Sociologiska institutionen, Lunds universitet
Doktorandkurs: Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp, vt 2013.
Kursen ges i samarbete med Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.
Anmälan till Carl-Göran Heidegren senast den 31 januari 2013.
[email protected]
Kursbeskrivning
Kursen har tre syften: 1) att ge en fördjupad kunskap om några av de centrala bidragen till
sociologiämnet, vilka idag är vedertagna som ”sociologiska klassiker”, 2) att problematisera
klassikerdiskursen och föra fram ett antal exempel på ”alternativa klassiker”, dvs.
författare/texter som är/har varit betydelsefulla inom olika delar av sociologin, utan att
kanoniseras, 3) att ge underlag för en diskussion och värdering av klassikernas betydelse och
användbarhet idag genom att relatera dem till några av de senaste decenniernas utmaningar.
Schema
Undervisningen sker vid två tillfällen (och omfattar sammanlagt fyra dagar). Varje kursdag
innehåller ett block med introducerande föreläsningar och ett seminarieblock, som inleds med
kursdeltagarnas presentation av fördjupningslitteratur.
TRÄFF 1: Tisdag 9 april – Onsdag 10 april
Plats: Sociologiska institutionen, Lunds universitet
Dag 1:
13.15–15
Problematisering av klassikerbegreppet och den sociologiska traditionen
(HT o. CGH).
15.30–17.30 Seminarium: kursdeltagarnas presentation av fördjupningslitteratur (CGH).
Dag 2:
9.15–12
13.15–16
Inledningar och diskussion.
Om nyttan och nackdelen med sociologins klassiker (CGH m.fl.).
Seminarium: kursdeltagarnas presentation av fördjupningslitteratur (CGH).
TRÄFF 2: Tisdag 14 maj – Onsdag 15 maj
Plats: Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet
Dag 1
13.15–14
Föreläsningar: Introduktion till Du Bois, Myrdal och Beauvoir (HT o. CGH).
14–16
Föreläsning: (X).
16.30–17.30 Seminarium: kursdeltagarnas presentation av fördjupningslitteratur (HT).
Dag 2
9.15–11
11–12.30
13.30–15
Föreläsning: feministiska klassiker (X).
Seminarium: kursdeltagarnas presentation av fördjupningslitteratur (HT).
Seminarium: kursdeltagarnas presentation av fördjupningslitteratur (HT).
Lärandemål
Vidgade och fördjupade kunskaper inom området klassisk sociologisk teori.
Övning i förmåga att presentera och diskutera komplexa texter på området.
Övning i förmåga att självständigt författa ett paper som tar upp och behandlar en i
sammanhanget relevant frågeställning.
Kurskrav
Tentamen sker dels genom aktivt deltagande och en muntlig presentation i samband med
seminarierna, dels skriftligt genom ett paper som lämnas in senast i slutet av vecka 23.
Betyg
Godkänd alternativt Underkänd.
Kurslitteratur
Böcker (finns i nätbokhandlar):
Adams, B. N. & Sydie, R. A. (2002): Classical Sociological Theory, 250 s.
Marshall, B. L. & Witz, A. (eds) (2004) Engendering the Social: Feminist Encounters with Sociological
Theory, 100 s.
Levine, Donald N. Visions of the Sociological Tradition, University of Chicago Press, 1995,
Prologue and Part One, 100 s.
Texter som finns att ladda ner från internet:
Connell, R. W. (1997) “Why Is Classical Theory Classical”, i American Journal of Sociology 102 (6),
35 s. (tillgänglig på Databasen JSTOR)
Collins, R. (1997) “A Sociological Guilt Trip: Comments on Connell.” ”, i American Journal of
Sociology 102 (6), 35 s. (tillgänglig på Databasen JSTOR)
Rich, Adrienne (1980) ”Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence”, i Signs vol.
5(3):631-660 Hämtas på: http://www.jstor.org.ezproxy.ub.gu.se/stable/3173834?seq=3 (30 s)
Combahee River Collective (1977/nerladdad 2010-03-15) A Black Feminist Statement.
http://www.lilithgallery.com/feminist/modern/Black-Feminist-Statement.html (7 s)
Redstockings Manifesto (1969/nerladdad 2010-03-15)
http://www.redstockings.org/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=5
9 (2 s).
Hanisch, Carol (1969/nerladdad 2010-03-15) The Personal Is Political.
http://carolhanisch.org/CHwritings/PIP.html (3 s).
Fördjupningslitteratur: fritt val (kan utgöra originaltext samt sekundärtext), 150 s.
Texter i kompendium (skickas ut på mail)
Kompendium 1:
Marx, Karl: ”Det alienerade arbetet”, (ur Ekonomisk-filosofiska manuskripten) i Skrifter i urval:
Filosofiska skrifter, s. 180-191.
”Teser om Feuerbach” och ”Feuerbach”, i Den tyska ideologin, s. 120-141.
”Förord till första upplagan” och ”Varans fetischkaraktär och dess hemlighet” i Kapitalet: Kritik av
den politiska ekonomin, s. 3-6 och s. 62-71.
”Förord till kritiken av den politiska ekonomin” [1859], i dens., Texter i urval, red. S-E. Liedman &
Björn Linell, Ordfront, 2003, s. 238-243.
Israel, Joachim. Alienation och byråkratisering – industrisamhället i omvandling, AWE/Gebers, 1982, s.
12-25.
Therborn, Göran ”6.3. The New Patterns of Social Determination” och ”Summary and
Conclusion: Sociology and Beyond”, Science, Class and Society. On the Formation of Historical
Materialism, Lund, 1974, pp. 302-313, 413-415.
Durkheim, Emile, ur The Division of Labour in Society (193/1984) och Elementary Forms of Religious
Life (1912/1995), 50 s.
Tönnies, Ferdinand, ”The Argument” och ”Conclusion and Future Prospects”, Community and
Civil Society [1887], Cambridge UP, 2001. pp. 17-19, 247-61.
Tönnies, F. & Durkheim, E. (1889) “An Exchange of Reviews”, 17. s.
Simmel, Georg: ”Ch. 6. The Style of Life. Section II–III”, The Philosophy of Money [1900],
Routledge & Kegan Paul, 1978, pp. 446-452, 463-467.
-”Storstäderna och det andliga livet” (1908) i Hur är samhället möjligt? (1981), Göteborg: Korpen, s.
139-45 och 195-208.
Weber, Max (1922) “Ascetism, Mysticism and Salvation Religion” I The Sociology of Religion
(1993), s. 166-183
Park, Robert. E (1925) ”The City: Suggestions for the Investigation of Human Behaviour in the
Urban Environment”, s. 1-46 s.
Adams, Jane (1896) “A Belated Industry”, i American Journal of Sociology, (1) 5,
Andersson, O. (2007) Chicagoskolans urbansociologi. Forskare och idéer 1892-1965, s. 229-250.
Martineau, Harriet (1838/2004) How to Observe Manners and Morals, s. 1-14
Wolff, Janet (1985) “The Invisible Flâneuse: Women and the Literature of Modernity”, i Theory,
Culture and Society, 2 (3), 8 s.
Kompendium 2:
Du Bois, W. E. B. (1904/1978), - “The Atlanta Conferences” (1904), “The Laboratory in
Sociology at Atlanta University” (1903) och “The Study of the Negro Problems” (1898), i On
Sociology of the Black Community (1978) Chicago: Chicago U. P., s. 53-64, 70-2.
Myrdal, Gunnar (1944) “Introduction”, i An American Dilemma: The Negro Problem and Modern
Democracy, 15 s.
Gilroy, Paul (1993) ”Cheer the Weary Traveller: W. E. B. Du Bois, Germany and the Politics of
(Dis-)Placement”, i The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness.
de Beauvoir, Simone (1949/2002) Det andra könet. Stockholm: Norstedts Förlag (15 s)
Millett, Kate (1969/2000) Sexual Politics. Urbana, Chicago: University of Illinois Press (15 s)
Mitchell, Juliet (1971) Woman’s Estate. New York, Toronto: Pantheon Books (16 s)
Butler, Judith & Scott, Joan W. (1992) “Introduction”, i Butler, J. & Scott, J. W., Feminists
Theorize the Political, 5 s.
Fanon, Frantz, (1952) Svart hud, vita masker, Göteborg: Daidalos, s. 25-40
Bhabha, Homi (1986) ”Att minnas Fanon. Självet, psyket och det koloniala tillståndet”.
Lärare
Carl-Göran Heidegren (kursansvarig), Håkan Thörn (Sociologen, Göteborg), samt inbjudna
gästföreläsare.
Download

Klassisk sociologisk teori 7,5hp