsson, S., Ståhl, A. "Let’s go for a walk!" - Enhancement of outdoor mobility among older people.
18th World Congress of Gerontology, Rio de Janeiro, Brazil, June 26-30.
58
Ståhl, A., Almén, M. Guidelines in pedestrian environments — an experiment with tactile guidance
surfaces for blind people, Vision 2005, London, UK.
57
Ståhl, A., Berntman, M. Traffic Safety and Mobility. How to use empirical data for design of the traffic
environment. 5th Austrian Geratric Congress, Wien, Austria.
56
Ståhl, A., Iwarsson, S. “Let’s go for a walk” – User involvement for accessibility, safety and social
participation. The Enable Age Final Conference, Dec 9, 2005, Lund.
55
Ståhl, A., Iwarsson, S. “Let’s go for a walk” – A project focusing on accessibility, safety and security for
older people in the outdoor environment. Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of
America, Washington, USA, Nov 19-23, Gerontologist, 44, (Special Issue I), 151-151.
54
Carlsson, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Methodological aspects of person-environment fit in public
transport. Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Washington, USA, Nov
19-23, Gerontologist, 44, (Special Issue I), 151-151.
53
Iwarsson, S., Mollenkopf, H., Ståhl, A. European perspectives of older adults’ possibilities for
participation. Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America, Washington, USA,
Nov 19-23, Gerontologist, 44, (Special Issue I), 151-151.
52
Ståhl, A., Iwarsson, S. “Let’s go for a walk” – A project focusing on accessibility, safety and security for
older people in the outdoor environment. Nordisk Gerontologisk Kongress, 23-26 maj, Stockholm.
51
Hovbrandt, P., Carlsson, G., Iwarsson, S., & Ståhl, A. Aktivitet utanför bostaden och förekomst av
funktionella begränsningar bland äldre personer. Nordisk Gerontologisk Kongress, 23-26 maj,
Stockholm.
50
Brandt, Å., Iwarsson, S., Ståhl, A. Older peoples’ use of powered wheelchairs for activity and
participation. European Congress of Occupational Therapy, Sept 2004, Athens, Greece.
49
Carlsson, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Assessing accessibility in public transport. European Congress of
Occupational Therapy, Sept 2004, Athens, Greece.
48
Carlsson, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Theoretical and methodological reflections on P-E fit in society for
elderly people. European Congress of Occupational Therapy, Sept 2004, Athens, Greece.
47
Waara, N., Ståhl, A. The need of information in public transport - elderly and disabled peoples prejourney travel information requirements, in Proceedings from the the 10th International Conference on
Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons - TRANSED 2004, Hamamatsu, Japan, pp.
46
Wretstrand, A., Ståhl, A., Petzäll, J. Safety and Comfort: Wheelchair Users in Urban Public
Transportation, in Proceedings from the the 10th International Conference on Mobility and Transport for
Elderly and Disabled Persons - TRANSED 2004, Hamamatsu, Japan, pp.1081-1090
45
Iwarsson, S., Ståhl, A. Accessibility, usability and universal design – positioning and definition of
concepts describing person – environment relationships. In Craddock, G. M., McCormack, L. P, Reilly,
R. B., & Knops, H. (2003). Assisitive Technology – Shaping the Future, 687 – 690. Proceedings for the
AAATE Conference, Aug 31 – Sept 3, Dublin, Ireland.
44
Carlsson, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Theoretical and methodological reflections on P-E fit in society for
elderly people. Vth IAG European Region Congress of Gerontology, Barcelona, Spain, July 2-5. Geriatria
y Gerontologia, 38, Suppl. 1, 135.
43
Rosenbloom, S., Ståhl, A. Automobility among the Elderly – The Convergence of Environmental, Safety,
Mobility and Land Use Issues. The European STELLA First Focus Group 4 Meeting (Environment,
Safety, Health, Land Use and Congestion), 3-4 May, Helsinki, Finland.
10(27)
Agneta Ståhl
January 2013
42
Jensen, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Systematic assessment of physical accessibility in a travel chain
perspective. Abstract Book (CD-rom), 13th World Congress of Occupational Therapists, Stockholm, June
23-28.
41
Iwarsson, S., Ståhl, A. The Enabler Concept – a basis for accessibility assessments. Inclusion by design
– planning the barrier-free world. June 2001, Montreal, Canada,.
40
Ståhl, A., Rybeck, M., Petzäll, J. The Swedish Experience of Developing a Taxi for All. The Involvement
of users, researchers and industry, in Proceedings from the 9th International Conference on Mobiliby
and Transport for Elderly and Disabled People, TRANSED 2001. Warsaw, Poland.
39
Carlsson, G., Ståhl, A. Methodology for Assessment of Accessibility in the Urban Public Transport
Travel Chain, in Proceedings from the 9th International Conference on Mobiliby and Transport for
Elderly and Disabled People, TRANSED 2001. Warsaw, Poland.
38
Wretstrand, A., Ståhl, A., Petzäll, J. Comfort and Safety for Wheelchair-seated Passengers, in
Proceedings from the for 9th International Conference on Mobiliby and Transport for Elderly and
Disabled People, TRANSED 2001. Warsaw, Poland.
37
Westerlund, Y., Ståhl, A. Transport Telematics for Elderly Users: Successful Use of Automated Booking
and Call-back for Demand Responsive Transport Services in Gothenburg, in Proceedings from the 7th
ITS World Congress on Intelligent Transport Systems. Italy, Torino.
36
Wretstrand, A., Petzäll, J., Ståhl, A. Wheelchair-seated Passengers Using Speical Transport Services.
Aspects of Comfort, Safety and Occuring Accidents. Journal of Traffic Medicine, vol 28, No 2S, 2000.
35
Ståhl, A., Westerlund, Y. Development of Accessible Multipurpose Vehicles, in Proceedings from the
16th National Conference on Accessible Transportation & Mobility. U.S.A. (Phoenix, Arizona).
34
Westerlund, Y., Ståhl, A. FlexRoute – Demonstration of Demand Responsive Service Routes in
Gothenburg, in Proceedings from the 16th National Conference on Accessible Transportation &
Mobility. U.S.A. (Phoenix, Arizona).
33
Ståhl, A. Swedish Experiences with low-floor buses. Large and minibus in different transport systems, in
Proceedings from the 30th Bus and Coach Expert Meeting. Györ, Ungern.
32
Ståhl, A. Public Transport or Special Service or a Mix? in Proceedings from the KFB:s research
conference on Urban Transport Systems, Lund.
1998
31
Ståhl, A. Service Routes or Low floor buses, in Proceedings from the 8th International Conference on
Transport and Mobility for Elderly and Disabled People – TRANSED, Perth. Indomed Pty Ltd. Western
Australia.
1997
30
Ståhl, A., Berntman, M. Use of Route Guidance Systems. Experiences among Elderly Drivers.,in
Proceedings from the 4th World Congress on Applications of Transport Telematics and Intelligent
Vehicle-Highway Systems, Berlin, Germany ( ERTICO).
1996
29
Ståhl, A. Adaptation of the Whole Travel Chain - Benefits and Attitudes, in Proceedings from the 24th
PTRC European Transport Forum, Summer Annual Meeting, 2-6 September 1996, The PTRC
Publication and Research Services LTD, London.
28
Ståhl, A., Petzäll, J. Taxi Vehicles – A User Perspective, in Proceedings from the Conference of the
International Association of Transportation Regulators, Strasbourg, France, 6-9 october 1996.
27
Petzäll, J., Ståhl, A. Wheelchair-seated Travellers in Vehicles., in Proceedings from the 23rd PTRC
European Transport Forum, Summer Annual Meeting, 11-15 September 1995, PTRC Education and
Research Services LTD, London.
26
Ståhl, A. A Decade of Service Route Traffic, in Proceedings from the 7th International Conference on
Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons, England (Reading), Cranfield Press, Volume 1.
25
Ståhl, A., Brundell-Freij, K. The Adaptation of the Swedish Public Transport System; Yesterday, Today,
Tomorrow. An evaluation, in Proceedings from the 7th International Conference on Mobility and
Transport for Elderly and Disabled Persons, England (Reading), Cranfield Press, Volume 1.
2001
1999
1995
11(27)
Agneta Ståhl
January 2013
24
Petzäll, J., Ståhl, A., Eklund, P., & Bluchert, I. Vehicles for Taxi and Special Transportation Service,
in Proceedings from the 7th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and
Disabled Persons, England (Reading), Cranfield Press, Volume 1.
23
Ståhl, A., Berntman, M. The Use of Vision Enhancements to Assist Elderly Drivers, in Proceedings
from the 1st World Congress on Applications of Transport Telematics & Intelligent Vehicle Highway
Systems. Frankrike (Paris). ERTICO, "Towards an Intelligent Transport System", Volume 6.
22
Ståhl, A., & Berntman, M. UV-light and Older Car Drivers - Attitudes and Benefit,. in Proceedings
from the 27th ISATA Conference on Advanced Transport Telematics/Intelligent Vehicle Highway
Systems. Tyskland (Aachen).
21
Ståhl, A. Taxi Vehicles in Use in Europe - Attractive to all Customers; An evaluation, in Proceedings
from the 22nd PTRC European Transport Forum. England (University of Warwick, Coventry).
20
Ståhl, A. Feasibility Study of Service Routes for Handydart Passengers, in Proceedings from the B.C.
Transit, Canada, Trans Vision Consultants Ltd. Canada (Vancouver).
19
Ståhl, A. Housing and Transportation for Elderly in Rural Areas in Sweden, in Proceedings from the 5th
International Conference on Systems Science in Health-Social Services for the Elderly and the Disabled.
Schweiz (Genève). Swiss Institute for Public Health Press; SYSTED 94, Dependency, the Challenge for
the year 2000.
18
Ståhl, A. Låggolvbussar i Europa. Cost 322, European Seminar on Low Floor Bus Transport System.
Belgien (Bryssel). (Publication) Transportforskningsberedningen.
17
Ståhl, A., Åhlund, O. The Life of the Elderly in Sparsely Populated Areas, in Proceedings from the 6th
International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons COMOTRED;
Frankrike (Lyon), Volume 1.
16
Ståhl, A. The Provision of a Community Responsive Public Transportation in Urban Areas, in
Proceedings from the 6th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled
Persons COMOTRED; Frankrike (Lyon), Volume 1.
15
Larrousse, P., Mc Lary, J., Ståhl, A. The Impact of the ADA on Transit Agencies and the
Implementation of Service Routes in the United States, in Proceedings from the 6th International
Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons COMOTRED; Frankrike (Lyon),
Volume 1.
14
Risser, R., Ståhl, A. Development of a Training Program for Senior Citizens to Meet Increasing
Technology in Traffic and Transpor, in Proceedings from the 6th International Conference on Mobility
and Transport for Elderly and Disabled Persons COMOTRED; Frankrike (Lyon), Volume 1.
13
Ståhl, A., Eklund, P. Low-floor Vans as Taxicabs. A product analysis for Swedish conditions. ECMT:s
(European Conference of Ministers of Transport) International Seminar on Access to Taxis; Spanien
(Sevillia). (Publication) Institutionen för Trafikteknik, LTH.
1990
12
Ståhl, A. Designing and Managing Senior Transportation Programs, in Proceedings from the 2nd
Midwest Regional Transit Conference; U.S.A. (Minneapolis). International Transit Workshop Summary.
1989
11
Ståhl, A. Better Bus Design for Ambulant Disabled People, in Proceedings from the PTRC's (Planning
and Transport Research and Computation Co Ltd.) 17th Summer Annual Meeting; England (Brighton).
PTRC. Seminar on Transport for People with a Mobility Handicap.
10
Ståhl, A. Effects of Various Adaptability Measures in Public Transportation in Sweden, in Proceedings
from the Fifth International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons;
Sverige (Stockholm). Transportation Studies Volume 13. Gordon and Breach Science Publishers, 1991.
9
Ståhl, A. Elevated Bus Stops in Halmstad, in Proceedings from the Fifth International Conference on
Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons; Sverige (Stockholm). Transportation Studies
Volume 13. Gordon and Breach Science Publishers, 1991.
8
Ståhl, A. Public Transportation Service Routes in Borås, Sweden, in Proceedings from the Fifth
International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons; Sverige (Stockholm). Transportation Studies Volume 13. Gordon and Breach Science Publishers, 1991.
1994
1992
12(27)
Agneta Ståhl
January 2013
1986
1984
1983
7
Ståhl, A., Berntman, M. Traffic Accidents Involving Elderly Drivers - Types and Circumstances, in
Proceedings from the Fifth International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled
Persons; Sverige (Stockholm). Transportation Studies Volume 13. Gordon and Breach Science
Publishers, 1991.
6
Ståhl, A. Public Transport or Special Provision. Finding the Right Mix, in Proceedings from the
European Conference of Ministers of Transport. Transport Without Handicap; England (London).
Department of Transport, Transport Without Handicap. A Priority for Europe. Conference Proceedings.
5
Ståhl, A. A Bus System with Elevated Bus Stop, in Proceedings from the 4th International Conference on
Mobility and Transport for Elderly and Disabled Persons; Canada (Vancover). Transport Canada.
Mobility in the Global Village.
4
Ståhl, A. Has the Traffic/Transportation Situation Any Significance for the Quality of Life of Elderly
People? in Proceedings from the International Congress of the International Federation of Housing and
Planning; Sverige (Malmö). IFMP; 1986.
3
Ståhl, A. Public Transport for the Elderly in Sweden: Technical and Behavioral Issue,. in Proceedings
from the 3rd International Conference on Mobility and Transport of Elderly and Handicapped Persons;
U.S.A. (Orlando).U.S. Department of Transportation.
2
Ståhl, A. Transport of Elderly and Handicapped Persons in Sweden. Association pour le developement
des techniques de transport d'environement et de circulatio, in Proceedings from the 4th International
Congress "Transportation Towards the Year 2000"; Canada (Montreal). Volume 1.
1
Ståhl, A. Elderly People in Traffic System. Interpreting and Valuing Transportation's Role in Social
Well-Being; Holland (Noordweik). (Publikation) Ministry of Transport and Public Works, Den Haag.
Conference Proceedings.
P. Chapters in Books and other Publications
Books
2012
17
Iwarsson, S., Ståhl, A., & Löfqvist, C., 2012, Mobility in outdoor environments in old age.
In Rowles, G. & Bernard, M. (Eds.) Environmental gerontology: Making meaningful places in old age.
New York: Springer Publishing Company. In press.
2008
16
Holmberg, B., Ståhl, A., Almén, M., & Wennberg, H., 2008, Tillgänglighet, trygghet och andra
subjektiva aspekter.
In Hydén, C. (Ed.), Trafiken i den hållbara staden, pp 55-84. Lund: Studentlitteratur.
2004
15
Westerlund, Y & Ståhl, A, 2004, DRT vehicle development.
In Ambrosino, G., Nelson, J.D., & Romanazzo, M. (Eds). Demand Responsive Transport Services:
Towards the Flexible Mobility Agency. Rome: ENEA (National Italien Agency for New Technology)
2003
14
Iwarsson, S., Ståhl,A. & Carlsson, G. 2003, Accessible transportation – Novel occupational therapy
perspectives.
In: Letts, L., Rigby, P., & Stewart, D. (Eds.). Using Environments to Enable Occupational Performance.
New York: SLACK incorporated.
2000
13
Westerlund, Y., & Ståhl, A., Innovation in Paratransit and other Flexible Public Transport Systems,
Chapter for the TCRP study on ”New Paradigms in Rural and Small Urban Transit Service”, conducted
by the Drachman Institute for Land and Regional Developmental Studies, The University of Arizona,
Tucson, Arizona, U.S.A.
1998
12
Ståhl, A., 1998, Planning for a Community Responsive Public Transport System, The Swedish Model.
Broadening our Vision of Housing and Community Care for Older People, 21-28. Anchor Research,
England.
1997
11
Ståhl, A., The Role of Technology in Keeping the Elderly Mobile – Experiences from some Research
Work in Sweden.
COST A5, Ageing and technology. The outdoor mobility of older people. Technological support and
future possibilities, Luxembourg, 1997.
1996
10
Ståhl, A., Servicelinjer i Sverige – Erfarenheter ur ett resenärsperspektiv.
NNH 6/96 Kollektivtrafik för alla, Nordiska Nämnden för Handikappfrågor, Vällingby.
13(27)
Agneta Ståhl
January 2013
1995
9
Ståhl, A., Trafiksäkerhet ur ett äldrepespektiv,
TemaNord 1996:511, Nordiksa Ministerrådet, Köpenhamn.
1993
8
Ståhl, A., Service Routes - The Swedish Experience.
Anchor Europe 3; European Year of Older People. Breaking Out - Breaking Through.
7
Ståhl, A., The provision of Transportation for the Elderly and Handicapped in Sweden.
Verkeersadviesburo Diepens en Okkema, Activiteit Europees Jaar van de Ouderen; Accessible (supplementary) Public Transport.
6
Ståhl, A., Service Routes in Sweden - Implementation, Design and Impacts.
Radar, Vierde Jaargang Nummer 10
5
Ståhl, A., Service Route Network; Bridging the Gap.
APTA (American Public Transit Association) Passenger Transport, Volume 49, No 38.
4
Ståhl, A., The Role of Personal Transport in the Lifestyles of Elderly and Disabled Persons.
TRRL. Private Transport for Elderly and Disabled People. Contr Report 308.
1988
3
Ståhl, A., Äldre i trafiken.
Trafiksäkerhetsverkets dokumentation "Trafik 2000".
1985
2
Ståhl, A., Äldres upplevda risker i trafiken.
Nordiska Trafiksäkerhetsdagar, 1985; Trafiksäkerhet och åldrande.
1983
1
Ståhl, A., Gång- och cykeltrafikmiljöns utformning.
Trafiksäkerhetsverkets kampanjbok "Äldre oskyddade trafikanter".
1991
Other Publications
2005
7
Iwarsson, S., & Ståhl, A. Tillgängligt för alla - forskning för praktiska mål. Miljöforskning, (2), 32-33.
2003
6
Iwarsson, S., Ståhl, A., & Carlsson, G. Design för alle og den eldre befolkningens behov.
Ergoterapeuten (Norge), 46 (8), 23-25.
2002
5
Iwarsson S & Ståhl, A, Tillgänglighet till fysisk miljö. Några kommentarer utifrån direktiven till Senior
2005 (Direktiv 1998:109), i Tillgänglighet och boende. Bilagedel D till Diskussionsbetänkande ”Riv
Ålderstrappan! Livslopp i förändring” (SOU 2002:29). Fritzes
1993
4
Ståhl, A., & Berntman, M. Gaturummet en riskfaktor för äldre i samhället. Socialmedicinsk tidskrift nr
1 1994.
3
Ståhl, A. Handikappanpassning av kollektivtrafiken - i går, i dag, i morgon! Artikel i KFB FORUM Nr
4, 93.
2
Ståhl, A. Handikappade och kollektivtrafik. Artikel i VETSKAP om högre utbildning och forskning. Nr 19
- 93.
1
Ståhl, A. Nya fordon för äldre och handikappade. Artikel i Swedish Vehicular Engineering News Nr 2 93.
1993
R. Publications in the Framework of ECMT (European Conference of Ministers of Transport)
2006
3
Ståhl, A., Iwarsson, I. Persons with Cognitive Impairments and Public Transport. ECMT (European
Conference of Ministers of Transport)
1991
2
Ståhl, A. Meeting Needs for Local Journeys - Solutions in Sweden. ECMT. Transport for People with
Mobility Handicaps; Information and Communication, 1991.
1989
1
Ståhl, A. Bus Design; Facilities for Boarding and Debarking. ECMT. Transport for People with Mobility
Handicaps; Public Transport by bus, 1990.
14(27)
Agneta Ståhl
January 2013
S. Publications in the Framework of EU Projects
2008
18
Wretstrand, A & Ståhl, A. User needs and expectations relative to accessible transport. Framework for
mobility planning, EuroAccess WP2-Lund-Deliverable2-v.1.0. EU:s Sixth Framework Programme.
2006
17
Grönvall, O., Ståhl, A., Berntman, M. Summaryof the results of Area 3, SIZE project (Life Quality of
Senior Citizens), Deliverable D14 and D16. EU:s Fifth Framework Programme, project no QLK6-CT2002-02399
2005
16
Grönvall, O., Ståhl, A., Berntman, M. Proceedings of Workshop III, SIZE project (Life Quality of
Senior Citizens), Deliverable D 15. EU:s Fifth Framework Programme, project no QLK6-CT-2002-02399
2005
15
Grönvall, O., Ståhl, A., Iwarsson, S. Can people with cognitive functional impairments use public
transportation? A substudy of conditions in Sweden for the EU project MAPLE (Improving Mobility and
Accessibility for People with Learning Difficulties) VS/2003/0444. (Also in Swedish version). Lund,
Sweden: Department of Technology and Society, Lund Institute of Technology, Lund University
2004
14
Risser, R., Bean, N., Plichtova, J., Sardi, G., & Ståhl, A. Pilot Study Report. HOTEL, How to analyse
life quality. EU:s Fifth Framework Programme, project no HPSE-2002-60057.
2001
13
Oxley P., Ståhl, A. Taxis for All – Final Report. Directorate General for Transport, Commission of the
European Community. Brussels, 2001.
2000
12
TELSCAN, Final Report. Telematic Standards and Coordination of ATT Systems in Relation to Elderly
and Disabled Travellers. EU:s Fjärde ramprogram, (DG XIII), project No TR 1108. Co-author.
1999
11
TELSCAN, Deliverable 3:2: 1999, ATT-Systems and their Relevance to Elderly and Disabled Travellers.
EU:s 4th framework program (DG XIII). Co-author.
1998
10
EU-taxi, Interim Report, 1998, TAXIS FOR ALL. EU:s 4th framework program, (DG VII). Co-author.
9
MULI-buslorry: Draft Technical Report: 04/96 - 03/98, 1998. EU:s 4th framework program, (DG XVII).
Co-author.
8
TELSCAN, Deliverable 3.1, 1997, Inventory of ATT system requirements of elderly and disabled drivers
and travellers. EU:s 4th framework program, (DG XIII). Co-author.
7
MULI-bus, Progress Report 1, 1997. User Needs. EU:s 4th framework program, (DG XVII). Co-author.
6
SAMPO, Deliverable 8.2, 1997. Results of the Evaluation of the SAMPO Demonstrations. EU:s 4th
framework program, (DG XIII). Co-author.
1995
5
Ståhl, A., Berntman, M., Petzäll, J. Evaluation of Route Guidance Systems; Part 3 The Philips Carin.
Projekt V2031 EDDIT (Elderly and Disabled Drivers Information Telematics). DRIVE-office och
Institutionen för Trafikteknik, LTH.
1994
4
Ståhl, A., & Berntman, M. UV-light and Older Car Drivers. Project V2031 EDDIT (Elderly and
Disabled Drivers Informations Telematics). DRIVE-office och Institutionen för Trafikteknik, LTH.
1993
3
The Evaluation Programme for Eddit; Deliverable No10, Workpackage No 10 Act 02 for DRIVE II
Project V2031 EDDIT (Eldely and Disabled Drivers Information Telematics). DRIVE-office and
Cranfield Institute of Technology, England. Co-author.
1992
2
Medical, Psychological and Behavioural Characteristics; Deliverable No2, Workpackage No 01 Act 02
for DRIVE II Project V2031 EDDIT (Eldely and Disabled Drivers Information Telematics). DRIVEoffice and Cranfield Institute of Technology, England. Co-author.
1
Analysis and Typology of Accidents Involving Elderly Drivers; Deliverable No1, Workpackage No 01 Act
01 for DRIVE II Project V2031 EDDIT (Eldely and Disabled Drivers Information Telematics). DRIVEoffice and Cranfield Institute of Technology, England. Co-author.
1997
15(27)
Agneta Ståhl
January 2013
T. International presentations without publications
2010
69
Traffic Planning for Older People
Nordmagkurs, Lund
2008
68
Universell design – Kan vi uppnå tillgänglighet för alla i kollektivtrafiken?
Kollektivtransportkonferanse Oslo
2007
67
Test av ledstråk I Sverige
Nordisk konferens om tillgänglighet “By for alle”, Köpenhamn
66
Tillgänglighet för alla – myt eller verklighet?
NVF seminarium för oskyddade trafikanter, Malmö, Sweden.
65
Research on vision impaired people in Sweden. Studies on warning surfaces, continuous guidance
routes and roundabouts.
ISO Working Group (ISO-TC 173 WG7), Lyon, France.
64
Injuries from Falls as Pedestrians.
Transport Research Arena Europe 2006. Göteborg, Sweden
63
Research on visually impaired people.
Innovative Design & Disability, The 3rd European BAS Conference (Building Accessible Services),
Lund, Sweden
62
Findings from Worskhop III of the SIZE project.
Final Workshop for the SIZE project. Brussels, Belgium.
61
Passenger Requirements
The EU project CONNECT 3rd Workshop on Future Vehicle Requirements för Flexible Transport
Sesrvices, Manchester, U.K.
60
“Let´s go for a walk”
The EU project SIZE Conference “Mobility in Old Age”, Lund, Sweden
59
Guidelines in pedestrian environments — an experiment with tactile guidance surfaces for blind
people
Vision 2005, London, UK.
58
Traffic Safety and Mobility – How to Use Empirical Data for Design of the Traffic Environment
5:e österrikiska geriatirekongress, Wien, Österrike
57
Fall injuries among older people
The Profane Workshop, Cracow, Poland.
56
“Let´s go for a walk” – A project focusing on accessibility, safety and security for older people in the
outdoor environment
17:e Nordiska kongressen I gerontology, Stockholm
55
Äldres krav på god mobilitet – en växande marknad?
NVF:s (Nordiksa Vägtekniska förbundet) 19.e kongress, Köpenhamn
54
Taktila ledstråk för blinda personer – resultat av en studie i Södra Sandby
Trafikdagar på Ålborg Universitet, Ålborg
53
”Let´s go for a walk” – A project focusing on accessibility, safety and security for older people in the
outdoor environment
Symposium on European Perspectives on Older Adults, Possibilities for Participation, The Gerontological
Society of America, Washington, U.S.A.
52
”Let´s go for a walk” – A project focusing on accessibility, safety and security for older people in the
outdoor environment
Presentation vid The Enable Age Final Conference ”Housing matters in old age”, Lund
51
Research and Facts about Accessibility.
Opening Conference, Nordic Design Competition, Nordic Council on Disability Policy, Copenhagen.
2006
2005
2004
2001
16(27)
Agneta Ståhl
January 2013
2000
50
Taxis for All
Seminar for the European Commission, DG-TREN, Brussels
1999
49
Development of Accessible Multipurpose Vehicles.
16th National Conference on Accessible Transportation & Mobility. U.S.A. (Phoenix, Arizona).
48
FlexRoute – Demonstration of Demand Responsive Service Routes in Gothenburg.
16th National Conference on Accessible Transportation & Mobility. U.S.A. (Phoenix, Arizona).
47
Multi-Purpose Vehicles: Research and Realization.
EU:s konferens om Muli-Buslorry, Berlin.
46
Public Transport or Special Service or a Mix?
KFB:s forskningskonferens om Urban Transport Systems, Lund.
45
Designing the travel chain with older people.
IV:th Congress on Gerontology, Berlin.
44
Adaptation of the Public Transport System.
CTH:s information för en Koreansk delegation om Housing and Transportation for the Elderly in
Sweden, Glimmingehus.
43
Swedish Experiences with low-floor buses. Large and minibus in different transport systems.
30:th Meeting of Bus and Coach Experts i Györ, Ungern.
42
Intermediate solutions and their role in the integrated transport chain.
CEMT:s International Seminar on ways of improving and integrating transporation systems for elderly
and disabled people ”Strengthening the Transport Chain”, Göteborg.
1998
41
Mainstram Transport or Special Services – Getting the right balance.
UK Presidensy Seminar on Bus Accessiblitity. England (Liverpool).
1997
40
Pedestrians and Cyklists in single accidents.
Vulnérabilis 97. Frankrike (Lyon).
39
Serviceruter tilpasset det lokale transportmönster.
NHF:s (Norges Handikappforbund) konferens Kollektivtrafikk – Tilgjenlig for alle? Norge (Oslo).
38
What do Public Transport Users Want – Accessibility Issues.
Citizens Network Forum. Belgien (Bryssel).
37
The Introduction of Service Routes to Achieve a Community Responsive Public Transportation.
15th National Conference on Accessible Transportation and Mobility. U.S.A. (Orlando, FL).
36
A Decade of Experience with Access and Mobility Policies and Programs in Sweden.
TRB:s 75th Annual Meeting. U.S.A. (Washington D.C.)
35
The benefit of UV-light to Older Drivers.
III European Congress of Gerontology. Holland (Amsterdam).
34
The Introduction of Service Routes to Achieve a Community Responsive Public Transportation.
III European Congress of Gerontology. Holland (Amsterdam).
33
Housing and Transportation for the Elderly in Sparsely Populated Areas in Sweden - A Holistic
Approach.
III European Congress of Gerontology. Holland Amsterdam).
32
Äldre bilförare och informationsteknologi.
Nordisk konferens om körträning för äldre och handikappade förare. Sverige (Kävlinge).
31
Låggolv i kollektivtrafiken - problem och möjligheter.
Transportekonomisk Institutts konferens om Bedre kollektivtransport - behovsrettet och resursvennlig.
Norge (Oslo).
30
Fotgängareolyckor bland äldre.
12:e Nordiska kongressen i Gerontologi; Åldrandet - en utmaning för samhälle och vetenskap inför 2000talet. Sverige (Jönköping).
1996
1995
1994
17(27)
Agneta Ståhl
January 2013
29
Vehicles for Transport of Elderly and Disabled People.
International Conference on Design & Transport for the Future. Sverige (Borlänge).
28
Servicelinjer för framtiden.
Nordisk Lokaltrafikkmöte. Norge (Bergen).
27
The Development and Role of Low Floor Buses.
Community Transport Association Event. England (Blackpool).
26
Specialised Service and the Low Floor Bus.
Community Transport Association Event. England (Blackpool).
25
Transport for Independent Living; The Transport Planners Perspective - A European Overview.
Scottish Accessible Transport Conference. Skottland (Edinburgh).
24
The Life of the Elderly in Sparsely Populated Areas.
The XVth World Congress of Gerontology. Ungern (Budapest).
23
Information Needs of Elderly and Disabled Persons in Connection with new Technology in Traffic and
Transport.
1st TIDE Congress on Rehabilitation Technology - Strategies for the European Union; Belgien (Bryssel).
22
The Provision of Transportation for the Elderly and Handicapped in Sweden.
International Short Course at Cranfield Institute of Technology; England (Bedford).
21
The Life of the Elderly in Sparsely Populated Areas.
International Conference on Marginalisation of Elderly People; England (Liverpool).
20
Service Route Traffic in Madison.
Konferens i samband med startandet av den första servicelinjen i U.S.A., WI (Madison).
19
Hur tillgodoser man behov av transporter?
Seminarium om Utveckling av kollektivtrafiken; Norge (Oslo).
18
Transportation Solutions in Sweden for Elderly and Disabled Persons.
French - Swedish Seminar No 1; Sverige (Göteborg och Borås).
17
Service Lines in Sweden.
Symposium om Servicelinjetrafik; Holland (Meppel).
16
Äldre i trafiken.
Optikdagarna i Stockholm om synen och trafiken; Sverige (Stockholm).
15
Swedish Policy regarding the Provision of Transportation for the Elderly and Handicapped in Sweden.
International Short Course at Cranfield Institute of Technology; England (Bedford).
14
The Provision of Transportation for the Elderly and Handicapped in Sweden - The Swedish Model.
UITP:s (International Union (Association) of Public Transport) 49:e kongress; Sverige (Stockholm).
13
Adaptation of Public Transportation - Swedish Policy and the Service Route Concept.
Föreläsning för holländska politiker och företrädare för trafikföretag. Sverige (Borås).
12
Adaptation of Public Transportation - Swedish Policy and the Service Route Concept.
Föreläsning för danska politiker och företrädare för trafikföretag. Sverige (Borås).
1990
11
The Provision of Transportation for the Elderly and Disabled in Sweden - New Trends and Legislative
Actions.
APTA's (American Public Transit Association) Annual Meeting and International Public Transit Expo
'90; U.S.A. (Houston).
1990
10
The Service Route Concept; Design and Impact.
Föreläsningsserie (1 vecka) i Danmark (Köpenhamn med flera städer).
1993
1992
1991
9
Developments in Sweden in Planning Transport for People with a Mobility Handicap - The Service
Route Concept.
International Short Course at Cranfield Institute of Technology; England (Bedford).
18(27)
Agneta Ståhl
January 2013
8
Swedish Policy Regarding the Adaptation of Public Transportation to the Needs of the Elderly and
Disabled, and the Introduction of Service Routes.
Toronto Transit Commission (TTC); Canada (Toronto).
7
Adapting the Public Transportation and the Traffic Environment to the Needs of the Elderly and
Handicapped .
Transport Canada; Transportation Development Center; Canada (Montreal).
6
Social Impact of Adapted Public Transportation in Sweden. The Service Route Concept.
The Ministry of Social Services; Canada (Toronto).
5
Service Route Traffic in Sweden - Design and Impact.
Seminarium om Kollektivtrafik; Norge (Oslo).
1989
4
Taxis for Special Transportation.
Ministry of Equipment, Housing, Transport, and Sea under the Patronage of the President of the French
Republic. To Transport Without Exclusion; Frankrike (Dunquerque).
1986
3
Accidents Among Elderly Pedestrians - Number and Causes.
Seminarium om Trafiksäkerhetsfrågor; Norge (Oslo).
2
Traffic Accidents Among Elderly Pedestrians.
4:e Nordiska Trafikmedicinska Kongressen; Finland (Helsingfors).
1
Regelsystem och vidtagna effektiviseringsåtgärder inom färdtjänsten.
7:e Nordiska Konferensen i Gerontologi; Sverige (Malmö).
1984
Other abstracts at national conferences (2001-)
2013
11
Ståhl, A. & Almén, M. Pollare som stöd för personer som är blinda – utformning och detaljer har stor
betydelse. Transportforum, Linköping, Sweden, VTI
2011
10
Almén, M., Ståhl, A. Råd om utformning utifrån behov hos personer med synnedsättning.
Transportforum, Linköping, Sweden, VTI
2010
9
Almén, M., Ståhl, A. Har bredden på ljushetsmarkeringen betydelse för hur personer med
synnedsättningar orienterar i gångmiljön? Transportforum, Linköping, Sweden, VTI
2009
8
Almén, M., Ståhl, A. Det går att planera kontinuerliga ledstråk. Transportforum, Linköping, Sweden,
VTI
2007
7
Carlsson, G., Ståhl, A. Äldre och färdtjänstberättigade personers resor i tätort. AT-Forum, Stockholm,
Sweden, April 19-20 2007.
2006
6
Carlsson, G., Schilling, O., Fänge, A., Slaug, B., Ståhl, A., & Iwarsson, S. The reduced version of the
Housing Enabler. AT-Forum, Stockholm, Sweden, April 19-20 2007.
5
Jansson, E., Ståhl, A., Almén, M., Iwarsson, S., & Dahlin Ivanoff, S. Utvärdering av
utformningsdetaljer för uppmärksamhet och varning i trafikmiljö för blinda personer. Transportforum,
VTI.
4
Westerlund, Y., Ståhl, A., Carlsson, C., & Stålner, B. Servicelinje eller flextrafik – när, var, hur?
Jämförande utvärdering på fem orter. Transportforum, 12-13 januari, Linköping.
3
Ståhl, A., Almén, M. Ledstråk i gångmiljön – försök med taktila ledytor för blinda personer.
Transportforum, 12-13 januari, Linköping.
2003
2
Iwarsson, S., Ståhl, A., Carlsson, G. Människa – miljö – aktivitet: Tillgänglighet, användbarhet,
”Design för alla” och den äldre befolkningens behov. Handikappforskning 2003, Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskap, Stockholm 27 maj.
2001
1
Jensen, G., Iwarsson, S., Ståhl, A. Metodologiska överväganden vid bedömning av tillgänglighet i
reskedjan. AT Forum Abstracts, Stockholm.
2005
19(27)
Agneta Ståhl
January 2013
U. Presentations and publications in Sweden (1991-)
2012
2011
2010
2009
2008
2007
172
Behov i kollektivtrafiken för äldre personer och personer med funktionsnedsättningar, PRO
Samorganisation, Mlmö
171
Gott om pengar eller ett starkt socialt kapital? - Om skillnader i livsvillkor för män och kvinnor som
blir ensamma på äldre dar, Öppet hus på Socialhögskolan, Lunds universitet, Lund
170
Den yttre miljön och det äldre, Äldrebodag, Hässleholm
169
Design av utemiljö – Lösningar för personer med rörelsenedssättningar och synnedsättningar
Ystad kommun, Ystad
168
Utemiljö och mobilitet – dagens möjligheter, morgondagens utmaningar.
CASE-dag (Centre for Ageing and Supportive Environments), Lund
167
Råd om utformning utifrån behov hos personer med synnedsättning.
Transportforum, Linköping
166
Äldre som fotgängare och bussresenärer – ett forskarperspektiv.
CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments), Lund
165
Har bredden på ljushetsmarkeringen betydelse för hur personer med synnedsättningar orienterar i
gångmiljön?
Transportforum, Linköping
164
Det går att planera kontinuerliga ledstråk
Transportforum, Linköping
163
”Från separat system” – Differentierat nät – Integrerat kollektivtrafik – till VAD? Vilka lärdomar kan
vi dra för framtida visioner?
Kommunala Handikapprådet, Lund
162
Tillgänglighet – krav från olika grupper med funktionshinder
KOMIMP, Kompetensspridning och implementering av forskning och utveckling
161
Kan vi gå till bussen bekvämt och säkert?
FoU i Väst.Gr, Nationell konferens; På rätt spår? – om tillgängliga resor för äldre och funktionshindrade,
Göteborg
160
Artificiella och naturliga ledstråk
Workshop i orientering och förflyttning, Forum för synskadepedagoger, Kristianstad
159
Utemiljö – en viktig del i boendet
PROs Jubileumsseminarium ”Bo För Att Leva”, Kristianstad
158
Äldre och funktionshindrade personers dagliga resande
Workshop, Aktivitetsvetenskap, Lund
157
”Kom så går vi”
Vägverket region Skåne, Nationell konferens, Kristianstad
156
Hur orintera personer som är blinda längs ett kontinuerligt ledstråk?
Vägverket region Skåne, Nationell konferens, Kristianstad
155
Varningsytor och kontinuerliga ledstrå¨k för personer som är blinda. Resultat från fortsatt utvärdering
i Borlänge och Kristianstad.
Seminarium ”Den goda staden” i Framtidsdalen Borlänge
154
Samverkan Trafikteknik och Gerontologi
Trafikmedicinskt Centrum, Symposium, Lund
153
”Kom så går vi”
Vägverket region Skåne, lokal nformationsdag, Kristianstad
152
Hur orintera personer som är blinda längs ett kontinuerligt ledstråk?
Vägverket region Skåne, lokal informationsdag, Kristianstad
20(27)
Agneta Ståhl
January 2013
2006
2005
2004
151
”Kom så går vi”
Vägverket, avslutade FUD-projekt, Stockholm
150
Resande på äldre dagar – reflexioner ur ett forskarperspektiv.
Sällskapet trafikmedicinska veteraner, Göteborg
149
Kan man mäta tillgänglighet?
Handisam, Stockholm
148
Planering för äldres trafiksäkerhet
RPG:s trafiksäkerhetskonferens, Lundsbrunn
147
Äldre i trafken – reflexioner ur ett forskarperspektiv.
Trafksäkerhetskurs, SPF Skåne, Hörby.
146
Tillgänglighet – en myt?
Vägverkets, Örebro stads och Svenska kommunlatekniska föreningens konferens “Den gångvänliga
staden”, Örebro
145
Resultat från den svenska delstudien av SIZE-projektet
PRO, Lund
144
En tillgänglig och användbar trafikmiljö
Vägverkets seminarium, Gävle
143
SIZE-propjektet och dess resultat
PRO Skånes Trafikkurs, Höör
142
Äldres och funktionshindrades speciella krav på stadsmiljön
Malmö stads trafikseminarium 2005, Malmö
141
En tillgänglig och användbar kollektivtrafik – Några reflektioner från ett forskarperspektiv
Göteborgs stad och Färdtjänsten konferens ”Att resa som funktionshindrad och äldre – Vad kan vi lära av
teori och praktik”, Göteborg
140
Utveckling av ledstråk I Borlänge
Framtidsdalen Borlänge Seminarium 2005
139
SIZE – Resultat från den svenska delstudien
PRO-seminairun, Lund
138
Äldre i trafiken. Fysisk miljö och kollektivtrafik
Vägverket och NTF Stockholms län
137
Kunskapsläget idag för en tillgänglig kollektivtrafik
Vägverkets seminarium ”Halvtid – fem år kvar”, Stockholm
136
Ledstråk i gångmiljön – försök med taktila ledytor för blinda personer
Transportforum, 12-13 januari, Linköping.
135
Hur planerar man för synskadade i tätort?
Transportforum, 12-13 januari, Linköping.
134
Pågående forskning inom området Tillgänglighet för äldre och funktionshindrade
Presentation för representanter för Vägverkets centrala och regionala Handikappråd, Lund
133
Äldre och trafik, trafikmiljö med äldre i fokus.
Föreläsning inom ramen för Äldrecentrums publika föreläsningsserie, Stockholm
132
Taktila ledstråk för blinda personer – resultat av en studie i Södra Sandby
Workshop för anpassningslärare vid syncentralerna i Sverige, Göteborg
131
”Kom så går vi” Tillgänglighet – Säkerhet - Trygghet
Poster vid Forskningens Dag, Lund
21(27)
Agneta Ståhl
January 2013
2003
2002
130
Pågående forskning inom området Tillgänglighet för äldre och funktionshindrade?
VINNOVA:s kollektivtrafikseminarium, Stockholm
129
Ökad mobilitet för äldre – hur då?
Tylösandsseminariet om trafiksäkerhet, Tylösand
128
Pågående forskning inom området Tillgänglighet för äldre och funktionshindrade
Presentation vid seminarium för Tillgänglighetskonsulter, Höör
127
Pågående forskning inom området Tillgänglighet för äldre och funktionshindrade
Presentation för SLTF:S forskningsråd, Lund
126
Forskningsprojektet “Kom så går vi”
Vägverket Region Skåne, Kristianstad.
125
Praktiska studier av taktila ledstråk
Seminarium med syncentraler i Sverige, Lund
124
Praktiska studier av taktila ledstråk
Seminarium om ledstråk, Vägverket, Stockholm
123
“Kom så går vi”
Konferens om älders utemiljö, Kristianstad.
122
Vilka är de stora farorna för äldre i trafiken?
Seniormässan, Globen, Stockholm.
121
Äldre trafikanter i staden
SVR Dagarna 2003, Lund.
120
Trafikmiljö för alder och funktionshindrade
Vägverket Region Skånes Ledningsgrupp, Kristianstad.
119
Äldre trafikanters skadepanorama
Vägtrafikinspektionens invigning, Borlänge.
118
Äldre och tillgänglighet – En fördjupning av 100-visionen
SVR:s väggruppens besök på LTH, Lund.
117
Tillgänglighet I offentlig miljö
Malmö Stads Handikappråds Årskonferens, Malmö.
116
Tillgänglighet I trafiksystemet
Seminarium om tillgänglighet, HAREC, Skånehuset, Kristianstad.
115
Ett samhälle för alla
Förläsning vid mottagandet av Ångpanneföreningens pris, IVA Stockholm.
114
Tillgänglig kollektivtrafik.
Kommunala Handikapprådets möte, Lund.
113
Den tekniska utvecklingens betydelse för en tillgänglig trafikmiljö.
Vetenskapens dag i Ängelholm, arrangerad av Lunds Universitet.
112
Säkerhet, tillgänglighet, delaktighet – Erfarenheter och synsätt ur ett forskarperspektiv
NTF:s centrala konferens – ”Äldre oskyddade trafikanter”, Stockholm.
111
Systematisering och utveckling av gångvägar och ledstråk för synskadade
Handikappforskningens Dag, Kristianstad.
110
Äldres olyckssituation i trafiken.
Vägverkets informationsmöte om projektet ”Kom så går vi! Projekt om äldres utemiljö i Kristianstad”,
Kristianstad.
109
Hur kan vi öka äldres och funktionshindrades tillgänglighet i trafikmiljön?
Vägverkets Region Skåne besök på Institutionen i Lund.
22(27)
Agneta Ståhl
January 2013
108
Systematisering och utveckling av gångvägar och ledstråk för synskadade.
Harecs ”Handikappforskningens dag”, Kristianstad .
107
Aktuell forskning inom tillgänglighetsområdet.
Gatu- och trafikkontorets besök på Institutionen i Lund.
102-106
2001
2001
2000
En tillgänglig utemiljö för äldre – Anpassning eller design för alla.
Socialdepartementets (Senior 2005, Äldrepolitik för framtiden) konferens – ”Riv ålderstrappan! Livslopp
i förändring”, Lund, Göteborg, Piteå, Linköping, Sundsvall.
101
Trafiksäkerhet för äldre.
PRO Skånes Trafikkurs, Svedala.
100
Safety and Security i trafikmiljön.
Umeå Universitetssjukhus kurs i Trafikmedicin, Umeå.
99
Olika trafikanters förväntningar på trafiksystemet.
Kommunförbundets kurs i Trafikteknik, Lund.
98
Fysisk tillgänglighet i kollektivtrafiken.
Konferensen ”Aktivitet för hälsa”, Lund.
97
Forskning kring synskadade i trafiken.
SFR:S kampanjmöte för säkrare trafik i Malmö.
96
Stöd för äldre och funktionshindrade i trafiken – är det möjligt?
Fakultetsklubben vid Lunds Universitet sammankomst, Lund.
95
Tillgänglighet i stads- och trafikmiljö – anpassning eller design för alla?
Sydplandagen om Kvalitet i den byggda miljön – vad säger forskningen?, Lund.
94
Utformning av trafikanläggningar med hänsyn till funktionshindrade.
Vägverkets kurs ”Trafiken i samhället”, Lund.
93
Tillgänglighetsfrågor; samhällets mål – forskning – implementering.
Vägverkets utbildningsdag, Höör.
92
Hur gör vi vår trafikmiljö tillgänglig för funktionshindrade och äldre?
Föreningen för samhällsplanerings möte, Lund
91
Utformning av trafikanläggningar med hänsyn till funktionshindrade
Vägverkskurs Trafiken i samhället, Lund
90
Äldres och funktionshindrades specialle krav på stadsmiljön
Malmö stads trafikseminarium Visioner möter verklighet, Malmö
89
Design för Alla – Är det möjligt?
Nordiska Vägtekniska Förbundet, Stockholm.
88
TågPlusGuiden – IT i ett användarperspektiv, brukarnas krav.
Transportforum, Linköping
87
Gaturummet en riskfaktor för äldre – vad kan göras?
Kommunförbundet i Göteborgs och Bohus län m fl konferens om Äldres hälsa och säkerhet”, Göteborg.
86
Metoder för utvärdering och samlad analys – användare av samhällsbetalda resor.
KFB:s seminarium om Utvärderingsmetoder i kollektivtrafiken, Uppsala.
85
Eu-taxin testad av förare och kunder.
Svenska Kommunförvundets Färdtjänstdagar, Sollentuna.
84
Svårigheter och möjligheter vid mätning och bedömning av tillgänglighet.
Svenska Kommunförvundets Färdtjänstdagar, Sollentuna.
83
Äldre och trafiksäkerhet..
PRO Skåne.s trafikkonferens i Svedala.
23(27)
Agneta Ståhl
January 2013
2000
82
Äldre och trafiksäkerhet..
PRO Skåne.s trafikkonferens i Kristianstad.
1999
81
Äldres och funktionshindrades behov av anpassade fordon och tillgänglig trafikmiljö.
Vägverkets m fl trafiksäkerhetskonferens om Människan och trafikmiljön i ett framtidspeerspektiv,
Örnsköldsvik.
80
Äldres och funktionshindrades reelationer till miljön – boende och transporter.
HAREC:s seminarium om handikapp- och rehabiliteringsforskning, Lund.
79
Forskning kring äldre och funktionshindrade i trafikmiljön.
Malmö Stads Handikappråds sammanträde, Malmö.
78
Kollektivtrafik och färdtjänst ur tillgänglighetssynpunkt.
Uppsala kommuns och Handikapprådets temadag och Kollektivtrafik och färdtjänst, Uppsala.
77
Vilka förändringar i drift- och underhållsstrategier krävs i gatu-, gång- och cykelnätet?
Vid Trafiktekniska Föreningens seminarium om Oskyddade trafikanter – vad görs och vad kan göras,
Lund.
76
Komfort, säkerhet och olyckstillbud med rullstolsburna i färdtjänstfordon och EU-taxi.
Vägverkets möte i regionala handikappfrågor i Kristianstad, Kristianstad.
75
Äldre och trafik.
Trafikkontorets och Gatubolagets seminarium om Funktionshindrade i gatumiljön, Göteborg.
74
Resenären och fordonen – är fordonen anpassade till funktionshindrades krav på tillgänglighet?
Svenska Kommunal-tekniska föreningen, Uppsala.
73
Ökad tillgänglighet för funktionshindrade i framtidens kollektivtrafik.
IIR:s konferens om Framtidens kollektivtrafik, Stockholm.
72
Trafikmiljö för äldre och funktionshindrade.
Transportforum. Linköping.
71
Trafiksäkra miljöer för äldre.
Trafiksäkerhetskonferens i Uppsala, arrangerad av bla NTF.
70
Tillgänglig kollektivtrafik.
IVAs Drottningsymposium Tillgänglighet för alla – nya marknadsmöjligheter.
69
God och dålig planering av gatumark för handikappade och äldre personer.
Tekniska Förvaltningens seminarium om handikappfrågor. Lund.
68
Forskarrön och brukarperspektiv.
Färdtjänstens seminarium om Samhällsbetalda resor. Stockholm.
67
Ställ krav på bekväma, flexibla och trafiksäkra fordon.
Svenska Kommunförbundets konferens ”Färdtjänstdagar. Göteborg.
66
Fordon för sjukresor.
Seminarium Lunds sjukvårdsförvaltning. Lund.
65
Användning av Vägvisningssystem. Erfarenheter bland äldre bilförare.
Transportforum. Linköping.
64
Förbättrad information om kollektivtrafiken – äldre resenärer.
Transportforum. Linköping.
63
Små fordon i kollektivtrafiken.
Seminarium i Uddevalla om Småbussar, arrangerat av LogistikCentrum i Mölndal.
62
Trafiksäkerhet för äldre trafikanter.
Kursen i Trafikmedicin/skadeprevention, vid Umeå Universitet.
61
Lokala trafikfällor – vad kan vi göra?
1998
1997
1997
24(27)
Agneta Ståhl
January 2013
NTF:s Trafikombudskurs för äldre i Ramnäs.
1996
1995
60
Äldre bilförare – olyckor, orsaker, åtgärder.
VTI:s oxh LTH:s 1:a symposium om Äldre och trafik, i Linköping.
59
Trafikolyckor, orsak, verkan, åtgärder.
Folkhälsoinstitutets konferens om att förebygga skador bland äldre, i Stockholm.
58
Trafiksäkerhet ur ett äldreperspektiv.
Malmö kommuns trafiksäkerhetsseminarium. Malmö.
57
Hur skapar vi en trygg trafikmiljö?
BFR:s konferens om äldres utemiljö. Malmö.
56
Äldre och barn i trafiken.
Kommunikationsdepartementets och Vägverkerts trafiksäkerhetsdag om Nollvisions förverkligande.
Västerås.
55
Äldres och funktionsnedsattas situation i stadsmiljön.
FOT:s årsmöte. Lund.
54
Äldre och funktionshindrade och svensk policy.
Internationell kurs i kollektivtrafik och miljö vid Trafikteknik. Lund.
53
Resenärernas behov och önskemål.
Landstingsförbundets sjukresekonferens. Östersund.
52
Äldres och funktionshindrades behov i kollektivtrafiken.
KFBs Seminarium om Samhällsbetalda resor - FUD-program. Stockholm.
51
Tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade och äldre.
Seminarium på handikapprådet. Linköping.
50
Hur överlever taxi i glesbygden morgondagen?
Taxiförbundets BC-konferens. Karlstad.
49
Äldre bilförare och informationsteknologi.
Möte med Volvos Medical Advisory Board. Göteborg.
48
Tillgänglighet i kollektivtrafiken för äldre och funktionshindrade.
Swebus konferens om stadstrafiken. Bjertorp.
47
Hur skapar vi en trygg trafikmiljö?
BFR:s konferens om äldres utemiljö. Stockholm och Göteborg.
46
Kollektivtrafik för alla - är det möjligt?
Helsingborgs kommuns konferens om handikapplanarbete. Helsingborg.
45
Resemöjligheter för alla - dialog och samverkan med kunder.
SLTF:s presidiekonferens. Stockholm.
44
Äldre i trafiken - ett trafiksäkerhetsproblem.
Östhammars kommuns Äldresäkerhetsdag. Alunda.
43
Funktionshindrades krav på kollektivtrafiken.
KFB:s seminarium Samordning av offentligt betalda resor - behov av forskning, utveckling och praktiska
prov. Stockholm
42
Handikappanpassning av trafikmiljö och transporter i Sverige.
Presentation inför besök från Kina. Lund.
41
Transporter för äldre.
Idéseminarium om äldrefrågor inför 2000-talet. Ystad.
40
Kvinnor i trafiken - ur ett kvinnlig forskarperspektiv.
Universitetskurs Kvinnoperspektiv inom naturvetenskap och teknik. Lund.
25(27)
Agneta Ståhl
January 2013
1995
1994
1993
39
Äldre i trafiken - ett trafiksäkerhetsproblem?
Trafiksäkerhetsdag i Östhammars kommun. Östhammar.
38
Hur reser personer med funktionsnedsättningar?
Presentation för Samreseutredningen. Stockholm.
37
Behov av helhetssyn på samhällsbetalda resor, möjlig förbättring och effektivisering.
Helsingborgs kommuns seminarium om samhällsbetalda resor. Helsingborg.
36
Borås då och nu. Beskrivning av idéer, process och resultat i ett decennielångt utvecklings- och
demonstrationsprojekt.
VTI:s och KFB:s Forskardagar 1995. Linköping
35
Kollektivtrafik för alla - hur kan vi utveckla kollektivtrafiken för äldre och funktionshindrade?
SLTF:s Presidiekonferens 1994. Malmö.
34
Detaljerna betyder mycket. Varför kan inte äldre och handikappade åla med kollektivtrafiken?
Kommunförbundets konferens Färdtjänstdagen 1994. Stockholm.
33
Ska äldre få köra i trafiken?
NTF-seminarium om äldre bilförare. Stockholm.
32
Hur reser och bor äldre i sydsvensk glesbygd?
Seminarium om äldres boende och transporter i glesbygd/landsbygd. Växjö.
31
Åldrandeprocessen och dess implikationer avseende vård, boende och transport i ett internationellt
perspektiv.
Seminarium vid Institutionen för klinisk samhällsmedicin. Malmö.
30
Fordon för kollektivtrafik i glesbygd.
KFB seminarium om trafik i glesbygd. Lund.
29
Vad kan vi dra för slutsatser beträffande handikappforskningen?
SLTF och Svenska Bussbranscens Riksförbund; Buss & Persontrafik 94. Göteborg.
28
Äldre och funktionshindrade i trafiken.
Kvinnor Kan. Idé- och Handelsmässa. Östersund.
27
Äldre i trafiken.
Kongress; SeniorKraft 94. Jönköping.
26
Anpassning av kollektivtrafiken - utvärdering av genomförda åtgärder.
Samreseutredningen. Stockholm.
25
Gaturummet en riskfaktor för äldre i samhället.
Seminarium om skador bland äldre. Karolinska Institutet, Inst för Socialmedicin. Lidingö.
(Publikation) Socialmedicinsk tidskrift nr 1 1994.
24
Handikappanpassning av kollektivtrafiken - i går, i dag, i morgon!
Artikel i KFB FORUM Nr 4, 93.
23
Handikappade och kollektivtrafik.
Artikel i VETSKAP om högre utbildning och forskning Nr 19 - 93.
22
Tillgänglighet för äldre och handikappade i utemiljön.
Konferens. Handikapprådet, Uppsala kommun. Uppsala.
21
Nya fordon för äldre och handikappade.
Artikel i Swedish Vehicular Engineering News Nr 2 - 93.
20
Fordon för Färdtjänst.
Seminarium. Göteborgs stad Färdtjänsten. Göteborg.
19
Effekter av handikappanpassningen under 1980-talet.
KFB-seminarium. Stockholm.
26(27)
Agneta Ståhl
January 2013
1993
18
Hur har det gått med handikappanpassningen? En utvärdering ur brukarnas perspektiv.
VTI:s och TFB:s forskardagar 1993. Linköping.
1992
17
Varför Servicelinjetrafik?
Skaraborgs läns trafik AB, Seminarium om Mjuka Linjen i Skara. Skara.
16
Låggolvbussar.
SLTF:s kollektivtrafikdagar, Persontrafik 92. Borlänge.
15
Erfarenheter av 80-talets anpassningsåtgärder inom kollektivtrafiken.
Rådgivande delegationen för handikappfrågor, Trafiksäkerhetsverket. Borlänge.
14
Kollektivtrafik för alla - olika resenärers krav och önskemål.
Trafikkonferens. Älvsborgstrafiken. Trollhättan.
13
Äldre och trafik.
NTF-konferens med äldreråden. Birka Princess. Stockholm.
12
Forskning, säkerhet och ekonomi kring servicelinjetrafik.
Säkerhetskonferens. MTC, Mälardalens Transport Center. Västerås.
11
Låggolvfordon i kollektivtrafiken - Effektivitet och attraktivitet?
VTI:s och TFB:s forskardagar 1992. Linköping.
10
Vad äldre bilförare bör beakta.
Trafiksäkerhetsträff. Göteborgs trafiksäkerhetsförening. Göteborg.
9
Boende och transporter i Klippans kommun.
Konferens om 90-talets äldreomsorg. Att åldras och leva i Klippans kommun. Ljungbyhed.
8
Trafiksäkerhet för äldre - Anpassning av mämnniskan eller miljön?
Regionkonferens om trafiksäkerhet. Stockholms läns trafiksäkerhetsförbund. Skokloster.
7
Att vara synskadad i trafiken.
Seminarium. Synskadades Riksförbund i Hässleholm, Perstorp, Örkelljunga. Hässleholm.
6
Boende och transporter i sydsvensk glesbygd.
Seminarium. Länsstyrelsen i Växjö.
5
Oskyddade trafikanter.
Regionkonferens. Jönköpings läns trafiksäkerhetsförbund. Jönköping.
4
Äldres säkerhet i trafiken.
Malmö Trafiksäkerhetsförenings årsmöte. Malmö.
3
Hur kommer framtidens samhällsplanering för funktionshindrade att se ut?
Konferens; Trafikplanering och kommunikationer för funktionshindrade. De Handikappades Riksförbund; Västmanlands läns distrikt. Västerås.
2
Äldre och transporter.
Konferens; Teknik i Äldreomsorgen. Kommunförbundet i Värmland. Karlstad.
1
Uppsala satsar på låggolvbussar.
Artikel i Svensk Lokaltrafik Nr 1 - 91.
1991
27(27)
Download

Publications Agneta Stahl 130201